Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata

NN 78/2013 (26.6.2013.), Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1565

Na temelju članaka 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013 i 33/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRAGOVOLJACA IZ DOMOVINSKOG RATA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje iznos, način i postupak kao i mjerila za dodjelu stambenih kredita, dodjelu financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine, za subvenciju na kamate na kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine te za dodjelu i otkup stanova ili kuća osobama iz članka 36. stavaka 3. i 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Stambeno zbrinjavanje prema ovoj Uredbi provodi se dodjelom stambenih kredita, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom subvencije na kamate na kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine, javnim najmom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske te dodjelom i otkupom stana ili kuće.

Stambeni kredit dodjeljuje se za sljedeće namjene:

1) za kupnju stana u organiziranoj izgradnji,

2) za kupnju stana ili kuće u vlastitoj organizaciji,

3) za izgradnju kuće,

4) za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona,

5) za poboljšanje uvjeta stanovanja,

6) za razliku u površini između stambene površine koju koristi i odgovarajuće stambene površine koja mu pripada,

7) za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

– kupnja stana ili kuće podrazumijeva kupnju dovršene ili useljive kuće ili stana, odnosno kupnju kuće ili stana u izgradnji,

– izgradnja kuće podrazumijeva izgradnju kuće u vlastitoj organizaciji,

– kupnja korištena stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava podrazumijeva kupnju stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno trgovačkih društava, uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, koju korisnik stambenog prostora iz članka 5. ove Uredbe koristi nakon 7. studenoga 2001. godine,

– razlika u površini predstavlja razliku u površini stana ili kuće koju korisnik stambenog kredita koristi i odgovarajuće stambene površine na koju ostvaruje pravo prema članku 11. ove Uredbe,

– nastavak izgradnje i dovršenje kuće podrazumijeva izvođenje radova kojima se neuseljivi pripadajući stambeni prostor dovodi u funkciju stanovanja,

– financijska potpora podrazumijeva učešće prilikom kupnje prve nekretnine.

Poboljšanje uvjeta stanovanja u stanu ili kući u vlasništvu korisnika stambenog kredita podrazumijeva:

– radove kojima se osiguravaju osnovni higijensko-zdravstveni uvjeti,

– uvođenje novih i zamjena dotrajalih instalacija,

– zamjenu dotrajalih, oštećenih i uništenih građevinskih elemenata,

– radove i preinake kojima se povećava funkcionalnost ili sobnost postojećeg prostora.

Članak 4.

Stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita provest će se prema sljedećem redoslijedu:

1. članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

3. HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% – I. i II. skupine i članovi uže obitelji umrloga HRVI s istim oštećenjem organizma,

4. HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90% do 20% i članovi uže obitelji umrloga HRVI s istim oštećenjem organizma.

Članak 5.

Stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (kuće ili stana) odnosno subvencijom na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine provest će se prema sljedećem redoslijedu:

1. članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine i više,

3. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali do tri godine, odnosno dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije, a najviše tri godine.

POSTUPAK ZA DODJELU STAMBENIH KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine osobe iz članaka 4. i 5. ove Uredbe podnose Ministarstvu branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na propisanom obrascu i obvezni su se opredijeliti samo za jedan od predviđenih oblika stambenog zbrinjavanja.

Zahtjevu za dodjelu stambenog kredita i financijske potpore podnositelj je obvezan priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

Osobe iz članaka 4. i 5. ove Uredbe podnose zahtjev za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu poštom ili elektronskim putem, odnosno zahtjev mogu predati u Ministarstvu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Činjenice koje su odlučujuće za utvrđivanje mjesta na listi prvenstva uzimaju se u obzir na dan 30. studenoga tekuće kalendarske godine.

Zapreke iz članka 37. stavka 1. alineja 1. – 5. Zakona prosuđivat će se prema stanju kakvo je bilo na dan stupanja na snagu ove Uredbe u postupcima za dodjelu stambenog kredita koji nisu pravomoćno dovršeni odnosno prema stanju u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore u postupcima koji nisu započeti.

Ako Ministarstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava zakonske uvjete iz članka 36. Zakona ili da postoje zapreke iz članka 37. Zakona za dodjelu stambenog kredita, rješenjem će odbiti njegov zahtjev.

Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

Pravo na dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore osobe iz članaka 4. i 5. ove Uredbe ostvaruju na temelju listi prvenstva koje utvrđuje Ministarstvo za svaku kalendarsku godinu.

Posebno će se objaviti Lista prvenstva za dodjelu stambenog kredita, a posebno Lista prvenstva za dodjelu financijske potpore. Podnositelj zahtjeva ne može se u istoj kalendarskoj godini nalaziti na obje liste prvenstva. Ukoliko podnese oba zahtjeva u obzir će se uzeti samo posljednje podneseni zahtjev. Realizacijom financijske potpore članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI gube pravo na dodjelu stambenog kredita, a realizacijom stambenog kredita gube pravo na dodjelu financijske potpore.

Nakon bodovanja svakog podnositelja zahtjeva izrađuje se lista prvenstva koja se objavljuje u siječnju tekuće godine na oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama i nadležnoga upravnoga tijela Grada Zagreba.

Na listu prvenstva može se uložiti prigovor u roku 15 dana od objave.

Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene liste prvenstva iz stavka 3. ovog članka objavljuju se na web-stranici Ministarstva, a primjenjuju se od 1. ožujka i vrijede do objave potvrđenih listi prvenstva za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 8.

Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama i Gradu Zagrebu ovisno o prebivalištu osoba iz članaka 4. i 5. ove Uredbe.

Liste prvenstva sadrže:

– redni broj,

– ime i prezime i datum rođenja podnositelja zahtjeva,

– broj članova obitelji,

– ukupan broj ostvarenih bodova,

– namjenu stambenog kredita (samo za listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita).

Članak 9.

Pri odlučivanju o dodjeli stambenih kredita odnosno financijskoj potpori, pod članovima uže obitelji podnositelja zahtjeva sukladno ovoj Uredbi podrazumijevaju se njegov bračni i izvanbračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja s podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom domaćinstvu do punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka:

a) djeca koja završe redovno školovanje priznaju se i dalje kao članovi uže obitelji podnositelja zahtjeva, ako su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe (ukoliko je zahtjev prethodno već podnesen, a o istome nije odlučeno) odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva (ako je zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu ove Uredbe) bili na redovnom školovanju, a i dalje žive u njegovom zajedničkom domaćinstvu i

b) djeca koja su proglašena nesposobnom za privređivanje, odnosno samostalan rad smatraju se članom zajedničkog domaćinstva podnositelja zahtjeva neovisno o godinama života.

Kada članovi obitelji iz stavka 1. ovog članka odvojeno podnose zahtjeve za dodjelu stambenog kredita, prvi nasljedni red isključuje pravo sljedećega nasljednog reda.

Članak 10.

Ako se prilikom odlučivanja o dodjeli stambenog kredita utvrdi da je podnositelj zahtjeva pokrenuo postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, tijelo koje vodi postupak može samo riješiti to pitanje (ako je to po prirodi stvari moguće) ili zastati s donošenjem odluke o dodjeli stambenog kredita do pravomoćnog okončanja postupka povodom navedenog zahtjeva stranke.

Ako se imenovanom pravomoćnim rješenjem, čiji se učinci protežu na vrijeme u kojem je imenovanom priznato pravo na dodjelu stambenog kredita, utvrdi veći postotak oštećenja organizma od onog na temelju kojeg je ostvario pravo na popust pri otplati kredita, imat će pravo zatražiti priznavanje većeg popusta i kamatne stope pri daljnjoj otplati kredita.

Članak 11.

Odgovarajući stan određuje se prema broju članova obitelji i to:

a) samac – stan površine 35 m2

b) dvočlana obitelj – stan površine 45 m2

c) tročlana obitelj – stan površine 60 m2

d) četveročlana obitelj – stan površine 70 m2

e) peteročlana obitelj – stan površine 80 m2

f) za svakoga sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2.

Odgovarajućim stanom će se smatrati i stan koji odstupa od navedenih veličina za +/-10 m2.

MJERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA NA LISTI PRVENSTVA ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA

Članak 12.

Određeno mjesto na listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita ostvaruje se bodovanjem svakog podnositelja zahtjeva po sljedećim mjerilima:

1)

obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% – I. i II. skupine

110 bodova

2)

ostali HRVI i članovi uže obitelji umrloga HRVI – broj bodova prema postotku oštećenja organizma

od 100 do 20 bodova

3)

vrijeme provedeno u logoru:– za svaki mjesec proveden u logoru

10 bodova

4)

vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:– do mjesec dana

3 boda


– po jednom mjesecu

5 bodova

5)

trajna nesposobnost za samostalan radi privređivanje po članu obitelji

24 boda

6)

broj stradalih srodnika sukladno članku 3. Zakona:– jedan član

12 bodova


– dva člana

24 boda


– tri člana

36 bodova


– za svakoga sljedećeg člana

12 bodova

7)

broj uzdržavanih članova obitelji

(do 15, odnosno do 26 godina)– jedan član

12 bodova


– dva člana

24 boda


– tri člana

36 bodova


– za svakoga sljedećeg člana

12 bodova

8)

uvjeti stanovanja:– u podstanarstvu

15 bodova


– u neodgovarajućem stanu ili kući

10 bodova


– kod roditelja

3 boda.

Ako dva podnositelja zahtjeva na Listi prvenstva imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

MJERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA NA LISTI PRVENSTVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE

Članak 13.

Određeno mjesto na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore ostvaruje se bodovanjem svakog podnositelja zahtjeva po sljedećim mjerilima:

1)

obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% – I. i II. skupine

110 bodova


2)

ostali HRVI i članovi uže obitelji umrlogaHRVI – broj bodova prema postotku oštećenja organizmaod 100 do 20 bodova

3)

status dragovoljca iz Domovinskog rata

40 bodova

4)

vrijeme provedeno u logoru:– za svaki mjesec proveden u logoru

10 bodova

5)

vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:– po jednom mjesecu

5 bodova

6)

trajna nesposobnost za samostalan radi privređivanje po članu obitelji

24 boda

7)

broj stradalih srodnika sukladno članku 3. Zakona:

– jedan član

12 bodova


– za svakoga sljedećeg člana

12 bodova

8)

broj uzdržavanih članova obitelji

(do 15, odnosno do 26 godina)

– jedan član

12 bodova


– dva člana

24 boda


– tri člana

36 bodova


– za svakoga sljedećeg člana

12 bodova

9)

uvjeti stanovanja:– u podstanarstvu

15 bodova


– u neodgovarajućem stanu ili kući

10 bodova


– kod roditelja

3 boda.

Ako dva podnositelja zahtjeva na Listi prvenstva imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

DODJELA STAMBENIH KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE

Članak 14.

Iznos stambenog kredita (K) za kupnju stana ili obiteljske kuće i za izgradnju obiteljske kuće te razliku površine određuje se kao umnožak vrijednosti važeće etalonske cijene građenja (E) i odgovarajuće površine stana (P) iz članka 11. ove Uredbe po izračunu:

K=E×P u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Iznos kredita za kupnju stana u organiziranoj izgradnji iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 30% ako su ti stanovi izgrađeni na područjima posebne državne skrbi ili u naseljima manjim od 20.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2001. godine), te u naseljima većim od 20.000 stanovnika ako su prema očitovanju porezne uprave tržišne cijene novoizgrađenih stanova manje od važeće etalonske cijene građenja po m2 u trenutku dodjele stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji.

Iznos kredita za kupnju kuća ili stanova koji su izgrađeni u građevinama starijim od petnaest godina umanjit će se, osim popusta navedenog u stavku 2. ovog članka, za dodatnih 20%.

Ukoliko se podnositelju zahtjeva dodijeli stan (kuća) koji je prethodno bio korišten od druge osobe, a prije dodjele se utvrdi da se radi o stanu za koji je potrebno uložiti znatna sredstva kako bi se isti osposobio za normalno stanovanje, iznos stambenog kredita za kupnju takvog stana ili kuće umanjiti će se za dodatnih 15%.

Iznos stambenog kredita za kupnju kuće ili stana u vlastitoj organizaciji utvrđuje se prema predugovoru o kupoprodaji, a najviše u umnošku vrijednosti etalonske cijene građenja po m2 i odgovarajuće površine iz članka 11. ove Uredbe. Ukoliko podnositelj zahtjeva zaključi predugovor o kupoprodaji u nižem iznosu od pripadajućeg, dodijelit će mu se niži iznos.

Vrijednost etalonske cijene građenja utvrđuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Članak 15.

Stambeni kredit za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće odobrava se za odgovarajuću površinu iz članka 11. ove Uredbe prema zapisniku Stručne komisije, a sukladno kategoriji potrebnih radova, za:

a) finalnu etapu izvedbe objekta (nabava i montaža sanitarija, armature, rasvjetnih tijela, polaganje podnih obloga, montaže grijaćih tijela i sl. radovi), po m2 stambene površine, u iznosu od 150 eura,

b) etapu dovršenja građevine od »roh-bau« do potpuna završetka građevine (radovi iz kategorije a), obrada površina, zidova i stropova, montaža unutarnje stolarije i razvod instalacija bez glavnih vodova), po m2 stambene površine, u iznosu od 270 eura,

c) etapu dovršenja građevine od konstrukcije do potpunog završetka građevine (radovi iz kategorije b), te izvedbe kompletna razvoda svih instalacija, pregradnih zidova i vanjske stolarije po m2 stambene površine, u iznosu od 400 eura.

Iznos kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće ne može se odobriti u iznosu većem od iznosa određenog za etapu dovršenje građevine (kategorija c).

Članak 16.

Stambeni kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja odobrava se za odgovarajuću površinu stana iz članka 11. ove Uredbe, prema zapisniku Stručne komisije, sukladno kategoriji potrebnih radova, za:

a) obnovu radova u završnoj etapi izvedbe objekta (radovi ličenja stolarije i zidova, promjena dijela keramičkih pločica, brušenje i lakiranje parketa, izmjena dijela armature i izmjena dijela rasvjetnih tijela) po m2 stambene površine, u iznosu od 110 eura,

b) djelomičnu obnovu obrtničkih radova na građevini (radovi kategorije a), te radovi zamjene dijela vanjske stolarije, zamjene dijela limarije, zamjene dijela pokrova, zamjene dijela podova i sl. radove) po m2 stambene površine, u iznosu od 170 eura,

c) obnovu obrtničkih radova na građevini (radovi kategorije b), te obnovu obloga zidova, obnovu unutarnje stolarije, zamjenu kompletne limarije, obnovu fasade, obnovu pokrova i sl. radove) po m2 stambene površine, u iznosu od 280 eura.

Iznos kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja ne može se odobriti u iznosu većem od iznosa određenog za obnovu obrtničkih radova na građevini (kategorija c).

Članak 17.

Osobe iz članka 4. ove Uredbe kojima je djelomično obnovljena kuća ili stan imaju pravo na dodjelu stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja, ako su podnijele zahtjev za jednokratnu novčanu potporu na ime razlike tehničke izgrađenosti i opremljenosti odnosno na ime razlike u površini do 12. prosinca 2002. godine, a o istome nije odlučeno.

Iznos stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja odredit će se nakon utvrđenja činjeničnog stanja, a sukladno članku 16. ove Uredbe.

Članak 18.

Iznos financijske potpore (FP) za HRVI određuje se kao umnožak vrijednosti etalonske cijene građenja (E), odgovarajuće površine stana (P) iz članka 11. ove Uredbe i postotka tjelesnog oštećenja (O) po izračunu:

FP=E×P×O u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine, u novčanom iznosu koji je predviđen za HRVI iz Domovinskog rata sa 20% oštećenja organizma (O=20%), dok dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine ili više, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine, u novčanom iznosu koji je predviđen za HRVI iz Domovinskog rata sa 30% oštećenja (O=30%).

Iznos subvencija na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za HRVI ne može biti viši od iznosa financijske potpore koja bi mu pripadala za kupnju prve nekretnine.

Subvencija na kamate za kredite isključuje pravo na dodjelu financijske potpore odnosno na dodjelu stambenog kredita i obrnuto.

Članak 19.

Rokovi otplate stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće te razliku površine određuju se u odnosu na odgovarajući stan iz članka 11. ove Uredbe i iznose:

– za stan, odnosno kuću do 45 m            15 godina

– za stan, odnosno kuću do 60 m2             20 godina

– za stan, odnosno kuću do 70 m2             25 godina

– za stan, odnosno kuću do 80 m2             30 godina

– za stan, odnosno kuću preko 80 m2        35 godina.

Rok otplate stambenog kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće iznosi: 20 godina.

Rok otplate stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja iznosi: 15 godina.

Iznimno se korisniku stambenog kredita može isti dodijeliti ili na duži rok otplate ako bi to utjecalo na njegovu kreditnu sposobnost (maksimalno 30 godina) odnosno na kraći rok (minimalno 1 godina).

Članak 20.

Ministar nadležan za branitelje (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom imenuje Stambenu komisiju i Stručnu komisiju.

Stambena komisija potvrđuje nacrte listi prvenstva, razmatra nacrt odluke o pravu na stambeno zbrinjavanje podnositelja zahtjeva prema ovoj Uredbi sukladno važećim listama prvenstva za dodjelu stambenih kredita odnosno financijske potpore, prati naplatu i trošenje financijskih sredstava namijenjenih stambenom zbrinjavanju.

Stambena komisija može zbog izvanrednih okolnosti (teška zdravstvena, socijalna, ekonomska, stambena i slična situacija), a mimo utvrđenog redoslijeda predložiti donošenje odluke o prekorednom stambenom zbrinjavanju osobi iz članaka 4. i 5. ove Uredbe.

Postojanje izvanrednih okolnosti iz stavka 3. ovoga članka mora biti dokazano i potvrđeno od strane Stručne komisije, Centra za psihosocijalnu pomoć Ministarstva ili Područne jedinice Ministarstva.

Broj korisnika koji su ostvarili pravo na prekoredno stambeno zbrinjavanje ne može biti veći od 10% od ukupnog broja riješenih slučajeva u jednoj kalendarskoj godini.

Poslovnikom o radu Stambene komisije utvrdit će se način rada i odlučivanja.

Zapisnici sa sjednica Stambene komisije objavljuju se na web stranicama Ministarstva.

Stručna komisija obvezna je obaviti izvide na terenu radi utvrđivanja visine stambenog kredita iz članaka 15., 16. i 17. ove Uredbe.

Sredstva za dodjelu stambenih kredita i financijske potpore vode se na posebnoj poziciji Ministarstva.

Ukupna godišnja sredstva za dodjelu stambenih kredita i financijske potpore raspoređuju se prema utvrđenom planu proizašlom na temelju listi prvenstva za tu kalendarsku godinu.

Postotak utroška godišnjih sredstava za svaku listu prvenstva utvrdit će u postocima Stambena komisija vodeći računa o broju podnesenih zahtjeva, interesima podnositelja zahtjeva, kretanjima na tržištu nekretnina i drugim okolnostima.

Ministar može donijeti odluku o produženju roka otplate dodijeljenog stambenog kredita na maksimalni rok iz članka 19. stavka 4. ove Uredbe, odnosno o reprogramiranju stambenog kredita u slučaju kad korisnik stambenog kredita (ili njegov nasljednik) zbog izvanrednih okolnosti iz stavka 3. ovog članka nije mogao uredno otplaćivati dospjele anuitete.

Članak 21.

Osobi iz članka 4. ove Uredbe koja ima neuseljivu obiteljsku kuću, odnosno kuću u izgradnji, može se odobriti stambeni kredit za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće

Prije donošenja rješenja o dodjeli stambenog kredita iz stavka 1. ovog članka Stručna komisija izvršit će uvid u pojedine elemente i dijelove građevinskih radova obiteljske kuće za koju se traži stambeni kredit.

Iznos stambenog kredita s namjenom nastavka izgradnje i dovršenje obiteljske kuće odredit će se nakon utvrđena činjeničnog stanja sukladno članku 15. ove Uredbe.

U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovog članka trajno stambeno zbrinuta.

Članak 22.

Osobi koja ima u vlasništvu stan ili kuću neodgovarajuće površine može se odobriti stambeni kredit u iznosu koji čini umnožak razlike površine stana u vlasništvu i odgovarajućeg stana iz članka 11. ove Uredbe i cijene građenja, ako je razlika veća od 6 m2.

Osobi koja je otkupila stan po Zakonu može se odobriti kredit za razliku površine iz članka 11. ove Uredbe koja mu je pripadala u trenutku dodjele stana.

Naknadno povećanje broja članova kućanstva ne utječe na povećanje stambenog prostora iz članka 11. ove Uredbe.

U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovog članka trajno stambeno zbrinuta.

Članak 23.

Stambeni kredit za poboljšanje stambenih uvjeta može se odobriti osobi iz članka 4. ove Uredbe koja ima u vlasništvu stan ili kuću.

Prije donošenja rješenja o dodjeli stambenog kredita iz stavka 1. ovog članka Stručna komisija izvršit će uvid u pojedine elemente i dijelove građevinskih radova obiteljske kuće za koju se traži stambeni kredit.

Iznos stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja odredit će se nakon utvrđena činjeničnog stanja, a sukladno članku 16. ove Uredbe.

U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovog članka trajno stambeno zbrinuta.

Članak 24.

Ako je osoba iz članaka 4. i 5. ove Uredbe kao član obiteljskog domaćinstva ostvarila pravo na obnovu u iznosu od 10 m2 može joj se dodijeliti stambeni kredit ili financijska potpora umanjena za stambenu površinu koja je u obnovi ostvarena.

Članak 25.

Osoba iz članka 4. ove Uredbe kojoj je dodijeljen stambeni kredit za kupnju stana ili kuće u organiziranoj izgradnji može, prije sklapanja ugovora o stambenom kreditu, koristiti stan u svojstvu najmoprimca uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine.

Ugovor o najmu stana sklapa se na određeno vrijeme dok najmoprimac ne realizira stambeni kredit kod poslovne banke koju ovlasti Ministarstvo, a najduže na rok od godine dana od dana kada mu je odobren stambeni kredit za kupnju stana.

Zaštićena najamnina plaća se mjesečno u iznosu od 2 kune po m2 za prvu godinu korištenja odnosno 4 kune po m2 za narednu godinu korištenja.

Ukoliko niti nakon proteka druge godine od dana preuzimanja ključeva stana nije sklopljen ugovor o stambenom kreditu, korisnik stana može zatražiti javni najam istoga stana i tako nastaviti koristiti stan temeljem slobodno ugovorene najamnine.

Visinu slobodno ugovorene najamnine utvrdit će Stambena komisija vodeći računa o mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Pravo na sklapanje ugovora o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom moći će ostvariti samo korisnik stana koji je podmirio sve svoje obveze po ranijim ugovorima o najmu.

U slučaju da korisnik stana ne poštuje obveze iz sklopljenog ugovora o najmu, pristupit će se raskidu ugovora, nakon čega će se istome ostaviti rok od 30 dana za sklapanje ugovora o stambenom kreditu. Ukoliko korisnik stana ne sklopi ugovor o stambenom kreditu u propisanom roku, Ministarstvo će poduzimati radnje oko povrata dodijeljenog stana.

U slučaju da korisnik stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji isti više ne može otplaćivati, može stan vratiti Ministarstvu slobodan od stvari i osoba, te stan vratiti u prvobitno stanje (neoštećenih zidova, stropova, podova, keramike, grijaćih aparata i tijela, te vanjske i unutarnje stolarije). Nakon toga, pristupit će se raskidu dodijeljenog stambenog kredita, a sredstva koja je korisnik stambenog kredita uplatio do povrata stana, neće mu biti vraćena i smatrat će se naknadom za korištenje istoga.

Članak 26.

Odobreni stambeni kredit koristi se prema uvjetima iz ove Uredbe i ugovora o stambenom kreditu.

Namjensko korištenje odobrenoga stambenog kredita nadzire Stambena komisija.

Osoba iz članka 4. ove Uredbe ostvaruje popust pri otplati stambenog kredita prema postocima utvrđenim člankom 42. stavkom 1. Zakona.

Članak 27.

Naplata odobrenoga stambenog kredita osigurava se hipotekom na nekretninu ili izjavom dvojice solidarnih jamaca ili mjenicom.

Uvjeti i način osiguranja naplate odobrenoga stambenog kredita određuje se ugovorom o stambenom kreditu prema Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 28.

Ugovor o stambenom kreditu Ministarstvo može jednostrano raskinuti u sljedećim slučajevima:

a) ako se odobreni stambeni kredit koristi nenamjenski

b) ako je korisnik stambenog kredita dao netočne podatke koji su utjecali na to da dobije kredit

c) ako korisnik stambenog kredita proda stan ili obiteljsku kuću kupljenu kreditom prije nego što otplati kredit, osim ako to čini namjenski radi kupnje druge kuće ili stana

d) ako se odobreni stambeni kredit ne vraća na način i pod uvjetima iz ugovora o stambenom kreditu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o stambenom kreditu iz stavka 1. ovog članka, korisnik stambenog kredita obvezan je vratiti odobreni a neotplaćeni stambeni kredit u roku šest mjeseci od raskida ugovora.

Članak 29.

Osobi kojoj je odobren stambeni kredit za namjene iz članka 2. ove Uredbe, a koja je korisnik stana u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave ili druge pravne osobe, mora isti vratiti najkasnije u roku godine dana od sklapanja ugovora o stambenom kreditu osim u slučaju dodjele stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji kada se taj rok računa od dana preuzimanja ključeva stana.

Kod jednostranog raskida ugovora o stambenom kreditu primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

DODJELA STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 30.

Korisnici stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona podnose zahtjev za otkup stana ili kuće, odnosno kupnju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate tijelima koja upravljaju predmetnim stanovima ili kućama.

Tijela iz članka 49. stavka 1. Zakona, a na temelju zahtjeva stranke, Ministarstvu će dostaviti popis osoba koje koriste te stanove i kuće i članova njihovih obitelji s podnesenom dokumentacijom.

O zahtjevu stranke Ministarstvo odlučuje u skraćenom postupku, sukladno članku 122. stavku 4. Zakona.

Članak 31.

Stanovi i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona nakon odluke Vlade Republike Hrvatske o prijenosu prava upravljanja na Ministarstvo, a čijim je korisnicima utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, predat će se Ministarstvu sa cjelokupnom dokumentacijom koja se popisuje u zapisniku o izvršenoj primopredaji.

Članak 32.

Članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine oštećenja organizma i članovi uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine oštećenja organizma, koji koriste stanove i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona, na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (17. prosinca 2012. godine, »Narodne novine«, broj 140/2012), imaju pravo na dodjelu i otkup istih na način da ostvaruju popust 100% pri kupnji stana ili kuće.

Članak 33.

HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma i članovi uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma, koji koriste stanove i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona, na dan 7. studenoga 2001. godine, imaju pravo na dodjelu i otkup istih, s time da ostvaruju popust pri otkupu sukladno postotku oštećenja organizma.

HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma i članovi uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma, koji su korisnici stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona, nakon 7. studenoga 2001. godine, a do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (17. prosinca 2012. godine), imaju pravo na kupnju stana ili kuće dodjelom stambenog kredita, pod uvjetima utvrđenim člankom 42. Zakona u pogledu kamata i popusta pri kupnji te člankom 19. ove Uredbe u pogledu rokova otplate.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma i članovi uže obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma, koji su korisnici kuća u vlasništvu Republike Hrvatske kojima je upravljala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a predani su na upravljanje Ministarstvu, imaju pravo na dodjelu i otkup istih, s time da ostvaruju popust pri otkupu sukladno postotku oštećenja organizma.

Članak 34.

Ministarstvo je dužno uputiti korisnicima stanova i kuća, koji imaju pravo na otkup stana ili kuće, ponudu za sklapanje ugovora o kupnji stana ili kuće u roku godine dana, računajući od dana sklapanja ugovora o najmu.

Korisnici stanova i kuća iz stavka 1. ovog članka mogu iste kupiti ako u roku šest mjeseci od ponude za kupnju stana ili kuće izvrše jednokratnu uplatu utvrđene cijene stana ili kuće.

Ako nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka ne izvrše jednokratnu uplatu cijene stana ili kuće, korisnici nastavljaju koristiti stan ili kuću u statusu zaštićenog najmoprimca.

Cijena stana ili kuće utvrđuje se sukladno Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (»Narodne novine«, br. 35/92, 72/92 i 83/93).

Prilikom kupnje kuće korisniku će se odobriti dodatni popust sukladno postotku odstupanja stanja postojeće obiteljske kuće od etalonske građevine koji će utvrditi Stručna komisija ili druga ovlaštena osoba.

Činjenice odlučne za kupnju stana ili kuće ocjenjuju se u vrijeme sklapanja ugovora o kupnji.

Na jednostrani raskid ugovora o kupnji stana ili kuće primjenjivat će se odredbe članka 28. ove Uredbe.

Članak 35.

Članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata koji neprekidno 10 godina koriste stanove i kuće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, moći će ih otkupiti od jedinica lokalne samouprave pod uvjetima utvrđenim člancima 32., 33. i 34. ove Uredbe.

Ministarstvo može pružati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave oko utvrđivanja izračuna cijene stana ili kuća.

Članak 36.

Ministar može imenovati Nadzornu komisiju koja će obavljati nadzor nad radom Stambene i Stručne komisije iz članka 20. ove Uredbe.

Članak 37.

Zapreke iz članka 37. stavka 1. alineja 1. – 5. Zakona prosuđivat će se prema stanju kakvo je bilo na dan stupanja na snagu ove Uredbe u postupcima za dodjelu stambenog kredita koji nisu pravomoćno dovršeni odnosno prema stanju u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore u postupcima koji nisu započeti.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 86/2005).

Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/66

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

POPIS POTREBNIH ISPRAVA UZ ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE

1. rodni list za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

2. domovnica za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

3. vjenčani list

4. smrtni list za smrtno stradaloga hrvatskog branitelja

5. rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradaloga hrvatskog branitelja

6. potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva

7. potvrda općinskog suda, zemljišno-knjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva je/nije, niti je/nije bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana od 5. kolovoza 1990. godine do sada

8. kopija katastarskog plana (za objekt na adresi prebivališta podnositelja zahtjeva), ne starija od 6 mjeseci, sa ucrtanim objektom i kućnim brojem. Ako kućni broj nije ucrtan na objektu ili objekt nije ucrtan dostaviti rješenje o kućnom broju. Na katastarskom planu treba biti označena identifikacija katastarske sa zemljišno–knjižnom česticom.

9. uvjerenje izdano, također prema mjestu prebivališta, od nadležnog područnog ureda za katastar i geodetske poslove s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje podnositelj zahtjeva ili netko od njegovih članova kućanstva posjeduje ili ih je posjedovao od 5. kolovoza 1990. godine do sada

10. potvrda Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o. o tome da li se podnositelj zahtjeva ili netko od njegovih članova kućanstva vodi ili se je vodio kao stanar – vlasnik – korisnik stana – kuće od 1990. godine do sada

11. javnobilježnički ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva na području Republike Hrvatske nemaju niti su od 5. kolovoza 1990. godine do sada imali stan ili kuću, te da nisu ostvarili učešće u obnovi izgradnjom stambene površine za više od 10 m2

12. potvrda Porezne uprave za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog kućanstva da nisu/jesu porezni obveznici na temelju poreza na promet nekretnina

13. drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI),

14. rješenje o obiteljskoj invalidnini (za članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja)

15. potvrda o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca (za dragovoljce iz Domovinskog rata)

16. za smrtno stradalog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te za HRVI iz Domovinskog rata – dokaz o okolnostima stradavanja

17. za člana obiteljskog kućanstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje – odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela

18. za podnositelja zahtjeva koji je bio u zatočeništvu – potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u zatočeništvu

19. za punoljetnu djecu koja su i članovi obiteljskog kućanstva – potvrdu o redovnom pohađanju škole ili fakulteta

20. ugovor ili rješenje o korištenju službenog stana

21. potvrda o vremenu provedenom u HV i na skrbi

22. potvrda županijskog ureda za obnovu (ukoliko je područje Vašeg prijeratnog prebivališta obuhvaćeno programom obnove)

23. uvjerenje nadležnog prvostupanjskog tijela da podnositelj zahtjeva nije pokrenuo postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

24. dokaz o vlasništvu građevinskog zemljišta s građevinskom dozvolom (sam za dodjelu stambenog kredita za izgradnju obiteljske kuće)

78 26.06.2013 Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata