Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

NN 77/2013 (24.6.2013.), Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1551

Na temelju članka 27.a stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/2009, 22/2011 i 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O MJERAMA I NAKNADAMA ZA PREKOMJERNE I ŠPEKULATIVNE ZALIHE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA IZ SEKTORA ŠEĆERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se mehanizmi nadzora i kontrole uvoza, formiranja zaliha pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda načini i kriteriji za utvrđivanje špekulativnih zaliha, te utvrđivanja pravnih i fizičkih osoba koje su formirale špekulativne zalihe, naknade i načini naplate, mjere za sprječavanje špekulativnog formiranja zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u periodu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i druge potrebne mjere od značenja za kontrolu zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 170/2013 od 25. veljače 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Hrvatske (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 170/2013);

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 286/2013 od 22. ožujka 2013. o prijelaznim mjerama koje treba donijeti za trgovinu poljoprivrednim proizvodima povodom pristupanja Hrvatske (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 286/2013).

Članak 3.

Nadležno tijelo za provođenje ove Uredbe je Ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Šećer podrazumijeva:

a. šećer od šećerne repe i šećerne trske u krutom stanju, uključen u Tarifnu oznaku 1701 kombinirane nomenklature Carinske tarife,

b. šećerni sirup uključen u Tarifne oznake 1702 60 95 i 1702 90 95 kombinirane nomenklature Carinske tarife,

c. inulinski sirup uključen u Tarifnu oznaku 1702 60 80 i 1702 90 80 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

2. Izoglukoza podrazumijeva proizvode uključene u Tarifne oznake 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 i 2106 90 30 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

3. Prerađeni proizvodi podrazumijevaju proizvode koji sadrže više od 10% šećera ili šećernog ekvivalenta, kao rezultat prerade poljoprivrednih proizvoda, a navedeni su u Prilogu 6. ove Uredbe;

4. Fruktoza podrazumijeva kemijski čistu fruktozu uključenu u Tarifnu oznaku 1702 50 00 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

5. Proizvodi iz sektora šećera podrazumijeva proizvode iz članka 10. ove Uredbe;

6. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi podrazumijevaju poljoprivredne proizvode i/ili robe koji se nalaze u Prilogu 1. ove Uredbe;

7. Zalihe podrazumijevaju zalihe proizvoda iz sektora šećera i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje se vode kao zalihe gotovih proizvoda, poluproizvoda, proizvodnje u tijeku i sirovina, osim proizvodnje u tijeku kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost sljedećih primarnih poljoprivrednih proizvoda: češnjak, pšenica i suražica, raž, ječam, zob, kukuruz, sirak, heljda, proso, sjeme za ptice i ostale žitarice;

8. Vlasnici zaliha podrazumijevaju fizičke i pravne osobe koje su u svezi sa svojom djelatnosti vlasnici zaliha proizvoda iz točaka 5. i 6. ovoga članka koje se nalaze u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj;

9. Slobodni promet u Republici Hrvatskoj podrazumijeva da se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i proizvodi iz sektora šećera, koji su proizvedeni ili uvezeni i kao takvi nalaze se na tržištu ili u skladištima u Republici Hrvatskoj ili izvan carinskog teritorija Republike Hrvatske, ali namijenjeni su tržištu Republike Hrvatske, a u pogledu uvoza, ako su zaključno s danom 30. lipnja 2013. godine uvezeni u Republiku Hrvatsku te su za njih ispunjene carinske formalnosti u vezi s uvozom robe te su za iste plaćena carina i druga davanja, uključujući porez na dodanu vrijednost i posebni porez;

10. Špekulativne zalihe šećera podrazumijevaju količina šećera kao takvog ili u prerađenim proizvodima, te količina izoglukoze i fruktoze, za koje je Europska komisija utvrdila da prekoračuju količinu koja se smatra normalnim prijenosom zaliha u Republici Hrvatskoj na dan 1. srpnja 2013. godine, a u skladu s metodologijom izračuna iz članka 7. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013, a koja uključuje:

a. uvezenu i izvezenu količinu šećera kao takvog ili u prerađenom proizvodu, izoglukozu i fruktozu,

b. proizvodnju, potrošnju i zalihe šećera i izoglukoze i

c. uvjete u kojima su te zalihe formirane;

11. Stanje zaliha podrazumijeva knjigovodstveno stanje zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz članka 10. ove Uredbe na kraju dotičnog radnog dana uključivo i proizvode za koje je na dan 30. lipnja 2013. godine preuzeta carinska deklaracija za stavljanje u promet, bez obzira da li je roba otpuštena deklarantu ili ne;

12. Ekvivalent bijelog šećera je količina bijelog šećera koja se dobije umnoškom korektivnog koeficijenta i količine prerađenog proizvoda iz točke 3. ovoga članka.

II. NAKNADE ZA ZALIHE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 5.

Na formiranje zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje se nalaze u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj, a za koje se sukladno ovoj Uredbi utvrdi da predstavljaju prekomjerne zalihe, vlasnicima zaliha naplaćuju se naknade.

Članak 6.

(1) Obveznik popisa zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je vlasnik zaliha tih proizvoda.

(2) Iznimno od odredbe članka 4. točke 8. ove Uredbe vlasnikom zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ne smatra se:

– fizička osoba koja se bavi isključivo poljoprivrednom djelatnošću i nije registrirana za djelatnost trgovine ili druge djelatnosti, osim za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvod njene poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012);

– pravna ili fizička osoba koja se bavi isključivo trgovinom na malo, pri čemu ukupna površina prodavaonice i skladišta (u vlasništvu i/ili najmu) sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013) nije veća od 1.500 m2.

Članak 7.

(1) Smatra se da je stvorena prekomjerna zaliha poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda ako je stanje zaliha poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda na dan 30. lipnja 2013. godine veće od prosječnog stanja zaliha toga proizvoda izračunatog temeljem stanja zaliha na dane 1. srpnja 2010. godine, 1. srpnja 2011. godine, 1. srpnja 2012. godine i 30. lipnja 2013. godine uvećano za 15%.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prekomjernom zalihom se ne smatra zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje je moguće predvidjeti da će se moći prodati ili u proizvodnji preraditi. Smatra se da je taj uvjet ispunjen ako je obračunom utvrđeno da stanje zaliha na dan 30. lipnja 2013. godine ne prelazi količine zaliha istog proizvoda, koje je vlasnik zaliha prodao ili preradio u godišnjem prosjeku od 1. srpnja 2010. godine do 30. lipnja 2013. godine uvećanog za 15%.

(3) Ako je utvrđena prekomjerna zaliha u skladu sa stavkom 1. ovoga članka posljedica sezonskih povećanja zaliha za potrebe prerade i prodaje određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, postotak iz stavka 1. ovoga članka može se povećati na temelju obračuna odnosa prosječne prerade i prodaje u prvih šest mjeseci 2010., 2011. i 2012. godine i prerade i prodaje u prvih šest mjeseci 2013. godine.

(4) Vlasnik zaliha pri utvrđivanju prekomjernih zaliha u skladu s ovim člankom ima obvezu evidentirati zalihe koje su nastale kao posljedica organizacijskih i investicijskih promjena za koje evidentira zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, odnosno kao posljedica rasta postojećih ili planiranih poslovnih aktivnosti.

(5) U obračun prekomjernih zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ne uključuju se:

1. zalihe koje predstavljaju javne intervencijske zalihe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;

2. strateške robne zalihe pri Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe.

(6) Način obračuna iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nalazi se u Prilogu 5. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Vlasnik zaliha mora utvrditi stanje zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na dan 30. lipnja 2013. godine i o popisu zaliha treba sastaviti zapisnik na obrascu iz Priloga 2. ove Uredbe te ga dostaviti nadležnom tijelu do 15. kolovoza 2013. godine.

(2) Vlasnik zaliha koji pri popisu zaliha primjenjujući kriterije iz članka 7. ove Uredbe utvrdi prekoračenje zaliha mora pored zapisnika iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije do 15. kolovoza 2013. godine tijelu, nadležnom za carinski nadzor podnijeti obračun naknada za prekoračenje zaliha na obrascu iz Priloga 3. ove Uredbe.

(3) Ako se pri podnošenju zapisnika iz stavka 1. ovoga članka vlasnik zaliha za pojedine proizvode poziva na okolnosti predviđene člankom 7. stavcima 2. i 3. ove Uredbe mora uz zapisnik priložiti i dokaze o tim okolnostima i obračun za te pojedine proizvode u skladu s Prilogom 5. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Naknada za prekomjerne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda obračunava se za svaki poljoprivredni i prehrambeni proizvod u količini koja je prekomjerna, sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 286/2013, na način da se utvrđena razlika između uvoznog davanja na osnovi stope carine za uvoz iz trećih zemalja koja je u primjeni u Europskoj uniji u skladu s Prilogom I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 uključujući i moguća dodatna davanja na dan 30. lipnja 2013. godine i carinskog davanja sukladnog Zakonu o carinskoj tarifi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 61/2000, 117/2000, 119/2000 i 146/2008) u odnosu na Europsku uniju na dan 30. lipnja 2013. godine za isti proizvod, uveća za 20%.

(2) Ako se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka naknade obračunavaju u postotku od vrijednosti proizvoda, novčanom vrijednošću smatra se knjigovodstvena vrijednost zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na dan 30. lipnja 2013. godine.

(3) Ako se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka naknade obračunavaju u apsolutnom iznosu po jedinici proizvoda, osnova za obračun je količina prekomjernih zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda utvrđena u skladu s člankom 7. ove Uredbe. Ako vlasnik zaliha ne vodi evidencije zaliha u jednakim mjernim jedinicama kao što su utvrđene za obračun carinskih davanja, u obvezi je u obračunu dostaviti i evidenciju o količinama izraženim u mjernim jedinicama koje se koriste u obračunu carinskih davanja.

(4) Vlasnik zaliha poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda obvezan je izvršiti plaćanje naknade sukladno podnijetom obračunu najkasnije do 30. rujna 2013. godine uz dostavu Nadležnom tijelu dokaza o izvršenom plaćanju najkasnije do 15. listopada 2013. godine.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka vlasnik zaliha može podnijeti zahtjev za mjesečno obročno plaćanje naknade na temelju kojeg nadležno tijelo rješenjem vlasniku zaliha utvrđuje broj obroka i jedinični iznos obroka pri čemu ukupan broj obroka ne može biti veći od 36 mjeseci.

III. NAKNADE ZA ZALIHE PROIZVODA IZ SEKTORA ŠEĆERA

Članak 10.

Popis zaliha za provođenje Uredbe (EZ) br. 170/2013 odnosi se na zalihe sljedećih proizvoda iz sektora šećera:

– šećer od šećerne repe i šećerne trske u krutom stanju, uključen u Tarifnu oznaku 1701 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

– šećerni sirup uključen u Tarifne oznake 1702 60 95 i 1702 90 95 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

– inulinski sirup uključen u Tarifnu oznaku 1702 60 80 i 1702 90 80 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

– izoglukoza podrazumijeva proizvode uključene u Tarifne oznake 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 i 2106 90 30 kombinirane nomenklature Carinske tarife;

– prerađeni proizvodi podrazumijevaju proizvode koji sadrže više od 10% šećera ili šećernog ekvivalenta, kao rezultat prerade poljoprivrednih proizvoda, a navedeni su u Prilogu 6. ove Uredbe;

– fruktoza podrazumijeva kemijski čistu fruktozu uključenu u Tarifnu oznaku 1702 50 00 kombinirane nomenklature Carinske tarife.

Članak 11.

(1) Obveznik popisa zaliha proizvoda iz sektora šećera je vlasnik zaliha tih proizvoda.

(2) Iznimno od odredbe članka 4. točke 8. ove Uredbe vlasnikom zaliha proizvoda iz sektora šećera ne smatra se:

– fizička osoba koja se bavi isključivo poljoprivrednom djelatnošću i nije registrirana za djelatnost trgovine ili druge djelatnosti, osim za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvod njene poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012);

– pravna ili fizička osoba koja se bavi isključivo trgovinom na malo, pri čemu ukupna površina prodavaonice i skladišta sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013) nije veća od 1.000 m2, ako na zalihi ima samo prerađene proizvode iz članka 10. alineje 5. ove Uredbe;

– pravna i fizička osoba koja se bavi ugostiteljskom djelatnosti kao glavnom djelatnosti i vlasnici su zaliha proizvoda iz članka 10. ove Uredbe isključivo za potrebe obavljanja svoje glavne djelatnosti.

(3) Na pravne i fizičke osobe za koje se temeljem članka 20. ove Uredbe utvrdi da sudjeluju u fiktivnoj trgovini šećerom ne primjenjuju se odredbe stavka 2. ovoga članka.

Članak 12.

(1) Vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera mora utvrditi stanje zaliha proizvoda na dane 1. srpnja 2009. godine, 1. srpnja 2010. godine, 1. srpnja 2011. godine, 1. srpnja 2012. godine i 30. lipnja 2013. godine o čemu treba sastaviti zapisnik na obrascu iz Priloga 4. ove Uredbe.

(2) Vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera mora najkasnije do 15. kolovoza 2013. godine nadležnom tijelu dostaviti zapisnik iz stavka 1. ovoga članka. Iznimno proizvođači šećera odobreni temeljem rješenja Ministarstva poljoprivrede (u udaljenjem tekstu: Ministarstvo) zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju do 31. srpnja 2013. godine uz koji prilažu Izjavu o proizvodnji šećera iz Priloga 7. ove Uredbe za četiri godišnja razdoblja:

– od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2010. godine,

– od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine,

– od 1. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine,

– od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine.

(3) Zapisnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku.

(4) Vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera može uz obvezni zapisnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti i obrazloženje o razlozima i okolnostima nastanka zaliha u promatranom razdoblju.

(5) Radi izbjegavanja dvostrukog evidentiranja količina u slučaju uvoza sirovog šećera od šećerne trske kao sirovine za daljnju preradu i/ili za potrebe prerade i proizvodnje druge pravne osobe, proizvođači šećera iz stavka 2. ovoga članka mogu u takvim okolnostima uz Izjavu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti obrazloženje za iskazane podatke o uvozu za potrebe prerade i proizvodnje druge pravne osobe u promatranom razdoblju.

(6) Nadležno tijelo na prijedlog Radne skupine donijet će odluku o odgovarajućem evidentiranju podataka o uvozu sirovog šećera od šećerne trske pravnim osobama u slučaju iz stavka 5. ovoga članka uz uvjet da takav uvoz nema utjecaja na bilancu šećera na razini Republike Hrvatske.

Članak 13.

(1) Ako se u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 170/2013 utvrdi višak zbirnih zaliha šećera i/ili šećernog ekvivalenta za proizvode iz sektora šećera u odnosu na normalnu razinu zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine za tako utvrđene prekomjerne zalihe:

– provest će se naplata naknade od Republike Hrvatske u korist proračuna Europske unije ako budu ispunjeni uvjeti iz članka 10. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013;

– utvrdit će se obveza uklanjanja šećera ili izoglukoze za količine prekomjernih zaliha šećera u proizvodima sektora šećera s tržišta Europske unije s rokom najkasnije do 31. listopada 2014. godine, a bez prava na korištenje sustava intervencija Europske unije i sredstava nacionalne potpore.

(2) U slučaju da Republika Hrvatska za dio ili cijelu količinu ne dostavi dokaze da je provedena obveza uklanjanja količina prekomjernih zaliha iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku, Europska komisija će za neuklonjene količine sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 provesti naplatu naknade od Republike Hrvatske u korist proračuna Europske unije.

Članak 14.

(1) Količine zaliha iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe za koje Europska komisija utvrdi da prekoračuju razinu normalnih zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine smatraju se špekulativnim zalihama.

(2) Nadležno tijelo utvrđuje vlasnika i pripadajuće količine špekulativnih zaliha iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe sukladno člancima 16. i 17. ove Uredbe.

(3) Vlasnicima špekulativnih zaliha se utvrđuje obveza plaćanja naknade u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, ako budu ispunjeni uvjeti iz članka 11. točke 3. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013.

(4) Vlasnici špekulativnih zaliha iz stavka 2. ovoga članka smatraju se uzročnicima poremećaja na tržištu šećera na koje se prenose obveze uklanjanja špekulativnih zaliha šećera ili izoglukoze u roku koji je utvrđen člankom 9. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013.

(5) Ako vlasnik špekulativnih zaliha iz stavka 2. ovoga članka ne provede obvezu uklanjanja špekulativnih zaliha šećera u roku i na način koji je utvrđen člancima 9. i 11. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013, za količine koje nije uklonio nadležno tijelo utvrdit će obvezu plaćanja naknade u iznosu od 500 eura po toni (u ekvivalentu bijelog šećera ili suhe tvari) u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 15.

(1) Vlasnik špekulativnih zaliha iz članka 14. ove Uredbe kojem se odredi obveza uklanjanja špekulativnih zaliha šećera ili izoglukoze s tržišta Europske unije, u obvezi je iste ukloniti najkasnije do 31. listopada 2014. godine u cijelosti o svom trošku, na sljedeći način:

a) izvozom izvan carinskog područja Europske unije, kojeg će provesti utvrđeni vlasnik špekulativnih zaliha;

b) uporabom u području goriva;

c) denaturacijom bez potpore za stočnu hranu u skladu s Podnaslovima III. i IV. Uredbe Komisije (EEZ) br. 100/72.

(2) Vlasnik špekulativnih zaliha iz stavka 1. ovoga članka obvezan je najkasnije do 31. siječnja 2015. godine dostaviti nadležnom tijelu dokaze o uklanjanju pripadajućih količina špekulativnih zaliha šećera s tržišta Europske unije.

(3) Dokazi iz stavka 2. ovoga članka jesu:

a) u slučaju uklanjanja proizvoda na način predviđen stavkom 1. podstavkom a) ovoga članka izvozna dozvola izdana u skladu s Uredbama Komisije (EZ) br. 951/2006 i (EZ) br. 376/2008, rokom važenja od dana izdavanja do 31. listopada 2014. godine i odgovarajući dokumenti izdani u skladu s člancima 31. i 32. Uredbe (EZ) br. 376/2008, a potrebni za oslobađanje od obveza po osnovi izdane garancije. Zahtjev za izvoznu dozvolu u ovom slučaju mora sadržavati sljedeće:

– u polju 20. naznaku »za izvoz u skladu s člankom 9(2)(a) Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013«;

– u polju 22. naznaku »za izvoz bez naknade ….. (količina, za koje se ta dozvola izdaje) kg«

b) u slučaju uklanjanja proizvoda na način predviđen stavkom 1. podstavcima b) i c) nadležno tijelo će o aktivnostima uklanjanja svih količina proizvoda iz članka 10. ove Uredbe sačiniti zapisnike.

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo će utvrditi vlasnike špekulativnih zaliha putem Sustava identifikacije viška zaliha šećera koji će nadležno tijelo ustrojiti u skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013, te u skladu s metodologijom izračuna potencijalnih špekulativnih zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine iz članka 7. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 koju će primijeniti Europska komisija.

(2) Podaci o zalihama proizvoda iz sektora šećera koji će se prikupiti temeljem članka 12. ove Uredbe čine sastavni dio Sustava identifikacije viška zaliha šećera iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

(1) Nadležno tijelo će pokrenuti postupak utvrđivanja vlasnika špekulativnih zaliha nakon isteka roka dostave zapisnika iz članka 12. ove Uredbe, te će do 30. rujna 2013. godine utvrditi Preliminarnu listu potencijalnih vlasnika špekulativnih zaliha (u daljnjem tekstu: Preliminarna lista) koja za sve potencijalne vlasnike špekulativnih zaliha sadrži:

– izračun prosjeka proizvodnje, potrošnje i promjena zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2012. godine,

– stanje proizvodnje, potrošnje i promjena zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine,

– izračun špekulativnih zaliha.

(2) U slučaju da Europska komisija u skladu s člankom 7. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 utvrdi postojanje špekulativnih zaliha u Republici Hrvatskoj proizvoda iz sektora šećera na dan 1. srpnja 2013. godine, te u skladu s člankom 9. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 utvrdi mjeru uklanjanja viška zaliha s tržišta Europske unije, nadležno tijelo će utvrditi Konačnu listu vlasnika špekulativnih zaliha (u daljnjem tekstu: Konačna lista) koja će strukturno sadržavati podatke koji se nalaze na Preliminarnoj listi kao i ukupnu količinu špekulativnih zaliha utvrđenih temeljem članka 14. stavka 1. ove Uredbe te je dostaviti Vladi Republike Hrvatske na potvrđivanje.

(3) Nadležno tijelo će Konačnu listu utvrditi na način da će količine špekulativnih zaliha za koje Europska komisija utvrdi da se moraju ukloniti s tržišta Europske unije prenijeti na vlasnike špekulativnih zaliha sukladno njihovom udjelu u količinama zaliha na Preliminarnoj listi.

(4) Individualne količine špekulativnih zaliha na Konačnoj listi ne mogu biti veće od individualnih količina potencijalnih špekulativnih zaliha na Preliminarnoj listi. U slučaju da je količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta manja od zbirnih količina potencijalnih špekulativnih zaliha na Preliminarnoj listi primijenit će se način izračuna koji se nalazi u Prilogu 8. ove Uredbe.

(5) Nadležno tijelo će prema Konačnoj listi svakom vlasniku špekulativnih zaliha rješenjem utvrditi obvezu uklanjanja špekulativnih količina i rok za uklanjanje.

(6) U slučaju da vlasnik špekulativnih zaliha nije izvršio svoju obvezu uklanjanja cijele količine špekulativnih zaliha šećera ili izoglukoze u danom roku iz članka 15. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo će rješenjem utvrditi obvezu i rok plaćanja naknade sukladno članku 14. stavku 5. ove Uredbe.

(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo u slučaju:

– da se radi o vlasniku zaliha koji je u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine pripremio i stavio na tržište novi prerađeni proizvod iz članka 4. točke 3. ove Uredbe koji u prethodnom trogodišnjem razdoblju nije proizvodio te temeljem toga ima veće zalihe proizvoda iz sektora šećera, količina šećera prodanog na tržištu Republike Hrvatske od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine neće se tretirati špekulativnom zalihom;

– da se radi o vlasniku zaliha koji je u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2013. godine kontinuirano povećavao volumen svoje prodaje na tržištu Republike Hrvatske prerađenih proizvoda iz članka 4. točke 3. ove Uredbe (na račun širenja tržišta, preuzimanje tvrtki, povećanja broja prodajnih mjesta) te je njegov prosjek prodaje na tržištu Republike Hrvatske u promatranom trogodišnjem razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2012. godine manji u odnosu na prodaju u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine te temeljem toga ima veće zalihe prerađenih proizvoda iz članka 4. točke 3. ove Uredbe, iste se neće tretirati špekulativnom zalihom.

(8) Vlasnik zaliha iz stavka 7. ovoga članka mora nadležnom tijelu priložiti sve dokaze kojima će opravdati postojanje situacije u slučajevima iz stavka 7. ovoga članka u trenutku podnošenja zapisnika iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe.

(9) Nadležno tijelo i Radna skupina razmotrit će dostavljene dokaze iz stavka 8. ovoga članka i u slučaju da na temelju priloženih dokaza vlasnika zaliha utvrde da se radi o iznimkama iz stavka 7. ovoga članka predložit će Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke kojom Republika Hrvatska preuzima dio ili cjelokupnu obvezu izvršenja izvoza ili plaćanja naknade prema Europskoj komisiji.

(10) Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku iz stavka 9. ovoga članka u skladu s mogućnostima državnoga proračuna Republike Hrvatske.

Članak 18.

(1) Radi provođenja odredbi ove Uredbe vezanih za zalihe proizvoda iz sektora šećera nadležnom tijelu pomagat će međuresorna Radna skupina koju osniva ministar financija, a koja se sastoji od predstavnika Ministarstva financija i predstavnika Ministarstva poljoprivrede.

(2) Zadaće Radne skupine jesu:

– koordinacija poslova oko provedbe odredbi ove Uredbe vezanih za zalihe proizvoda u sektoru šećera,

– uspostava Sustava identifikacije zaliha šećera,

– utvrđivanje prijedloga Preliminarne liste i Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha kao podlogu za pripremu aktivnosti i akata u odnosu na vlasnike špekulativnih zaliha,

– predlaganje nadležnom tijelu postupanja u svezi s fiktivnom trgovinom šećera.

IV. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 19.

(1) Izvješćivanje Europske komisije o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 286/2013 provodit će Ministarstvo, a u svezi s:

– člankom 3. stavkom 4. postavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 286/2013 izvijestit će do 1. srpnja 2013. godine Europsku komisiju o svim mjerama poduzetim prije pristupanja Europskoj uniji;

– člankom 3. stavkom 4. postavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 286/2013 izvijestit će do 31. ožujka 2014. godine Europsku komisiju o količinama prekomjernih zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na temelju podataka koje će Ministarstvu dostaviti nadležno tijelo najkasnije do 15. veljače 2014. godine;

– člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 286/2013 izvijestit će do 1. listopada 2013. godine Europsku komisiju o popisu i količinama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u javnim zalihama kako je navedeno u Poglavlju 3. Priloga IV. Ugovora o pristupanju, a na temelju podataka koje će Ministarstvu dostaviti Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo za robne zalihe, najkasnije do 15. rujna 2013. godine;

– člankom 5. Uredbe Komisije (EU) br. 286/2013 izvijestit će Europsku komisiju o promjenama količina poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se nalaze u okviru strateških robnih zaliha na temelju podataka koje će dostaviti Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo za robne zalihe.

(2) Izvješćivanje Europske komisije o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 provodit će Ministarstvo, a u svezi s:

– člankom 13. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 izvijestit će do 30. rujna 2013. godine Europsku komisiju o sustavu i mjerama uspostavljenim za identifikaciju viška zaliha proizvoda iz sektora šećera, mjesečnim podacima o izvozu i uvozu proizvoda iz sektora šećera tijekom razdoblja 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2013. godine, podacima o proizvodnji šećera i izoglukoze u razdoblju 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2013. godine, te podacima o zalihama šećera i izoglukoze tijekom razdoblja od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2013. godine;

– člankom 12. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 dostavit će do 28. veljače 2015. godine Europskoj komisiji dokaze da su viškovi zaliha šećera ili izoglukoze uklonjeni s tržišta Europske unije, a na temelju podataka koje će Ministarstvu dostaviti nadležno tijelo najkasnije do 10. veljače 2015. godine.

V. MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU FIKTIVNE TRGOVINE ŠEĆEROM I IZOGLUKOZOM

Članak 20.

(1) U slučaju da nadležno tijelo ili Radna skupina tijekom prikupljanja podataka, vršenja inspekcijskog nadzora ili iz drugih izvora otkriju moguću fiktivnu trgovinu izvršenu u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 1. srpnja 2013. godine poduzet će mjere koje uključuju i pribavljanje financijskih garancija u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u slučaju fiktivne trgovine šećerom i izoglukozom na domaćem tržištu.

(2) Fiktivnom trgovinom u smislu ove Uredbe smatra se prodaja šećera i izoglukoze pravnim i fizičkim osobama (uključujući i pravne i fizičke osobe iz članka 11. stavka 2. ove Uredbe, na tržištu Republike Hrvatske koja:

– značajno odstupa od uobičajene kupoprodajne količine između predmetnih sudionika u prethodnom usporedivom razdoblju;

– koja vrijednošću transakcije premašuje ukupni prihod najmanje jednog od sudionika u transakciji u prethodnom polugodišnjem razdoblju;

– koja je provedena sa sudionikom koji se prije razdoblja iz stavka 1. ovoga članka nije pojavljivao kao sudionik u poslovnom odnosu.

(3) Značajno odstupanje u smislu stavka 2. ovoga članka smatraju se trgovinske transakcije koje u promatranom razdoblju iz stavka 2 ovoga članaka:

– za 2.000 tona premašuju u apsolutnom iznosu kumulativnu kupoprodaju, ili

– su za to razdoblje najmanje 4 puta veće u odnosu na količinu kupoprodaje u bilo kojem neprekinutom šestomjesečnom razdoblju tijekom 2012. godine.

(4) Odluku o postojanju fiktivne trgovine iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo donosi rješenjem, na prijedlog Radne skupine iz članka 18. ove Uredbe.

(5) Nadležno tijelo i Radna skupina uzimaju u obzir podatke o prethodnoj međusobnoj trgovini sudionika u transakciji, proizvodnim i skladišnim kapacitetima, rastu i mogućnostima prodaje, financijskoj sposobnosti te druge elemente koji bi ukazivali na moguću prodaju koja nije u skladu s važećim propisima.

(6) Trgovina šećerom i izoglukozom između istih ili s njima povezanih sudionika u razdoblju iz stavka 2. ovoga članka u ukupnoj količini na domaćem tržištu manjoj od 400 tona i izvoz šećera i izoglukoze izvan Republike Hrvatske ne smatra se potencijalno fiktivnom trgovinom u smislu ove Uredbe.

(7) U posebno osjetljivu skupinu potencijalnih sudionika u fiktivnim prodajama šećera i izoglukoze ubrajaju se:

– odobreni proizvođači šećera u Republici Hrvatskoj sukladno Pravilniku o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 78/2011, 106/2012, 126/2012 i 22/2013);

– uvoznici šećera i izoglukoze u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine;

– nova trgovačka društva registrirana za trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, osnovana nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 120/2012).

Članak 21.

(1) U slučaju utvrđene fiktivne trgovine iz članka 20. stavka 3. ove Uredbe utvrđuje se obveza osiguranja financijskih garancija, koja se jednako odnosi na prodavatelja i na kupca šećera i izoglukoze na temelju solidarne odgovornosti sudionika u predmetnom trgovinskom odnosu.

(2) Financijska garancija iz stavka 1. ovoga članka može biti novčani depozit ili garancija banke.

(3) Iznos garancije iz stavka 1. ovoga članka istovjetan je iznosu naknade iz članka 14. stavka 5. ove Uredbe obračunato uz količinu koja je predmet prodaje ili kupnje, a osigurava se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Nadležno tijelo rješenjem utvrđuje način i rokove unutar kojih potencijalni sudionici u fiktivnoj trgovini šećerom i izoglukozom dostavljaju financijske garancije u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i način i rok otpuštanja garancija polazeći od rokova definiranih Uredbom Komisije (EU) br. 170/2013 unutar kojih može postojati obveza uklanjanja špekulativnih zaliha šećera s tržišta Europske unije.

Članak 22.

(1) Ako se iz podataka službenih evidencija koje se vode temeljem Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 95/2010, 114/2011, 3/2013 i 22/2013), analizom podataka o uvozu šećera, te temeljem uvida u ostale evidencije i podatke na tržištu šećera, utvrdi da je pojačan rizik koji može dovesti do fiktivnih prodaja na domaćem tržištu, nadležno tijelo zahtijevat će od prodavatelja šećera kod kojih je utvrđen najveći stupanj rizika postojanja potencijalnih špekulativnih zaliha da dostavljaju popis svih kupaca s pripadajućim količinama šećera na domaćem tržištu za sve prodaje iznad 400 tona tijekom razdoblja utvrđenog u članku 20. stavku 2. ove Uredbe.

(2) Rokove za dostavu podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nadležno tijelo u izravnoj komunikaciji s prodavateljima šećera.

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 23.

U slučaju kada je ovom Uredbom utvrđena naknada u valuti euro za preračun se koristi srednji tečaj Hrvatske narodne banke obračunat na dan utvrđivanja obveze iz članka 17. stavka 6. ove Uredbe, a za obračun naknada za prekoračenje zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema člancima 8. i 9. ove Uredbe koristit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke obračunat na dan 1. srpnja 2013. godine.

Članak 24.

(1) Inspekcijske službe Ministarstva financija provodit će na uzorku od 5% kontrolu svih obveznika iz ove Uredbe u svezi dostave zapisnika i obračuna iz članka 8. ove Uredbe kao i dostave zapisnika iz članka 12. ove Uredbe te točnost prijavljenih podataka.

(2) Odabir pravnih i fizičkih osoba nad kojima će se provesti kontrola iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se na temelju analize procjene rizika koju će utvrditi nadležne inspekcijske službe Ministarstva financija.

Članak 25.

(1) U slučaju da vlasnik zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i vlasnik proizvoda iz sektora šećera u danom roku iz članka 8., odnosno članka 12. ove Uredbe nije nadležnom tijelu dostavio zapisnik, smatrat će se počiniteljem štete i određuje mu se plaćanje špekulativne naknade, te će nadležno tijelo:

a) vlasniku zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda rješenjem utvrditi obvezu plaćanja redovite naknade iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe uz utvrđivanje dodatne obveze plaćanja špekulativne naknade u iznosu od 50% vrijednosti redovne naknade, te rok plaćanja naknada;

b) vlasniku zaliha proizvoda iz sektora šećera rješenjem utvrditi obvezu plaćanja naknade koja će se utvrditi na temelju razlike u cijeni šećera na europskom i svjetskom tržištu koji je koristila Europska unija u izračunu naknade koju je platila Republika Hrvatska sukladno članku 13. stavku 1. podstavku 1. ove Uredbe, a razmjerno količinama prekomjernih zaliha koje su mu utvrđene, uz utvrđivanje dodatne obveze plaćanja špekulativne naknade u iznosu od 50% prethodno utvrđene vrijednosti naknade, te rok plaćanja naknada.

(2) U slučaju da vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera nije podnio zapisnik i protiv njega je pokrenuta mjera iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo će provesti kontrolu stanja zaliha i temeljem stanja zaliha sukladno člancima 14. i 16. ove Uredbe utvrditi zalihe i formirati zapisnik iz članka 12. ove Uredbe, a u slučaju utvrđivanja špekulativnih zaliha postupit će sukladno članku 17. ove Uredbe.

(3) U slučaju da vlasnik zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nije izvršio plaćanje u roku predviđenom člankom 9. stavkom 4. ove Uredbe nadležno tijelo će vlasniku zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda rješenjem utvrditi obvezu plaćanja redovite naknade iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe uz utvrđivanje dodatne obveze plaćanja špekulativne naknade u iznosu od 50% vrijednosti redovne naknade, te rok plaćanja naknada.

(4) U slučaju da nije izvršena obveza osiguranja financijskih garancija iz članka 21. stavka 1. ove Uredbe u predviđenom roku, nadležno tijelo će rješenjem utvrditi obvezu plaćanja špekulativne naknade u visini dvostrukog iznosa garancije iz članka 21. stavka 3. ove Uredbe, koja se jednako odnosi na prodavatelja i na kupca šećera na temelju solidarne odgovornosti sudionika u predmetnom trgovinskom odnosu, te rok plaćanja naknade.

Članak 26.

Sve naknade po ovoj Uredbi uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 27.

(1) Na zahtjev nadležnog tijela Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Državni zavod statistiku i druge pravne osobe kao i državna tijela dostavit će podatke o pravnim i fizičkim osobama koje u svezi s poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima i proizvodima iz sektora šećera obavljaju djelatnost poljoprivrede, prehrambene industrije i trgovine i pri tome trguju i/ili skladište i/ili prerađuju ove proizvode u traženom roku.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:

– naziv pravne ili fizičke osobe,

– OIB i MB subjekta za trgovačka društva i zadruge, OIB za fizičke osobe i obrte,

– adresu i telefonski broj,

– ime i prezime odgovorne osobe,

– popis odgovarajućih poljoprivrednih i prehrambenim proizvoda i proizvoda iz članka 10. ove Uredbe koje pojedina pravna ili fizička osoba u sklopu svoje djelatnosti proizvodi i/ili prerađuje i/ili trguje i/ili skladišti.

Članak 28.

Ministarstvo poljoprivrede će Vladi Republike Hrvatske dostavljati godišnje izvješće o provedbi ove Uredbe.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Prilozi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 30.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/60

Urbroj: 50301-05/25-13-4

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

POPIS POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

TARIFNA OZNAKA

OPIS

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto

0203 21

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

- smrznuto:

-- trupovi i polovice (domaće svinje i ostale)

0203 22

-- šunke, plećke i komadi od njih, s kostima

0203 29

-- ostalo: od domaćih svinja – prednji dijelovi, leđa, prsa sa potrbušinom i ostalo te ostale svinje

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0206 10

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

- od životinja vrsta goveda, svježi ili rashlađeni (za proizvodnju farmaceutskih proizvoda i ostali)

0206 29

- od životinja vrsta goveda, smrznuti:

-- ostali: za proizvodnju farmaceutskih proizvoda i ostali)

0207 12

Meso i jestivi klaonički proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

- od kokoši vrste Galus domesticus:

-- neizrezano na komade, smrznuto

0207 14

-- komadi i klaonički proizvodi, smrznuti: komadi i klaonički proizvodi

0207 25

- od pura

-- neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno

0207 27

-- komadi i klaonički proizvodi, smrznuti: komadi, klaonički proizvodi

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

0402 10

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

- u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti ne većim od 1,5%

0402 21

- u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti većim od 1,5%:

-- bez dodanog šećera ili drugih sladila

0402 29

--ostalo: s masenim udjelom masti ne većim od 27% i većim od 27%

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi

0406

Sir i skuta

0703 20 00

Češnjak, svježi ili rashlađeni

0711 51 00

Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), privremeno konzervirano (naprimjer sumpornim dioksidom, u slanoj vodi u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju

0811 10 11

Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

-- s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

--- s masenim udjelom šećera većim od 13%

0811 10 19

Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

-- s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

--- ostale, s masenim udjelom šećera ne većim od 13%

0811 10 90

Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

- ostale osim one s dodanim šećerom ili drugim sladilima

1001

Pšenica i suražica

1002

Raž

1003

Ječam

1004

Zob

1005

Kukuruz

1006 10

Riža u ljusci (neoljuštena ili sirova)

1006 20

Oljuštena smeđa riža1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu

1006 40 00

Lomljena riža

1007

Sirak u zrnu

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

1104

Zrna žitarica, drukčije obrađene (na primjer oljuštena, valjana, u pahuljicama, perlirana, rezana ili drobljena), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

1107

Slad, pržen ili nepržen

1108

Škrob, inulin

1109 00 00     

Pšenični gluten, neovisno je li osušen ili ne

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

2003 10

Gljive roda šampinjona (Agaricus), pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

2008 30 55

Agrumi, drukčije pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 1kg

---- mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma

2008 30 75

Agrumi, drukčije pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola, ali sa dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 1kg

---- mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma

Ex 2008 30 90

Mandarina (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma

---- bez dodanog šećera

2008 70 92

Breskve, uključujući mandarine

--- bez dodanog šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase 5 kg ili veće

2204 30

- Ostali mošt od grožđa

2207

- Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo kojeg volumnog udjela alkohola

2208 90 91

-- Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80%, u posudama obujma:

--- 2 litre ili manje

2208 90 99

---većeg od 2 litre

PRILOG 2.

ZAPISNIK

O STANJU ZALIHA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

na dan 30. lipnja 2013. godine

Vlasnik zaliha: _____________________________________________________________________________________________

(naziv pravne osobe/obrta ili ime i prezime fizičke osobe)

Sjedište:___________________________________________________________________________________________________

(adresa: naziv ulice, broj, poštanski broj, mjesto)

OIB pravne ili fizičke osobe: _______________________________________________________

Adresa lokacije skladišta ili mjesta poslovanja vlasnika zaliha na kojem se nalaze robe sa popisa:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

(adresa: naziv ulice, broj, poštanski broj, mjesto)

Red.br.

Tarifna oznaka

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi – opis

Količina zaliha (kg)

Ocjena prekoračenja zaliha

1.7. 2010.

1.7.2011.

1.7.2012.

30.6.2013.

Da/Ne

Količina (kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno2.

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto3.

0203 21

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

- smrznuto:

-- trupovi i polovice (domaće svinje i ostale)4.

0203 22

-- šunke, plećke i komadi od njih, s kostima5.

0203 29

-- ostalo: od domaćih svinja – prednji dijelovi, leđa, prsa sa potrbušinom i ostalo te ostale svinje6.

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto7.

0206 10

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

- od životinja vrsta goveda, svježi ili rashlađeni (za proizvodnju farmaceutskih proizvoda i ostali)8.

0206 29

- od životinja vrsta goveda, smrznuti:

-- ostali: za proizvodnju farmaceutskih proizvoda i ostali)9.

0207 12

Meso i jestivi klaonički proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti:

- od kokoši vrste Galus domesticus:

-- neizrezano na komade, smrznuto10.

0207 14

-- komadi i klaonički proizvodi, smrznuti: komadi i klaonički proizvodi11.

0207 25

- od pura

-- neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno12.

0207 27

-- komadi i klaonički proizvodi, smrznuti: komadi, klaonički proizvodi13.

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda14.

0402 10

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

- u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti ne većim od 1,5%15.

0402 21

- u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti većim od 1,5%:

-- bez dodanog šećera ili drugih sladila16.

0402 29

--ostalo: s masenim udjelom masti ne većim od 27% i većim od 27%17.

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi18.

0406

Sir i skuta19.

0703 20 00

Češnjak, svježi ili rashlađeni20.

0711 51 00

Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), privremeno konzervirano (naprimjer sumpornim dioksidom, u slanoj vodi u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju21.

0811 10 11

Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

-- s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

--- s masenim udjelom šećera većim od 13%22.

0811 10 19

Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

-- s dodanim šećerom ili drugim sladilima:

--- ostale, s masenim udjelom šećera ne većim od 13%23.

0811 10 90

Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne:

- ostale osim one s dodanim šećerom ili drugim sladilima24.

1001

Pšenica i suražica25.

1002

Raž26.

1003

Ječam27.

1004

Zob28.

1005

Kukuruz29.

1006 10

Riža u ljusci (neoljuštena ili sirova)30.

1006 20

Oljuštena smeđa riža31.

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu32.

1006 40 00

Lomljena riža33.

1007

Sirak u zrnu34.

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice35.

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice36.

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice37.

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica38.

1104

Zrna žitarica, drukčije obrađene (na primjer oljuštena, valjana, u pahuljicama, perlirana, rezana ili drobljena), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene39.

1107

Slad, pržen ili nepržen40.

1108

Škrob, inulin41.

1109 00 00

Pšenični gluten, neovisno je li osušen ili ne42.

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi43.

2003 10

Gljive roda šampinjona (Agaricus), pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini44.

2008 30 55

Agrumi, drukčije pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola, ali sa dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 1kg

---- mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma45.

2008 30 75

Agrumi, drukčije pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola, ali sa dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 1kg

---- mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma46.

Ex 2008 30 90

Mandarina (uključujući tangerine i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i ostale slične hibride agruma

--- bez dodanog šećera47.

2008 70 92

Breskve, uključujući mandarine

--- bez dodanog šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase 5 kg ili veće48.

2204 30

- Ostali mošt od grožđa49

2207

- Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80% ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo kojeg volumnog udjela alkohola50.

2208 90 91

-- Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80%, u posudama obujma:

--- 2 litre ili manje51.

2208 90 99

--- većeg od 2 litrePotvrđujem točnost navedenih podataka.

Prilog: dokazi o posebnim okolnostima predviđeni člankom 8. ove Uredbe.

_______________________                 (Pečat)                     ________________________________

         (mjesto i datum)                                                               (ime i prezime i potpis odgovorne osobe)


PRILOG 3.

OBRAČUN NAKNADE

ZA PREKOMJERNE ZALIHE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Vlasnik zaliha: _____________________________________________________________________________________________

(naziv pravne osobe/obrta ili ime i prezime fizičke osobe)

Sjedište:___________________________________________________________________________________________________

(adresa: naziv ulice, broj, poštanski broj, mjesto)

OIB pravne ili fizičke osobe : ___________________________________________________________________________________

TARIFNA OZNAKA

KOLIČINA

(kg)

OBRAČUN NAKNADE U % OD VRIJEDNOSTI

OBRAČUN NAKNADE U APSOLUTNOM IZNOSU NA JEDNICU PROIZVODA

UKUPNO KUNA

Knjigovodstvena vrijednost

Carinska stopa u %

Iznos naknade (kuna)

Iznos po jedinici proizvoda

Količina

(kg)

Iznos naknade (kuna)

(5+8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

SVEUKUPNO


Vlasnik zaliha mora obračunate naknade platiti najkasnije do 30. rujna 2013. godine na račun broj: _____________________________.

Obračun izradio:

_________________________

     (ime i prezime i potpis)

_________________________                 (Pečat)               ________________________________

        (mjesto i datum)                                                                                  (ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

Ispunjava nadležno tijelo:

PRAVILNOST OBRAČUNA POTVRDIO______________________

(ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

________________________________

(datum)BROJ OBRAČUNA

DATUM PLAĆANJA

IZNOS NAKNADE:

PRILOG 4.

ZAPISNIK

O STANJU ZALIHA PROIZVODA IZ SEKTORA ŠEĆERA

na dan 30. lipnja 2013. godine

Vlasnik zaliha: _____________________________________________________________________________________________

(naziv pravne osobe/obrta ili ime i prezime fizičke osobe)

Sjedište:___________________________________________________________________________________________________

(adresa: naziv ulice, broj, poštanski broj, mjesto)

OIB pravne ili fizičke osobe : ___________________________________________________________________________________

Adresa lokacije skladišta ili mjesta poslovanja vlasnika zaliha na kojem se nalaze robe sa popisa:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

(adresa: naziv ulice, broj, poštanski broj, mjesto)

Red. broj

Tarifna oznaka

Proizvodi iz članka 9. ove Uredbe (opis)

Količina zaliha (u kilogramima proizvoda)

01.07.2009.

01.07.2010.

01.07.2011.

01.07.2012.

30.06.2013.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

1701

Šećer od šećerne repe i trske u krutom stanju

Napomena: količina sirovog šećera standardne kakvoće svodi se na ekvivalent bijelog šećera umnoškom količine s koeficijentom 0,92

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

2.

1702 60 95

Šećerni sirup

 

 

 

 

 

1702 90 95

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

3.

1702 60 80

Inulinski sirup

 

 

 

 

 

1702 90 80

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

4.

1702 30 10

Izoglukoza

 

 

 

 

 

1702 40 10

 

 

 

 

 

1702 60 10

 

 

 

 

 

1702 90 30

 

 

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

5.

1702 50 00

Fruktoza

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

6.

Prerađeni proizvodi koji sadrže više od 10% šećera ili šećernog ekvivalenta

 

 

 

 

 

 

0402 10 91

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 10 99

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 29 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 29 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 29 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 29 91

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 29 99

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 99 31*

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 99 39*

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 99 91*

 

 

 

 

 

 

 

 

0402 99 99*

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 61*

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 63*

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 69*

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 93

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 99

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 28

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 32

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 34

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 36

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 38

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 72*

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 74*

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 76*

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 78*

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 82*

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 10 84*

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

 

 

 

0811 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0811 20 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0811 90 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0811 90 19

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 90

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 30

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 55

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 61

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 71

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 75

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 99

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 30

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10 90

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 30

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 70

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 80

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 95

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 32 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 32 90

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 19

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 39

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 50

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 60

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 70

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 90

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 99

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 30

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 90

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 11

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 19

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 30

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 91

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 99

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 32 19

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 32 99

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 40 10

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 40 90

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 45

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 00 31

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 00 35

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 00 38

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 91 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 91 30

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 20

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 31

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 33

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 35

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 39

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 50

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 93

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 99 97

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 20 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 20 31

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 20 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 30 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 30 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 40 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 40 31

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 40 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 50 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 50 61

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 50 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 70 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 70 61

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 70 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 21

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 11 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 11 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 11 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 19 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 19 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 21 00

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 29 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 29 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 29 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 29 99

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 31 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 31 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 31 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 31

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 55

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 95

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 41 92

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 30

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 93

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 50 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 61 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 61 90

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 59

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 79

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 90

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 71 20

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 79 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 79 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 79 30

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 79 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 79 98

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 19

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 34

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 35

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 36

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 38

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 50

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 61

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 63

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 73

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 79

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 85

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 86

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 89 88

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 11

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 21

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 29

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 31

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 39

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 41

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 51

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 73

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 92

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 94

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 95

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 90 96

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 92*

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 98*

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 92

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 20 98

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 90 30

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 91

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 99

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10 80

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 59

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 70 90

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 90 69

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 90 75

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 90 77

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 90 78          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

Sveukupno


 

 

 

 

 

* Pri uvrštavanju proizvoda pod rednim brojem 6. popisa tarifne oznake moraju se poštivati sljedeća pravila:

– u 0402 99 11, 0402 99 19, 0402 99 31, 0402 99 39, 0402 99 91, 0402 99 99 pripadaju mlijeko (u prahu i drugim oblicima) i vrhnje, koncentrirano, s dodanim šećerom ili drugim sladilima;

– u 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69 pripadaju mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom i nisu u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima (npr: Actimil natur …___);

– u 0404 10 72, 0404 10 74, 0404 10 76, 0404 10 78, 0404 10 82, 0404 10 84 pripadaju sirutka i modificirana surutka, neovisno je li koncentrirana ili, u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima i sadrži dodani šećer ili druga sladila i s masenim udjelom bjelančevina (sadržaj dušika x 6,38);

– u 2101 12 92 pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata kave kao pripravci za »kapučino«, »ledena kava« kad sadrže šećer ili druga sladila;

– u 2101 20 92 pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi čaja ili mate-čaja, npr pripravci za »ledeni čaj« kad sadrže šećer ili druga sladila;

– u 2106 90 59 pripadaju aromatizirani ili obojeni sirupi, koji sadrže više od 10% šećer ili druga sladila i namjeni su za pripravu sokova kao što su jabučni sok, malinov sok, borovnica i dr.;

Potvrđujem točnost navedenih podataka.

_______________________         (Pečat)                ________________________________

        (mjesto i datum)                                                                   (ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

Ispunjava nadležno tijelo:

Datum prijema: ___________________________________

________________________________________________

(Ime i prezime i potpis odgovorne osobe)

Primjedba nadležnog tijela: _______________________________


Pečat:

PRILOG 5.

NAČIN OBRAČUNA U SVEZI SA ČLANKOM 7. STAVCIMA 2. I 3., OVE UREDBE

1. Način obračuna prema članku 7. stavku 2. ove Uredbe:

U vezi sa provedbom članka 7. stavka 2. ove Uredbe koriste se sljedeći elementi i način obračuna:

1) godišnji prosjek zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2013. godine izračunava se na način da se zbraja stanje zaliha na kraju svakog mjeseca u tom razdoblju i ukupna količina dijeli se sa 36 mjesečnih razdoblja;

2) izračunati godišnji prosjek zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2010. do 30. lipnja 2013. godine (u daljem tekstu: godišnji prosjek zaliha) stavlja se u odnos sa stanjem zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine;

3) U slučaju da je godišnji prosjek zaliha veći od stanja zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine smatra se da nema prekomjernih zaliha. U slučaju da je godišnji prosjek zaliha manji od stanja zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine smatra se da su za tu razliku stvorene prekomjerne zalihe. U zapisniku na obrascu iz Priloga 2. ove Uredbe evidentira se u stupcima 8. i 9. naznaka »DA« i količina prekomjernih zaliha, te se sukladno tome podnosi i obračun naknade za prekomjerne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na obrascu iz Priloga 3. ove Uredbe.

2. Način obračuna prema članku 7. stavku 3. ove Uredbe:

U vezi sa provedbom članka 7. stavka 3. ove Uredbe koriste se sljedeći elementi i način obračuna:

1) prosjek stanja zaliha u prvih šest mjeseci 2010., 2011. i 2012. godine (u daljnjem tekstu: prosjek šest mjeseci 2010., 2011. i 2012.) izračunava se na način da se zbraja stanje zaliha na kraju svakog mjeseca od siječnja do lipnja u 2010., 2011. i 2012. godini i ukupna količina se podijeli sa 18 mjesečnih razdoblja;

2) prosjek stanja zaliha u prvih šest mjeseci 2013. godine (u daljnjem tekstu: prosjek šest mjeseci 2013.) izračunava se na način da se zbraja stanje zaliha na kraju svakog mjeseca od siječnja do lipnja 2013. godine te se ukupna količina podijeli sa 6 mjesečnih razdoblja;

3) Koeficijent korekcije izračunava se na način da se u odnos stave prosjek šest mjeseci 2010., 2011. i 2012. / prosjek šest mjeseci 2013., te ako je dobiveni koeficijent korekcije veći od 1, isti se koristi kao korektivni faktor i množi se sa postotnim (%) faktorom tolerancije utvrđenim u članku 7. stavku 1. ove Uredbe. Umnožak korektivnog faktora s postotnim (%) faktorom tolerancije utvrđen u članku 7. stavku 1. ove Uredbe predstavlja novi postotni (%) faktor tolerancije u skladu sa člankom 7. stavkom 1. ove Uredbe.

Time se procjena prekomjernih zaliha pojedinog proizvoda procjenjuje temeljem novog postotnog (%) faktora tolerancije.

PRILOG 6.

PRERAĐENI PROIZVODI KOJI SADRŽE VIŠE OD 10% ŠEĆERA ILI ŠEĆERNOG EKVIVALENTA

Tarifna oznaka prerađenog proizvoda koji sadrži šećer

Koeficijent korekcije koji se primjenjuje u obračunu na kilogram prerađenog proizvoda

0402 10 91

0,35

0402 10 99

0,35

0402 29 11

0,27

0402 29 15

0,38

0402 29 19

0,35

0402 29 91

0,38

0402 29 99

0,38

0402 99 31*

0,43

0402 99 39*

0,43

0402 99 91*

0,43

0402 99 99*

0,43

0403 10 31

0,32

0403 10 33

0,35

0403 10 39

0,34

0403 90 31

0,27

0403 90 33

0,27

0403 90 39

0,27

0403 90 61*

0,43

0403 90 63*

0,43

0403 90 69*

0,43

0403 90 91

0,2

0403 90 93

0,2

0403 90 99

0,2

0404 10 28

0,27

0404 10 32

0,27

0404 10 34

0,27

0404 10 36

0,27

0404 10 38

0,27

0404 10 72*

0,43

0404 10 74*

0,43

0404 10 76*

0,43

0404 10 78*

0,43

0404 10 82*

0,43

0404 10 84*

0,43

0404 90 81

0,35

0404 90 83

0,35

0404 90 89

0,35

0811 10 11

0,2

0811 20 11

0,2

0811 90 11

0,2

0811 90 19

0,2

1704 10 10

0,58

1704 10 90

0,7

1704 90 10

0,7

1704 90 30

0,45

1704 90 51

0,6

1704 90 55

0,6

1704 90 61

0,6

1704 90 65

0,6

1704 90 71

0,6

1704 90 75

0,6

1704 90 81

0,6

1704 90 99

0,6

1806 10 20

0,6

1806 10 30

0,75

1806 10 90

0,9

1806 20 10

0,35

1806 20 30

0,35

1806 20 50

0,35

1806 20 70

0,35

1806 20 80

0,35

1806 20 95

0,35

1806 31 00

0,35

1806 32 10

0,2

1806 32 90

0,35

1806 90 19

0,35

1806 90 31

0,35

1806 90 39

0,35

1806 90 50

0,35

1806 90 60

0,35

1806 90 70

0,35

1806 90 90

0,3

1901 10 00

0,33

1901 20 00

0,25

1901 90 11

0,25

1901 90 91

0,33

1901 90 99

0,3

1905 20 10

0,25

1905 20 30

0,45

1905 20 90

0,65

1905 31 11

0,27

1905 31 19

0,2

1905 31 30

0,27

1905 31 91

0,27

1905 31 99

0,27

1905 32 05

0,21

1905 32 11

0,27

1905 32 19

0,27

1905 32 99

0,27

1905 40 10

0,13

1905 40 90

0,13

1905 90 45

0,21

1905 90 60

0,38

2001 90 10

0,25

2006 00 10

0,45

2006 00 31

0,57

2006 00 35

0,57

2006 00 38

0,3

2007 10 10

0,2

2007 91 10

0,55

2007 91 30

0,2

2007 99 10

0,6

2007 99 20

0,47

2007 99 31

0,55

2007 99 33

0,55

2007 99 35

0,55

2007 99 39

0,55

2007 99 50

0,2

2007 99 93

0,2

2007 99 97

0,2

2008 20 11

0,2

2008 20 31

0,2

2008 20 51

0,2

2008 30 51

0,15

2008 30 71

0,15

2008 40 19

0,15

2008 40 31

0,15

2008 40 51

0,15

2008 50 19

0,15

2008 50 61

0,15

2008 50 71

0,2

2008 70 19

0,15

2008 70 61

0,15

2008 70 71

0,16

2008 99 21

0,15

2009 11 11

0,3

2009 11 19

0,49

2009 11 91

0,49

2009 19 11

0,3

2009 19 91

0,3

2009 21 00

0,2

2009 29 11

0,3

2009 29 19

0,49

2009 29 91

0,49

2009 29 99

0,16

2009 31 11

0,12

2009 31 51

0,12

2009 31 91

0,12

2009 39 11

0,3

2009 39 19

0,3

2009 39 31

0,12

2009 39 51

0,49

2009 39 55

0,12

2009 39 91

0,49

2009 39 95

0,12

2009 41 92

0,12

2009 49 11

0,3

2009 49 19

0,49

2009 49 30

0,12

2009 49 91

0,49

2009 49 93

0,12

2009 50 10

0,12

2009 61 10

0,3

2009 61 90

0,12

2009 69 11

0,3

2009 69 19

0,25

2009 69 51

0,3

2009 69 59

0,3

2009 69 71

0,49

2009 69 79

0,49

2009 69 90

0,12

2009 71 20

0,12

2009 79 11

0,49

2009 79 19

0,2

2009 79 30

0,12

2009 79 91

0,49

2009 79 98

0,12

2009 89 11

0,49

2009 89 19

0,49

2009 89 34

0,3

2009 89 35

0,3

2009 89 36

0,3

2009 89 38

0,15

2009 89 50

0,12

2009 89 61

0,49

2009 89 63

0,12

2009 89 71

0,12

2009 89 73

0,12

2009 89 79

0,12

2009 89 85

0,49

2009 89 86

0,49

2009 89 88

0,49

2009 90 11

0,49

2009 90 21

0,3

2009 90 29

0,49

2009 90 31

0,49

2009 90 39

0,12

2009 90 41

0,12

2009 90 51

0,12

2009 90 71

0,49

2009 90 73

0,12

2009 90 92

0,35

2009 90 94

0,35

2009 90 95

0,12

2009 90 96

0,12

2101 11 00

0,2

2101 12 92*

0,2

2101 12 98*

0,2

2101 20 20

0,2

2101 20 92

0,2

2101 20 98

0,2

2103 20 00

0,12

2103 90 30

0,12

2105 00 10

0,3

2105 00 91

0,2

2105 00 99

0,2

2106 10 80

0,29

2106 90 59

0,55

2106 90 98

0,26

2208 70 10

0,25

2208 70 90

0,25

2208 90 69

0,25

2208 90 71

0,25

2208 90 75

0,2

2208 90 77

0,2

2208 90 78

0,2

PRILOG 7.

IZJAVA O PROIZVODNJI ŠEĆERA U ______________ GODINI

Proizvođač šećera: ___________________________________________________________________________________________

(naziv pravne osobe/obrta ili ime i prezime fizičke osobe)

Sjedište:___________________________________________________________________________________________________

(adresa: naziv ulice, broj, poštanski broj, mjesto)

OIB pravne ili fizičke osobe: _______________________________________________________


Proizvodnja šećera

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

UKUPNO


Šećerna repa (kilogram, izražen kao količina bijelog šećera)

1

Proizvodnja šećera iz šećerne repeŠećerna trska (kilogram sirovog šećera)

2

Uvoz sirovog šećera iz šećerne trske

(3+5+6)


3

Prerada sirovog šećera iz šećerne trske iz uvoza4

Prerada uvezenog sirovog šećera iz šećerne trske kupljenog na domaćem tržištu5

Prodaja uvezenog sirovog šećera iz šećerne trske na domaćem tržištu

(2-3-6)


6

Izvoz uvezenog sirovog šećera iz šećerne trske

(2-3-5)


Potvrđujem točnost navedenih podataka. _____________       (Pečat)      ______________________________

                                                            (mjesto i datum)                                   (ime i prezime i potpis odgovorne osobe)


PRILOG 8.

NAČIN IZRAČUNA INDIVIDUALNIH KOLIČINA ŠPEKULATIVNIH ZALIHA NA KONAČNOJ LISTI U SKLADU SA ČLANKOM 17. STAVKOM 4. OVE UREDBE

U slučaju iz članka 17. stavka 4. ove Uredbe vrši se izračun u sljedećim koracima:

1. Za pravne i fizičke osobe koje se nalaze na Preliminarnoj listi utvrđuje se:

1.1. zbroj prosjeka potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine;

1.2. zbroj potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine.

2. Od zbroja 1.2. iz točke 1. oduzima se količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta.

3. Količina iz točke 2. dijeli se sa zbrojem 1.1. iz točke 1. čime se dobiva koeficijent korekcije.

4. Za svaku pravnu i fizičku osobu koja se nalazi na Preliminarnoj listi utvrđuje se novi trogodišnji prosjek potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine koji se dobiva umnoškom izvornog trogodišnjeg prosjeka u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2012. godine i koeficijenta korekcije iz točke 3.

5. Za svaku pravnu i fizičku osobu koja se nalazi na Preliminarnoj listi vrši se novi izračun (korekcija – umanjenje) potencijalnih špekulativnih zaliha koji se dobiva iz razlike zbroja potrošnje i promjene zaliha proizvoda iz sektora šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. godine i korigiranog (povećanog) prosjeka iz točke 4.

6. Sve pravne i fizičke osobe koje se nalaze na Preliminarnoj listi za koje je količina dobivena izračunom iz točke 5. veća od nule smatraju se vlasnicima špekulativnih zaliha te se uvrštavaju na Konačnu listu i utvrđuje se njihov ukupnih zbroj i postotni udio pojedinog vlasnika u ukupnom zbroju.

7. Ukupna količina špekulativnih zaliha na Konačnoj listi jednaka je ukupnim količinama zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta.

8. Individualna količina špekulativnih zaliha pojedinog vlasnika na Konačnoj listi izračunava se umnoškom postotnog udjela iz točke 6. i ukupnih količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta.

77 24.06.2013 Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera 77 24.06.2013 Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera 77 24.06.2013 Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera 77 24.06.2013 Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera