Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 77/2013 (24.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1562

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine» broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 38. izvanrednoj sjednici održanoj 21. lipnja 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10., 1/11., 16711., 87/11., 137/11., 39/12., 69/12., 126/12. i 38/13.) u članku 3. iza riječi: »pod uvjetima propisanim» dodaju se riječi koje glase: »Uredbom (EZ) br. 883/2004. Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. godine (u daljnjem tekstu: Uredba 883/04.) o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbom (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 16. rujna 2009. (u daljnjem tekstu: Uredba 987/09.) kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe 883/04. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kao i svim drugim propisima Europske unije o sustavu socijalne sigurnosti (u daljnjem tekstu: drugi propisi EU), te«.

Članak 2.

U članku 15. iza riječi: »pod uvjetima propisanim« dodaju se riječi: »Uredbom 883/04. i Uredbom 987/09.,«.

Članak 3.

U članku 16. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U državama članicama Europske unije, državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj (u daljnjem tekstu: države EU-a) osigurana osoba koristi zdravstvenu zaštitu u opsegu utvrđenom utvrđenim Uredbom 883/04. i Uredbom 987/09., pod uvjetima i na način utvrđen tim Uredbama i općim aktima Zavoda.«

Članak 4.

U članku 23. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Osiguranik Zavoda iz stavka 1. ovoga članka koji ima prebivalište u državama EU-a ostvaruje zdravstvenu zaštitu na način utvrđen Uredbom 883/04. i Uredbom 987/09.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama», a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-1/200

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

77 24.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja