Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom

NN 76/2013 (21.6.2013.), Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1543

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, broj 54/2013) ministar financija uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ISPRAVAMA KOJE SE KORISTE ZA POTREBE IZVOZA ROBE OBUHVAĆENE IZVOZNIM NAKNADAMA I IZVANKVOTNOG ŠEĆERA TE POSEBNOSTIMA IZVOZNOG POSTUPKA U VEZI S TOM ROBOM

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju isprave koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama, posebna pravila postupanja s tom robom, prava i obveze sudionika u postupku u dijelu nadležnosti Carinske uprave, posebice:

1. vrste isprava i specifičnosti u njihovom popunjavanju,

2. detaljni uvjeti i postupci izdavanja odobrenja za mjesto utovara,

3. posebnosti izvoznog postupka u slučaju izvoza robe uz izvozne naknade,

4. detaljni uvjeti i postupci izdavanja odobrenja vezano uz isporuke opskrbe na odredišta koja se smatraju izvozom iz Europske unije,

5. detaljni uvjeti i postupci izdavanja odobrenja za carinsko skladištenje goveđeg mesa s namjerom izvoza.

(2) Dio II ovoga Pravilnika primjenjuje se, uz nužne izmjene, i na izvoz izvankvotnog šećera.

Članak 2.

Zakonske odredbe kojima se propisuju isprave i posebna pravila postupanja za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvoza izvankvotnog šećera sadržane su u:

1. Uredbi Komisije (EZ) br. 612/2009 od 7. srpnja 2009. o zajedničkim detaljnim pravilima za primjenu sustava izvoznih naknada za poljoprivredne proizvode (u daljnjem tekstu: Uredba 612/09),

2. Uredbi Komisije (EZ) br. 1276/2008 od 17. prosinca 2008. o kontroli putem fizičkih provjera izvoza poljoprivrednih proizvoda uz izvozne naknade ili druga plaćanja (u daljnjem tekstu: Uredba 1276/08),

3. Uredbi Komisije (EC) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o zajedničkim detaljnim pravilima za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola te potvrda s unaprijed utvrđenom stopom izvozne naknade za poljoprivredne proizvode.

4. Uredbi Komisije (EU) br. 578/2010 od 29. lipnja 2010. kojom se uređuje sustav izvoznih naknada za određene poljoprivredne proizvode koje se izvozi u obliku robe neobuhvaćene Prilogom I Ugovora i utvrđuju kriteriji za izračun tih naknada (u daljnjem tekstu: Uredba 578/10),

5. Uredbi Komisije (EZ) br. 976/2006 od 29. srpnja 2006. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe 318/06 vezano uz šećer proizveden izvan kvote,

6. Uredbi Komisije (EZ) br. 1741/2006 od 24. studenog 2006. o uvjetima za odobravanje posebne izvozne naknade za određeno iskošteno meso odraslih muških životinja vrste goveda smještene u postupak carinskog skladištenja prije izvoza.

Članak 3.

Za potrebe ovog Pravilnika, pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Carinski ured izvoza je carinski ured kojem se podnosi izvozna carinska deklaracija sukladno članku 5. stavka 7.a Uredbe 612/09.

2. Carinski ured izlaza je posljednji carinski ured prije nego roba napusti carinsko područje Europske unije.

3. Carinski ured odredišta je carinski ured nadležan za kontrolu odredišta koja se, sukladno članku 33. Uredbe 612/09, smatraju izvozom iz carinskog područja Europske unije.

4. Kontrolni obrazac T5 je isprava definirana člankom 912.a do 912.g Uredbe 2454/93, kojom se za potrebe izvoza robe uz izvozne naknade potvrđuje istup robe iz carinskog područja Europske unije.

5. Nomenklatura izvoznih naknada je nomenklatura poljoprivrednih proizvoda za potrebe izvoznih naknada, sukladno Uredbi 3846/87.

6. Agencija nadležna za plaćanje u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Agencija) je tijelo državne uprave nadležno za obradu zahtjeva i izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola za proizvode obuhvaćene zajedničkom agrarnom politikom te isplatu izvoznih naknada.

7. Ne-aneks I proizvodi su prerađeni poljoprivredni proizvodi, obuhvaćeni Uredbom 578/10.

8. Izvozna dozvola i izvozna potvrda s unaprijed utvrđenom izvoznom naknadom su isprave propisane Uredbom 376/08.

9. Izvankvotni šećer je šećer proizveden izvan odobrene proizvodne kvote.

10. Nestandardni komadi su komadi koji imaju različitu (nestandardnu) neto-masu, na primjer žive životinje, polovice, četvrtine, prednji dijelovi, butovi, plećke, prsa s potrbušinom i leđa.

II. REDOVNI POSTUPAK IZVOZA U TREĆE ZEMLJE

Isprave koje se koriste u redovnom postupku

Članak 4.

(1) Izvozna dokumentacija za redovni postupak izvoza u treće zemlje uključuje, ovisno o slučaju:

1. izvoznu carinsku deklaraciju, podnesenu elektroničkim putem,

2. isprave u skladu sa zajedničkim provoznim postupkom, ako se proizvode provozi preko EFTA zemalja,

3. kontrolni obrazac T5,

4. izvoznu dozvolu ili izvoznu potvrdu s unaprijed utvrđenom stopom izvozne naknade,

5. u slučaju nestandardnih komada, specifikaciju komada koja sadrži oznaku svakog komada i njegovu neto-masu,

6. bilo koju drugu ispravu propisanu specifičnim propisom za predmetni tržni red.

(2) Podnesene isprave moraju biti međusobno usklađene i usklađene s izvoznom carinskom deklaracijom.

(3) Izvozna carinska deklaracija bit će prihvaćena samo:

1. ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka,

2. ako je roba u trenutku izvoznog carinjenja ispravna i primjerene trgovačke kvalitete,

3. ako je omogućen carinski pregled predmetne robe.

Članak 5.

(1) Izvozna carinska deklaracija može biti podnesena samo carinskom uredu koji je mjesno nadležan za područje na kojem se nalazi mjesto utovara.

(2) Podnošenje nepotpune izvozne carinske deklaracije i druga pojednostavnjenja deklariranja nisu dopuštena.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju izvoza robe u rasutom stanju ili nestandardnih komada gdje se prije završetka utovara ne može znati točnu neto-masu utovarene robe, carinski ured odobrit će podnošenje nepotpune izvozne deklaracije samo u odnosu na podatak o neto-masi. Nepotpuna deklaracija sadrži procijenjenu neto-masu. Odmah po završetku utovara izvoznik je dužan podnijeti dopunsku deklaraciju s podatkom o točnoj neto-masi koja je utovarena za izvoz. Uz dopunsku deklaraciju mora biti priložen odgovarajući dokaz o tome.

(4) U slučaju izvoza robe uz izvozne naknade, izvozna carinska deklaracija mora u polju 44 sadržavati sve podatke potrebne Agenciji za obračun izvozne naknade, uključujući stopu i iznos izvozne naknade ili tekst »iznos izvozne naknade manji od 1.000 €«.

Članak 6.

(1) Kontrolni obrazac T5 mora biti podnesen carinskom uredu izvoza, neovisno prolazi li roba prije istupa iz carinskog područja Europske unije preko područja druge zemlje članice ili ne, čak i u slučaju kada je izvozni carinski ured ujedno i izlazni.

(2) Kontrolni obrazac T5 podnosi se carinskom uredu izvoza u trenutku podnošenja izvozne carinske deklaracije:

1. za stavljanje robe u izvozni postupak,

2. za upućivanje robe na određena odredišta u Europskoj uniji, koja se sukladno članku 33. Uredbe 612/09 smatraju izvozom iz Europske unije.

(3) Kontrolni obrazac T5 podnosi se u papirnatom obliku koji se sastoji od izvornika i najmanje 2 kopije. Ako pošiljka uključuje više stavaka, kontrolnom obrascu T5 pridružuje se odgovarajući broj obrazaca T5 bis, također u izvorniku i najmanje 2 kopije.

Članak 7.

(1) Ako je Uredbom 376/08 propisana obveza podnošenja izvozne dozvole ili izvozne potvrde, ista mora biti podnesena carinskom uredu izvoza u izvorniku.

(2) Izvozna potvrda s unaprijed utvrđenom stopom je vrsta izvozne dozvole kojom je stopa izvozne naknade utvrđena unaprijed. Ovu se potvrdu može koristiti i za robu za koju nije potrebna dozvola, ali za koju se traži izvozna naknada (na primjer, za ne-aneks I proizvode).

Članak 8.

(1) U slučaju izvoza svježeg ili rashlađenog goveđeg mesa u obliku trupova, polovica, kompenziranih četvrti, prednjih četvrti ili zadnjih četvrti u određene treće zemlje, uz izvoznu carinsku deklaraciju mora biti podnesen certifikat o goveđem mesu, kojim se potvrđuje da meso potječe od odraslih muških goveda.

(2) Ako je drugim propisima iz područja zajedničke agrarne politike izvoz uvjetovan podnošenjem posebnih isprava, iste moraju biti podnesene carinskom uredu izvoza uz izvoznu carinsku deklaraciju.

Izvoznik

Članak 9.

(1) Izvoznik koji izvozi robu uz izvozne naknade ili izvankvotni šećer mora biti prethodno registriran za izvoz te robe kod Agencije, pri čemu mu Agencija dodjeljuje jedinstveni registracijski broj. Registracijski broj mora biti unesen u polje 44 izvozne carinske deklaracije.

(2) U slučaju izvoza robe uz izvozne naknade ili izvankvotnog šećera može se koristiti status ovlaštenog izvoznika ili AEO status u skladu s carinskim propisima, ako to gospodarski subjekt zatraži. U tom slučaju, odredbe kojima se dozvoljava otprema ovih pošiljaka iz prostora gospodarskog subjekta, ovlaštenje za ovjeravanje kontrolnog obrasca T5 i drugih isprava, kao i druge posebnosti postupka navode se u odobrenju izdanom od strane nadležnog carinskog tijela.

Odobrenje za mjesto utovara

Članak 10.

(1) Mjesto utovara je prostor na kojem se robu iz skladišta ili drugog smještajnog prostora utovara u kontejner ili prijevozno sredstvo.

(2) Mjesto utovara robe mora biti prethodno odobreno.

Članak 11.

Na mjestu utovara, podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja dužan je ovlaštenom carinskom službeniku osigurati lako i učinkovito nadziranje postupka utovara, adekvatnu mjernu i drugu opremu za provedbu fizičke provjere i drugih propisanih mjera carinskog nadzora.

Članak 12.

Odobrenje za mjesto utovara izdaje se podnositelju zahtjeva koji:

1. ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

2. izvozi robu uz korištenje izvoznih naknada ili izvankvotni šećer,

3. nije teže kršio ili nije ponavljao kršenje carinskih propisa ili propisa navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu mjesno nadležnom prema lokaciji mjesta utovara, a mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. podatke o carinskom uredu nadležnom za provedbu izvoznog postupka,

2. podatke o podnositelju zahtjeva i osobi odgovornoj za izvoz robe uz izvozne naknade ili izvankvotnog šećera,

3. podatke o svojoj registraciji kod Agencije,

4. podatke o mjestu utovara, uključujući podatke o opremljenosti istog u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika,

5. podatke o vrsti robe koju namjerava izvoziti, s uobičajenim trgovačkim nazivima, KN oznakama i dodatnim oznakama prema nomenklaturi izvoznih naknada,

6. u slučaju ne-aneks I robe, podatke o registraciji receptura kod Agencije,

7. ime, prezime i potpis odgovorne osobe te pečat podnositelja zahtjeva.

(2) Ako carinski ured odbije zahtjev za izdavanjem odobrenja o tome će donijeti rješenje.

Članak 14.

Broj odobrenja za mjesto utovara mora biti unesen u polje 44 izvozne carinske deklaracije.

Izvozna naknada za ne-aneks I proizvode

Članak 15.

(1) U skladu s Uredbom 578/10, u slučaju izvoza ne-aneks I proizvoda, izvoznu naknadu može se zatražiti samo za sastojke koji su obuhvaćeni izvoznim naknadama.

(2) Izvoznu naknadu za ne-aneks I proizvode moguće je zatražiti uz sljedeće uvjete:

1. navođenje KN oznaka sastojaka za koje se traži izvoznu naknadu i njihove neto mase u polju 44 izvozne carinske deklaracije,

2. uzimanje uzorka od strane ovlaštenog carinskog službenika koji će iste, u ime i na trošak izvoznika, poslati na laboratorijsku analizu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, količina ne-aneks I proizvoda utvrđena provedenom analizom predstavlja osnovu za obračun izvozne naknade.

Članak 16.

(1) Postupak iz članka 15. ovoga Pravilnika može biti zamijenjen prethodnom registracijom recepture ne-aneks I proizvoda.

(2) Registraciju recepture, na zahtjev proizvođača, provodi Agencija. Svakoj registriranoj recepturi dodjeljuje se jedinstvena šifra.

(3) Šifra recepture mora biti unesena u polje 44 izvozne carinske deklaracije za izvoz ne-aneks I proizvoda uz primjenu izvoznih naknada.

(4) Ako ne-aneks I proizvode izvozi gospodarski subjekt koji nije istovremeno i proizvođač tih proizvoda, isti može podnijeti izvoznu carinsku deklaraciju za izvoz robe uz izvozne naknade ako mu vlasnik recepture dozvoli uporabu njemu dodijeljenih šifri. U tom slučaju, izvoznik je odgovoran pratiti izmjene receptura i njihovih šifara.

(5) U slučaju primjene ovog članka, izvozna naknada obračunava se na temelju registrirane recepture.

(6) Neovisno o provedenoj registraciji recepture, carinski službenik ovlašten je u postupku izvoznog carinjenja uzeti uzorke za analizu, u kojem slučaju će isti biti provjereni u odnosu na registriranu recepturu.

Izvozna naknada za goveđe meso

Članak 17.

Izvozni postupak uz izvozne naknade u slučaju svježeg ili rashlađenog goveđeg mesa u obliku trupova, polovica, kompenziranih četvrti, prednjih četvrti ili zadnjih četvrti može se obaviti u Republici Hrvatskoj samo ako potiče od životinja koje su zaklane u Republici Hrvatskoj.

Carinski ured izvoza

Članak 18.

(1) Izvozni postupak obavlja se isključivo putem carinskog ureda mjesno nadležnog prema lokaciji mjesta utovara predmetne robe.

(2) Carinski ured izvoza je carinski ured kojem se podnosi izvozna carinska deklaracija.

Najava pošiljke i podnošenje robe

Članak 19.

(1) Gospodarski subjekt dužan je pošiljku najaviti nadležnom carinskom uredu izvoza najmanje 24 sata prije početka utovara te naznačiti mjesto, vrijeme početka i predviđeno trajanja utovara.

(2) Ako je obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavljena izvan uredovnog vremena carinskog ureda, rok od 24 sata počinje teći od početka radnog vremena ureda.

(3) Gospodarski subjekt dužan je ispostaviti izvoznu carinsku deklaraciju najkasnije sat vremena prije početka utovara naznačenog na prethodnoj obavijesti.

(4) Odredbe ovog članka primjenjuju se na sve gospodarske subjekte, uključujući ovlaštene izvoznike ili gospodarske subjekte koji imaju AEO status.

Članak 20.

(1) Najava pošiljke podnosi se nadležnom carinskom uredu na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio, elektroničkim putem, telefaksom ili na drugi prikladan način.

(2) Ako je početak utovara odgođen ili potpuno otkazan, gospodarski subjekt dužan je o tome obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije dva sata prije vremena početka utovara naznačenog na izvornoj obavijesti.

(3) Ako do vremena naznačenog za početak utovara carinski službenik nije došao, izvoznik ima pravo otpočeti s utovarom.

(4) Ako najava pošiljke nije podnesena nadležnom carinskom uredu u roku propisanom u članka 19. ovog Pravilnika ili nije potpuna, izvoznik neće ostvariti pravo na izvozne naknade ili na oslobođenje od plaćanja davanja za izvankvotni šećer.

Članak 21.

(1) Izvoznik je dužan, najkasnije do vremena naznačenog za početak utovara, pripremiti robu namijenjenu utovaru za izvoz kako bi bila dostupna za pregled ovlaštenom carinskom službeniku.

(2) Prijevozno sredstvo mora biti dostupno za provjeru na mjestu utovara u periodu naznačenom na prethodnoj obavijesti i ne smije napustiti mjesto utovara prije vremena koje je na prethodnoj obavijesti naznačeno za kraj utovara.

Fizička provjera robe

Članak 22.

(1) Pošiljke robe najavljene za izvoz mogu biti predmetom nenajavljene fizičke provjere i uzimanja uzoraka. Ako je pošiljka odabrana za fizičku provjeru, ista se provodi na odobrenom mjestu utovara.

(2) Fizička provjera uključuje nadzor utovara, brojanje utovarenih jedinica pakiranja, provjeru opreme za vaganje, praćenje vaganja tijekom utovara ili vaganje robe, provjeru ispravnosti robe i uzorkovanje robe.

(3) Gospodarski subjekt na mjestu utovara robe dužan je ovlaštenom carinskom službeniku osigurati uvjete za adekvatno praćenje utovara i kontrolu utovarene količine, te staviti mu na raspolaganje odgovarajuću opremu za vaganje ili drugu specifičnu opremu potrebnu za obavljanje fizičke provjere, kao i osigurati bilo koju drugu zatraženu dokumentaciju ili pristup podacima.

(4) Ako je izvoznik utovario ili počeo utovarivati robu prije isteka roka od 24 sati ili je pošiljka odabrana za fizičku provjeru napustila mjesto utovara ili prispjela u carinski ured izvoza prije vremena koje je na prethodnoj obavijesti naznačeno za kraj utovara, ovlašteni carinski službenik ima pravo naložiti istovar robe ili vraćanje pošiljke na mjesto utovara.

(5) Na mjestu utovara, carinski službenik ovlašten je naložiti istovar robe, njezino otvaranje, raspakiranje, vaganje i ponovno pakiranje ili odlučiti da ukupni broj jedinica proizvoda i stvarnu neto-masu/količinu robe utvrdi na osnovi reprezentativnog uzorka.

(6) Pošiljatelj, odnosno njegov zastupnik koji prisustvuje pregledu, svojim potpisom na zapisniku o fizičkoj provjeri robe potvrđuje da se uzorak na kojem je izvršena fizička provjera može smatrati reprezentativnim. Ako se s tim ne slaže, ima pravo staviti prigovor na zapisnik i sam odabrati reprezentativni uzorak, a fizička provjera provedena od strane ovlaštenog carinskog službenika na tako izabranom uzorku smatrat će se konačnom.

(7) Ako pošiljatelj odbije postupiti po nalogu ovlaštenog carinskog službenika, neće moći ostvariti pravo na izvoznu naknadu ili na oslobođenje od plaćanja davanja za izvankvotni šećer.

Puštanje robe u izvoz

Članak 23.

(1) Nakon što je prihvaćena izvozna carinska deklaracija, roba mora napustiti carinsko područje Europske unije u roku od 60 dana.

(2) Roba mora ostati pod carinskim nadzorom cijelo vrijeme do izlaza iz carinskog područja Europske unije.

(3) Izvornik kontrolnog obrasca T5 i jedna njegova kopija te ovjerena prateća isprava moraju pratiti robu i biti podneseni carinskom uredu izlaza ili carinskom uredu odredišta.

Carinski ured izlaza

Članak 24.

(1) Carinski ured izlaza je posljednji carinski ured prije nego roba napusti carinsko područje Europske unije, kako slijedi:

1. Carinski ured nadležan za luku u kojoj se robu utovaruje na brod čije je odredište luka izvan Europske unije za robu koja se otprema morem.

2. Carinski ured nadležan za međunarodnu zračnu luku u kojoj se robu utovaruje u zrakoplov čije je odredište zračna luka izvan Europske unije za robu koja se otprema zrakom.

3. Carinski ured izlaza naveden u članku 793. stavku 2. Uredbe 2454/93 za robu koja se otprema drugim prijevoznim sredstvima.

(2) Iznimno, carinski ured izlaza je:

1. Carinski ured nadležan za provedbu izvoznog postupka za robu koju se izvozi cjevovodima ili električne energije.

2. Carinski ured nadležan za mjesto na kojem se robu, sukladno jedinstvenom ugovoru o prijevozu, preuzima za izvoz od strane željeznice, pošte, zračnog ili brodskog prijevoznika, uz uvjete da roba napušta carinsko područje Europske unije željeznicom, poštom, zrakom ili morem i da deklarant traži obavljanje formalnosti navedenih u članku 793.a(2) ili 796.e(1) Uredbe 2454/93 u tom uredu.

(3) Nakon provedbe propisanih mjera carinskog nadzora, carinski ured izlaza svojom ovjerom na kontrolnom obrascu T5 potvrđuje istup robe s carinskog područja Europske unije.

Članak 25.

Roba koju se izvozi uz izvozne naknade i izvankvotni šećer mogu u Republici Hrvatskoj istupiti s carinskog područja Europske unije samo u graničnim carinskim uredima u kojima je osiguran nadzor graničnih inspekcijskih službi.

III. OPSKRBA UNUTAR EUROPSKE UNIJE I U TREĆIM ZEMLJAMA

Odredišta koja se smatraju izvozom

Članak 26.

(1) Sukladno članku 33. Uredbe 612/09, za potrebe ostvarivanja prava na izvozne naknade, izvozom iz carinskog područja Europske unije smatra se i:

1. Isporuke unutar Europske unije namijenjene opskrbi pomorskih brodova ili zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica.

2. Opskrba međunarodnih organizacija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji.

3. Opskrba vojnih snaga na području zemlje članice koje nisu pod njezinim zapovjedništvom.

4. Isporuke robe u skladišta unutar Europske unije, koja drže međunarodne humanitarne organizacije, a namijenjene su za pomoć u hrani trećim zemljama. Za potrebe ostvarivanja prava na izvozne naknade, takvo skladište mora imati status carinskog skladišta.

(2) Za ove isporuke izvozna dozvola ili izvozna potvrda potrebni su samo kada se istima unaprijed utvrđuje izvozna naknada.

Članak 27.

(1) Sukladno članku 41. Uredbe 612/09, uz određene uvjete opskrba pripremljenom hranom i pićem (catering) stječe pravo na izvozne naknade, ako je namijenjena:

1. za platforme za bušenje i pridobivanje, uključujući pomoćne objekte koji pružaju usluge za takve operacije, smještene unutar europskog epikontinentalnog pojasa ili epikontinentalnog pojasa neeuropskog dijela Zajednice, ali izvan zone od tri milje od temeljne crte koja se koristi za utvrđivanje teritorijalnog mora države članice,

2. za vojne i pomoćne brodove na otvorenom moru, koji plove pod zastavom države članice.

(2) Za potrebe isplate izvozne naknade, Agenciji mora biti dostavljena odgovarajuća potvrda o prispijeću pošiljke na platformu ili brod.

Članak 28.

(1) Sukladno članku 42. Uredbe 612/09, za potrebe ostvarivanja prava na izvozne naknade, izvozom iz carinskog područja Europske unije smatra se i opskrba izvan carinskog područja Europske unije, isporučena na odredišta obuhvaćena člankom 26. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(2) Za potrebe isplate izvozne naknade, Agenciji mora biti dostavljena odgovarajuća isprava kojom se dokazuje prispijeće pošiljke na odredište

Carinski ured odredišta

Članak 29.

(1) Ako se robu otprema na odredišta navedena u člancima 26. do 28. ovoga Pravilnika, carinski ured odredišta je carinski ured nadležan za kontrolu dotičnog odredišta, kako slijedi:

1. Carinski ured nadležan za luku ili zračnu luku u kojoj se vrši utovar robe na brod ili zrakoplov, u slučaju isporuke opskrbe brodova ili zrakoplova na području Republike Hrvatske.

2. Carinski ured nadležan za odredište gdje se ta organizacija nalazi u slučaju isporuke međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

3. Carinski ured nadležan za odredište gdje se te vojne snage nalaze, u slučaju isporuke vojnim snagama na području Republike Hrvatske koje ne djeluju pod zastavom Republike Hrvatske.

4. Carinski ured nadležan za skladište međunarodne humanitarne organizacije, u slučaju isporuke za potrebe pomoći u hrani trećim zemljama.

5. Carinski ured nadležan za mjesto na kojem se robu ukrcava na brod/helikopter koji vrši dostavu u slučaju isporuke platformama za bušenje i pridobivanje ili pomorskim brodovima na otvorenom moru koji plove pod zastavom Republike Hrvatske.

6. Carinski ured nadležan za mjesto na kojem se robu ukrcava u prijevozno sredstvo koje vrši dostavu u slučaju izravne opskrbe brodova i zrakoplova u trećim zemljama.

(2) Carinski ured odredišta svojom ovjerom na kontrolnom obrascu T5 potvrđuje prispijeće robe na označeno odredište.

Odobravanje pojednostavnjenog postupka opskrbe

Članak 30.

(1) U slučaju isporuke opskrbe na odredišta navedena u člancima 26. i 27. ovoga Pravilnika, na zahtjev izvoznika može se odobriti pojednostavnjeni postupak, uz uvjet da izvoznik kojemu je takav postupak odobren istovremeno ne koristi redovni postupak u odnosu na istu robu.

(2) Pojednostavnjeni postupak omogućuje podnošenje dopunske carinske deklaracije za ukupno isporučenu količinu svake pojedine vrste proizvoda tijekom kalendarskog mjeseca. Dopunska deklaracija mora sadržavati sve podatke propisane za izvoznu carinsku deklaraciju, kao i specifične podatke vezane uz robu obuhvaćenu izvoznim naknadama.

(3) Kod primjene pojednostavnjenog postupka opskrbe, izvozna naknada za robu isporučenu tijekom kalendarskog mjeseca obračunava se po stopi važećoj zadnjeg dana tog mjeseca.

(4) Uporaba pojednostavnjenog postupka ograničena je na opskrbu na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 31.

Odobrenje za pojednostavnjeni postupak opskrbe može se izdati podnositelju zahtjeva koji:

1. ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

2. nije teže kršio ili nije ponavljao kršenje carinskih propisa ili propisa vezanih uz izvozne naknade,

3. vrši opskrbu odredišta koja se smatraju izvozom iz Europske unije,

4. vodi evidenciju koja po svom sadržaju omogućuje efikasnu kontrolu nadležnom carinskom uredu.

Članak 32.

Zahtjev za odobrenje podnosi se carinskom uredu mjesno nadležnom za mjesto utovara robe, a sadrži najmanje sljedeće:

1. podatke o carinskom uredu nadležnom za mjesto utovara,

2. podatke o podnositelju zahtjeva i odgovornoj osobi za provedbu izvoznog postupka uz izvozne naknade,

3. podatke o odgovornoj osobi za vođenje evidencije,

4. podatke o svojoj registraciji kod Agencije kao izvoznika robe obuhvaćene izvoznim naknadama,

5. vrstu isporuke te podatke o mjestu odredišta koje opskrbljuje,

6. podatke o vrsti robe koju namjerava stavljati u pojednostavnjeni postupak, s uobičajenim trgovačkim nazivima, KN oznakama i dodatnim oznakama prema nomenklaturi izvoznih naknada,

7. ako podnositelj zahtjeva namjerava obavljati aktivnosti navedene u članku 35. Uredbe 612/09 (catering), zahtjev mora sadržavati podatke o gotovim proizvodima, njihovim trgovačkim nazivima i specifikacijom utroška pojedinih sastojaka sirovina.

8. ime, prezime i potpis odgovorne osobe te pečat podnositelja zahtjeva.

Članak 33.

Odobrenjem za provedbu pojednostavnjenog postupka, nadležni carinski ured utvrđuje rokove za dostavu prethodne obavijesti, ovlasti za otpremu iz prostora korisnika odobrenja, ovlasti za ovjeru T5 obrasca i druge pojedinosti o provedbi postupka, kao i detalje o vođenju, sadržaju i drugim uvjetima vezano uz vođenje evidencije.

Provedba pojednostavnjenog postupka opskrbe

Članak 34.

Ne prejudicirajući pravo na provjeru robe, u slučaju primjene pojednostavnjenog postupka opskrbe ne primjenjuju se odredbe iz dijela II. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Korisnik odobrenja o pojednostavnjenom postupku opskrbe dužan je u roku navedenom u odobrenju obavijestiti nadležni carinski ured o predstojećoj isporuci.

(2) Obavijest mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. broj i datum,

2. naznaku carinskog ureda nadležnog za pojednostavnjeni postupak opskrbe,

3. podatke o pošiljatelju i ovlaštenoj osobi,

4. broj i datum odobrenja o pojednostavnjenom postupku,

5. vrstu robe, s uobičajenim trgovačkim nazivom, KN oznakom i dodatnom oznakom prema nomenklaturi izvoznih naknada,

6. neto-masu robe, količinu u dodatnoj jedinici mjere i vrijednost robe,

7. procijenjeni iznos izvozne naknade,

8. datum i vrijeme otpreme,

9. naznaku carinskog ureda odredišta,

10. naziv i registarski broj broda ili zrakoplova ili podatke o platformi na koje se roba otprema, uključujući naziv i registracijski broj broda ili helikoptera koji vrši dostavu ili naziv međunarodne organizacije ili vojnih snaga kojima se roba isporučuje,

11. ime, prezime i potpis osobe koja je sastavila obavijest.

(3) U opravdanim slučajevima, nadležni carinski ured može dopustiti zamjenu obavijesti rasporedom isporuka. Raspored mora imati iste elemente kao i prethodna obavijest koja se sastavlja zasebno za svako mjesto utovara, npr. u skladu s redom letenja, a može maksimalno uključivati isporuke unutar jednog kalendarskog mjeseca.

Članak 36.

(1) U roku od pola sata od prispijeća obavijesti o predstojećoj isporuci, nadležni carinski ured obavijestit će korisnika odobrenja o zadržavanju pošiljke radi provedbe carinskog nadzora.

(2) Ako nadležni carinski ured nije dostavio obavijest iz stavka 1. ovog članka, korisnika odobrenja ima pravo nastaviti s postupkom otpreme robe.

Evidencija o isporukama u pojednostavnjenom postupku

Članak 37.

(1) Korisnik odobrenja o pojednostavnjenom postupku otpreme dužan je voditi evidenciju u skladu s člankom 34. Uredbe 612/09 koja nadležnim tijelima omogućuje provedbu učinkovite kontrole.

(2) Korisnik odobrenja dužan je podatke o isporuci unijeti u evidenciju bez odlaganja, ali ne kasnije od prvog radnog dana koji slijedi iza dana dostave pošiljke.

(3) Evidencija mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. redni broj i datum unosa u evidenciju,

2. datum i točno vrijeme dostavljanja obavijesti,

3. datum i točno vrijeme dostavljanja odgovora od strane nadležnog carinskog ureda,

4. vrstu robe, s uobičajenim trgovačkim nazivom, KN oznakom i dodatnom oznakom prema nomenklaturi izvoznih naknada,

5. neto-masu robe, odnosno količinu u dodatnoj jedinici mjere,

6. iznos izvozne naknade,

7. datum i vrijeme dostave,

8. naziv i registarski broj broda ili zrakoplova ili podatke o platformi na koju se roba otprema, uključujući naziv i registracijski broj broda ili helikoptera koji vrši dostavu ili naziv međunarodne organizacije ili vojnih snaga kojima je roba isporučena,

9. broj i datum potvrde o isporuci,

10. MRN broj izvozne deklaracije, datum i postupak (polje 37 izvozne deklaracije),

11. ime i potpis osobe koja je izvršila unos u evidenciju.

(4) Korisnik odobrenja dužan je čuvati evidenciju najmanje tri godine po isteku godine u kojoj je roba isporučena i u svakom trenutku mora biti dostupna nadležnim organima za provjeru.

Odobrenje za opskrbno skladište

Članak 38.

(1) U skladu s člankom 37. Uredbe 612/09, izvoznu naknadu može se unaprijed isplatiti ako je roba u roku od 30 dana nakon prihvaćanja izvozne carinske deklaracije smještena u skladišta pod carinskim nadzorom u svrhu opskrbe unutar Europske unije (u daljnjem tekstu »opskrbna skladišta«):

1. pomorskih brodova,

2. zrakoplova na međunarodnim linijama, uključujući linije između zemalja članica,

3. platformi za bušenje i pridobivanje, navedenih u članku 41. Uredbe 612/09.

(2) Za poslovanje opskrbnog skladišta, držatelj mora imati odobrenje Carinske uprave.

(3) Nadzor nad poslovanjem opskrbnog skladišta provodi carinski ured nadležan prema lokaciji opskrbnog skladišta.

Članak 39.

Odobrenje za držanje opskrbnog skladišta na području Republike Hrvatske može se izdati podnositelju zahtjeva koji:

1. ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

2. nije teže kršio ili nije ponavljao kršenje carinskih propisa ili propisa vezanih uz izvozne naknade,

3. podnese pisanu izjavu kojom se obvezuje da će robu isporučivati samo za potrebe opskrbe u Europskoj uniji,

4. vodi evidenciju koja po svom sadržaju omogućuje efikasnu kontrolu nadležnom carinskom uredu,

5. položi odgovarajuće jamstvo.

Članak 40.

(1) Zahtjev za odobrenje podnosi se carinskom uredu mjesno nadležnom prema lokaciji opskrbnog skladišta, a sadrži najmanje sljedeće:

1. podatke o carinskom uredu nadležnom za kontrolu opskrbnog skladišta,

2. podatke o podnositelju zahtjeva i odgovornoj osobi za provedbu izvoznog postupka uz izvozne naknade,

3. podatke o odgovornoj osobi za vođenje evidencije u opskrbnom skladištu,

4. podatke o svojoj registraciji kod Agencije kao izvoznika robe obuhvaćene izvoznim naknadama,

5. podatke o lokaciji opskrbnog skladišta, uključujući podatke o opremljenosti istog,

6. podatke o vrsti robe koju namjerava isporučivati uz izvozne naknade, s uobičajenim trgovačkim nazivima, KN tarifnim oznakama i dodatnim oznakama prema nomenklaturi izvoznih naknada,

7. ime, prezime i potpis odgovorne osobe te pečat podnositelja zahtjeva.

(2) Ako podnositelj zahtjeva namjerava u opskrbnom skladištu pripremati obroke koje se konzumira u zrakoplovima ili na brodovima (catering), u zahtjevu mora biti navedena vrsta i količina pripremljenih obroka, uključujući njihove trgovačke nazive i specifikacije utrošenih sirovina.

Članak 41.

Odobrenjem za držanje carinskog skladišta, nadležni carinski ured utvrđuje mjesto na kojem se nalazi skladište i radno vrijeme poslovanja, pravila za ulaz i izlaz robe iz skladišta i druge pojedinosti o provedbi postupka, kao i detalje o načinu vođenja evidencije, njenom sadržaju i drugim uvjetima vezano uz vođenje evidencije.

Provedba postupka opskrbe iz opskrbnog skladišta

Članak 42.

(1) Smještaj robe u opskrbno skladište vrši se u roku od 30 dana od prihvaćanja izvozne carinske deklaracije.

(2) Roba se unosi u skladište u prisutnosti nadležnog carinskog službenika.

(3) Držatelj opskrbnog skladišta dužan je podatke o smještaju robe bez odlaganja unijeti u skladišnu evidenciju.

(4) Svojom ovjerom kontrolnog kontrolnog obrasca T5, nadležni carinski ured potvrđuje smještaj izvozno ocarinjene robe u opskrbno skladište.

Članak 43.

(1) Roba smještena u opskrbno skladište mora ostati u nepromijenjenom stanju ili može biti smrznuta i/ili prepakirana u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe 612/2009.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u opskrbnom skladištu može se vršiti priprema obroka koji se konzumiraju u zrakoplovima ili na brodovima (catering), ako je to dopušteno odobrenjem.

(3) Roba se iznosi iz skladišta u prisutnosti nadležnog carinskog službenika.

(4) Držatelj opskrbnog skladišta dužan je podatke o isporuci robe iz opskrbnog skladišta i njenom prispijeću na odredište bez odlaganja unijeti u skladišnu evidenciju.

Članak 44.

(1) Nadležni carinski ured dužan je uspostaviti odgovarajuće mjere kontrole vezano uz prispijeće robe na odredište.

(2) Za potrebe stavka 1. ovoga članka, dokaz prispijeća robe na odredište je:

1. Kontrolni obrazac T5 ovjeren od strane nadležnog carinskog ureda, u slučaju isporuke u drugo opskrbno skladište.

2. Isprava ovjerena od strane zapovjednika broda ili zrakoplova ili druge ovlaštene osobe, u slučaju isporuke na brod ili u zrakoplov. Isprava mora sadržavati pojedinosti o robi, posebice njezin opis i količinu, kao i datum isporuke.

3. Isprava ovjerena od strane zapovjednika platforme ili druge ovlaštene osobe, u slučaju opskrbe platformi. Isprava mora sadržavati pojedinosti o robi, posebice njezin opis i količinu, kao i datum isporuke te identifikacijske podatke o prijevoznom sredstvu kojim je opskrba dostavljena na platformu.

Evidencija u opskrbnom skladištu

Članak 45.

(1) Držatelj opskrbnog skladišta dužan je voditi evidenciju u skladu s člankom 37. Uredbe 612/09 koja nadležnim tijelima omogućuje provedbu učinkovite kontrole.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće:

12. datum unosa robe u opskrbno skladište,

13. referentne brojeve carinskih dokumenata kojima je roba smještena u opskrbno skladište,

14. podatke potrebne za identifikaciju robe, kao što su opis robe, KN oznaka, dodatna oznaka prema nomenklaturi izvoznih naknada, neto-masa ili količina u dodatnoj jedinici mjere te specifikacija sastojaka, šifra recepture i drugi podaci za gotove proizvode,

15. datum kada je roba izašla iz opskrbnog skladišta,

16. neto-masu robe ili količinu u dodatnoj jedinici mjere, robe koja je izašla iz opskrbnog skladišta,

17. procijenjeni iznos izvozne naknade,

18. datum i vrijeme kada je roba ukrcana na brod ili zrakoplov,

19. naziv i registarski broj broda ili zrakoplova ili podatke o platformi na koju se roba otprema, uključujući naziv i registracijski broj broda ili helikoptera koji vrši dostavu,

20. broj i datum potvrde o isporuci,

21. ime i potpis osobe koja je izvršila unos u evidenciju.

(3) Držatelj opskrbnog skladišta dužan je čuvati evidenciju najmanje tri godine po isteku godine u kojoj je roba isporučena iz opskrbnog skladišta. Evidencija u svakom trenutku mora biti dostupna nadležnom carinskom uredu za provjeru.

IV. CARINSKO SKLADIŠTENJE GOVEĐEG MESA S NAMJEROM IZVOZA

Članak 46.

(1) Sukladno Uredbi Komisije (EC) 1741/06, svježe ili rashlađeno iskošteno goveđe meso iz tarifnih oznaka 0201 30 00 9100 i 0201 30 00 9120 može biti smješteno u carinsko skladište prije izvoza. Meso u skladištu može biti smrznuto i nakon toga izvezeno, pri čemu se izvoznu naknadu primjenjuje prema vrsti i stanju mesa u trenutku smještaja.

(2) Za uporabu postupka iz stavka 1. ovoga članka, zainteresirani gospodarski subjekt mora imati odobrenje.

Odobravanje postupka carinskog skladištenje za izvoz

Članak 47.

(1) Odobrenje za postupak carinskog skladištenja iskoštenog goveđeg mesa prije izvoza na području Republike Hrvatske može se izdati podnositelju zahtjeva koji:

1. ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

2. nije teže kršio ili nije ponavljao kršenje carinskih propisa ili propisa vezanih uz izvozne naknade,

3. položi odgovarajuće jamstvo,

4. podnese pisanu izjavu o preuzimanju obveze vođenja kompjutorizirane baze podataka o robi smještenoj u postupak carinskog skladištenja,

5. omogući nadležnom carinskom službeniku provođenje drugih mjera carinskog nadzora, uključujući provedbu fizičke provjere.

(2) Robu se smije skladištiti samo u Republici Hrvatskoj, u prostoru koji je za to odobren. Ako podnositelj zahtjeva robu skladišti na više od jednog mjesta, svako skladište mora imati svoju bazu podataka.

Članak 48.

Zahtjev za odobrenje podnosi se carinskom uredu mjesno nadležnom prema lokaciji skladišta, a sadrži najmanje sljedeće:

1. podatke o carinskom uredu nadležnom za kontrolu carinskog skladišta,

2. podatke o podnositelju zahtjeva i odgovornoj osobi za provedbu izvoznog postupka uz izvozne naknade,

3. podatke o odgovornoj osobi za vođenje baze podataka o zalihama mesa u skladištu,

4. podatke o svojoj registraciji kod Agencije kao izvoznika robe obuhvaćene izvoznim naknadama,

5. podatke o lokaciji carinskog skladišta u kojem se namjerava skladištiti meso prije izvoza, uključujući podatke o opremljenosti istog,

6. podatke o vrsti robe koju namjerava isporučivati uz izvozne naknade, s uobičajenim trgovačkim nazivima, KN tarifnim oznakama i dodatnim oznakama prema nomenklaturi izvoznih naknada,

7. ime, prezime i potpis odgovorne osobe te pečat podnositelja zahtjeva.

Članak 49.

Odobrenjem za postupak carinskog skladištenja prije izvoza, nadležni carinski ured utvrđuje mjesto na kojemu se nalazi skladište, pravila za ulaz i izlaz robe iz skladišta, podatke o operacijama koje je dozvoljeno obavljati u skladištu na mesu koje je uskladišteno za izvoz, kao i način vođenja, sadržaj i druge uvjete vezano uz vođenje i pristup bazi podataka.

Provedba postupka carinskog skladištenja za izvoz

Članak 50.

(1) Za robu koja se smješta u postupak carinskog skladištenja za izvoz podnosi se carinska deklaracija, sa šifrom postupka 7600 E51 u polju 37.

(2) U postupak iz stavka 1. ovoga članka može se smjestiti samo svježe ili rashlađeno meso koje je prošlo postupak iskoštavanja u Republici Hrvatskoj.

(3) Uz deklaraciju iz stavka 1. ovoga članka mora biti podnesena:

1. potvrda o iskoštavanju mesa, izdana u skladu s Uredbom 1359/2007 od 21. studenog 2007. o detaljnim pravilima za primjenu posebnih izvoznih naknada za određeno goveđe meso bez kosti u komadima,

2. izvozna dozvola, koja mora biti važeća na dan smještaja mesa u skladište.

(4) Za izlaz mesa iz postupka carinskog skladištenja podnosi se izvozna carinska deklaracija sa šifrom postupka 1076 E51 u polju 37. U toj deklaraciji moraju biti navedeni svi brojevi deklaracija po kojima je izvršen unos mesa u postupak carinskog skladištenja te količine koje se razdužuju po svakoj od tih deklaracija.

Vođenje baze podataka

Članak 51.

(1) Korisnik odobrenja o skladištenju goveđeg mesa prije izvoza dužan je voditi bazu podataka koja nadležnim tijelima omogućuje provedbu učinkovite kontrole.

(2) Baza podataka mora omogućavati administrativno praćenje sljedivosti mesa tijekom postupka skladištenja i kreiranje izvješća u realnom vremenu o količinama mesa na skladištu. Baza mora uvijek biti ažurna i odražavati aktualno trenutno stanje robe na skladištu. Svako unošenje ili iznošenje robe iz skladišta mora odmah biti evidentirano u bazi podataka.

(3) Baza podataka mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. datum unosa robe u postupak carinskog skladištenja,

2. referentne brojeve carinskih dokumenata kojima je roba smještena u skladište,

3. podatke potrebne za identifikaciju robe: opis robe sukladno nomenklaturi izvoznih naknada, KN oznaku, dodatnu oznaku prema nomenklaturi izvoznih naknada, neto-masu i druge potrebne podatke za prerađene proizvode,

4. datum kada je roba izvezena nakon postupka skladištenja,

5. referentne brojeve carinskih dokumenata kojima je roba izvezena,

6. ako se tijekom skladištenja iskošteno goveđe meso podvrgava smrzavanju, etiketiranju ili prepakiranju, u baze podataka mora biti uspostavljena jasna veza s deklaracijom za unos mesa u postupak carinskog skladištenja i odgovarajućim certifikatom o iskoštavanju kako bi se osigurala sljedivost mesa.

(4) Korisnik odobrenja dužan je čuvati podatke najmanje tri godine po isteku godine u kojoj je roba isporučena.

(5) Korisnik odobrenja dužan je omogućiti ovlaštenom carinskom službeniku neposredan uvid u bazu podataka, u svakom trenutku i bez prethodne najave.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 52.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/18
Urbroj: 513-02-1210/2-13-3
Zagreb, 17. lipnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

Obrazac prethodne obavijesti


76 21.06.2013 Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom 76 21.06.2013 Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom