Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

NN 76/2013 (21.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

HRVATSKI SABOR

1528

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA

Proglašavam Zakon izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013.

Klasa: 011-01/13-01/141

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskom registru brodova (»Narodne novine«, br. 81/96.), iza članka 1. dodaje se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.a

Ovim Zakonom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova (SL L 131, 28. 5. 2009., str. 11-23).«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U okviru djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, HRB obavlja sljedeće poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:

1. provodi statutarnu certifikaciju brodova hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi,

2. provodi statutarnu certifikaciju jahti i ostalih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti na koje se ne odnose međunarodne konvencije navedene u propisu koji uređuje uvjete koje moraju ispunjavati priznate organizacije, a koji donosi ministar nadležan za pomorstvo,

3. obavlja poslove statutarne certifikacije u svezi sigurnosne zaštite brodova u skladu s posebnim propisom,

4. obavlja baždarenje pomorskih plovnih i plutajućih objekata te plovila unutarnje plovidbe,

5. utvrđuje sigurnost kontejnera,

6. provodi statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

7. obavlja poslove tehničkog nadzornog tijela za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi sukladno propisu koji donosi ministar nadležan za unutarnju plovidbu,

8. pruža stručnu potporu ministarstvu nadležnom za pomorstvo u ispunjavanju obveza Republike Hrvatske kao države zastave sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, Kodeksu za implementaciju obveznih instrumenata Međunarodne pomorske organizacije, kao i drugih obveznih međunarodnih instrumenata, kao i odnosnim nacionalnim propisima te pruža stručnu potporu u pripremi prijedloga sadržaja Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata,

9. pruža stručnu potporu ministarstvu nadležnom za poslove unutarnje plovidbe u ispunjavanju obveza Republike Hrvatske sukladno odnosnim međunarodnim instrumentima i nacionalnim propisima i pruža stručnu potporu u pripremi prijedloga sadržaja Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

10. sudjeluje u radu i izvršavanju obveza prema međunarodnim organizacijama glede poslova iz točke 1. do 9. ovoga članka.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Poslovi navedeni u članku 6. ovoga Zakona, koje HRB obavlja na temelju javne ovlasti, obuhvaćaju:

– obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja u skladu s Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata i Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

– izdavanje isprava, knjiga i izvješća na osnovi obavljenog tehničkog nadzora ili baždarenja,

– nadzor nad obavljanjem pokusne plovidbe postojećeg broda i broda u gradnji u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Članak 8. briše se.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»HRB može obavljati i sljedeće poslove:

– poslove iz članka 6. ovoga Zakona, u ime stranih nadležnih tijela od kojih je valjano ovlašten,

– klasifikaciju brodova te drugih pomorskih plovnih i plutajućih objekata,

– klasifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

– stručno-tehničke poslove u svezi s projektiranjem, gradnjom, preinakom, popravcima i korištenjem brodova, drugih pomorskih plovnih i plutajućih objekata, kontejnera te odobalnih nepomičnih objekata i objekata na kopnu,

– poslove u svezi s osiguranjem kakvoće certifikacije sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem,

– poslove certifikacije materijala i proizvoda.«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sredstva za obavljanje poslova i razvoj djelatnosti HRB-a osiguravaju se iz prihoda ostvarenih naplaćivanjem naknada od izravnih korisnika usluga.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se na temelju posebnog programa Vlade Republike Hrvatske osigurati i iz državnog proračuna.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– sigurnošću plovidbe unutarnjim vodnim putovima u ministarstvu nadležnom za unutarnju plovidbu – jednog člana,«.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Prihodi koje ostvari HRB obavljanjem poslova sukladno ovom Zakonu mogu se koristiti isključivo za unapređenje rada HRB-a.«.

Članak 9.

U članku 21. iza riječi: »nadležno za poslove pomorstva« dodaju se riječi: »i unutarnje plovidbe«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/132

Zagreb, 14. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.