Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja

NN 78/2013 (26.6.2013.), Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja

MINISTARSTVO BRANITELJA

1613

Na temelju članka 25. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 143/12) ministar branitelja, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I SADRŽAJU VOĐENJA EVIDENCIJE TE NAČINU OBILJEŽAVANJA I ODRŽAVANJA VOJNIH GROBLJA I GROBLJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i sadržaj vođenja evidencije te način obilježavanja i održavanja vojnih groblja, groblja civilnih žrtava Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (u daljnjem tekstu: groblja i grobova).

VOĐENJE EVIDENCIJA

Članak 2.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb na čijem se području nalaze groblja i grobovi, spomen-kosturnice i pojedinačni grobovi sa ili bez nadgrobnih uređaja iz članka 1. ovoga Pravilnika, vode knjigu evidencije groblja i grobova (u daljnjem tekstu: Knjiga groblja).

Knjigu groblja čine obrasci:

– Obrazac 1.: Lokacija groblja,

– Obrazac 2.: Podaci o lokaciji,

– Obrazac 3.: Podaci o pokopanim žrtvama u vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i grobljima iz poslijeratnog razdoblja,

– Obrazac 4.: Izvor podataka o pokopanim žrtvama u vojnim grobljima, grobljima žrtava rata i poslijeratnog razdoblja i

– Obrazac 5.: Izmjene i dopune postojećih podataka.

Članak 3.

Obrasci Knjige groblja 1., 2., 3., 4. i 5. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Knjiga groblja uvezuje se čvrstim uvezom, a stranice su numerirane.

U Knjigu groblja podaci se upisuju kemijskom olovkom koja piše crnom bojom, velikim tiskanim slovima.

Podaci upisani u Knjigu groblja mogu se mijenjati i dopunjavati.

Pogrešni upisi u Knjigu groblja precrtavaju se tako da se precrtani upisi mogu pročitati.

Članak 4.

Podaci upisani u Knjigu groblja su javni i svatko ih može pogledati, osim osobnih podataka pokopanog u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 5.

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba dužno je knjigu groblja ustrojiti u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Knjigu groblja iz stavka 1. ovoga članka ovjerava Ministarstvo branitelja.

Članak 6.

Ministarstvo vodi skupnu evidenciju groblja i grobova za područje Republike Hrvatske na Obrascu 6. koji je s odgovarajućim sadržajem tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Upisivanje u evidenciju vodi se prema rednom broju upisa koji je i matični broj (identifikacijska oznaka) svakog upisa.

Uz svaki upis u skupnu evidenciju kao prilog Obrascu 6. vodi se pripadni Dosje čiji su sastavni dio podatci o katastarskoj čestici, podatci o vlasništvu čestice i položajni plan grobnih mjesta i grobnica i drugih objekata koji pripadaju groblju, pristupne ceste, staze te fotografije groblja.

NAČIN OBILJEŽAVANJA

Članak 7.

Groblja poslijeratnog razdoblja obilježavaju se spomen-obilježjem propisanim Pravilnikom o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 78/2013.).

Vojna groblja koja nisu obilježena, odnosno na kojima ne postoji spomen-obilježje, obilježavaju se spomen-obilježjem identično načinu propisanim Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka, osim jedinstvenog teksta natpisa iz članka 2. istog Pravilnika tekstom koji se odgovarajuće odnosi na pripadnost vojskama i državama osoba pokopanih na vojnom groblju.

Groblja civilnih žrtava rata obilježavaju se spomen-obilježjem identično načinu propisanim Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se radi o groblju koje je zaštićeno kulturno dobro, upisano u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, primjenjuju se propisane mjere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

NAČIN ODRŽAVANJA

Članak 8.

Groblje odnosno grobovi moraju se održavati i najmanje dva puta godišnje uređivati prema mjesnim običajima.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb nadležni su za poslove trajnog održavanja groblja i grobova.

Uređivanje i održavanje groblja i grobova sastoji se od:

– održavanja zasađenog cvijeća i ukrasnih grmova,

– održavanja travnjaka, košenja trave,

– uklanjanja suhih biljnih i drugih otpada,

– održavanja nadgrobnih oznaka,

– održavanja posuda za cvijeće i svijeće,

– odvoženja otpada i snijega,

– održavanja putova,

– održavanje svih pristupnih cesta i parkirališta,

– manjih zahvata održavanja na objektima i pogrebnim spomenicima.

Pristup do groblja treba biti označen putokazom.

Na groblje odnosno grob smije se polagati cvijeće i paliti svijeće u za to predviđeno mjesto. Posjetitelji ne smiju mijenjati izgled groblja odnosno groba, saditi cvijeće i drveće ili stavljati druge oznake na groblje odnosno grob.

PRAVILA PONAŠANJA NA GROBLJU

Članak 9.

Na grobljima iz članka 1. ovoga Pravilnika se provode »Pravila ponašanja« kojim je izričito zabranjeno:

1. galama, trgovanje i obavljanje neovlaštenih poslova;

2. narušavanje reda i mira;

3. neovlašteno zasađivanje cvijeća i drugih nasada;

4. neovlašteno postavljanje grobne galanterije na nadgrobne spomenike i grobove (vaze, kipove i sl.);

5. postavljanje nedoličnih natpisa, slika ili bilo kakva promidžba;

6. oštećenje ili devastiranje grobova nadgrobnih spomenika, nasada, te svih objekata i uređaja na groblju;

7. dovođenje kućnih ljubimaca i drugih životinja.

POGREBNE SVEČANOSTI

Članak 10.

Činom polaganja vijenaca odaje se počast svim žrtvama pokopanom na grobljima iz članka 1. ovog Pravilnika, te se stoga taj čin treba obaviti u tišini.

Osobe za provedbu protokola, svojom diskretnom nazočnošću, osigurat će da polaganje vijenaca protekne dostojanstveno, a njihova nazočnost neće narušiti taj svečani čin:

a) uvijek su sa strane, kako bi pazili na eventualne potrebe izaslanstva

b) ne prolaze ispred već položenog vijenca (uvijek odlaze u suprotnom smjeru)

c) svaku radnju obavljaju u najvećoj tišini i diskreciji.

1. Vijenac se polaže na držač vijenca, a nikako ne na postament spomenika

– u slučaju većeg broja vijenaca potrebno je osigurati potreban broj držača

– ukoliko nije poznat točan broj vijenaca, protokol će postaviti jedan držač, a u neposrednoj blizini (npr. iza spomenika) osigurat će pričuvne držače. U takvim slučajevima diskretno će se zamoliti izaslanstvo da pričeka na predviđenoj udaljenosti dok se ne postavi dovoljan broj držača

2. Cvjetni aranžman polaže se na postament spomenika. Nakon što izaslanstvo napusti prostor groblja, položeni cvjetni aranžman protokol će izmjestiti i odložiti u podnožje spomenika.

Izaslanstvo koje polaže vijenac uobičajeno čini najviše pet predstavnika:

– dva nositelja vijenca (civilne ili vojne osobe)

– voditelj izaslanstva i dva člana.

Ceremonijal polaganja vijenca

Izaslanstvo zastaje na udaljenosti 5m od spomenika. Nositelji vijenca primiču se spomeniku i odlažu vijenac na držač vijenca, te se vraćaju na mjesto gdje su stali voditelj i ostali članovi izaslanstva.

Voditelj izaslanstva prilazi vijencu, te simboličnom kretnjom popravljanja vrpce na vijencu – polaže vijenac. Nakon toga voditelj se vraća na svoje mjesto te izaslanstvo staje u stav pozor u kojem stoji 15-tak sekundi i blagim naklonom završava ceremonijal polaganje vijenca.

Prilikom polaganja vijenca ne pali se svijeća, već se ista pali nakon polaganja vijenca, a odlaže na postolje za svijeće koje je postavljeno kod spomenika.

Članak 11.

U slučaju oštećenja ili oskvrnuća groblja i grobova, osoba zadužena za održavanje ili predstavnik lokalne vlasti treba odmah obavijestiti nadležnu policijsku upravu i Ministarstvo branitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika oružanih sila (»Narodne novine« broj: 18/93).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 564-06/13-0001/1

Urbroj: 522-05/2-13-13

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministar

Predrag Matić, v. r.


OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6


78 26.06.2013 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja 78 26.06.2013 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja 78 26.06.2013 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja 78 26.06.2013 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja 78 26.06.2013 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja 78 26.06.2013 Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja