Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

NN 76/2013 (21.6.2013.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

HRVATSKI SABOR

1531

Na temelju članka 89. Uštava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1082/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 5. SRPNJA 2006. GODINE O EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU (EGTS)

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/145

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1082/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 5. SRPNJA 2006. GODINE O EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU (EGTS)

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom radi provedbe Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1082/2006, utvrđuju članovi EGTS-a iz Republike Hrvatske, pravni status EGTS-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležna tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 1082/2006 i ovog Zakona, nadležno tijelo za kontrolu iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006, nadležno tijelo za donošenje odluke iz članka 13. stavka 1. i članka 14. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 i postupak odobrenja članstva u EGTS-u.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovog Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 1082/2006.

II. Članovi EGTS-a

Članak 3.

Članovi EGTS-a mogu biti sljedeće pravne osobe iz Republike Hrvatske:

1) Republika Hrvatska

2) županije

3) gradovi

4) općine

5) ostale osobe javnog prava u smislu odredbi zakona koji uređuju postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi

6) nacionalne udruge općina, gradova i županija.

III. Status EGTS-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 4.

EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj se osniva kao javna ustanova.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje se zakon koji uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

Članak 5.

U Republici Hrvatskoj ne može se registrirati EGTS čiji članovi ograničeno odgovaraju za obveze EGTS-a.

Članak 6.

EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisuje se u sudski registar u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra.

EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar.

IV. Nadležna tijela

Članak 7.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1082/2006 i ovog Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za politički sustav i sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo).

Članak 8.

Nadležno ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EZ) br. 1082/2006 obavlja sljedeće poslove:

1) zaprima sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 obavijest o namjeri sudjelovanja u EGTS–u i presliku prijedloga konvencije i statuta

2) zaprima sukladno članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 obavijest o izmjenama konvencije i značajnijim izmjenama statuta

3) traži mišljenje od središnjih tijela državne uprave nadležnih za regionalni razvoj i fondove Europske unije te vanjske i europske poslove o namjeri sudjelovanja u EGTS–u i prijedlogu konvencije i statuta, odnosno o prijedlogu izmjena konvencije i značajnijih izmjena statuta

4) ocjenjuje usklađenost prijedloga konvencije i statuta, odnosno prijedloga izmjena konvencije i značajnijih izmjena statuta s Uredbom (EZ) br. 1082/2006, ovim Zakonom ili pravnim poretkom Republike Hrvatske te po potrebi traži dopunu i ispravak

5) predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o odobrenju za sudjelovanje u EGTS-u

6) predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o odobrenju za izmjene konvencije i značajnije izmjene statuta

7) zaprima obavijest o upisu EGTS-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u sudski registar.

V. Odobrenje članstva u EGTS-u

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva odlučuje o davanju odobrenja pravnim osobama iz članka 3. ovog Zakona za sudjelovanje u EGTS-u, u roku od tri mjeseca od primitka potpunog zahtjeva.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske odlučuje o sudjelovanju Republike Hrvatske u EGTS-u na prijedlog središnjeg tijela državne uprave u čijem djelokrugu su poslovi obuhvaćeni svrhom i zadaćama EGTS-a.

Vlada Republike Hrvatske može odbiti dati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, ako smatra da takvo sudjelovanje nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006, ovim Zakonom ili pravnim poretkom Republike Hrvatske.

Protiv odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavka 3. ovog članka može se podnijeti tužba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VI. Odobrenje izmjena konvencije i značajnijih izmjena statuta

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva odlučuje o davanju odobrenja za izmjene konvencije i značajnije izmjene statuta.

Vlada Republike Hrvatske može odbiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako smatra da izmjene nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006, ovim Zakonom ili pravnim poretkom Republike Hrvatske.

Protiv odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavka 2. ovog članka može se podnijeti tužba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavaka 1. i 2. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VII. Kontrola upravljanja javnim sredstvima

Članak 11.

Nadležno tijelo za kontrolu iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 je Državni ured za reviziju.

Neovisno od navedenog u stavku 1. ovoga članka, za financijski nadzor EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u slučaju korištenja sredstava Europske unije primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje nadzor kod korištenja tih sredstava.

VIII. Zaštita javnog interesa

Članak 12.

Za donošenje odluke iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 nadležna je Vlada Republike Hrvatske.

Protiv odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti tužba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IX. Prestanak djelovanja

Članak 13.

Za donošenje odluke iz članka 14. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 nadležna je Vlada Republike Hrvatske.

Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

X. Završna odredba

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/36

Zagreb, 14. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.