Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1647

Na temelju članka 22. stavak 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost ministra gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTROLI ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA I IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12) u članku 1. stavku 1. podstavak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točka 6. briše se.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»– Prilog 7 Obrazac izvješća o provedenoj kontroli izvješća o pregledima sustava grijanja, odnosno sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Dosadašnji Prilog 7 Sadržaj registra ovlaštenih osoba postaje Prilog 8.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »o energetskim pregledima građevina« dodaju se riječi: »i kontrole izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »o energetskim pregledima građevine« dodaju se riječi: »i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»2. U punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlene 2 osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke, ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike, imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i završile su Program osposobljavanja Modul 2 utvrđen posebnim propisom i koje se redovito usavršavaju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najmanje jedna od zaposlenih osoba iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora biti strojarske struke«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»2. U punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlene 2 osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke, ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike, imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i završile su Program osposobljavanja Modul 2 utvrđen posebnim propisom koje se redovito usavršavaju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najmanje jedna od zaposlenih osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti arhitektonske ili građevinske struke«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukoliko pravna osoba koja podnosi zahtjev za kontrolu energetskih certifikata zgrada u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlenu najmanje jednu osobu strojarske struke, koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može dobiti ovlaštenje i za provođenje kontrole izvješća redovitih pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije zgrada«.

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za ovlaštenje za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama odnosno provođenje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada pravna osoba podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 8.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena osoba imenuje najmanje jednu osobu koja je stalno zaposlena u punom radnom vremenu kao odgovornu osobu za potpisivanje izvješća o provedenim kontrolama izvješća o energetskim pregledima građevina, izvješća o provedenim kontrolama izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama i izvješća o provedenim kontrolama energetskih certifikata zgrada«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. brišu se.

Članak 10.

Članak 11. briše se.

Članak 11.

Članak 12. briše se.

Članak 12.

Članak 13. briše se.

Članak 13.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost dostavljenih podataka za izdavanje rješenja o ovlaštenju za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama i energetskih certifikata zgrada te priloženih isprava.

(2) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta, da dostavljeni podaci ne odgovaraju propisanim podacima ili nedostaje podatak, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 1. riječi: »utvrđenih od strane Povjerenstva,« brišu se.

Članak 15.

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove postupka izdavanja rješenja o ovlaštenju snosi podnositelj zahtjeva, a visinu troškova propisuje ministar posebnom Odlukom«.

Članak 16.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »Ovlaštena« dodaje se riječ: »pravna«, a iza riječi: »o provedenom energetskom pregledu građevine« dodaju se riječi: «i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Članak 17.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »ovlaštenih« dodaje se riječ: »pravnih«.

U stavku 3. iza riječi: »kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina« dodaju se riječi: »i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«, a iza riječi:« koja potpisuje izvješća o provedenim kontrolama izvješća o energetskim pregledima građevina« dodaju se riječi: »i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Članak 18.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »građevina« dodaju se riječi: »i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

U stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »provedenih energetskih pregleda građevina« dodaju se riječi: »i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Članak 19

U članku 26. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »pregledu građevine« dodaju se riječi: »i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Članak 20.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »pregled građevine« dodaju se riječi: »ili sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Članak 21.

U članku 32. iza riječi: »pregled građevine« dodaju se riječi: »ili sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama«.

Članak 22.

Iza Priloga 6 dodaje se novi Prilog 7 koji glasi: »OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI IZVJEŠĆA O PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA, ODNOSNO SUSTAVA HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA« te je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Dosadašnji Prilog 7 postaje Prilog 8.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 360-01/13-12/3

Urbroj: 531-06-13-1

Zagreb, 7. lipnja 2013.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 7

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI IZVJEŠĆA O PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA, ODNOSNO SUSTAVA HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA

1. Osnovni podaci

Oznaka/broj Izvješća o provedenom pregledu sustava grijanja, odnosno sustava hlađenja i klimatizacije:

– Sustav grijanja: DA ☐

Broj: _________________

– Sustav hlađenja i klimatizacije: DA ☐

Broj: _________________

Datum izdavanja izvješća:

__________________________


Reg. broj ovlaštene osobe koja je izradila izvješće:
_________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe i osobni identifikacijski broj, odnosno naziv ovlaštene pravne osobe i osobni identifikacijski broj

Ime/naziv: __________________
OIB: ______________________

Opis građevine u kojoj se nalazi sustav grijanja, odnosno sustav hlađenja i klimatizacije:
Zgrada

[navesti vrstu zgrade prema djelatnosti]

Industrijsko postrojenje

[navesti industrijsku granu i osnovne karakteristike procesa]

Ostale građevine

[navesti vrstu građevine prema pretežitoj namjeni]

2. Podaci o građevini – provedeni energetski pregledi građevine, odnosno izdanim energetskim certifikatom zgrade

Oznaka/broj energetskog certifikata zgrade (ECZ):

______________________

Datum izdavanja / ECZ:

__________________________

Reg.broj ovlaštene osobe koja je izradila ECZ

_______________________


Ime i prezime ovlaštene osobe i osobni identifikacijski broj, odnosno naziv ovlaštene pravne osobe i osobni identifikacijski broj

Ime/naziv: __________________

OIB: __________________

3. Rezultat provedene kontrole izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja, odnosno sustava hlađenja i klimatizacije

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

X
xx
xxx
[dodati redove po potrebi]
4. Radnje za popravak koje treba poduzeti ovlaštena osoba

Broj stavke iz zapisa o provođenju kontrole

Opis radnji koje treba poduzeti     

X


xx


xxx


[dodati redove po potrebi]

    

5. Primijenjene metode, propisi i norme kod provođenja kontrole

Broj stavke iz zapisa o provođenju kontrole


X

                                                    

xx


xxx


[dodati redove po potrebi]


6. Podaci o osobi koja je provela kontrolu

Kontrolu proveo:

Nadzor proveo
(imenovana osoba u pravnoj osobi):       

     Datum:            

79 27.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina 79 27.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina