Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

77 24.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1561

Na osnovi članka 20. stavka 3. i članka 60. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 38. izvanrednoj sjednici održanoj 21. lipnja 2013. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (»Narodne novine« broj 50/09., 118/09., 4/10., 13/10. 14/10. 1/11., 16/11., 31/11., 93/11., 145/11., 41/12., 76/12. i 129/12.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »u skladu s odredbama« dodaju se riječi koje glase: »Uredbe (EZ) br. 883/2004. Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. godine (u daljnjem tekstu: Uredba 883/04.) o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 16. rujna 2009. (u daljnjem tekstu: Uredba 987/09.) kojom se uređuje postupak provedbe Uredbe 883/04. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kao i svim drugim propisima Europske unije o sustavu socijalne sigurnosti (u daljnjem tekstu: drugi propisi EU), te«.

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U državama članicama Europske unije, državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj (u daljnjem tekstu: države EU) osigurana osoba koristi zdravstvenu zaštitu pod uvjetima i u opsegu utvrđenom Uredbom 883/04. i Uredbom 987/09. kao i drugim propisima EU.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Troškovi zdravstvene zaštite korištene u inozemstvu terete sredstva obveznoga zdravstvenoga osiguranja samo ako je ta zdravstvena zaštita korištena u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom na osnovi potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu iz članka 7. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, u državama EU u skladu s propisima iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, a na način propisan ovim Pravilnikom, odnosno na osnovi rješenja Direkcije Zavoda o upućivanju osigurane osobe na liječenje u inozemnu zdravstvenu ustanovu.«

Članak 4.

U članku 4. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravo na zdravstvenu zaštitu u državama EU ostvaruju osiguranici iz stavka 1. ovoga članka, i osigurane osobe iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.«

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se naslov i članak 12.a koji glase:

»3.a Korištenje zdravstvene zaštite u državama EU

Članak 12.a.

Osigurana osoba koja putuje u državu EU sa ciljem ostvarivanja zdravstvene zaštite tijekom tog boravka prema članku 20. stavku 1. Uredbe 883/04. obvezna je podnijeti pisani zahtjev nadležnoj područnoj službi Zavoda prema svom prebivalištu odnosno boravku.

Uz zahtjev osigurana osoba obvezna je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje:

– medicinska indikacija za traženo liječenje (povijest bolesti i druga medicinska dokumentacija)

– termin o zakazanom liječenju u nekoj od ugovornih zdravstvenih ustanova odnosno ugovornih ordinacija privatne prakse

– raspoloživi termin, odnosno mogući datum primitka u ugovornu zdravstvenu ustanovu na području države EU.

O zahtjevu sa svom propisanom dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka nalaz, mišljenja i ocjenu daje liječničko povjerenstvo sastavljeno od ovlaštenih doktora Zavoda pri nadležnom regionalnom uredu u skladu s općim aktom Zavoda kojim je utvrđen način rada i ovlasti ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Zavoda, kojim se ocjenjuje da li je takvo liječenje propisano kao pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj i da li se radi o potrebi zdravstvene zaštite unutar medicinski opravdanog vremenskog razdoblja, uzimajući u obzir trenutačno zdravstveno stanje osigurane osobe i vjerojatan razvoj njezine bolesti.

O zahtjevu osigurane osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku pri nadležnoj područnoj službi Zavoda kojim se ujedno odlučuje i o pravu na putne troškove i potrebu pratitelja.«

Članak 6.

U članku 30. iza riječi: »u skladu s odredbama« dodaju se riječi koje glase:« Uredbe 883/04 i Uredbe 987/09., te«.

Članak 7.

Iza članka 30. dodaju se novi članci 30.a i 30.b koji glase:

»Članak 30.a

Osiguranoj osobi koja je u državi EU koristila zdravstvenu zaštitu sukladno članku 19. Uredbe 883/04., a kojoj je ta zdravstvena zaštita naplaćena, Zavod će priznati troškove zdravstvene zaštite prema odredbama Uredbi 883/04 i 987/09, a na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene ovlaštenog doktora Zavoda.

Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je uz zahtjev za naknadu troškova priložiti medicinsku dokumentaciju o pruženim zdravstvenim uslugama i original računa koji glasi na ime osigurane osobe iz kojeg je vidljivo koje su zdravstvene usluge pružene osiguranoj osobi, te da je račun plaćen.

Članak 30.b

Osigurana osoba koja je u državi EU koristila zdravstvenu zaštitu sukladno članku 20. Uredbe 883/04 i kojoj je Zavod rješenjem iz članka 12.a ovoga Pravilnika odobrio odlazak u drugu državu članicu s ciljem podvrgavanja liječenju primjerenom njezinom zdravstvenom stanju, a zdravstvena zaštita joj je naplaćena, ostvaruje pravo na povrat troškova zdravstvene zaštite prema odredbama Uredbi 883/04 i 987/09, a na osnovi nalaza, mišljenja i ocjene ovlaštenog doktora Zavoda.

Osigurana osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je uz zahtjev za naknadu troškova priložiti medicinsku dokumentaciju o pruženim zdravstvenim uslugama i original računa koji glasi na ime osigurane osobe iz kojeg je vidljivo koje su zdravstvene usluge pružene osiguranoj osobi, te da je račun plaćen.

Osiguranoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kao i osiguranoj osobi iz članka 12.a ovoga Pravilnika naknađuju se i troškovi prijevoza javnim prijevoznim sredstvom prema najkraćoj udaljenosti i najjeftinijem prijevoznom sredstvu.«

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Na osnovi zahtjeva osigurane osobe iz članka 29., 30.a i 30.b ovoga Pravilnika za povrat troškova zdravstvene zaštite područna služba Zavoda nadležna prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe obvezna je osiguranoj osobi izdati rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/201

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.