Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

1636

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine», br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. te stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako porezni obveznik rezident sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaća u inozemstvu iz tog primitka, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu, ali je obvezan u tom slučaju podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. stavku 2. Zakona osim ako Republika Hrvatska sukladno ugovoru nema pravo oporezivanja tog primitka.

(5) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovoga članka, isplatitelj ili sam porezni obveznik obvezan je pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu o obustavi plaćanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu na vlastiti zahtjev, a osobito o: općim podacima o isplatitelju i/ili poreznom obvezniku (OIB, adresa sjedišta, odnosno prebivališta/uobičajenog boravišta), državi u ili iz koje se primitak ostvaruje, izvoru primitka, razdoblju izaslanja za nesamostalni rad i ostalim podacima, s pozivom na ugovor temeljem kojeg se isti oslobađa obveze plaćanja predujmova u tuzemstvu i to po svakom poreznom obvezniku, u roku od 8 dana od dana isplate odnosno naplate tog primitka.

(6) Neovisno o poreznom oslobođenju i podnesenoj pisanoj izjavi iz stavka 5. ovoga članka, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, na zahtjev Porezne uprave obvezan je dostaviti isprave kojima se dokazuje pravo na porezno oslobođenje iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Mogućnost poreznog oslobođenja prema stavcima 4. do 7. ovoga članka primjenjuje se i na primitke rezidenata izaslanih na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 7. stavku 5. iza riječi: »13. i 14.« dodaju se riječi: »te stavka 12.«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Porez na dohodak ne plaća se, u skladu s člankom 10. točkom 20. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja, te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo). Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici, na temelju propisa ili sporazuma s Europskom komisijom te na temelju izvršenih analiza kojima se utvrđuje visina tih primitaka.«.

Iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) Primici iz stavka 5., 6. i 13. ovoga članka te iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 13. i 14. i stavka 12. ovoga Pravilnika koji se odnose na izdatke za prijevozne troškove, prehranu i smještaj, međusobno se isključuju.«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. mirovinske rente koje isplaćuju osiguravatelji (mirovinska osiguravajuća društva i drugi isplatitelji osiguranih svota) na temelju prijašnjih uplata poslodavca u vrijeme umirovljenja radnika, ako su te uplate bile oslobođene oporezivanja,«

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. riječi: »do 4.« zamjenjuju se riječima: »do 5.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Mirovinama rezidenata ostvarenima u inozemstvu iz stavka 1. točke 6. ovoga članka smatraju se i mirovine koje isplaćuju osiguravatelji (mirovinska osiguravajuća društva i drugi isplatitelji) na temelju prijašnjih uplata premija (doprinosa) koje su poreznom obvezniku umanjivale dohodak od nesamostalnog rada ako se u zemlji izvora te mirovine ne primjenjuje sustav obveznog mirovinskog osiguranja.«.

Članak 4.

U članku 13. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) U skladu s člankom 10. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni dnevnice za službena putovanja per diem u ukupnom iznosu, koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 3. iza riječi: »i 19.« dodaju se riječi: »i stavka 12.«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 5. iza riječi: »ovoga Pravilnika i« dodaju se riječi: »Obrazac JOPPD iz članka 76. ovoga Pravilnika te«.

Članak 7.

U članku 20. stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

U članku 38. stavku 6. iza riječi: »o porezu na dodanu vrijednost« dodaju se riječi: »i propisima o fiskalizaciji«.

U stavku 7. iza riječi: »iznos računa« dodaju se riječi: »te ostale podatke prema propisima o fiskalizaciji«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Iznimno od članka 23. stavka 4. Zakona i stavka 4. ovoga članka obveznici poreza na dohodak nisu obvezni izdati račun pod uvjetima propisanim posebnim propisima.»

Stavak 9. briše se.

Članak 9.

U članku 40. iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11., te stavci 12., 13. i 14. koji glase:

»(11) Dohotkom od imovine i imovinskih prava iz članka 27. stavka 7. Zakona smatra se otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju temeljem posebnog zakona te osim ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina (površina svake pojedinačne čestice) do 250 m², a ukupna površina svih otuđenih zemljišnih čestica pojedinačne površine do 250 m² ne prelazi 1000 m². Ako je na otuđenje nekretnina ili imovinskih prava ranije plaćen porez na dohodak od imovine i imovinskih prava sukladno članku 27. stavku 5. Zakona i stavku 9. ovoga članka, a naknadno se ispune uvjeti za oporezivanje tog dohotka prema članku 27. stavku 7. Zakona, ranije plaćeni porez na dohodak od imovine uzet će se u obzir pri utvrđivanju poreza na dohodak od otuđenja nekretnina ili imovinskih prava prema članku 27. stavku 7. Zakona. Dohodak se utvrđuje za sve otuđene nekretnine iste vrste odnosno za sva otuđena imovinska prava iste vrste. Dohotkom od imovine i imovinskih prava ne smatra se dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava stečenih nasljedstvom.

(12) Nekretnine (zemljišta i građevine) iz stavka 11. ovoga članka smatraju se istovrsnima ovisno o njihovim obilježjima i namjenama i to:

1. kod zemljišta istovrsnim nekretninama smatraju se:

– poljoprivredna zemljišta, ili

– građevinska zemljišta, ili

– šumska zemljišta ili

– druga zemljišta,

2. kod građevina istovrsnim nekretninama smatraju se:

– stambene zgrade (stan, kuća, apartman i sl.), ili

– poslovne zgrade, ili

– druge zgrade, ili

– dijelovi zgrada (garaže ili spremišta i sl.).

(13) Dohodak od otuđenja nekretnina ili imovinskih prava iz stavka 11. ovoga članka utvrđuje se kao razlika između ukupnog iznosa ostvarenih primitaka utvrđenih prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskih prava koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave. U slučaju otuđenja nekretnine izgrađene u vlastitoj režiji, nabavnu vrijednost čini stvarni izdatak, odnosno cijena izgradnje prema vjerodostojnoj dokumentaciji, a ako nema isprava o nabavi, nabavna vrijednost utvrđuje se procjenom, te se usklađuje sa rastom proizvođačkih cijena od trenutka kad je nastao izdatak do trenutka kada je ostvaren primitak po osnovi otuđenja te nekretnine. Ako se otuđuje samo jedan stan, jedan poslovni prostor ili drugi dio nekretnine, tada se u izdatke priznaje samo razmjerni dio ukupnih troškova izgradnje nekretnine.

(14) Imovinska prava iz stavka 11. ovoga članka smatraju se istovrsnima ovisno o njihovim obilježjima i namjenama i to autorska prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, prava industrijskog vlasništva kojima se smatraju pravo na iskorištavanje prirodnih bogatstava, pravo na tehnološki postupak, poslovni adresari i drugo.«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 15.

Članak 10.

U članku 44. stavku 16. iza riječi: »13. i 14.« dodaju se riječi: »i stavka 12.«.

Članak 11.

U članku 45. stavku 3. iza riječi: »18. i 19.« dodaju se riječi: »i stavka 12.«, iza riječi: »radu« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »praksi« dodaju se riječi: »ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 12.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »dokup dijela mirovine« dodaju se riječi: »te mirovinsku rentu na temelju prijašnjih uplata sredstava na teret poslodavca«, a iza riječi: »u visini mirovine« dodaju se riječi: »i mirovinske rente«.

Članak 13.

U članku 61. stavku 7. iza riječi: »dokup dijela mirovine« dodaju se riječi: »te mirovinsku rentu na temelju prijašnjih uplata sredstava na teret poslodavca«.

U stavku 9. iza riječi: »mirovinsko osiguranje« dodaju se riječi: »i isplatitelji inozemnih mirovina iz sustava socijalnog osiguranja«.

U stavku 10. iza riječi: »sudskoj presudi« dodaju se riječi: »prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku«.

U stavku 11. riječi: »točki 5.« zamjenjuju se riječima: »točki 6.«.

U stavku 12. riječi: »propisanih izvješća iz članka 63. i članka 65. ovoga Pravilnika.« zamjenjuju se tekstom: »propisanog izvješća iz članka 76. ovoga Pravilnika. Iznimno, ako fizička osoba ostvaruje mirovinu iz članka 12. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika u iznosu do 3.400,00 kuna mjesečno, odnosno do iznosa osobnog odbitka iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona, nema obvezu podnošenja propisanog izvješća o isplaćenoj mirovini, a niti joj se izdaje rješenje iz stavka 20. ovoga članka, pod uvjetom da se kod te fizičke osobe nalazi porezna kartica (ili preslika porezne kartice sukladno stavku 18. ovoga članka ako je dio osobnog odbitka koji fizička osoba može koristiti pri obračunu predujma poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine veći ili jednak iznosu te mirovine) temeljem koje ima pravo na osobni odbitak i da je prijavi u registar poreznih obveznika –

Obrazac RPO iz članka 91. ovoga Pravilnika priložila vjerodostojne isprave (rješenje ili potvrda o mirovini, bankovni izvod za račun na koji je izvršena uplata mirovine i drugo).«.

U stavcima 16. i 17. riječi: »63. i 65.« zamjenjuju se riječima: »65. i 76.«.

Iza stavka 19. dodaju se stavci 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. koji glase:

»(20) Iznimno od članka 45. Zakona i stavaka 1., 2., 11. i 12. ovoga članka, porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu u, odnosno iz inozemstva, a koja je određena u jednakim mjesečnim iznosima, od jednog ili više isplatitelja, mogu na vlastiti zahtjev predujam poreza na dohodak plaćati prema rješenju Porezne uprave. U tom slučaju nisu obvezni podnositi izvješće o isplaćenoj mirovini.

(21) Pisani zahtjev iz stavka 20. ovoga članka porezni obveznik obvezan je podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu u roku od osam (8) dana od dana početka ostvarivanja primitaka ili do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Iznimno, u opravdanim slučajevima zahtjev se može podnijeti i tijekom poreznog razdoblja. Uz pisani zahtjev porezni obveznici su obvezni priložiti vjerodostojne isprave temeljem kojih će se utvrditi porezna obveza (rješenje o mirovini ili druga potvrda kojom se dokazuje pravo na isplatu mirovine i iznos mirovine, bankovni izvadak za račun na koji se mirovina isplaćuje i to za posljednja tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno za mjesec isplate ako se zahtjev podnosi u roku od osam dana od početka ostvarivanja primitka i drugo).

(22) Porezna uprava utvrđuje mjesečne predujmove poreza na dohodak iz stavka 20. ovoga članka za porezno razdoblje, prema iskazanom mjesečnom primitku sukladno vjerodostojnim ispravama koje dostavi porezni obveznik, te se na odgovarajući način primjenjuju stavci 4., 5., 7., 8. i 9. ovoga članka. Rješenje o utvrđenom mjesečnom predujmu vrijedi do donošenja novog rješenja sukladno stavku 24. ovoga članka.

(23) Predujam poreza na dohodak iz stavka 20. ovoga članka porezni obveznik plaća mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Iznimno, ako je utvrđeni mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do 100,00 kuna, predujam poreza na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog mjesečnog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

(24) Porezni obveznici iz stavka 20. ovoga članka koji predujam poreza na dohodak plaćaju prema rješenju, obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti svaku promjenu podataka koja utječe na oporezivanje (promjenu iznosa isplaćene mirovine, osim ako to nije posljedica promjene tečaja, promjenu prebivališta poreznog obveznika i sl.). Porezna uprava će sukladno tome donijeti novo rješenje.

(25) Ako se primici iz stavka 20. ovoga članka ostvaruju u stranoj valuti (izravno ili neizravno), Porezna uprava će ih kod izračuna predujma preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan izdavanja rješenja. Ako se po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) utvrdi da je u tom poreznom razdoblju prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke bio veći ili manji od 2% u odnosu na onaj po kojem je obračunat predujam poreza na dohodak po poreznom rješenju, Porezna uprava će do kraja siječnja donijeti novo rješenje o utvrđenim mjesečnim predujmovima i razliku poreza za povrat ili za uplatu za prethodno porezno razdoblje. Razliku poreza za uplatu porezni obveznik obvezan je platiti u roku petnaest (15) dana od dana dostave rješenja.

(26) Pisani zahtjev iz stavka 20. ovoga članka podnosi se na Obrascu M – »Zahtjev za plaćanje predujma poreza na dohodak po osnovi mirovine ostvarene u inozemstvu prema rješenju Porezne uprave«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(27) Pri podnošenju porezne prijave porezni obveznici će primitke od nesamostalnog rada ostvarene izravno u stranoj valuti iskazati sukladno članku 8. stavku 4. ovoga Pravilnika, a u protivnom prema tečaju koji je pri konverziji primijenila banka putem koje je izvršena isplata primitka.«.

Članak 14.

U članku 62. stavku 1. riječi: »točke 5.« zamjenjuju se riječima: »točke 6.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u rokovima propisanim člankom 61. ovoga Pravilnika, zbirno za sve primatelje s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na istoj općini/gradu, na OIB isplatitelja primitka, a Porezna uprava će zbirne uplate rasporediti po pojedinom poreznom obvezniku prema podacima iz dostavljenog izvješća iz članka 76. ovoga Pravilnika. Porezni obveznik za primitke iz članka 11. stavka 8. i 9. i članka 12. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika uplaćuje predujam poreza na dohodak na svoj OIB.»

Članak 15.

Ispred članka 63. podnaslov: »1.2.2.1. Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja mjesečnog Izvješća o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac ID« briše se.

Članak 63., članak 63.a, članak 63.b i članak 63.c brišu se.

Članak 16.

Ispred članka 64. dosadašnji podnaslov 1.2.2.2. postaje podnaslov 1.2.2.1.

Članak 17.

Ispred članka 65. dosadašnji podnaslov 1.2.2.3. postaje podnaslov 1.2.2.2.

U članku 65. stavku 2. riječi: »ili sami porezni obveznici u slučaju iz članka 45. stavaka 7., 8. i 9. Zakona,« brišu se.

Stavci 12. i 13. brišu se.

U dosadašnjem stavku 14. koji postaje stavak 12. riječi: »Ovjereni primjerak prijepisa ili preslike Obrasca IP« zamjenjuju se riječima: »Obrazac IP«.

Dosadašnji stavak 15. postaje stavak 13.

Članak 18.

Ispred članka 65.a dosadašnji podnaslov 1.2.2.4. postaje podnaslov 1.2.2.3.

Članak 19.

U članku 70. stavku 1. riječi: »Obrasca ID« zamjenjuju se riječju: »izvješća« .

U stavku 2. riječi: »Obrasca ID« zamjenjuju se riječju: »izvješća«, a riječi: »novi (ispravljeni) Obrazac ID« zamjenjuju se riječima: »novo (ispravljeno) izvješće«.

Stavak 4. briše se.

Članak 20.

U članku 72. stavku 5. iza riječi: »isplatom primitka« dodaju se riječi: »na svoj OIB prema općini/gradu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika«, a na kraju rečenice iza točke dodaje se tekst: »Porezna uprava će zbirne uplate rasporediti po pojedinom poreznom obvezniku prema podacima iz dostavljenog izvješća iz članka 76. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 6. iza riječi: »inozemni isplatitelji« dodaje se zarez i riječi: »na svoj OIB«.

U stavku 7. iza riječi: »stavkom 3.« dodaju se riječi: »i 4.«, a iza riječi: »na pojedinačno« dodaju se riječi: »odnosno ukupno«.

U stavku 8. iza riječi: »stavka 5.« dodaju se riječi: »i 7.»

Članak 21.

U članku 73. stavku 3. iza riječi: »od ukupnog primitka,« dodaju se riječi: »na svoj OIB,«.

U stavku 7. iza riječi: »ostvarivanja primitka« dodaje se zarez i riječi: »na svoj OIB«.

U stavku 12. riječi: »propisanih izvješća« zamjenjuju se riječima: »propisanog izvješća«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Predujam poreza na dohodak iz stavka 1., 2., 4., 5., 6. i 10. ovoga članka uplaćuje se u propisanim rokovima na OIB isplatitelja primitka, zbirno za sve porezne obveznike s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na istoj općini/gradu, a Porezna uprava će zbirne uplate rasporediti po pojedinom poreznom obvezniku prema podacima iz dostavljenog izvješća iz članka 76. ovoga Pravilnika.«.

Članak 22.

U članku 74. stavku 1. iza riječi: »istodobno s isplatom,« dodaju se riječi: »na svoj OIB prema općini/gradu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika,«, a na kraju rečenice iza točke dodaje se tekst: »Porezna uprava će zbirne uplate rasporediti po pojedinom poreznom obvezniku prema podacima iz dostavljenog izvješća iz članka 76. ovoga Pravilnika.«.

Članak 23.

Ispred članka 75. podnaslov: »6.1. Način utvrđivanja predujma« briše se.

U članku 75. stavku 5. na kraju prve rečenice iza riječi: »isplatom« dodaju se riječi: »na svoj OIB prema općini/gradu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, a Porezna uprava će zbirne uplate rasporediti po pojedinom poreznom obvezniku prema podacima iz dostavljenog izvješća iz članka 76. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 6. iza riječi: »naplate primitka« dodaje se zarez i riječi: »na svoj OIB«.

U stavku 7. iza riječi: »po odbitku,« dodaju se riječi: »na svoj OIB,«.

Članak 24.

Ispred članka 76. podnaslov: »6.2. Obveze isplatitelja primitaka po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak« i podnaslov: »6.2.1. Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja mjesečnog Izvješća o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac IDD« zamjenjuju se novim naslovom 7. koji glasi:

»7. Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD«.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Članak 76.

(1) U skladu s člankom 31. stavkom 4., člankom 46. stavcima 4. i 5., člankom 48. stavkom 4., člankom 50. stavkom 6., člankom 51. stavkom 7. i člankom 60. stavkom 5. Zakona, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, dostavljaju isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici i/ili ostali obveznici sukladno posebnim propisima za:

1. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona,

2. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava iz članka 27. Zakona,

3. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona,

4. primitke od kojih se utvrđuje dohodak od osiguranja iz članka 31. Zakona,

5. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona,

6. primitke koji se ne smatraju dohotkom iz članka 9. Zakona, primitke na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona i članka 15. stavka 2. i 3. Zakona, primitke koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije te na koje se ne plaća predujam poreza na dohodak prema članku 2. stavcima 4. do 7. ovoga Pravilnika i primitke fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima a po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak sukladno članku 18. stavku 3. Zakona,

te obveznici obračunavanja doprinosa koji, sukladno Zakonu o doprinosima, imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima i o drugim podacima.

(2) Obvezu podnošenja izvješća iz stavka 1. ovoga članka imaju i tuzemni isplatitelji primitaka iz stavka 1. ovoga članka kada te primitke isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, neovisno o tome da li sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja tog primitka ili ne, te poslodavci za svoje radnike za vrijeme korištenja prava iz osiguranja sukladno članku 182. stavku 3. Zakona o doprinosima.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 6. ovoga članka izvješće iz stavka 1. ovoga članka ne podnose isplatitelji, odnosno sami porezni obveznici za:

1. primitke po osnovi darovanja fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe iz članka 9. stavka 1. točke 7. Zakona,

2. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda iz članka 9. stavka 2. točke 2.1. podtočke 2.1.5. Zakona,

3. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja iz članka 9. stavka 2. točke 2.2. Zakona,

4. nasljedstva i darove iz članka 9. stavka 2. točke 2.3. Zakona,

5. primitke od otuđenja osobne imovine iz članka 9. stavka 2. točke 2.4. Zakona,

6. odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću iz članka 9. stavka 2. točke 2.5. Zakona,

7. primitke ostvarene na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu iz članka 9. stavka 2. točke 2.6. Zakona,

8. pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe iz članka 10. točke 9. Zakona i članka 13. stavka 2. točke 18. ovoga Pravilnika,

9. premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iz članka 10. točke 17. Zakona,

10. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje bi bile oporezive porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, te za mirovine iz inozemstva ako je ukupni iznos primitaka od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu manjem od iznosa osobnog odbitka sukladno članku 61. stavku 12. ovoga Pravilnika i za mirovine iz inozemstva po osnovi kojih se predujam poreza na dohodak plaća po rješenju Porezne uprave sukladno članku 61. stavku 20. ovoga Pravilnika.

Porezna uprava može zatražiti dostavu podataka o primicima pod točkama 1. do 10. ovoga stavka te o ostalim primicima.

(4) Isplatitelji primitaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa i/ili sami porezni obveznici izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnose Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, ili najkasnije slijedeći dan, a podaci se iskazuju po pojedinom poreznom obvezniku odnosno fizičkoj osobi. Na isti način obvezni su postupiti i isplatitelji dividendi na koje se ne plaća porez na dohodak prema članku 30. stavku 12. i 13. Zakona te isplatitelji za podatke o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravovremene uplate dospjele obveze.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izvješće iz stavka 1. ovoga članka za dohodak ostvaren izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, porezni obveznici podnose Poreznoj upravi u roku od 8 dana od dana naplate primitka.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izvješće iz stavka 1. ovoga članka isplatitelji primitaka podnose Poreznoj upravi do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren, odnosno isplaćen ili najkasnije slijedeći dan, za:

1. primitak u naravi po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 3. Zakona i članka 15. ovoga Pravilnika, te po osnovi drugog dohotka iz članka 32. stavka 3. točke 5. Zakona i članka 44. stavka 7. ovoga Pravilnika,

2. mirovine koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz članka 45. stavka 3. Zakona i članka 61. stavka 3. ovoga Pravilnika,

3. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak koje je poslodavac isplatio ili dao sezonskom radniku na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

(7) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izvješće iz stavka 1. ovoga članka isplatitelji neoporezivih primitaka iz stavka 1. točke 6. ovoga članka podnose Poreznoj upravi najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu, te se podnosi zbirno izvješće za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, osim ako ti primici nisu iskazani pojedinačno na izvješću na dan isplate. Primici isplaćeni za službena putovanja za svrhe kojih je isplaćen predujam iskazuju se na izvješću iz stavka 1. ovoga članka prema konačnom obračunu tih primitaka. Na isti način obvezni su postupiti i poslodavci za svoje radnike za vrijeme korištenja prava iz osiguranja sukladno članku 182. stavku 3. Zakona o doprinosima.

(8) Iznimno od stavka 4. i 7. ovoga članka, izvješće iz stavka 1. ovoga članka isplatitelji primitaka koji se ne smatraju dohotkom podnose Poreznoj upravi zbirno godišnje izvješće za sve isplate u tijeku jedne godine po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, na zahtjev Porezne uprave, i to za:

1. primitke od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona

2. primitke od kamata po vrijednosnim papirima izdanim u skladu s posebnim zakonom, iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona,

3. primitke po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine iz članka 9. stavka 3. Zakona.«.

Članak 25.

Članak 76.a, članak 76.b i članak 76.c brišu se.

Članak 26.

Ispred članka 77. podnaslov: »6.2.2. Posebne obveze izvješćivanja o obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac IDD-1« briše se.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Članak 77.

(1) »Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan______ « iz članka 76. ovoga Pravilnika podnosi se na Obrascu JOPPD i sadrži podatke o:

1. svim fizičkim osobama koje su tijekom izvještajnog razdoblja (dan, mjesec, godina) ostvarile primitke iz članka 76. stavka 1. ovoga Pravilnika, o visini primitaka te o obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak, prirezu poreza na dohodak, doprinosima za obvezna osiguranja i druge podatke,

2. svim fizičkim osobama za koje su tijekom izvještajnog razdoblja (dan, mjesec, godina) utvrđene osnovice za obračun doprinosa, koje su koristile određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima, podatke o iznosu doprinosa i druge podatke.

(2) Stranica A Obrasca JOPPD sadrži sljedeće podatke:

1. Oznaka izvješća – upisuje se oznaka izvješća u obliku GG001 do GG365(366), a sastoji se od kombinacije oznake zadnje dvije znamenke godine i rednog broja dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunani i uplaćeni doprinosi sukladno članku 76. stavku 4. ovoga Pravilnika, odnosno na koji je podnesen Obrazac JOPPD sukladno članku 76. stavcima 5., 6. (s tim da ako se Obrazac JOPPD podnosi nakon posljednjeg dana u mjesecu isplate, upisuje se oznaka za posljednji dan u mjesecu isplate) i 7. ovoga Pravilnika. Svaki dan u godini ima svoju oznaku te se oznaka izvješća ne može ponavljati (pod I).,

2. Vrsta izvješća – upisuje se oznaka 1 kada se podnosi prvo (izvorno) izvješće, oznaka 2 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave, te oznaka 3 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvornom izvješću. Oznaka 1 pod vrstom izvješća može se upisati samo jednom za istu oznaku izvješća, istog podnositelja izvješća i istog obveznika plaćanja (pod II.),

3. Podaci o podnositelju izvješća i to: naziv/ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB i oznaka podnositelja iz Priloga 1. Podnositelj izvješća. Podnositelj izvješća je isplatitelj primitka i/ili obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, odnosno nositelj osiguranja i/ili sam porezni obveznik iz članka 76. stavka 5. ovoga Pravilnika, osim za podnositelje pod oznakom 6, 7, 8, 9 ili 10 iz Priloga 1. Podnositelj izvješća, za koje je podnositelj izvješća obveznik obračunavanja primitka i/ili obveznih doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima, odnosno platni agent sukladno ugovoru sa isplatiteljem dividende (pod III.1.),

4. Podaci o obvezniku plaćanja i to: naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB. Podatak o obvezniku plaćanja unosi se samo za podnositelje izvješća pod oznakom 6, 7, 8, 9 ili 10 iz Priloga 1. Podnositelj izvješća, za ostale podnositelje podatak o obvezniku plaćanja istovjetan je podacima o podnositelju izvješća pod III.1. te se ova polja ne popunjavaju (pod III.2.),

5. Podaci o broju fizičkih osoba za koje se podnosi izvješće (pod IV.1.),

6. Podaci o broju redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD (pod IV.2.),

7. Podaci o ukupnom iznosu obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (pod V.) i to:

7.1. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada-zbroj redaka pod 1.1. i pod 1.2. sa stranice A Obrasca JOPPD (pod 1.),

7.2. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća)-zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0039, 0201, 5403 (pod 1.1.),

7.3. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (mirovina)-zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0101-0119, 0121 (pod 1.2.),

7.4. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala-zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 1001-1009 (pod 2.),

7.5. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava-zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 2001-2009 (pod 3.),

7.6. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja-zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 3001-3009 (pod 4.),

7.7. Ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak-zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 4001-4009, 5501 (pod 5.),

8. Podaci o ukupnom iznosu obračunanog doprinosa (pod VI.) i to:

8.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (pod VI.1.):

8.1.1. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa-zbroj stupca 12.1. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0003, 0005-0009, 0021-0029, 5701-5799 (pod 1.),

8.1.2. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka-zbroj stupca 12.1. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0201, 4002 (pod 2.),

8.1.3. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće-zbroj stupca 12.1. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0031-0039 (pod 3.),

8.1.4. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima-zbroj stupca 12.1. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5401-5403, 5608 (pod 4.),

8.1.5. Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima-zbroj stupca 12.1 sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5302, 5501, 5604, 5606, 5607 (pod 5.),

8.1.6. Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem-zbroj stupca 12.6. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod 6.),

8.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (pod VI.2.):

8.2.1. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa-zbroj stupca 12.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0003, 0005-0009, 0021-0029, 5701-5799 (pod 1.),

8.2.2. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka-zbroj stupca 12.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0201, 4002 (pod 2.).

8.2.3. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće-zbroj stupca 12.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0031-0039 (pod 3.),

8.2.4. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima-zbroj stupca 12.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5101-5103, 5201-5299, 5301, 5401-5403, 5608 (pod 4.),

8.2.5. Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem-zbroj stupca 12.7. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod 5.),

8.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje (pod VI.3.):

8.3.1. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa-zbroj stupca 12.3. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001, 0005, 0008, 0009, 0021-0029, 5701-5799 (pod 1.),

8.3.2. Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa-zbroj stupca 12.4. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001, 0005, 0008, 0009, 0021-0029, 5701-5799 (pod 2.),

8.3.3. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće-zbroj stupca 12.3. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0031-0039 (pod 3.),

8.3.4. Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće-zbroj stupca 12.4. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0031-0039 (pod 4.),

8.3.5. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka-zbroj stupca 12.3. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0201, 4002 (pod 5.),

8.3.6. Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu-zbroj stupca 12.8. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0039, 5001-5009 i 5402 (pod 6.),

8.3.7. Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za obveznike po osnovi korisnika mirovina-zbroj stupca 12.3. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0101-0119 (pod 7.),

8.3.8. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima-zbroj stupca 12.3. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5401, 5403, 5601, 5602, 5603, 5605, 5608 (pod 8.),

8.3.9. Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima-zbroj stupca 12.4. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5401, 5403, 5608 (pod 9.),

8.3.10. Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu – za osobe osigurane u određenim okolnostima-zbroj stupca 12.4. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5302, 5501, 5604, 5606, 5607 (pod 10.),

8.4. Doprinos za zapošljavanje (pod VI.4.):

8.4.1. Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje-zbroj stupca 12.5. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod 1.),

8.4.2. Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom-zbroj stupca 12.9. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod 2.),

9. Podaci o ukupnom iznosu isplaćenih neoporezivih primitaka-zbroj stupca 15.2. sa stranice B Obrasca JOPPD (pod VII.),

10. Podaci o naplaćenoj kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je nastala zbog nepravovremene uplate dospjele obveze-zbroj stupca 12.2. sa stranice B Obrasca JOPPD pod oznakom 5721 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa (pod VIII.).

(3) Stranica B Obrasca JOPPD sadrži slijedeće podatke:

1. OIB podnositelja izvješća, a u slučaju da su na stranici A za podnositelja izvješća upisane oznake 6, 7, 8, 9 ili 10 iz Priloga 1. Podnositelj izvješća tada se upisuje OIB obveznika plaćanja (pod I.),

2. Oznaka izvješća-upisuje se istovjetna oznaka sa stranice A pod I. (pod II.),

3. Vrsta izvješća-upisuje se istovjetna oznaka sa stranice A pod II. (pod III.)

4. Redni broj stranice koji se sastoji od broja trenutne stranice i ukupnog broja stranica (__/__) (pod IV.),

5. Redni broj (pod 1.),

6. Šifra općine/grada prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta. Za osobe koje nemaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj upisuje se 99999 (pod 2.),

7. Šifra općine/grada rada – unosi se za sljedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0004, 0008, 0009, 0021-0029, 0031-0039, 5701-5799 te za stjecatelje neoporezivih primitaka iz članka 13. stavka 2. i 12. ovoga Pravilnika što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Za ostale skupine stjecatelja primitka/osiguranika i stjecatelja neoporezivih primitaka/primitaka koji ne podliježu obvezi poreza na dohodak upisuje se 00000 (pod 3.),

8. OIB stjecatelja primitka, odnosno osiguranika (pod 4.),

9. Ime i prezime stjecatelja primitka, odnosno osiguranika (pod 5.),

10. Oznaka stjecatelja primitka, odnosno osiguranika – upisuju se oznake iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik, ili se upisuje oznaka 0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak po osnovi kojeg se ne utvrđuje obveza doprinosa za obvezna osiguranja (pod 6.1.),

11. Oznaka primitka/obveze doprinosa – upisuju se oznake iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa, ili se upisuje oznaka 0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak koji ne podliježe obvezi doprinosa za obvezna osiguranja i/ili kada izvješće o korištenju prava iz obveznih osiguranja podnosi poslodavac, odnosno osoba koja je obveznik doprinosa, te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa sukladno članku 182. stavku 3. Zakona o doprinosima (pod 6.2.),

12. Obveza dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (pod 7.1.) – upisuje se:

0 – ukoliko podnositelj po osnovi isplaćenog primitka/obračunane naknade ili osnovice za obračun doprinosa nema obvezu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem,

1 – ukoliko podnositelj po osnovi isplaćenog primitka/osnovice za obračun doprinosa ima obvezu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem kada se 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci,

2 – ukoliko podnositelj po osnovi isplaćenog primitka/osnovice za obračun doprinosa ima obvezu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem kada se 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci,

3 – ukoliko podnositelj po osnovi isplaćenog primitka/osnovice za obračun doprinosa ima obvezu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem kada se 12 mjeseci računa kao 16 mjeseci,

4 – ukoliko podnositelj po osnovi isplaćenog primitka/osnovice za obračun doprinosa ima obvezu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem kada se 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci,

13. Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom (pod 7.2.) – upisuje se:

0 – ukoliko podnositelj nije obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom,

1 – ukoliko je podnositelj obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, po stopi od 0,1%

2 – ukoliko je podnositelj obveznik posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, po stopi od 0,2%,

14. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u obveznom osiguranju po istoj osnovi (pod 8.) – upisuje se:

0 – ukoliko po osnovi isplaćenog primitka/obračunane naknade ili osnovice za obračun doprinosa ne postoji obveza prethodnog obveznog osiguranja ili utvrđivanja prava po toj osnovi,

1 – ukoliko je to prvi mjesec obveznog osiguranja/korištenja prava po osnovi za koju je izvršen obračun,

2 – ukoliko je to zadnji mjesec obveznog osiguranja/korištenja prava po osnovi za koju je izvršen obračun,

3 – ukoliko su to ostali mjeseci unutar obveznog osiguranja/korištenja prava po osnovi za koju je izvršen obračun,

4 – ukoliko obvezno osiguranje/korištenje prava po osnovi za koju je izvršen obračun počinje i završava unutar jednog (izvještajnog) mjeseca,

5 – ukoliko je obveza doprinosa nastala nakon prestanka obveznog osiguranja i ne odnosi se na određeni mjesec proveden u tom osiguranju.

Oznake od 1 do 5 unose se za sve skupine stjecatelja primitka/osiguranika za koje se pod razdoblje za koje se obračunava obveza doprinosa i/ili razdoblje za koje se primitak isplaćuje (pod 10.1. i 10.2.) upisuje mjesec dana ili kraće od mjesec dana, odnosno više od mjesec dana ako se isplaćuju zaostale plaće i mirovine, te za ostale primitke od nesamostalnog rada iz članka 22. stavka 3. Zakona o doprinosima,

15. Oznaka punog, nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena (pod 9.) – upisuje se:

0 – ukoliko ne postoji radno vrijeme,

1 – ukoliko je osiguranik prijavljen na puno radno vrijeme,

2 – ukoliko je osiguranik prijavljen na nepuno radno vrijeme,

3 – za osobe koje rade s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju.

Oznake od 1 do 3 unose se za sljedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019; 0021-0029; 0031-0039; 5701-5799, a oznaka 0 za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika,

16. Broj sati rada (pod 10.) – upisuje se broj obračunanih sati rada za isplatu plaće, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019, 0021-0029, 0031-0039, 5701-5799, a kada izvješće o korištenju prava iz obveznih osiguranja podnosi poslodavac, odnosno osoba koja je obveznik doprinosa, te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa sukladno članku 182. stavku 3. Zakona o doprinosima upisuje se broj obračunanih sati rada za vrijeme korištenja prava. Oznaka 0 upisuje se za sve ostale skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika. Kod isplate zaostale plaće ne upisuje se broj sati rada za mjesece za koje se plaća isplaćuje ako je isti iskazan u ranijim razdobljima kod podnošenja izvješća za obračunane doprinose za obvezna osiguranja po osnovi plaće. Obračunani sati rada za pojedini mjesec iskazuju se samo jednom, kod isplate redovne plaće odnosno obračuna obveznih doprinosa, a kod svih ostalih isplata u tijeku jednog mjeseca (za ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću, za isplatu određenog primitka u naravi i drugo) ne upisuje se broj sati rada, odnosno upisuje se 0,

17. Razdoblje za koje se obračunava obveza doprinosa i/ili razdoblje za koje se primitak isplaćuje odnosno u kojem se isplaćuje (pod 10.1. i 10.2.). Razdoblje može biti:

1. mjesec dana ili kraće od mjesec dana ako u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja, što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. i to osobito:

1.1. kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili kada se obveza doprinosa obračunava po osnovi plaće ili mirovine ako nema isplate primitka, za sljedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0299 (osim 0201) i 5403, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,

1.2. kada se obveza doprinosa obračunava prema propisanoj mjesečnoj osnovici za određeni mjesec ili dio mjeseca, za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5001-5009, 5101-5199, 5201-5299, 5301-5399, 5401-5499 (osim 5403), 5601-5699 i 5701-5799, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,

1.3. kada se isplaćuju primici na koje se ne plaća porez na dohodak, primici koji se ne smatraju dohotkom odnosno primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije ako po osnovi istih ne postoji ni obveza doprinosa, te se iskazuje mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen,

1.4. kada se na isti dan i na isti način isplaćuje oporezivi i neoporezivi dio primitka od nesamostalnog rada ili neoporezivi i oporezivi primitak od nesamostalnog rada ili neoporezivi primitak po osnovi kojeg se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja, isti se iskazuju u istom retku, te se iskazuje mjesec na koji se odnosi obveza doprinosa odnosno mjesec u kojem je primitak isplaćen ako nema obveze doprinosa,

1.5. kada tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu prema posebnom propisu koja ne podliježe obvezi poreza na dohodak niti obvezi doprinosa, odnosno kada to tijelo priznaje određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima po osnovi kojih ne postoji obveza isplate naknade odnosno ne postoji obveza obračuna doprinosa, a istovremeno poslodavac za vrijeme priznavanja toga prava nema obvezu isplate plaće/obračuna obveze doprinosa, te kada poslodavac, odnosno druga osoba isplaćuje naknadu plaće na teret sredstava tijela javne vlasti ili na teret državnog proračuna, iskazuje se mjesec ili dio mjeseca na koji se naknada odnosi odnosno za koje se pravo iz osiguranja priznaje,

1.6. kada poslodavac odnosno osoba koja je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nema obvezu isplate plaće/obračuna doprinosa iz razloga što radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa i odnosa koji su izjednačeni sa radnim odnosom prema posebnom propisu koristi određeno pravo iz osiguranja po osnovi kojeg nadležno tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu plaće i/ili obavlja obračun doprinosa za staž osiguranja za vrijeme korištenja toga prava, iskazuje se mjesec korištenja prava,

2. više mjeseci, a manje od godinu dana (kalendarske godine), što se upisuje u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG., te se upisuje:

2.1. kada se isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada za više proteklih mjeseci iste kalendarske godine (zaostale plaće i mirovine) – za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0299 (osim 0201) i 5403, a za koje je ranije izvršen mjesečni obračun i uplata doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima i isto je iskazano na izvješćima kada je dohodak trebao biti isplaćen, tada se podatak iskazuje na način da se u isti redak upisuje isplaćeni ukupni primitak, izdatak za mirovinsko osiguranje iz primitka (pod uvjetom da je uplaćen) i obračunan i uplaćen porez na dohodak i prirez, a podatak o obračunanim i uplaćenim doprinosima pod 12.1. do 12.9. se ne iskazuje, te se pod točkom 10.1. i 10.2. iskazuje stvarno razdoblje za koje je taj primitak isplaćen-više mjeseci iste kalendarske godine. Isplata primitka za prethodni mjesec za koji nije izvršen obračun doprinosa i podneseno izvješće, iskazuje se u zasebnom retku, osim ako se radi o isplati mirovina,

2.2. kada se iskazuje isplata primitka učeniku ili studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga te se pod razdoblje upisuje stvarno razdoblje rada koje može biti i više mjeseci ali iste kalendarske godine,

2.3. kada se iskazuje isplata primitaka izaslanim radnicima, koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, za više proteklih mjeseci iste kalendarske godine (zaostale isplate), a za koje je ranije izvršen mjesečni obračun i uplata doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima, te se pod razdoblje upisuje stvarno razdoblje za koje je taj primitak isplaćen-više mjeseci iste kalendarske godine,

3. te kalendarska godina što se upisuje u formatu od 01.01.GGGG. do 31.12.GGGG., i to:

3.1. kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava prema ostalim primicima uz plaću iz članka 22. Zakona o doprinosima za slijedeće skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0001-0019 i 0021-0029, kada se ti primici pripisuju godini, te se iskazuje godina za koju se primitak isplaćuje, odnosno godina kojoj se primitak pripisuje,

3.2. kada se iskazuju razlike na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada (oznaka 0406 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa),

3.3. kada se isplaćuje primitak od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak, te kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala, imovinskih prava, osiguranja te drugi dohodak (skupine oznaka stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 0201, 1001-1009, 2001-2009, 3001-3009 i 4001-4009), te se iskazuje godina u kojoj se primitak isplaćuje,

3.4. kada se iskazuju podaci o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravovremene uplate dospjele obveze, pod oznakom 5721 iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa, te se iskazuje godina u kojoj su obračunani doprinosi po osnovi kojih su kamate uplaćene,

18. Ukupni iznos oporezivog primitka (pod 11.),

19. Osnovica za obračun doprinosa (pod 12.). Kada je osnovica viša od najviše mjesečne ili najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, upisuje se stvarni iznos osnovice (ne upisuje se iznos najviše mjesečne ili godišnje osnovice),

20. Iznos obračunanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa (pod 12.1.),

21. Iznos obračunanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa, te podaci o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravovremene uplate dospjele obveze (pod 12.2.),

22. Iznos obračunanih doprinosa za zdravstveno osiguranje primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa (pod 12.3.),

23. Iznos obračunanih doprinosa za zaštitu zdravlja na radu primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa (pod 12.4.),

24. Iznos obračunanih doprinosa za zapošljavanje primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa (pod 12.5.),

25. Iznos obračunanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja s povećanim trajanjem primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa. Podatak se upisuje samo ako je upisana oznaka 1, 2, 3 ili 4 pod 7.1. (pod 12.6.),

26. Iznos obračunanih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa. Podatak se upisuje samo ako je upisana oznaka 1, 2, 3 ili 4 pod 7.1. (pod 12.7.),

27. Iznos obračunanog posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu odnosno posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu i izaslane osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa (pod 12.8.),

28. Iznos obračunanog posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom primjenom propisane stope na osnovicu za obračun doprinosa. Podatak se upisuje samo ako je upisana oznaka 1 ili 2 pod 7.2. (pod 12.9.),

29. Izdatak – upisuje se, ovisno o vrsti obračuna, iznos izdatka iz članka 32. stavka 5. Zakona i članka 46. stavka 5. ovoga Pravilnika ili iznos doprinosa iz osnovice kod isplate zaostale plaće za mjesec dana rada za razdoblje koje je ranije od 1.1.2003. a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu i/ili dio doprinosa iz primitka a koji nije doprinos za mirovinsko osiguranje (pod 13.1.),

30. Izdatak – uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje iz primitka (pod 13.2.),

31. Dohodak (pod 13.3.),

32. Osobni odbitak iz članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona (pod 13.4.),

33. Porezna osnovica (pod 13.5.),

34. Iznos obračunanog predujma poreza na dohodak (pod 14.1.). Kod obračuna predujma poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada koje ostvaruju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata upisuje se obračunani predujam poreza na dohodak umanjen za postotak invalidnosti hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata sukladno članku 53. stavku 1. Zakona i članku 61. stavku 15. ovoga Pravilnika,

35. Iznos obračunanog predujma prireza porezu na dohodak (pod 14.2.),

36. Oznaka neoporezivog primitka, odnosno primitka koji bi bio oporeziv porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, iz Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom (pod 15.1.),

37. Iznos neoporezivog primitka, odnosno primitka koji bi bio oporeziv porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno (sa uključenim obveznim doprinosima iz osnovice) (pod 15.2.),

38. Oznaka načina isplate odnosno izvršenja obveze iz Priloga 5. Način isplate/izvršenja obveze (pod 16.1.),

39. Iznos za isplatu-upisuje se iznos ukupnog primitka (oporezivog primitka iz točke 11. i/ili neoporezivog primitka iz točke 15.2.) umanjenog za iznos uplaćenih doprinosa iz primitka, te uplaćenog predujma poreza i prireza (pod 16.2.).

40. Ukupan iznos obračunanog primitka od nesamostalnog rada (redovna plaća) za izvještajno razdoblje, neovisno da li je primitak isplaćen ili ne. Upisuje se na način propisan za broj sati rada iz točke 16. ovoga stavka (pod 17.).«.

Članak 27.

Članak 77.a, članak 77.b i članak 77.c brišu se.

Članak 28.

Ispred članka 78. naslov: »7. Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja godišnjeg Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu – Obrazac ID-1« briše se.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Članak 78.

(1) Podaci o primicima po pojedinom stjecatelju primitka/osiguraniku na stranici B Obrasca JOPPD upisuju se pojedinačno u svaki redak ovisno o kombinaciji oznake stjecatelja primitka/osiguranika i oznake primitka/obveze doprinosa.

(2) Na stranici B Obrasca JOPPD obvezno se popunjavaju svi stupci u jednom retku sa odgovarajućim oznakama ili se upisuje 0, odnosno sa odgovarajućim iznosima ili se upisuje 0,00.

(3) Podaci o neoporezivim primicima/primicima koji se ne smatraju dohotkom odnosno primicima koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, iskazuju se pojedinačno prema oznaci iz Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, s tim da se na stranici B ne popunjavaju polja pod 3. (odnosno upisuje se 00000) osim kada se isplaćuju neoporezivi primici iz članka 13. stavka 2. i 12. ovoga Pravilnika što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, pod 6.1. i 6.2. upisuje se oznaka 0000, a od 7.1. do 14.2. upisuju se nule (oznaka 0 ili 0,00 ako se upisuje iznos) osim za polja 10.1. i 10.2. u kojima se upisuje razdoblje sukladno članku 77. stavku 3. točki 17. ovoga Pravilnika. Kada tijelo javne vlasti ima obvezu isplate naknade neposredno osiguraniku, pod 15.1 upisuje se oznaka koja označava naknadu plaće, a pod 15.2. upisuje se iznos naknade plaće. To isto upisuje i poslodavac odnosno osoba koja je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa kada ima obvezu isplate naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava tijela javne vlasti ili na teret državnog proračuna.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka ukoliko se fizičkoj osobi isti dan i na isti način isplaćuje oporezivi i neoporezivi primitak ili primitak koji je viši od propisanog neoporezivog dijela (oporezivi i neoporezivi dio), a za taj neoporezivi primitak postoji mjesečna obveza dostavljanja podataka na Obrascu JOPPD sukladno članku 76. stavku 7. ovoga Pravilnika ili ako se po osnovi neoporezivog primitka obračunavaju i plaćaju doprinosi, tada se isti iskazuju u istom retku i izvješće se dostavlja u rokovima iz članka 76. ovoga Pravilnika propisanim za oporezivi dio primitka, odnosno na dan obračuna i uplate doprinosa.

(5) Ukoliko nakon podnošenja podataka na Obrascu JOPPD i urednog zaprimanja Obrasca JOPPD obveznik podnošenja utvrdi da su svi ili neki podaci iz podnijetog obrasca netočni, ispravak obavlja podnošenjem novog Obrasca JOPPD i to s oznakom vrste izvješća 2. Dnevno se može podnijeti samo jedan obrazac s oznakom 2 za istu oznaku izvješća.

(6) Odbijanje zaprimanja izvornog Obrasca JOPPD uslijed logičkih, matematičkih i formalnih nedostataka ne smatra se razlogom za podnošenje ispravka izvornog Obrasca JOPPD iz stavka 5. ovog članka, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvješće koje će biti zaprimljeno tek ako zadovolji sve propisane uvjete.

(7) Podatke iskazane na stranici A izvornog Obrasca JOPPD nije moguće mijenjati odnosno nadopunjavati.

(8) Ispravljanje podataka iskazanih na stranici B obavlja se na sljedeći način:

1. na stranici A:

1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom Obrascu JOPPD,

1.2. pod II. upisuje se oznaka 2,

1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se mijenjaju podaci,

1.5. pod IV.2. upisuje se broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja ispravak,

1.6. pod V., VI. i VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B obrasca kojim se obavlja ispravak, kako je opisano člankom 77. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

2. na stranici B:

2.1. pod I., II. i 1. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

2.2. pod III. unosi se oznaka 2,

2.3. pod IV. obvezno se upisuje podatak kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika,

2.4. pod 4. i 5. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

2.5. Pod ostalim podacima popunjavaju se svi ostali stupci odgovarajućeg retka koji se mijenja, kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti obračuna i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na izvornom izvješću da nisu nastupile okolnosti zbog kojih se ispravak obavlja.

(9) Kada se ispravljeno izvješće podnosi radi ispravka (zamjene) podataka o općim podacima (OIB, ime i prezime) za dva ili više stjecatelja primitka/osiguranika odnosno kada se ispravak podnosi zbog zamjene podatka o dva ili više primitka i/ili osnovice za obračun doprinosa za istog stjecatelja primitka/osiguranika, redni broj i opći podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku moraju biti istovjetni izvornom izvješću, a pod ostalim podacima upisuju se ispravljeni podaci prema pripadnosti svakom od stjecatelja primitka/osiguranika odnosno pripadnosti razdoblju.

(10) Dopunom Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 mogu se nadopunjavati podaci o stjecateljima primitka/osiguranicima koji nisu bili iskazani na izvornom izvješću iako je za iste danom podnošenja izvornog izvješća nastupila obveza izvješćivanja te podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku kojemu je na izvornom izvješću bio unesen pogrešan OIB. Dnevno se može podnijeti samo jedno izvješće sa oznakom vrste izvješća 3 za istu oznaku izvješća.

(11) Dopuna Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 obavlja se na sljedeći način:

1. na stranici A:

1.1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom izvješću,

1.2. pod II. upisuje se oznaka 3,

1.3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću,

1.4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se dopunjuju podaci,

1.5. pod IV.2. upisuje se broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja dopuna,

1.6. pod V., VI. i VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B kako je opisano člankom 77. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

2. na stranici B:

2.1. pod I. i II. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom izvješću, pod III. unosi se oznaka 3, a pod IV. upisuje se podatak kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika,

2.2. pod 1. upisuje se sljedeći slobodni redni broj sa izvornog izvješća,

2.3. pod ostalim podacima upisuju se podaci za one stjecatelje primitka/osiguranike čiji podaci nisu bili iskazani na izvornom izvješću na način kako je opisano člankom 77. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(12) Podaci o OIB-u podnositelja, OIB-u obveznika plaćanja, OIB-u stjecatelja/osiguranika, oznaci izvješća, rednom broju na stranici B Obrasca JOPPD, ne smiju se ispravljati ili mijenjati. Podaci o iznosu obračunanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ne smiju se mijenjati na niži iznos od iznosa iskazanoga na izvornom Obrascu JOPPD ukoliko je osobni račun u obveznom mirovinskom fondu zatvoren.

(13) Ako je na već podnijetom Obrascu JOPPD pogrešno upisan podatak o OIB-u podnositelja i/ili OIB-u obveznika plaćanja, podnosi se Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 pod pogrešnim OIB-om s istom oznakom izvornog Obrasca, pod III. i IV. stranice A upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom obrascu, pod V., VI. i VII. stranice A ne upisuje se ništa, a na stranici B upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD, osim podataka od 11. do 17. koji se popunjavaju s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00). Nakon toga podnosi se Obrazac JOPPD s istom oznakom izvješća koje je podneseno pod pogrešnim OIB-om, ispravnim OIB-om podnositelja i svim ostalim podacima. Ukoliko je već podneseno izvješće pod ispravnim OIB-om s istom oznakom izvješća podaci koji su bili iskazani pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja nadopunit će se na već podneseni Obrazac JOPPD putem Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3.

(14) Ako se za nekog stjecatelja primitka/osiguranika u cijelosti brišu podaci iz izvornog Obrasca JOPPD, tada se za njega u ispravljenom obrascu JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca, a podaci od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00).

(15) Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu bio unesen pogrešan OIB, podnosi se:

– Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 na kojem se upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca za tog stjecatelja primitka/osiguranika, a podaci od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00).

– dopuna izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 s upisanim točnim OIB-om tog stjecatelja primitka/osiguranika i svim ostalim podacima za tog stjecatelja primitka/osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.

(16) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit te tu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu, izvješće na Obrascu JOPPD sastavljaju i podnose Poreznoj upravi za svakog supoduzetnika.

(17) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, prilikom iskazivanja podataka o iznosu isplaćenih neoporezivih primitaka za njih osobno, koriste istovrsne oznake iz Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, kao što je predviđeno za radnike.

(18) U slučaju kada se dostavlja izvješće na Obrascu JOPPD za više od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna, isplatitelj odnosno podnositelj izvješća obvezno podnosi podatke iz Obrasca JOPPD elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima, te tehničkim i ostalim uputama.

(19) Obrazac JOPPD koji se ne podnosi elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu isplatitelja, odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika ako je sam obveznik dostavljanja Obrasca JOPPD. Obrazac JOPPD može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(20) Obrazac JOPPD potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(21) U slučaju više ispravaka odnosno dopuna izvornog Obrasca JOPPD koji je podnesen u okviru sustava ePorezna obračunskom prijavom, u smislu odredaba Općeg poreznog zakona, smatra se Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 1 u kojem su generirani svi podaci iskazani na izvornom Obrascu JOPPD te svi naknadni ispravci i dopune koji su uredno zaprimljeni i obrađeni u informacijskom sustavu Porezne uprave.

(22) Podaci o isplaćenim primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja te obračunanom porezu na dohodak i prirezu dostavljaju se Poreznoj upravi za potrebe registra poreznih obveznika te ostalih potreba Porezne uprave kao i za potrebe Središnjeg registra osiguranika.

(23) Za sve uplate koje nisu vezane uz Oznaku izvješća pod I. Obrasca JOPPD, podnositelj izvješća, odnosno isplatitelj obvezan je na način iz stavka 18. i 19. ovoga članka podnijeti specifikaciju rasporeda uplata.

(24) »Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan______ »-Obrazac JOPPD te prilozi 1. Podnositelj izvješća, 2. Stjecatelj primitka/osiguranik, 3. Primici/obveze doprinosa, 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, 5. Način isplate/izvršenja obveze, sastavni su dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 29.

U članku 79. stavku 2. iza riječi: »i to« dodaju se riječi: »ime i prezime,«, a iza riječi: »žiro-računa« dodaju se riječi: »odnosno ostalih računa«.

Članak 30.

U članku 85. stavku 2. iza riječi: »sukladno posebnom zakonu ne podliježe oporezivanju« dodaju se riječi: »i dohotka od nesamostalnog rada koji rezident ostvari izravno iz inozemstva, a koji Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima od oporezivanja»

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka, porezni obveznik koji ostvari dohodak izravno iz inozemstva, a koji Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima od oporezivanja, nije obvezan po toj osnovi podnijeti godišnju poreznu prijavu niti je obvezan iskazati taj dohodak u godišnjoj poreznoj prijavi. Ako uz dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznik iskaže i dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a prema članku 5. Zakona, uključujući i dohodak iz inozemstva koji bi bio oporeziv da Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne izuzima taj dohodak od oporezivanja, osim dohotka iz članka 41. Zakona za koji je propisano da se godišnja porezna prijava ne može podnijeti i dohotka koji ne podliježe oporezivanju.«.

Članak 31.

U članku 89. stavku 1. točki 1. riječi: », preslici obrazaca IP, potvrde isplatitelja mirovine i potvrde ili obavijesti o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za isplaćene mirovine, a za dohodak od nesamostalnog rada« brišu se.

Točka 3. briše se.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 3. riječi: »i potvrde isplatitelja primitaka« brišu se.

Točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 32.

U članku 90. stavku 1. iza riječi: »dohodak« dodaju se riječi: »te primitaka koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama,«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama na ostale račune kod banke prema posebnim propisima, a osobito na tekući račun i štednu knjižicu, isplatiti:

1. primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona,

2. primitke od kapitala iz članka 30. Zakona,

3. primitke od osiguranja iz članka 31. Zakona,

4. primitke koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, osim primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz stavka 1. točke 7. toga članka,

5. primitke na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatu izvršiti i u gotovu novcu i to za:

1. mirovine iz članka 14. stavka 2. Zakona,

2. nagrade nerezidentima iz članka 32. stavka 5. točke 3. Zakona i članka 44. stavka 15. ovoga Pravilnika, za sudjelovanje na sportskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja ostvaruje pravo na novčanu nagradu,

3. primitke koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i skupljanje plodova i bilja, poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih proizvoda, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično, poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično, amatersko sudjelovanje u radu kulturno umjetničkih društava i slični poslovi), uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 11.000,00 kuna godišnje,

4. primitke koji se u skladu s člankom 9. Zakona ne smatraju dohotkom, osim:

4.1. primitaka po osnovi otuđenja financijske imovine iz stavka 1. točke 3. toga članka,

4.2. primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz stavka 1. točke 7. toga članka i

4.3. naknada za otkup sekundarnih sirovina i otpada koje se smatraju osobnom imovinom iznad 1.600,00 kuna mjesečno po pojedinom isplatitelju,

5. primitke na koje se u skladu s člankom 10. Zakona ne plaća porez na dohodak, osim:

5.1. primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima,

5.2. stipendija učenicima i studentima koje se isplaćuju za vrijeme njihova redovnog školovanja, a koje se do propisanog iznosa ne smatraju drugim dohotkom te stipendija koje služe za pokriće troškova iz članka 45. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta,

5.3. sportskih stipendija, nagrada za sportska ostvarenja i naknada sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa,

5.4. primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu do ukupno 12.000,00 kuna godišnje,

6. naknade za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 1.600,00 kuna po održanom izboru.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Za potrebe Zakona i ovoga Pravilnika, isplatama u gotovu novcu smatra se izravna predaja gotova novca (novčanica i kovanica) i sve druge isplate obavljene izravno odnosno mimo računa poreznih obveznika kod banke.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka svi primici koji se poreznim obveznicima, odnosno fizičkim osobama isplaćuju iz proračuna, obvezno se isplaćuju na račun kod banke.«.

Članak 33.

U članku 91. stavku 6. iza riječi: »dohodak« dodaju se riječi: »te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika ne smatraju dohotkom,«, a iza riječi: »tog dohotka ili ne.« dodaju se riječi: »Prijavi su obvezni priložiti vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku.«.

Članak 34.

(1) Podaci o isplaćenim primicima, obračunanim i uplaćenim obveznim doprinosima te obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu za porezno razdoblje do 31. prosinca 2013., dostavljaju se Poreznoj upravi na Obrascu ID, Obrascu IDD, Obrascu IDD-1, Obrascu IP i Obrascu ID-1 prema člancima 63., 65., 76., 77. i 78. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12).

(2) Postupci utvrđivanja dohotka od imovine po osnovi otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 144/12) i ovoga Pravilnika, završit će se prema propisima koji su na snazi na dan donošenja poreznog rješenja.

(3) Rješenjem iz članka 13. ovoga članka Porezna uprava utvrdit će predujmove poreza na dohodak od prvog sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6., članka 13. stavka 5. u dijelu koji se odnosi na izvješće iz članka 76. Pravilnika te stavka 6., članka 14. stavka 2., članka 15. do 19., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 4., članka 22., članka 23. stavka 1. i 2., članka 24. do 28. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014., te osim članka 32. stavka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 410-01/13-01/297

Urbroj: 513-07-21-01/13-29

Zagreb, 19. lipnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

79 27.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak