Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

NN 79/2013 (27.6.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1631

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, br. 27/2012 i 36/2012), u članku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 121. i članak 121. mijenjaju se i glase:

»8. UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU

Članak 121.

Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU obavlja stručne poslove planiranja i razvoja kapitalne infrastrukture svih vidova prometa u cilju smanjivanja razlika u kvaliteti i sigurnosti između pojedinih oblika prometa, te postizanja što bolje integriranosti hrvatske prometne mreže s prometnom mrežom Europske unije i zemalja regije uz osiguranje održivosti prometne infrastrukture; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi infrastrukturnih objekata u sektorima: cesta, autocesta, željeznica, luka, zračnih luka i vodenih putova i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih projekata od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna i/ili se financiraju sredstvima fondova Europske unije (pretpristupni fond i strukturni instrumenti); obavlja poslove financijskog planiranja, financijskog upravljanja, praćenja i kontrole vezano uz projekte u sklopu Operativnog programa Promet; obavlja poslove vezane za rad sustava za upravljanje programima EU; obavlja poslove vezane uz I. komponentu programa IPA; obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture; prati zakonsku regulativu i sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku uniju vezanih za prometnu infrastrukturu; prati smjernice razvoja inovativnih prijedloga razvoja prometnog sustava u EU te osigurava provođenje projekata čistog prometa kao i koordinaciju razvoja projekata na lokalnoj razini; obavlja poslove iz nadležnosti zakonodavnog okvira prometne infrastrukture; obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa prometne infrastrukture; obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga; obavlja poslove praćenja poslovanja subjekata koji upravljaju prometnom infrastrukturom i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla.

Za obavljanje poslova Uprave za prometnu infrastrukturu i fondove EU, ustrojavaju se sljedeći sektori:

8.1. Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture

8.2. Sektor za fondove EU.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 130. i članak 130. mijenjaju se i glase:

»8.2. Sektor za fondove EU

Članak 130.

Sektor za fondove EU obavlja stručne poslove planiranja, odabira, pripreme i praćenja provedbe projekata prometne infrastrukture čije su pripreme i/ili provedba vezane za su/financiranje sredstvima fondova Europske unije; sudjeluje u izradi i izmjeni/dopuni Operativnog programa Promet financiranog sredstvima fondova Europske unije (pretpristupni fond i strukturni instrumenti); obavlja analizu prihvatljivosti projektnih prijedloga te predlaže odobrenje za njihovo financiranje; obavlja funkciju Upravljačkog tijela – poslove planiranja, pripreme i praćenja projekata u sklopu Operativnog programa Promet; obavlja poslove financijskog planiranja, financijskog upravljanja i kontrole vezano uz projekte u sklopu Operativnog programa Promet; obavlja poslove vezane za rad sustava za upravljanje programima EU; obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture; obavlja poslove vezane uz I. komponentu programa IPA; prati zakonsku regulativu Europske unije vezanu za prometnu infrastrukturu; sudjeluje u izradi prijedloga međudržavnih sporazuma i ugovora koji se odnose na djelatnost sektora; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i radnih skupina te u izradi državnog proračuna i drugih razvojno- planskih dokumenata kao i u radu stručnih odbora Europske komisije, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora za fondove EU, ustrojavaju se sljedeće službe:

8.2.1. Služba za programiranje i izvješćivanje

8.2.2. Služba za pripremu, praćenje i provedbu projekata

8.2.3. Služba za evaluaciju projekata i potporu sustavu

8.2.4. Služba za financijsko upravljanje.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 131. i članak 131. mijenjaju se i glase:

»8.2.1. Služba za programiranje i izvješćivanje

Članak 131.

Služba za programiranje i izvješćivanje sudjeluje u pripremni Opisa sustava; obavlja poslove izrade i izmjene Operativnog programa Promet; definira i prati provedbu mjera i prioriteta; osigurava uvjete za provedbu Operativnog programa Promet, obavlja poslove komuniciranja i izvješćivanja; prati napredak provedbe Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi specifičnih dijelova NSRO-a; priprema interne procedure sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo; pruža upute Posredničkom tijelu vezano na delegirane funkcije; sudjeluje u izradi uputa za korisnike; izrađuje i čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija – osigurava 'revizijski trag' poslovanja. Nadalje, Služba obavlja poslove vrednovanja programa i u dogovoru s Koordinacijskim tijelom osniva Nadzorni odbor za praćenje za Operativni program Promet te osigurava njegovo djelovanje; usmjerava rad Nadzornog odbora; obavlja poslove tehničkog tajništva; priprema informacije; obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture (SEETO, TEM, TER, Dunavska strategija, itd.); surađuje s međunarodnim institucijama u području TEN-T mreže i prometnih koridora; surađuje sa susjednim zemljama u području prometne infrastrukture; priprema bilateralne sporazume i druge dokumente iz područja suradnje u pogledu prometne infrastrukture za potrebe Ministarstva; obavlja poslove vezane uz programe Europske unije; sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku komisiju i Vijeće Europske unije i obavlja druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za programiranje i izvješćivanje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.1.1. Odjel za programiranje

8.2.1.2. Odjel za izvješćivanje

8.2.1.3. Odjel za međunarodnu suradnju.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 132. i članak 132. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.1. Odjel za programiranje

Članak 132.

Odjel za programiranje sudjeluje u pripremi opisa Sustava; koordinira pripremu i potvrđuje planove za provedbu prioriteta Operativnog programa Promet te odobrava mjere u skladu s prioritetima istoga (može biti promijenjeno uz odobrenje programskog dodatka); utvrđuje mjere za provedbu prioriteta Operativnog programa Promet te razvija uvjete i planove za njegovu provedbu; izrađuje i nakon odobrenja Nadzornog odbora za praćenje Operativnog programa Promet podnosi Europskoj komisiji godišnja i završna izvješća o provedbi Operativnog programa Promet; prati napredak provedbe Operativnog programa Promet i provodi godišnji pregled; priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove NSRO-a i Operativnog programa Promet u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama; priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija, sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo i Tijelo za ovjeravanje; sudjeluje u pružanju uputa Posredničkom tijelu za provedbu delegiranih funkcija, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva Operativnog programa Promet; izrađuje potrebne dokumente, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 133. i članak 133. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.2. Odjel za izvješćivanje

Članak 133.

Odjel za izvješćivanje osigurava provođenje postupaka vrednovanja Operativnog programa Promet i provodi vrednovanja Operativnog programa Promet u skladu s planovima vrednovanja; u dogovoru s Koordinacijskim tijelom osniva Nadzorni odbor za praćenje za Operativni program Promet te osigurava njegovo djelovanje; usmjerava rad Nadzornog odbora za praćenje Operativnog programa Promet i osigurava mu potrebnu dokumentaciju koja će omogućiti nadzor nad kvalitetom provedbe Operativnog programa Promet u skladu sa specifičnim ciljevima istoga; prati provedbu prioriteta i mjera Operativnog programa Promet i sudjeluje u izvještavanju; organizira i rukovodi godišnjim sastancima s Europskom komisijom o napretku provedbe Operativnog programa Promet; obavlja poslove tehničkog tajništva; priprema informacije, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 134. i članak 134. mijenjaju se i glase:

»8.2.1.3. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 134.

Odjel za međunarodnu suradnju obavlja poslove međunarodne suradnje u području prometne infrastrukture (SEETO, TEM, TER, Dunavska strategija, itd.); surađuje s međunarodnim institucijama u području TEN-T mreže i prometnih koridora; surađuje sa susjednim zemljama u području prometne infrastrukture; priprema bilateralne sporazume i druge dokumente iz područja suradnje u pogledu prometne infrastrukture za potrebe Ministarstva; obavlja poslove vezane uz programe Europske unije; sudjeluje u pripremi dokumenata za Europsku komisiju i Vijeće Europske unije iz područja prometne infrastrukture; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 135. i članak 135. mijenjaju se i glase:

»8.2.2. Služba za pripremu, praćenje i provedbu projekata

Članak 135.

Služba za pripremu, praćenje i provedbu projekata obavlja stručne poslove izrade natječajne dokumentacije za projekte tehničke pomoći u slučajevima gdje je Ministarstvo korisnik; nadzire napredak projekata tehničke pomoći; odgovorna je za njihovu provedbu; daje upute Posredničkom tijelu razine 2 za provedbu delegiranih funkcija; pruža potrebne podatke za razne vrste izvješćivanja; sudjeluje u izradi izvještaja i dostavlja podatke za pripremu Nadzornog odbora; prati napredovanje projekata, unosi podatke u MIS; osigurava postojanje sustava za evidentiranje i čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa Promet te osigurava prikupljanje podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje, nadzor, provjeru, reviziju i vrednovanje, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; prati pripremu i provedbu projekata projektiranja kao i ostale dokumentacije koja prethodi aktivnosti građenja; obavlja stručne poslove praćenja pripreme i provedbe projekata kojima se realizira građenje objekata prometne infrastrukture; formira projektne timove; prati financijske tokove i ostale pokazatelje vezane uz provedbu projekata; obavlja administrativne i provjere na terenu; te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za pripremu, praćenje i provedbu projekata, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.2.1. Odjel za projekte tehničke pomoći

8.2.2.2. Odjel za projekte projektiranja

8.2.2.3. Odjel za projekte građenja.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 136. i članak 136. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.1. Odjel za projekte tehničke pomoći

Članak 136.

Odjel za projekte tehničke pomoći obavlja stručne poslove izrade natječajne dokumentacije za projekte tehničke pomoći u slučajevima gdje je Ministarstvo korisnik, nadzire napredak projekata tehničke pomoći za prioritetnu os 1; odgovoran je za pružanje uputa Posredničkom tijelu 2 za provedbu delegiranih funkcija, pruža podatke za izradu dokumenata za Nadzorni odbor, koordinira projekte tehničke pomoći financirane iz različitih izvora; odgovoran je za provjeru isporuke i prihvatljivost izdataka projekata, te obavlja administrativne provjere; daje podatke za stručne poslove izrade proračuna, rezerviranja sredstava i sl.; prati financijske tokove i ostale pokazatelje razvoja projekta; sudjeluje na sastancima koji prate provedbu projekata; sastavlja izvještaje i daje potrebne podatke o realizaciji i napredovanju projekata; unosi odgovarajuće podatke u MIS te osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom putem SCF2007; po potrebi osniva jedinice za provedbu projekata (PIU); u obavezi je osigurati postojanje sustava za evidentiranje i čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa Promet te osigurava prikupljanje podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje, nadzor, provjeru, reviziju i vrednovanje; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 137. i članak 137. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.2. Odjel za projekte projektiranja

Članak 137.

Odjel za projekte projektiranja obavlja stručne poslove praćenja pripreme i provedbe projekata projektiranja, prati aktivnosti koje prethode projektiranju; prati usklađenost s postojećim dokumentima i regulativom, sukladnost s kriterijima odabira, sudjeluje u provođenju savjetodavnih mjera osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; nadzire napredak projekata za prioritetnu os 1 Operativnog programa Promet; inicira i razvija strateške projekte, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata; odgovoran je za praćenje provedbe na nivou Operativnog programa Promet, te obavlja administrativne provjere i provjere na terenu vezano za prioritetnu os 1; prati financijske tokove i ostale pokazatelje razvoja projekta; sudjeluje na sastancima koji prate provedbu projekata; sastavlja izvještaje i daje potrebne podatke o realizaciji i napredovanju; prati provedbu prioriteta i mjera Operativnog programa Promet; unosi odgovarajuće podatke u MIS te osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom putem SCF2007; po potrebi osniva jedinice za provedbu projekata (PIU), odgovoran za pružanje uputa Posredničkom tijelu za provedbu delegiranih funkcija; u obavezi je osigurati postojanje sustava za evidentiranje i čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa Promet te osigurava prikupljanje podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje, nadzor, provjeru, reviziju i vrednovanje, daje podatke za stručne poslove izrade proračuna, rezerviranja sredstava i sl.; pruža podatke za izradu dokumenata za Nadzorni odbor, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 138. i članak 138. mijenjaju se i glase:

»8.2.2.3. Odjel za projekte građenja

Članak 138.

Odjel za projekte građenja obavlja stručne poslove praćenja pripreme i provedbe projekata kojima se realizira građenje objekata prometne infrastrukture; prati izvođenje radova sukladno tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u fazi pripreme i prati ostale, međusobno povezane ugovore; sudjeluje na sastancima koji prate provedbu projekata; sastavlja izvještaje i daje potrebne podatke o realizaciji projekata, inicira i razvija strateške projekte, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva Operativnog programa Promet; u obavezi je osigurati postojanje sustava za evidentiranje i čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa Promet te osigurava prikupljanje podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje, nadzor, provjeru, reviziju i vrednovanje; sudjeluje u provođenju savjetodavnih mjera osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; nadzire napredak projekata za prioritetnu os 1 u sklopu Operativnog programa Promet; odgovoran za provjeru isporuke i prihvatljivost izdataka projekata, te obavlja administrativne provjere i provjere na terenu vezano za prioritetnu os 1; prati financijske tokove i ostale pokazatelje razvoja projekta; sastavlja izvještaje i daje potrebne podatke o realizaciji i napredovanju, unosi odgovarajuće podatke u MIS te osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom putem SCF2007; priprema i dostavlja podatke o svim velikim projektima odgovarajućim tijelima; po potrebi osniva jedinice za provedbu projekata (PIU); pruža Europskoj komisiji informacije koje joj omogućuju procjenu velikih projekata, daje podatke za stručne poslove izrade proračuna, rezerviranja sredstava i sl.; pruža podatke za izradu dokumenata za Nadzorni odbor; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 139. i članak 139. mijenjaju se i glase:

»8.2.3. Služba za evaluaciju projekata i potporu sustavu

Članak 139.

Služba za evaluaciju projekata i potporu sustavu obavlja poslove preliminarne procjene sukladnosti projekata s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti, uz osiguranje održivosti sustava; pomaže u pripremi smjernica za korisnike; osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Nadzorni odbor za praćenje Operativnog programa Promet; sudjeluje kod izbora projekata za financiranje sukladno kriterijima primjenjivim za Operativni program Promet, kao i njihovu usklađenost s nacionalnim propisima i propisima Europske unije; planira i pokreće izbor projekata te provodi postupak odabira projekata; odabire projekte za financiranje u sklopu Operativnog programa Promet; priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere; vodi bazu podataka o projektima; izrađuje Komunikacijski plan; ispituje sumnje na nepravilnosti; koordinira izradu stručnih analiza iz područja zaštite okoliša, studija izvodljivosti, analize troškova i koristi; priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata te provodi i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za evaluaciju projekata i potporu sustavu, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.3.1. Odjel za evaluaciju projekata i baze podataka,

8.2.3.2. Odjel za potporu sustavu, procedure i informiranje.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 140. i članak 140. mijenjaju se i glase:

»8.2.3.1. Odjel za evaluaciju projekata i baze podataka

Članak 140.

Odjel za evaluaciju projekata i baze podataka obavlja preliminarnu procjenu sukladnosti projekata s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 za prioritetnu os 2 i prioritetnu os 3, priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata za prioritetnu os 2 i prioritetnu os 3, i samostalno priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata za prioritetnu os 1; osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Nadzorni odbor za praćenje Operativnog programa Promet; pomaže u pripremi smjernica za korisnike; osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima; osigurava izbor projekata za financiranje sukladno kriterijima primjenjivim za Operativni program Promet, kao i njihovu usklađenost s nacionalnim propisima i propisima Europske unije tijekom cijelog trajanja njihove provedbe; planira i pokreće izbor projekata u obliku ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata; odabire projekte za financiranje, podnosi ih za prioritetnu os 2 i prioritetnu os 3 Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere; vodi bazu podataka o projektima; vrši kontrolu kvalitete dokumentacije; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 14.

Iza članka 140. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 140.a, 140.b, 140.c i 140.d koji glase:

»8.2.3.2. Odjel za potporu sustavu, procedure i informiranje

Članak 140.a

Odjel za potporu sustavu, procedure i informiranje priprema Komunikacijski plan; provodi mjere informiranja i vidljivosti sukladno Komunikacijskom planu pripremljenom od strane Koordinacijskog tijela (sa posebnom pažnjom na mjere usmjerene prema korisnicima za prioritetnu os 1); ispituje sumnje na nepravilnosti za prioritetnu os 1; provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima za prioritetnu os 1; pruža Europskoj komisiji informacije koje joj omogućuju procjenu velikih projekata; odgovoran je za osiguranje sistema za pohranu i vođenje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt Operativnog programa Promet i prikupljanje podataka provedbe potrebnih za financijsko upravljanje, praćenje, vrednovanje, reviziju i procjenu aktivnosti; koordinira izradu stručnih analiza iz područja zaštite okoliša, studija izvodljivosti, analize troškova i koristi; nadzire javnu nabavu vezanu uz projekte; nadzire državnu potpore vezane uz projekte; obavlja poslove izrade internih procedura i priručnika, pruža informatičku podršku Sektoru; obavlja poslove vezane uz upravljanje nepravilnostima i rizicima, koordinira izradu izjave o jamstvu; prati preporuke revizora; pruža pravnu potporu Sektoru; vodi poslove iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na razini Sektora; vodi brigu o edukaciji djelatnika Sektora; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; nadgleda rad Posredničkog tijela razine 2 na temelju procjene rizika kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.2.4. Služba za financijsko upravljanje

Članak 140.b

Služba za financijsko upravljanje obavlja poslove izrade trogodišnjih financijskih planova za Sektor, prati izvršenje i izvještava; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna za Sektor; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima; prati provedbu pravila n+3 i poduzima potrebne mjere radi sprječavanja povrata nepotrošenih sredstava; planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; sudjeluje u provjeri isporuke i prihvatljivosti izdataka projekata, te obavlja administrativne i provjere na terenu; osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima; priprema i dostavlja Tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa, kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko upravljanje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

8.2.4.1. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna,

8.2.4.2. Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje.

8.2.4.1. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna

Članak 140.c

Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna, nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima za prioritetnu os 1 i sa korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 za prioritetnu os 2 i prioritetnu os 3; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene šifre za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima; utvrđuje postupke u svrhu osiguravanja da se svi dokumenti u vezi s izdacima i revizijama, potrebni da se osigura odgovarajući revizijski trag, čuvaju na odgovarajući način; odgovoran je za provođenje savjetodavnih mjera osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; prati provedbu pravila n+3 i poduzima potrebne mjere radi sprječavanja povrata nepotrošenih sredstava; planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata, te obavlja administrativne i provjere na terenu vezano za prioritetnu os 1; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.

8.2.4.2. Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje

Članak 140.d

Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima; odgovoran je za postojanje sustava za evidentiranje i čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt iz Operativnog programa Promet te osigurava prikupljanje podataka o provedbi koji su potrebni za financijsko upravljanje, nadzor, provjeru, reviziju i vrednovanje; osigurava provedbu naknade sredstva koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su naknađeni; priprema i dostavlja Tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; dostavlja Tijelu za ovjeravanje i Tijelu odgovornom za plaćanje informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sudjeluje u nadgledavanju Posredničkog tijela razine 2 na temelju procjene rizika; dostavlja informacije o provjerenim izdacima za prioritetnu os 1; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga kao i druge poslove koji proizlaze iz prirode posla, odnosno nadležnosti Sektora.«.

Članak 15.

U Tablici u kojoj je utvrđen okvirni broj državnih službenika i namještenika, mijenja se broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Novi okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 16.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 17.

Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/67

Urbroj: 50301-05/05-13-3

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

14

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

1

2.1.1.1.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

4

2.1.1.1.1.

Pododsjek pisarnice

8

2.1.1.1.1.1.

Odjeljak pismohrane

3

2.1.1.2.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala

5

2.1.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

2.1.2.

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.2.1.

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

17

2.1.2.2.

Odjel upravljanja voznim parkom

12

2.2.

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.1.

Služba za javnu nabavu

12

2.2.2.

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.2.1.

Odjel za informatiku

5

2.2.2.2.

Odjel za komunikacije

5

2.2.2.3.

Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme

5

Glavno tajništvo – ukupno

87

3.

UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA


3.1.

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom

1

3.1.1.

Služba za lučki sustav

14

3.1.2.

Služba pomorskog dobra

1

3.1.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

5

3.1.2.2.

Odjel za granice pomorskog dobra

5

3.2.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

1

3.2.1.

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

1

3.2.1.1.

Odjel za pravne poslove

5

3.2.1.2.

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove

10

3.2.2.

Služba pomorskog prometa i brodarstva

1

3.2.2.1.

Odjel pomorskog prometa i brodarstva

5

3.2.2.2.

Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku

8

3.3.

Sektor unutarnje plovidbe

1

3.3.1.

Služba pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata

8

3.3.2.

Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

8

3.3.2.1.

Nacionalna RIS središnjica (NCC)

2

3.3.3.

Služba za strategiju i razvojne programe

8

3.4.

Lučke kapetanije


3.4.1.

Lučka kapetanija Sisak sa sjedištem u Sisku

1

3.4.1.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.1.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.1.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.2.

Lučka kapetanija Osijek sa sjedištem u Osijeku

1

3.4.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

8

3.4.2.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.2.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.2.4.

Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu

1

3.4.3.

Lučka kapetanija Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

1

3.4.3.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.3.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.3.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.4.

Lučka kapetanija Vukovar sa sjedištem u Vukovaru

1

3.4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

8

3.4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.4.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva luka i pomorskog dobra – ukupno

139

4.

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE


4.1.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

1

4.1.1.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote

8

4.1.2.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

11

4.2.

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

1

4.2.1.

Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja

1

4.2.1.1.

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

5

4.2.1.2.

Odjel za zaštitu mora

5

4.2.2.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) Hrvatska (sa sjedištem u Rijeci)

15

4.2.2.1.

VTS centar Split (sa sjedištem u Splitu)

12

4.2.2.2.

VTS centar Dubrovnik (sa sjedištem u Dubrovniku)

7

4.2.3.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

14

4.3.

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

1

4.3.1.

Služba upravnih i općih poslova

11

4.3.2.

Služba stručno-tehničkih poslova

1

4.3.2.1.

Odjel flote i tehničkih sustava

5

4.3.2.2.

Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata

5

4.4.

Lučke kapetanije


4.4.1.

Lučka kapetanija Pula sa sjedištem u Puli

1

4.4.1.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

10

4.4.1.2.

Odjel za inspekcijske poslove

4

4.4.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.1.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.1.5.

Ispostava Umag sa sjedištem u Umagu

4

4.4.1.6.

Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu

2

4.4.1.7.

Ispostava Poreč sa sjedištem u Poreču

4

4.4.1.8.

Ispostava Rovinj sa sjedištem u Rovinju

4

4.4.1.9.

Ispostava Raša sa sjedištem u Trgetu

2

4.4.1.10.

Ispostava Rabac sa sjedištem u Rabcu

1

4.4.2.

Lučka kapetanija Rijeka sa sjedištem u Rijeci

1

4.4.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

16

4.4.2.2.

Odjel za inspekcijske poslove

7

4.4.2.3.

Odjel za pravne poslove

9

4.4.2.4.

Odjel za upravne poslove

12

4.4.2.5.

Ispostava Opatija sa sjedištem u Opatiji

1

4.4.2.6.

Ispostava Bakar sa sjedištem u Bakru

3

4.4.2.7.

Ispostava Crikvenica sa sjedištem u Crikvenici

2

4.4.2.8.

Ispostava Krk sa sjedištem u Krku

1

4.4.2.9.

Ispostava Punat sa sjedištem u Puntu

3

4.4.2.10.

Ispostava Cres sa sjedištem u Cresu

2

4.4.2.11.

Ispostava Rab sa sjedištem u Rabu

4

4.4.2.12.

Ispostava Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju

6

4.4.2.13.

Ispostava Omišalj sa sjedištem u Omišlju

2

4.4.2.14.

Ispostava Novi Vinodolski sa sjedištem u Novom Vinodolskom

3

4.4.2.15.

Ispostava Baška sa sjedištem u Baškoj

1

4.4.2.16.

Ispostava Šilo sa sjedištem u Šilu

1

4.4.2.17.

Ispostava Mošćenička Draga sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi

1

4.4.2.18.

Ispostava Kraljevica sa sjedištem u Kraljevici

1

4.4.2.19.

Ispostava Malinska sa sjedištem u Malinskoj

1

4.4.2.20.

Ispostava Susak sa sjedištem u Susku

1

4.4.2.21.

Ispostava Nerezine sa sjedištem u Nerezinama

1

4.4.2.22.

Ispostava Lopar sa sjedištem u Loparu

1

4.4.2.23.

Ispostava Unije sa sjedištem u Unijama

1

4.4.3.

Lučka kapetanija Senj sa sjedištem u Senju

1

4.4.3.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

5

4.4.3.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.3.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.4.3.4.

Ispostava Sveti Juraj sa sjedištem u Svetom Jurju

1

4.4.3.5.

Ispostava Jablanac sa sjedištem u Jablancu

1

4.4.3.6.

Ispostava Karlobag sa sjedištem u Karlobagu

1

4.4.3.7.

Ispostava Novalja sa sjedištem u Novalji

2

4.4.4.

Lučka kapetanija Zadar sa sjedištem u Zadru

1

4.4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

12

4.4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.4.4.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.4.4.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.4.5.

Ispostava Biograd n/M sa sjedištem u Biogradu n/M

1

4.4.4.6.

Ispostava Sali sa sjedištem u Salima

2

4.4.4.7.

Ispostava Preko sa sjedištem u Preku

1

4.4.4.8.

Ispostava Pag sa sjedištem u Pagu

1

4.4.4.9.

Ispostava Starigrad Paklenica sa sjedištem u Starigradu

1

4.4.4.10.

Ispostava Silba sa sjedištem u Silbi

1

4.4.4.11.

Ispostava Ist sa sjedištem u Istu

1

4.4.4.12.

Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu

1

4.4.4.13.

Ispostava Privlaka sa sjedištem u Privlaci

1

4.4.4.14.

Ispostava Božava sa sjedištem u Božavi

1

4.4.5.

Lučka kapetanija Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

1

4.4.5.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

15

4.4.5.2.

Odjel za inspekcijske poslove

6

4.4.5.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.5.4.

Odjel za upravne poslove

6

4.4.5.5.

Ispostava Murter sa sjedištem u Murteru

1

4.4.5.6.

Ispostava Tisno sa sjedištem u Tisnom

1

4.4.5.7.

Ispostava Vodice sa sjedištem u Vodicama

2

4.4.5.8.

Ispostava Primošten sa sjedištem u Primoštenu

1

4.4.5.9.

Ispostava Rogoznica sa sjedištem u Rogoznici

1

4.4.6.

Lučka kapetanija Split sa sjedištem u Splitu

1

4.4.6.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

19

4.4.6.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.4.6.3.

Odjel za pravne poslove

8

4.4.6.4.

Odjel za upravne poslove

11

4.4.6.5.

Ispostava Trogir sa sjedištem u Trogiru

3

4.4.6.6.

Ispostava Makarska sa sjedištem u Makarskoj

3

4.4.6.7.

Ispostava Milna sa sjedištem u Milni

2

4.4.6.8.

Ispostava Supetar sa sjedištem u Supetru

1

4.4.6.9.

Ispostava Stari Grad sa sjedištem u Starom Gradu

1

4.4.6.10.

Ispostava Jelsa sa sjedištem u Jelsi

1

4.4.6.11.

Ispostava Vis sa sjedištem u Visu

1

4.4.6.12.

Ispostava Hvar sa sjedištem u Hvaru

2

4.4.6.13.

Ispostava Omiš sa sjedištem u Omišu

1

4.4.6.14.

Ispostava Rogač sa sjedištem u Rogaču

1

4.4.6.15.

Ispostava Sumartin sa sjedištem u Sumartinu

1

4.4.6.16.

Ispostava Bol sa sjedištem u Bolu

1

4.4.6.17.

Ispostava Sućuraj sa sjedištem u Sućurju

1

4.4.6.18.

Ispostava Komiža sa sjedištem u Komižu

1

4.4.6.19.

Ispostava Kaštela sa sjedištem u Kaštel Gomilici

1

4.4.7.

Lučka kapetanija Ploče sa sjedištem u Pločama

1

4.4.7.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

8

4.4.7.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.7.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.4.7.4.

Odjel za upravne poslove

3

4.4.7.5.

Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću

1

4.4.8.

Lučka kapetanija Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku

1

4.4.8.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

16

4.4.8.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.8.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.4.8.4.

Odjel za upravne poslove

5

4.4.8.5.

Ispostava Orebić sa sjedištem u Orebiću

1

4.4.8.6.

Ispostava Korčula sa sjedištem u Korčuli

4

4.4.8.7.

Ispostava Vela Luka sa sjedištem u Veloj Luci

2

4.4.8.8.

Ispostava Lastovo sa sjedištem u Ublima

3

4.4.8.9.

Ispostava Cavtat sa sjedištem u Cavtatu

1

4.4.8.10.

Ispostava Slano sa sjedištem u Slanom

1

4.4.8.11.

Ispostava Ston sa sjedištem u Stonu

1

4.4.8.12.

Ispostava Trstenik sa sjedištem u Trsteniku

1

4.4.8.13.

Ispostava Sobra sa sjedištem u Sobri

1

4.4.8.14.

Ispostava Trpanj sa sjedištem u Trpnju

1

4.4.8.15.

Ispostava Gradska Luka sa sjedištem u Staroj gradskoj luci

1

4.4.8.16.

Ispostava Komolac sa sjedištem u Komolcu

1

Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno

461

5.

UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA


5.1.

Sektor cestovnog prometa

1

5.1.1.

Služba sigurnosti cestovnog prometa

1

5.1.1.1.

Odjel za ceste i sigurnost prometa na cestama

5

5.1.1.2.

Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

5

5.1.1.3.

Odjel pravnih poslova

5

5.1.2.

Služba cestovnog prijevoza

1

5.1.2.1.

Odjel za prijevoz putnika

8

5.1.2.2.

Odjel za prijevoz tereta

6

5.2.

Sektor željezničkog prometa i žičara

1

5.2.1.

Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

1

5.2.1.1.

Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

5

5.2.1.2.

Odjel za žičare i EU fondove

5

5.2.2.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

5.2.2.1.

Odjel upravnopravnih i međunarodnih poslova

5

5.2.2.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

Uprava cestovnog i željezničkog prometa – ukupno

55

6.

UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE


6.1.

Sektor zračnog prometa

1

6.1.1.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

6.1.1.1.

Odjel pravnih poslova

5

6.1.1.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

6.1.2.

Služba međunarodnih poslova

11

6.2.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

1

6.2.1.

Služba elektroničkih komunikacija

1

6.2.1.1.

Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost

5

6.2.1.2.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama

5

6.2.2.

Služba poštanskih usluga

1

6.2.2.1.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

5

6.2.2.2.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

5

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno

46

7.

UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE


7.1.

Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta

1

7.1.1.

Služba inspekcije cestovnog prometa

1

7.1.1.1.

Odjel inspekcije cestovnog prometa

16

7.1.1.2.

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

21

7.1.1.3.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

5

7.1.2.

Služba inspekcije cesta

1

7.1.2.1.

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

5

7.1.2.2.

Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata

5

7.2.

Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

1

7.2.1.

Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

14

7.2.2.

Služba za pravne poslove i logistiku

8

Uprava prometne inspekcije – ukupno

78

8.

UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU I FONDOVE EU


8.1.

Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture

1

8.1.1.

Služba za strateške planske dokumente i financije

1

8.1.1.1.

Odjel za baze podataka i strateške dokumente

6

8.1.1.2.

Odjel za praćenje izvršenja proračuna i koncesije

5

8.1.2.

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

1

8.1.2.1.

Odjel za cestovnu infrastrukturu

5

8.1.2.2.

Odjel za željezničku infrastrukturu

5

8.1.2.3.

Odjel za upravno pravne poslove i regulativu

5

8.2.

Sektor za fondove EU

1

8.2.1.

Služba za programiranje i izvješćivanje

1

8.2.1.1.

Odjel za programiranje

5

8.2.1.2.

Odjel za izvješćivanje

5

8.2.1.3.

Odjel za međunarodnu suradnju

5

8.2.2.

Služba za pripremu, praćenje i provedbu projekata

1

8.2.2.1.

Odjel za projekte tehničke pomoći

5

8.2.2.2.

Odjel za projekte projektiranja

5

8.2.2.3

Odjel za projekte građenja

5

8.2.3.

Služba za evaluaciju projekata i potporu sustavu

1

8.2.3.1.

Odjel za evaluaciju projekata i baze podataka

5

8.2.3.2.

Odjel za potporu sustavu, procedure i informiranje

6

8.2.4.

Služba za financijsko upravljanje

1

8.2.4.1.

Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna

5

8.2.4.2.

Odjel za financijsku kontrolu i izvješćivanje

5

Uprava za prometnu infrastrukturu – ukupno

85

9.

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE


9.1.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

1

9.1.1.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

1

9.1.1.1.

Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna

5

9.1.1.2.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje

5

9.1.2.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole

11

9.2.

Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore

1

9.2.1.

Služba za financijsko računovodstvene poslove

11

9.2.2.

Služba za projektno financiranje i državne potpore

1

9.2.2.1.

Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

5

9.2.2.2.

Odjel za državne potpore

5

Uprava za proračun i financije – ukupno

46

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

11

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

8

12.

SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE

5

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO

1035

79 27.06.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture