Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

79 27.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata 79 27.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1643

Temeljem članka 142. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 78/10) u članku 6. stavku 1. zarez iza riječi: »planskim dokumentima upravljanja vodama« zamjenjuje se točkom, a riječi: »planskim dokumentima zaštite prirode i planskim dokumentima zaštite okoliša, dokumentima prostornog uređenja te drugom planskom dokumentacijom po posebnim propisima.« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 13. dodaju se naslov iznad članka i članak 13.a koji glase:

»Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje

Članak 13.a

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 ha prilažu se:

– podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole,

– osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje,

– dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi zdenac,

– zemljopisna duljina i širina lokacije bunara,

– dubina bušenja bunara u metrima,

– način bušenja zdenca (kopani, bušeni),

– promjer ugradnje u mm,

– statička razina podzemne vode (m.n.m),

– podaci o ugrađenoj pumpi koji obuhvaćaju tip, snagu (kW) i kapacitet (l/s),

– maksimalna količina crpljenja u eksploataciji (l/s) i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.«

Članak 3.

U članku 14. riječi »za stavljanje u promet kemikalija« zamjenjuju se riječima »iz članka 13.a Pravilnika«.

Članak 4.

U članku 15. zarez ispred riječi i riječi; »osim za stavljanje u promet kemikalija,« brišu se.

Članak 5.

U članku 16. stavak 1. zarez ispred riječi i riječi: »osim vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija,« brišu se.

Članak 6.

Nadnaslov iznad članaka 18. do 23. koji glasi: »4.2. Vodopravna dozvola za stavljanje u promet kemikalija« briše se.

Članci 18. do 23. i naslovi nad njima brišu se.

Članak 7.

U članku 28. stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 30. zarez ispred riječi i riječi: »troškove pri izdavanju vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Smatra se da osoba koja je podnijela uredan zahtjev iz članka 13.a Pravilnika ispunjava uvjet iz Dodatka I. točka 9. Pravilnika o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine« broj: 65/2013) do nastupa izvršnosti rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika odnosno do nastupa izvršnosti rješenja o odbacivanju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika.

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole iz članka 13.a Pravilnika ne može se podnijeti nakon 31. prosinca 2013.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/89

Urbroj: 525-12/0990-13-1

Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.