Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva

NN 76/2013 (21.6.2013.), Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva

76 21.06.2013 Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1544

Na temelju članka 383. Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj: 125/2011 i 144/2012) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠENJA SIGURNOSNIH MJERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA I UDALJENJA IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršenja:

– sigurnosne mjere zabrane približavanja i

– sigurnosne mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva.

Sigurnosne mjere iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju policijski službenici primjenom policijskih ovlasti propisanih važećim Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima, u skladu s odredbama važećeg Zakona o kaznenom postupku.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koja je obaviještena o pravomoćno izrečenoj sigurnosnoj mjeri iz članka 1. ovoga Pravilnika, o istome će, bez odgode, radi pripremanja, planiranja i izvršenja sigurnosne mjere, obavijestiti nadležnu policijsku postaju Ministarstva, na čijem području žrtva, druga osoba ili grupa osoba (u daljnjem tekstu: žrtva) ima prebivalište ili boravište, na čijem području se nalazi mjesto u odnosu na koje je osuđeniku izrečena sigurnosna mjera zabrane približavanja (u daljnjem tekstu: mjesto), odnosno na čijem području se nalazi zajedničko kućanstvo iz kojega treba udaljiti osuđenika za kazneno djelo nasilja.

Ako žrtva za vrijeme izvršenja sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika promijeni mjesto prebivališta ili boravišta, policijska postaja koja je izvršavala sigurnosnu mjeru odmah će o tome obavijestiti sud koji je izrekao sigurnosnu mjeru i policijsku postaju na čijem području žrtva ima novo prebivalište ili boravište, koja će nastaviti s daljnjim izvršenjem sigurnosne mjere.

II. PRIPREMANJE I PLANIRANJE IZVRŠENJA SIGURNOSNIH MJERA

Članak 3.

Nadležni rukovoditelj u policijskoj postaji koja je zaprimila pravomoćnu presudu kojom je izrečena sigurnosna mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: nadležni rukovoditelj) odredit će policijskog službenika odgovornog za pripremanje, planiranje i provedbu sigurnosne mjere (u daljnjem tekstu: voditelj mjere), te policijskog službenika koji ga, po potrebi, zamjenjuje (u daljnjem tekstu: zamjenik voditelja mjere).

Ukoliko je sigurnosna mjera zabrane približavanja izrečena maloljetnom počinitelju kaznenog djela ili su sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika izrečene za kaznena djela iz članka 113. važećeg Zakona o sudovima za mladež ili se radi o kaznenim djelima nasilja ili napada na slobodu osobe počinjenim od strane članova obitelji, za voditelja mjere odredit će se policijski službenik za mladež.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako zbog okolnosti slučaja ne može postupati policijski službenik za mladež, za voditelja mjere odredit će se drugi policijski službenik.

Ako presuda kojom je izrečena sigurnosna mjera ne sadrži jasne podatke o vremenskom razdoblju izvršenja, području, mjestu ili udaljenosti u čijim granicama se osuđenik ne smije kretati, boraviti ili približavati žrtvi odnosno mjestu ili o drugim okolnostima nužnim za njezino izvršenje ili policiji nisu naložene i druge mjere nužne za djelotvorno izvršenje izrečene sigurnosne mjere, nadležni rukovoditelj će, bez odgode, o tome obavijestiti predsjednika vijeća koje je izreklo presudu radi njezine dopune ili ispravka po službenoj dužnosti sukladno odredbama važećeg Zakona o kaznenom postupku.

Članak 4.

Voditelj mjere bez odgode će provjeriti sigurnost žrtve i prikupiti obavijesti radi utvrđivanja postupa li osuđenik u skladu s izrečenom sigurnosnom mjerom.

Voditelj mjere bez odgode će pozvati žrtvu na suradnju radi uspješnog izvršenja sigurnosne mjere, podučit će je o mjerama i sredstvima njezine samozaštite, načinima i sredstvima međusobnog komuniciranja za cijelo vrijeme trajanja izvršenja sigurnosne mjere, u cilju osiguranja pravodobne razmjene obavijesti i poduzimanja neodgodivih mjera i radnji nužnih za njezinu zaštitu.

Žrtvu će se uputiti da o svakoj namjeri napuštanja boravišta prethodno obavijesti policijsku postaju radi pravodobnog uključivanja policijske postaje na čijem području će boraviti u izvršenje sigurnosne mjere.

Sukladno stavku 2. ovoga članka voditelj mjere dužan je, uz prethodni pristanak žrtve, s njom dogovoriti i razraditi primjenu sljedećih aktivnosti:

– plan postupanja žrtve kada joj prijeti neotklonjiva izravna opasnost od osuđenika ili druge osobe koja postupa zajedno s njim ili po njegovom nalogu;

– način pružanja pomoći žrtvi od strane njezinih srodnika i drugih osoba koje pravodobnim zapažanjem osuđenika, upozorenjem žrtve, obavještavanjem policije i poduzimanjem drugih radnji mogu zaštititi žrtvu ili spriječiti osuđenika da ugrozi njeno zdravlje i sigurnost;

– druge aktivnosti radi zaštite zdravlja i sigurnosti žrtve do dolaska policijskih službenika, a ovisno o izrečenoj sigurnosnoj mjeri i drugim okolnostima.

Članak 5.

Na temelju obavijesti prikupljenih postupanjem propisanim člankom 4. ovoga Pravilnika, kao i informacija pribavljenih uvidom u policijske zbirke, obavijesti dobivenih od žrtve, njezinih srodnika, susjeda, prijatelja i poznanika, u njezinom životnom i radnom okruženju, kao i od institucija koje raspolažu podacima važnim za upoznavanje ličnosti osuđenika i žrtve te prosuđivanja njihovog rizičnog ponašanja, voditelj mjere sastavit će Prosudbu ugroženosti žrtve, mjesta ili zajedničkog kućanstva i Plan izvršenja sigurnosne mjere.

Prosudba ugroženosti žrtve, mjesta ili zajedničkog kućanstva, u pravilu, sadrži:

– podatke o osuđeniku, obavijesti o njegovom ranijem prijavljivanju te ponašanju nakon prethodno izrečenih zaštitnih mjera, mjera opreza, posebnih obveza, zaštitnog nadzora ili sigurnosnih mjera,

– podatke o žrtvi i njezinom ponašanju nakon izrečene sigurnosne mjere,

– zaključak o prosudbi ponašanja osuđenika i žrtve tijekom trajanja sigurnosne mjere.

Plan izvršenja sigurnosne mjere, u pravilu, sadrži:

– naziv suda, broj presude, izrečenu sigurnosnu mjeru, vrijeme i mjesto njezinog trajanja,

– osobne podatke i fotografiju osuđenika,

– mjere i radnje koje će se planski izvršavati tijekom trajanja sigurnosne mjere,

– preventivni prostor potreban za izvršenje sigurnosne mjere (određuje se u odnosu na granicu zaštićenog prostora ili udaljenosti od žrtve ili udaljenosti od prostora zajedničkog kućanstva određenu sigurnosnom mjerom, kao koncentrični krug koji svojim prostorom i veličinom može osigurati pravodobno zapažanje i poduzimanje mjera radi sprječavanja osuđenika u namjeri ugrožavanja zdravlja i sigurnosti žrtve odnosno prilaska zaštićenom prostoru, a treba biti najmanje dvostruko veći od udaljenosti određene sigurnosnom mjerom), u kojemu će se prema osuđeniku primjenjivati policijske ovlasti davanja upozorenja ili naredbi,

– podatke o policijskim službenicima određenim za izvršenje planiranih mjera i radnji s rokovima provođenja,

– hitne mjere i radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju pristupa osuđenika u prethodno određeni preventivni prostor ili u slučajevima kršenja sigurnosne mjere te način i nositelje njihovog izvršenja,

– način pravodobnog i periodičnog upoznavanja ostalih policijskih službenika s Prosudbom ugroženosti žrtve, mjesta ili zajedničkog kućanstva te Planom izvršenja sigurnosne mjere.

Plan izvršenja sigurnosne mjere odobrava i nadzire nadležni rukovoditelj u policijskoj postaji koja sigurnosnu mjeru izvršava.

III. IZVRŠENJE SIGURNOSNIH MJERA

Članak 6.

Nadležni rukovoditelj najmanje jedanput mjesečno obavit će uvid u spis izvršenja sigurnosne mjere te ocijeniti svrsishodnost i učinkovitost planiranih i poduzetih mjera, a po potrebi naložiti dopunu Plana izvršenja sigurnosne mjere.

Nadležni rukovoditelj osigurat će da se sa zadaćama iz Plana izvršenja sigurnosne mjere pravovremeno i periodično upoznaju i policijski službenici koji nisu izravno uključeni u njezinu provedbu.

Članak 7.

Voditelj mjere upoznat će policijske službenike koji su izravno uključeni u Plan izvršenja sigurnosne mjere s njihovim zadaćama, organizacijom rada i drugim okolnostima važnim za izvršenje sigurnosne mjere.

Policijski službenici iz stavka 1. ovog članka o svakom postupanju u vezi s izvršenjem sigurnosne mjere sastavit će pisano izvješće i dostaviti ga voditelju mjere.

Članak 8.

Voditelj mjere dužan je tijekom izvršenja sigurnosne mjere u kontaktu sa žrtvom ili drugom osobom koja bi mogla imati korisna saznanja, najmanje jedanput tjedno provjeriti postupa li osuđenik u skladu s izrečenom sigurnosnom mjerom te o učinjenom sastaviti izvješće koje će odložiti u spis izvršenja sigurnosne mjere.

Ovisno o okolnostima i ponašanju osuđenika prema izrečenoj sigurnosnoj mjeri, kontakt iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se neposredno, putem drugih policijskih službenika ili putem sredstava komunikacije.

Članak 9.

Ako zbog opravdanih okolnosti voditelj mjere ili zamjenik voditelja mjere nije u mogućnosti poduzeti ili naložiti neodgodive mjere ili radnje kojima bi zaštitio zdravlje i sigurnost žrtve ili zaštićeni prostor, za njihovo izvršenje odgovoran je šef smjene policijske postaje.

Članak 10.

Policijski službenik koji zatekne osuđenika u kršenju sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika ili u okolnostima koje upućuju na namjeru kršenja te sigurnosne mjere ili koji zaprimi dojavu ili prijavu žrtve ili druge osobe o ponašanju osuđenika kojim se ta sigurnosna mjera krši, bez odgode će poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti žrtve ili zaštićenog prostora te će poduzeti mjere radi utvrđivanja činjeničnog stanja. O poduzetom će izvijestiti voditelja mjere ili osobu koja ga zamjenjuje.

Osuđenik kojega se zatekne u kršenju sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika, odnosno za kojega postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neizvršavanja sudske odluke iz članka 311. stavka 2. važećeg Kaznenog zakona, samostalno ili u stjecaju s drugim kaznenim djelima, bit će uhićen, protiv njega će nadležnom državnom odvjetniku biti podnesena kaznena prijava, a u slučaju kad postoji neki od razloga za određivanje istražnog zatvora iz članka 123. važećeg Zakona o kaznenom postupku, bit će priveden u pritvorsku policijsku jedinicu.

1. Izvršenje sigurnosne mjere zabrane približavanja

Članak 11.

Policijski službenik koji izravno izvršava sigurnosnu mjeru zabrane približavanja će pravodobnim poduzimanjem odgovarajućih mjera i radnji osigurati da se osuđenik za vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere pridržava zabrane približavanja žrtvi ili mjestu na udaljenost određenu presudom, na način da će:

1. u slučaju zatjecanja osuđenika u preventivnom prostoru koji je određen Planom izvršenja sigurnosne mjere, upozoriti ga na potrebu poštivanja sigurnosne mjere suda kao i na posljedicu u slučaju njenog kršenja;

2. na dojavu žrtve ili druge osobe o kršenju sigurnosne mjere, žurno će izaći na mjesto događaja te osuđeniku izdati naredbu da napusti prostor u kojemu se nalazi žrtva ukoliko je do takvog kontakta došlo slučajno;

3. kad okolnosti ili saznanja upućuju na namjeru ili plan osuđenika da postupi protivno izrečenoj sigurnosnoj mjeri ili da ugrozi zdravlje i sigurnost žrtve na drugi način, žurno će pronaći osuđenika te ga u neposrednom kontaktu upozoriti na posljedice takvog ponašanja.

Ako okolnosti upućuju da bi osuđenik, unatoč upozorenju iz stavka 1. točke 3. ovog članka, mogao prekršiti sigurnosnu mjeru, žrtvi će se pružiti odgovarajuća policijska zaštita dok postoji opasnost za njeno zdravlje i sigurnost.

Neposredna zaštita iz stavka 2. ovoga članka, ovisno o okolnostima, provodi se stalnom ili povremenom policijskom ophodnjom ili zasjedom ili poduzimanjem drugih mjera i radnji sprječavanja osuđenika da uđe u zaštićeni prostor ili objekt ili da ugrozi zdravlje i sigurnost žrtve.

Mjere i radnje neposredne zaštite iz stavka 3. ovoga članka poduzimat će se dok postoje razlozi za njihovo poduzimanje.

2. Izvršenje sigurnosne mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva

Članak 12.

Policijski službenik koji izravno izvršava sigurnosnu mjeru udaljenja iz zajedničkog kućanstva će pravodobnim poduzimanjem odgovarajućih mjera i radnji osigurati da se osuđenik za vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere pridržava zabrane pristupa zajedničkom kućanstvu određenom presudom, na način da će:

1. dovesti osuđenika u zajedničko kućanstvo iz kojega ga se udaljava kako bi u nazočnosti policijskog službenika uzeo svoje osobne dokumente i predmete nužne za svakodnevnu osobnu uporabu;

2. upozoriti osuđenika da ključeve zajedničkog kućanstva iz kojega se udaljava, preda žrtvi ili drugoj prisutnoj osobi koja će ih predati žrtvi;

3. upozoriti osuđenika da bez odobrenja nadležnog suda, u vrijeme trajanja sigurnosne mjere, ne smije ulaziti u zajedničko kućanstvo iz kojega je udaljen;

4. udaljiti počinitelja iz zajedničkog kućanstva.

U slučaju da osuđenik odbije žrtvi ili drugoj prisutnoj osobi predati ključeve zajedničkog kućanstva iz kojega ga se udaljava, ključevi će se oduzeti uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta te uz potvrdu predati žrtvi o čemu će se obavijestiti sud koji je izrekao sigurnosnu mjeru.

Policijski službenik upozorit će osuđenika na potrebu poštivanja sigurnosne mjere iz stavka 1. ovog članka u slučaju kada ga zatekne u prethodno određenom preventivnom prostoru, odnosno u blizini zajedničkog kućanstva iz kojega je udaljen.

U slučaju postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će osuđenik nakon udaljenja, protivno izrečenoj sigurnosnoj mjeri, pokušati ući u zajedničko kućanstvo iz kojega je udaljen, policijski službenik će primjerenim mjerama i radnjama, primjenom policijskih ovlasti, spriječiti osuđenika da pristupi u zajedničko kućanstvo, odnosno da izravno ili posredno ugrozi zdravlje i sigurnost žrtve.

Mjere iz stavka 4. ovog članka poduzimat će se dok postoje razlozi za njihovo poduzimanje.

IV. ZBIRKE PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 13.

U svrhu izvršenja sigurnosnih mjera iz članka 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo unutarnjih poslova ustrojava, vodi i koristi sljedeće zbirke podataka:

1. o pravomoćno izrečenim sigurnosnim mjerama, koja sadržava podatke o:

– vrsti sigurnosne mjere,

– nazivu suda,

– poslovnom broju presude,

– datumu donošenja presude,

– datumu pravomoćnosti presude,

– vremenskom razdoblju trajanja sigurnosne mjere,

– mjestu izvršenja sigurnosne mjere.

2. o osuđenicima kojima su izrečene sigurnosne mjere, koja sadržava podatke o:

– imenu osuđenika,

– prezimenu osuđenika,

– spolu osuđenika,

– datumu rođenja osuđenika,

– mjestu rođenja osuđenika,

– državi rođenja osuđenika,

– državljanstvu osuđenika,

– OIB-u osuđenika,

– MB-u osuđenika,

– adresi stanovanja osuđenika (mjesto, ulica, broj i podbroj),

– zanimanju osuđenika.

3. o žrtvi koja se štiti sigurnosnim mjerama, koja sadržava podatke o:

– imenu žrtve,

– prezimenu žrtve,

– spolu žrtve,

– datumu rođenja žrtve,

– mjestu rođenja žrtve,

– državi rođenja žrtve,

– državljanstvu žrtve,

– OIB-u žrtve,

– MB-u žrtve,

– adresi stanovanja žrtve (mjesto, ulica, broj i podbroj),

– zanimanju žrtve,

– odnosu žrtve i osuđenika.

4. o mjestu u odnosu na koje je izrečena sigurnosna mjera zabrane približavanja i o zajedničkom kućanstvu u odnosu na koje je izrečena sigurnosna mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva, koja sadržava podatke o:

– adresi mjesta (općina, mjesto, grad, ulica, trg, kućni broj/podbroj, bliža oznaka mjesta),

– adresi zajedničkog kućanstva (općina, mjesto, grad, ulica, trg, kućni broj/podbroj, kat, bliža oznaka mjesta).

Zbirke podataka iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka sadrže i fotografiju osuđenika odnosno žrtve.

Zbirke podataka iz stavka 1. ovog Pravilnika, sadrže i sljedeće podatke:

– o policijskoj postaji nadležnoj za izvršenje sigurnosne mjere,

– datum zaprimanja pravomoćne presude u policijskoj postaji,

– način dostave pravomoćne presude u policijsku postaju,

– datum dopune/ispravka pravomoćne presude,

– datum početka izvršenja sigurnosne mjere,

– datum obustave izvršenja sigurnosne mjere,

– datum isteka izvršenja sigurnosne mjere,

– o nadležnom rukovoditelju za izvršenje sigurnosne mjere (ime i prezime, MB),

– o voditelju mjere (ime i prezime, MB),

– o zamjeniku voditelja mjere (ime i prezime, MB),

– o policijskoj postaji koja preuzima/nastavlja s izvršenjem sigurnosne mjere.

Zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva.

Članak 14.

Podaci sadržani u zbirkama iz članka 13. ovoga Pravilnika, čuvaju se 5 godina od dana isteka izvršenja sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika te se nakon proteka toga roka brišu.

Obrada osobnih podataka sadržanih u zbirkama iz članka 13. ovoga Pravilnika obavlja se pod uvjetima propisanim zakonom kojim je uređena zaštita osobnih podataka.

Članak 15.

Policijska postaja nadležna za izvršenje sigurnosne mjere iz članka 1. ovog Pravilnika, otvara i vodi poseban spis u koji se ulažu sva pismena nastala tijekom pripreme, planiranja i izvršenja sigurnosne mjere.

Po isteku izvršenja sigurnosne mjere, spis iz stavka 1. ovog članka pohranjuje se u arhivu i čuva se 5 godina od isteka izvršenja sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Primjerak Prosudbe ugroženosti žrtve, mjesta ili zajedničkog kućanstva i Plan izvršenja sigurnosne mjere, za vrijeme njezinog izvršenja, pohranjuju se, radi korištenja, u operativnom dežurstvu policijske postaje na čijem području žrtva prebiva ili boravi, a spis iz članka 15. ovog Pravilnika do isteka izvršenja sigurnosne mjere nalazi se kod voditelja mjere.

Voditelj mjere dužan je tijekom izvršenja sigurnosne mjere najmanje jedanput mjesečno nadležnom rukovoditelju iz članka 3. ovog Pravilnika podnijeti pisano izvješće o izvršenju sigurnosne mjere.

Članak 17.

O isteku izvršenja sigurnosne mjere iz članka 1. ovoga Pravilnika, policijska postaja u čijoj nadležnosti je bilo njezino izvršenje, obavijestit će sud koji je izrekao sigurnosnu mjeru.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-39009/4-2013.

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.