Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

79 27.06.2013 Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

1639

Na temelju članka 291.a Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRONIČKOM ZAPISU PODATAKA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA

1. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj elektroničkog zapisa, izdavanje elektroničkog zapisa, ispravak podataka na elektroničkom zapisu, razmjena podataka između tijela s javnim ovlastima i vođenje evidencije o izdanim elektroničkim zapisima.

2. SADRŽAJ PODATAKA

Članak 2.

(1) Elektronički zapis sadrži sljedeće podatke:

1. ime i prezime osobe/osiguranika

2. dan, mjesec i godinu rođenja

3. državljanstvo osobe/osiguranika

4. osobni broj osiguranika

5. osobni identifikacijski broj (OIB) osobe/osiguranika

6. Temeljno obrazovanje:

a) naziv i sjedište obrazovne ustanove

b) obrazovni program

c) stečena kvalifikacija

d) stupanj stručne spreme

e) klasa i urudžbeni broj svjedodžbe/diplome

7. Dodatno obrazovanje:

a) naziv i sjedište ustanove

b) opis dodatnog obrazovanja

c) klasa i urudžbeni broj dokumenta

d) prestanak važenja

8. naziv i sjedište poslodavca/obveznika doprinosa

9. OIB poslodavca/obveznika doprinosa

10. registarski broj obveznika doprinosa

11. osnova osiguranja

12. početak osiguranja

13. prestanak osiguranja

14. radno vrijeme (broj sati dnevno)

15. stvarna stručna sprema

16. potrebna stručna sprema

17. općina rada/prebivalište

18. ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom

19. trajanje staža osiguranja.

(2) Podatke iz stavka 1. točke 3., 6. i 7. ovoga članka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) preuzima od drugih nadležnih tijela odnosno osiguranika, druge fizičke ili pravne osobe i tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka, dok se ne osigura preuzimanje podataka iz temeljnog registra, elektroničkim putem.

(3) Zavod i Hrvatski zavod za zapošljavanje neposredno evidentiraju podatak iz stavka 1. točke 6. ovoga članka na osnovi izvornika svjedodžbi i diploma nadležnih obrazovnih ustanova, a podatak iz stavka 1. točke 7. ovoga članka na osnovi izvornika dokumenata kojima se dokazuje neko dodatno obrazovanje.

(4) U elektroničkom zapisu prikazuju se razdoblja osiguranja stečena po svim obveznim osnovama osiguranja i produženo osiguranje.

3. IZDAVANJE ELEKTRONIČKOG ZAPISA

Članak 3.

(1) Elektronički zapis Zavod izdaje na zahtjev:

1. osiguranika fizičke osobe, hrvatskog ili stranog državljanina koji je obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mirovinsko osiguranje,

2. fizičke osobe koja u Zavodu nema priznato svojstvo osiguranika iz točke 1. ovoga članka,

3. tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Elektronički zapis izdaje se odmah nakon podnesenog zahtjeva i sadrži podatke u trenutku izdavanja elektroničkog zapisa.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka zahtjev za izdavanje elektroničkog zapisa podnose Zavodu u elektroničkom obliku, preko korisničkih stranica Zavoda.

Članak 4.

(1) Elektronički zapis dostavlja se podnositelju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika preko korisničkih stranica Zavoda, odnosno elektroničkom poštom.

(2) Vjerodostojnost elektroničkog zapisa iz stavka 1. ovoga članka može se provjeriti korištenjem kontrolnog broja, odnosno bar-koda na internetskoj stranici Zavoda.

(3) Elektronički zapis (sadržaj, forma) iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

4. ISPRAVAK PODATAKA NA ELEKTRONIČKOM ZAPISU

Članak 5.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji smatra da podaci na elektroničkom zapisu nisu točni ili potpuni, može zahtijevati od Zavoda da izda potvrdu iz evidencija u propisanom postupku.

5. RAZMJENA PODATAKA IZMEĐU TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA

Članak 6.

(1) Zavod, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, razmjenjuje podatke s drugim nadležnim tijelima koja vode evidenciju o osobnim podacima i evidenciju o drugim podacima koji se obrađuju radi obavljanja zakonom određenih zadataka tijela s javnim ovlastima.

(2) Do donošenja posebnog zakona kojim se na jedinstven način uređuju zajedničke osnove za sigurnu razmjenu podataka, razmjena podatka iz stavka 1. ovoga članka uredit će se posebnim sporazumom i protokolom o razmjeni podataka.

6. VOĐENJE EVIDENCIJE O IZDANIM ELEKTRONIČKIM ZAPISIMA

Članak 7.

(1) Zavod vodi evidenciju u elektroničkom obliku o podnesenim zahtjevima iz članka 3. stavka 1. i izdanim elektroničkim zapisima iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U evidenciji se vode podaci o podnositelju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, datumu i vremenu podnošenja zahtjeva te datumu i vremenu izdavanja elektroničkog zapisa.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/190

Urbroj: 524-04-01-01/1-13-66

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.