Uredba o izmjeni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

NN 76/2013 (21.6.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1540

Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (»Narodne novine«, broj 58/2006), a u vezi s člankom 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Članak 1.

U Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, br. 29/2012 i 117/2012), u članku 14. stavku 1. riječi: »Ministarstvo gospodarstva, Uprava za konkurentnost i investicije, Sektor za konkurentnost« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za upravljanje operativnim programima, Sektor za provedbu operativnih programa«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/64

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.