Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1646

Na temelju članka 55. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12) te članka 6. stavka 3. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 63/12, 121/12 i 144/12) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – FOTONAPONSKIH SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se:

– uvjeti i mjerila za certificiranje instalatera fotonaponskih sustava,

– stručna sprema i radno iskustvo potrebni za pristupanje Programu izobrazbe,

– sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe,

– sadržaj i način provođenja provjere znanja,

– sadržaj i način provođenja stručnog usavršavanja,

– Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije,

– uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja,

– obveze Nositelja Programa osposobljavanja,

– nadzor nad radom Nositelja Programa osposobljavanja,

– Registar Nositelja Programa osposobljavanja.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

Svrha ovoga Pravilnika je uspostava cjelovitog sustava certificiranja instalatera za poslove postavljanja fotonaponskih sustava i Programa osposobljavanja certificiranih instalatera.

Ovim se Pravilnikom u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjenama i dopunama i budućem ukidanju Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ u dijelu koji se odnosi na program certificiranja instalatera fotonaponskih sustava.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. certificirani instalater fotonaponskih sustava je fizička osoba koja ima certifikat Nositelja Programa osposobljavanja za radove postavljanja fotonaponskih sustava prema uvjetima ovog Pravilnika. U daljnjem tekstu: certificirani instalater;

2. fotonaponski sustav je sustav koji izravno koristi energiju sunčevog zračenja za proizvodnju električne struje;

3. ministrica je ministrica nadležna za poslove graditeljstva;

4. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva;

5. Nositelj Programa osposobljavanja je pravna osoba koja zadovoljava uvjete iz članka 21. ovog Pravilnika te je od Ministarstva dobila suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja;

6. Program izobrazbe je Program izobrazbe za radove postavljanja fotonaponskih sustava za certificirane instalatere propisan u članku 24. ovog Pravilnika. U daljnjem tekstu: Program izobrazbe;

7. Program osposobljavanja uključuje Program izobrazbe, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja.

8. Stručno usavršavanje je stručno usavršavanje certificiranih instalatera propisano u članku 30. ovog Pravilnika.

(2) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prilozi Pravilniku

Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži priloge koji su sastavni dio Pravilnika:

Prilog 1. Program izobrazbe za certificirane instalatere fotonaponskih sustava

Prilog 2. Izgled i sadržaj Certifikata za radove postavljanja fotonaponskih sustava (format A4).

II. UVJETI I MJERILA ZA CERTIFICIRANE INSTALATERE FOTONAPONSKIH SUSTAVA

Certifikat

Članak 5.

(1) Radove na postavljanju fotonaponskih sustava mogu izvršavati samo certificirani instalateri.

(2) Certificirani instalateri posjeduju Certifikat za radove postavljanja fotonaponskih sustava (u daljnjem tekstu: Certifikat).

(3) Certifikat iz stavka 2. ovoga članka izdaje se fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Uvjeti za izdavanje Certifikata

Članak 6.

Fizičkoj osobi za poslove iz članka 5. ovog Pravilnika izdat će se Certifikat ako ispunjava sljedeće uvjete:

1a. posjeduje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (III. stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ili

1b. posjeduje kvalifikaciju razine 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (IV. stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ili

1c. posjeduje kvalifikaciju razine 5 i više Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (V. i viši stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): stručni studiji, sveučilišni preddiplomski studiji, sveučilišni diplomski studiji i sl. elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci;

2. završila je Program izobrazbe propisan ovim Pravilnikom;

3. položila je provjeru znanja koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela sukladno Programu izobrazbe;

4. posjeduje liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3 m prema posebnom propisu.

Članak 7.

(1) Fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika izdaje se Certifikat.

(2) Fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 6. točka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika izdaje se Certifikat ako je završila odgovarajuće formalno obrazovanje odraslih sukladno članku 24. ovog Pravilnika, posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje) te ima najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima postavljanja fotonaponskih sustava.

Dužnosti i odgovornosti certificiranih instalatera

Članak 8.

(1) Certificirani instalater dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za izdavanje Certifikata.

(2) Certificirani instalater odgovoran je za zakonitost, stručnost i točnost u obavljanju poslova za koje mu je izdan Certifikat.

(3) Certificirani instalater dužan je redovito se stručno usavršavati. Stručno usavršavanje podrazumijeva pohađanje seminara za stručno usavršavanje kod Nositelja Programa osposobljavanja jednom godišnje u trajanju od minimalno 8 sati.

Strane osobe

Članak 9.

Instalater iz druge države članice Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove postavljanja fotonaponskog sustava ako posjeduje certifikat za postavljanje fotonaponskog sustava izdan u drugoj državi članici Europske unije u skladu s kriterijima navedenim u članku 14. i prilogu IV. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjenama i dopunama i budućem ukidanju Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ.

III. IZDAVANJE CERTIFIKATA

Način izdavanja Certifikata

Članak 10.

(1) Certifikat za obavljanje radova iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje Nositelj Programa osposobljavanja na zahtjev fizičke osobe koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od pet godina nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Izdavanje Certifikata

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje Certifikata fizička osoba podnosi Nositelju Programa osposobljavanja kod kojeg je položila provjeru znanja.

Članak 12.

(1) Na temelju činjenica i dokaza utvrđenih od strane Nositelja Programa osposobljavanja izdaje se Certifikat za obavljanje radova iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Nositelj Programa osposobljavanja izdat će Certifikat fizičkoj osobi najkasnije tjedan dana nakon položene provjere znanja odnosno, četrnaest dana nakon podnesenog zahtjeva za produljenje Certifikata.

(3) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka kojom se odbija zahtjev za izdavanje Certifikata žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor na nadležnom sudu.

Dokazi

Članak 13.

(1) Dokazi koje Nositelj Programa osposobljavanja mora posjedovati prije izdavanja Certifikata fizičkoj osobi:

1. presliku odgovarajuće svjedodžbe ili diplome;

2. presliku svih stranica radne knjižice ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci;

3. opis radnog iskustva na poslovima u struci;

4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3 m prema posebnom Propisu;

5. presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu izobrazbe propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno za osobe koje su završile odgovarajuće programe formalnog obrazovanja odraslih, sukladno članku 24. ovog Pravilnika, prije izdavanja Certifikata Nositelj Programa osposobljavanja mora posjedovati sljedeće dokaze:

1. presliku dokumenta kojim se dokazuje da je osoba završila odgovarajući program formalnog obrazovanja odraslih;

2. presliku uvjerenja o uspješno položenoj provjeri znanja, propisanoj u članku 29. ovoga Pravilnika;

3. presliku odgovarajuće svjedodžbe ili diplome kojom dokazuje da posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje);

4. presliku svih stranica radne knjižice ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na poslovima postavljanja fotonaponskih sustava u struci;

5. opis radnog iskustva na poslovima postavljanja fotonaponskih sustava

6. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3 m prema posebnom propisu.

(3) Iznimno za osobe koje su završile tečaj obuke »Instalater malih fotonaponskih sustava u građevini« u sklopu PVTRIN projekta (eng. Training of Photovoltaic Installers, u daljnem tekstu:
PVTRIN), sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, prije izdavanja Certifikata Nositelj Programa osposobljavanja mora posjedovati dokaze iz stavka 1. točke 1. – 4. ovog članka, te presliku potvrde o pohađanju tečaja »Instalater malih fotonaponskih sustava u građevini« u sklopu PVTRIN projekta.

Sadržaj Certifikata

Članak 14.

Certifikat obavezno sadrži:

– naziv Certifikata,

– podatke o certificiranom instalateru (ime i prezime, osobni identifikacijski broj),

– datum i mjesto izdavanja Certifikata,

– rok važenja Certifikata,

– registarski broj certificiranog instalatera iz Registra certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije,

– naziv Nositelja Programa osposobljavanja koji izdaje Certifikat,

– osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja,

– adresu sjedišta Nositelja Programa osposobljavanja,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa osposobljavanja i njegov pečat,

– naziv Pravilnika, broj i datum Narodnih novina u kojima je objavljen Pravilnik temeljem kojega se izdaje Certifikat.

Ponovno izdavanje Certifikata nakon isteka roka važenja

Članak 15.

(1) Nakon isteka roka važenja Certifikat se može ponovno izdati na zahtjev certificiranog instalatera.

(2) Na postupak i uvjete ponovnog izdavanja Certifikata iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju Certifikata.

(3) Certificirani instalater koji želi da mu se ponovno izda Certifikat dužan je predati zahtjev za ponovnim izdavanjem Certifikata Nositelju Programa osposobljavanja u roku od godine dana nakon isteka važećeg Certifikata.

(4) Za ponovo izdavanje Certifikata nakon isteka roka važenja certificirani instalater mora ispunjavati i uvjete iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

IV. REGISTAR CERTIFICIRANIH INSTALATERA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Vođenje Registra

Članak 16.

Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

Sadržaj Registra

Članak 17.

(1) Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije iz članka 16. ovog Pravilnika sadrži:

– osnovne podatke o certificiranom instalateru: ime i prezime, spol, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, registarski broj certificiranog instalatera iz Registra certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije;

– ostale podatke o certificiranom instalateru: adresa, e-adresa, broj telefona, mjesto rođenja, država rođenja, završena škola, stručna sprema, broj godina radnog iskustva u struci prije izdavanja Certifikata, datum izdavanja prvog Certifikata;

– podatke o Certifikatu: naziv Certifikata, datum i mjesto izdavanja Certifikata, rok važenja Certifikata, naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji je izdao Certifikat, adresu središta Nositelja Programa osposobljavanja koji je izdao Certifikat, ime i prezime odgovorne osobe Nositelja Programa osposobljavanja, naziv, broj i datum Narodnih novina u kojima je objavljen pravilnik temeljem kojega se izdaje Certifikat;

– podatke o završenom Programu izobrazbe: naziv Programa izobrazbe, naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji ga je proveo, adresu središta Nositelja Programa osposobljavanja, ime i prezime odgovorne osobe Nositelja Programa osposobljavanja, datum pohađanja Programa;

– podaci o provjeri znanja: naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji ju je proveo, datum polaganja provjere znanja;

– podatke o stručnom usavršavanju: naziv seminara za stručno usavršavanje, naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji ga je proveo, datum pohađanja stručnog usavršavanja, broj odslušanih sati stručnog usavršavanja.

(2) Za osobe koje su završile programe iz članak 24. podstavak 4. odnosno članka 37. ovoga Pravilnika u Registar iz stavka 1. ovoga članka umjesto podataka o završenom Programu izobrazbe upisuju se ekvivalentni podaci o završenim programima i ustanovama koje su ih provele.

(3) Izvadak iz Registra iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

V. PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA OBAVEZE NOSITELJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Članak 18.

Program osposobljavanja provode Nositelji Programa osposobljavanja, pravne osobe koje imaju suglasnost Ministarstva za provedbu Programa osposobljavanja.

Suglasnost

Članak 19.

(1) Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja izdaje Ministarstvo rješenjem na temelju javno objavljenog poziva.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od 10 godina nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Javno objavljeni poziv

Članak 20.

(1) Javno objavljeni poziv za dodjelu suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja je javni poziv Ministarstva pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom da podnesu zahtjev za stjecanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja.

(2) Ministarstvo objavljuje poziv iz stavka 1. ovoga članka na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

Uvjeti za dobivanje suglasnosti

Članak 21.

(1) Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti pravna osoba koja:

– zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio osposobljavanja i provjere znanja certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava;

– raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja;

– ima potrebnu administraciju za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;

– ima stalno zaposlene barem dvije stručne osobe i jednu osobu za administrativne poslove.

(2) Stručne osobe koje će voditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer tehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, a koje imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci.

(3) Stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka su osobe koje imaju najmanje završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje elektrotehničkog ili mehatroničkog usmjerenja, najmanje deset godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području fotonaponskih sustava, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na području fotonaponskih sustava.

(4) Stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz područja zaštite na radu su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite na radu ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle stručni naziv inženjer sigurnosti, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odnosno koje imaju najmanje završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer tehničke struke: strojarske ili elektrotehničke struke, a koje imaju položen stručni ispit iz zaštite na radu sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03) ili su završile odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(5) Tehnički opremljenim prostorom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka smatra se radni prostor na kosom ili ravnom krovu ograđen zaštitnom ogradom i specijalizirana učionica za elektrotehniku i mjerenja s opremom: ploča, računala, LCD projektor, programski paketi za simulaciju rada fotonaponskog sustava, FN moduli minimalno šest komada koji spojeni imaju minimalnu ukupnu snagu sunčane elektrane 1,2 kWp, izmjenjivač, DC ormar s osiguračima i odvodnicima prenapona, AC ormar s osiguračima i odvodnicima prenapona, indukcijsko motorno brojilo za izmjeničnu struju, fotonaponski vodovi, alati za spajanje konektora, nosači FN modula, izmjenjivač, DC i AC ormar, instalacijske cijevi, pvc kanalice, set alata za montažu, senzori temperature, aerometar, piranometar.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 22.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja podnosi se Ministarstvu na temelju javno objavljenog poziva.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. preslike diploma odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;

2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i Program stručnog usavršavanja;

3. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1 ovoga Pravilnika;

4. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja;

5. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa osposobljavanja;

6. javnobilježnički ovjerena izjava o stalno zaposlenim osobama i pojedinim predavačima na Programu izobrazbe i Programu usavršavanja;

7. javnobilježnički ovjerena izjava da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, te da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara;

8. izjave o poslovno-tehničkoj suradnji predavača na Programu osposobljavanja koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa osposobljavanja.

(3) Kad je podnositelj zahtjeva pravna zajednica, podnositelj zahtjeva dužan je uz dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka priložiti odgovarajući ugovor o pravnoj zajednici.

Obveze nositelja Programa osposobljavanja

Članak 23.

(1) Nositelj Programa osposobljavanja obvezan je:

– provjeriti da li osoba zadovoljava uvjete za pristupanje Programu izobrazbe;

– provoditi Program izobrazbe sukladno propisanom programu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa Program izobrazbe ili seminar za stručno usavršavanje, odnosno pristupa provjeri znanja;

– pravovremeno izdati potvrdu o završenom Programu izobrazbe;

– provesti provjeru znanja osoba sukladno ovom Pravilniku;

– izdati potvrdu o uspješno položenoj provjeri znanja;

– voditi evidenciju osoba koje su završile Program izobrazbe;

– pravovremeno izdavati Certifikate instalaterima;

– provoditi stručno usavršavanje;

– voditi evidenciju o stručnom usavršavanju, slati pozive na stručno usavršavanje, izdavati potvrde o obavljenom stručnom usavršavanju certificiranih instalatera;

– izvještavati Ministarstvo na njegov zahtjev o provedbi Programa osposobljavanja;

– Ministarstvu dostavljati podatke iz evidencija koje se vode u okviru Programa osposobljavanja;

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom Programa osposobljavanja i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju Program osposobljavanja;

– pravovremeno upisivati potrebne podatke u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije;

– pravovremeno upisivati potrebne podatke u Registar Nositelja programa osposobljavanja;

(2) Nositelj Programa osposobljavanja upisuje u Registar potrebne podatke o certificiranim instalaterima kojima je izdala Certifikat u roku od 15 dana od provedene provjere znanja, odnosno 15 dana od održanog Programa usavršavanja. Prilikom ponovnog izdavanja Certifikata Nositelj Programa osposobljavanja upisuje u Registar potrebne podatke u roku od 15 dana nakon izdavanja novog Certifikata.

(3) Nositelj Programa osposobljavanja obvezan je provesti stručno usavršavanje najmanje jednom godišnje.

(4) Nositelj Programa osposobljavanja dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za izdavanje suglasnosti.

Program izobrazbe

Članak 24.

(1) Za stručnu izobrazbu instalatera u svrhu ishođenja Certifikata utvrđuje se Program izobrazbe.

(2) Program izobrazbe utvrđen je u Prilogu 1 ovog pravilnika u trajanju od 40 sati.

(3) Programu izobrazbe mogu pristupiti osobe koje zadovoljavaju uvjete propisane u članku 6. točka 1.a ili 1.b ili 1.c ovog Pravilnika.

(4) Odgovarajući programi formalnog obrazovanja odraslih smatraju se jednakovrijednima Programu izobrazbe utvrđenim ovim Pravilnikom. Odgovarajućim programom formalnog obrazovanja smatra se Program usavršavanja ili osposobljavanja za montera fotonaponskih sustava odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji je upisan u Andragoški zajednički upisnik podataka pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

(5) Ministarstvo može na svojim službenim internetskim stranicama objaviti izvadak iz Andragoškog zajedničkog upisnika podataka pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osoba sa popisom Programa usavršavanja ili osposobljavanja za montera fotonaponskih sustava koji se smatraju jednakovrijednima Programu izobrazbe utvrđenim ovim Pravilnikom.

Zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe

Članak 25.

(1) Zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe fizička osoba podnosi jednom od Nositelja Programa osposobljavanja koji su upisani u Registar Nositelja Programa osposobljavanja.

(2) Zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe mora u prilogu imati dokaze kojima se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 6. točka 1.a ili 1.b ili 1.c ovoga Pravilnika.

Dokazi

Članak 26.

Fizička osoba koja podnosi zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe dužna je zahtjevu priložiti sljedeće isprave:

1. presliku svjedodžbe ili diplome;

2. presliku svih stranica radne knjižice ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci;

3. opis radnog iskustva na poslovima u struci;

4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3 m prema posebnom Propisu.

Svrha Programa izobrazbe

Članak 27.

Certificirani instalateri nakon uspješno završenog Programa izobrazbe moraju:

– biti osposobljeni za siguran rad, koristeći potrebne alate i opremu, uz uvažavanja propisa i normi za zaštitu na radu, te prepoznavati potencijalne izvore opasnosti povezane s instalacijom FN sustava;

– prepoznavati sustav i pojedine komponente sustava, odrediti pozicije za smještaj pojedinih komponenata te fizički raspored i način povezivanja komponenti;

– odrediti potrebnu površinu za postavljanje fotonaponskog sustava, orijentaciju i nagib modula, uzimajući u obzir mogućnost pristupa, zasjenjenja, dostupnost sunčevog zračenja, nosivost krova, prikladnost sustava za primjenu na konkretnoj lokaciji i klimi;

– prepoznati različite metode postavljanja modula pogodne za konkretan krov ili odabranu površinu;

– odabrati potrebnu dodatnu opremu sustava, koja uključuje spojnu opremu, opremu za mjerenje i za zaštitu sustava;

– primijeniti tehničku dokumentaciju sustava (glavni ili izvedbeni projekt), uključujući određivanje strujnih opterećenja, odabir ispravnih tipova i presjeka vodiča, određivanje nazivnih veličina i lokacija dodatne opreme, odabir prikladne točke priključka.

Uvjerenje o završenom Programu izobrazbe

Članak 28.

Uvjerenje o završenom Programu izobrazbe za fizičku osobu obvezno sadrži:

– ime i prezime;

– osobni identifikacijski broj;

– naziv Programa izobrazbe;

– datum pohađanja Programa izobrazbe;

– datum polaganja provjere znanja;

– naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji je proveo Program izobrazbe i provjeru znanja;

– adresa sjedišta Nositelja Programa osposobljavanja;

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa osposobljavanja i njegov pečat;

– naziv Pravilnika i broj i datum Narodnih novina u kojima je objavljen Pravilnik temeljem kojega se provodi Program izobrazbe i provjera znanja;

– broj uvjerenja, datum i mjesto izdavanja uvjerenja.

Provjera znanja

Članak 29.

(1) Provjeru znanja osoba koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom provodi Nositelj Programa osposobljavanja putem Ispitnog povjerenstva.

(2) Nositelj Programa osposobljavanja dužan je omogućiti izlazak na provjeru znanja osobama koje su završile Program izobrazbe u roku od 10 dana nakon završetka Programa izobrazbe. Nositelj Programa osposobljavanja dužan je osigurati provjere znanja najmanje dva puta godišnje.

(3) Ispitno povjerenstvo se sastoji od tri člana: predsjednika povjerenstva izabranog iz kadra stručnih osoba koje vode teorijski dio izobrazbe i provjere znanja, člana povjerenstva izabranog iz kadra stručnih osoba koje vode teorijski dio izobrazbe i provjere znanja i člana povjerenstva izabranog iz kadra stručnih osoba koje vode praktični dio izobrazbe i provjere znanja.

(4) Provjeri znanja pristupaju osobe koje ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva, a koje su završile Program izobrazbe prema ovome Pravilniku.

Provjeri znanja osoba može pristupiti najkasnije šest mjeseci nakon završetka Programa izobrazbe.

(5) Provjeri znanja mogu pristupiti i osobe koje su završile odgovarajući program formalnog obrazovanja odraslih u skladu sa člankom 24. stavak 4. ovog Pravilnika.

(6) Osobe koje su završile tečaj obuke »Instalater malih fotonaponskih sustava u građevini« u sklopu PVTRIN projekta mogu pristupiti provjeri znanja na način propisan u članku 37. ovog Pravilnika.

(7) Provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio. Teoretski dio provjere znanja odnosi se na pismenu provjeru stečenih stručno – teorijskih znanja potrebnih za samostalno obavljanje poslova. Praktični dio provjere znanja odnosi se na demonstraciju samostalnog spajanja fotonaponskog sustava za provjeru stečenih vještina. Samostalno spajanje fotonaponskog sustava obuhvaća: analizu lokacije i procjenu zasjenjenja, analizu potrebnih mjera i primjenu sredstava zaštite na radu (pripremu i uporabu zaštitne radne odjeće za rad na visini), demonstriranje postavljanja FN modula na ravnom i/ili kosom krovu, spajanje elemenata ormara istosmjerne struje (DC ormara) prema tehničkoj dokumentaciji, spajanje ormara izmjenične struje (AC ormara) prema tehničkoj dokumentaciji, spajanje ožičenja sunčane elektrane (FN modul, DC ormar, izmjenjivač i AC ormar), puštanje u pogon i nadzor rada elektrane.

(8) Kod provođenja provjere znanja Ispitno povjerenstvo vodi zapisnik koji obvezno sadrži:

– podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, stručnu spremu, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj);

– datum provođenja provjere znanja;

– ispit koji je osoba rješavala u provjeri teoretskog dijela znanja s ocjenom teoretskog dijela znanja;

– izvješće o provjeri praktičnog dijela znanja s ocjenom praktičnog dijela znanja;

– konačnu ocjenu provjere znanja »položio« ili »nije položio«;

– imena i prezimena članova Ispitnog povjerenstva.

(9) Smatra se da je osoba uspješno položila provjeru znanja ukoliko je uspješno položila provjeru teoretskog dijela znanja i praktičnog dijela znanja. Smatra se da je osoba uspješno položila provjeru teoretskog dijela znanja ukoliko je skupila najmanje 70% bodova.

Smatra se da je osoba uspješno položila provjeru praktičnog dijela znanja ukoliko je uspješno odradila praktičnu vježbu samostalnog spajanja fotonaponskog sustava.

Rezultate provjere znanja objavljuje predsjednik Ispitnog povjerenstva odmah nakon završetka provjere znanja. Osoba koja nije zadovoljna s ocjenom Ispitnog povjerenstva, može odmah nakon objave rezultata provjere znanja uložiti prigovor koji se unosi u zapisnik o tijeku provjere znanja. O prigovoru odlučuje Ispitno povjerenstvo koje po potrebi može odrediti dodatnu provjeru znanja.

(10) Osobama koje su uspješno završile Program izobrazbe Nositelj Programa osposobljavanja izdaje Uvjerenje o uspješno završenom Programu izobrazbe u roku od 3 dana.

(11) Ako osoba ne položi provjeru teoretskog i/ili praktičnog dijela znanja, ima pravo najviše dva puta pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položila.

(12)Ako i nakon ponavljanja osoba nije položila provjeru znanja, mora ponovno pohađati cijeli Program izobrazbe i nakon toga ponovno pristupiti provjeri znanja.

Stručno usavršavanje

Članak 30.

(1) Sadržaj stručnog usavršavanja utvrđuje Nositelj Programa osposobljavanja.

(2) Stručno usavršavanje se utvrđuje u trajanju od 8 sati godišnje.

(3) Raspored stručnog usavršavanja za sljedeću godinu Nositelj Programa osposobljavanja dužan je objaviti na svojim službenim internetskim stranicama najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(4) Certificirani instalateri pohađanjem stručnog usavršavanja stječu znanja o:

– iskustvima iz provedenih ugradnji fotonaponskih sustava;

– tehničkom napretku u struci (materijali, tehnologije, metodologije i sl.);

– promjenama vezanim na tehničku regulativu iz područja ugradnje fotonaponskih sustava i promjenama europskog prava na tom području itd.

Potvrda o sudjelovanju na stručnom usavršavanju

Članak 31.

Certificiranim instalaterima koje su pohađali seminar za stručno usavršavanje Nositelj Programa osposobljavanja izdaje potvrdu o sudjelovanju na stručnog usavršavanja i unosi podatke o tome u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije.

Članak 32.

Potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja za fizičku osobu obvezno sadrži:

– ime i prezime;

– osobni identifikacijski broj;

– datum i mjesto rođenja;

– datum pohađanja stručnog usavršavanja;

– naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja koji ga je proveo;

– broj potvrde, datum i mjesto izdavanja potvrde;

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa osposobljavanja i njegov pečat.

VI. NADZOR NAD RADOM NOSITELJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Nadzor

Članak 33.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje Programa osposobljavanja nad Nositeljima Programa osposobljavanja provodi Ministarstvo i poduzima potrebne propisane mjere.

Oduzimanje suglasnosti

Članak 34.

(1) Ako Nositelj Programa osposobljavanja prestane ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

(2) Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju Programa osposobljavanja odnosno nepravilnosti u provođenju drugih obaveza Nositelja Programa osposobljavanja propisanih ovim Pravilnikom, Ministarstvo će Nositelju Programa osposobljavanja rješenjem odrediti primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti.

(3) Ako Nositelj Programa osposobljavanja ne otkloni nepravilnosti iz stavka 2. ovoga članka u danom roku, Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja.

VII. REGISTAR NOSITELJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Vođenje Registra

Članak 35.

Registar nositelja Programa osposobljavanja ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

Sadržaj registra

Članak 36.

(1) Registar iz članka 35. ovog Pravilnika sadrži:

– naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa osposobljavanja;

– klasifikacijski broj, urudžbeni broj te datum izdavanja suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja;

– adresu sjedišta, e-adresu, broj telefona Nositelja Programa osposobljavanja;

– ime i prezime odgovorne osobe Nositelja Programa osposobljavanja i njezin osobni identifikacijski broj;

– imena i prezimena osoba koje provode Program izobrazbe i njihove osobne identifikacijske brojeve;

– odjeljak za napomene.

(2) Izvadak iz Registra iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Fizičkoj osobi koja je završila tečaj obuke »Instalater malih fotonaponskih sustava u građevini« u sklopu PVTRIN projekta u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika može se izdati Certifikat ako ispunjava uvjete propisane člankom 6. točka 1.a ili 1.b ili 1.c., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Članak 38.

Do potpune uspostave sustava za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava ovlašteni instalater je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje elektroinstalacijskih radova koja ima zaposlenog najmanje jednog inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. stavka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 360-01/12-12/3

Urbroj: 531-01-12-35

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing .arh., v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM IZOBRAZBE

Za Program izobrazbe utvrđen je sljedeći sadržaj u trajanju od 40 sati, od čega 20 sati teoretskog dijela nastave i 20 sati praktičnog dijela nastave:

1. Teoretski dio nastave – 20 sati

1.1. Osnove sunčevog zračenja – 6 sati

Sunce kao izvor energije

– Sunčevo zračenje

– Solarna geometrija

– Određivanje potencijala lokacije

Primjena i tipovi fotonaponskih sustava

– Fotonaponski efekt, fizički princip pretvorbe energije

– Tehnologije izrade sunčanih ćelija

– Komponente fotonaponskih sustava: moduli, izmjenjivači, baterije, regulatori, vodovi, spojne kutije

– Cijene i stanje na tržištu

1.2. Zakonski okvir i norme – 2 sata

Zakon o energiji

– Tarifni sustav

– Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije

– Zakonski okvir za proizvodnju električna energije iz obnovljivih izvora

– Mrežna pravila i načini priključivanja elektrana na mrežu

– Pravilnik uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje ovlaštenih instalatera OIE

– Propisi iz područja gradnje

– Procedura stjecanja statusa povlaštenog proizvođača (ukratko)

– Norme EU vezane za korištenje fotonaponskih sustava

1.3. Dimenzioniranje fotonaponskih sustava – 8 sati

Analiza lokacije – klimatološki podaci lokacije, zasjenjenja, nagib i orijentacija krova za smještaj fotonaponskih modula

– Dimenzioniranje fotonaponskih sustava – odabir fotonaponskih modula, određivanje optimalnog nagiba, povezivanje modula, uparivanje modula i izmjenjivača, proračun presjeka vodova i gubitaka

– Dimenzioniranje gromobranske instalacije fotonaponskih sustava

– Odabir nosača i montažne potkonstrukcije

– Proračun proizvodnje električne energije

1.4. Zaštita na radu – 1 sat

Propisi o zaštiti na radu

– Siguran rad i mjere zaštite na radu – potencijalne opasnosti i načini ublaživanja i izbjegavanja opasnosti

– Izvori opasnosti – električni izvori opasnosti, mehanički izvori opasnosti

1.5. Održavanje fotonaponskih sustava – 1 sat

Redovan pogon sustava – praćenje rada

– Plan održavanja – redovita održavanja, točke ispitivanja i provjere

– Tipični kvarovi i greške

– Pronalaženje i ispravak kvarova i grešaka u radu

1.6. Samostalni fotonaponski sustavi – 2 sata

Dimenzioniranje samostalnih FN sustava

– Popis trošila

– Dimenzioniranje akumulatora

– Odabir i proračun modula

– Regulatori punjenja

– Izmjenjivači

– Dimenzioniranje kablova

– Ekonomska analiza

2. Praktični dio nastave – 20 sati

2.1. Instaliranje na lokaciji – 10 sati

Plan instaliranja – tehnički nacrti, tehnička dokumentacija, potrebni alati i oprema, planiranje radova

– Montaža mehaničkih komponenti (nosači, postavljenje FN modula) – načini montaže i različite izvedbe

– Montaža električnih komponenti (vodovi, uzemljenje, mjerenja) – električno povezivanje komponenti

– Zaštita električnih instalacija i naprava (IP zaštita, prenaponska zaštita i povezivanje FN modula na gromobransku instalaciju)

– Ispitivanje, puštanje u pogon, predaja sustava korisniku, korisnička dokumentacija

2.2. Zaštita na radu – 3 sata

Rad na visini i povezane opasnosti (ravni i kosi krov)

– Sredstva osobne zaštite na radu (rukavice, kaciga, pojas i dr.)

2.3. Održavanje fotonaponskih sustava – 3 sata

Redovan pogon sustava – praćenje rada

– Plan održavanja – redovita održavanja, točke ispitivanja i provjere

– Tipični kvarovi i greške

– Pronalaženje i ispravak kvarova i grešaka u radu

2.4. Samostalni fotonaponski sustavi – 4 sata

Analiza lokacije

– Montaža i puštanje u pogon samostalnih fotonaponskih sustava

PRILOG 2.

IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA

79 27.06.2013 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava 79 27.06.2013 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava 79 27.06.2013 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava