Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1556

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 4., članka, članka 55. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 66. stavka 4., članka 67. stavka 3., članka 70. stavka 6. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U SORTNU LISTU

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u Sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08 i 84/08) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja Zahtjeva dužan je predložiti ime sorte za upis u Sortnu listu Republike Hrvatske.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Ako podnositelj zahtjeva ne predloži ime sorte prilikom podnošenja Zahtjeva, rješenjem će se odbiti Zahtjev.«.

Članak 2.

Iza članka 15. dodaje se poglavlje IV.a i članak 15.a koji glase:

»IV.a UVJETI ZA UVRŠTAVANJE SORTI VINOVE LOZE U SORTNU LISTU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 15.a

Za sorte vinove loze koje su bile upisane u Nacionalnu sortnu listu Republike Hrvatske do dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju i koje se održavaju sukladno članku 23. ovoga Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede će izdati Rješenje o upisu sorte na Sortnu listu Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi: »Zahtjev za upis čuvane sorte loze podnosi se Ministarstvu.«.

U stavku 2. iza riječi: »sorte« dodaju se riječi: »za ratarsko bilje i povrće«.

U istome stavku podstavku 4. iza riječi: »čuvane sorte« briše se točka i dodaju se riječi: »,a za vinovu lozu i opis iz službene ampelografske publikacije.«.

U stavku 4. iza riječi: »sorte« briše se točka i dodaju se riječi: »za ratarsko bilje i povrće«.

U stavku 5. riječ: »Nacionalnu« briše se, a iza riječi: »sortnu listu« dodaju se riječi: »Republike Hrvatske«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 3. podstavku 4. riječi: »osobi odgovornoj za održavanje sorte« zamjenjuju se riječima: »održivaču sorte«.

Članak 5.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Dosjei sorti vinove loze sadrže službeni opis ili opis iz službene ampelografske publikacije.«.

Članak 6.

U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Zahtjev za obnavljanje upisa sorti ratarskog bilja i povrća u Sortnu listu Republike Hrvatske podnosi se na Obrascu 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz Zahtjev za obnavljanje upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske dostavlja se uzorak sjemena sorte za provjeru različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorte.«.

Članak 7.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2) Sortu ratarskog bilja i povrća mogu održavati održivači sorti koji su upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i registrirani za održavanje sorte.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»3) Sortu loze mogu održavati održivači upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala ili znanstveno-stručne institucije koje posjeduju registrirane kolekcijske nasade loze.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »uzorkom sorte« dodaju se riječi: »ili kontrolom matičnih trsova ili kolekcijskih nasada u slučaju vinove loze«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., u podstavku 4. iza riječi: »trsova« dodaju se riječi: »ili kolekcijskog nasada loze«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »zahtjev ili« dodaju se riječi: »u slučaju ratarskog bilja i povrća«.

U stavku 2. riječ: »sjeme« zamjenjuje se riječima: »poljoprivredni reprodukcijski materijal«.

U istom stavku iza riječi: »istoj« dodaju se riječi: »ili su matični trsovi brisani iz evidencije matičnih trsova vinove loze.«.

U istom stavku riječi: »stavak 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavak 5. i 6.«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »sorte« dodaju se riječi: »ratarskog bilja i povrća«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/111

Urbroj: 525-09/1158-13-4

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.