Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

NN 78/2013 (26.6.2013.), Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1564

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 120/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 3/2008 I UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 501/2008 O MJERAMA INFORMIRANJA I PROMOCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se mjere informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda, načini postupanja u provođenju te prava i obaveze korisnika mjera za provedbu:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5. 1. 2008., str. 1) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 od 5. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 147, 6. 6. 2008., str. 3) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 501/2008).

Definicije

Članak 2.

U smislu ove Uredbe, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. poljoprivredni proizvodi i teme koje su predmet mjera informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: Mjere) su proizvodi i teme koji su definirani u Prilogu I. Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008,

2. izvoditelj je pravna ili fizička osoba koja izvodi predloženi program,

3. predlagatelj programa je pravna osoba koja udovoljava zahtjevima iz članka 4. ove Uredbe, koja predlaže program i u konačnici korisnik je sredstava.

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Za osiguravanje financijskih sredstava s kojima Republika Hrvatska sudjeluje u provedbi Mjera nadležno je Ministarstvo poljoprivrede.

(2) Za provedbu aktivnosti informiranja o Mjerama te provedbu samih Mjera zadužena je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

II. PRIJAVA I ODOBRAVANJE PROGRAMA

Korisnici

Članak 4.

(1) Korisnik sredstava koja se mogu ostvariti temeljem pojedine Mjere je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je s obzirom na svoju organizaciju i djelatnost predstavnik proizvođača i prerađivača, a na razini Republike Hrvatske je u svom sektoru reprezentativna u proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda.

(2) Reprezentativni predlagatelj programa je pravna osoba/organizacija koja predstavlja proizvođača ili prerađivača čija proizvodnja predstavlja najmanje 1/5 trogodišnjeg statističkog prosjeka proizvodnje proizvoda za koji se podnosi program.

(3) U slučaju nedostataka relevantnih statističkih podataka za pojedine proizvode ili teme promocije, predviđene u članku 2. točki 1. ove Uredbe, Ministarstvo poljoprivrede će definirati uvjete potrebne za utvrđivanje reprezentativnosti predlagatelja programa.

(4) Za sektor »meda i pčelarskih proizvoda« i sektor »proizvoda ekološke poljoprivrede« smatraju se reprezentativnim oni predlagatelji programa koji u svojoj organizaciji imaju učlanjenih više od polovice svih proizvođača u pojedinom sektoru.

Izbor izvoditelja

Članak 5.

(1) Ukoliko je predlagatelj programa proračunski korisnik, izvoditelj programa mora biti izabran u skladu s propisima kojima se uređuje područje javne nabave.

(2) Ukoliko predlagatelj programa nije proračunski korisnik, izvoditelj programa mora biti izabran na osnovu najpovoljnije ponude odabrane na temelju prikupljene najmanje tri usporedive ponude.

Javni poziv za prikupljanje prijedloga programa

Članak 6.

(1) Agencija na svojoj internetskoj stranici svake godine objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga programa i to najkasnije do 25. kolovoza (za programe namijenjene unutarnjem tržištu) i do 20. prosinca (za programe namijenjene za treće zemlje).

(2) Javni poziv uređuje:

– obrazac za prijavu i ostale sadržaje zahtjeva;

– obveznu dokumentaciju;

– rokove za podnošenje prijedloga programa;

– prihvatljive korisnike;

– prihvatljive i neprihvatljive troškove;

– obrazac EU ugovora;

– kriterije odabira;

– obrazac Izjave predlagatelja programa o udovoljavanju uvjetima iz javnog poziva (izjava mora sadržavati odredbu da predlagatelj programa pod materijalnom i krivičnom odgovornošću odgovara za točnost podataka kojima dokazuje svoju reprezentativnost u pojedinom sektoru, u skladu s člankom 4. ove Uredbe);

– obvezne elemente koje mora sadržavati predloženi program, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 501/2008,

– sustav ocjenjivanja programa, kojim se uređuje način bodovanja, odnosno minimalan broj bodova koji se mora ostvariti da bi program bio prihvaćen od strane Povjerenstva.

Postizanje minimalnog broja bodova

Članak 7.

Programi koji ostvare više od 70% od maksimalnog broja bodova bit će upućeni Europskoj komisiji.

Predstečajna nagodba ili stečaj korisnika

Članak 8.

Sredstva se neće dodijeliti za programe podnositelja za koje je pokrenut postupak prisilne naplate, predstečajni ili stečajni postupak.

Članak 9.

Ravnatelj Agencije imenuje Povjerenstvo i određuje sustav ocjenjivanja programa navedenog u članku 6. stavku 2. podstavku 10. ove Uredbe, uz suglasnost ministra poljoprivrede.

Povjerenstvo

Članak 10.

(1) Prijave zaprimljene temeljem javnog poziva administrativno provjerava Agencija, a ocjenjivanje podnesenog programa provodi Povjerenstvo iz članka 9. ove Uredbe.

(2) Kada se ocjenjuju programi za unutarnje tržište, Povjerenstvo se sastoji od najmanje dva predstavnika Agencije i najmanje dva predstavnika Ministarstva poljoprivrede, jednog predstavnika Ministarstva zdravlja, a može uključivati i vanjske stručnjake relevantne za pojedina područja.

(3) Kada se ocjenjuje program za tržišta trećih zemalja, Povjerenstvo se sastoji od najmanje dva predstavnika Agencije, najmanje dva predstavnika Ministarstva poljoprivrede, a može uključivati i vanjske stručnjake relevantne za pojedina područja.

(4) Povjerenstvo će preispitati programe u skladu s propisima iz članka 1. ove Uredbe i ocijeniti ih temeljem bodovanja iz tablice za ocjenjivanje programa koja je u Prilogu javnog poziva, a izrađuje je Agencija uz suglasnost ministra poljoprivrede.

Odluka

Članak 11.

(1) Odluku o prihvatljivosti programa za podnošenje Europskoj komisiji na temelju prijedloga Povjerenstva donosi ravnatelj Agencije.

(2) Konačnu odluku o odobrenju programa donosi Europska komisija sukladno članku 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008.

(3) O iznosu sredstava koji su doprinos Republike Hrvatske za provođenje programa odlučuje ravnatelj Agencije uz suglasnost ministra poljoprivrede, a prema donesenoj odluci Europske komisije o odobrenju programa.

III. PROVEDBA I PRAĆENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za provođenje programa

Članak 12.

Programe informiranja i promocije, odobrene od strane Europske komisije, financiraju:

– predlagatelj programa s najmanje 20% stvarnih troškova programa,

– Republika Hrvatska s najviše 30% stvarnih troškova programa,

– Europska unija s najviše do 50% stvarnih troškova programa.

Opća pravila financiranja

Članak 13.

Postupak financiranja odobrenih programa (isplata predujmova, plaćanja tijekom provedbe programa, sredstva osiguranja) provodi se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 501/2008 prema propisanim uvjetima.

Promotivni materijal

Članak 14.

Ukoliko je Europska komisija odobrila program, Povjerenstvo u skladu s važećim pravilima Europske unije, ocjenjuje primjernost i usklađenost promotivnih materijala na temelju sljedećih kriterija:

– dodanog EU loga i naznake da je program financiran uz potporu Europske unije (za tiskovine);

– provjere jasno vidljive i uočljive naznake financiranja od strane Europske unije i EU loga za audio-vizualni materijal;

– usklađenosti s odredbama smjernica u Prilogu I. Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008;

– usklađenosti s namjenom i temama iz predloženog programa;

– primjerenosti materijala cilju programa, ciljanoj publici i ciljnom tržištu;

– utemeljenosti sadržaja materijala na tvrdnjama o kvaliteti proizvoda i svojstvima tipičnim za njih;

– naznake da je podrijetlo proizvoda od sekundarnog značaja u odnosu na glavne poruke u kampanji uz iznimku zaštićenih oznaka kvalitete (zaštićene oznake izvornosti – ZOI, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla – ZOZP i zajamčeni tradicionalni specijalitet – ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda);

– sličnosti s drugim robnim markama ili trgovačkim nazivima pojedinih proizvođača ili pozivanja na njih te promocije ili reklamiranja takvih pojmova, što nije dozvoljeno;

– temeljenju prehrambenih i zdravstvenih učinaka određenog proizvoda uključenih u informativne i promidžbene poruke na općeprihvaćenim znanstvenim podacima pri čemu se mora poštivati zakon koji uređuje prehrambene i zdravstvene tvrdnje proizvoda i materijala koji dolaze u dodir s hranom, kao i propisi doneseni na temelju tog Zakona, te odredbe propisa o označavanju hrane;

– točnosti i dostatnosti informativnih navoda kako bi potrošač dobio potrebne informacije (na web-stranici kampanje, u informacijskim brošurama, propisima i dr.);

– pozivanja na bilo kakve komentare, usporedbe ili negativne ocjene u kombinaciji s drugim proizvodima, što nije dopušteno;

– etičke prihvatljivosti promotivnog materijala.

Članak 15.

(1) U svrhu pravilne provedbe programa odgovorna je Radna skupina za praćenje programa, koja se sastoji od predstavnika Europske komisije, Republike Hrvatske ili država članica koje sudjeluju u programu i predlažu određeni program.

(2) Predstavnike Republike Hrvatske u Radnu skupinu iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar poljoprivrede, a predstavnike predlagatelja programa, predlaže njihovo nadležno tijelo.

Kontrola

Članak 16.

(1) Administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu provode nadležne službe Agencije u skladu s posebnim propisima.

(2) Kontrola na terenu se provodi u prostorijama predlagatelja programa i odabranih izvoditelja, pri čemu se provjeravaju činjenice i autentičnost dokumenata koje je predlagatelj programa naveo u prijavi i ispunjavanje obveza navedenih u ugovoru.

(3) Kontrola može uključivati provjere knjigovodstva, provjere svih troškova nastalih u provedbi programa, račune i druge dokumente, te vjerodostojnost izvješća o provedbi programa. Kontrola uključuje i provjeru sukladnosti provedbe programa s odobrenim programom.

(4) U slučaju da se utvrde nepravilnosti tijekom kontrole, Agencija će o tome odmah obavijestiti Europsku komisiju i Ministarstvo poljoprivrede.

Čuvanje dokumentacije

Članak 17.

Predlagatelji programa kojima se odobre financijska sredstva temeljem ove Uredbe, dužni su svu dokumentaciju, koja je bila osnova za stjecanje financijskih sredstava, čuvati najmanje pet godina od datuma zadnje isplate odobrenog iznosa sredstava prema ugovoru.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-03/71

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.