Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN 76/2013 (21.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

HRVATSKI SABOR

1527

Na temelju člank4 89. č1stava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/142

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09. i 145/10.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Provedba pravnih akata Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 25. 11. 2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1889/2005,

– Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21. 12. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004 i

– Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373, 21. 12. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2183/2004.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »Unošenje gotovine u Europsku uniju i iznošenje gotovine iz Europske unije«.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Fizičke osobe koje ulaze u Europsku uniju ili izlaze iz Europske unije preko Republike Hrvatske, a prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj, dužne su u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Ministarstvu financija – Carinskoj upravi prijaviti podatke iz članka 3. stavka 2. iste Uredbe, u pisanom obliku na obrascu za prijavu koji je dostupan u carinskim uredima na graničnim prijelazima i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija – Carinske uprave i Financijskog inspektorata.

(2) Pojam »gotovina« u ovom članku ima značenje identično definiciji istog pojma u Uredbi (EZ) br. 1889/2005.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 40.a mijenja se i glasi: »Medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama«.

Članak 40.a mijenja se i glasi:

(1) Fizičke i pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj proizvode, prodaju, uvoze za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuiraju medalje i žetone dužne su na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004 postupati u skladu s Uredbom (EZ) br. 2182/2004.

(2) Svaka osoba koja na bilo koji način dođe u posjed medalje i žetona za koji sumnja da je suprotan Uredbi (EZ) br. 2182/2004, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(3) Hrvatska narodna banka proslijedit će medalje i žetone koje dobije na uvid ili koji na drugi način dođu u njezin posjed Europskoj komisiji radi očitovanja o tome jesu li suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004.

(4) Očitovanje Europske komisije kojim se utvrđuje da je riječ o medaljama ili žetonima koji su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 Hrvatska narodna banka dostavit će fizičkim i pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavljeno očitovanje iz stavka 4. ovoga članka dužne su bez odgode povući iz prometa i uništiti medalje i žetone za koje je tim očitovanjem utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004. i o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«.

Članak 4.

U članku 45. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 46. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ovlašteni mjenjač obrtnik odnosno trgovac pojedinac, a kod mjenjača koji je pravna osoba član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, prokurist i kvalificirani vlasnik ovlaštenog mjenjača iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona nije pravomoćno osuđen u Republici Hrvatskoj za neko od sljedećih kaznenih djela:

– iz članka 279. (prikrivanje protuzakonito dobivenog novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06. i 110/07.),

– iz članka 173. (zlouporaba opojnih droga), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo), članka 187.a (pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom), članka 223. (povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava), članka 223.a (računalno krivotvorenje), članka 224.a (računalna prijevara), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje), članka 278. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 279. (pranje novca), članka 286. (utaja poreza i drugih davanja), članka 287. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 291. (nesavjesno gospodarsko poslovanje), članka 292. (zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 311. (krivotvorenje isprave), članka 312. (krivotvorenje službene isprave), članka 313. (posebni slučajevi krivotvorenja), članka 314. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje isprava) i članka 315. (ovjerovljavanje neistinitog sadržaja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka USRH),

– iz članka 98. (financiranje terorizma), članka 105. (ropstvo), članka 106. (trgovanje ljudima), članka 190. (neovlaštena proizvodnja i promet drogama), članka 191. (omogućavanje trošenja droga), članka 246. (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 248. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine), članka 258. (subvencijska prijevara), članka 265. (pranje novca), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 278. (krivotvorenje isprave), članka 279. (krivotvorenje službene ili poslovne isprave), članka 281. (ovjeravanje neistinitog sadržaja), članka 283. (izrada, nabavljanje, posjedovanje ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje) te za neko kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka (glava XXV.) iz Kaznenog zakona ili

– kazneno djelo propisano ovim Zakonom,

ili u inozemstvu za kaznena djela koja opisom odgovaraju kaznenim djelima iz podstavka 1., 2., 3. i 4. ove točke, a ako je pravomoćno osuđen za neko od tih djela, da je od pravomoćnosti presude proteklo najmanje pet godina, ne uračunavajući u to vrijeme ono provedeno na izdržavanju kazne.«.

Članak 6.

U članku 46.a stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Smatra se nepotpunim zahtjev kojem nisu priloženi svi potrebni dokumenti iz ovoga članka Zakona.«.

Članak 7.

U članku 46.b stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva obrtnik odnosno trgovac pojedinac, a kod podnositelja zahtjeva koji je pravna osoba, član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, ili prokurist, ili kvalificirani vlasnik podnositelja zahtjeva iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona ne udovoljava uvjetima iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odlučiti o zahtjevu.«.

Članak 8.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona, osim banaka, dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u kapitalnim poslovima s inozemstvom neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.

(2) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.

(3) Ministar financija naredbom propisuje sadržaj i način vođenja nadzorne knjige.«.

Članak 9.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo financija – Carinska uprava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005 obavlja u smislu članka 40. ovoga Zakona nadzor nad vrstom i količinom gotovine koju preko Republike Hrvatske u Europsku uniju unose i iz Europske unije iznose fizičke osobe u putničkom prometu.

(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava nadzire vrstu i količinu strane gotovine, gotovine u kunama i vrijednosnih papira koju preko Republike Hrvatske u Europsku uniju ili iz Europske unije prenose rezidenti i nerezidenti u robnom i poštanskom prometu.«.

Članak 10.

U članku 61. stavku 3. riječi: »blaže kazniti ili« brišu se.

Članak 11.

U članku 63. stavku 1. točke 21. i 22. mijenjaju se i glase:

»21. ako izradi, proda, uveze za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili u te svrhe distribuira medalje ili žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno člancima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 2182/2004, koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004,

22. ako bez odgode ne povuče iz prometa ili ne uništi medalje ili žetone za koje je očitovanjem iz članka 40.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004«.

Članak 12.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako bez pisane prijave na obrascu za prijavu Ministarstvu financija – Carinskoj upravi pri ulasku u Europsku uniju ili izlasku iz Europske unije preko Republike Hrvatske prenese ili pokuša prenijeti gotovinu u smislu članka 40. ovoga Zakona u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj (članak 40. ovoga Zakona i članak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005).

(2) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.

(3) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet izvršenja prekršaja može se oduzeti i kada nije vlasništvo počinitelja.

(4) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona, koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ne oduzme ili da se oduzme samo djelomično.«.

Članak 13.

U članku 70. iza riječi: »oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu« dodaju se riječi: »odnosno gotovinu u smislu članka 40. ovoga Zakona«.

Članak 14.

Članak 73. briše se.

Članak 15.

U članku 75. riječi: »dnevnih dohodaka« zamjenjuju se riječima: »dnevnih iznosa«.

Članak 16.

U članku 76. riječi: »dnevnih dohodaka« zamjenjuju se riječima: »dnevnih iznosa«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura (»Narodne novine«, br. 132/07. i 34/10.).

(2) Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (»Narodne novine«, br. 21/07. i 34/10.) ostaje na snazi i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona do donošenja odgovarajućega podzakonskog akta prema posebnom zakonu i primjenjuje se na svu stranu gotovinu osim na onu koja glasi na euro.

(3) Ministar financija će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti naredbu temeljem članka 8. ovoga Zakona.

(4) Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 145/03.) na odgovarajući način primjenjivat će se do stupanja na snagu naredbe iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Na postupke izdavanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, primjenjivat će se članci 5. i 7. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču ako na temelju podataka koje pribavi iz kaznene evidencije i drugih izvora utvrdi da nije udovoljeno uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/128

Zagreb, 14. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskog sabor

Josip Leko, v. r.

Zvonimir Slakoper i dr.
listopad 2017.