Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 78/2013 (26.6.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1566

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 32/2012, 67/2012 i 124/2012), u članku 2. točka 7. briše se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. točka 3.4. mijenja se i glasi:

»3.4 Sektor za Europsku uniju«.

Iza točke 3.4. dodaje se točka 3.5. koja glasi:

»3.5. Sektor za međunarodne financijske institucije.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. mijenjaju se i glase:

»3.4. SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

Članak 10.

Sektor za Europsku uniju je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz djelovanje u okviru Europske unije; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo u Europskoj uniji iz djelokruga financija; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva čiji predstavnici sudjeluju u radu institucija Europske unije; prati razvoj, koordinira i sudjeluje u procesu prilagodbe hrvatskog pravnog sustava s europskim pravnim sustavom; prati i analizira poslove ostalih financijskih institucija Europske unije, te pruža informacije tijelima državne uprave o suradnji iz područja financija tijela Europske unije; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz multilateralnu i bilateralnu suradnju u području financija; koordinira aktivnosti Ministarstva te organizira, ocjenjuje i koordinira poslove Ministarstva i drugih tijela državne uprave vezane za financijske odnose s tijelima i institucijama Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove iz područja financija, poslove pripreme, izrade i provedbe međunarodnih ugovora u pitanjima međunarodnih financijskih odnosa, poslove suradnje i koordinacije s državama članicama Europske unije; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije u dijelu koji se odnosi na financije, a posebice u pogledu pitanja koja su iz nadležnosti Ministarstva; priprema materijale te sudjeluje u radu zajedničkih tijela osnovanih temeljem sporazuma i ugovora s Europskom unijom; koordinira izradu izvješća o ostvarenom napretku na provođenju reformi iz nadležnosti Ministarstva; prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; koordinira usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u područjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga Ministarstva radi osiguranja njihove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje s nadležnim nacionalnim i inozemnim institucijama i ustanovama u postupku usklađivanja; obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

U Sektoru za Europsku uniju, ustrojavaju se:

3.4.1. Služba za koordinaciju poslova s Europskom unijom

3.4.2. Služba za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija.

3.4.1. Služba za koordinaciju poslova s Europskom unijom

Služba za koordinaciju poslova s Europskom unijom obavlja stručne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije u dijelu koji se odnosi na financije, a posebice u pogledu pitanja koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva čiji predstavnici sudjeluju u radu institucija Europske unije; prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i kriterija za članstvo iz djelokruga financija; koordinira usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u područjima iz djelokruga Ministarstva; priprema stručne podloge za sastanke ministara financija država članica Europske unije; koordinira izradu nacionalnih stajališta iz područja financija; sudjeluje u izradi propisa iz nadležnosti Ministarstva radi osiguranja njihove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije te daje mišljenja na nacrte propisa u pitanjima iz djelokruga Službe; obavlja stručne poslove vođenja dijaloga s Europskom unijom kroz pripremu materijala potrebnih za sudjelovanje na radnim skupinama u Vijeću Europske unije i drugim formacijama i radnim tijelima Europske unije koji se odnose na financije; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka tijekom članstva u Europskoj uniji iz djelokruga financija; obavlja poslove prilagodbe hrvatskoga pravnog sustava europskom pravnom sustavu te obavlja stručne poslove pripreme i praćenja usklađivanja financijskog sustava s pravnom stečevinom Europske unije; prati razvoj pravne stečevine Europske unije; prati stanje usklađivanja zakonodavstva u područjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa iz nadležnosti Ministarstva radi osiguranja njihove usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije; koordinira i provodi misije stručnjaka Europske unije za procjenu stanja u području financija i prati provedbu njihovih preporuka, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

3.4.2. Služba za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija

Služba za suradnju s institucijama i ustanovama Europske unije iz područja financija obavlja poslova iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na bilateralnu suradnju s državama članicama Europske unije; koordinira aktivnosti Ministarstva usmjerene na razvijanje i unapređenje suradnje s drugim državama članicama Europske unije, institucijama, organizacijama i drugim oblicima suradnje iz djelokruga financija; priprema materijale i aktivno sudjeluje u radu organizacija i institucija u okviru Europske unije; sustavno prati i sudjeluje u odlučivanju i radu Europske investicijske banke; proučava, koordinira i unapređuje odnose Republike Hrvatske iz djelokruga financija u području EU suradnje; priprema stručne podloge i sudjeluje u pregovorima za sklapanje bilateralnih ugovora; zadužena je za provedbu nacionalnih postupaka vezanih za izradu nacrta prijedloga ugovora te nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju i drugih pravnih akata iz djelokruga financija; redovito izrađuje izvješća o aktivnostima suradnje ministarstva s institucijama i ustanovama Europske unije; proučava, koordinira i unapređuje odnose Republike Hrvatske u području financija na bilateralnoj razini; sudjeluje u pripremi i izradi zajedno s mjerodavnim ministarstvima u pregovorima o bilateralnim ugovorima iz područja financija; potiče razvoj bilateralnih odnosa s područja financijske suradnje Republike Hrvatske s drugim državama članicama Europske unije; samostalno priprema i organizira službene susrete ministra financija i ostalih predstavnika s ministrima financija i izaslanstvima drugih država članica Europske unije; sudjeluje u programima europskih organizacija i inicijativa u području financija, predlaže smjernice rada Republike Hrvatske u organizacijama, institucijama i tijelima iz područja financija u okviru Europske unije; priprema, podnosi izvješća te koordinira sudjelovanje u upravljanju u institucijama i tijelima Europske unije i aktivno sudjeluje u pregovorima i sastancima vezanim uz upravljačka prava Republike Hrvatske u institucijama Europske unije u području financija, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.«.

Članak 4.

Iza članka 10. dodaju se naslov i članak 10.a koji glase:

»3.5. SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Članak 10.a

Sektor za međunarodne financijske institucije unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz djelovanje međunarodnih financijskih institucija kojih je Republike Hrvatska članica; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove suradnje s međunarodnim financijskim institucijama sukladno članstvu Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama (temeljem sukcesije); prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika iz djelokruga međunarodnih financijskih institucija; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama međunarodnih financijskih institucija; koordinira pripremu i provedbu programa suradnje s pojedinom međunarodnom financijskom institucijom; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze na temelju sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; priprema i obavlja poslove vezano uz izradu dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; priprema i obavlja poslove ugovaranja zajmova i darovnica međunarodnih financijskih institucija; priprema i obavlja poslove vezano za izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih financijskih ugovora i pripreme drugih propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu i provedbu kandidiranja projekata za financiranje sredstvima međunarodnih financijskih institucija i sredstvima fondova Europske unije; obavlja poslove nadzora provedbe svih projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica; priprema, koordinira i obavlja poslove korištenja sredstava zajmova, darovnica i drugih oblika financijske pomoći prema pravilima i procedurama međunarodnih financijskih institucija; pruža stručnu pomoć korisnicima zajmova i darovnica u pripremi izvješća i analitičkih materijala o pojedinim projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih institucija, te ugovorima o jamstvu; koordinira suradnju s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; priprema i obavlja poslove vezano uz suradnju s uredima međunarodnih financijskih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; obavlja ostale poslove suradnje s međunarodnim financijskim institucijama i organizira posjete predstavnika međunarodnih financijskih institucija Republici Hrvatskoj; priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima međunarodnih financijskih institucija; surađuje s tijelima državne uprave Republike Hrvatske u provedbi sklopljenih međunarodnih ugovora financija, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

U Sektoru za međunarodne financijske institucije, ustrojavaju se:

3.5.1. Služba za međunarodne financijske institucije

3.5.2. Služba za financijsko praćenje obveza prema međunarodnim financijskim institucijama.

3.5.1. Služba za međunarodne financijske institucije

Služba za međunarodne financijske institucije obavlja poslove suradnje i priprema prijedloge dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; obavlja poslove ugovaranja zajmova i darovnica međunarodnih financijskih institucija; priprema i obavlja poslove vezano za izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih financijskih ugovora i ostalih propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu i provedbu kandidiranja projekata za financiranje sredstvima međunarodnih financijskih institucija.

3.5.2. Služba za financijsko praćenje obveza prema međunarodnim financijskim institucijama

Služba za financijsko praćenje obveza prema međunarodnim financijskim institucijama obavlja poslove nastale temeljem obaveza iz sklopljenih međunarodnih ugovora o zajmovima i jamstvima¸ međunarodnih financijskih institucija kojih je Republike Hrvatska članica, te po osnovu sudjelovanja u članskom kapitalu međunarodnih financijskih institucija; prikuplja podatke o povlačenju sredstava za financiranje projekata i programa po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; vodi i programskim sustavom prati evidenciju obveza Republike Hrvatske koje nastaju na temelju međunarodnih financijskih ugovora te koordinira plaćanja tih obveza iz državnog proračuna; vodi evidencije o članskim ulozima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim financijskim institucijama; obavlja registraciju pri Hrvatskoj narodnoj banci kreditnih poslova s inozemstvom po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; pruža stručnu potporu vezano uz tijek financijskih sredstava za projekte međunarodnih financijskih institucija; sudjeluje u pripremi planova korištenja sredstava iz zajmova ili darovnica kojima se financiraju programi ulaganja i projekti tehničke pomoći međunarodnih financijskih institucija; surađuje u pripremi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; vodi financijske evidencije i priprema financijska izvješća za pojedine međunarodne financijske institucije.«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice;« dodaju se riječi: »obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima;«.

U stavku 3. iza riječi: »izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice;« dodaju se riječi: »obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima;«.

U stavku 6. iza riječi: »izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice;« dodaju se riječi: »obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima;«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na nadzor obveznika primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisa kojima se uređuje mjenjačko poslovanje, prekogranično poslovanje, poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji te drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz nadležnosti Financijskog inspektorata; poslove u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; koordinaciju uspostave i razvoja sveobuhvatnog sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske koji obuhvaća financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju, a razvija se u skladu sa standardima i praksom Europske unije; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijski nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima, udrugama i drugim neprofitnim organizacijama te fizičkim osobama; obavlja inspekcijski nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa i pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici te provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu poštivanja rokova ispunjenja novčanih obveza i nadzor provedbe postupka predstečajne nagodbe; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva financija; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu, donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija; izrađuje i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa u skladu sa svojim djelokrugom; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom na graničnim prijelazima čiji je investitor Republika Hrvatska; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima te s tim u vezi provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi; provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; nadzire naplatu i korištenje terminala; organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobađanja od plaćanja usluga terminala; obavlja unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo te daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije; surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti radi otkrivanja korupcije, prijevara ili nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, osigurava provedbu neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske; vodi registar o utvrđenim nepravilnostima, izvješćuje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima i poduzetim mjerama. Unutarnja revizija samostalna je u svom radu te za svoj rad odgovara ministru i zamjeniku ministra.

U Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, ustrojavaju se:

5.1. Financijski inspektorat

5.2. Ured za sprječavanje pranja novca

5.3. Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole

5.4. Sektor za financijski i proračunski nadzor

5.5. Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

5.6. Služba za unutarnju reviziju

5.7. Služba za unutarnji nadzor

5.8. Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 21. i članak 21. mijenjaju se i glase:

»5.4. SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 21.

Sektor za financijski i proračunski nadzor obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zaduživanje i davanje jamstava; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijski nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima, udrugama i drugim neprofitnim organizacijama te fizičkim osobama te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava; trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa; pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju te daje mišljenje na njihove godišnje financijske izvještaje sukladno svome djelokrugu; obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu poštivanja rokova ispunjenja novčanih obveza i nadzor provedbe postupka predstečajne nagodbe te provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; utvrđuje da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija; izrađuje i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa u skladu sa svojim djelokrugom; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Sektoru za financijski i proračunski nadzor, ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna

5.4.2. Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.3. Služba za proračunski nadzor trgovačkih društava, udruga i drugih neprofitnih organizacija te fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva

5.4.4. Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.5. Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima

5.4.6. Služba za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe.

5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna

Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna obavlja inspekcijski nadzor da li se sredstava državnog proračuna koriste u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano državnim proračunom; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire da li proračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju središnjih tijela državne uprave i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna, ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna.

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna kod ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire da li ministarstva i druga središnja tijela državne uprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod ustanova iz područja zdravstva, znanosti, prosvjete, sporta, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu; nadzire da li navedene pravne osobe potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti i pridržavaju se zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.2. Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja inspekcijski nadzor koriste li izvanproračunski korisnici sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire da li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provjerava koriste li se navedena sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika

5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika

Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika obavlja inspekcijski nadzor da li izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire da li izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave poduzimaju propisane mjere za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije kod izvanproračunskih korisnika; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem sredstava iz financijskih planova izvanproračunski korisnika te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijski nadzor da li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu sa zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje planiranje i izvršavanje proračuna; nadzire da li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno zakonima i drugim propisima te obavlja pregled i provjeru računovodstvene, financijske i ostale poslovne dokumentacije; provjerava da li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije koja su doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.3. Služba za proračunski nadzor trgovačkih društava, udruga i drugih neprofitnih organizacija te fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva

Služba za proračunski nadzor trgovačkih društava, udruga i drugih neprofitnih organizacija te fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva obavlja inspekcijski nadzor da li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su doznačena; nadzire da li trgovačka društva u privatnom vlasništvu koriste proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; nadzire da li udruge, savezi udruga, strane udruge, zaklade, fundacije, ustanove, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice te druge neprofitne organizacije koriste proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koja su doznačena; nadzire da li druge pravne i fizičke osobe koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika koriste navedena sredstva u skladu sa zakonima, drugim propisima, sudskim odlukama i ugovorima te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.4. Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro, podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim financijskim nadzorom; u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom koja vodi Registar koncesija sudjeluje u izradi mišljenja i prijedloga odluka o dodjeli koncesija, kao i mišljenja na ugovore o koncesijama; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pravodobno i potpuno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti, uplaćuju ih u proračun i izvršavaju sve rashode i izdatke u skladu s namjenama; nadzire da li se prihodi proračuna uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija i propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; daje upute za rad i koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

U Službi za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojavaju se:

5.4.4.1. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.4.4.2. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Rijeka

5.4.4.3. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Zadar

5.4.4.4. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Split

5.4.4.5. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Osijek.

5.4.4.1. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; obavlja financijski nadzor ovlaštenika koncesije u pogledu zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata naknade za koncesiju po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema podacima iz Registra koncesija; nadzire da li davatelj koncesije poduzima propisane mjere za naplatu naknada za koncesije sukladno ugovoru o koncesiji i posebnim propisima koji se odnose na koncesije, obavlja financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim financijskim nadzorom; u suradnji sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom koja vodi Registar koncesija sudjeluje u izradi mišljenja i prijedloga odluka o dodjeli koncesija, kao i mišljenja na ugovore o koncesijama; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pravodobno i potpuno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti, uplaćuju ih u proračun i izvršavaju sve rashode i izdatke u skladu sa namjenama; nadzire da li se prihodi proračuna uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija i propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.4.2. do 5.4.4.5. obavljaju poslove utvrđene u okviru djelokruga odjela pod 5.4.3.1. na području kako slijedi:

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Rijeka za područje Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije,

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Zadar za područje Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije,

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Split za područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije,

Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Osijek za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.4.2. do 5.4.4.5. mogu obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

5.4.5. Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima

Služba za financijski nadzor trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava; trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa; pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; u suradnji sa ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za gospodarstvo daje mišljenja na godišnje financijske izvještaje trgovačkih društava kojima je osnivač/vlasnik država ili su od posebnog državnog interesa te pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.

5.4.6 Služba za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe

Služba za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava i nadzor nad pokretanjem postupka i financijskim poslovanjem tijekom postupka predstečajne nagodbe obavlja inspekcijski nadzor financijskog poslovanja kod poduzetnika i osoba javnog prava u pogledu rokova ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima te ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava; provodi nadzor nad plaćanjima koja provodi poduzetnik u uvjetima nelikvidnosti; obavlja nadzor da li je poduzetnik pokrenuo postupak predstečajne nagodbe kada su za to ispunjeni propisani uvjeti; utvrđuje podnosi li poduzetnik prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u propisanom roku; provodi nadzor nad plaćanjima koja dužnik obavlja po otvaranju postupka predstečajne nagodbe; provodi nadzor nad provođenjem plana financijskog restrukturiranja; provodi nadzor nad evidentiranjem računovodstvenog učinka predstečajne nagodbe, te u tu svrhu provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje poduzetnika i osoba javnog prava; poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; provodi istražne radnje po zahtjevu državnog odvjetništva.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 22. i članak 22. mijenjaju se i glase:

»5.5. SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 22.

Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojstvena je jedinica Ministarstva u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na upravljanje državnom imovinom na graničnim prijelazima čiji je investitor Republika Hrvatska; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima; investicijsko i redovito održavanje graničnih prijelaza; planiranje, pripremanje i provođenje postupaka nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi (nabava roba, usluga i radova); praćenje izvršenja ugovornih obveza; provođenje odluka Vlade Republike Hrvatske; sudjelovanje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih država; suradnju s tijelima Europske unije; suradnju s tijelima državne uprave (nadležna ministarstva i uredi Vlade Republike Hrvatske); sudjelovanje u radu državnih tijela, radnih i stručnih skupina; sudjelovanje u izradi i donošenju prostornih planova područja uz granicu Republike Hrvatske (županijski, gradski i općinski planovi); osiguranje uvjeta za rad graničnih službi na graničnim prijelazima i koordiniranje zahtjeva i potreba svih graničnih službi (praćenje stanja u prostoru na graničnim prijelazima, predlaganje i osiguranje tehničkih poboljšanja uz primjenu i uvažavanje novih tehnologija, standarda i smjernica Europske unije); vođenje svih evidencija o graničnim prijelazima i plaćanje svih zakonskih obveza; obavljanje poslova u vezi s upravljanjem državnom imovinom na graničnim prijelazima; praćenje propisa iz područja prostornoga planiranja, zaštite okoliša i gradnje te sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i ostalih propisa; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

U Sektoru za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, ustrojavaju se:

5.5.1. Služba za pripremu i projektiranje

5.5.2. Služba za izgradnju i održavanje.

5.5.1. Služba za pripremu i projektiranje

Služba za pripremu i projektiranje obavlja poslove koji se odnose na planiranje, projektiranje i pripremu izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije graničnih prijelaza, aktivnosti planiranja i određenja zahvata u prostoru (koordiniranje korisnika prostora i svih nadležnih dionika); izradu planova i programa gradnje te utvrđivanje elemenata za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju graničnih prijelaza; izradu projektnih zadataka, organiziranje izrade projektne dokumentacije: idejna rješenja, idejni projekti za lokacijske dozvole, glavni projekti za građevinske dozvole i za potvrde glavnih projekata, izvedbeni projekti s troškovnicima za gradnju, projekti unutarnjeg uređenja prostora, projekti uklanjanja građevina, tehničke specifikacije za postupke javne nabave, ishođenje propisanih kontrola projektne dokumentacije; organiziranje geodetskih radova: izvođenje geodetskih snimanja terena i instalacija, izrada geodetskih podloga, izrada parcelacijskih elaborata, izrada elaborata za izvlaštenje; organiziranje geotehničkih radova: izvođenje geotehničkih istražnih terenskih radova, izrada geotehničkih elaborata; organiziranje rješavanja imovinsko pravnih odnosa: usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, otkup nekretnina (procjena vrijednosti, nagodbe s vlasnicima, ugovori o kupoprodaji), utvrđivanje interesa Republike Hrvatske, izvlaštenje, zasnivanje prava gradnje, ugovori o zakupninama, upisivanja nekretnina u zemljišne knjige, upisivanja nekretnina u katastar zemljišta; koordiniranje upravnim postupcima ishođenja odobrenja za gradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza: lokacijske dozvole, građevinske dozvole, potvrde glavnih projekata te dozvole za uklanjanje građevina, izvršavanje svih zakonskih obveza investitora; vođenje evidencija o prostoru na graničnim prijelazima; nabavu usluga u skladu s propisima o javnoj nabavi za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga Službe: izrada plana nabave, izrada dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga, izrada tehničkih specifikacija, objava dokumentacije za nadmetanje, objava izmjena i dopuna dokumentacije za nadmetanje, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, vođenje zapisnika, pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, prikupljanje i obrađivanje dokumentacije i obavljanje svih poslova vezanih za upućivanje iste prema Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, izrada ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave, objava ugovora, izrada registra ugovora, financijsko praćenje ugovornih obveza.

5.5.2. Služba za izgradnju i održavanje

Služba za izgradnju i održavanje obavlja poslove koji se odnose na izvođenje radova građenja i rekonstrukcije graničnih prijelaza te poslove redovitog i investicijskog održavanja graničnih prijelaza; poslove vođenja građenja: uvođenje izvođača u posao, organizacija građenja, koordinacija usluga ovlaštenoga stručnoga nadzora gradnje, praćenje obavljanja procesa građenja, investicijsko nadziranje izvođenja radova; poslove ishođenja uporabnih dozvola: organiziranje tehničkih pregleda, ishođenje dozvola za uporabu, predaja prostora na korištenje; poslove redovitog održavanja graničnih prijelaza: organiziranje i praćenje realizacije ugovorenih poslova redovitog održavanja objekata i infrastrukture: opskrba pitkom vodom, odvoz fekalija iz sabirnih jama, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, dimnjačarski poslovi, kontrola tekućeg održavanja na terenu; poslove investicijskog održavanja graničnih prijelaza: organiziranje i praćenje; vođenje evidencija o opremi na graničnim prijelazima; nabava robe, radove i usluge u skladu s propisima o javnoj nabavi za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga Službe: izrada plana nabave, izrade dokumentacije za nadmetanje za nabavu roba, radova i usluga, izrada tehničkih specifikacija, objava dokumentacije za nadmetanje, objava izmjena i dopuna dokumentacije za nadmetanje, komunikacija s gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, vođenje zapisnika, pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, prikupljanje i obrađivanje dokumentacije i obavljanje svih poslova vezanih za upućivanje iste prema Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, izrada ugovora temeljem provedenih postupaka javne nabave, objava ugovora, izrada registra ugovora, financijsko praćenje ugovornih obveza.«.

Članak 9.

Iza članka 24. dodaju se naslov i članak 24.a koji glase:

»5.8. SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

Članak 24.a

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara ustrojava se i djeluje u skladu sa standardima i praksom Europske unije vezanim uz zaštitu financijskih interesa Europske unije. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra nadležnom za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, a za obavljanje poslova koji se odnose na program IPA i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje. Služba je nadležna za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu, a s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije te s tim u vezi i za neposrednu suradnju s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF), razmjenu informacija o nepravilnostima i prijevarama s tijelima u AFCOS sustavu i OLAF-om, osiguravanje provođenja neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS sustavu u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji, davanje uputa nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE za postupanje u svrhu prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupaka sankcioniranja, pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi, posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti, razmjenu informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje ili prijave sumnje na prijevaru, korupciju ili drugi oblik nepravilnosti u sustavu te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE, praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, izvješćivanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka pokrenutima u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti, primanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i korištenju sredstava iz fondova Europske unije te njihovo dostavljanje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, praćenje povrata nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europske unije, vođenje registra o utvrđenim nepravilnostima.

U Službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, ustrojavaju se:

5.8.1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima

5.8.2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima

5.8.3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima.

5.8.1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima

Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima zadužen je za izradu i modifikaciju procedura za sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima uključujući i obrasce za izvještavanje o nepravilnostima; kontrolu usklađenost poglavlja »Nepravilnosti« priručnika za postupanje tijela u Sustavu izvještavanja s procedurama koje je izradio Odjel; prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje, kontroliranje, objedinjavanje i slanje izvještaja o nepravilnostima relevantnim Općim upravama Europske komisije i OLAF-u; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima vezanih uz sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima; suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad prikupljanjem vlastitih sredstava Europske unije; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava iz fondova Europskoj uniji; uspostavu i razvoj Informatičkog sustava za upravljanje nepravilnostima (IMS sustav); izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima i prijevarama; vođenje registra nepravilnosti, sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.8.2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima

Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; osiguravanje i koordinaciju provođenja administrativnih istraga OLAF-a na teritoriju Republike Hrvatske; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezanih uz funkcioniranje AFCOS sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz Strategije i Akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu stručnih mišljenja i prijedloga za poboljšanje administrativnih postupanja po prijavljenim nepravilnostima; izradu prijedloga za poboljšanje postojeće pravne osnove za otvaranje administrativnih postupaka u slučajevima nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; praćenje tijeka istražnih postupaka pokrenutih zbog nezakonitog upravljanja i/ili korištenja sredstava iz fondova EU; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u AFCOS mreži vezanih uz postupanje po prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; suradnju s OLAF-om vezano uz provedbu edukacije za tijela u AFCOS mreži; vođenje registra postupaka pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano uz zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje tijeka i konačnog ishoda postupaka pokrenutih radi zaštite financijskih interesa Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.8.3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima

Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima zadužen je za izradu strateških dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS sustavu u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama i zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu analize potreba za edukacijom u tijelima AFCOS sustava; izradu godišnjeg plana edukacije za tijela u AFCOS sustavu; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu vezano uz provedbu i praćenje provedbe planiranih edukacija; provođenje testiranja znanja u području upravljanja nepravilnostima; vođenje registra edukacija; vođenje registra predstavnika tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći Europske unije; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS mreži i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz postupanje po nepravilnostima i/ili prijevarama; izradu strateških dokumenta za analizu rizika u tijelima AFCOS sustava vezano uz pojavu nepravilnosti i prijevara; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu u provedbi i praćenju provedbe analize rizika u tijelima AFCOS sustava; identifikaciju rizika funkcioniranja AFCOS sustava i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje; izradu cjelokupne analize rizika za tijela u AFCOS sustavu i praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu uputa za komunikaciju između tijela u AFCOS sustavu i javnosti; suradnju i koordinaciju s tijelima u AFCOS sustavu vezano uz osiguranje prikladnih uvjeta za prijavu nepravilnosti i prijevara; planiranje procesa informiranja i odnosa s javnošću u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje javnosti o programima i projektima Europske unije (publicity officer-ima); organiziranje seminara i radionica u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama za predstavnike medija i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; izradu promotivnog materijala s ciljem prezentiranja uloge Službe i AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu i provođenje projekata s ciljem jačanja AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj, redovno održavanje internet stranice Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. brišu se.

Članak 11.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite; donosi mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu; obavlja carinski nadzor u robnom i putničkom prometu s inozemstvom; provodi carinsko-sigurnosne mjere; primjenjuje međunarodne ugovore o trgovini i bilateralne sporazume te ugovore iz područja međunarodnoga cestovnog prometa; obavlja provjeru fizičkih i pravnih osoba u skladu s carinskim, trošarinskim i drugim propisima na cijelom području Republike Hrvatske; odobrava i provodi carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe; prati naplatu prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu, odnosno pri puštanju u potrošnju, te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate; upravlja sustavom tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije iz carinskih davanja; obavlja nadzor i kontrolu obračuna i naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu odnosno pri puštanju u potrošnju; obavlja inspekcijske nadzore i provjere pri čemu vrši uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, obavlja poslove prisilne naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja; obavlja nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; sprječava i otkriva carinske, trošarinske, porezne, devizne i sve druge prekršaje i kaznena djela sukladno djelokrugu rada; vodi upravni i prekršajni postupak zbog povreda carinskih, trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, te podnosi zahtjeve i poduzima druge radnje za provedbu prekršajnog i kaznenog postupka; priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelatnosti Carinske uprave; sudjeluje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike; obavlja nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja provjere zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; brine o izgradnji, održavanju i modernizaciji carinskih objekata; obavlja poslove koje se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika Carinske uprave; provodi prvostupanjsko i drugostupanjsko disciplinsko sudovanje; organizira stručno obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika te sudjeluje u provedbi državnih stručnih ispita za službenike; nadzire rad međunarodnih otpremnika; provodi stručne ispite i izdaje odobrenja za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva; surađuje s inozemnim carinskim službama i međunarodnim organizacijama u rješavanju carinskih pitanja; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Ministarstva financija Carinske uprave; obavlja i poslove koji su joj na temelju posebnih propisa stavljeni u nadležnost; obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar.«.

Članak 12.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: Središnji ured i područni carinski uredi.

U Središnjem uredu ustrojavaju se sektori, službe i odjeli.

U područnim carinskim uredima ustrojavaju se službe, odjeli, carinski uredi i granični carinski uredi.

U carinskim uredima ustrojavaju se službe.«.

Članak 13.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Središnji ured obavlja poslove organiziranja, usmjeravanja i nadziranja rada službe i ustrojstvenih jedinica; prati razvoj i ostvarivanje ciljeva, priprema stručne podloge za unapređivanje organizacije rada i zakonitosti postupanja; sudjeluje u izradi plana prijedloga proračuna i plana rashoda, priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelovanja Carinske uprave, poduzima mjere osiguranja zakonitoga raspolaganja sredstvima kojima raspolaže, racionalizira troškove poslovanja te priprema stručne podloge za izradu troškovnih izvješća; donosi strategije, smjernice, planove i programe za organizacijski, stručni i tehnički razvitak službe, prati provedbu propisa i stručni je nositelj izrade zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Carinske uprave, osigurava uvjete i izdaje upute i druge usmjerujuće akte za jedinstvenu, pravilnu, pravodobnu i učinkovitu primjenu propisa iz nadležnosti Carinske uprave; daje i objavljuje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu te podrijetlu robe; prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti; surađuje s drugim državnim tijelima, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; surađuje i sudjeluje u radu s tijelima Europske unije te osigurava uvjete, usmjerava i nadzire provedbu propisa Europske unije; upravlja i nadzire vođenje evidencije tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije iz carinskih davanja i pristojbi za šećer te nadzire i potvrđuje slučajeve prijevara i nepravilnosti i slučajeve otpisa; prikuplja, obrađuje, kontrolira, nadzire i čuva statističke podatke o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije; provodi provjere, prihvaća i prati rokove važenja instrumenata osiguranje naplate duga po osnovi javnih davanja; odobrava primjenu povlaštenih statusa i pojednostavljenih postupaka; koordinira, usmjerava i provodi carinsko-sigurnosne mjere, koordinira i usmjerava poslove nadzora te ih u najsloženijim slučajevima i neposredno provodi; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; nadzire kretanje trošarinskih proizvoda; razvija i unapređuje metode i tehnike sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; obavlja kemijsko-fizikalna, odnosno instrumentalna ispitivanja uzoraka robe te obavlja stručna vještačenja; obavlja poslove i provodi sve radnje u vezi radno pravnog statusa carinskih službenika i namještenika; organizira i sudjeluje u provedbi programa stručne edukacije, osposobljavanja i usavršavanja carinskih službenika te drugih osoba; nadzire i analizira naplatu prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate; provodi unutarnji nadzor i unutarnju kontrolu zakonitosti postupanja Carinske uprave i vodi poslove disciplinskog sudovanja u prvom i drugom stupnju; provodi postupke nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje te prati rokove isporuka i plaćanja; obavlja poslove u vezi sa izgradnjom, obnavljanjem i održavanjem objekata Carinske uprave; obavlja poslove u vezi s tiskanjem i izdavanjem obrazaca, stručnih izdanja i publikacija Carinske uprave; obavlja poslove komuniciranja s javnošću.

U Središnjem uredu Carinske uprave, ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

1.3. Služba za INTRASTAT

1.3.1. Odjel za prikupljanje podataka

1.3.2. Odjel za podršku korisnicima

1.3.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

2. SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

2.1. Služba za europske poslove

2.2. Služba za međunarodnu suradnju

3. SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

3.1. Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

3.2. Služba za unutarnju kontrolu Split

3.3. Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

3.4. Služba za unutarnju kontrolu Osijek

3.5. Služba za unutarnji nadzor

4. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

4.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

4.1.1. Odjel – Pisarnica

4.2. Služba za pravne poslove

4.3. Služba za stručno usavršavanje – Carinski centar za obuku

5. SEKTOR ZA FINANCIJE

5.1. Služba za obvezna davanja

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

5.1.3. Odjel za osiguranje duga

5.2. Služba za računovodstvo

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom

5.3.1. Odjel za nabavu

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom

6. SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

6.1. Služba za carinski sustav

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

6.2. Služba za carinske procedure

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

6.2.3. Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

6.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka

7. SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

7.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

7.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

7.1.2. Odjel za alkohol

7.2. Služba za energente i električnu energiju

7.2.1. Odjel za energente

7.2.2. Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

7.3. Služba – Trošarinski ured za vezu

7.4. Služba za posebne poreze

8. SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

8.1. Služba za carinsku tarifu

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

8.1.3. Odjel za agrarnu i trgovinsku politiku

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednosti

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe

9. SEKTOR ZA NADZOR

9.1. Služba za upravljanje rizicima

9.2. Služba za carinske istrage

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

9.3. Služba za mobilne jedinice

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

10. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

10.1. Služba za informacijske tehnologije

10.1.1. Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

10.1.2. Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost

10.2. Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

10.2.1. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

10.2.2. Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

11. SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

11.1. Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

11.2. Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

11.3. Služba za naftne derivate i ugljikovodike

11.4. Služba za industrijske proizvode.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 50. i članak 50. mijenjaju se i glase:

»1. SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Članak 50.

Sektor za zajedničke poslove u suradnji sa Sektorima i stručnim službama izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove Središnjeg ureda u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; obavlja poslove u vezi upita, predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole i u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima; priprema provedbu poslova vezanih uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija Carinske uprave; obavlja poslove statističkog izvješćivanja i strateškog planiranja; obavlja poslove vezane uz prikupljanje podataka za INTRASTAT istraživanje; poslove operativne komunikacije i podrške informacijsko-komunikacijskim sustavima; obavlja poslove obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za zajedničke poslove, ustrojavaju se:

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

1.3. Služba za INTRASTAT.

1.1. Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove izrađuje i koordinira izradu strateških dokumenata te na temelju prikupljenih pokazatelja definira strateške ciljeve iz područja nadležnosti Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove Središnjeg ureda u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih zadataka i aktivnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz izradu strateških dokumenata iz područja nadležnosti Carinske uprave; izrađuje akcijske planove i smjernice za provedbu strateških dokumenata; nadzire, analizira i procjenjuje izvršenje aktivnosti ostvarivanja strateških ciljeva; uspostavlja projektne timove za izvršenje zadaća; uvodi sustav strateškog planiranja u sve relevantne aspekte upravljanja i poslovanja Carinske uprave; uspostavlja sustav mjerenja rezultata uspješnosti u relevantnim aspektima poslovanja Carinske službe; predlaže dopune ili izmjene utvrđenih strateških pravaca i dokumenata; izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i drugo); priprema analize i izvješća za ravnatelja Carinske uprave; obavlja stručne i organizacijske poslove za Središnji ured u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja zadataka i aktivnosti; obavlja organizacijske i protokolarne poslove za potrebe Središnjeg ureda; poslove u vezi upita, predstavki i pritužbi građana koji nisu u djelokrugu rada unutarnjeg nadzora i kontrole, poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; obavlja poslove koordinacije s drugim nadležnim tijelima; priprema poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog priopćavanja i poslove održavanja i ažuriranja javnih i internih web stranica Ministarstva financija Carinske uprave, obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

1.2. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

Služba za operativnu komunikaciju i podršku obavlja poslove: cjelodnevnog zaprimanja obavijesti o događajima vezanima uz djelokrug rada Carinske uprave i prosuđuje njihov značaj; pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka, odnosno korisnicima odgovarajućih transakcijskih i drugih informatičkih sustava; obavlja poslove suradnje sa službama drugih zemalja nadležnim za podršku sustavima i međunarodnim organizacijama i institucijama; izvješćivanja ravnatelja, zamjenika ravnatelja i čelnika ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama; koordiniranja, usmjeravanja i nadziranja poslova Službe za operativnu komunikaciju u područnim carinskim uredima, nadzire, usmjerava i koordinira operativne mjera po zahtjevu ustrojstvenih jedinica; prenošenja odluka, naloga, mjera i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima; koordiniranja i komuniciranja s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i područnim carinskim uredima vezano za najsloženije operativne aktivnosti i događaje; pružanja stručne pomoć; razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim i drugim operativnim jedinicama carinske službe; nadziranja i praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; komuniciranja s nadležnim organizacijskim jedinicama za komunikaciju drugih tijela državne uprave; prikupljanja, obrade, pohrane i razmjene podataka iz djelokruga rada Carinske uprave i drugih tijela državne uprave; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

1.3. Služba za INTRASTAT

Služba za INTRASTAT obavlja poslove prikupljanja, kontroliranja, obrađivanja, analiziranja i čuvanja statističkih podataka o robnoj razmjeni između država članica Europske unije; ispravlja i analizira utvrđene pogreške u podacima; dostavlja prikupljene podatke i ispravke utvrđenih nepravilnosti u Državni zavod za statistiku; vodi propisane evidencije o prikupljenim statističkim podacima; obavještava izvještajne jedinice o početku i prestanku obveze izvještavanja; obavlja poslove nadzora izvještajnih jedinica; pruža tehničku pomoć obveznicima izvještavanja oko prijavljivanja na zahtijevane carinske aplikacije; surađuje s Državnim zavodom za statistiku radi sustavnog unapređivanja projekta INTRASTAT; sudjeluje u zajedničkim projektima s Državnim zavodom za statistiku; izrađuje specifikaciju za aplikaciju INTRASTAT; surađuje s informatičkim stručnjacima pri izradi aplikacije; analizira rezultate dobivene testiranjem aplikacije; kontinuirano unapređuje programska rješenja za kontrolu kvalitete podataka u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; održava aplikaciju za prikupljanje, unos i kontrolu INTRASTAT podataka; održava i ažurira INTRASTAT registar na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, Porezne uprave i vlastitih izvora; izrađuje radne materijale, priručnike, upute i obrasce za gospodarstvenike u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; obavlja edukaciju i osposobljavanje carinskih službenika za rad u Službi za INTRASTAT; informira i educira gospodarstvenike o INTRASTAT istraživanju i njegovom operativnom provođenju u sustavu INTRASTAT a za kojeg je nadležna Carinska uprava; održava seminare i radionice za gospodarstvenike u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; priprema i održava internetske stranice sa svim potrebnim obavijestima za gospodarstvenike u suradnji s Državnim zavodom za statistiku; obavještava i daje upute svim zainteresiranim subjektima; prati zakonsku regulativu vezanu uz INTRASTAT istraživanje; sastavlja i priprema prijedloge za izradu novih podzakonskih akata za poboljšanje rada; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje periodične planove rada i izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za INTRASTAT, ustrojavaju se:

1.3.1. Odjel za prikupljanje podataka

1.3.2. Odjel za podršku korisnicima

1.3.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica.

1.3.1. Odjel za prikupljanje podataka

Odjel za prikupljanje podataka obavlja poslove prikupljanja, kontrole, obrade i analize statističkih podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije. Kod prikupljanja podataka obavlja kontrolu podataka prema definiranim vrijednosnim kontrolama; uspoređuje prikupljene podatke prema šifri robe s povijesnim i poreznim podacima; prikupljene, kontrolirane i ispravljene podatke dostavlja na mjesečnoj razini u Državni zavod za statistiku; obavlja poslove ažuriranja podataka o poslovnim subjektima u INTRASTAT registru; ažurira podatke o pojednostavljenom izvještavanju za industrijska postrojenja; prati i razdužuje robnu razmjenu temeljem izdanih Odobrenja o pojednostavljenom izvještavanju; prati pravovremenost izvještavanja izvještajnih jedinica; šalje požurnice i opomene; podnosi prekršajne prijave u slučaju nepravovremenog ili netočnog izvještavanja; daje prijedloge za pokretanje nadzora nad izvještajnim jedinicama; vodi propisane evidencije o prikupljanju statističkih podataka; čuva prikupljene podatke; izrađuje radne materijale i upute za rad; pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama; odgovara na upite korisnika i obavlja druge poslove podrške izvještajnim jedinicama; daje prijedloge i inicijative za poboljšanje učinkovitosti rada; sudjeluje u razvoju INTRASTAT sustava i testiranju INTRASTAT aplikacije; sudjeluje u stručnom obrazovanju carinskih službenika i izvještajnih jedinica; prati zakonsku regulativu iz nadležnosti rada Odjela i sve propise koji su vezani za robnu razmjenu između zemalja članica Europske unije; izrađuje statističke izvještaje; izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

1.3.2. Odjel za podršku korisnicima

Odjel za podršku korisnicima pruža pomoć obveznicima INTRASTAT izvještavanja kod prijave u G2B Servis, korištenja Excel Intrastat obrasca i generiranja Intrastat izvještaja, te korištenja i instalacije aplikacije carinski G2B Klijent; savjetuje korisnike kod razvoja korisničkih aplikacija i testira korisnička rješenja; obrađuje i odgovara na razne korisničke upite; pruža stručnu pomoć vezano uz popunjavanje INTRASTAT obrasca; informira i educira gospodarske subjekte o aplikacijama INTRASTAT sustava; priprema, kreira i inicira ažuriranje službenih web stranica Carinske prave; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture Carinske uprave a vezano za INTRASTAT; nadzire ispravnost i organizira popravak informatičke opreme; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na osnovi kojih u suradnji s informatičkom podrškom Carinske uprave pruža usluge pomoći korisnicima; nadzire i kontrolira uvjete za pristup informatičkom sustavu Carinske uprave, a iz područja INTRASTAT aplikacije; kontrolira mjere za provođenje zaštite i sigurnosti sustava INTRASTAT; zaprima prijave gospodarstvenika u INTRASTAT, surađuje s drugim službama nadležnim za podršku korisnicima; razmjenjuje iskustva o poduzetim mjerama, uočenim rješenjima i prosljeđuje ih korisnicima; sudjeluje u razvoju INTRASTAT sustava i testiranju INTRASTAT aplikacije; izrađuje upute za korištenje aplikacija iz INTRASTAT sustava; koordinira i komunicira s drugim službama i odjelima u Carinskoj upravi za potrebe rješavanja korisničkih problema u INTRASTAT izvještavanju; razmjenjuje podatke sa drugim tijelima državne uprave, koordinira razmjenu podataka između INTRASTAT registra i baza drugih institucija; ažurira INTRASTAT registar s poreznim podacima; ažurira obvezu izvještavanja za izvještajne jedinice; generira Obavijesti o obvezi izvještavanja; generira mjesečne INTRASTAT datoteke te ih dostavlja u Državni zavod za statistiku; prikuplja i objedinjuje podatke o izvještajnim jedinicama za koje je potrebno ažurirati INTRASTAT registar i dostavlja ih u Državni zavod za statistiku; zaprima povratnu SPR datoteku i sprema je u INTRASTAT registar (ažuriranje SPR podataka); pomaže djelatnicima Službe za INTRASTAT u rješavanju tehničkih problema; vrši obuku djelatnika za korištenje INTRASTAT aplikacije i drugih vezanih aplikacija; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

1.3.3. Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica prati, nadzire i analizira redovitost izvještavanja i kvalitetu prikupljenih podataka za INTRASTAT; prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih raspoloživih izvora radi određivanja subjekata nadzora; obavlja poslove izrade plana nadzora u suradnji s drugim odjelima, neposredno provodi aktivnosti nadzora kod izvještajnih jedinica sukladno planu rada; na osnovu rezultata nadzora sastavlja nalaze o izvršenom nadzoru; pokreće prekršajne prijave u slučaju netočnih izvještaja; obavlja poslove provjere točnosti INTRASTAT izvještaja kod izvještajnih jedinica, što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije s ciljem utvrđivanja vjerodostojnih podataka o ostvarenoj robnoj razmjeni sa zemljama članicama EU; nadzire provođenje izvještavanja za specifične robe i specifična kretanja roba; pruža stručnu pomoć izvještajnim jedinicama s ciljem dobivanja točnih, pravovremenih i vjerodostojnih podataka za INTRASTAT; daje prijedloge za unapređenje kvalitete izvještavanja; osigurava pravilnu primjenu metodologije INTRASTAT-a od strane izvještajnih jedinica; inicira prijedloge za izmjenu propisa; izrađuje upite i upute vezane uz nejasnoće u primjeni metodologije INTRASTAT-a; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata; prati i analizira sve propise vezane uz metodologiju prikupljanja podataka za INTRASTAT istraživanje, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; sudjeluje u postupcima utvrđivanja fakturne i statističke vrijednosti, svrstavanja robe po Kombiniranoj nomenklaturi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse; sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i obuke carinskih službenika i izvještajnih jedinica; surađuje s Državnim zavodom za statistiku, Poreznom upravom i drugim tijelima radi osiguranja potrebne kvalitete INTRASTAT podataka; izrađuje razna izvješća iz djelokruga rada odjela; obavlja druge poslove iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. mijenjaju se i glase:

»2. SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 51.

Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i izrade službenih nacionalnih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; provođenja aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih procesa; implementacije projekata pretpristupne pomoći Europske unije, organiziranja i koordiniranja programa Zajednice; nadzora nad provedbom drugih međunarodnih i nacionalnih projekata, organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske unije prema stručnim sektorima Carinske uprave; organiziranja i koordiniranja sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći Europske unije u trećim zemljama, obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja; izvršavanje postupaka sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata u suradnji sa stručnim sektorima Carinske uprave; koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima Svjetske carinske organizacije i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carina, trošarina i posebnih poreza s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija te drugih oblika financiranja; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; suradnje s inozemnim carinskim službama te veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavještavanja stranih državljana o carinsko pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstva u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima, kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija, a iz nadležnosti Sektora; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća.

U Sektoru za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

2.1. Služba za europske poslove

2.2. Služba za međunarodnu suradnju.

2.1. Služba za europske poslove

Služba za europske poslove obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima Europske unije iz nadležnosti Carinske uprave; koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carina, trošarina i posebnih poreza; koordinacije i izrade službenih nacionalnih stajališta i očitovanja Carinske uprave sukladno traženju tijela Europske unije; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave; aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja vezano uz pripremu i donošenje nove pravne stečevine Europske unije i ostalih akata Europske unije; suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; provođenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza u okviru europskih procesa; implementacija projekata pretpristupne pomoći Europske unije organiziranja i koordiniranja programa Zajednice; nadzora nad provedbom drugih međunarodnih i nacionalnih projekata; organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske komisije prema stručnim sektorima Carinske uprave; organiziranja i koordiniranja sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći EU u trećim zemljama; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja.

2.2. Služba za međunarodnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima Svjetske carinske organizacije i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carina, trošarina i posebnih poreza s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava provodi temeljem međunarodnih zajmova, ugovora, donacija te temeljem drugih oblika međunarodne suradnje; suradnje s inozemnim carinskim službama te veleposlanstvima i međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavještavanja stranih državljana o carinsko pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstva u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima; obavljanja protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada međunarodnih organizacija, a iz nadležnosti Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 52. i članak 52. mijenjaju se i glase:

»3. SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

Članak 52.

Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja poslove kontrole, analize i planiranja nadzora ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; na temelju Izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u Izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje provjerava i razmjenjuje podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i razmjenjuje kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; osmišljava i koordinira provedbu antikorupcijskih aktivnosti te surađuje s nadležnim tijelima državne uprave po pitanju provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz djelokruga rada Carinske uprave; prikuplja relevantne podatke za izvješćivanje o antikorupcijskim aktivnostima Carinske uprave; surađuje s etičkim povjerenstvom i daje prijedloge za unapređenje etike u carinskoj službi; sudjeluje u procesu uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u Carinskoj upravi; izrađuje godišnja izvješća o radu; pomoćnik ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu izvješćuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Carinske uprave o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Sektoru za unutarnji nadzor i kontrolu, ustrojavaju se:

3.1. Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

3.2. Služba za unutarnju kontrolu Split

3.3. Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

3.4. Služba za unutarnju kontrolu Osijek

3.5. Služba za unutarnji nadzor.

3.1. Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

Služba za unutarnju kontrolu Zagreb sa sjedištem u Zagrebu nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Zagreb, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj službe izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.2. Služba za unutarnju kontrolu Split

Služba za unutarnju kontrolu Split sa sjedištem u Splitu nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Split, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj službe izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.3. Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

Služba za unutarnju kontrolu Rijeka sa sjedištem u Rijeci nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Rijeka, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj službe izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.4. Služba za unutarnju kontrolu Osijek

Služba za unutarnju kontrolu Osijek sa sjedištem u Osijeku nadležna je za područje Područnog carinskog ureda Osijek, a provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; podnosi stegovne, prekršajne i kaznene prijave poradi povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nezakonitosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove otkrivanja i suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; po nalogu pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu postupa po predmetima neovisno o teritorijalnoj nadležnosti; izrađuje godišnja izvješća o radu; voditelj službe izvješćuje pomoćnika ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

3.5. Služba za unutarnji nadzor

Služba za unutarnji nadzor kontrolira, analizira i planira nadzor ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u suradnji s ostalim stručnim službama unutar Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja i podizanja kvalitete rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; na temelju Izvješća o obavljenom nadzoru daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u Izvješćima iz prethodno obavljenog vanjskog i unutarnjeg nadzora i kontrola rada Carinske uprave; evidentira i analizira podatke i informacije iz istih; izrađuje godišnja izvješća o radu; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službama za unutarnju kontrolu i Uredom ravnatelja; usko surađuje sa Službom za unutarnju reviziju u Ministarstvu; sudjeluje u revizijama i kontrolama koje provodi Inspekcija Europske komisije; prati provođenje preporuka u Carinskoj upravi temeljem revizorskog izvještaja; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 53. i članak 53. mijenjaju se i glase:

»4. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

Članak 53.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima, radno-pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika; usmjeravanja i povezivanja obavljanja pravnih poslova i poslova planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; koordiniranja, usklađivanja i sudjelovanja u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; suradnje s ostalim tijelima državne uprave u pitanjima iz svoga djelokruga; poslove u svezi sa zapošljavanjem, karijernim razvojem, planiranjem i rasporedom službenika i namještenika, disciplinskim sudovanjem, usavršavanjem i stručnim osposobljavanjem državnih službenika; suradnje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove, ustrojavaju se:

4.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

4.2. Služba za pravne poslove

4.3. Služba za stručno usavršavanje – Carinski centar za obuku.

4.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove praćenja statusnih prava službenika i namještenika Carinske uprave te njihov rad i napredovanje u službi; poslove koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika; upravno-pravne poslove u svezi s prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta te provodi postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Carinske uprave u I. stupnju; izrade rješenja iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike Središnjeg ureda te individualne planove napredovanje po prijedlogu područnih carinskih ureda; obrade predmeta, predstavki i prigovora u djelokrugu rada Službe; davanja uputa i smjernica te nadziranja rada nižih ustrojstvenih jedinica i pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga rada; analiziranja postojeće organizacije rada u Središnjem uredu i izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrade izvješća iz djelokruga Službe; koordinacije poslova planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima po ustrojstvenim jedinicama -područnim carinskim uredima i nadzora njihovog rada; poduzimanja mjera vezanih uz polaganje državnih stručnih ispita; vođenja osobnih očevidnika državnih službenika i namještenika Središnjeg ureda i nadzora vođenja osobnih očevidnika po ustrojstvenim jedinicama putem Registra zaposlenih u javnom sektoru; vođenja matičnih knjiga službenika i namještenika; vođenja evidencija posebnih znanja i vještina carinskih službenika; izrade prijedloga za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svoga djelokruga; praćenja zakonske regulative iz svoga područja rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; zaprimanja pošte, razvrstavanja, evidentiranja, urudžbiranja i dostavljanja pošte u rad; otpremanja pošte i arhiviranje predmeta; upravljanja voznim parkom; dostave pošiljki; prijevoza državnih službenika; održavanja motornih vozila (servis, registracija, čistoća); evidencije putnih voznih listova; sastavljanja predračuna troškova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade; poslove telefonske centrale (primanje i spajanje telefonskih poziva); poslove pripreme i posluživanja napitaka u čajnoj kuhinji; evidencije o dnevnom utršku; te održavanja čistoće službenih prostorija.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima, ustrojava se:

4.1.1. Odjel – Pisarnica

4.1.1. Odjel – Pisarnica

Odjel – Pisarnica obavlja poslove zaprimanja, otvaranja i razvrstavanja pošte; osnivanja spisa; evidentiranja, urudžbiranja i dostavljanja pošte u rad putem Interne dostavne knjige; vođenja upisnika upravnih i neupravnih predmeta; otpremanja pošte, adresiranja kuverti i dostavnica; pakiranja i vaganja pošiljki i paketa, te upisivanja istih u otpremnu knjigu; vođenja evidencije ulaznih i izlaznih pošiljaka; preuzimanja i arhiviranja predmeta; izdavanja predmeta iz arhive putem reversa; čuvanje registraturne građe po propisanim rokovima čuvanja; izlučivanje registraturne građe protekom roka; obavlja poslove vezane za ARHiNET.

4.2. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlja poslove izrade prijedloga za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz područja organizacije rada; poslove usmjerene na organizacijska poboljšanja, praćenja i provjeravanja postojećih procesa organizacijskih oblika, te ukupnog stanje u određenim upravnim područjima; pružanja stručne pomoći iz svoga djelokruga rada; praćenja zakonske regulative iz svoga područja rada; izrade prijedloga podzakonskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; izrade naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga Službe; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima iz djelokruga Službe; suradnje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne uprave; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; praćenja zakonske regulative iz svoga djelokruga; kontrole valjanosti svih akata iz djelokruga Službe; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i zastupanja na sudu; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; disciplinskog sudovanja; pružanja stručne pravne pomoći; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

4.3. Služba za stručno usavršavanje – Carinski centar za obuku

Služba za stručno usavršavanje – Carinski centar za obuku obavlja poslove koji se odnose na provedbu i uspješnost procesa izobrazbe i stručnog usavršavanja, organiziranja seminara za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; organiziranja stalne i sustavne izobrazbe službenika Carinske uprave putem radionica, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja; provođenja pripreme za edukaciju carinskih službenika; izrade programa za provjeru stručnih znanja; praćenja provedbe programa obrazovanja; praćenja zakonske regulative iz svoga područja; organiziranja edukacije službenika koji rukuju posebnom opremom, oružjem, zaštitnim sredstvima; pružanja stručne pomoći nižim ustrojstvenim jedinicama koja se odnosi na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja svih službenika Carinske uprave u Carinskom centru za obuku, a prema potrebi i u drugim državnim tijelima i obrazovnim institucijama; pripreme i izrada obrazovnog plana za izobrazbu službenika Carinske uprave (godišnjeg, tromjesečnog, mjesečnog) na temelju zahtjeva i potreba za izobrazbom prikupljenih iz svih organizacijskih jedinica; planiranja i organiziranja provedbe izobrazbe i stručnog usavršavanja putem različitih obrazovnih događanja tj. seminara, tečajeva, radionica i sl.; izrade godišnjeg plana za provedbu programa temeljenog na potrebama carinske službe; analiziranja uspješnosti pojedinih programa te njihov daljnji razvoj i promjene u smislu poboljšavanja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 54. i članak 54. mijenjaju se i glase:

»5. SEKTOR ZA FINANCIJE

Članak 54.

Sektor za financije obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; vođenja evidencije carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika; praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; analize ostvarenih prihoda; analize vrijednosti uvoza i izvoza; praćenja provođenja ovršnih postupaka; rješavanja povodom zahtjeva carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog, trošarinskog i poreznog duga; praćenja i postupanja u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, postupanja vezano za otpis carinskog, trošarinskog i poreznog duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslovi vezani za uključivanje iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave i uključivanja informacije o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća za utvrđene iznose o slučajevima otpisa Europskoj komisiji, putem internetske aplikacije »WOMIS«; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje polaganja mjenice, odnosno zadužnice, kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje povećanja jamstvene svote bankovne garancije, rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje uporabe zajedničkog jamstva u provoznom postupku; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu; izrade procedura za materijalno-financijsko poslovanje; koordinacije izrade planova potrebnih financijskih sredstva za rad svih ustrojstvenih jedinica; pripremanja zahtjeva i izvršavanja plaćanja tekućih i kapitalnih izdataka putem integriranog sustava za upravljanje financijama Državne riznice; pripremanja financijskih izvješća; pripremanja izvješća o izvršenju proračuna, obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, knjigovodstveno prati izvršenje svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna, organiziranja godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja; vođenja proračunskog knjigovodstva; evidencije i postupanja s pečatima; javne nabave sukladno zakonskim propisima; kontinuirane suradnje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupaka središnje javne nabave, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora iz područja nabave; praćenja izvršenja ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslovi vezani uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama; vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina; poslovi vezani uz zakup poslovnih prostora; pribavljanja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu; poslovi vezani uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme na objektima; suradnje s Ministarstvom financija vezano uz aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima; poslova energetske učinkovitosti; planiranja nabave te dodjele na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva i zaštitne opreme; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme i oružja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje sa područnim carinskim uredima; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske komisije u svezi s poslovima iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o poslovima iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za financije, ustrojavaju se:

5.1. Služba za obvezna davanja

5.2. Služba za računovodstvo

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom.

5.1. Služba za obvezna davanja

Služba za obvezna davanja obavlja poslove vođenja evidencije carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika; praćenja financijskih zaduženja carinskih, trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; analize ostvarenih prihoda; analize vrijednosti uvoza i izvoza; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate putem FINA-e i Porezne uprave; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog, trošarinskog i poreznog duga; praćenja i postupanja u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, postupanje vezano za otpis carinskog, trošarinskog i poreznog duga; zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje polaganja mjenice, odnosno zadužnice, kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje povećanja jamstvene svote bankovne garancije, rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje uporabe zajedničkog jamstva u provoznom postupku; rješavanja po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslovi vezani za uključivanje iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave i uključivanja informacije o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća za utvrđene iznose o slučajevima otpisa Europskoj komisiji, putem internetske aplikacije »WOMIS«; koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj komisiji; davanja informacija Poreznoj upravi za uspostavljanje osnovice za vlastita sredstva od PDV-a, sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog, trošarinskog i poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom, trošarinskom, poreznom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Službe; sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske komisije iz nadležnosti Službe.

U Službi za obvezna davanja, ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

5.1.3. Odjel za osiguranje duga.

5.1.1. Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva obavlja poslove vođenja evidencije carinskih obveznika; praćenja financijskih zaduženja carinskih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku; analize ostvarenih prihoda; analize vrijednosti uvoza i izvoza; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate putem FINA-e i Porezne uprave; analize naplate po pojedinom carinskom obvezniku i u cijelosti; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog duga; praćenje i postupanje u postupcima predstečajne nagodbe i stečajnog postupka, postupanje vezano za otpis carinskog duga; utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrole tradicionalnih vlastitih sredstava; pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslovi vezani za uključivanje iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave i uključivanja informacije o pristojbama na šećer na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslove vezane za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i dostavljanja izvješća za utvrđene iznose o slučajevima otpisa Europskoj komisiji, putem internetske aplikacije »WOMIS«; sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.1.2. Odjel za trošarinska i porezna davanja

Odjel za trošarinska i porezna davanja obavlja poslove vođenja evidencije trošarinskih i poreznih obveznika; obrade izvoda kroz vertikalne kontrole izvoda; kontrole uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; praćenja financijskih zaduženja trošarinskih i poreznih obveznika i podmirenja poreznih obveza u zadanom zakonskom roku; praćenja naplate trošarine i poreza po vrstama; praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate putem FINA-e i Porezne uprave; analize naplate po pojedinom trošarinskom i poreznom obvezniku i u cijelosti; rješavanja povodom zahtjeva obveznika za odgodom ovrhe te odgodom plaćanja trošarinskog i poreznog duga, odnosno obročnom otplatom trošarinskog i poreznog duga; praćenje i postupanje u postupku predstečajne nagodbe i stečajnog postupka; postupanje vezano za otpis trošarinskog i poreznog duga; izvješćivanja Ministarstva o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon za koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta te dostavljanje konačnih obračuna i uplate naknada za Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste; praćenja zakonskih osnova naplate trošarinskog i poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda; izrada uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o trošarinskom i poreznom dugu; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.1.3. Odjel za osiguranje duga

Odjel za osiguranje duga obavlja poslove zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; praćenja i obavljanja usklađivanja stanja vrijednosti instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga s obveznicima te izdavateljima instrumenata osiguranja, opoziva i deaktiviranja instrumenata osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga u informacijskom sustavu na zahtjev izdavatelja instrumenata osiguranja, odnosno na zahtjev područnog carinskog ureda; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje polaganja mjenice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja carinskog, trošarinskog i poreznog duga; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobrenje povećanja jamstvene svote bankovne garancije; zaprimanja mjenica i mjeničnih očitovanja u Kontrolnik mjenica, odnosno zadužnica u Kontrolnik zadužnica; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje uporabe zajedničkog jamstva u provoznom postupku; izdavanja potvrda o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku; praćenja korištenja zajedničkih jamstava u provoznom postupku u odnosu na odobrene visine referentnog iznosa; rješavanja po zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa duga; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izrada uputa vezanih uz poslove osiguranja duga; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.2. Služba za računovodstvo

Služba za računovodstvo obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; koordinacije izrade prijedloga proračuna Carinske uprave za trogodišnje razdoblje; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćne evidencije; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacija godišnjeg popisa imovine; rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; evidencija i postupanja s pečatima; izrade mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja sukladno institucionalnom okviru proračunskog računovodstva; izrade procjene financijskih učinaka za prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa te izrada potrebnih analiza i praćenja; poslovi područne riznice; obrade računovodstveno-financijske dokumentacije za sve ustrojstvene jedinice; poslovi prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranje rezervacije za plaćanje; kreiranje zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanje istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; preuzimanje podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranje trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečnih obračuna, obrada i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe; izrade i nadležnim institucijama dostave propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanje potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; vođenje blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanje i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; surađuje s carinarnicama u svezi s poslovima iz nadležnosti Službe.

5.3. Služba za nabavu i upravljanje imovinom

Služba za nabavu i upravljanje imovinom obavlja poslove nabave roba, usluga i radova sukladno zakonskim propisima; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih carinskih ureda; pripreme i provedbe postupka nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; suradnje s institucijama koja su nadležne za sustav javne nabave, za središnju javnu nabavu za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslovi vezani uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; pripreme prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; vezani uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; pripremanja i praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordiniranja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja očevidnika nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava); poslovi vezani uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme na objektima; provođenja aktivnosti vezanih za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama; vezane uz zakup poslovnih prostora; aktivnosti vezanih uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata; suradnje s ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu nadležnom za aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima; energetske učinkovitosti, nadziranja uporabe opreme i oružja; planiranja nabave te dodjelu na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva, zaštitne opreme; organiziranja kontrole tehničke ispravnosti opreme i oružja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Službe.

U Službi za nabavu i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za nabavu

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom.

5.3.1. Odjel za nabavu

Odjel za nabavu obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima; nabavljanja robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih carinskih ureda; pripremanja i provođenja postupaka nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirane suradnje s institucijom koja je nadležna za sustav javne nabave; dostava podataka instituciji nadležnoj za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.

5.3.2. Odjel za upravljanje imovinom

Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; pripreme prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata; vezane uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije; pribavljanja svih potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata; pripremanja praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordiniranja sudionika tijekom izgradnje i rekonstrukcije; vođenja i ažuriranja dokumentacije o nekretninama i pokretninama; vođenja očevidnika nekretnina i očevidnika pokretnina (prijevoznih sredstava); aktivnosti vezanih za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama; vezane uz zakup poslovnih prostora; praćenje financijskih troškova prijevoznih sredstava i praćenje troškova opreme na objektima; provodi aktivnosti vezane uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata; suradnje s ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu nadležnom za aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima; energetske učinkovitosti; provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, oružjem i zaštitnim sredstvima te s izvorima ionizirajućeg zračenja, planiranja nabave, čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, oružja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima; brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i oružja te vođenja odgovarajuće evidencije; poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine; sudjeluje u pripremi postupaka javne nabave glede izrade tehničke dokumentacije za nabavu roba, usluga i radova iz djelokruga rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; surađuje s područnim carinskim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Odjela.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 55. i članak 55. mijenjaju se i glase:

»6. SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

Članak 55.

Sektor za carinski sustav i procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se primjenjuju u carinskoj službi; pripreme nacrta naputaka i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi carinskih procedura; suradnje u postupcima usklađivanja hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije; suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura; usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država članica Europske unije; provedbe carinskih procedura te carinskih, upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda; iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinskim uredima u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za carinski sustav i procedure, ustrojavaju se:

6.1. Služba za carinski sustav

6.2. Služba za carinske procedure

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure.

6.1. Služba za carinski sustav

Služba za carinski sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; sustavnog praćenja provedbe propisa carinskog sustava, te pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsko-pravne odnose, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa, te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite; izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava; provedbe postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; provedbe službenih radnji koje se odnose na dodjelu EORI broja te općenito primjenu sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI sustava); pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu sigurnosnih mjera u vezi s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja i općenito mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni carinskih propisa; pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih, carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave, te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinskog prava, pripreme stručnih podloga za donošenje propisa, drugih normativno-pravnih akata i mjera za učinkovitu primjenu carinskih propisa Europske unije, obavljanja analize, koordinacije te pružanja stručne pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u Europskoj uniji; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog sustava Europske unije.

U Službi za carinski sustav, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav.

6.1.1. Odjel za carinsko-porezni sustav

Odjel za carinsko-porezni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-poreznom sustavu; sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinsko-poreznog sustava te pripreme stručnih podloga za donošenje carinsko-poreznih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-poreznih propisa; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnoga sustava, posebice propisa o općem upravnom i poreznom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinsko-poreznog sustava; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvan carinske zaštite; izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava; poslovi provedbe upravnih, poreznih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda; pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-poreznih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-poreznom sustavu; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinsko-poreznog prava; pripreme normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije; analize, koordinacije i pružanja stručna pomoć u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u državama članicama Europske unije u području carinsko-poreznih instituta; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog-poreznog sustava Europske unije; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.1.2. Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-sigurnosnom sustavu; sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinsko-sigurnosnog sustava, specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera, te pripreme stručnih podloga za donošenje carinsko-sigurnosnih propisa iz djelokruga Ministarstva; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba i mjera iz segmenta primjene sigurnosnog koncepta u području prekograničnog kretanja osoba i roba, i to: sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštititi sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, propisi o prekršajima iz područja uređenja carinsko-sigurnosnih propisa; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnoga sustava u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinsko-sigurnosnog sustava; praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu; pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu carinsko-sigurnosnih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; provedbe postupka odobravanja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta; provedbe službenih radnji koje se odnose na dodjelu EORI broja te općenito primjenu sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI sustava); pripreme stručnih i provedbenih podloga za primjenu sigurnosnih mjera u vezi s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja i općenito mjera iz obuhvata sigurnosnog koncepta u carinskim sustavima; usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinsko-sigurnosnih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinsko-sigurnosnom sustavu; praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu; proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinsko-sigurnosnog prava; analize, koordinacije i pružanja stručne pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-sigurnosnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u državama članicama Europske unije u području carinsko-sigurnosnih instituta; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog-sigurnosnog sustava Europske unije; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

6.2. Služba za carinske procedure

Služba za carinske procedure obavlja poslove sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure; izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu carinskih procedura; praćenja propisa izvan carinskoga sustava kojima se uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora robe pri izvozu ili uvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih procedura; obavljanja upravnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinske procedure, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

6.2.3. Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak.

6.2.1. Odjel za provedbu carinskih procedura

Odjel za provedbu carinskih procedura obavlja poslove sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure; pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura; provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjega ureda u dijelu kojima se uređuju carinske procedure; koordinacije i stručne pomoći te upravnog nadzora u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura u djelokrugu carinskih ureda; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa koji uređuju carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe u praksi carinske službe; suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; stručnog usavršavanja carinskih službenika vezano za provedbu carinskih procedura.

6.2.2. Odjel za pojednostavnjenja

Odjel za pojednostavnjenja obavlja poslove sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području pojednostavnjenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka; pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu pojednostavnjenih postupaka deklariranja, posebnih pojednostavnjenih postupaka za provozni postupak i drugih carinskih postupaka, te drugih pojednostavnjenja; sustavnog praćenja propisa pravnoga sustava Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura i drugih pojednostavnjena koje proizlaze iz propisa carinskog sustava; praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za njihovu provedbu; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka; provedbe upravnih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda u dijelu koji se odnosi na odobravanje pojednostavnjenja te statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavnjenja u provedi carinskih procedura i formalnosti; vođenja evidencija o odobrenim pojednostavnjenjima; suradnje s državnim i javnopravnim tijelima te gospodarskim subjektima i zainteresiranom javnošću u vezi s odobravanjem pojednostavnjenja i provedbom instituta carinskog prava koje predviđaju pojednostavnjenja; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi pojednostavnjenih postupaka iz djelokruga carinskih ureda; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi pojednostavnjenih postupaka.

6.2.3. Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak obavlja poslove provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, posebno u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih oslobođenja; stručne poslove u vezi s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura; vođenja propisanih evidencija i provedbu upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura kao i na uvjete za obavljanje otpremničke djelatnosti; donošenja upravnih akta u vezi s poslovanjem ovlaštenih carinskih otpremnika i zastupnika; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom, poreznom i prekršajnom postupku u praksi carinske službe; praćenja propisa koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te davanja uputa i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave; suradnje s pravosudnim i državnim tijelima vezano uz provedbu carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka; praćenja i proučavanja sudske prakse; pružanja pravne pomoći ustrojstvenim jedinicama carinskih ureda; usklađivanja rada carinskih ureda u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe; stručnog praćenja i administrativne podrške za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe; donošenja prekršajnih rješenja iz područja propisa carinskog i trošarinskog sustava, propisa o posebnim porezima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izrade izvješća i davanja informacija iz djelokruga rada odjela; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

6.3. Služba za provozni postupak i granične procedure

Služba za provozni postupak i granične procedure obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, postupak provoza i graničnih procedura, prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na odvijanje carinskih procedura te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava koji imaju utjecaja na carinske procedure; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u području provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza, a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak (sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, zaštiti sigurnosti i zdravlja ljudi općenito, zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti); pripremanja stručnih podloga i prijedloga u vezi efikasnog funkcioniranja organizacijskih jedinica neophodnih za nesmetano funkcioniranje NCTS sustava te sustavnog praćenja njihovoga; praćenja provedbe i izmjena propisa Europske unije i međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza, te izrade usmjeravajućih akata; sudjelovanja u radu stručnih tijela Europske komisije i pripremi stručnih podloga za izmjene propisa na kojima su utemeljeni »provozni postupak Zajednice« i »postupak zajedničkog provoza«; sudjelovanja u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR iz 1975. godine, te u izradi stručnih akata kojima se na nacionalnoj razini osigurava ispravna primjena Konvencije TIR, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; praćenja prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima i integriranog upravljanja granicom; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanja usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; poslove vezane za pravilno izvođenje te pravodobno i pravilno okončanje provoznih postupaka; suradnje sa zemljama Europske unije i EFTA-e u vezi s tim postupcima i njihovim zaključenjem; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura.

U Službi za provozni postupak i granične procedure, ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

6.3.2. Odjel za potrage i zaključenje postupaka.

6.3.1. Odjel za provozni postupak i granične procedure

Odjel za provozni postupak i granične procedure provodi operativne aktivnosti vezane za sustavno praćenje provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, odnosno postupak provoza i graničnih procedura; sustavno praćenje provedbe propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu, te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sustavno praćenja propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza, a imaju utjecaja na carinske procedure, njihovo odvijanje, kretanje i prijevoz roba preko graničnih prijelaza i općenito na slobodno i nesmetano kretanje roba i putnika u međunarodnom prometu; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi s prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanje u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza, a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak; pripremanje stručnih podloga i prijedloga u vezi efikasnog funkcioniranja organizacijskih jedinica neophodnih za nesmetano funkcioniranje NCTS sustava, te sustavnog praćenja njihovoga rada; praćenje i provedbu propisa Europske unije u dijelu provoznog postupka i praćenja provedbe i izmjena međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza, a na kojima su utemeljene pojedine isprave u postupku provoza te izrade usmjeravajućih akata neophodnih za ispravnu primjenu međunarodnih općih pravnih akata; sudjelovanje u radu stručnih tijela Europske komisije i pripremi stručnih podloga za izmjene propisa u području provoza; sudjelovanje u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR te u izradi stručnih akata kojima se osigurava ispravna primjena Konvencije TIR, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; praćenje prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima i integriranog upravljanja granicom; sustavno praćenja provedbe carinskih propisa specifično u segmentu primjene sigurnosnih mjera u području provoza; izdavanje usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; sudjelovanje u izradi periodičkih planova i izvješća; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela.

6.3.2 Odjel za potrage i zaključenje postupaka

Odjel za potrage i zaključenje postupaka provodi operativne mjere vezane za izvođenje provoznih postupaka, prima i šalje sve operativne isprave koje se razmjenjuju s carinskim službama drugih zemalja vezano za provozne postupke, brine za pravodobno i pravilno okončanje provoznih postupaka započetih u našoj zemlji te prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravan završetak tih provoznih postupaka, provodi sve radnje vezane za provjeru ispravnog završetka provoznih postupka koje su u nadležnosti Carinske uprave, obavlja razmjenu carinskih i drugih isprava vezanih za izvođenje provoznih postupaka sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA-e; provodi aktivnosti vezane za brigu o završetku provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj i pokretanju potraga u svezi s tim postupcima i njihovu zaključenju; provodi aktivnosti vezane za odgovore na potrage carinskih administracija Europske unije i EFTA zemalja, obavlja razmjenu svih carinskih i drugih isprava i dopisa propisanih koje se tiču zajedničkog provoznog postupka i provoznog postupka Zajednice sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA, vezano za izvođenje provoznih postupaka što uključuje razmjenu potvrda o ispravnom završetku provoznih postupaka s drugim zemljama članicama (JCD, TIR, ATA, Obrazac 302 i dr.) u slučajevima redovite procedure i rezervnog postupka, razmjenu svih dopisa i propisanih elektronskih poruka vezanih za postupak potrage, razmjenu svih isprava i elektronskih poruka vezanih za postupak utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, razmjenu svih isprava i elektronskih poruka vezanih za provjeru nastanka duga, utvrđivanje dužnika i naplatu duga te zaključenje postupka, provodi aktivnosti vezane za provjeru pravodobnog završetka i zaključenja provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj, aktivnosti vezane za odgovore carinskim administracijama drugih zemalja, u svezi s provoznim postupcima započetima u tim zemljama te aktivnosti u svezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga. Odjel sudjeluje u aktivnostima vezanim za zaključenje provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj u rezervnom postupku uz uporabu JCD obrasca, te neizravno brine o provoznim postupcima započetima u Republici Hrvatskoj u nacionalnoj aplikaciji kao i o prijemu, otpremi i distribuciji primjeraka 5 JCD, provodi nadzor pravodobnog završetka provoznih postupaka započetih na domaćim otpremnim carinskim uredima, pokreće postupke potrage u slučaju da postupci nisu završeni u propisanim rokovima, provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti, inicira provjere primljenih dokaza u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka; provodi ostale provjere povezane s analizom rizika, za provoze započete u standardnom (NCTS) i rezervnom postupku, za postupke okončanja provoza provedenih uz uporabu OTS i NCTS sustava, sačinjava odgovore na potrage iz svih zemalja Europske unije i EFTA u svezi s provoznim postupcima čije je odredište trebalo biti u Republici Hrvatskoj. Odjel je nadležan za pravodobno pokretanje postupka naplate duga nastalog u postupcima provoza te za propisane mjere suradnje sa zemljama Europske unije i EFTA-e u postupku utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga. Odjel također provodi aktivnosti oko utvrđivanja nadležnosti za naplatu carinskog duga nastalog u postupku provoza, provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti; inicira provjere primljenih dokaza i postupke potrage u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka, aktivnosti u svezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga; upućuje na rješavanje upravne stvari obračuna i naplate carinskog duga, zaključuje postupke provoza nakon provedenog postupka obračuna i naplate carinskog duga; surađuje sa zemljama Europske unije i EFTA-e u postupku utvrđivanja naplate carinskog duga i pomoći u naplati duga; izrađuje godišnji plan kontrola uporabe pojednostavnjenog postupka provoza u prijevozu robe željeznicom, vrši stalnu kontrolu provođenja pojednostavnjenih provoznih postupaka u željezničkom prometu u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa, prebacuje podatke sa servera željezničkog prijevoznika u carinsku bazu podataka i pretraživanje istih po pojedinim kriterijima po potrebi, poduzima povremene ciljane akcije provjere ispravnog okončanja provoznih postupaka u Središnjem obračunskom mjestu željezničkog prijevoznika, rješava po zapisnicima o očevidu, zaprima obavijesti i odlučivanje o pretovaru robe i surađuje s drugim tijelima Carinske uprave po zahtjevu nadležnih tijela; sudjeluje u izradi periodičkih planova i izvješća; prati sve propise koji se primjenjuju u provoznim postupcima Zajednice; prati i proučava sudsku praksu u postupku provoza te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 56. i članak 56. mijenjaju se i glase:

»7. SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

Članak 56.

Sektor za trošarine i posebne poreze obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskom sustavu i sustavu posebnih poreza; izrade stručnih podloga za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima te provedbi drugih propisa vezanih za područje djelokruga rada Sektora; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama i posebnim porezima u pojedinačnim predmetima drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskome i sustavu posebnih poreza; pripreme stručnih podloga za donošenje normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih propisa o trošarinama i posebnim porezima s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima radnih tijela Europske komisije u području trošarina i posebnih poreza; pripreme stajališta i zastupanja Carinske uprave u aktivnostima radnih tijela Europske komisije i drugih međunarodnih tijela; poslove provedbe upravnog postupka iz područja djelokruga rada Sektora; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda s državama članicama i Europskom komisijom posredstvom Trošarinskog ureda za vezu te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; suradnje s drugim nadležnim tijelima, drugim sektorima Središnjeg ureda i područnim carinskim uredima u poslovima vezanim za područje djelokruga rada Sektora; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima u području djelokruga rada Sektora; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Sektora; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o trošarinama i posebnim porezima; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za trošarine i posebne poreze, ustrojavaju se:

7.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

7.2. Služba za energente i električnu energiju

7.3. Služba – Trošarinski ured za vezu

7.4. Služba za posebne poreze.

7.1. Služba za duhanske prerađevine i alkohol

Služba za duhanske prerađevine i alkohol obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju duhanskih prerađevina i alkohola trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje trošarinama; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na duhanske prerađevine i alkohol; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i drugim tijelima državne uprave radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na duhanske prerađevine i alkohol; provedbe upravnog postupka u području svoga djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskome sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Službe; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima te davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Službi za duhanske prerađevine i alkohol, ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

7.1.2. Odjel za alkohol.

7.1.1. Odjel za duhanske prerađevine

Odjel za duhanske prerađevine obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju duhanskih prerađevina trošarinom, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje duhanskih prerađevina; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama, osobito u dijelu oporezivanja duhanskih prerađevina; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja duhanskih prerađevina drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje duhanskih prerađevina; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; provedbe upravnog postupka u području djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na duhanske prerađevine; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na duhanske prerađevine tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.1.2. Odjel za alkohol

Odjel za alkohol obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju alkohola i alkoholnih pića trošarinom, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje alkohola i alkoholnih pića; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama, osobito u dijelu alkohola i alkoholnih pića; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja alkohola i alkoholnih pića drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje alkohola i alkoholnih pića; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; izrade količinskih izvješća za alkohol i alkoholna pića; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na alkohol i alkoholna pića; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na alkohol i alkoholna pića tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.2. Služba za energente i električnu energiju

Služba za energente i električnu energiju obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju energenata i električne energije trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje trošarinama; davanja inicijative te izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačuje praksa u provedbi općih i zajedničkih odredaba primjenjivih na energente i električnu energiju; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima i drugim tijelima državne uprave radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na energente i električnu energiju; provedbe upravnog postupka u području svoga djelokruga rada; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sustavnog praćenja propisa o trošarinama iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u trošarinskome sustavu; pripreme stručnih podloga za donošenje normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih propisa o trošarinama s odnosnim propisima Europske unije; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Službe; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima te davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Službi za energente i električnu energiju, ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za energente

7.2.2. Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva.

7.2.1. Odjel za energente

Odjel za energente obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju energenata trošarinom, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje energenata; davanja inicijative kao i suradnje i sudjelovanja u pripremi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama, osobito u dijelu oporezivanja energenata; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja energenata drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje energenata kao i provedbi odredaba vezanih uz promet energenata kako nacionalno tako i unutar teritorija europske unije; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na europskim savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz područja energenata; izrade analiza količinskih izvješća za energente; izrade analiza potrebnih za praćenje visina trošarine na energente; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na energente tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.2.2. Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju električne energije, prirodnog plina i krutih goriva trošarinom, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje; davanja inicijative kao i suradnje i sudjelovanja u pripremi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama, osobito u dijelu oporezivanja električne energije, prirodnog plina i krutih goriva; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba općih i zajedničkih odredaba propisa o trošarinama; davanja mišljenja o provedbi propisa o trošarinama u pojedinačnim predmetima u dijelu oporezivanja električne energije, prirodnog plina i krutih goriva drugim tijelima državne uprave i područnim carinskim uredima; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na oporezivanje električne energije, prirodnog plina i krutih goriva kao i provedbi odredaba vezanih uz promet električne energije, prirodnog plina i krutih goriva kako nacionalno tako i unutar teritorija europske unije; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; praćenja smjernica proračunske porezne politike; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Odjela; sudjelovanja na europskim savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz područja električne energije, prirodnog plina i krutih goriva; izrade analiza količinskih izvješća za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva; izrade analiza potrebnih za praćenje visina trošarine na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; dostavljanje redovitih periodičkih izvješća i traženih podataka iz područja trošarina na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva tijelima Europske komisije sukladno odredbama europskih direktiva; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Odjela; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

7.3. Služba – Trošarinski ured za vezu

Služba – Trošarinski ured za vezu obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe i trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa o oporezivanju trošarinama, te s njima povezanih usmjeravajućih akata, kao i drugih propisa čija je primjena od utjecaja na praćenje kretanja trošarinskih proizvoda; davanja inicijative i suradnje pri izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama u dijelu kretanja trošarinskih proizvoda; sudjelovanja u izradi usmjeravajućih akata kojima se uređuje provedba odredaba o kretanju trošarinskih proizvoda; davanja mišljenja vezanih za kretanje trošarinskih proizvoda; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi odredaba primjenjivih na kretanje trošarinskih proizvoda; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svoga djelokruga; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim državama članicama i Europskom komisijom; nadzora i kontrole odlaznih i dolaznih MVS zahtjeva (verifikacija kretanja trošarinske robe); primanja i slanja EWSE poruka (poruke ranog upozoravanja); rješavanja o zahtjevima iz drugih država članica upućenih putem njihovih Trošarinskih ureda za vezu te obrada i prosljeđivanje zahtjeva koji se upućuju u druge države članice posredstvom nacionalnoga Trošarinskog ureda za vezu; nadzora pravovremenosti rješavanja pitanja razmjene podataka s drugim državama članicama; nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka; izrade izvještaja sukladno zahtjevima Europske komisije; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; davanja inicijative za uvođenje informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; poduzima radnje »ručnog zatvaranja« kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu dogode plaćanja trošarine putem EMCS sustava u izuzetnim situacijama na temelju procjene svakog pojedinačnog slučaja; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; sudjelovanja u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije vezano uz djelokrug rada Službe; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda.

7.4. Služba za posebne poreze

Služba za posebne poreze obavlja poslove izrade propisa u vezi s oporezivanjem posebnim porezima, sustavnog i svestranog praćenja njihove provedbe i predlaganja novih zakonodavnih rješenja; izrade naputaka, uputa, tumačenja i drugih akata kojima se usmjerava i ujednačava praksa u provedbi propisa o posebnim porezima; davanja mišljenja o provedbi propisa o posebnim porezima u pojedinačnim predmetima; pružanja stručne pomoći carinskim uredima radi osiguravanja jedinstvenog postupanja; praćenja i analize proračunskih prihoda s osnove posebnih poreza; praćenja i analize pravne stečevine Europske unije i prakse država članica u području oporezivanja motornih vozila, kave, bezalkoholnih pića i drugih predmeta oporezivanja; pripreme stajališta i zastupanja Carinske uprave u aktivnostima radnih tijela Europske komisije i drugih međunarodnih tijela; sudjelovanja u radu tijela Europske komisije; suradnje s drugim državnim tijelima, sektorima Središnjeg ureda i područnim carinskim uredima u poslovima vezanim uz područje posebnih poreza; predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; predlaganja uvođenja novih informatičkih rješenja u području djelokruga rada Službe; sudjelovanja u izradi planova i izvješća; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o posebnim porezima; komunikacije s građanima i pravnim osobama u vezi s oporezivanjem posebnim porezima; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 57. i članak 57. mijenjaju se i glase:

»8. SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Članak 57.

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike i propisa vezanih uz razvrstavanje robe; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda iz djelokruga rada Sektora; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih propisa u dijelu u kojem se odnose na djelokrug rada Sektora; sudjelovanja u radu radnih tijela za pripremu i provedbu tih propisa; integracije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni carinske tarife, razvrstavanju robe, podrijetlu robe i carinskoj vrijednosti; praćenja razvoja ITMS sustava na razini Europske unije i poslovnog održavanja nacionalnih ITMS aplikacija; upravljanja TARIC podacima; upravljanja zahtjevima za carinske kvote i obrade rezultata raspodjele kvota; upravljanja nadzornim podacima, podacima o otiscima žigova ili pečata, plombama, uzorcima certifikata i slično te podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju koji se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; upravljanja, praćenja i koordinacije provedbe tarifnih mjera, uključujući antidampinške mjere, kompenzacijske mjere i specifične mjere zajedničke agrarne politike, kao i fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; suradnje s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije po pitanju provedbe tih mjera; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba; upravljanja poslovnim procesom provjera dokaza o podrijetlu robe i provjera vjerodostojnosti carinske vrijednosti; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Sektoru za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

8.1. Služba za carinsku tarifu

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo.

8.1. Služba za carinsku tarifu

Služba za carinsku tarifu obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, drugih međunarodnih organizacija i Europske unije iz područja carinske tarife te zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja propisa i drugih dokumenata Europske unije i Svjetske carinske organizacije iz područja carinske tarife, zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike, u dijelu obveza carinske službe; pripreme i održavanja hrvatske jezične verzije tih propisa i dokumenata; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području razvrstavanja robe i carinskim postupcima vezano uz robu obuhvaćenu mjerama zajedničke tarifne, trgovinske i agrarne politike, uključujući nepreferencijalne i preferencijalne mjere, izuzeća, tarifne suspenzije i autonomne kvote, antidampinške i kompenzacijske carine te provedbu fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave vezano uz pripremu i provedbu propisa iz područja tarifne, trgovinske i agrarne politike i propisa iz područja zabrana i ograničenja; integracije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; suradnje s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi, vezano uz provedbu sporazuma o suradnji; prikupljanja podataka i pripreme izvješća koja se dostavljaju agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni carinske tarife i razvrstavanju robe; upravljanja TARIC podacima; upravljanja zahtjevima za carinske kvote i obrade rezultata raspodjele kvota; upravljanja nadzornim podacima; upravljanja podacima o otiscima žigova ili pečata, plombama, uzorcima certifikata i slično te održavanja nacionalne SMS aplikacije; upravljanja podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju (Information System for Processing Procedures, ISPP); suradnje s ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

U Službi za carinsku tarifu, ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

8.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku.

8.1.1. Odjel za carinsku tarifu

Odjel za carinsku tarifu obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i preuzimanja međunarodnih i propisa Europske unije i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije vezanih uz carinsku tarifu; pripreme i održavanja hrvatske jezične verzije tih propisa i dokumenata; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području primjene carinske tarife i razvrstavanja robe; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih tarifnih propisa i propisa iz područja zabrana i ograničenja; sudjelovanja u radu radnih tijela za pripremu i provedbu tih propisa; donošenja obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o primjeni carinske tarife i razvrstavanju robe u nomenklaturu Harmoniziranog sustava, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojima se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

8.1.2. Odjel za TARIC i kvote

Odjel za TARIC i kvote obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske unije iz područja TARIC-a, carinskih kvota i statističkog nadzora; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda, vezano uz primjenu TARIC-a i upravljanje carinskim kvotama; suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave pri izradi i donošenju nacionalnih tarifnih propisa i propisa iz područja zabrana i ograničenja; integracije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; praćenja europskih i nacionalnih tarifnih i uz carinsku tarifu povezanih propisa, njihovog prikupljanja i pohranjivanja; upravljanja i nadzora nad dnevnom dostavom TARIC podataka iz nadležnog tijela Europske unije, analize njihovog utjecaja na nacionalne mjere sadržane u TARIC-u i po potrebi korekcije integracije istih; upravljanja zahtjevima za carinske kvote koje se dijele prema redoslijedu prihvaćanja carinskih deklaracija i povratima kvota; obrade rezultata raspodjele kvota; upravljanja nadzornim podacima prikupljanim iz carinskih deklaracija, dostave tih podataka i drugih periodičnih izvješća nadležnim tijelima Europske unije; upravljanja podacima o otiscima žigova ili pečata, plombama, uzorcima certifikata i slično (Specimen Management System, SMS) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; održavanja nacionalne SMS aplikacije; upravljanja podacima o odobrenjima za unutarnju proizvodnju (Information System for Processing Procedures, ISPP) koje se razmjenjuju s nadležnim tijelima Europske unije; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom, drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

8.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Europske unije iz područja zajedničke tarifne, trgovinske i agrarne politike; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave nadležnim za gospodarsku, trgovinsku i agrarnu politiku te Hrvatskom gospodarskom komorom u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja propisa Europske unije iz područja zajedničke tarifne, trgovinske i agrarne politike, u dijelu obveza Carinske uprave; pripreme propisa, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda i uređuju specifičnosti u carinskim postupcima vezano uz robu obuhvaćenu mjerama zajedničke tarifne, trgovinske politike, i agrarne politike, uključujući nepreferencijalne i preferencijalne mjere, izuzeća, tarifne suspenzije i autonomne kvote, antidampinške i kompenzacijske carine te provedbu fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; suradnje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave vezano uz pripremu i provedbu propisa iz područja tarifne, trgovinske i agrarne politike; suradnje s agencijom nadležnom za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim inspekcijskim službama, vezano uz provedbu sporazuma o suradnji u pogledu carinskih kvota, dozvola za uvoz i izvoz te fizičkih i drugih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada; prikupljanja podataka i pripreme izvješća koja se dostavljaju agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za laboratorij, nadzor, upravljanje rizikom i drugim organizacijskim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika.

8.2. Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacija donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i preuzimanja međunarodnih i propisa Europske unije i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije vezanih uz carinsku vrijednost i podrijetlo robe; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost i podrijetlo robe; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda iz djelokruga rada Službe; koordinacije radom i suradnjom sa specijalistima za carinsku vrijednost i podrijetlo u regionalnim odjelima; davanja smjernica za rad carinskim uredima i specijalistima za carinsku vrijednost i podrijetlo kao i prikupljanja izvješća od istih; praćenja i analize kretanja vrijednosti selektiranih roba, suradnje na stvaranju profila rizika kao i iniciranja naknadnih provjere na temelju pribavljenih i analiziranih informacija; upravljanja poslovnim procesom provjere dokaza o podrijetlu robe i provjere vjerodostojnosti carinske vrijednosti; praćenja i primjene međunarodnih ugovora čiji sastavni dio su pravila o podrijetlu robe; usuglašavanja načela carinske suradnje, te rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje; izdavanja obvezujućih mišljenja o podrijetlu robe i dostavljanje istih drugim državama članicama; suradnja sa Hrvatskom gospodarskom komorom kao i nadzor istih u dijelu izdavanja nepreferencijalnih dokaza o podrijetlu; koordinacije radom tzv »mreže podrijetla; provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika i izdavanje rješenja za ovlaštene izvoznike, izdavanje odobrenja za prošireno ovlaštenje ovlaštenih izvoznika za podrijetlo, te izvješćivanje država članica o istome; pružanja stručne pomoći i suradnja s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, carinskim uredima i gospodarstvenicima iz djelokruga rada Službe; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

U Službi za carinsku vrijednost i podrijetlo, ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe.

8.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

Odjel za carinsku vrijednost obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacija donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i preuzimanja međunarodnih i propisa Europske unije i drugih dokumenata Svjetske carinske organizacije i Europske unije vezanih uz carinsku vrijednost; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica, davanja tumačenja, donošenja naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda u području carinske vrijednosti; upravljanja procesom međunarodne provjere vjerodostojnosti računa i ostalih isprava priloženih uz deklaraciju (strani i domaći zahtjevi); ocjenjivanja osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere stranim carinskim administracijama; obrade podataka koji se dostavljaju od strane carinskih ureda i stranih administracija i postupanje po istima; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; stvaranja profila rizika kao i iniciranja naknadnih provjere na temelju pribavljenih i analiziranih informacija; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; prikupljanja i analize podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave, praćenja i analiziranja kretanja vrijednosti burzovnih i ostalih selektiranih roba i drugih raspoloživih izvora; davanja smjernica za rad carinskim uredima i specijalistima za carinsku vrijednost; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.

8.2.2. Odjel za podrijetlo robe

Odjel za podrijetlo robe obavlja poslove sudjelovanja u radnim tijelima Svjetske carinske organizacije, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija; sudjelovanja u drugim međunarodnim aktivnostima, kao i izvješćivanja i implementacije donesenih odluka; zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; suradnje s ministarstvima, drugim tijelima državne uprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u pripremi stajališta za potrebe zastupanja Republike Hrvatske u radu tih tijela; praćenja i primjene međunarodnih ugovora čiji sastavni dio su pravila o podrijetlu robe; usuglašavanja načela carinske suradnje; rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na podrijetlo robe; praćenje najbolje prakse rada drugih država članica, te izrade naputaka, uputa i drugih informacija kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinskih ureda iz djelokruga rada odjela; izdavanja obvezujućih mišljenja o podrijetlu robe i izvješćivanje EK o istome; provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika i izdavanja rješenja za ovlaštene izvoznike; izdavanje odobrenja za prošireno ovlaštenje ovlaštenih izvoznika za podrijetlo, te izvješćivanje država članica o istome; suradnja sa Hrvatskom gospodarskom komorom kao i nadzor istih u dijelu izdavanja nepreferencijalnih dokaza o podrijetlu; koordinacije radom tzv »mreže podrijetla«, usuglašavanje stavova, dostavljanje izvješća, organiziranje periodičkih skupova (Državnim uredom za trgovinsku politiku, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatskom gospodarskom komorom); upravljanja procesom međunarodne provjere vjerodostojnosti i valjanosti dokaza o podrijetlu robe priloženih uz deklaraciju (strani i domaći zahtjevi); ocjenjivanja osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere stranim carinskim administracijama; obrade podataka koji se dostavljaju od strane carinskih ureda i stranih administracija i postupanje po istima; suradnje s ustrojstvenim jedinicama za nadzor i drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; stvaranja profila rizika kao i iniciranja naknadnih provjere na temelju pribavljenih i analiziranih informacija; pružanja stručne pomoći carinskim službenicima i gospodarstvenicima; praćenje prakse rada carinskih ureda iz svog djelokruga rada, usmjeravanja i koordiniranja rada područnih ustrojstvenih jedinica za provedbu tarifnih mjera, u cilju zakonitog i jednoobraznog postupanja; koordinacije radom specijalista i upravljanja procesom i prikupljanja i analiza izvješća prikupljenih od istih; davanja smjernica za rad carinskim uredima i specijalistima za podrijetlo robe; razrade plana obuke, pripreme stručnih materijala i provedbe obuke carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 58. i članak 58. mijenjaju se i glase:

»9. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 58.

Sektor za nadzor obavlja poslove praćenja, nadziranja, analiziranja i koordiniranja poslova inspekcijskog i drugog nadzora te provjera kod obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja; nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije na cjelokupnom carinskom području; provođenja carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, okoliša, kulturne baštine, nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, intelektualnog vlasništva te zaštite drugih općih i javnopravnih interesa; neposrednog nadzora kod najsloženijih poslova inspekcijskog nadzora i provjera; nadzora sprječavanja i suzbijanja prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; pružanja stručne pomoći područnim carinskim uredima s ciljem otkrivanja počinitelja prekršajnih i kaznenih djela carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te njihovog prijavljivanja nadležnim tijelima; utvrđivanja i razvijanja metodologije sprječavanja i suzbijanja prekršaja i kaznenih djela te skrbi o unaprjeđenju rada Sektora; planiranja i provođenja aktivnosti usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi te sprječavanja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara samostalno i u suradnji s područnim carinskim uredima; planiranja i provođenja operativnih akcija na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, a uz primjenu zakonom propisanih uvjeta i na carinskom području EU; praćenja provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara te provođenja mjera izvanrednih kontrola putničkog i teretnog prometa, vozila i robnih pošiljaka radi sprječavanja i suzbijanja krijumčarenja; koordiniranja i provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja; koordiniranja prikupljanja, razmjene, obrade i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja, kao i postupaka koji prethode procesuiranju prekršaja ili kaznenih djela iz nadležnosti Carinske uprave; praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i roba; koordiniranja provedbenim mjerama za kontrolu robe dvojne i vojne namjene, oružja (malo i lako) i oružja za masovno uništenje; nadzora nad provođenjem međunarodnih mjera ograničavanja; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; poduzimanja carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva i nadzora nad provedbom propisa koji reguliraju poduzimanje carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda; provjere zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provedbe carinskih mjera provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provedbe carinskih mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti; kontrole prijenosa gotovine i čekova preko državne granice s aspekta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenje upravnih postupaka i donošenja rješenja u postupcima u provedbi prava intelektualnog vlasništva; poslove koordinacije, izrade korisničkih zahtjeva i pružanja korisničke podrške u razvoju IT aplikacija Sustava za upravljanje rizicima u svrhu provođenja nacionalne i zajedničke EU analize rizika nad robom, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; prikupljanja podataka i obavijesti iz različitih izvora; obrade podataka i obavijesti; procjenjivanje rizika po učinku i vjerojatnosti; izrade profila rizika za sustav upravljanja rizicima; nadzora i praćenja rada profila implementiranih u sustav za upravljanje rizicima; izrade izvješća o radu sustava za upravljanje rizicima; poslove vezane uz sigurnosnu i zaštitnu analizu rizika EU; implementacije zajedničkih EU profila rizika; izvješćivanja ravnatelja Carinske uprave i čelnika ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama na carinskom području Republike Hrvatske; obavljanja pripremnih radnji u suradnji s područnim carinskim uredima za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima i provođenja međunarodnih projekata, kao i u predlaganja i izrade normativnih akata; suradnje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te sa carinskim i srodnim službama drugih zemalja; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; izvješćivanja ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Sektoru za nadzor, ustrojavaju se:

9.1. Služba za upravljanje rizicima

9.2. Služba za carinske istrage

9.3. Služba za mobilne jedinice

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere.

9.1. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove provedbe nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih izvora (ustrojstvene jedinice, informacijski sustav CURH) i vanjskih izvora (tijela državne uprave, međunarodnih tijela, drugih zemalja uključenih u europski sustav zaštite i sigurnosti te drugih izvora podataka propisanih od strane Europske komisije); obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; koordinacije u izradi korisničkih zahtjeva i pružanja korisničke podrške razvoju IT aplikacija Sustava analize rizika sudjelovanja u izradi baza podataka o tvrtkama i osobama – sudionicima u carinskim postupcima, robama i prijevoznim sredstvima; ustrojavanja i ažuriranja Registra rizika; procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; suradnje, koordinacije i komunikacije s ustrojstvenim jedinicama u prepoznavanju indikatora rizika i izradi prijedloga profila za Sustav upravljanja rizicima; izrade prijedloga profila za Sustav upravljanja rizicima temeljem provedenih analiza; izrade i unosa profila rizika u Sustav upravljanja rizicima; praćenje aktivacija profila ugrađenih u Sustav upravljanja rizicima; analize povratnih poruka o rezultatima provedenih kontrola carinskih deklaracija temeljem ugrađenih profila; ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima povratnih poruka dobivenih iz Sustava za upravljanje rizicima, rezultatima inspekcijskih nadzora i provjera, rezultatima istraga ili aktivnostima mobilnih jedinica; izrade prijedloga za inspekcijski nadzor i provjere, izrade prijedloga za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja temeljem analiziranih podataka i informacija prikupljenih na nacionalnoj i na međunarodnoj razini; implementacije zajedničkih EU profila rizika; prihvaćanja, obrade i analize obavijesti o najavama pošiljaka i određivanje vrste i mjesta kontrole pošiljaka po deklaracijama o najavama na ulazu, izlazu i izvozu; izrade obavijesti koje zahtijevaju postupanje vezano uz zaštitu i sigurnost u sigurnosnom lancu EU, koordinacije, komunikacije i pružanja stručne podrške nižim ustrojstvenim jedinicama; izrade izvješća o aktivnostima profila ugrađenim u sustav za nadređene, za predlagatelje profila ili za Europsku komisiju; izrade ostalih izvješća iz djelokruga rada Službe; izvješćivanja nadređenih o uočenim nepravilnostima u primjeni sustava za upravljanje rizicima; pružanja stručne podrške ustrojstvenim jedinicama u izradi prijedloga profila; provedbe edukacije iz područja upravljanja rizicima; sudjelovanja u izradi nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz primjenu sustava za upravljanje rizicima; sudjelovanja u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu sustava za upravljanje rizicima na međunarodnoj i nacionalnoj razini; sudjelovanja u izradi planova i izvješća; sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz područja vezana uz upravljanje rizicima; provođenje edukacije iz područja primjene sustava analize rizika u provedbi nacionalne i zaštitno-sigurnosne EU analize rizika; sudjelovanje u izradi nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i drugih stručnih aktivnosti vezano uz provedbu nacionalne i zaštitno-sigurnosne analize rizika, sudjelovanje u provedbi stručnih aktivnosti vezano uz izgradnju i primjenu zajedničkog sustava za zaštitnu i sigurnosnu analizu rizika; izrade periodičkih planove aktivnosti i izvješća za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja zajedničke analize rizika EU.

9.2. Služba za carinske istrage

Služba za carinske istrage obavlja poslove otkrivanja i istraživanja prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; prikupljanja obavijesti i podataka o počinjenim carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prekršajima i kaznenim djelima; prikupljanja obavijesti i podataka o mogućim indicijama i sumnjama o počinjenju ili mogućem počinjenju carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prekršaja i kaznenih djela; sprječavanja prekršajnih i kaznenih dijela; praćenja i analiziranja situacija i pojava koje pogoduju nastanku i razvoju prijevara na štetu financijskih interesa, a za čije je suzbijanje nadležna carinska služba, kao i utvrđenih prijevarnih oblika; provođenja carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, okoliša, kulturne baštine, nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, intelektualnog vlasništva, zaštite drugih općih i javnopravnih interesa te drugih podataka koji se odnose na mjere i radnje u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prekršaja i kaznenih djela; prosljeđivanja i razmjene podataka sa Službom za upravljanje rizicima, te operativno postupanje po dostavljenim informacijama; suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri vođenju postupka u svezi s carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim kaznenim djelima koje su stavljene u nadležnost Carinske uprave te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih kaznenih djela; postupanja po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; prikupljanja, analize i razmjene informacija, činjenica i uočenih modaliteta izvršenja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prekršaja i kaznenih djela putem ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda s kojima surađuje u području svoga djelokruga rada; organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih istraga; aktivnosti usmjerene na nadzor pravilne primjene zakona i provedbenih propisa vezanih uz uvoz i izvoz robe s ograničenjima; kontrole robe dvojne i vojne namjene, oružja (malo i lako) i oružja za masovno uništenje; nadzora provođenja međunarodnih mjera ograničavanja; nadzora i istrage nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjere zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; nadzora i istrage nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda; provedbe carinskih istražnih mjera provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzora i istrage kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provedbe carinskih istražnih mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti; nadzora i istrage unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; aktivnosti usmjerene na zaštitu prava intelektualnog vlasništva; provođenja upravnih postupaka i donošenja rješenja u postupcima u provedbi prava intelektualnog vlasništva te dostavlja izvješća Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo; sudjelovanja na konkretnim slučajevima s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država i s međunarodnim organizacijama; provođenja međunarodnih carinskih operacija usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja roba i ljudi i suzbijanju prijevara te suradnje sa Službom za upravljanje rizicima u izradi profila iz svog djelokruga rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.

U Službi za carinske istrage, ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima.

9.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara

Odjel za istrage carinskih prijevara obavlja poslove otkrivanja i istraživanja carinskih, trošarinskih poreznih i drugih prijevara u vezi s prekograničnim prometom komercijalnih i drugih roba; organizacije i provedbe ciljanih akcija na cijelom carinskom području; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara; prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim, trošarinskim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti drugim nadležnim ustrojstvenim jedinicama; provođenja postupaka za dokazivanje, kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prekršaja i kaznenih djela; provođenja carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja radi osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, a osobito zaštite zdravlja i života ljudi te zaštite drugih općih i javnopravnih interesa; prikupljanja i analize podataka te davanje operativnih smjernica za rad mobilnim jedinicama i drugim ustrojstvenim jedinicama za provedbu inspekcijskih nadzora i provjera; pribavljanja i prosljeđivanja operativnih smjernica i uputa o postupanju; komuniciranja s carinskim administracijama drugih država; suradnje sa službama iz Sektora za nadzor; suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama; suradnje s područnim carinskim uredima u području svoga djelokruga rada; organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za istrage carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.2.2. Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

Odjel za kontrolu robe s ograničenjima obavlja poslove provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja droga, prekursora, duhanskih prerađevina, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine, te ostale robe što podliježe ograničenjima, robe kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva, kao i na sprječavanje pranja novca; prikupljanja, analiziranja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja droga, prekursora, duhanskih prerađevina, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine, kao i ostale robe što podliježe ograničenjima, te informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca i metodama i osobama što se bave spomenutim nezakonitim aktivnostima; nadzora nad pravilnom primjenom zakonskih i provedbenih propisa u području intelektualnog vlasništva; provođenja upravnih postupaka i donošenja rješenja u postupcima u provedbi prava intelektualnog vlasništva; kontrole robe dvojne i vojne namjene, oružja (malo i lako) i oružja za masovno uništenje; nadzora provođenja međunarodnih mjera ograničavanja; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provedbe carinskih mjera provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; za nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provedba carinskih mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti; suradnje pri predlaganju načina obavljanja izvozne kontrole na graničnim prijelazima na nacionalnoj razini; suradnje na konkretnim slučajevima iz svoga djelokruga s drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država i s međunarodnim organizacijama; sudjelovanja u provođenju međunarodnih carinskih operacija usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja roba i ljudi i suzbijanju prijevara; suradnje pri organizaciji i nadzoru provedbe stručne obuke iz svoga djelokruga; sudjelovanja u izradi profila rizika za Službu za upravljanje rizicima; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje duhanskih prerađevina i alkohola; naručivanja, primanja, izdavanja i distribuiranja markica naručiteljima markica; fakturiranja troškova tiskanja markica naručiteljima markica za označavanje duhanskih prerađevina; nadziranja nad izdavanjem, uporabom i uništenjem markica za označavanje proizvoda podložnih trošarinama; vođenja evidencije o količini izdanih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina; izrade količinskih izvješća za duhanske prerađevine; priprema i dostavljanja podataka Državnoj reviziji iz područja rukovanja markicama; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela; izrade potrebnih evidencija i izvješća iz nadležnosti Odjela.

9.3. Služba za mobilne jedinice

Služba za mobilne jedinice obavlja poslove planiranja, koordinacije, usmjeravanja, ujednačavanja rada, unaprjeđenja postupanja i nadzora provedbe zadataka Odjela za mobilne jedinice na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, a sukladno uvjetima propisanih zakonom i na carinskom području Europske unije; izrade godišnjih i mjesečnih planova rada; analiziranja i izvješćivanja o rezultatima rada; pripreme i realizacije provođenja nadzora prometa roba; provođenja ciljanih operativnih akcija na suzbijanju svih oblika nezakonitih radnji, krijumčarenja svih vrsta roba, otkrivanja i suzbijanja carinskih, trošarinskih i drugih prekršaja i kaznenih djela; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; prikupljanja, analiziranja obavijesti i podataka; praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika načina počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti; postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim službama i odjelima, s kojima surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; provedbe carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih provjera po zahtjevima ustrojstvenih jedinica Carinske uprave te pružanja stručne pomoći po zahtjevu ustrojstvenih jedinica Carinske uprave; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; donošenja rješenja iz nadležnosti Službe; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; u zajedničkoj koordinaciji provođenja aktivnosti vezanih uz pružanje uzajamne pomoći međunarodnim carinskim administracijama, drugim tijelima državne uprave u okviru djelokruga rada; operativne suradnje i provođenja zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; suradnje sa časnicima za vezu drugih carinskih administracija u djelokrugu rada; provođenja carinske aktivnosti kod nadziranog praćenja pošiljki, prometnih sredstava na međunarodnoj i nacionalnoj razini; organizacije, provedbe i nadzora provedbe stručne obuke za pripadnike mobilnih jedinica; planiranja nabave opreme za mobilne jedinice te vođenja evidencija o tome; planiranja i predlaganja donošenja izmjena i dopuna zakonskih i provedbenih propisa; donošenja uputa o radu; praćenja, primjene i usklađivanja rada sa pravnom stečevinom Europske unije u okviru djelokruga rada; sudjelovanja na međunarodnim sastancima i edukacijama iz djelokruga rada; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Carinske uprave; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Službe.

U Službi za mobilne jedinice, ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin.

9.3.1. Odjel za mobilne jedinice Zagreb

Odjel za mobilne jedinice Zagreb obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3.2. Odjel za mobilne jedinice Rijeka

Odjel za mobilne jedinice Rijeka obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3.3. Odjel za mobilne jedinice Osijek

Odjel za mobilne jedinice Osijek obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3.4. Odjel za mobilne jedinice Split

Odjel za mobilne jedinice Split obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3.5. Odjel za mobilne jedinice Ploče

Odjel za mobilne jedinice Ploče obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3.6. Odjel za mobilne jedinice Zadar

Odjel za mobilne jedinice Zadar obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.3.7. Odjel za mobilne jedinice Varaždin

Odjel za mobilne jedinice Varaždin obavlja poslove planiranja i provedbe redovnog i izvanrednog nadzora i carinsko sigurnosnih mjera na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provođenja operativnih akcija na sprječavanju i suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju i suzbijanju carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; praćenja sumnjivih pošiljki i prometnih sredstava; operativne suradnje i provedbe zajedničkih ciljanih operativnih aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, međunarodnim carinskim administracijama i institucijama; nadgledanja prometnih pravaca, robnih terminala i mjesta zadržavanja prometnih sredstava; nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanja i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; nadzora nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; nadzora obavljanja prijevoza, posjedovanja dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; provođenja nadzora i carinsko sigurnosnih mjera po dojavi Službe za nadzor i drugih ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda, kao i drugih nadležnih tijela s kojima surađuje; provođenja ispitnih i izvidnih postupaka temeljem izvršenih analiza i procjena rizičnosti kretanja roba, prometnih sredstava i osoba; donošenja rješenja u upravnim poslovima iz nadležnosti Odjela; prikupljanja, analiziranja i razmjene obavijesti i podataka, praćenja i izrade analitičkih pokazatelja i pojavnih oblika u načinu počinjenja nepravilnosti i počiniteljima nepravilnosti te postupanja na temelju procjena parametara pojavnosti nepravilnosti; prosljeđivanja obavijesti, podataka i pokazatelja o nepravilnostima nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Središnjem uredu i područnom carinskom uredu s kojim surađuje i postupa po zajedničkim predmetima u otkrivanju, istraživanju i suzbijanju nepravilnosti; podnošenja prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; donošenja prekršajnih naloge sukladno zakonu; podnošenja izvješća o radu, događajima i poduzetim mjerama u okviru svoga djelokruga rada; suradnje sa Službom za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima koja im pruža stručnu i logističku pomoć; suradnje i provođenja zajedničkih mjera carinskog nadzora i operativnih aktivnosti s drugim Odjelima za mobilne jedinice, u koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća Sektora za nadzor; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Odjela.

9.4. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere obavlja poslove praćenja koordinacije i provedbe inspekcijskih nadzora i provjera kod obveznika carinskih, trošarinskih i poreznih i drugih javnih davanja na carinskom području Republike Hrvatske; izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora; praćenja aktivnosti i sudjelovanja u samom tijeku inspekcijskog nadzora; davanja smjernica za rad i uspostave standarda za provođenje inspekcijskih nadzora i provjera; uspostave odgovarajućih standarda u provođenju zakonskih odredbi s područja inspekcijskih nadzora i provjera; koordinacije i provođenja nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; donošenja rješenja iz djelokruga rada Službe; suradnje s područnim carinskim uredima i carinskim uredima iz područja nadležnosti Službe, drugim Službama unutar Sektora kao i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i nadležnim tijelima; prikupljanja i analize podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave, drugih ministarstava, međunarodne administracije i drugih raspoloživih izvora; prikupljanja, objedinjavanja i odobravanja izvješća o nepravilnostima i prijevarama (OWNRES); izrade prijedloga za izmjenu propisa iz djelokruga rada Službe; izrade uputa i upita vezano uz primjenu propisa iz djelokruga Službe; sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima i sastancima; izrade strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja i drugih stručnih materijala; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 58.a. i članak 58.a mijenjaju se i glase:

»10. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 58.a

U Sektoru za informacijski sustav obavljaju se poslovi planiranja, upravljanja, nadzora i koordinacije u izradi, isporuci i radu poslovnih aplikacija, IT usluga i tehnologija; izrađuje i provodi politike zaštite i prava pristupa u informacijskom sustavu; utvrđuje mjere i mjeri kvalitetu pružene usluge; osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge; osigurava izradu sigurnosne kopije informacijskog sustava; planiranja financijskih sredstva za licence, razvoj i održavanje informacijskog sustava; izrade strategije razvoja IT sustava; izrade propisa i uputa iz područja carinskih i trošarinskih postupaka i procedura; obavljaju se poslovi planiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; vođenja projekata; izrade standardnih i izvanrednih izvješća za tijela državne uprave i Europsku komisiju; razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije izrađuju se izvješća po posebnim zahtjevima; razmjenjuju se podaci s ostalim tijelima državne uprave; obavljaju se poslovi praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku komisiju; obavljaju se poslovi izrade izvješća za Carinsku upravu, Europsku komisiju; surađuje i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora.

U Sektoru za informacijski sustav, ustrojavaju se:

10.1. Služba za informacijske tehnologije

10.2. Služba aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike.

10.1. Služba za informacijske tehnologije

U Službi za informacijske tehnologije obavljaju se poslovi upravljanja, nadzora i koordinacije isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete; nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; izrade politika i provedbe mjera zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima; osigurava back up; osigurava konzistentnost aplikacija i podataka carinske službe; vođenja raznih registara za potrebe carinske službe; operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; izrade strategije pružanja IT usluga; osigurava se centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge (Service Knowledge Managament System); financijskog upravljanje troškovima pružanja IT usluga i njihovim rasporedom; utvrđivanja mjera i mjeri kvalitetu pružene IT usluge kao i realizirane poslovne usluge; sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga, surađuje i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave.

U Službi za informacijske tehnologije, ustrojavaju se:

10.1.1. Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

10.1.2. Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost.

10.1.1. Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

U Odjelu za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava obavljaju se poslovi upravljanja, nadzora i koordinacije isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete, nadgledanja i upravljanja radom informacijskog sustava, obavljaju se poslovi planiranja u pružanju IT usluga, provode se mjere zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima, osigurava back up, poslovi planiranja, osiguranja i nadzora raspoloživosti IT usluga, poslovi procjene i planiranja potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IT usluga, pripreme tehničke dokumentacije za javnu nabavu, osiguranja neprekinutosti pružanja IT usluge poslovanju kao i upravljanja razinama kvalitete IT usluge, poslovi upravljanja incidentnim događajima, bilježenje i adekvatna reakcija na promjene u statusu IT usluge, izvođenje promatranja i provjere pružanja IT usluga, surađuje sa ustrojstvenim jedinicama u Carinskoj upravi; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga, surađuje i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave.

10.1.2. Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost

U Odjelu za standardizaciju i informacijsku sigurnost obavljaju se poslovi planiranja, upravljanja, nadzora i provođenja mjera sigurnosnog pristupa IT uslugama za potrebe poslovanja, planiranja, upravljanja i nadzora korištenjem IT programa koji čine IT uslugu, izrade strategije sigurnog pristupa IT uslugama, osigurava se centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge, financijskog upravljanja troškovima pružanja IT usluge i njihovim rasporedom, utvrđivanja mjera i mjerenja kvalitete pružene IT usluge kao i realizirane poslovne usluge; surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga, surađuje i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave.

10.2. Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

U Službi za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike obavljaju se poslovi izrade propisa i uputa iz područja carinskih i trošarinskih postupaka i procedura; obavljaju se poslovi planiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; vođenja projekata; izrade standardnih i izvanrednih izvješća za tijela državne uprave i Europsku komisiju; razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i Europske komisije; izrađuje izvješća po posebnim zahtjevima obavljaju se poslovi praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku komisiju; obavljaju se poslovi izrade izvješća za Carinsku upravu, Europsku komisiju; surađuje i sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave.

U Službi za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike, ustrojavaju se:

10.2.1. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

10.2.2. Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike.

10.2.1. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

U Odjelu za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja prate se zakoni i drugi propisi doneseni na temelju zakona bitni za rad Odjela; sudjeluje se u donošenju i izmjenama postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu bitnima za rad Odjela; sudjeluje u izradi naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; obavljaju se poslovi obavljaju se poslovi upravljanja, nadzora i koordinacije u izradi, testiranju i implementaciji novih IT tehnologija i usluga sukladnih potrebama carinske službe; obavljaju se poslovi planiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; obavljaju se poslovi izrade uputa o radu aplikacija; obavljaju se poslovi održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; obavljaju se poslovi planiranja i vođenja IT projekata, te sudjeluje u radu projekata vezanih za poslovanje Carinske uprave; surađuje se s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; surađuje se s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave.

10.2.2. Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

U Odjelu za carinske i trošarinske evidencije i statistike prate se zakoni i drugi propisi doneseni na temelju zakona bitni za rad Odjela; sudjeluje se u donošenju i izmjenama postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu bitnima za rad Odjela; sudjeluje u pripremi naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama; sudjeluje se na definiranju i izradi projekata za aplikativno rješenje obuhvata i obrade podataka bitnih za evidentiranje i izvješćivanje iz poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; izrađuju se izvješća po posebnim zahtjevima; razmjenjuju se podaci s ostalim tijelima državne uprave; obavljaju se poslovi praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku komisiju; obavljaju se poslovi izrade izvješća za Carinsku upravu, Europsku komisiju; surađuje se s tijelima Europske komisije; obavljaju se poslovi definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, a vezano za Extrastat; obavljaju se poslovi utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano uz Extrastat, te utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku; obavljaju se poslovi vezani uz unaprjeđivanje suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji; sudjeluje se u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine u organizaciji Državnog zavoda za statistiku i Eurostata; surađuje se s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje se s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, carinama zemalja članica i Europskom komisijom, provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave.«.

Članak 24.

Iza članka 58.a dodaje se članak 58.b i naslov iznad njega koji glase:

»11. SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

Članak 58.b

Sektor za carinski laboratorij obavlja poslove praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa i normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja; praćenja tehnološkog razvoja i unaprjeđenja na području instrumenata za analize; praćenja razvoja na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja; obavlja poslove vezane uz razvoj, primjenu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim standardima kvalitete, te obavlja poslove sukladno propisanoj dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom; obavlja poslove suradnje s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje; suradnje s odgovarajućim tijelima Europske komisije; sudjelovanja na drugim međunarodnim sastancima i seminarima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Sektora; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, njenog razvrstavanja u carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih, trošarinskih i prekršaja iz područja posebnih poreza i drugih kažnjivih djela; provedbe fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi; izdavanja nalaza o izvršenom ispitivanju; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij; sudjelovanja u pripremi pri izradi drugih propisa i normi iz djelokruga rada; suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima; suradnje s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada područnih carinskih ureda, provjera kod pravnih osoba i mjera koje obavljaju mobilne jedinice; pripreme stručnih materijala i obuka carinskih službenika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja; izrade naputaka i smjernica iz djelokruga rada Sektora; davanja uputa carinskim službenicima u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja; pripreme i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga Sektora; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svoga djelokruga; na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s drugim tijelima vlasti neovisno za njih obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja; sukladno međunarodnim standardima kvalitete, neovisno obavlja poslove laboratorijskih ispitivanja, istraživanja i vještačenja za potrebe zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

U Sektoru za carinski laboratorij, ustrojavaju se:

11.1. Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

11.2. Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

11.3. Služba za naftne derivate i ugljikovodike

11.4. Služba za industrijske proizvode.

11.1. Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode obavlja analize različitih proizvoda, posebno onih obuhvaćenih mjerama zajedničke poljoprivredne politike, uključujući izvozne subvencije, trošarinskim propisima ili posebnim porezima, kao što su šećer, meso, kava, mliječni proizvodi, voće, povrće, žitarice, čokolada i drugi; utvrđuje se sadržaj masti, vlaga, vrste šećera, proteini, škrob; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama;. pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe, zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

11.2. Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića obavlja analize vina, piva, octa, alkohola (nedenaturiranih i denaturiranih), alkoholnih i bezalkoholnih pića; vrši se kontrola proizvoda koji podliježu trošarinama, kontrola sredstava za denaturaciju alkohola, utvrđuje se alkoholna jakost, ukupna i hlapiva kiselost, organske kiseline i drugo; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe, zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

11.3. Služba za naftne derivate i ugljikovodike

Služba za naftne derivate i ugljikovodike obavlja analize naftnih derivata (organska otapala, benzini, plinska ulja, ulja za podmazivanje, vazelini, voskovi i drugo); plastičnih masa, kaučuka i njihovih proizvoda; vrši se kontrola proizvoda koji podliježu trošarinama; određuje se viskozitet, gustoća, točka zapaljivosti, pepeo, boja, indikator za označavanje goriva, sadržaj biokomponente, interval destilacije i drugo; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe, zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

11.4. Služba za industrijske proizvode

Služba za industrijske proizvode obavlja analize različitih industrijskih proizvoda, kao što su minerali, rude, kovine (obične i plemenite), određeni anorganski spojevi, gnojiva, boje, cementi, papir, tekstil, obuća, keramika, staklo i pripravci kemijske industrije; utvrđuje se njihov kemijski sastav te provode specifične analize ovisno o vrsti robe; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; pružanje stručne pomoći i suradnje s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i područnim carinskim uredima iz djelokruga rada Službe, zastupanje interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 59. i članak 59. mijenjaju se i glase:

»PODRUČNI CARINSKI UREDI

Članak 59.

U Carinskoj upravi ustrojavaju se 4 područna carinska ureda:

1. PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB SA SJEDIŠTEM U ZAGREBU

2. PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA SA SJEDIŠTEM U RIJECI

3. PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK SA SJEDIŠTEM U OSIJEKU

4. PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT SA SJEDIŠTEM U SPLITU.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 60. i članak 60. mijenjaju se i glase:

»1. PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

Članak 60.

Područni carinski ured Zagreb neposredno ili preko svojih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja, provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva Europske unije iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug rada Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Zagreb, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1.1. Služba za carinsko prekršajni postupak

1.1.1. Odjel za carinsko prekršajni postupak

1.1.2. Odjel za prodaju robe

1.2. Služba za nadzor

1.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

1.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

1.3. Služba za trošarine i posebne poreze

1.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

1.4.2. Odjel za obvezna davanja

1.4.3. Odjel za računovodstvo

1.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

1.6. Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb.

1.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak

Služba za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

1.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

1.1.2. Odjel za prodaju robe.

1.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, donosi rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela.

1.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora carinskih, trošarinskih i drugih obveznika; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; sprječava krijumčarenje svih vrsta roba, droga i prekursora, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene te uvoz i izvoz robe vojne namjene; nadzire širenje oružja za masovno uništavanje; kontrolira ostalu robu koja podliježe mjerama ograničenja i zabranama; suzbija ostale oblike carinskih trošarinskih i drugih prijevara; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor Središnjeg ureda; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka iz upravnih područja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih područja koje su stavljene u nadležnost Carinskoj upravi, odnosno propise carinskog, trošarinskog, poreznog i drugog sustava; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkriva i sprječava sve oblike nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva i nadzor nad provedbom propisa koji reguliraju poduzimanje carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, rješava u žalbenom postupku ili žalbu dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja i provodi službene radnje knjiženja duga; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

1.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

1.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

1.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak obavlja poslove inspekcijskog nadzora i upravnih postupaka nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja poslove inspekcijskog nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada u provođenju inspekcijskih nadzora; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata, o uništenju robe pod carinskim nadzorom, o oduzimanju robe, o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješava o oslobođenju od plaćanja carine, o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela, o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza, o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; provodi službene radnje knjiženja duga, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

1.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

1.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze izrađuje godišnji plan rada, koordinira i nadzire operativnu provedbu plana rada te surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, carinskim uredima i drugim nadležnim tijelima državne uprave radi izvršavanja zadataka iz djelokruga Službe; sustavno prati, analizira i koordinira provedbu poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa harmoniziranog i neharmoniziranog trošarinskog sustava; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

1.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

1.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

1.4.2. Odjel za obvezna davanja

1.4.3. Odjel za računovodstvo.

1.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika područnog carinskog ureda te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u područnom carinskom uredu, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku područnog carinskog ureda u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima područnog carinskog ureda putem Registra zaposlenih u javnom sektoru; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih područnih carinskih ureda koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, područnog carinskog ureda i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove dostave službenih akata; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.4.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.4.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za izvanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

1.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda i završavanja postupaka po uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera, vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija i te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnica iz svoga djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; donošenja odobrenja za mjesto utovara, pojednostavljeni postupak opskrbe te drugih odobrenja vezano uz postupak izvoza robe uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika, iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.

1.6. Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb

Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb zaprima obavijesti o svim izvanrednim i sigurnosnim događajima na području nadležnosti područnog carinskog ureda; prikuplja informacije i obavijesti značajne za nesmetan rad ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda; pruža stručnu, operativnu i logističku pomoć Odjelu za mobilne jedinice Zagreb i drugim odjelima po potrebi; surađuje sa operativno-komunikacijskim centrima drugih područnih carinskih ureda te operativno-komunikacijskim centrima drugih tijela državne uprave, izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar u Središnjem uredu Carinske uprave i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija; u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija ili drugih ugroza na području nadležnosti područnog carinskog ureda koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o događajima i pojavama; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje područnog carinskog ureda, daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave.

U Područnom carinskom uredu Zagreb ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Zagreb I

1.1. Služba za nadzor

1.2. Služba za trošarine i posebne poreze

1.3. Služba za robno granične procedure Jankomir i Slobodna zona

1.4. Služba za robno granične procedure Zapadni kolodvor

2. Carinski ured Zagreb II

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za trošarine i posebne poreze

2.3. Služba za robno granične procedure Žitnjak

2.4. Služba za robno granične procedure Zračna luka

2.5. Služba za robno granične procedure Pošta

3. Carinski ured Krapina

3.1. Služba za nadzor

3.2. Služba za trošarine i posebne poreze

3.3. Služba za robno granične procedure Krapina i Slobodna zona

4. Carinski ured Varaždin

4.1. Služba za nadzor

4.2. Služba za trošarine i posebne poreze

4.3. Služba za robno granične procedure Varaždin i Slobodna zona

4.4. Služba za robno granične procedure Goričan

5. Carinski ured Koprivnica

5.1. Služba za nadzor

5.2. Služba za trošarine i posebne poreze

5.3. Služba za robno granične procedure Koprivnica

5.4. Služba za robno granične procedure Bjelovar

6. Carinski ured Sisak

6.1. Služba za nadzor

6.2. Služba za trošarine i posebne poreze

6.3. Služba za robno granične procedure Sisak

7. Carinski ured Karlovac

7.1. Služba za nadzor

7.2. Služba za trošarine i posebne poreze

7.3. Služba za robno granične procedure Karlovac.

Carinski ured obavlja poslove nadzora i provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja poslove nadzora sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; surađuje s Područnim carinskim uredom u izradi godišnjeg plana provjera; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupke kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.

U carinskim uredima, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za trošarine i posebne poreze

3. Služba za robno granične poslove.

1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; u suradnji sa Područnim carinskim uredom izrađuje godišnji plan provjera, na temelju kojih se izrađuju mjesečni planovi; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

3. Služba za robno granične procedure

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; vodi carinsko skladište; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada carinskog ureda.

B. GRANIČNI CARINSKI URED

1. Granični carinski ured Jasenovac

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada graničnog carinskog ureda.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 61. i članak 61. mijenjaju se i glase:

»2. PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

Članak 61.

Područni carinski ured Rijeka neposredno ili preko svojih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja, provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva Europske unije iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug rada Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Rijeka, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

2.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak

2.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

2.1.2. Odjel za prodaju robe

2.2. Služba za nadzor

2.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

2.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

2.3. Služba za trošarine i posebne poreze

2.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

2.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

2.4.2. Odjel za obvezna davanja

2.4.3. Odjel za računovodstvo

2.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

2.6. Služba – Operativno komunikacijski centar Rijeka.

2.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak

Služba za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

2.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

2.1.2. Odjel za prodaju robe.

2.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, donosi rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela.

2.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora carinskih, trošarinskih i drugih obveznika; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; sprječava krijumčarenje svih vrsta roba, droga i prekursora, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene te uvoz i izvoz robe vojne namjene; nadzire širenje oružja za masovno uništavanje; kontrolira ostalu robu koja podliježe mjerama ograničenja i zabranama; suzbija ostale oblike carinskih trošarinskih i drugih prijevara; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor Središnjeg ureda; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka iz upravnih područja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih područja koje su stavljene u nadležnost Carinskoj upravi, odnosno propise carinskog, trošarinskog, poreznog i drugog sustava; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkriva i sprječava sve oblike nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva i nadzor nad provedbom propisa koji reguliraju poduzimanje carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, rješava u žalbenom postupku ili žalbu dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja i provodi službene radnje knjiženja duga; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

2.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

2.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak obavlja poslove inspekcijskog nadzora i upravnih postupaka nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja poslove inspekcijskog nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada u provođenju inspekcijskih nadzora; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata, o uništenju robe pod carinskim nadzorom, o oduzimanju robe, o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješava o oslobođenju od plaćanja carine, o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela, o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza, o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; provodi službene radnje knjiženja duga, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

2.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

2.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze izrađuje godišnji plan rada, koordinira i nadzire operativnu provedbu plana rada te surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, carinskim uredima i drugim nadležnim tijelima državne uprave radi izvršavanja zadataka iz djelokruga Službe; sustavno prati, analizira i koordinira provedbu poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa harmoniziranog i neharmoniziranog trošarinskog sustava; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

2.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za vanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

2.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

2.4.2. Odjel za obvezna davanja

2.4.3. Odjel za računovodstvo.

2.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika područnog carinskog ureda te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u područnom carinskom uredu, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku područnog carinskog ureda u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima područnog carinskog ureda putem Registra zaposlenih u javnom sektoru; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih područnih carinskih ureda koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, područnog carinskog ureda i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove dostave službenih akata; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.4.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.4.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za vanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

2.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda i završavanja postupaka po uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera, vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija i te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnica iz svog djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; donošenja odobrenja za mjesto utovara, pojednostavljeni postupak opskrbe te drugih odobrenja vezano uz postupak izvoza robe uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika, iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.

2.6. Služba – Operativno komunikacijski centar Rijeka

Služba – Operativno komunikacijski centar Rijeka zaprima obavijesti o svim izvanrednim i sigurnosnim događajima na području nadležnosti područnog carinskog ureda; prikuplja informacije i obavijesti značajne za nesmetan rad ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda; pruža stručnu, operativnu i logističku pomoć Odjelu za mobilne jedinice Rijeka i drugim odjelima po potrebi; surađuje s operativno-komunikacijskim centrima drugih područnih carinskih ureda te operativno-komunikacijskim centrima drugih tijela državne uprave, izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar u Središnjem uredu Carinske uprave i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija; u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija ili drugih ugroza na području nadležnosti područnog carinskog ureda koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o događajima i pojavama; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje područnog carinskog ureda, daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave.

U Područnom carinskom uredu Rijeka, ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Rijeka

1.1. Služba za nadzor

1.2. Služba za trošarine i posebne poreze

1.3. Služba za robno granične procedure Luka Rijeka

1.4. Služba za robno granične procedure Škrljevo

2. Carinski ured Pula – Pola

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za trošarine i posebne poreze

2.3. Služba za robno granične procedure Luka Pula – Pola

2.4. Služba za robno granične procedure Pazin

3. Carinski ured Gospić

3.1. Služba za nadzor

3.2. Služba za trošarine i posebne poreze

3.3. Služba za robno granične procedure Gospić.

Carinski ured obavlja poslove nadzora i provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja poslove nadzora sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; surađuje s Područnim carinskim uredom u izradi godišnjeg plana provjera; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupke kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.

U carinskim uredima, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za trošarine i posebne poreze

3. Služba za robno granične procedure.

1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; u suradnji s Područnim carinskim uredom izrađuje godišnji plan provjera, na temelju kojih se izrađuju mjesečni planovi; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

3. Služba za robno granične procedure

Služba za robno granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; vodi carinsko skladište; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada carinskog ureda.

B. GRANIČNI CARINSKI URED

1. Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada graničnog carinskog ureda.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 62. i članak 62. mijenjaju se i glase:

»3. PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

Članak 62.

Područni carinski ured Osijek neposredno ili preko svojih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja, provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva Europske unije iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug rada Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Osijek, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

3.1. Služba za carinsko prekršajni postupak

3.1.1. Odjel za carinsko prekršajni postupak

3.1.2. Odjel za prodaju robe

3.2. Služba za nadzor

3.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

3.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

3.3. Služba za trošarine i posebne poreze

3.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

3.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

3.4.2. Odjel za obvezna davanja

3.4.3. Odjel za računovodstvo

3.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

3.6. Služba – Operativno komunikacijski centar Osijek.

3.1. Služba za carinsko prekršajni postupak

Služba za carinsko prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za carinsko prekršajni postupak, ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za carinsko prekršajni postupak

3.1.2. Odjel za prodaju robe.

3.1.1. Odjel za carinsko prekršajni postupak

Odjel za carinsko prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, donosi rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela.

3.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora carinskih, trošarinskih i drugih obveznika; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; sprječava krijumčarenje svih vrsta roba, droga i prekursora, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene te uvoz i izvoz robe vojne namjene; nadzire širenje oružja za masovno uništavanje; kontrolira ostalu robu koja podliježe mjerama ograničenja i zabranama; suzbija ostale oblike carinskih trošarinskih i drugih prijevara; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor Središnjeg ureda; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka iz upravnih područja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih područja koje su stavljene u nadležnost Carinskoj upravi, odnosno propise carinskog, trošarinskog, poreznog i drugog sustava; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkriva i sprječava sve oblike nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva i nadzor nad provedbom propisa koji reguliraju poduzimanje carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, rješava u žalbenom postupku ili žalbu dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja i provodi službene radnje knjiženja duga; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor, ustrojavaju se:

3.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

3.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

3.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak obavlja poslove inspekcijskog nadzora i upravnih postupaka nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja poslove inspekcijskog nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada u provođenju inspekcijskih nadzora; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata, o uništenju robe pod carinskim nadzorom, o oduzimanju robe, o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješava o oslobođenju od plaćanja carine, o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela, o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza, o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; provodi službene radnje knjiženja duga, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

3.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

3.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze izrađuje godišnji plan rada, koordinira i nadzire operativnu provedbu plana rada te surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, carinskim uredima i drugim nadležnim tijelima državne uprave radi izvršavanja zadataka iz djelokruga Službe; sustavno prati, analizira i koordinira provedbu poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa harmoniziranog i neharmoniziranog trošarinskog sustava; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

3.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za vanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

3.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

3.4.2. Odjel za obvezna davanja

3.4.3. Odjel za računovodstvo.

3.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika područnog carinskog ureda te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u područnom carinskom uredu, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku područnog carinskog ureda u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima područnog carinskog ureda putem Registra zaposlenih u javnom sektoru; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih područnih carinskih ureda koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, područnog carinskog ureda i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove dostave službenih akata; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.4.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.4.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za vanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

3.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda i završavanja postupaka po uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera, vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija i te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnica iz svog djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; donošenja odobrenja za mjesto utovara, pojednostavljeni postupak opskrbe te drugih odobrenja vezano uz postupak izvoza robe uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika, iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.

3.6. Služba – Operativno komunikacijski centar Osijek

Služba – Operativno komunikacijski centar Osijek zaprima obavijesti o svim izvanrednim i sigurnosnim događajima na području nadležnosti područnog carinskog ureda; prikuplja informacije i obavijesti značajne za nesmetan rad ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda; pruža stručnu, operatinu i logističku pomoć Odjelu za mobilne jedinice Osijek i drugim odjelima po potrebi; surađuje sa operativno-komunikacijskim centrima drugih područnih carinskih ureda te operativno-komunikacijskim centrima drugih tijela državne uprave, izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar u Središnjem uredu Carinske uprave i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija; u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija ili drugih ugroza na području nadležnosti područnog carinskog ureda koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o događajima i pojavama; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje područnog carinskog ureda, daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave.

U Područnom carinskom uredu Osijek, ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Osijek

1.1. Služba za nadzor

1.2. Služba za trošarine i posebne poreze

1.3. Služba za robno granične procedure Osijek i Slobodna zona

1.4. Služba za robno granične procedure Vinkovci

2. Carinski ured Slavonski Brod

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za trošarine i posebne poreze

2.3. Služba za robno granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona

3. Carinski ured Virovitica

3.1. Služba za nadzor

3.2. Služba za trošarine i posebne poreze

3.3. Služba za robno granične procedure Virovitica.

U carinskim uredima, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za trošarine i posebne poreze

3. Služba za robno granične poslove.

Carinski ured obavlja poslove nadzora i provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja poslove nadzora sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; surađuje s Područnim carinskim uredom u izradi godišnjeg plana provjera; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupke kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.

1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; u suradnji sa Područnim carinskim uredom izrađuje godišnji plan provjera, na temelju kojih se izrađuju mjesečni planovi; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

3. Služba za robno-granične procedure

Služba za robno-granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; vodi carinsko skladište; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada carinskog ureda.

B. GRANIČNI CARINSKI UREDI

1. Granični carinski ured Bajakovo

2. Granični carinski ured Vukovar

3. Granični carinski ured Županja

4. Granični carinski ured Stara Gradiška.

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada graničnog carinskog ureda.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 63. i članak 63. mijenjaju se i glase:

»4. PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

Članak 63.

Područni carinski ured Split neposredno ili preko svojih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja, provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva Europske unije iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug rada Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.

U Područnom carinskom uredu Split, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

4.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak

4.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

4.1.2. Odjel za prodaju robe

4.2. Služba za nadzor

4.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

4.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

4.3. Služba za trošarine i posebne poreze

4.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

4.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

4.4.2. Odjel za obvezna davanja

4.4.3. Odjel za računovodstvo

4.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

4.6. Služba – Operativno-komunikacijski centar Split.

4.1. Služba za carinsko-prekršajni postupak

Služba za carinsko prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; prati i proučava sudsku praksu; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička izvješća i izvješća o kaznenoj evidenciji, te izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za carinsko-prekršajni postupak, ustrojavaju se:

4.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

4.1.2. Odjel za prodaju robe.

4.1.1. Odjel za carinsko-prekršajni postupak

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-prekršajnom i trošarinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima; surađuje s pravosudnim i državnim tijelima, provodi prvostupanjske prekršajne postupke za prekršaje iz djelokruga rada Carinske uprave po službenoj dužnosti temeljem prijava o počinjenom prekršaju, provodi prvostupanjske prekršajne postupke temeljem optužnih prijedloga ovlaštenih tužitelja koji su ovlašteni neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona; naredbom određuje vrijeme i mjesto održavanja glavne rasprave, upućuje pozive kojima na glavnu raspravu poziva okrivljenike i druge osobe čija je nazočnost potrebna, provodi glavnu raspravu na kojoj ispituje pozvane osobe, te izvodi dokaze, sastavlja zapisnike o radnjama poduzetim tijekom prekršajnog postupka, provodi žurni prekršajni postupak u slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, donosi rješenja o prekršaju i izdaje prekršajne naloge, donosi rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, primjeni mjera opreza, spajanju ili razdvajanju postupaka, jamčevini, odbačaju, obročnoj otplati novčanih kazni, izdvajanju nezakonitih dokaza, stavljanju izvan snage prekršajnih naloga, te izdaje dovedbene naloge, razmatra podnesene žalbe, donosi rješenja o odbačaju žalbi koje su nedopuštena i nepravodobna, kao i u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom, dostavlja žalbe sa spisima Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja; po potrebi postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; prati i proučava sudsku praksu, izrađuje izvješća o kaznenoj evidenciji i ostala izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.1.2. Odjel za prodaju robe

Odjel za prodaju robe preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle, provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava i druge strane robe, poziva stranke radi stavljanja roba za koje nije propisana mjera oduzimanja u odgovarajuće carinski dopušteno postupanje ili uporabu, donosi rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe, skrbi o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava od strane Hrvatskog autokluba, izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za besplatnu dodjelu te provodi administrativne i stručne poslove u vezi s provedbom besplatne dodjele robe, provodi službene radnje knjiženja duga, izrađuje statistička i druga izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela.

4.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i drugim područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora carinskih, trošarinskih i drugih obveznika; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte ; obavlja nadzor na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg plana rada inspekcijskog nadzora i provjera; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; prikuplja podatke i informacije; obrađuje i analizira prikupljene podatke; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; obavlja poslove otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; sprječava krijumčarenje svih vrsta roba, droga i prekursora, divljih vrsta i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine; kontrolira izvoz robe dvojne namjene te uvoz i izvoz robe vojne namjene; nadzire širenje oružja za masovno uništavanje; kontrolira ostalu robu koja podliježe mjerama ograničenja i zabranama; suzbija ostale oblike carinskih trošarinskih i drugih prijevara; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor Središnjeg ureda; aktivno prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; sastavlja zapisnike i provodi upravni postupak po okončanju nadzora, odnosno provjere; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka iz upravnih područja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih područja koje su stavljene u nadležnost Carinskoj upravi, odnosno propise carinskog, trošarinskog, poreznog i drugog sustava; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkriva i sprječava sve oblike nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenje otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva i nadzor nad provedbom propisa koji reguliraju poduzimanje carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, rješava u žalbenom postupku ili žalbu dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja i provodi službene radnje knjiženja duga; prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

U Službi za nadzor ustrojavaju se:

4.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

4.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom.

4.2.1. Odjel za nadzor i upravni postupak

Odjel za nadzor i upravni postupak obavlja poslove inspekcijskog nadzora i upravnih postupaka nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, koji obuhvaća nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna; obavlja poslove inspekcijskog nadzora na području zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; provodi poslove prethodnih provjera gospodarski subjekata prije donošenja odobrenja za ovlaštene gospodarske subjekte ; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg plana rada inspekcija na osnovi kojeg daje prijedloge za izradu mjesečnih planova rada u provođenju inspekcijskih nadzora; analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora; provodi upravni postupak po okončanju nadzora; provodi službene radnje knjiženja duga; podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje obveznika javnih davanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i nadležnim tijelima državne uprave iz područja djelokruga rada Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate inspekcijskih nadzora u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada; postupa i rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone i druge propise iz upravnih područja carine, trošarina i posebnih poreza, odnosno propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; u prvostupanjskom postupku osobito rješava o otvaranju i zatvaranju carinskih skladišta, o naplati, povratu i otpustu carinskog duga i zateznih kamata, o uništenju robe pod carinskim nadzorom, o oduzimanju robe, o poništenju jedinstvene carinske deklaracije; utvrđuje ispravne i konačne podatke u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, o odobravanju pojednostavljenog postupka razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; rješava o oslobođenju od plaćanja carine, o utvrđenoj carinskoj vrijednosti u slučaju sumnje da deklarirana vrijednost ne predstavlja stvarno plaćenu cijenu, o otkupu robe oduzete pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela, o naplati i povratu trošarine i posebnih poreza i oslobođenju od plaćanja posebnih poreza, o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavljenih postupaka za ambalažu u svezi postupaka privremenog uvoza i privremenog izvoza, te sukladno posebnim ovlaštenjima o odobrenju pojednostavnjenih postupaka deklariranja temeljem komercijalnih isprava uz pregled robe na granici i odobrenja vezana na privremeni uvoz/izvoz i ponovni izvoz/uvoz ambalaže te druga odobrenja iz nadležnosti Središnjeg ureda Carinske uprave za koje je posebno ovlaštena; provodi prethodni postupak za donošenje odobrenja u vezi s pojednostavnjenjima postupka provoza i izvoza (stjecanje statusa ovlaštenog primatelja, ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog izvoznika) za koje je nadležan Središnji ured Carinske uprave; provodi postupak davanja obavijesti i jamstvenih zahtjeva jamstvenim udruženjima za nerazdužene karnete ATA i TIR, u žalbenom postupku ispituje da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe; ispituje zakonitost, odnosno ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava te donosi rješenja o odbacivanju žalbe; zamjenjuje pobijano rješenje novim ili žalbu sa spisom predmeta dostavlja na odlučivanje Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija; utvrđuje izvršnost rješenja; provodi službene radnje knjiženja duga, prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom postupku te daje upute, tumačenja i smjernice za njihovu pravilnu i ujednačenu primjenu; prati i proučava sudsku praksu; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama područnih carinskih ureda; te izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Službe.

4.2.2. Odjel za istrage i upravljanje rizikom

Odjel za istrage i upravljanje rizikom obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; prikupljanja, analize i obrade podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora povezanih sa provedbom sigurnosno-zaštitne analize rizika EU, određivanja vrste i mjesta kontrole pošiljaka selektiranih za provjeru temeljem zajedničkih EU kriterija rizika, izrade obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; prikupljanja, obrade i analize podataka vezanih uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga i poslova na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje izvješća o aktivnostima od značaja za poslove carinske službe; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); organizira i nadzire poslove u vezi rukovanja markicama, kao i pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Službom za mobilne jedinice Sektora za nadzor; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te mjere radi otkrivanja i sprječavanja svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; provodi nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; pruža operativnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama; organizira i sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s prekršajima i kaznenim djelima iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izvješćuje o rezultatima rada.

4.3. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze izrađuje godišnji plan rada, koordinira i nadzire operativnu provedbu plana rada te surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, carinskim uredima i drugim nadležnim tijelima državne uprave radi izvršavanja zadataka iz djelokruga Službe; sustavno prati, analizira i koordinira provedbu poslovnih procesa i postupanja carinskih ureda u okviru primjene propisa harmoniziranog i neharmoniziranog trošarinskog sustava; daje stručnu pomoć carinskim uredima u najsloženijim trošarinskim i poreznim postupanjima; izrađuje mišljenja na upite trošarinskih i poreznih obveznika te daje upute za rad službenika unutar carinskih ureda; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; surađuje u izradi stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima te naputaka i mišljenja; nadzire pravilnu i ujednačenu provedbu propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; sustavno analitički prati kretanja, pojave i trendove koji se odnose na trošarinsko i porezno postupanje; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; po potrebi obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; obavlja poslove nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka iz svoje nadležnosti; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine putem EMCS sustava; pruža stručnu pomoć gospodarstvenicima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; pruža informacije o novim zakonskim i provedbenim postupanjima vezano uz elektronički sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

4.4. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavlja poslove praćenja napredovanja službenika raspoređenih u područnom uredu; predlaže plan prijema; prati potrebe i daje prijedloge za obrazovanje službenika, te izrađuje godišnje obrazovne planove za područne urede kao i druge poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima; priprema i izrađuje prijedloge rješenja o svim pravnim institutima službeničkog i ravnopravnog statusa službenika i namještenika u područnom carinskom uredu; obavlja poslove pisarnice, arhive i zaštite na radu; poslove vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, knjiži rješenja o povratu, donosi rješenja za kamate, postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži izvode, prazni prihode na propisane račune proračuna, obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuje mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima, vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; sudjeluje u pripremi za izradu financijskih planova; organizira praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za vanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata; prati i analizira troškove službenih vozila; surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave o pitanjima iz svoga djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda u poslovima iz svoga djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije, ustrojavaju se:

4.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

4.4.2. Odjel za obvezna davanja

4.4.3. Odjel za računovodstvo.

4.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave; analizira postojeću organizaciju rada u područnom carinskom uredu; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama područnog carinskog ureda; izrađuje akte s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iste dostavlja Središnjem uredu te kontrolira njihovo korištenje; izrađuje prijedloge rješenja za raspored, ocjenjivanje, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta službenika i namještenika područnog carinskog ureda te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava i obveza službenika i namještenika; očituje se po žalbama na rješenja i daje očitovanja na tužbe; provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku u područnom carinskom uredu, te Središnjem uredu podnosi prijedloge za prijam u državnu službu; pruža stručnu pomoć pročelniku područnog carinskog ureda u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti; priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena; podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju; vodi matične knjige službenika i namještenika, osobne očevidnike i druge propisane evidencije o službenicima i namještenicima područnog carinskog ureda putem Registra zaposlenih u javnom sektoru; obavlja poslove vezane uz planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje; surađuje s organizacijskim jedinicama drugih područnih carinskih ureda koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita; zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja, izdaje predmete iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, područnog carinskog ureda i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove dostave službenih akata; organizira poslove telefonske službe, poslove održavanja čistoće prostorija, rukovanja uređajima za grijanje i hlađenje; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.4.2. Odjel za obvezna davanja

Odjel za obvezna davanja vodi evidenciju svih carinskih i poreznih obveznika, provodi postupke prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiži zaduženja po poreznim rješenjima; knjiži rješenja o povratu; prati financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku; postupa povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga; prati izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu; donosi rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te u suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava po žalbama u prvom stupnju; donosi rješenja za kamate; izdaju potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama; prati objave o otvaranju postupaka predstečajne nagodbe, stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja; knjiži zaduženja i uplate na evidentni račun na temelju izvoda iz Financijske agencije, sastavlja temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna; povezuju otvorene uplate, provodi diobe uplata, povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja; rješava po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku; obavlja naplatu duga iz instrumenata osiguranja; prati rokove zastare i utvrđuje otpis dospjelog duga sukladno važećim propisima, o čemu izrađuje izvješća i provodi odgovarajuća knjiženja; vodi evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima; postupa po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprima mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; ažurira podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj putem aplikacije »A« i »B« računa, izrađuju mjesečni i tromjesečni obračun istih, kao i mjesečno i tromjesečno izvješće o utvrđenim pravima; vrši unos i ažuriranje podataka o nenaplativosti i otpisu TVS-a u Aplikaciji WOMIS; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.4.3. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova, vodi brigu o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; zaprima račune dobavljača, ovjerava ispravnost računa nakon obavljene kontrole, te ih dostavlja u Središnji ured na plaćanje; obavlja poslove obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima; postupa po ugovorima o djelu; podnosi zahtjeve za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, podiže gotovinu u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima; vodi blagajničko poslovanje; izdaje račune za vanuredovni rad, knjiži i prati naplatu istih; izdaje i priprema naloge za službena putovanja i obračunava putne troškove; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavlja poslove ekonomata – zaprima i raspodjeljuje sredstava potrebna za rad; izrađuje narudžbenice; obavlja poslove i vodi evidencije vezano za pečate s državnim grbom, štambilje i faksimile, kao i distribuiranje istih korisnicima; obavlja poslove i vodi evidencije vezane za carinska kliješta; traži suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje prijedloge za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje imovine, objekata i opreme na objektima; prati i analizira troškove službenih vozila; izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

4.5. Služba za provedbu tarifnih mjera

Služba za provedbu tarifnih mjera obavlja poslove praćenja tarifnih propisa Europske unije, uključujući mjere zajedničke agrarne i trgovinske politike, propisa vezanih uz razvrstavanje robe u harmonizirani sustav, kombiniranu nomenklaturu, TARIC i druge nomenklature koje se koriste u provedbi tarifnih mjera Europske unije; praćenja propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti kao i međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; praćenja postupanja carinskih ureda i završavanja postupaka po uvoznim carinskim deklaracijama vezano uz provedbu specifičnih mjera zajedničke agrarne politike, antidampinških i kompenzacijskih mjera te drugih specifičnih tarifnih mjera, vođenje evidencija i prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije, u područnom carinskom uredu na području svoje nadležnosti; praćenja postupanja carinskih ureda i koordinacije fizičkih provjera robe koju se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera, odobravanja zapisnika o provjerama, vođenja evidencija te prikupljanja podataka o obavljenim fizičkim provjerama za potrebe izvješćivanja prema Središnjem uredu, agenciji nadležnoj za plaćanja u poljoprivredi i nadležnim tijelima Europske unije; suradnje sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo Središnjeg ureda te drugim ustrojstvenim jedinicama Područnog ureda, pružanja stručne pomoći i informacija iz područja primjene tarifnih mjera Europske unije, uključujući mjera zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike, razvrstavanja robe, carinske vrijednosti i podrijetla robe, carinskim službenicima i gospodarstvenicima na području svoje nadležnosti; praćenja prakse rada carinarnica iz svog djelokruga rada; iniciranja korektivnih aktivnosti; sudjelovanja u tematskim sastancima u okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te koordinacije rada sa službama za provedbu tarifnih mjera drugih područnih carinskih ureda, u cilju jednoobraznog postupanja; praćenja kretanja cijena, prikupljanja obavijesti i izrade baza podataka o referentnim vrijednostima rizičnih robe; dostave podataka carinskim uredima i graničnim carinskim uredima o raspoloživim cijenama robe; suradnje u pripremanju profila rizika; donošenja odobrenja za mjesto utovara, pojednostavljeni postupak opskrbe te drugih odobrenja vezano uz postupak izvoza robe uz primjenu izvoznih naknada i izvankvotnog šećera; izdavanja mišljenja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo; sudjelovanja u provjeri znanja pri stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika; koordinacije nad nadzorom ovlaštenih izvoznika i primjenom zabrane sustava povrata carine; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima radnih tijela Europske unije, a iz nadležnosti Službe; pripreme i provedbe stručne obuke carinskih službenika i gospodarstvenika, iz djelokruga rada Službe u područnom carinskom uredu.

4.6. Služba – Operativno-komunikacijski centar Split

Služba – Operativno-komunikacijski centar Split zaprima obavijesti o svim izvanrednim i sigurnosnim događajima na području nadležnosti područnog carinskog ureda; prikuplja informacije i obavijesti značajne za nesmetan rad ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda; pruža stručnu, operatinu i logističku pomoć Odjelu za mobilne jedinice Split i drugim odjelima po potrebi; surađuje s operativno-komunikacijskim centrima drugih područnih carinskih ureda te operativno-komunikacijskim centrima drugih tijela državne uprave, izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar u Središnjem uredu Carinske uprave i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija; u slučajevima izvanrednih i kriznih situacija ili drugih ugroza na području nadležnosti područnog carinskog ureda koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o događajima i pojavama; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje područnog carinskog ureda, daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave.

U Područnom carinskom uredu Split, ustrojavaju se carinski uredi i granični carinski uredi kako slijedi:

A. CARINSKI UREDI

1. Carinski ured Split

1.1. Služba za nadzor

1.2. Služba za trošarine i posebne poreze

1.3. Služba za robno-granične procedure Luka Split

1.4. Služba za robno-granične procedure Zračna luka Split

2. Carinski ured Šibenik

2.1. Služba za nadzor

2.2. Služba za trošarine i posebne poreze

2.3. Služba za robno-granične procedure Luka Šibenik

3. Carinski ured Zadar

3.1. Služba za nadzor

3.2. Služba za trošarine i posebne poreze

3.3. Služba za robno-granične procedure Luka Zadar

3.4. Služba za robno-granične procedure Zračna luka Zadar

4. Carinski ured Ploče

4.1. Služba za nadzor

4.2. Služba za trošarine i posebne poreze

4.3. Služba za robno granične procedure Luka Ploče

5. Carinski ured Dubrovnik

5.1. Služba za nadzor

5.2. Služba za trošarine i posebne poreze

5.3. Služba za robno-granične procedure Dubrovnik

5.4. Služba za robno-granične procedure Korčula

5.5. Služba za robno-granične procedure Zračna luka Dubrovnik.

Carinski ured obavlja poslove nadzora i provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja poslove nadzora sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; surađuje s Područnim carinskim uredom u izradi godišnjeg plana provjera; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; vodi i ažurira SEED bazu podataka; vodi porezne i druge evidencije te izrađuje odgovarajuća izvješća; provodi postupak u vezi instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s instrumenata osiguranja plaćanja trošarine; pokreće naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika; donosi odobrenja za pojednostavnjenje postupke kao i izmjene i odluke o ukidanju odobrenja; rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske proizvode; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; obavlja provjere ispunjavanja uvjete rada trošarinskog skladišta i korisnika trošarinskih proizvoda; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda putem EMCS sustava i pokreće odgovarajuće postupke; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Ureda; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje.

U carinskim uredima, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Služba za nadzor

2. Služba za trošarine i posebne poreze

3. Služba za robno-granične poslove.

1. Služba za nadzor

Služba za nadzor obavlja poslove provjera temeljem zakonskih propisa za čiju je primjenu nadležna Carinska uprava; obavlja naknadne provjere jedinstvenih carinskih deklaracija, izdanih odobrenja te poslovne dokumentacije i podataka koji se odnose na uvozne i izvozne carinske postupke; obavlja poslove vezane uz ATA i TIR karnete; provodi provjere temeljem zahtjeva stranih administracija, stručnih službi i drugih tijela državne uprave; obavlja nadzor nad prometom i uporabom trošarinskih proizvoda te proizvoda na koje se plaća poseban porez; obavlja provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima; provodi poslove prethodnih provjera gospodarskih subjekata prije donošenja odobrenja, pojednostavnjene postupke deklariranja, postupke s gospodarskim učinkom i druge postupke iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja prethodne provjere vezano uz provođenje zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; obavlja poslove nadzora nad provedbom propisa o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprječavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provjerava zakonitosti postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama; obavlja nadzor kretanja, raspolaganja i prometa opasnih proizvoda i proizvoda čije je stavljanje na tržište zabranjeno ili ograničeno ili za koje je naređeno povlačenje s tržišta, odnosno proizvoda koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve i predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; u suradnji s Područnim carinskim uredom izrađuje godišnji plan provjera, na temelju kojih se izrađuju mjesečni planovi; provodi upravni postupak po okončanju nadzora odnosno provjere; provodi službene radnje knjiženja duga; izdaje prekršajne naloge, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNRES); rukuje markicama i organizira rad pomoćnog trezora za duhanske prerađevine; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; unosi rezultate provjera u sustav za upravljanje rizicima i baze podataka; izvješćuje o rezultatima rada.

2. Služba za trošarine i posebne poreze

Služba za trošarine i posebne poreze surađuje s Područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, naputke i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika i registar obveznika posebnih poreza; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnih poreza; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za ne pravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnih poreza; pruža stručnu pomoć trošarinskim i poreznim obveznicima; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnih poreza; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i poreznih obveznika; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog skladišta; prati kapacitete trošarinskih i poreznih obveznika; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nazorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnih poreza; sudjeluje u pripremi plana inspekcijskog nadzora i provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga rada Službe; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; educira carinske službenike i gospodarske subjekte o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga rada Službe.

3. Služba za robno-granične procedure

Služba za robno-granične procedure odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja carina i drugih javnih davanja; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; vodi carinsko skladište; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada carinskog ureda.

B. GRANIČNI CARINSKI UREDI

1. Granični carinski ured Kamensko

2. Granični carinski ured Vinjani Donji

3. Granični carinski ured Metković

4. Granični carinski ured Karasovići.

Granični carinski ured provodi poslove nadzora u putničkom i robnom prometu, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, robe koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi mjere carinske provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti s propisima; provodi carinsko-sigurnosne mjere; odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja; obračunava i naplaćuje carine i druga javna davanja; sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem posebnih kategorija roba koje podliježu ograničenjima i zabranama te unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; obavlja nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu; kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; obavlja pripremne radnje za prikupljanje i kreiranje Izvješća o prijevarama i nepravilnostima (OWNERS); podnosi prijave o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada graničnog carinskog ureda.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 64. i članak 64. brišu se.

Članak 31.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. brišu se.

Članak 32.

Naslov iznad članka 66. i članak 66. brišu se.

Članak 33.

U članku 77. stavku 13. iza zadnje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Voditelj Službe za unutarnji nadzor za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra.«.

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»Radom Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara upravlja voditelj službe koji je za svoj rad odgovoran ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra nadležnom za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, a za obavljanje poslova koji se odnose na program IPA i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.«.

Članak 34.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Carinskom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda Carinske uprave.

Ravnatelj može imati dva zamjenika i više pomoćnika.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovoran je ravnatelju i ministru financija.

Pomoćnik ravnatelja upravlja radom sektora u Središnjem uredu te obavlja druge poslove iz djelokruga rada Carinske uprave koje mu povjeri ravnatelj.

Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovoran je ravnatelju, zamjeniku ravnatelja i ministru.

Radom službe u sektoru u Središnjem uredu upravlja voditelj službe, radom odjela u službi upravlja voditelj odjela.

Voditelj službe u Središnjem uredu odgovoran je za rad službe ravnatelju, zamjeniku ravnatelja i pomoćniku ravnatelja.

Voditelj odjela u Središnjem uredu odgovoran je za rad odjela voditelju službe i pomoćniku ravnatelja.

Radom područnog carinskog ureda upravlja pročelnik koji je ujedno pomoćnik ravnatelja.

Pročelnik područnog carinskog ureda ima jednog ili više zamjenika.

Zamjenik pročelnika područnog carinskog ureda obavlja poslove koje mu povjeri pročelnik i zamjenjuje pročelnika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti.

Pročelnik područnog carinskog ureda odgovoran je za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga područnog carinskog ureda ravnatelju, zamjeniku ravnatelja i ministru.

Zamjenik pročelnika područnog carinskog ureda odgovoran je za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga područnog carinskog ureda pročelniku, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju.

Radom službe u područnom carinskom uredu upravlja voditelj službe, a radom odjela u službama upravlja voditelj odjela.

Voditelj službe u područnom carinskom uredu odgovoran je za rad službe pročelniku, zamjeniku ravnatelja i ravnatelju, a voditelj odjela u službi za rad odjela odgovoran je voditelju službe i pročelniku područnog carinskog ureda.

Radom carinskog ureda i graničnog carinskog ureda upravlja predstojnik i može imati jednog ili više pomoćnika.

Predstojnik carinskog ureda odnosno graničnog carinskog ureda odgovoran je za rad ureda pročelniku područnog carinskog ureda.

Radom službe u carinskom uredu upravlja voditelj službe koji je odgovoran za rad službe u carinskom uredu pročelniku područnog carinskog ureda.«.

Članak 35.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 36.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 37.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. srpnja 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/65

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

15

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

8

2.1.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

8

2.1.3.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

2.2.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

1

2.2.1.

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

5

2.2.1.1.

PODODSJEK PISARNICA

12

2.2.2.

ODJEL ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

6

2.2.2.1.

PODODSJEK ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

27

2.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

2.3.1.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

12

2.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

5

2.4.

SEKTOR ZA INFORMATIKU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.4.1.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

8

2.4.2.

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

8

2.5.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE UŽEG DIJELA MINISTARSTVA

5

2.5.2.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE POREZNE UPRAVE

5

2.5.3.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE CARINSKE UPRAVE

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

132

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSEneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE

1


neposredno u zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE

1

3.1.1.1.

ODJEL FISKALNIH ANALIZA I PROJEKCIJA

5

3.1.1.2.

ODJEL ZA KOORDINACIJU I UPRAVLJANJE VLASTITIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

5

3.1.2.

SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

1

3.1.2.1.

ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA I PROGNOZA

5

3.1.2.2.

ODJEL FISKALNE STATISTIKE

5


ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE – UKUPNO

25

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

1

3.2.1.1.

ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA

6

3.2.1.2.

ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

6

3.2.2.

SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA, DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

1

3.2.2.1.

ODJEL ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

5

3.2.2.2.

ODJEL ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

8


SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

29

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

SLUŽBA ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE, PLATNE SUSTAVE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU

1

3.3.1.1.

ODJEL ZA BANKARSTVO I PLATNE SUSTAVE

5

3.3.1.2.

ODJEL ZA OSIGURANJE

5

3.3.1.3.

ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

5

3.3.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE

1

3.3.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA

5

3.3.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE

5

3.3.3.

SLUŽBA ZA POTROŠAČE I FINANCIJSKU PISMENOST, LICENCIRANJE I NADZOR

1

3.3.3.1.

ODJEL ZA POTROŠAČE I FINANCIJSKU PISMENOST

5

3.3.3.2.

ODJEL ZA LICENCIRANJE I NADZOR

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POSLOVA S EUROPSKOM UNIJOM

8

3.4.2.

SLUŽBA ZA SURADNJU S INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA FINANCIJA

8


SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU – ukupno

18

3.5.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.5.1.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

8

3.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE OBAVEZA PREMA MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

8


SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE – ukupno

18

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU

– ukupno

131

4.

DRŽAVNA RIZNICAneposredno u državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

4.1.1.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA

11

4.1.1.2.

ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I KONSOLIDACIJU PRORAČUNA

5

4.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKE ANALIZE I OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

1

4.1.2.1.

ODJEL ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA I PRORAČUNSKE ANALIZE

5

4.1.2.2.

ODJEL ZA OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

5

4.1.3.

SLUŽBA ZA FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

4.1.3.1.

ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE

5

4.1.3.2.

ODJEL ZA ANALIZE FISKALNOG KAPACITETA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5


SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKE ANALIZE

1

4.2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.1.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.2.

SLUŽBA ZA PLATNI PROMET

1

4.2.2.1.

ODJEL ZA KUNSKI PLATNI PROMET

6

4.2.2.2.

ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

5

4.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

4.2.3.1.

ODJEL ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA I ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

5

4.2.3.2.

ODJEL ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO

5

4.2.3.3.

ODJEL ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO

5


SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

41

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1


NEPOSREDNO U SEKTORU IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

4.3.1.1.

ODJEL ZA ZADUŽIVANJA

4

4.3.1.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I RIZICIMA

3

4.3.1.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJU JAVNOG DUGA

5

4.3.2.

SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA, FINANCIJSKE OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU

1

4.3.2.1.

ODJEL ZA IZDAVANJE I EVIDENCIJU DRŽAVNIH JAMSTAVA

5

4.3.2.2.

ODJEL ZA NAPLATU DRŽAVNIH JAMSTAVA, POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU I OVRHU

5


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM

DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

1

4.4.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

5

4.4.1.2.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

4.4.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

1

4.4.2.1.

ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

6

4.4.2.2.

ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

7


SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ

RIZNICI – ukupno

27

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

6

4.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE

6

4.5.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I PRAĆENJE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA PRETPRISTUPNIM PROGRAMIMA

6


SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

156

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZORneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

1

5.1.1.1.

ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE

5

5.1.1.2.

ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

5

5.1.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE

1

5.1.2.1.

ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

5

5.1.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE

5

5.1.3.

SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

1

5.1.3.1.

ODJEL ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

5

5.1.3.2.

ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE

5

5.1.4.

SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

5.1.4.1.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE

6

5.1.4.2.

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA

5

5.1.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK I

8

5.1.6.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK II

8

5.1.7.

SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

1

5.1.7.1.

ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR

5

5.1.7.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

5


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

73

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU

1

5.2.1.1.

ODJEL ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

12

5.2.1.2.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV

7

5.2.2.

SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA

1

5.2.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE

8

5.2.2.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

36

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

9

5.3.2.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

8

5.3.3.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

8


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE – ukupno

27

5.4.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.1.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

5

5.4.1.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.2.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

5

5.4.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.3.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA TE FIZIČKIH OSOBA KOJIMA SU DOZNAČENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

8

5.4.4.

SLUŽBA ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.4.1.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

6

5.4.4.2.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA RIJEKA

6

5.4.4.3.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA ZADAR

7

5.4.4.4.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA SPLIT

6

5.4.4.5.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA OSIJEK

6

5.4.5.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGINALNE) SAMOUPRAVE TE PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

8

5.4.6.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA KOD PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA I NADZOR NAD POKRETANJEM POSTUPKA I FINANCIJSKIM POSLOVANJEM TIJEKOM POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

8


SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno

80

5.5.

SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE

8

5.5.2.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

8


SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

18

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

5

5.6.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU CARINSKOG SUSTAVA

4

5.6.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU POREZNOG SUSTAVA

4


SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.7.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

5.8.

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

5.8.1.

ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA

3

5.8.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

3

5.8.3.

ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA

3


SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

268

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK

1

6.1.1.

ODJEL ZA POREZE OD DJELATNOSTI I OVRHU

6

6.1.2.

ODJEL ZA IMOVINSKE I LOKALNE POREZE

6

6.2.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI CARINSKI POSTUPAK

1

6.2.1.

ODJEL ZA TROŠARINSKI SUSTAV

5

6.2.2.

ODJEL ZA CARINSKI POSTUPAK

5

6.3.

SLUŽBA ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

1

6.3.1.

POREZNI ODJEL ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

12

6.3.2.

CARINSKI ODJEL ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

3

6.3.3.

PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

6.3.4.

PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

5

6.3.5.

PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

53

MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno

755


POREZNA UPRAVA


 

SREDIŠNJI URED

1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

1.

SEKTOR ZA POREZNI SUSTAV

1

 

neposredno u sektoru

1

1.1.

SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

11

1.2.

SLUŽBA ZA POREZ NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSE

13

1.3.

SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

8

1.4.

SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ

8

1.5.

SLUŽBA ZA POSTUPKE, EVIDENCIJE I STATISTIKE SUSTAVA OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

9

1.6.

SLUŽBA ZA OPĆI POREZNI ZAKON I NEKRETNINE

8

 

SEKTOR ZA POREZNI SUSTAVukupno

59

2.

SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SLUŽBA ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA ISPU

11

2.2.

SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE

10

2.3.

SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE

10

2.4.

SLUŽBA ZA REGISTRE I DRUGE OPĆE PODATKE

10

 

SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE – ukupno

43

3.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

SLUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, IZRADU I IMPLEMENTACIJU RJEŠENJA

11

3.2.

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA I POMOĆ KORISNICIMA

11

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAVukupno

24

4.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

11

4.2.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

11

4.3.

SLUŽBA ZA NADZOR IGARA NA SREĆU, ZABAVNIH I NAGRADNIH IGARA

9

4.4.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO-KAZNENIH DJELA

11

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

44

5.

SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

SLUŽBA ZA NAPLATU

11

5.2.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

5.3.

SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

11

5.4.

SLUŽBA ZA USKLAĐIVANJE I UJEDNAČAVANJE RADA OVRŠNOG POSTUPKA

11

 

SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK – ukupno

46

6.

SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE

11

6.2.

SLUŽBA ZA LOKALNE POREZE

11

 

SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE – ukupno

24

7.

SEKTOR ZA PLANIRANJE, UPRAVLJANJE, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

15

7.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

10

 

SEKTOR ZA PLANIRANJE, UPRAVLJANJE, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA – ukupno

27

8.

SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

10

8.1.1.

Odjel – Pisarnica

9

8.2.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

10

8.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

17

8.4.

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

11

 

SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – ukupno

59

9.

SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

SLUŽBA ZA PRETHODNU KONTROLU

8

9.2.

SLUŽBA ZA NAKNADNU KONTROLU

14

 

SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU – ukupno

24

10.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

9

10.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

9

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA – ukupno

20

11.

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.1.

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ORGANIZACIJU

8

11.2.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROMJENAMA I PRAĆENJE UČINKOVITOSTI

8

11.3.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

8


SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ – ukupno

26

12.

SEKTOR ZA SERVIS POREZNIM OBVEZNICIMA

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

SLUŽBAZA SUSTAV SERVISA POREZNIM OBVEZNICIMA

8

12.2.

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKE SERVISE I PUBLIKACIJE

11

12.3.

SLUŽBA – KONTAKT CENTAR

11


SEKTOR ZA SERVIS POREZNIM OBVEZNICIMA – ukupno

32

 

UKUPNO SREDIŠNJI URED

436

 

PODRUČNI URED ZAGREB

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

1.1.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

9

1.2.

SLUŽBA ZA REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA, OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ I PBZO

14

1.3.

SLUŽBA ZA POVRAT PDV-a INOZEMNIM PODUZETNICIMA

14

 

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

56

2.

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZE NADZORA

1

2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRIPREMU NADZORA

11

2.1.2.

ODJEL ZA ANALIZE NADZORA

12

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.2.1.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA I

15

2.2.2.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA II

15

2.2.3.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA III

14

2.2.4.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA IV

13

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA

1

2.3.1.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA I

13

2.3.2.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA II

12

2.3.3.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA III

11

2.3.4.

ODJEL ZA NADZOR IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

12

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR PDV-a

1

2.4.1.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a I

12

2.4.2.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a II

13

2.4.3.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a III

12

2.4.4.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a IV

11

2.4.5.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a V

10

 

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA – ukupno

191

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

1

3.1.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA I

7

3.2.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA II

7

3.3.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA III

8

3.4.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

7

 

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO-KAZNENIH DJELA – ukupno

30

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

1

4.1.

ODJEL ZA POKRETNINE I

19

4.2.

ODJEL ZA POKRETNINE II

18

4.3.

ODJEL ZA STEČAJEVE, LIKVIDACIJE I NEKRETNINE

22

 

SLUŽBA ZA OVRHU – ukupno

60

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

33

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

25

7.

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

15

7.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

15

7.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR – ukupno

55

8.

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

8.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

19

8.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK – ukupno

48

9.

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

9.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

14

9.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE III

13

9.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

15

9.5.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

13

9.6.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

9

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA – ukupno

83

10.

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA PRAVNE OSOBE

17

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

10.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE – ukupno

45

11.

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

14

11.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

13

11.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

15

11.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA –

ukupno

52

12.

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

12.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR – ukupno

47

13.

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

13

13.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

13

13.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

13.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD – ukupno

48

14.

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

15

14.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC – ukupno

40

15.

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

15.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

17

15.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

17

15.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB –

ukupno

60

16.

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

16.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

14

16.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

13

16.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

5

 

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA – ukupno

36

17.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

17.1.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA I

20

17.2.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA II

20

17.3.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA III

20

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA – ukupno

65

18.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

18.1.

ODJEL ZA NEKRETNINE I

16

18.2.

ODJEL ZA NEKRETNINE II

16

18.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE III

16

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE – ukupno

54

19.

ISPOSTAVA DUGO SELO

22

20.

ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD

22

21.

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

22

22.

ISPOSTAVA SAMOBOR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

22.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

22.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

20

22.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno

42

23.

ISPOSTAVA SESVETE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

23.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

23.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

20

23.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA SESVETE – ukupno

45

24.

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

18

25.

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

25.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

25.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

25.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno

40

26.

ISPOSTAVA VRBOVEC

18

27.

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

27.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

14

27.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

27.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno

34

 

UKUPNO PODRUČNI URED ZAGREB

1293
 

PODRUČNI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

10

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

18

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

18

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

18

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

19

2.5.

SLUŽBA ZA NADZOR V

18

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

92

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO-KAZNENIH DJELA

21

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

28

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

11

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

14

7.

ISPOSTAVA HVAR

11

8.

ISPOSTAVA IMOTSKI

16

9.

ISPOSTAVA KAŠTELA

17

10.

ISPOSTAVA MAKARSKA

18

11.

ISPOSTAVA OMIŠ

16

12.

ISPOSTAVA SINJ

17

13.

ISPOSTAVA SOLIN

14

14.

ISPOSTAVA SPLIT

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

42

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

22

14.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

19

14.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

20

14.5.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

7

 

ISPOSTAVA SPLIT – ukupno

114

15.

ISPOSTAVA SUPETAR

11

16.

ISPOSTAVA TROGIR

16

17.

ISPOSTAVA VIS

6

18.

ISPOSTAVA VRGORAC

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SPLIT

442


 

PODRUČNI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

8

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

17

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

17

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

17

2.5.

SLUŽBA ZA NADZOR V

17

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

86

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO-KAZNENIH DJELA

17

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

27

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

8

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

13

7.

ISPOSTAVA CRIKVENICA

20

8.

ISPOSTAVA ČABAR

5

9.

ISPOSTAVA DELNICE

9

10.

ISPOSTAVA KRK

20

11.

ISPOSTAVA MALI LOŠINJ

11

12.

ISPOSTAVA OPATIJA

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

11

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

 

ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno

24

13.

ISPOSTAVA RAB

10

14.

ISPOSTAVA RIJEKA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

27

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

27

14.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

24

14.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

21

14.5.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

8

 

ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno

112

15.

ISPOSTAVA VRBOVSKO

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU RIJEKA

379
 

PODRUČNI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

17

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

35

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

11

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

17

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

10

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

7

7.

ISPOSTAVA BELI MANASTIR

12

8.

ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC

9

9.

ISPOSTAVA ĐAKOVO

20

10.

ISPOSTAVA NAŠICE

12

11.

ISPOSTAVA OSIJEK

1

11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

23

11.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

26

11.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

17

 

ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno

67

12.

ISPOSTAVA VALPOVO

12

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU OSIJEK

221


 

PODRUČNI URED PAZIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

14

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

14

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

12

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

14

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

55

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

19

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

6

5.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

10

6.

ISPOSTAVA BUZET

10

7.

ISPOSTAVA LABIN

17

8.

ISPOSTAVA PAZIN

13

9.

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

13

9.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno

29

10.

ISPOSTAVA PULA – POLA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

10.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

20

 

ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno

58

11.

ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO

18

12.

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

12

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

 

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno

26

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU PAZIN

273


 

PODRUČNI URED KRAPINA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

12

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DONJA STUBICA

14

6.

ISPOSTAVA KLANJEC

9

7.

ISPOSTAVA KRAPINA

15

8.

ISPOSTAVA PREGRADA

10

9.

ISPOSTAVA ZABOK

17

10.

ISPOSTAVA ZLATAR

13

 

UKUPNO PODRUČNI URED KRAPINA

134


 

PODRUČNI URED SISAK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

15

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DVOR

4

6.

ISPOSTAVA GLINA

6

7.

ISPOSTAVA GVOZD

4

8.

ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA

5

9.

ISPOSTAVA KUTINA

19

10.

ISPOSTAVA NOVSKA

11

11.

ISPOSTAVA PETRINJA

12

12.

ISPOSTAVA SISAK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA SISAK – ukupno

32

 

UKUPNO PODRUČNI URED SISAK

155


 


 

PODRUČNI URED KARLOVAC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

14

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA DUGA RESA

11

6.

ISPOSTAVA KARLOVAC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno

35

7.

ISPOSTAVA OGULIN

11

8.

ISPOSTAVA OZALJ

8

9.

ISPOSTAVA SLUNJ

6

10.

ISPOSTAVA VOJNIĆ

4

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KARLOVAC

134


 

PODRUČNI URED VARAŽDIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

11

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA IVANEC

12

6.

ISPOSTAVA LUDBREG

10

7.

ISPOSTAVA NOVI MAROF

11

8.

ISPOSTAVA VARAŽDIN

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

25

8.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

23

 

ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno

50

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VARAŽDIN

146


 

PODRUČNI URED KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

11

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

12

6.

ISPOSTAVA KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

10

 

ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno

27

7.

ISPOSTAVA KRIŽEVCI

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KOPRIVNICA

104


 

PODRUČNI URED BJELOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

22

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

12

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA BJELOVAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

20

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

10

 

ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno

33

6.

ISPOSTAVA ČAZMA

7

7.

ISPOSTAVA DARUVAR

12

8.

ISPOSTAVA GAREŠNICA

9

9.

ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU BJELOVAR

117


 

PODRUČNI URED GOSPIĆ

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

9

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

9

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA DONJI LAPAC

2

6.

ISPOSTAVA GOSPIĆ

15

7.

ISPOSTAVA KORENICA

4

8.

ISPOSTAVA OTOČAC

7

9.

ISPOSTAVA SENJ

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU GOSPIĆ

69


 

PODRUČNI URED VIROVITICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

14

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA ORAHOVICA

8

6.

ISPOSTAVA SLATINA

12

7.

ISPOSTAVA VIROVITICA

1

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

11

 

ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno

27

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VIROVITICA

86


 

PODRUČNI URED POŽEGA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

12

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA PAKRAC

8

6.

ISPOSTAVA POŽEGA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

11

 

ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno

33

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU POŽEGA

79


 

PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

16

6.

ISPOSTAVA OKUČANI

5

7.

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

23

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

21

 

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno

47

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SLAVONSKI BROD

126


 

PODRUČNI URED ZADAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

16

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

16

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

33

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

5

5.

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

11

6.

ISPOSTAVA BENKOVAC

6

7.

ISPOSTAVA GRAČAC

4

8.

ISPOSTAVA OBROVAC

6

9.

ISPOSTAVA PAG

6

10.

ISPOSTAVA ZADAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

25

10.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

15

 

ISPOSTAVA ZADAR – ukupno

60

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ZADAR

159


 

PODRUČNI URED ŠIBENIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

10

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

21

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DRNIŠ

8

6.

ISPOSTAVA KNIN

7

7.

ISPOSTAVA ŠIBENIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

20

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

21

 

ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno

43

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ŠIBENIK

107


 

PODRUČNI URED VUKOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

13

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

26

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA VINKOVCI

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

 

ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno

35

6.

ISPOSTAVA VUKOVAR

18

7.

ISPOSTAVA ŽUPANJA

18

8.

ISPOSTAVA ILOK

5

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VUKOVAR

136


 

PODRUČNI URED DUBROVNIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

11

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

24

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DUBROVNIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

22

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

 

ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno

42

6.

ISPOSTAVA KORČULA

15

7.

ISPOSTAVA LASTOVO

3

8.

ISPOSTAVA METKOVIĆ

12

9.

ISPOSTAVA PLOČE

8

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU DUBROVNIK

134


 

PODRUČNI URED ČAKOVEC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA ČAKOVEC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

25

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

 

ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno

44

6.

ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE

7

7.

ISPOSTAVA PRELOG

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ČAKOVEC

118URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

 

neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

1.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE I

13

1.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE II

11

1.3.

SLUŽBA ZA OVRHU VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

5


SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – UKUPNO

30

2.

SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA II

16

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA III

15


SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA – UKUPNO

49

3.

SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

6

4.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK

15

5.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA

15

6.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT

17

 

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno

134POREZNA UPRAVA – ukupno

4982


CARINSKA UPRAVA


 

SREDIŠNJI URED

1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

8

1.2.

Služba za operativnu komunikaciju i podršku

30

1.3.

Služba za INTRASTAT

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.3.1.

Odjel za prikupljanje podataka

46

1.3.2.

Odjel za podršku korisnicima

6

1.3.3.

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

10

 

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ukupno

107

2.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za europske poslove

8

2.2.

Služba za međunarodnu suradnju

8

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

18

3.

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

8

3.2.

Služba za unutarnju kontrolu Split

8

3.3.

Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

8

3.4.

Služba za unutarnju kontrolu Osijek

8

3.5.

Služba za unutarnji nadzor

8

 

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU – ukupno

43

4.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

25

4.1.1.

Odjel – pisarnica

9

4.2.

Služba za pravne poslove

9

4.3.

Služba za stručno usavršavanje – Carinski centar za obuku

8

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE – ukupno

53

5.

SEKTOR ZA FINANCIJE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Služba za obvezna davanja

1

5.1.1.

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

6

5.1.2.

Odjel za trošarinska i porezna davanja

5

5.1.3.

Odjel za osiguranje duga

5

5.2.

Služba za računovodstvo

15

5.3.

Služba za nabavu i upravljanje imovinom

1

5.3.1.

Odjel za nabavu

10

5.3.2.

Odjel za upravljanje imovinom

9

 

SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno

55

6.

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za carinski sustav

1

6.1.1.

Odjel za carinsko-porezni sustav

5

6.1.2.

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

5

6.2.

Služba za carinske procedure

1

6.2.1.

Odjel za provedbu carinskih procedura

5

6.2.2.

Odjel za pojednostavnjenja

5

6.2.3.

Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

5

6.3.

Služba za provozni postupak i granične procedure

1

6.3.1.

Odjel za provozni postupak i granične procedure

5

6.3.2.

Odjel za potrage i zaključenje postupaka

14

 

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE – ukupno

50

7.

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Služba za duhanske prerađevine i alkohol

1

7.1.1.

Odjel za duhanske prerađevine

5

7.1.2.

Odjel za alkohol

5

7.2.

Služba za energente i električnu energiju

1

7.2.1.

Odjel za energente

5

7.2.2.

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

5

7.3.

Služba – Trošarinski ured za vezu

8

7.4.

Služba za posebne poreze

8

 

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

41

8.

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.

Služba za carinsku tarifu

1

8.1.1.

Odjel za carinsku tarifu

9

8.1.2.

Odjel za TARIC i kvote

13

8.1.3.

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

8

8.2.

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

1

8.2.1.

Odjel za carinsku vrijednost

6

8.2.2.

Odjel za podrijetlo robe

9

 

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO – ukupno

50

9.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

Služba za upravljanje rizicima

12

9.2.

Služba za carinske istrage

1

9.2.1.

Odjel za istrage carinskih prijevara

7

9.2.2.

Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

9

9.3.

Služba za mobilne jedinice

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

9.3.1.

Odjel za mobilne jedinice Zagreb

54

9.3.2.

Odjel za mobilne jedinice Rijeka

54

9.3.3.

Odjel za mobilne jedinice Osijek

50

9.3.4.

Odjel za mobilne jedinice Split

45

9.3.5.

Odjel za mobilne jedinice Ploče

35

9.3.6.

Odjel za mobilne jedinice Zadar

30

9.3.7.

Odjel za mobilne jedinice Varaždin

30

9.4.

Služba za inspekcijski nadzor i provjere

8

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

346

10.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Služba za informacijske tehnologije

1

10.1.1.

Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

6

10.1.2.

Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost

6

10.2.

Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

1

10.2.1.

Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

7

10.2.2.

Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

6

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno

29

11.

SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

8

11.2.

Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

8

11.3.

Služba za naftne derivate i ugljikovodike

8

11.4.

Služba za industrijske proizvode

8

 

SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ –ukupno

36

 

UKUPNO – SREDIŠNJI URED

833
1.

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

1.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

13

1.1.2.

Odjel za prodaju robe

6

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI

POSTUPAK – ukupno

20

1.2.

Služba za nadzor

1

1.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

35

1.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

20

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

56

1.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

17

1.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

1.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

26

1.4.2.

Odjel za obvezna davanja

25

1.4.3.

Odjel za računovodstvo

14

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM

POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

66

1.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

17

1.6.

Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb

11

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Zagreb I

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.1.

Služba za nadzor

31

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

1.3.

Služba za robno-granične procedure Jankomir i Slobodna zona

23

1.4.

Služba za robno-granične procedure Zapadni kolodvor

13

 

CARINSKI URED ZAGREB I – ukupno

86

2.

Carinski ured Zagreb II

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

2.1.

Služba za nadzor

31

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

2.3.

Služba za robno-granične procedure Žitnjak

23

2.4.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka

73

2.5.

Služba za robno-granične procedure Pošta

25

 

CARINSKI URED ZAGREB II – ukupno

171

3.

Carinski ured Krapina

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Služba za nadzor

16

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno-granične procedure Krapina i Slobodna zona

11

 

CARINSKI URED KRAPINA – ukupno

38

4.

Carinski ured Varaždin

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

9

4.1.

Služba za nadzor

41

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

17

4.3.

Služba za robno-granične poslove Varaždin i Slobodna zona

15

4.4.

Služba za robno-granične poslove Goričan

10

 

CARINSKI URED VARAŽDIN –ukupno

93

5.

Carinski ured Koprivnica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

5.1.

Služba za nadzor

27

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

5.3.

Služba za robno-granične procedure Koprivnica

11

5.4.

Služba za robno-granične procedure Bjelovar

9

 

CARINSKI URED KOPRIVNICA –ukupno

65

6.

Carinski ured Sisak

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za nadzor

14

6.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

6.3.

Služba za robno-granične procedure Sisak

11

 

CARINSKI URED SISAK – ukupno

36

7.

Carinski ured Karlovac

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Služba za nadzor

17

7.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

7.3.

Služba za robno-granične procedure Karlovac

11

 

CARINSKI URED KARLOVAC – ukupno

39

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Jasenovac

83

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

804
2.

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

2.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

2.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

5

2.1.2.

Odjel za prodaju robe

5

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI

POSTUPAK – ukupno

11

2.2.

Služba za nadzor

1

2.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

10

2.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

2.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

2.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

16

2.4.2.

Odjel za obvezna davanja

11

2.4.3.

Odjel za računovodstvo

9

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

37

2.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

2.6.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Rijeka

11

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Rijeka

1

 

Neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za nadzor

27

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

1.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Rijeka

96

1.4.

Služba za robno-granične procedure Škrljevo

14

 

CARINSKI URED RIJEKA – ukupno

154

2.

Carinski ured Pula

1

 

Neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

11

2.1.

Služba za nadzor

37

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

2.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Pula-Pola

25

2.4.

Služba za robno-granične procedure Pazin

16

 

CARINSKI URED PULA – ukupno

101

3.

Carinski ured Gospić

1

 

Neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

3.1.

Služba za nadzor

10

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno-granične procedure Gospić

8

 

CARINSKI URED GOSPIĆ – ukupno

30

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo

123

 

GRANIČNI CARINSKI URED LIČKO PETROVO SELO – ukupno

123

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

511
3.

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

3.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

3.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

9

3.1.2.

Odjel za prodaju robe

5

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK – ukupno

15

3.2.

Služba za nadzor

1

3.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

11

3.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

10

3.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

3.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

18

3.4.2.

Odjel za obvezna davanja

9

3.4.3.

Odjel za računovodstvo

7

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA FINANCIJE – ukupno

35

3.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

3.6.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Osijek

9

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Osijek

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

19

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

12

1.3.

Služba za robno-granične procedure Osijek i Slobodna zona

16

1.4.

Služba za robno-granične procedure Vinkovci

12

 

CARINSKI URED OSIJEK – ukupno

61

2.

Carinski ured Slavonski Brod

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za nadzor

10

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno-granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona

16

 

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD – ukupno

36

3.

Carinski ured Virovitica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za nadzor

20

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno-granične procedure Virovitica

9

 

CARINSKI URED VIROVITICA – ukupno

39

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Bajakovo

157

2.

Granični carinski ured Vukovar

99

3.

Granični carinski ured Županja

93

4.

Granični carinski ured Stara Gradiška

93

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

683
4.

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

4.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

4.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

15

4.1.2.

Odjel za prodaju robe

6

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI

POSTUPAK – ukupno

22

4.2.

Služba za nadzor

1

4.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

26

4.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

14

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

41

4.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

4.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

4.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

26

4.4.2.

Odjel za obvezna davanja

10

4.4.3.

Odjel za računovodstvo

7

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM

POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

44

4.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

10

4.6.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Split

10

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Split

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

13

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

14

1.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Split

27

1.4.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka Split

11

 

CARINSKI URED SPLIT – ukupno

67

2.

Carinski ured Šibenik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

2.1.

Služba za nadzor

8

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno granične procedure Luka Šibenik

13

 

CARINSKI URED ŠIBENIK – ukupno

34

3.

Carinski ured Zadar

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

3.1.

Služba za nadzor

14

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

3.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Zadar

24

3.4.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka Zadar

9

 

CARINSKI URED ZADAR – ukupno

63

4.

Carinski ured Ploče

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

4.1.

Služba za nadzor

9

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

4.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Ploče

39

 

CARINSKI URED PLOČE – ukupno

60

5.

Carinski ured Dubrovnik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

5.1.

Služba za nadzor

11

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

5.3.

Služba za robno-granične procedure Dubrovnik

12

5.4.

Služba za robno-granične procedure Korčula

10

5.5.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka Dubrovnik

11

 

CARINSKI URED DUBROVNIK – ukupno

56

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Kamensko

57

2.

Granični carinski ured Vinjani Donji

53

3.

Granični carinski ured Metković

123

4.

Granični carinski ured Karasovići

82

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

739

CARINSKA UPRAVA – ukupno

3570

MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno

9307

78 26.06.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija