Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove

NN 78/2013 (26.6.2013.), Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1567

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA EUROPSKE POSLOVE

I.

Ovom se Odlukom osniva Međuresorna radna skupina za europske poslove (u daljnjem tekstu: Radna skupina) kao međuresorno radno tijelo pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

II.

Radna skupina razmatra i priprema prijedloge stajališta koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u odgovarajućim postupcima odlučivanja i/ili raspravama na razini Europske unije te razmatra i druga pitanja potrebna za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća.

Prijedloge stajališta, kao i druga pitanja iz stavka 1. ove točke, Radna skupina upućuje Koordinaciji za vanjsku i europsku politiku Vlade Republike Hrvatske.

III.

Postupak izrade, usuglašavanja i usvajanja stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije (na svim razinama) i Europskoga vijeća, zatim postupak izrade i podnošenja odgovora i očitovanja Republike Hrvatske u postupcima zbog povrede prava Europske unije te postupak notifikacije, utvrđuje se Pravilima o postupku usvajanja stajališta Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća te u postupcima zbog povrede prava Europske unije, koja su sadržana u Dodatku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

IV.

Radnu skupinu čine EU koordinatori ili njihovi zamjenici u središnjim tijelima državne uprave i predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Radom Radne skupine upravlja pomoćnik ministrice za europske poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ili osoba koju on ovlasti.

Prema potrebi i po pozivu, u rad Radne skupine mogu biti uključeni i predstavnici drugih tijela te vanjski suradnici.

U okviru Radne skupine djeluje Stručna skupina za pravna pitanja koja koordinira stavove Republike Hrvatske u postupcima zbog povrede prava Europske unije.

V.

Radna skupina će u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke usvojiti Poslovnik o načinu svog rada i postupanja. Administrativne poslove za potrebe Radne skupine obavlja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/265

Urbroj: 50301-21/21-13-2

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

DODATAK ODLUKE

PRAVILA O POSTUPKU USVAJANJA STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE U RADU VIJEĆA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOGA VIJEĆA TE U POSTUPCIMA ZBOG POVREDE PRAVA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

Opće odredbe

Ovim se Pravilima uređuje postupak izrade, usuglašavanja i usvajanja prijedloga stajališta i stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu Vijeća Europske unije (na svim razinama) i Europskoga vijeća, uključujući postupak odlučivanja o dokumentima Europske unije, kao i postupak izrade i podnošenja odgovora i očitovanja Republike Hrvatske u postupcima zbog povrede prava Europske unije te postupak notifikacije.

Članak 2.

Definicije pojmova

Pojedini pojmovi u smislu ovih Pravila imaju sljedeća značenja:

1. Dokumenti Europske unije jesu svi zakonodavni i nezakonodavni akti i njihovi nacrti i prijedlozi koji se razmatraju u okviru Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća, te drugi akti i dokumenti političke ili pravne naravi koje razmatraju i/ili donose institucije i druga tijela Europske unije ili predstavnici vlada država članica na razini Europske unije.

2. Stajališta Republike Hrvatske su stajališta o dokumentima Europske unije koja donosi Vlada, a koja predstavnici Republike Hrvatske zastupaju u odgovarajućim postupcima odlučivanja ili raspravama na razini Europske unije.

3. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske se u pravilu izrađuju za prijedloge zakonodavnih i drugih pravnih akata Europske unije, a prema potrebi i za druge dokumente Europske unije, prije formalnog početka rasprave odnosno postupka odlučivanja u okviru Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća.

4. Nositelj izrade stajališta Republike Hrvatske je tijelo državne uprave zaduženo za izradu prijedloga stajališta i stajališta Republike Hrvatske, u koordinaciji sa sunositeljem odnosno svim drugim tijelima državne uprave i drugim tijelima u čiju nadležnost ulaze pitanja za koja se izrađuje prijedlog stajališta i stajališta.

5. Predstavnici Republike Hrvatske su predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji te drugi članovi diplomatskog osoblja Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i Europskoj zajednici za atomsku energiju (u daljnjem tekstu: Stalno predstavništvo) i čelnik i drugi predstavnici tijela državne uprave te druge osobe ovlaštene zastupati Vladu Republike Hrvatske i njezina tijela u Europskom vijeću, Vijeću Europske unije (dalje u tekstu: Vijeće) i njegovim radnim tijelima.

6. Radna tijela Vijeća su radne skupine i odbori koji pripremaju rad i sastanke Vijeća ili su zaduženi za koordinaciju aktivnosti država članica Europske unije ili davanje mišljenja u određenom području. Radna tijela Vijeća mogu biti osnovana odredbama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odlukama predstavnika vlada država članica, odlukama Vijeća ili odlukama Odbora stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije.

7. Odbor stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: COREPER) je radno tijelo Vijeća odgovorno za pripremu rada Vijeća na ministarskoj razini (tzv. Vijeće ministara), osim u dijelu u kojem rad Vijeća priprema Posebni odbor za poljoprivredu. COREPER se sastaje u dva dijela: u sastavu stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER II) i sastavu zamjenika stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I).

8. Politički i sigurnosni odbor je radno tijelo Vijeća koje prati međunarodnu situaciju u područjima obuhvaćenima zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom i doprinosi utvrđivanju politika davanjem mišljenja Vijeću, na zahtjev Vijeća ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili na vlastitu inicijativu, te provodi politički nadzor i strateški usmjerava operacije upravljanja krizama.

9. Odgovor je odgovor na pismo službene obavijesti i obrazloženo mišljenje Europske komisije u pred-sudskom postupku u slučaju povrede prava Europske unije.

10. Očitovanje je tužba, odgovor na tužbu, žalba i/ili drugi podnesak za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije.

11. Notifikacija je službena obavijest Europskoj komisiji o mjerama prenošenja direktiva u hrvatsko zakonodavstvo.

Članak 3.

Dinamika rada Međuresorne radne skupine za europske poslove

Međuresorna radna skupine za europske poslove (u daljnjem tekstu: Radna skupina) u pravilu se sastaje tjedno, ponedjeljkom poslijepodne, u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Članak 4.

Nositelji izrade stajališta Republike Hrvatske

1. Nositelj izrade stajališta Republike Hrvatske u vezi odgovarajućeg dokumenta Europske unije je tijelo državne uprave određeno Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (klase: 910-04/12-02/16, urbroja: 5030109-12-1, od 31. svibnja 2012. godine).

2. Nositelj izrade stajališta Republike Hrvatske za sastanke Europskoga vijeća je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

3. Nositelj izrade stajališta Republike Hrvatske u pripremu prijedloga stajališta dužan je pravovremeno i na odgovarajući način uključiti sunositelje, odnosno sva druga tijela državne uprave i druga tijela u čiju nadležnost ulaze pitanja obuhvaćena dokumentom EU-a ili točkom dnevnog reda Europskoga vijeća.

4. Sunositelji u smislu stavka 3. ovoga članka dužni su sudjelovati u izradi prijedloga stajališta te pravovremeno i na odgovarajući način dostaviti doprinos po pitanjima iz svoje nadležnosti nositelju.

Članak 5.

Pitanja nadležnosti

1. Tijelo državne uprave može u roku od dva radna dana od dana dostave dokumenta Europske unije za koje se traži izrada stajališta istaknuti prigovor nenadležnosti.

2. U pitanjima u smislu stavka 1. ovog članka, a u slučaju prijepora o nadležnosti, u cilju utvrđivanja daljnjih aktivnosti, zaključak donosi Radna skupina, a iznimno Koordinacija Vlade za vanjsku i europsku politiku na prijedlog Radne skupine.

3. U slučaju da se ne može postići dogovor, nadležnost se definira sukladno stavku 1. članka 4. ovih Pravila.

Članak 6.

Postupak izrade, usuglašavanja i usvajanja prijedloga stajališta

1. Dokument Europske unije u vezi kojeg je potrebno izraditi prijedlog stajališta Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavlja elektroničkom poštom nositelju izrade stajališta, uz naznaku roka za izradu prijedloga stajališta, vodeći pritom računa o dinamici rasprave u radnim tijelima Vijeća EU. Danom dostave dokumenta Europske unije smatra se da je dokument službeno dostavljen.

2. Nositelj izrade stajališta, u suradnji sa sunositeljem te drugim nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima, analizira dokument Europske unije, izrađuje prijedlog stajališta te ga u naznačenom roku, putem elektroničke pošte, dostavlja Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

3. Prijedlog stajališta Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, putem elektroničke pošte dostavlja na očitovanje svim članovima Radne skupine, koji u naznačenom roku dostavljaju nositelju putem elektroničke pošte primjedbe na dostavljeni prijedlog stajališta, nakon proteka kojega roka se smatra da nemaju primjedbi na dostavljeni prijedlog. Prijedlog stajališta se dostavlja i Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, koje može dati svoje primjedbe u svim fazama usuglašavanja stajališta.

4. Sukladno dobivenim primjedbama nositelj izrade stajališta, u suradnji sa sunositeljem te drugim nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima, dorađuje prijedlog stajališta te ga u naznačenom roku putem elektroničke pošte dostavlja Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

5. Radna skupina raspravlja prijedlog stajališta, te ga upućuje na daljnju raspravu Koordinaciji za vanjsku i europsku politiku, koja raspravlja prijedloge stajališta te o predmetnom usvaja Zaključak.

Članak 7.

Sastanci COREPER-a i Posebnog odbora za poljoprivredu

1. Uslijed specifične dinamike pripreme sastanaka COREPER-a, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova putem elektroničke pošte dostavlja najave dnevnog reda i dnevni red za sastanak COREPER-a članovima Radne skupine, određuje nositelje kao i rok za pripremu prijedloga stajališta vezano na pojedine točke dnevnog reda, vodeći pritom računa o dinamici i rokovima za pripremu sastanaka COREPER-a.

2. Nositelj iz stavka 1. ovoga članka priprema prijedlog stajališta za sastanak COREPER-a te ih upućuje na razmatranje u Radnu skupinu.

3. Radna skupina raspravlja prijedlog stajališta za COREPER, te ga upućuje na daljnju raspravu Koordinaciji za vanjsku i europsku politiku. Koordinacija za vanjsku i europsku politiku razmatra prijedloge stajališta te o predmetnom usvaja Zaključak.

4. Izrada i usuglašavanje prijedloga stajališta za Posebni odbor za poljoprivredu u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede.

Članak 8.

Sastanci Političkog i sigurnosnog odbora

1. Izrada i usuglašavanje podloge za Politički i sigurnosni odbor u nadležnosti je Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

2. U području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) predstavnik Republike Hrvatske u Političkom i sigurnosnom odboru postupa temeljem stajališta i smjernica Vlade Republike Hrvatske te po uputi ministrice vanjskih i europskih poslova odnosno dužnosnika kojega ona ovlasti. Upute za političke/geografske radne skupine Vijeća u svim formacijama daju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

3. U području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) predstavnik Republike Hrvatske u Političkom i sigurnosnom odboru postupa temeljem stajališta i smjernica Vlade Republike Hrvatske te po uputi ministrice vanjskih i europskih poslova odnosno dužnosnika kojega ona ovlasti i, ovisno o potrebi, uz prethodne konzultacije s Ministarstvom obrane vezano za vojne misije/operacije EU, te Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa i drugim nadležnim tijelima državne uprave vezano za civilne misije EU. Upute predstavnicima u Grupi za političko-vojna pitanja i Odboru za civilne aspekte upravljanja kriznim situacijama daju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ovisno o potrebi, uz konzultacije s drugim nadležnim tijelima državne uprave.

4. Koordinaciju pri izradi i usuglašavanju podloge za Politički i sigurnosni odbor obavlja Samostalna služba za ZVSP i ZSOP Ministarstva vanjskih i europskih poslova, temeljem doprinosa drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, a kod tema iz područja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, ovisno o potrebi, i ostalih tijela državne uprave.

Članak 9.

Sastanci Vijeća ministara

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova putem elektroničke pošte dostavlja dnevni red za sastanak Vijeća ministara članovima Radne skupine te određuje nositelja i rok za pripremu objedinjenog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća ministara po svim točkama dnevnog reda, vodeći pritom računa o dinamici i rokovima za pripremu sastanaka Vijeća ministara.

2. Nositelj, u suradnji sa sunositeljem i drugim nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima, izrađuje prijedlog stajališta Republike Hrvatske za svaku pojedinu točku dnevnog reda sastanka Vijeća ministara, te objedinjeno stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća ministara po svim točkama dnevnog reda putem elektroničke pošte dostavlja Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova putem elektroničke pošte dostavlja prijedlog objedinjenog stajališta po svim točkama dnevnog reda na očitovanje svim članovima Radne skupine, te određuje rok u kojem se moraju očitovati, nakon čega će se smatrati da su suglasni. Prijedlog stajališta se dostavlja i Stalnom predstavništvu, koje može dati svoje primjedbe u svim fazama.

4. Radna skupina raspravlja prijedlog objedinjenog stajališta po svim točkama dnevnog reda kao i zaprimljene primjedbe tijela državne uprave iz prethodnog stavka, te ga upućuje Koordinaciji Vlade za vanjsku i europsku politiku.

5. Koordinacija Vlade za vanjsku i europsku politiku raspravlja prijedlog objedinjenog stajališta po svim točkama dnevnog reda te ga podnosi na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

6. Stajališta usvojena od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavlja nadležnom tijelu državne uprave čiji čelnici sudjeluju u odgovarajućim sastavima Vijeća ministara.

Članak 10.

Sastanci Europskog vijeća

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova putem elektroničke pošte dostavlja dnevni red i druge prateće pripremne dokumente, te ako postoji, i nacrt zaključaka Europskoga vijeća tijelima državne uprave te određuje nositelje i rok za pripremu stajališta Republike Hrvatske po pojedinim točkama dnevnog reda i nacrta zaključaka, vodeći pritom računa o dinamici i rokovima za pripremu sastanka Europskoga vijeća.

2. Nositelji iz stavka 1. ovoga članka putem elektroničke pošte dostavljaju prijedlog stajališta Republike Hrvatske za Europsko vijeće za pitanja iz svog djelokruga Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

3. Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske putem elektroničke pošte dostavlja objedinjeni prijedlog stajališta za Europsko vijeće svim nadležnim tijelima državne uprave, kao i Stalnom predstavništvu te određuje rok za očitovanje.

4. Nadležna tijela državne uprave dostavljaju dopune na prijedlog stajališta za Europsko vijeće putem elektroničke pošte Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske te, na znanje, i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. U slučaju da se tijela državne uprave ne očituju u roku iz stavka 3. ovog članka smatra se da nemaju primjedbi.

5. Stajalište za Europsko vijeće, na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, usvaja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

Izmjene i/ili dopune stajališta, odstupanje od stajališta

1. U slučajevima kada, nakon sastanka radne skupine, odbora ili posebnih odbora Vijeća, i/ili COREPER-a dođe do značajnijih izmjena i/ili dopuna prijedloga dokumenta Europske unije, koje za posljedicu mogu imati promjene u stavovima Republike Hrvatske, nositelj izrade stajališta dužan je izvršiti dopune u skladu s postupcima propisanim ovim Pravilima.

2. Predstavnik Republike Hrvatske može u raspravi u radnim tijelima Vijeća iznijeti načelno stajalište vodeći pritom računa o temeljnim ranije utvrđenim stavovima i/ili uložiti rezervu.

3. U iznimnim slučajevima, kada se u tijeku rasprave na sastanku radne skupine, odbora ili posebnih odbora Vijeća, i/ili COREPER-a za to ukaže opravdana potreba, predstavnik Republike Hrvatske može odstupiti od ranije utvrđenih stavova u onoj mjeri u kojoj se to smatra opravdanim. U tom slučaju predstavnik Republike Hrvatske mora povratno izvijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i nositelja izrade stajališta Republike Hrvatske.

Članak 12.

Pred-sudski postupak zbog povrede prava Europske unije

1. Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odgovor Republike Hrvatske na pismo službene obavijesti Europske komisije, kao i odgovor Republike Hrvatske na obrazloženo mišljenje Europske komisije u pred-sudskom postupku pokrenutom protiv Republike Hrvatske zbog navodne povrede prava Europske unije kao i zbog neobavješćivanja Europske komisije o nacionalnim mjerama prijenosa direktive (ne-notifikacija).

2. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, putem Stalnog predstavništva, zaprima dokumente Europske komisije (pismo službene obavijesti i obrazloženo mišljenje) u pred-sudskom postupku pokrenutom protiv Republike Hrvatske zbog navodne povrede prava Europske unije kao i zbog neobavješćivanja Europske komisije o nacionalnim mjerama prijenosa direktive (ne-notifikacija).

3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavlja nadležnom tijelu državne uprave zaprimljene dokumente Europske komisije iz prethodnog stavka i pritom određuje rok za pripremu prijedloga odgovora.

4. Prijedlog odgovora na dokumente Europske komisije iz stavka 1. ovoga članka priprema nadležno tijelo državne uprave u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.

5. U okviru pred-sudskog postupka Koordinacija za vanjsku i europsku politiku razmatra i predlaže Vladi Republike Hrvatske odgovor Republike Hrvatske na pismo službene obavijesti Europske komisije, kao i odgovor Republike Hrvatske na obrazloženo mišljenje Europske komisije, a kojeg je prethodno razmotrila i podržala Stručna skupina za pravna pitanja.

6. Odgovor Republike Hrvatske u pred-sudskom postupku, kojeg je utvrdila Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova upućuje Europskoj komisiji putem elektroničke baze podataka Europske komisije za postupke zbog povrede prava EU (baza INFR).

7. Poslove središnjeg upravitelja baze INFR obavlja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Članak 13.

Postupci pred Sudom Europske unije

1. Vlada Republike Hrvatske utvrđuje očitovanja Republike Hrvatske (tužba, odgovor na tužbu, žalbe i ostali podnesci) za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije.

2. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova razmjenjuje dokumente sa Sudom Europske unije putem elektroničke baze podataka Suda Europske unije (e-Curia), kao i putem Stalnog predstavništva.

3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavlja nadležnom tijelu državne uprave zaprimljene dokumente Suda Europske unije i pritom određuje rok za pripremu očitovanja Republike Hrvatske u sudskom postupku.

4. Prijedlog očitovanja na dokumente Suda Europske unije priprema nadležno tijelo državne uprave u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.

Članak 14.

Postupak notifikacije

1. Republika Hrvatska službeno obavještava Europsku komisiju o mjerama prenošenja direktiva u hrvatsko zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: postupak notifikacije) putem elektroničke baze podataka Europske komisije za notifikaciju (u daljnjem tekstu: baza MNE).

2. Postupak notifikacije provodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na temelju izjave o prenošenju direktive koje u bazu MNE dostavlja ministarstvo ili drugo tijelo nadležno za prenošenje pojedine direktive u hrvatsko zakonodavstvo.

3. Poslove središnjeg upravitelja baze MNE obavlja Ministarstvo vanjskih i europskih i poslova.