Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1557

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta (»Narodne novine« broj: 98/09) u članku 3. ispred riječi: »Sorte« dodaje se brojka »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Popis sorti voćnih vrsta upisuju se i sorte koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju, ako imaju službeno priznati opis.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »dio« dodaje se riječ »ili«.

U istom stavku podstavku 2. iza riječi: »sorte« dodaje se riječ »ili«.

U istom stavku podstavku 3. riječ: »te« zamjenjuje se riječju: »ili«.

U stavku 7. iza riječi: »sorti« dodaju se riječi: »te naznaku ako se radi o sorti koja nije značajna za komercijalnu proizvodnju voća (stara sorta)«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»10) Zahtjeve za upis novostvorenih sorata koje nemaju DUS Ministarstvo će proslijediti Hrvatskom centru za poljoprivredu hranu i selo – Zavodu za voćarstvo sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o sjemenu sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.«.

Članak 3.

U članku 9. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Obveza prijavljivača je da prije izdavanja Rješenja o priznavanju sorte dostavi 10 sadnica iste te sorte Zavodu za voćarstvo.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., u podstavku 1. briše se riječ: »ili«.

U istom stavku podstavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »odnosno za sortu za koju ne postoji evidentirano matično stablo, dvije godine« brišu se.

Članak 4.

U članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Dobavljač sadnog materijala može proizvoditi, prijaviti za stručni nadzor, stavljati na tržište i uvoziti poljoprivredni reprodukcijski materijal sorte, koja je brisana iz Popisa sorti, najkasnije do 30. lipnja treće godine po brisanju sorte iz Popisa sorti.«.

Članak 5.

U članku 13. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/73

Urbroj: 525-09/1158-13-4

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.