Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1558

Na temelju članka 56. stavak 2., članka 57. stavak 2., članka 58. stavak 2. i članka 71. stavak 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 99/08, 100/09 i 109/10) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »uljarica« veznik: »i« briše se i dodaje se zarez, a iza riječi: »predivog bilja« dodaju se riječi: »i duhana«.

Članak 2.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:

»Članak 63.a

1) Ispitivanje IMI hibrida, tolerantnih na herbicide iz skupine imidazolinona (IMI-herbicidi) potrebno je obaviti postavljanjem pokusa u sklopu VCU ispitivanja uljnog suncokreta na svim lokacijama usporedbom sa pripadajućim IMI standardom. Standardna agrotehnika obavlja se bez primjene IMI-herbicida.

2) Na lokaciji Osijek potrebno je postaviti dodatni pokus gdje bi se prijavljeni IMI hibridi sa pripadajućim IMI standardom tretirali herbicidom, koji sadrži aktivnu tvar imazamoks. Pokus treba postaviti u tri bloka. Svaki blok čine hibridi postavljeni u dva ponavljanja:

– prvi blok čini split-aplikacija preporučene količine herbicida,

– drugi blok čini jednokratna primjena preporučene količine herbicida,

– treći blok čini jednokratna primjena dvostruke količine herbicida od preporučene.

3) U pokus je potrebno unutar svih blokova i ponavljanja uključiti i sortu neotpornu na IMI herbicide.

4) Ispitivanje traje dvije godine.

5) Prema navedenim kriterijima ispitivanja IMI hibrida obavlja se i ispitivanje SU hibrida tj. hibrida tolerantnih na sulfonilurea herbicide.

6) Ukoliko vlasnik sorte ili hibrida prijavi u postupak priznavanja sortu ili hibrid poboljšan samo u jednom od svojstava, a koji predstavlja verziju već postojeće priznate sorte ili hibrida, postupak priznavanja može se skratiti na jednu godinu.

7) Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo organizira izvođenje pripadajućih ispitivanja i kupovinu DUS-a.«.

Članak 3.

Iza članka 188. dodaje se Poglavlje XIII.a koje glasi:

»XIII.a DUHAN

Članak 189.

Zahtjev i prateća dokumentacija iz članka 2. ovoga Pravilnika za duhan podnosi se do 1. veljače.

Članak 190.

1) Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja 5 grama sjemena do 1. ožujka.

2) Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja 5 grama sjemena do 31. siječnja.

Članak 191.

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti sljedeće podatke o sjemenu: masu 1000 sjemenki (g), čistoću sjemena (%) i klijavost sjemena (%).

Članak 192.

Ispitivanje sorti duhana obavlja se na pokusnim poljima različitim po klimatskim, pedološkim i drugim karakteristikama:

– područje: Virovitice i Kutjeva.

XIII.a/1. Ispitivanje u pokusnom polju

Članak 193.

1) Sjetvu sjemena treba obaviti u lijehama zaštićenim polietilenskim pokrivačem, u optimalnom roku za dotično područje, u količini 0,1 g sjemena/m2. Ako se rasad uzgaja u pliticama u plivajućem sustavu, onda se i sjetva prilagođava takvom načinu proizvodnje.

2) Rasađivanje se obavlja strojno ili ručno, a prazna mjesta treba popuniti 3-5 dana nakon rasađivanja.

Članak 194.

Herbicidi se primjenjuju u trake, a primjena fungicida i insekticida ovisi o uvjetima za razvoj bolesti i brojnosti štetnika.

Članak 195.

Površina osnovne parcele iznosi 30 m2, a čine ju 3 reda dužine 10 m, uz razmak između redova od 1 m. Za obračun služi srednji red, pa prema tome površina obračunske parcele iznosi 10 m2. Razmak u redu ovisi o tipu duhana, a razmak između ponavljanja iznosi 2 m.

tip duhana

razmak u redu (cm)

br. biljaka/redu

br. biljaka/parceli (30 m2)

virginia

40

25

75

burley

45

23

69

Na početku i kraju svakog ponavljanja sadi se po 1 rubni red duhana kao zaštitni pojas.

Članak 196.

Tijekom vegetacije utvrđuju se sljedeći podaci:

– datum sjetve u lijehe,

– datum nicanja,

– datum rasađivanja,

– postotak uvenuća za svaku sortu po ponavljanjima,

– broj dana od sadnje do početka cvjetanja (kada 50% biljaka ima barem jedan otvoren cvijet),

– visina stabljike nakon zalamanja u cm (izraziti prosječnom vrijednošću 10 biljaka u svakom ponavljanju),

– dužina i širina najvećeg lista (samo kod burley),

– broj listova za berbu (prosjek 10 biljaka u svakom ponavljanju),

– datum svake pojedinačne berbe.

Članak 197.

1) U cilju praćenja oštećenja duhana od gospodarski najznačajnijih bolesti i štetnika u Republici Hrvatskoj, na obračunskoj parceli se prati pojava i ocjenjuje jačina pojave bolesti i napada štetnika na svim lokacijama za:

– plamenjača,

– PVY,

– TMV,

– ostale viroze,

– bakterioze.

2) Ukoliko se uoči pojava drugih bolesti i štetnika, treba zabilježiti vrijeme pojave, broj zaraženih biljaka i intenzitet napada prema CORESTA metodici.

3) Jačina napada bolesti i štetnika ocjenjuje se na svim pokusnim mjestima.

Članak 198.

1) Berba se obavlja postupno prema pristizanju sorata u tehnološku zriobu. Nakon završene berbe duhana treba utvrditi broj biljaka po parceli.

2) Nakon sušenja mjeri se ukupan prirod lista (kg/parceli). Osušeni duhan se klasira prema važećim mjerilima, odredi težina svake klase i izračuna prosječna cijena (kn/kg) za svaku parcelu Ukupna vrijednost po parceli (kn/parceli) dobije se množenjem ukupnog priroda lista s parcele i prosječne cijene po parceli.

XIII.a/2. Ispitivanje u laboratoriju

Članak 199.

Kemijske analize i ocjena pušačkih svojstava obavljaju se svake godine na prosječnim uzorcima mase 5 kg, prve do četvrte klase svih berbi i svih ponavljanja, s jedne lokacije. Analize se obavljaju prema ISO i CORESTA metodama.

Članak 200.

1) U svakom uzorku utvrđuje se sadržaj:

– nikotina,

– nornikotina (ne smije biti veći od 15% od ukupnih alkaloida),

– ukupnog dušika,

– reducirajućih šećera (ne ispituje se kod burley).

2) Pušačka svojstva ocjenjuje degustacijsko povjerenstvo sastavljeno od 5-7 članova iz tvornica cigareta prema degustacijskoj listi.

XIII.a/3. Statistička analiza podataka pokusa

Članak 201.

1) Analizirat će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednom ponavljanju, taj će se podatak zamijeniti prosječnom vrijednošću preostalih ponavljanja.

2) U slučaju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u više od jednom ponavljanju, podaci za tu sortu neće se analizirati.

Članak 202.

Statističkoj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se sljedeća svojstva: prirod lista, prosječna cijena i ukupna vrijednost. Ostala, za priznavanje relevantna svojstva prikazat će se prosječnim vrijednostima, rasponima (maks – min) i dr., ovisno o prirodi dostupnih podataka.

Članak 203.

Godišnji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju zahtjeva nakon podmirenja troškova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti Zavod o nastavku ispitivanja sorte do roka određenog u članku 190. ovog Pravilnika.«.

Članak 4.

Članci 189., 190. i 191. postaju članci 204., 205. i 206.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/110

Urbroj: 525-09/1158-13-2

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.