Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

NN 76/2013 (21.6.2013.), Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

76 21.06.2013 Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1546

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU MOTRENJA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 od 7. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2152/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o motrenju šuma i okolišnih interakcija u Zajednici (SL L 334, 30. 11. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1737/2006), u dijelu koji se odnosi na motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, te se propisuje način prikupljanja podataka, vođenje registra i uvjete korištenja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava.

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1737/2006 u dijelu koji se odnosi na motrenje oštećenosti šumskih ekosustava je ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru Međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (u daljnjem tekstu: Program) na mreži točaka Razine 1 i plohama Razine 2, sukladno Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka.

Članak 4.

(1) Nacionalnim koordinacijskim centrom za procjenu i motrenje utjecaja atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske ekosustave (u daljnjem tekstu: Nacionalni centar) određuje se Hrvatski šumarski institut, kao javna ustanova Republike Hrvatske.

(2) Nacionalni centar je u obvezi imati imenovanog Koordinatora za poslove procjene i motrenja utjecaja atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske ekosustave.

Članak 5.

(1) Za potrebe motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, kao i za potrebe izvješćivanja domaćih i međunarodnih tijela i institucija, Nacionalni centar ustrojava i vodi jedinstveni Registar oštećenosti šumskih ekosustava u elektronskom obliku, kao i arhiv uzoraka okoliša.

(2) Registar oštećenosti šumskih ekosustava vodi se za Razinu 1 (u daljnjem tekstu: Registar Razine 1) i za Razinu 2 (u daljnjem tekstu: Registar Razine 2).

(3) Registar Razine 1 sastoji se od: Registra oštećenosti krošanja, Registra stanja šumskih tala, Registra stanja ishrane šumskog drveća i drugih registara koji se ustanovljuju i vode u skladu s Nacionalnim programom motrenja oštećenosti šumskih ekosustava iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).

(4) Registar Razine 2 sastoji se od: Registra oštećenosti krošanja, Registra stanja šumskog tla, Registra stanja ishrane šumskog drveća, Registra vegetacije, Registra prirasta i drugih registara koji se ustanovljuju i vode u skladu s Nacionalnim programom.

(5) Registar oštećenosti šumskih ekosustava formira se na način da je iz njega moguće dobiti podatke o oštećenosti šumskih ekosustava prema različitim pokazateljima.

(6) Arhiv uzoraka okoliša sastoji se od uzoraka tla i biljnog materijala s točaka Razine 1 i ploha Razine 2.

(7) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan i čini sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Članak 6.

Podaci iz Registra oštećenosti šumskih ekosustava služe za:

1. utvrđivanje stanja šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj,

2. potrebe gospodarenja šumama,

3. znanstvene svrhe,

4. izvješćivanje institucija Republike Hrvatske i međunarodnih institucija.

II. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Članak 7.

Na mreži točaka Razine 1 i ploha Razine 2, osim trajnih motrenja propisanih Uredbom (EZ) br. 1737/2006, mogu se provoditi i druga trajna motrenja za nacionalne potrebe, što će biti propisano Programom.

Članak 8.

Za odabir i uspostavu točaka Razine 1 i ploha Razine 2 na područjima koja su zaštićena temeljem posebnog propisa, potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog tijela samo na onim zaštićenim područjima na kojima nisu dopuštene gospodarske djelatnosti sukladno posebnom propisu.

Članak 9.

(1) Na mreži točaka Razine 1 podatke prikupljaju trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o. i javne ustanove nacionalnih parkova.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su prikupljene podatke dostaviti u Nacionalni centar do kraja mjeseca kolovoza tekuće godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podatke za Registar stanja šumskih tala i Registar stanja ishrane šumskog drveća na točkama Razine 1 prikuplja Nacionalni centar.

Članak 10.

(1) Podatke potrebne za Registar Razine 1 mogu prikupljati samo službeno ovlaštene osobe pravnih osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Nacionalni centar ovlašćuje osobe za prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka i vodi središnji popis ovlaštenih osoba.

(3) Nacionalni centar obvezan je na zahtjev Ministarstva dostaviti popis iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Nacionalni centar obvezan je za ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka svake godine organizirati seminar o procjeni oštećenosti krošanja.

(5) Nacionalni centar obvezan je ažurirani središnji popis ovlaštenih osoba za prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka objavljivati na vlastitim internetskim stranicama.

Članak 11.

(1) Nacionalni centar obvezan je svake godine obaviti kontrolnu procjenu oštećenosti krošanja na najmanje 10% točaka Razine 1.

(2) Podaci dobiveni procjenom iz stavka 1. ovoga članka prilog su godišnjem izvješću o oštećenosti šumskih ekosustava iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Prikupljanje podataka za Registar Razine 2 provodi Nacionalni centar u suradnji s drugim znanstvenim institucijama.

Članak 13.

Za prikupljanje podataka na točkama Razine 1 i plohama Razine 2 na područjima koja su zaštićena temeljem posebnog propisa potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog tijela samo na onim zaštićenim područjima na kojima nisu dopuštene gospodarske djelatnosti sukladno posebnom propisu.

III. PRISTUP PODACIMA I UVJETI KORIŠTENJA PODATAKA IZ REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA

Članak 14.

(1) Nacionalni centar u obvezi je godišnje izvješće o oštećenosti šumskih ekosustava Republike Hrvatske javno objaviti na internetskim stranicama Nacionalnog centra zaključno do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Nacionalni centar u obvezi je do 15. prosinca svake godine dostaviti podatke o oštećenosti šumskih ekosustava za prethodnu godinu u bazu podataka Programa pri Europskoj komisiji.

Članak 15.

(1) Nacionalni centar u obvezi je do 30. rujna za iduću godinu izraditi Nacionalni program i predložiti ga Ministarstvu.

(2) Nacionalni program iz stavka 1. ovoga članka mora obavezno sadržavati podatke o opsegu, vrsti i načinu prikupljanja podataka, te troškovnik za njegovu provedbu.

(3) Ministarstvo će na temelju predloženog Nacionalnog programa iz stavka 1. ovoga članka odlučiti o financijskom doprinosu za prihvatljive troškove, za koje nije osigurano financiranje od strane Europske unije ili drugih izvora.

(4) Ministarstvo i Nacionalni centar sklopit će sporazum o financijskom doprinosu iz stavka 3. ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (»Narodne novine« broj 67/10).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/84
Urbroj: 525-11/1059-13-1
Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.