Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1554

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008., 48/2010. i 74/2011.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« broj: 43/2013.), u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obrazac vozačke dozvole sadrži sljedeće podatke: 1. prezime vozača, 2. ime vozača, 3. datum i mjesto rođenja, 4a. datum izdavanja vozačke dozvole, 4b. datum isteka važenja vozačke dozvole, 4c. naziv nadležnog tijela, 5. broj vozačke dozvole, 6. fotografija vozača, 7. potpis vozača, 9. kategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati, 10. datum prvog izdavanja za svaku kategoriju vozila, 11. datum isteka valjanosti za svaku kategoriju vozila, 12. ograničenja i 13. OIB.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi: »143 mm x 202 mm« zamjenjuju se riječima: »143 mm x 277 mm«.

Članak 3.

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u žurnom postupku podnosi se nadležnom tijelu iz članka 3. ovoga Pravilnika ili Policijskoj upravi zagrebačkoj.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 27. briše se.

Članak 5.

Obrazac 1. i Obrazac 2. koji su tiskani uz Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 43/13) zamjenjuju se novim Obrascem 1. i Obrascem 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

U Popis ograničenja u kodiranom obliku koji je tiskan uz Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« broj 43/2013.) u dijelu IV. Kodovi nacionalnih ograničenja, iza podkoda 101., dodaje se kod 102. koji glasi:

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

102.

Pravo upravljanja vozilima F ili G kategorije

----------------------------

-------------

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

102.01

Ograničeno na vozila F kategorije

102.01 F KATEGORIJA

102.01 (F)

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

102.02

Ograničeno na vozila G kategorije

102.02 G KATEGORIJA

102.02 (G)

Članak 7.

U cijelom tekstu Pravilnika o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« broj 43/2013.) riječi: »jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm« zamjenjuju se riječima: »jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm«, u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 7. 2013. godine.

Broj: 511-01-152-75619/11-2011.

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.
77 24.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama 77 24.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama