Zakon o tržištu toplinske energije

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o tržištu toplinske energije

HRVATSKI SABOR

1655

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o tržištu toplinske energije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/146

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i primjena Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu toplinskom energijom, toplinski sustavi za korištenje toplinske energije za grijanje i hlađenje, uvjeti dobivanja koncesije za distribuciju toplinske energije, odnosno koncesije za izgradnju distributivne mreže, pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u toplinskim sustavima i mjere za postizanje energetske učinkovitosti u toplinskim sustavima.

(2) Na odnose u sektoru toplinarstva koji nisu uređeni odredbama ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti, odredbe zakona kojim se uređuje područje energetske učinkovitosti te odredbe zakona kojim se uređuje područje koncesija.

(3) Na postupke koji su propisani ovim Zakonom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Primjena pravne stečevine EU

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i dopuni te naknadnom ukidanju Direktive 2001/77/EZ i Direktive 2003/30/EZ (SL L 140, 5. 6. 2009.)

– Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010.) i

– Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti kojom se dopunjuju direktive 2009/125/EZ i 2010/30/EU i ukidaju direktive 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14. 11. 2012.),

Značenje pojedinih izraza

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje energetski sektor.

(2) U ovom se Zakonu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. centralni toplinski sustav – toplinski sustav koji se sastoji od proizvodnog postrojenja toplinske energije i distribucijske mreže,

2. distribucijska mreža – vrelovodna, toplovodna i/ili parovodna mreža, od obračunskog mjernog mjesta proizvođača toplinske energije do obračunskog mjernog mjesta kupca, duljine veće od 2000 metara i ima priključeno više od 500 samostalnih uporabnih cjelina,

3. distribucijsko područje – područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave za koje se daje koncesija za distribuciju toplinske energije ili koncesija za izgradnju distribucijske mreže,

4. distribucija toplinske energije – razvod toplinske energije distribucijskom mrežom radi isporuke toplinske energije kupcu, isključujući opskrbu toplinskom energijom,

5. distributer toplinske energije – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu,

6. djelatnost kupca toplinske energije djelatnost različita od energetske djelatnosti, a obuhvaća stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, isporuku toplinske energije radi obračuna toplinske energije te izdavanje računa krajnjem kupcu u zgradi/građevini u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, na temelju ugovora o potrošnji toplinske energije, sklopljenim s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika,

7. energenti smatraju se ulazne količine plina, naftnih derivata, ugljena, obnovljivih izvora energije i sl. za transformaciju u toplinsku energiju,

8. energetski subjekt pravna ili fizička osoba koja obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti i ima dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti,

9. Hrvatska energetska regulatorna agencija – (u daljnjem tekstu: Agencija) – nezavisan regulator energetskih djelatnosti osnovan posebnim zakonom i s ovlastima propisanim odredbama ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti,

10. kogeneracija – proizvodno postrojenje za transformaciju ulazne količine energenta u kojemu se istodobno proizvodi toplinska i električna ili mehanička energija u jedinstvenom procesu,

11. korisnik distribucijske mreže – svaka fizička ili pravna osoba koja predaje toplinsku energiju u, odnosno preuzima toplinsku energiju iz distribucijske mreže,

12. korištenje za pretežito poslovnu uporabu – smatra se kada količina toplinske energije za grijanje prostora, za vlastite potrebe, od strane krajnjeg kupca koji nije kućanstvo, iznosi manje od pedeset posto ukupno utrošene toplinske energije,

13. kotlovnica – proizvodno postrojenje, uključujući i kogeneraciju, za transformaciju ulazne količine energenta u toplinsku energiju koje je dio samostalnog, zatvorenog ili centralnog toplinskog sustava,

14. krajnji kupac pravna ili fizička osoba koja kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe od kupca na temelju obračuna toplinske energije,

15. kućanstvo – krajnji kupac koji kupuje toplinsku energiju za potrošnju u samostalnoj uporabnoj cjelini, ako se u toj samostalnoj uporabnoj cjelini ne obavlja registrirana gospodarska i druga djelatnost,

16. kupac toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu,

17. kupac toplinske energije u poteškoćama – kupac toplinske energije koji za razdoblje od najmanje 50 dana nije ispunio dospjele novčane obveze prema energetskim subjektima ili nije ispunio svoje obveze prema krajnjem kupcu,

18. ministar – ministar nadležan za energetiku,

19. Ministarstvo – ministarstvo nadležno za energetiku,

20. mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima iz područja mjeriteljstva i tehničkim uvjetima distributera toplinske energije, radi obračuna toplinske energije,

21. mjesto razgraničenja – mjesto na kojem prestaje nadležnost jednog energetskog subjekta i prelazi na drugog energetskog subjekta ili kupca,

22. obračunsko mjerno mjesto – mjesto razgraničenja na kojem se nalazi mjerilo toplinske energije,

23. ogrjevna sezona dio kalendarske godine u kojem se osigurava pogonska spremnost toplinskog sustava za isporuku toplinske energije za grijanje,

24. opskrba toplinskom energijom – energetska djelatnost koja završava mjestom razgraničenja između opskrbljivača i kupca, za koju je potrebno ishoditi dozvolu Agencije, osim ako drugačije nije propisano ovim Zakonom,

25. opskrbljivač toplinskom energijom – energetski subjekt koji je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom, koji u centralnom toplinskom sustavu kupuje toplinsku energiju od proizvođača toplinske energije te sklapa ugovor o distribuciji s distributerom toplinske energije i prodaje toplinsku energiju kupcima, a u zatvorenom toplinskom sustavu kupuje ulazne količine energenta za transformaciju u toplinsku energiju i isporučuje toplinsku energiju kupcu radi obračuna toplinske energije,

26. ovlašteni predstavnik suvlasnika – fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade/građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora,

27. priključna snaga – najveća dopuštena snaga koju predaje proizvodno postrojenje za transformaciju u vanjske instalacije ili distribucijsku mrežu, odnosno dopuštena snaga toplinske energije koju iz vanjskih instalacija ili distribucijske mreže može preuzeti kupac toplinske energije na mjestu razgraničenja, a propisana je termoenergetskom suglasnošću,

28. proizvodnja toplinske energije – proizvodno postrojenje za transformaciju, ulazne količine energenta, u toplinsku energiju ukupno instalirane snage veće od 2 MW, osim ako drugačije nije propisano odredbama ovoga Zakona,

29. proizvođač toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja je od Agencije dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije, osim ako drugačije nije propisano odredbama ovoga Zakona,

30. razdjelnik – uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu,

31. samostalni toplinski sustav – toplinski sustav preko kojeg se jednoj zgradi/građevini koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina isporučuje toplinska energija radi obračuna toplinske energije,

32. toplinska energija – proizvedena energija nastala u proizvodnom postrojenju za transformaciju, sa svrhom zagrijavanja prostora i zagrijavanja potrošne tople vode ili energija korištena u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ili za hlađenje prostora,

33. toplinska podstanica – sklop uređaja za cirkulaciju i regulaciju odavanja topline koji su sastavni dio unutarnjih instalacija krajnjih kupaca, a nalazi se unutar zgrade/građevine,

34. toplinska stanica dio distribucijske mreže koji služi za transformaciju, regulaciju i/ili cirkulaciju medija za prijenos toplinske energije,

35. toplinski sustav – tehnički sustav koji se sastoji od uređaja i opreme za proizvodnju toplinske energije, unutarnjih i vanjskih instalacija ili distribucijske mreže te omogućuje opskrbu toplinskom energijom, a može biti samostalni, zatvoreni ili centralni toplinski sastav,

36. unutarnje instalacije – instalacije od obračunskog mjernog mjesta do radijatorskog ventila, odnosno ventila trošila u samostalnoj uporabnoj cjelini, uključujući radijator i druga ogrijevna tijela u zajedničkom dijelu zgrade/građevine,

37. vanjske instalacije razvod cijevi vrelovodne, toplovodne i/ili parovodne mreže koje povezuju zgrade/građevine s jednom ili više kotlovnica u zatvorenom toplinskom sustavu,

38. zajedničko mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu na ulazu u zgradu/građevinu,

39. zajednička potrošnja – potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije kupca umanjena za ukupni iznos potrošene toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije,

40. zasebno mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini,

41. zatvoreni toplinski sustav – toplinski sustav koji obuhvaća više industrijskih i/ili stambeno-poslovnih zgrada/građevina, koje počinje mjestom preuzimanja ulaznog energenta za proizvodnju toplinske energije do mjesta razgraničenja s kupcem, a uključuje mjerila toplinske energije i vanjske instalacije, koje su kraće od 2000 metara i ima priključeno manje od 500 samostalnih uporabnih cjelina.

II. INTERES REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 4.

(1) Izgradnja i razvoj centralnih toplinskih sustava i proizvodnja toplinske energije u kogeneracijskim postrojenjima na visokoučinkovit način, kao i njihovo održavanje i korištenje, od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(2) Toplinski sustavi smatraju se bitnim elementom energetske učinkovitosti i od interesa su za postizanje ciljeva energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.

(3) Korištenje obnovljivih izvora energije kao izvora toplinske energije od interesa je za Republiku Hrvatsku.

(4) U interesu je za Republiku Hrvatsku poticati razvoj i korištenje novih, inovativnih i održivih tehnologija u sektoru energetike. Kroz postupak javne nabave robe, usluga i radova vodit će se računa o otvaranju tržišta inovativnim rješenjima.

Članak 5.

(1) Sudionici na tržištu toplinske energije dužni su planirati i poduzimati mjere za sigurnu opskrbu toplinske energije u skladu s aktima iz članka 32. ovoga Zakona, propisanim standardima opskrbe toplinskom energijom te su odgovorni za sigurnost opskrbe u okviru obavljanja svoje djelatnosti.

(2) Distributer toplinske energije dužan je, na zahtjev jedinica lokalne samouprave, dostaviti sljedeće podatke: o ponudi i potražnji toplinske energije na svom području, izradu procjena buduće potrošnje i raspoložive ponude, planiranje izgradnje dodatnih kapaciteta i razvoj distribucijskog sustava na području na kojem mu je dodijeljena koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije.

(3) Jedinica lokalne samouprave, na temelju podataka iz stavka 2. ovoga članka dostavljenih od strane svih distributera na svome području, analizira i predlaže poduzimanje mjera u okviru svoje nadležnosti utvrđene odredbama ovoga Zakona.

(4) Jedinice lokalne samouprave dužne su poticati, planirati i odobriti izgradnju toplinskih sustava te u skladu s mjerama energetske učinkovitosti osigurati prednost centralnim toplinskim sustavima pri izgradnji te kada je to svrsishodno, osigurati priključenje zatvorenih toplinskih sustava na centralne toplinske sustave.

(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su planirati i odobriti izgradnju zatvorenih ili samostalnih toplinskih sustava na područjima i u objektima gdje gospodarski nije isplativa izgradnja centralnih toplinskih sustava.

(6) Jedinice lokalne samouprave dužne su planirati razvoj toplinskih sustava ako se na njihovu području nalaze kogeneracije ili ako na svom području razvijaju kogeneracije na obnovljive izvore energije.

(7) Jedinice lokalne samouprave dužne su prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dati prednost izgradnji i razvoju distribucijske mreže, koja bi se koristila za zadovoljavanje potrebe kućanstava, poslovnih potrošača i industrije toplinskom energijom te o istom pribaviti suglasnost Ministarstva, odnosno ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove energetike.

(8) Jedinice lokalne samouprave dužne su u slučaju kupca toplinske energije u poteškoćama, na svome području, odrediti drugog kupca toplinske energije, do odabira novog kupca od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika sukladno članku 11. stavku 5. ovoga Zakona.

(9) Ministarstvo je odgovorno za praćenje odnosa između ponude i potražnje na tržištu toplinske energije, izradu procjena buduće potrošnje i raspoložive ponude toplinske energije, planiranje izgradnje i razvoja dodatnih kapaciteta centralnih toplinskih sustava te predlaganje i poduzimanje mjera u slučaju proglašenja kriznog stanja.

(10) Ministarstvo, na temelju godišnjeg izvješća jedinica lokalne samouprave, podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o stanju i mjerama koje treba poduzeti radi razvoja centralnih toplinskih sustava.

III. OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Energetske djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

1. proizvodnja toplinske energije,

2. opskrba toplinskom energijom i

3. distribucija toplinske energije.

(2) Energetske djelatnosti iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka obavljaju se kao tržišne djelatnosti, a energetska djelatnost iz stavka 1. točke 3. ovog članka obavlja se kao javna usluga.

(3) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati energetske djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka samo na temelju rješenja kojim se dozvoljava obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: dozvola) sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor, osim ako drugačije nije propisano ovim Zakonom.

Članak 7.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju energetsku djelatnost iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona mogu obavljati i druge energetske djelatnosti.

(2) Energetski subjekti koji obavljaju energetsku djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obvezni su u pružanju javne usluge osigurati:

1. primjenu utvrđenog iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije,

2. sigurnost i pouzdanost distribucije,

3. kvalitetu usluge,

4. zaštitu okoliša,

5. zaštitu zdravlja, života i imovine građana i

6. mjere za zaštitu krajnjih kupaca toplinske energije.

Članak 8.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti iz članka 6. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona na tržištu mogu obavljati i druge energetske djelatnosti.

(2) Obavljanje energetskih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka na tržištu toplinske energije provodi se i organizira u skladu s ciljevima razvoja energetskih djelatnosti i potrebama krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj za postizanjem sigurne, pouzdane i kvalitetne opskrbe toplinskom energijom, uz poštivanje načela tržišnog natjecanja i jednakog pravnog položaja svih sudionika na tržištu u odnosu na:

1. ostvarivanje prava na izgradnju energetskog objekta,

2. pristup toplinskom sustavu,

3. primjenu slobodno ugovorene cijene,

4. prava na obavljanje energetske djelatnosti,

5. dostupnost informacija,

6. kvalitetu usluge,

7. zaštitu okoliša,

8. zaštitu zdravlja, života i imovine građana,

9. mjere za zaštitu krajnjih kupaca toplinske energije,

10. ostale slučajeve utvrđene odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje regulacije energetskih djelatnosti.

Građevine za proizvodnju toplinske energije

Članak 9.

(1) Građevine za proizvodnju toplinske energije grade se i koriste u skladu s propisima o prostornom uređenju i gradnji, propisima kojima se uređuje energetski sektor, propisima kojima se uređuje zaštita okoliša te posebnim tehničkim i sigurnosnim propisima.

(2) Proizvođači toplinske energije mogu koristiti građevine iz stavka 1. ovoga članka temeljem dokaza o vlasništvu ili prava korištenja iz ugovora o zakupu te drugog ugovora sklopljenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje takve energetske djelatnosti.

Tajnost podataka

Članak 10.

Proizvođač, distributer, opskrbljivač i kupac toplinske energije, odnosno Agencija dužni su osigurati tajnost povjerljivih poslovnih podataka koje saznaju od drugih energetskih subjekata i kupaca toplinske energije, osim ako prema odredbama ovoga Zakona ili drugih posebnih zakona i propisa nisu ovlašteni ili dužni podatke javno objaviti ili ih priopćiti nadležnim državnim tijelima.

IV. DJELATNOST KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 11.

(1) Djelatnost kupca obavlja pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine, koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina, kupuje energent za proizvodnju toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu, odnosno kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinske energije u zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu.

(2) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka na tržištu toplinske energije provodi se i organizira u skladu s potrebama krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj za postizanjem sigurne, pouzdane i kvalitetne isporuke toplinske energije u odnosu na:

1. pristup toplinskom sustavu,

2. primjenu slobodno ugovorene cijene,

3. dostupnost informacija,

4. kvalitetu usluge,

5. zaštitu okoliša,

6. zaštitu zdravlja, života i imovine građana,

7. mjere za zaštitu krajnjih kupaca toplinske energije,

8. ostale slučajeve utvrđene odredbama ovoga Zakona.

(3) Ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, za obavljanje djelatnosti kupca, isključivo temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika.

(4) Ako se ne može postići odluka iz stavka 3. ovoga članka, takvu odluku će donijeti sud, na zahtjev bilo kojeg od suvlasnika, u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici ili o veličini njihovih suvlasničkih dijelova sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo.

(5) Na temelju odluke iz stavka 3., odnosno stavka 4. ovoga članka, ovlašteni predstavnik suvlasnika sklopit će ugovor o potrošnji toplinske energije s pravnom ili fizičkom osobom iz stavka 1. ovoga članka, koji se smatra sklopljenim sa svim krajnjim kupcima unutar zgrade/građevine.

(6) Odluka iz stavaka 3 i 4. ovoga članka donosi se za razdoblje ne kraće od jedne godine, uz mogućnost produljenja trajanja odluke.

(7) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja djelatnost kupca za više samostalnih toplinskih sustava ili energetsku djelatnost iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ili neku drugu djelatnosti sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, obvezna je voditi odvojeno analitičko knjigovodstvo, u skladu s posebnim propisom, za svaku zgradu/građevinu, u skladu s člankom 46. stavkom 3. ovoga Zakona.

(8) Svaka pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u registar kupaca toplinske energije koji vodi Agencija. Registar mora minimalno sadržavati sljedeće podatke: naziv kupca, OIB i adresu kupca, grad u kojem kupac toplinske energije obavlja svoju djelatnost, broj zgrada/građevina u kojima kupac toplinske energije obavlja svoju djelatnost te druge bitne podatke. Podaci o kupcu iz registra objavljuju se na internetskim stranicama Agencije.

(9) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je o svakoj promjeni podataka iz registra iz stavka 8. ovoga članka obavijestiti Agenciju u roku od osam dana od promjene podataka.

(10) Osim obveze iz stavka 8. ovoga članka, pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je jednom godišnje, do 30. listopada, dostaviti podatke o broju zgrada/građevina u kojima obavlja djelatnost kupca, broju samostalnih uporabnih cjelina u kojima obavlja djelatnost kupca, energetskoj učinkovitosti kotlovnice, odnosno toplinske podstanice unutar zgrade/građevine u kojima obavlja djelatnost kupca te ostalim elementima bitnim za praćenje potrošnje toplinske energije Agenciji koja vodi evidenciju kupaca toplinske energije.

(11) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u obavljanju svoje djelatnosti postupati u skladu s općim uvjetima za isporuku toplinske energije iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona.

(12) Agencija provodi nadzor nad primjenom općih uvjeta iz stavka 11. ovoga članka.

V. TOPLINSKI SUSTAVI

Samostalni toplinski sustav

Članak 12.

(1) Samostalni toplinski sustav sastoji se od kotlovnice, mjerila toplinske energije i unutarnjih instalacija, a kojim upravlja i održava ga kupac toplinske energije iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) U samostalnom toplinskom sustavu cijene isporučene toplinske energije krajnjim kupcima slobodno se utvrđuju u skladu s tržišnim uvjetima.

(3) Za kupca toplinske energije koji u samostalnom toplinskom sustavu kao energent za proizvodnju toplinske energije koristi plin, a proizvedenu toplinsku energiju isporučuje kućanstvu, primjenjuju se odredbe opskrbe u obvezi javne usluge sukladno odredbama zakona kojim se uređuje plinski sektor.

Zatvoreni toplinski sustav

Članak 13.

(1) Zatvoreni toplinski sustav je toplinski sustav koji može obuhvaćati više industrijskih i/ili stambeno-poslovnih zgrada/građevina koje imaju zajednički toplinski sustav, a za koji nije potrebno ishoditi ugovor o koncesiji iz članka 21. ovoga Zakona.

(2) Energetski subjekt koji ima dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom dužan je osigurati stručno upravljanje, rukovanje i održavanje zatvorenim toplinskim sustavom.

(3) Opskrbu toplinskom energijom kupaca toplinske energije u zatvorenom toplinskom sustavu može obavljati samo jedan opskrbljivač.

(4) Opskrbljivač iz stavka 2. ovoga članka zgrade/građevine unutar zatvorenog toplinskog sustava može obavljati i djelatnost kupca za pojedinu zgradu/građevinu u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona.

(5) Za obavljanje djelatnosti kupca iz stavka 4. ovoga članka opskrbljivač je obvezan voditi odvojeno analitičko računovodstvo, u skladu s posebnim propisom, za svaku zgradu/građevinu sukladno članku 46. stavku 3. ovoga Zakona.

(6) U zatvorenom toplinskom sustavu cijene isporučene toplinske energije kupcima toplinske energije slobodno se utvrđuju u skladu s tržišnim uvjetima.

Centralni toplinski sustav

Članak 14.

(1) Centralni toplinski sustav je toplinski sustav koji obuhvaća više zgrada/građevina, a u kojemu energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinske energije može obavljati jedan ili više energetskih subjekata, odnosno distribuciju toplinske energije obavlja jedan energetski subjekt na temelju ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije ili ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijske mreže iz članka 21. ovoga Zakona.

(2) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka za zgrade/građevine unutar centralnog toplinskog sustava može obavljati i djelatnost kupca za pojedinu zgradu/građevinu, u skladu s člankom 11. ovoga Zakona.

(3) Za obavljanje djelatnosti kupca iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivač mora voditi odvojeno analitičko knjigovodstvo, u skladu s posebnim propisom, za svaku zgradu/građevinu sukladno članku 46. stavku 3. ovoga Zakona.

(4) Svi proizvođači toplinske energije imaju pravo pristupa na centralni toplinski sustav u skladu s mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. ovoga Zakona.

VI. PROIZVODNJA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 15.

(1) Proizvođač toplinske energije je pravna ili fizička osoba koja je od Agencije ishodila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije. Za proizvodnju toplinske energije u toplinskom sustavu u kotlovnicama čija je instalirana proizvodna snaga veća od 2 MW obvezno je ishoditi dozvolu Agencije za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije.

(2) Energetski subjekt koji koristi energetski objekt kogeneracije i koristi otpad, biorazgradive dijelove otpada ili obnovljive izvore energije za proizvodnju toplinske energije na gospodarski primjeren način, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, može steći status povlaštenog proizvođača električne i toplinske energije. Pravne ili fizičke osobe koje su stekle status povlaštenog proizvođača električne i toplinske energije iz kogeneracije temeljem zakona kojim se uređuje tržište električne energije dužne su ishoditi dozvolu za proizvodnju toplinske energije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Radi učinkovitog korištenja energenata u kogeneracijskim postrojenjima, a uz istodobno zadovoljenje potrebe kupaca za toplinskom energijom, planirana proizvodnja električne energije uvjetovana istodobnom potrošnjom toplinske energije za grijanje i/ili hlađenje ima prioritet prihvata u elekroenergetskoj mreži.

(4) Energetska djelatnost proizvodnje toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu smatra se javnom uslugom do trenutka kada udio proizvodnje određenog proizvođača toplinske energije bude manji od 60% potrebe za toplinskom energijom centralnog toplinskog sustava, kada će se ova energetska djelatnost obavljati kao tržišna djelatnost.

(5) Do nastupanja uvjeta iz stavka 4. ovoga članka, proizvođač toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu dužan je primijeniti iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije na temelju metodologije koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti, te ih na primjeren način javno objaviti i to najmanje 15 dana prije početka primjene.

(6) Proizvođač toplinske energije iz stavka 2. ovoga članka, u zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, dužan je odvojeno pratiti troškove proizvodnje toplinske energije od ostalih energetskih djelatnosti, a koji su vezani uz isporuku električne, odnosno toplinske energije, sukladno planiranim količinama potrebnim za isporuku.

(7) Proizvođač toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu dužan je distributeru i opskrbljivaču toplinske energije dostavljati podatke o količini isporučene toplinske energije najmanje jedanput mjesečno.

(8) Proizvođač toplinske energije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti podatke o visini ostvarenih troškova proizvodnje toplinske energije i planskim troškovima za naredno godišnje razdoblje najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

(9) Analiza koristi i troškova sukladno odredbama propisa kojim se uređuje područje energetske učinkovitosti provest će se u sljedećim slučajevima kada se:

1. planira novo proizvodno postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije s ukupnom toplinskom snagom većom od 20 MW kako bi se procijenili troškovi i koristi osiguranja rada postrojenja kao visokoučinkovitog kogeneracijskog postrojenja;

2. u značajnoj mjeri radi rekonstrukcija postojećeg proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije s ukupnom toplinskom snagom većom od 20 MW kako bi se procijenili troškovi i koristi njegove pretvorbe u visokoučinkovitu kogeneraciju;

3. planira ili u značajnoj mjeri rekonstruira industrijsko postrojenje s ukupnom toplinskom snagom većom od 20 MW u kojem se proizvodi otpadna toplina na korisnoj temperaturnoj razini kako bi se procijenili troškovi i koristi iskorištavanja otpadne topline radi udovoljavanja gospodarski opravdanoj potražnji, uključujući putem kogeneracije i priključivanja tog postrojenja na zatvorene i centralne toplinske sustave;

4. planiraju novi zatvoreni i centralni toplinski sustavi ili ako se u postojećim zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima planira novo proizvodno postrojenje za proizvodnju energije s ukupnom toplinskom snagom većom od 20 MW ili ako se u značajnoj mjeri rekonstruira takvo postojeće postrojenje kako bi se procijenili troškovi i koristi iskorištavanja otpadne topline iz susjednih industrijskih postrojenja.

(10) Postavljanje opreme za hvatanje ugljikovog dioksida, proizvedenog u postrojenju za proizvodnju toplinske energije radi njegovog geološkog skladištenja sukladno propisima kojima se uređuje područje rudarstva i ugljikovodika, ne smatra se značajnim ulaganjem, odnosno rekonstrukcijom iz stavka 9. točke 2., 3. i 4. ovoga članka.

(11) Za slučajeve iz stavka 9. točke 3. i 4. ovoga članka potrebno je osigurati da se analiza koristi i troškova napravi u suradnji s distributerom toplinske energije, odnosno opskrbljivačem u zatvorenom toplinskom sustavu koji postoji na području određene jedinice lokalne samouprave.

(12) Za izradu analiza koristi i troškova iz stavka 9. ovoga članka ministar donosi pravilnik. Kada se analiza koristi i troškova provodi za potrebe procjene potencijala iz članka 17. ovoga Zakona, temelji se na klimatskim uvjetima, gospodarskoj izvedivosti i tehničkoj prikladnosti u smislu izvora i troškova te najučinkovitijih rješenja za ispunjavanje potreba za grijanjem i hlađenjem.

(13) Proizvodna postrojenja koja se izuzimaju od odredbe stavka 9. ovoga članka su:

1. proizvodna postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije za koja se planira da će raditi manje od 1500 radnih sati godišnje kao tekući prosjek u razdoblju od pet godina na temelju postupka provjere Agencije i kojim se osigurava ispunjavanje ovog kriterija za izuzeće;

2. nuklearne elektrane;

3. proizvodna postrojenja koja su smještena u blizini mjesta geološkog skladištenja, odobrenog u skladu s propisima kojima se uređuje područje rudarstva i ugljikovodika.

(14) Agencija će odlukom odrediti pragove, iskazane kao iznos dostupne korisne otpadne topline, potražnju za toplinskom energijom ili udaljenosti između industrijskih postrojenja i zatvorenih ili centralnih toplinskih sustava radi izuzimanja pojedinačnih postrojenja iz odredaba stavka 9. točaka 3. i 4. ovoga članka i postupak provjere iz stavka 13. točke 1. ovoga članka.

(15) Ministarstvo je dužno obavijestiti Europsku komisiju o izuzećima usvojenima na temelju odluke Agencije iz stavka 14. ovoga članka, kao i o svim njihovim naknadnim izmjenama.

Članak 16.

(1) Proizvodna postrojenja mogu graditi pravne ili fizičke osobe ako proizvodna postrojenja koja namjeravaju graditi udovoljavaju kriterijima utvrđenim u postupku izdavanja energetskog odobrenja sukladno zakonu kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) Kriteriji za postupak izdavanja energetskog odobrenja za građenje proizvodnih postrojenja su javni, a temelje se na načelima objektivnosti, transparentnosti i nepristranosti radi osiguranja:

1. pouzdanosti i sigurnosti toplinskog sustava,

2. konkurentnosti proizvodnih postrojenja,

3. zaštite javnog zdravlja i sigurnosti,

4. kriterija zaštite okoliša i osiguranja trajne kontrole utjecaja na okoliš,

5. odgovarajućeg korištenja zemljišta i lokacije,

6. odgovarajućeg korištenja javnog zemljišta,

7. energetske učinkovitosti,

8. primjene određene vrste primarne energije,

9. tehničke, ekonomske i financijske sposobnosti podnositelja zahtjeva,

10. usklađenosti s mjerama koje se poduzimaju glede obveza javne usluge i zaštite krajnjih kupaca,

11. doprinosa proizvodnog kapaciteta u ostvarenju ukupnog cilja udjela energije iz obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u bruto krajnjoj potrošnji energije u 2020. godini u Europskoj uniji, u okviru ispunjavanja međunarodnih obveza Republike Hrvatske za područje energetike i u skladu s propisima koji čine pravnu stečevinu Europske unije i

12. doprinosa proizvodnog kapaciteta u relativnom smanjenju emisija.

(3) Pri odabiru energetskog rješenja, pri odlučivanju o izgradnji proizvodnih postrojenja, izgradnja proizvodnog postrojenja kogeneracije na obnovljive izvore energije i/ili koji kao ulazni energent koriste otpad ima prednost u odnosu na ostala proizvodna postrojenja.

(4) U slučaju proizvodnje toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz jednostavnih građevina određenih propisima o prostornom uređenju i gradnji, za gradnju ili izvođenje radova na takvim građevinama se ne izdaje energetsko odobrenje.

(5) Pravilnik o tehničkim uvjetima za proizvodna postrojenja za proizvodnju toplinske energije propisuje ministar, u suradnji s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva.

Potencijal za učinkovitost u grijanju i hlađenju

Članak 17.

(1) Radi većeg korištenja nacionalnog potencijala toplinske energije za grijanje i hlađenje Vlada Republike Hrvatske donijet će program korištenja potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju.

(2) Procjena nacionalnih potencijala za grijanje i hlađenje iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:

1. opis mogućnosti razvoja sustava toplinske energije za grijanje i hlađenje temeljem povećanja potrošnje energije i/ili obnove postojeće infrastukture;

2. predviđanje kako će se navedena potrošnja promijeniti u sljedećih 10 godina, uzimajući posebno u obzir razvoj potražnje u zgradama i različitim industrijskim sektorima;

3. kartu Republike Hrvatske s područjima na kojoj su, uz istodobno očuvanje komercijalno osjetljivih informacija, utvrđena:

– mjesta potrošnje toplinske energije za grijanje i hlađenje, što uključuje općine i gradove sa stupnjem izgrađenosti od najmanje 0,3 i industrijske zone s ukupnom godišnjom potrošnjom toplinske energije za grijanje i hlađenje većom od 20 GWh,

– postojeća i planirana infrastruktura za centralizirano grijanje i hlađenje,

– moguća mjesta opskrbe toplinskom energijom za grijanje i hlađenje, uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije s ukupnom godišnjom proizvodnjom električne energije većom od 20 GWh, postrojenja za spaljivanje otpada i postojeća i planirana kogeneracijska postrojenja u kojima se upotrebljavaju tehnologije iz propisa koji uređuje područje energetske učinkovitosti i postrojenja za zatvorene i centralne toplinske sustave;

4. utvrđivanje potražnje za toplinskom energijom za grijanje i hlađenje koja se može zadovoljiti visokoučinkovitom kogeneracijom, uključujući mikrokogeneraciju u stambenom sektoru, u zatvorenim i centralnim toplinskim sustavima;

5. utvrđivanje potencijala za dodatnu visokoučinkovitu kogeneraciju, također putem preuređenja postojećih i izgradnje novih proizvodnih i industrijskih postrojenja ili drugih pogona koji proizvode otpadnu toplinu;

6. utvrđivanje potencijala za povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture za zatvoreni i centralni toplinski sustav;

7. strategije, politike i mjere koje se mogu usvojiti do 2020. i 2030. radi ostvarenja potencijala iz točke 5. ovoga stavka kako bi se udovoljilo potražnji iz točke 4. ovoga stavka, uključujući, prema potrebi, prijedloge za:

– povećanje udjela kogeneracije u potrošnji toplinske energije za grijanje i hlađenje te u proizvodnji električne energije. To može uključivati prijedloge kojima se podržava grupiranje izvjesnog broja pojedinačnih postrojenja na istoj lokaciji radi osiguranja optimalne usklađenosti ponude i potražnje za toplinskom energijom za grijanje i hlađenje,

– razvoj infrastrukture za učinkovite zatvorene i centralne toplinske sustave kako bi se omogućio razvoj visokoučinkovite kogeneracije i upotreba toplinske energije za grijanje i hlađenje iz otpadne topline i obnovljivih izvora energije,

– poticanje postavljanja novih toplinskih postrojenja za proizvodnju električne energije i industrijskih pogona u kojima nastaje otpadna toplina na lokacijama na kojima će se oporabiti maksimalni iznos raspoložive otpadne topline radi udovoljavanja postojećoj ili predviđenoj potražnji za grijanjem i hlađenjem,

– poticanje uspostavljanja novih stambenih zona ili novih industrijskih pogona koji u proizvodnim procesima upotrebljavaju toplinsku energiju na lokacijama gdje raspoloživa otpadna toplina, kako je utvrđeno u sveobuhvatnoj procjeni, može pridonijeti udovoljavanju njihovoj potražnji za grijanjem i hlađenjem. To može uključivati prijedloge kojima se podržava grupiranje izvjesnog broja pojedinačnih postrojenja na istoj lokaciji radi osiguravanja optimalne usklađenosti ponude i potražnje toplinske energije za grijanje i hlađenje,

– poticanje priključivanja toplinskih postrojenja za proizvodnju električne energije, industrijskih pogona u kojima nastaje otpadna toplina, postrojenja za spaljivanje otpada i drugih pogona za proizvodnju energije iz otpada na zatvorene i centralne toplinske sustave,

– poticanje priključivanja stambenih zona i industrijskih pogona koji u proizvodnim procesima upotrebljavaju toplinsku energiju na zatvorene i centralne toplinske sustave;

8. udio visokoučinkovite kogeneracije i utvrđeni potencijal te napredak ostvaren u skladu s propisima koji uređuju područje energetske učinkovitosti;

9. procjenu očekivane uštede energenta;

10. procjenu mjera javne potpore grijanju i hlađenju, ako su usvojene, s godišnjim proračunom i utvrđivanje mogućih elemenata potpore. Time se ne dovodi u pitanje zasebna obavijest o programima javne potpore za procjenu potpora.

(3) U mjeri u kojoj je to primjereno sveobuhvatna se procjena može sastojati od skupa regionalnih ili lokalnih planova i strategija.

(4) Za potrebe procjene iz stavka 1. ovoga članka analiza troškova i koristi se temelji na klimatskim uvjetima, gospodarskoj izvedivosti i tehničkoj prikladnosti u skladu s analizom iz članka 15. stavka 9. ovoga Zakona. Analiza troškova i koristi pridonosi lakšem utvrđivanju, u smislu izvora i troškova, najučinkovitijih rješenja za ispunjavanje potreba za grijanjem i hlađenjem.

VII. DISTRIBUCIJA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 18.

(1) Jedinica lokalne samouprave, koja na svom distribucijskom području ima distribucijsku mrežu za distribuciju toplinske energije, dužna je osigurati trajno obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije.

(2) Jedinica lokalne samouprave i energetski subjekt za distribuciju toplinske energije dužni su osigurati kvalitetno obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na načelima održivog razvitka, osigurati održavanje distribucijske mreže u stanju funkcionalne sposobnosti i osigurati transparentan način rada distributera toplinske energije.

Članak 19.

(1) Pravo obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije stječe se na temelju ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije, odnosno ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijske mreže te ishođenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije.

(2) Koncesija za distribuciju toplinske energije je koncesija za javne usluge u smislu zakona kojim se uređuje područje koncesija, a koncesija za izgradnju distribucijske mreže je koncesija za javne radove u smislu zakona kojim se uređuje područje koncesija.

(3) Za područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave gdje postoji distribucijska mreža, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u ime jedinice lokalne samouprave, daje koncesiju za distribuciju toplinske energije ako je za to područje javna usluga distribucije toplinske energije prevladavajuća, odnosno javni radovi su sporedni uz glavni predmet ugovora.

(4) Za područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave gdje ne postoji distribucijska mreža, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u ime jedinice lokalne samouprave, daje koncesiju za izgradnju distribucijske mreže.

Članak 20.

(1) Osim kriterija određenih zakonom kojim se uređuje područje koncesija, kriteriji na kojima davatelj koncesije za distribuciju toplinske energije temelji odabir ekonomski najpovoljnije ponude, osobito su:

1. kvaliteta usluge i pouzdanosti isporuke toplinske energije propisana općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom,

2. ponuđeni godišnji iznos naknade za koncesiju na temelju uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju distribucijske mreže za distribuciju toplinske energije,

3. ukupna visina ulaganja, a koja se odnosi na razvoj distribucijske mreže za područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave gdje postoji distribucijska mreža,

4. ponuđeno tehničko dostignuće na temelju tehničkih specifikacija iz dokumentacije za nadmetanje,

5. estetske, funkcionalne i ekološke osobine distribucijske mreže koja se gradi, odnosno usluge distribucije toplinske energije koja se pruža,

6. planirani iznos tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije i planirani iznos naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključnog kapaciteta, za sve godine razdoblja koncesije, razrađeno po korisnicima prema strukturi i s izračunima u skladu s tarifnom metodologijom,

7. ekonomičnost, koja se određuje kao ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva uz što manje operativne troškove,

8. kvaliteta i održivost plana održavanja i vođenja distribucijske mreže sukladno propisima koji uređuju područje obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije,

9. plan i opseg razvoja distribucijske mreže,

10. sposobnost za ostvarivanje koncesije koja ukazuje na dugoročnu održivost ponuditelja za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u predviđenom razdoblju, koja se potvrđuje ovjerenom pisanom izjavom potencijalnog koncesionara da raspolaže dovoljnim financijskim sredstvima ili pisanom izjavom kreditne institucije da će potencijalni koncesionar moći osigurati dovoljna financijska sredstva za izgradnju distribucijske mreže.

(2) Kriteriji na kojima davatelj koncesije za izgradnju distribucijske mreže za distribuciju toplinske energije temelji odabir ekonomski najpovoljnije ponude jesu:

1. kvaliteta radova i opreme na izgradnji distribucijske mreže, koja osigurava kvalitetu usluge i pouzdanosti isporuke toplinske energije propisanu mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije,

2. ponuđeni godišnji iznos naknade za koncesiju na temelju uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesije za izgradnju distribucijske mreže,

3. ukupna visina ulaganja, a koja se odnosi na izgradnju distribucijske mreže,

4. ponuđeno tehničko dostignuće na temelju tehničkih specifikacija iz dokumentacije za nadmetanje,

5. estetske, funkcionalne i ekološke osobine distribucijske mreže koja se gradi, odnosno usluge distribucije toplinske energije koja se pruža,

6. planirani iznos tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije i planirani iznos naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključnog kapaciteta, za sve godine razdoblja koncesije, razrađeno po korisnicima prema strukturi i s izračunima u skladu s tarifnom metodologijom,

7. ekonomičnost, koja se određuje kao ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva uz što manje operativne troškove,

8. plan održavanja i vođenja distribucijske mreže sukladno zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije,

9. kvaliteta i održivost plana i opsega razvoja distribucijske mreže koji uključuje terminski plan izvođenja radova i/ili rokovi završetka radova na izgradnji distribucijske mreže te datum početka obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije i

10. sposobnost za ostvarivanje koncesije koja ukazuje na dugoročnu održivost ponuditelja za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u predviđenom razdoblju, koja se potvrđuje ovjerenom pisanom izjavom potencijalnog koncesionara da raspolaže dovoljnim financijskim sredstvima ili pisanom izjavom kreditne institucije da će potencijalni koncesionar moći osigurati dovoljna financijska sredstva za izgradnju distribucijske mreže.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je nakon javnog otvaranja ponuda, a prije donošenja izvršne odluke o davanju koncesija, dostaviti sve ponude za dobivanje koncesije Agenciji.

(4) Agencija je dužna u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja ponuda za dobivanje koncesije dostaviti svoje mišljenje jedinici lokalne samouprave o ispunjavanju kriterija iz stavka 1. točke 6., odnosno stavka 2. točke 6. ovoga članka ponuđača za dobivanje koncesije, izraženih u ponudama za dobivanje koncesije.

(5) Agencija je dužna u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja ponuda za dobivanje koncesije dostaviti izvješće jedinici lokalne samouprave o dosadašnjem radu i ispunjavanju obveza distributera, ako je isti obavljao energetsku djelatnost distribucije toplinske energije, do trenutka objave natječaja za davanje koncesije.

Sadržaj ugovora o koncesiji

Članak 21.

(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje koncesija.

(2) Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

1. predmet koncesije,

2. mjesto (područje) obavljanja djelatnosti koncesije,

3. način i opseg obavljanja djelatnosti koncesije,

4. odredbu da se cijena za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije utvrđuje sukladno odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje energetski sektor,

5. kapacitet distribucijske mreže,

6. broj priključenih i predviđenih kupaca toplinske energije na distribucijskom sustavu,

7. rok na koji se daje koncesija,

8. rok za priključenje na distribucijsku mrežu,

9. iznos naknade za koncesiju ili osnova za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

10. način plaćanja naknade za koncesiju,

11. potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji,

12. odredbe o dozvoli za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije,

13. posebna prava i obveze koncesionara i davatelja koncesije,

14. prestanak koncesije i

15. način rješavanja sporova.

(3) Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona odabrani ponuditelj, s kojim davatelj koncesije namjerava sklopiti ugovor o koncesiji za distribuciju toplinske energije, za distribucijsko područje gdje postoji distribucijska mreža za distribuciju toplinske energije, dužan je ishoditi prije zaključenja ugovora o koncesiji.

(4) Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka i ugovor o koncesiji za izgradnju distribucijske mreže, za distribucijsko područje gdje ne postoji distribucijska mreža, koncesionar je dužan ishoditi do početka obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije.

Jednostrani raskid ugovora o koncesiji

Članak 22.

Osim slučajeva za jednostrani raskid ugovora o koncesiji propisanih zakonom kojim se uređuje područje koncesija, davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji i u sljedećim slučajevima:

1. ako je koncesionaru trajno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije prije isteka njezina važenja,

2. ako koncesionar nije ishodio novu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije po prestanku važenja ranije izdane dozvole,

3. ako koncesionar prenese dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na drugu pravnu osobu,

4. ako je koncesionaru, na vlastiti zahtjev, prestala važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije.

Naknada za koncesiju

Članak 23.

(1) Koncesionar je dužan plaćati novčanu naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji.

(2) Novčana naknada za koncesiju određuje se kao varijabilni iznos od prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u prethodnoj godini na distribucijskom području za koje se daje koncesija.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, koncesionaru koji nije obavljao energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u prethodnoj godini na distribucijskom području za koje se daje koncesija, novčana naknada za koncesiju određuje se kao varijabilni iznos od planiranog prihoda, prema ponudi koja je sastavni dio ugovora o koncesiji, za godinu u kojoj počinje obavljati energetsku djelatnost distribucije toplinske energije.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva koje je prethodno pribavilo mišljenje Agencije, uredbom o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije određuje minimalni početni iznos i način plaćanja naknade za koncesiju.

(5) Naknada za koncesiju prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

Rok na koji se daje koncesija

Članak 24.

Koncesija za distribuciju toplinske energije i koncesija za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije daje se za razdoblje od najmanje 20 godina, a najviše do 30 godina.

Članak 25.

(1) Distributer toplinske energije obavlja energetsku djelatnost iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona korištenjem vlastite distribucijske mreže za distribuciju toplinske energije ili distribucijske mreže koje koristi na temelju ugovora zaključenog s njegovim vlasnikom.

(2) Sadržaj i razina usluge koju je energetski subjekt dužan pružiti pri obavljanju energetske djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ne smije ovisiti o načinima korištenja distribucijske mreže za distribuciju toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

Distributer toplinske energije odgovoran je za:

1. razvitak, izgradnju, upravljanje, nadzor, vođenje pogona i održavanje distribucijske mreže,

2. izradu planova izgradnje i razvoja toplinskog sustava, usklađenih s planovima i programima jedinice lokalne samouprave,

3. funkcionalnu ispravnost i pouzdanost distribucijske mreže,

4. usklađeno djelovanje različitih korisnika distribucijske mreže,

5. osiguravanje pristupa distribucijskoj mreži za treće osobe na reguliranoj osnovi,

6. ugovaranje korištenja distribucijske mreže prema planu za tekuću godinu, a u skladu s instaliranom snagom kapaciteta,

7. davanje informacija o budućim potrebama za toplinskom energijom te ostalih informacija potrebnih Agenciji,

8. marketing sustava, odnos s kupcima i statističko informiranje o poslovanju.

Članak 27.

Distributer toplinske energije dužan je:

1. upravljati i održavati, graditi i modernizirati, poboljšavati i razvijati sigurnu, pouzdanu i učinkovitu distribucijsku mrežu

2. primjenjivati najbolja iskustva stečena u praksi radi postizanja sigurnosti opskrbe i raspoloživosti distribucijske mreže,

3. priključiti na distribucijsku mrežu zgradu/građevinu pravne i fizičke osobe koja ispunjava uvjete iz ovog Zakona, mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona te koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta na temelju kojeg se može graditi građevina,

4. osigurati korisnicima priključenim na distribucijsku mrežu kvalitetu usluge i pouzdanost isporuke toplinske energije propisanu mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona,

5. osigurati objektivne, jednake i transparentne uvjete pristupa distribucijskom sustavu, u skladu s ovim Zakonom te mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona,

6. uspostaviti povjerenstvo za reklamacije obzirom na pristup sustavu i korištenje sustava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite potrošača kao i nezavisni mehanizam za učinkovito rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova,

7. nabavljati toplinsku energiju za potrebe vođenja sustava na transparentan i nediskriminirajući način,

8. na razini distribucijske mreže osigurati mjerenje potrošnje toplinske energije i očitanje mjerila toplinske energije, u skladu s mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona,

9. izraditi plan razvoja distribucijske mreže, pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju distribucijske mreže trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe toplinskom energijom,

10. do 30. travnja tekuće godine dostaviti Agenciji izvješće o ostvarenim investicijama u izgradnju i rekonstrukciju distribucijske mreže u prethodnoj godini,

11. izraditi i do 1. ožujka tekuće godine dostaviti Agenciji godišnje izvješće distributera za prethodnu godinu, a koje mora sadržavati izvješće o pouzdanosti, sigurnosti i učinkovitosti distribucijske mreže, kvaliteti usluge i pouzdanosti isporuke toplinske energije, tehničkim karakteristikama sustava, korištenju kapaciteta distribucijske mreže, održavanju opreme sustava, ispunjavanju ostalih dužnosti i ostvarivanju prava iz ovoga Zakona te sigurnosti i učinkovitosti distribucijske mreže,

12. davati informacije korisnicima distribucijske mreže u skladu s mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona,

13. davati informacije jedinicama lokalne samouprave za izradu procjena buduće potrošnje, planiranje izgradnje dodatnih kapaciteta i razvoj distribucijske mreže na svom području te predlaganje i poduzimanje mjera u okviru svoje nadležnosti utvrđene odredbama ovoga Zakona,

14. korisnicima distribucijske mreže, čija je oprema priključena na distribucijsku mrežu davati propisane informacije o opsegu, danu i trajanju obustave distribucije toplinske energije i očekivanom smanjenju kapaciteta distribucijske mreže, sukladno mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona,

15. osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznao u obavljanju svoje djelatnosti,

16. održavati mjerila toplinske energije te prikupljati i obrađivati mjerne podatke s obračunskih mjernih mjesta korisnika distribucijske mreže, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima,

17. primijeniti iznos tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije na temelju metodologije koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojime se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti te ih na primjeren način javno objaviti i to najmanje 15 dana prije početka primjene,

18. voditi brigu o energetskoj učinkovitosti te zaštiti prirode i okoliša,

19. voditi evidenciju svih mjesta predaje toplinske energije u distribucijsku mrežu i preuzimanja toplinske energije iz distribucijske mreže, uključivo evidenciju kojem opskrbljivaču pripada pojedini kupac toplinske energije,

20. periodički, prema dinamici, opsegu i načinu koji određuje Agencija, dostavljati podatke koje zatraži Agencija, a osobito o:

– tehničkim podacima distribucijske mreže,

– pogonskim događajima na distribucijskom sustavu,

– priključcima na distribucijski sustav,

– podacima vezanim za zaštitu potrošača.

Članak 28.

(1) Distributer toplinske energije dužan je izraditi plan razvoja distribucijske mreže iz članka 20. stavka 1. točke 9., odnosno stavka 2. točke 8. ovoga Zakona u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja te planovima i programima jedinica lokalne samouprave na čijem području obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije.

(2) Plan razvoja distribucijske mreže mora minimalno sadržavati sljedeće:

– plan investicija u izgradnju i rekonstrukciju distribucijske mreže, uključujući plan stavljanja u uporabu vrelovoda, parovoda i ostalih objekata distribucijske mreže, u naturalnim i financijskim pokazateljima,

– analizu opravdanosti planiranih investicija, uključujući projekciju potražnje i opskrbe toplinskom energijom, projekciju dinamike priključenja korisnika sustava te izvore financiranja planiranih investicija.

(3) Plan razvoja distribucijske mreže izrađuje se za regulacijsko razdoblje, s projekcijom razvoja distribucijske mreže za naredno regulacijsko razdoblje, sukladno metodologiji iz članka 27. točke 17. ovoga Zakona, a dostavlja se Agenciji uz zahtjev za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

(4) Distributer toplinske energije jedinicama lokalne samouprave na čijem području obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije dužan je dostaviti informacije o provođenju plana razvoja distribucijske mreže sukladno:

– planovima i programima jedinice lokalne i područne samouprave donesenim na temelju Strategije energetskog razvoja i Programa provedbe Strategije energetskog razvoja,

– planom razvoja distribucijske mreže koji je sastavni dio ugovora o koncesiji.

(5) Jedinica lokalne samouprave na čijem području distributer toplinske energije obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije dužna je na zahtjev Agencije dostaviti mišljenje o usklađenosti plana razvoja distribucijske mreže s:

– planovima i programima jedinice lokalne samouprave donesenim na temelju Strategije energetskog razvoja i Programa provedbe Strategije energetskog razvoja i

– planom razvoja distribucijske mreže koji je sastavni dio ugovora o koncesiji.

Članak 29.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo:

1. odbiti pristup na distribucijski sustav u slučaju nedostatka kapaciteta, tehničke nemogućnosti pristupa, ekonomske neisplativosti, mogućeg ugrožavanja potreba postojećih korisnika distribucijske mreže, onemogućavanja izvršavanja obveze javne usluge i drugim slučajevima, osim ako to nije predvidio u svojoj ponudi,

2. kupovati toplinsku energiju po reguliranim uvjetima radi obavljanja svoje osnovne djelatnosti, optimalnog vođenja distribucijske mreže, vlastite potrošnje, nadoknade gubitaka toplinske energije u distribucijskom sustavu prilikom izvođenja radova na sustavu i nadoknade pogonskih gubitaka,

3. uspostaviti i osigurati rad vlastite elektroničke komunikacijske mreže za nadzor, mjerenje i automatizaciju distribucijske mreže,

4. ograničiti ili prekinuti ugovorenu distribuciju toplinske energije na određeni rok:

– u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti,

– radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijske mreže,

– radi otklanjanja kvarova na distribucijskom sustavu,

– kada uređaji priključeni na distribucijsku mrežu preuzimaju toplinsku energiju na način koji bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili imovinu,

– u slučaju neovlaštene potrošnje i neovlaštene distribucije toplinske energije,

– u slučajevima kad se opskrbljivač, odnosno kupac toplinske energije ne pridržava svojih ugovornih obveza, u skladu s općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom,

– po nalogu opskrbljivača toplinskom energijom, u slučaju da su za to osigurani tehnički preduvjeti.

(2) Distributer toplinske energije dužan je, u slučaju odbijanja pristupa sustavu, dostaviti stranki rješenje s razlozima odbijanja pristupa.

(3) Protiv odluke distributera toplinske energije iz stavka 2. ovoga članka dopuštena je žalba koja se izjavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja o odbijanju pristupa sustavu ili na uvjete pristupa sustavu.

(4) Agencija je dužna donijeti odluku u roku od 60 dana od dana podnošenja žalbe. Odluka Agencija je izvršna, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor. Postupak pred upravnim sudom je hitan.

(5) Distributer toplinske energije koji odbije pristup sustavu zbog nedostatka kapaciteta ili drugih opravdanih razloga sukladno ovom članku mora, u razumnom vremenu, učiniti potrebne preinake i zahvate u sustavu da bi se omogućio pristup, ako su oni ekonomski isplativi ili ako ih je voljan financirati potencijalni korisnik.

Članak 30.

Korisnici distribucijske mreže obvezni su, na zahtjev distributera, dostavljati distributeru podatke i informacije za potrebe razvoja sustava, vođenja i analize pogonskih događaja:

1. o značajkama potrošnje/proizvodnje toplinske energije i ostale informacije neophodne za rad distributera,

2. koji su potrebni za ostvarivanje pristupa i korištenje distribucijske mreže te izradu investicijskih planova prikupljenih od postojećih i potencijalnih korisnika distribucijske mreže,

3. koji su potrebni za praćenje gubitaka u distribucijskom sustavu, uključujući procjenu tehničkih gubitaka i neovlašteno preuzete toplinske energije,

4. koji su potrebni za praćenje kvalitete i sigurnosti opskrbe toplinskom energijom u distribucijskom sustavu.

Članak 31.

(1) Strana nezadovoljna radom distributera toplinske energije može izjaviti prigovor Agenciji sve dok traje radnja ili propuštanje radnje distributera toplinske energije.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u vezi s odbijanjem priključka na distribucijsku mrežu, uvjetima priključenja na distribucijsku mrežu, određivanjem naknade za priključenje i/ili povećanje priključne snage na distribucijskoj mreži te primjenom metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije.

(3) Agencija je dužna poduzeti mjere iz svoje nadležnosti te bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, obavijestiti nezadovoljnu stranu u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela. Ako nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor. Postupak pred upravnim sudom je hitan.

Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom, Opći uvjeti za isporuku toplinske energije i Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije

Članak 32.

(1) Agencija, uz prethodno pribavljeno mišljenje distributera toplinske energije, te aktivnih opskrbljivača toplinskom energijom, donosi opće uvjete za opskrbu toplinskom energijom.

(2) Općim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka uređuju se:

1. međusobni ugovorni odnosi između proizvođača, distributera i opskrbljivača toplinske energije,

2. obveze i odgovornosti proizvođača, distributera i opskrbljivača toplinske energije,

3. uvjeti ograničenja i obustave opskrbe toplinske energije,

4. uvjeti obračuna i naplate toplinske energije,

5. postupak promjene opskrbljivača,

6. mjere zaštite krajnjih kupaca,

7. uvjeti kvalitete i sigurnosti opskrbe toplinskom energijom.

(3) Agencija donosi opće uvjete za isporuku toplinske energije, kojima se uređuju:

1. međusobni ugovorni odnosi između opskrbljivača i kupca toplinske energije,

2. obveze i odgovornosti opskrbljivača i kupca toplinske energije,

3. uvjeti ograničenja i obustave isporuke toplinske energije,

4. uvjeti obračuna i naplate toplinske energije,

5. obveze i odgovornosti kupca toplinske energije i krajnjih kupaca,

6. ugovorni odnosi između kupca toplinske energije i krajnjih kupaca,

7. investicije, rekonstrukcije i održavanje proizvodnih postrojenja i unutarnjih instalacija,

8. pristup mjerilima toplinske energije i instalacijama priključka,

9. postupak kod neovlaštenog korištenja toplinske energije,

10. postupak u slučaju tehničkih i drugih poremećaja u opskrbi toplinskom energijom, postupak kod preraspodjele toplinske energije za krajnjeg kupca,

11. postupak kod isključenja cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava,

12. mjere zaštite krajnjih kupaca,

13. postupak promjene kupca toplinske energije,

14. način informiranja krajnjih kupaca o potrošnji i troškovima toplinske energije,

15. obveza kupca toplinske energije da obavijesti krajnje kupce o svakoj promjeni cijena/naknade/tarifa koje utvrđuju nadležna tijela i/ili energetski subjekti, a koji ulaze u konačnu cijenu toplinske energije,

16. pravo na raspolaganje podacima o potrošnji, uključujući pravo i uvjete prosljeđivanja podataka drugom kupcu toplinske energije, bez naknade.

(4) Kupac toplinske energije u obavljanju svoje djelatnosti dužan je primijeniti opće uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija, uz prethodno pribavljeno mišljenje distributera toplinske energije te aktivnih opskrbljivača toplinskom energijom, donosi mrežna pravila za distribuciju toplinske energije, kojima se posebno uređuje sljedeće:

1. opis distribucijske mreže,

2. razvoj, građenje i održavanje distribucijske mreže,

3. upravljanje i nadzor nad distribucijskom mrežom,

4. prava i dužnosti distributera toplinske energije i korisnika distribucijske mreže,

5. uvjeti mjerenja, isporučene toplinske energije,

6. objava podataka i razmjena informacija,

7. kvaliteta usluge i sigurnost isporuke toplinske energije,

8. mjere zaštite korisnika distribucijske mreže,

9. neovlašteno korištenje toplinske energije,

10. naknada štete.

(6) Distributer toplinske energije u obavljanju svoje energetske djelatnosti dužan je primijeniti mrežna pravila iz stavka 5. ovoga članka.

Ugradnja uređaja

Članak 33.

(1) Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina, u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su radi racionalnijeg korištenja energije ugraditi uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije.

(2) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuje ugradnja uređaja iz stavka 1. ovoga članka te modeli raspodjele i obračuna toplinske energije, način raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju u toplinskim sustavima.

(3) Radove na ugradnji uređaja iz stavka 1. ovoga članka može izvoditi isključivo izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom propisu.

(4) Ako se ugrade uređaji za mjerenje potrošnje toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka, tada se razlika podatka potrošnje toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije i podataka potrošnje toplinske energije izmjerene na uređajima za mjerenje potrošnje toplinske energije u svim samostalnim uporabnim cjelinama dijeli na sve samostalne uporabne cjeline sukladno odluci većine glasova suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika.

(5) U svim zgradama/građevinama se primjenjuje postupak izračuna toplinske energije iz stavka 4. ovoga članka ako postoji razlika između potrošnje između zajedničkog mjerila toplinske energije i izmjerene potrošnje toplinske energije na uređajima za mjerenje potrošnje toplinske energije u svim samostalnim uporabnim cjelinama.

Članak 34.

(1) Za obavljanje energetske djelatnosti iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona Agencija određuje iznos tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije na temelju tarifne metodologije, a u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti.

(2) Utvrđivanje naknade za priključenje na distribucijsku mrežu novih i za povećanje priključnog kapaciteta postojećih energetskih subjekata i kupaca toplinske energije propisuje se metodologijom za utvrđivanje naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage koju donosi Agencija, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti.

(3) Agencija je dužna metodologije, naknade i iznose tarifnih stavki iz stavaka 1. i 2. ovoga članka javno objaviti na svojim internetskim stranicama najmanje 15 dana prije početka primjene.

(4) Iznos tarifnih stavki za obavljanje energetske djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ovisi o opravdanim troškovima obavljanja te energetske djelatnosti na određenom distribucijskom području.

(5) Za obavljanje energetske djelatnosti iz članka 6. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona cijena se slobodno ugovara.

(6) Cijene usluga energetskih djelatnosti iz stavka 5. ovoga članka energetski subjekti mogu utvrditi jedinstveno na razini energetskog subjekta za sve kupce toplinske energije ili sukladno uvjetima tržišta za svako distribucijsko područje zasebno.

(7) Iznimno, cijene usluge energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije utvrđuju se u skladu s metodologijom za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije koju donosi Agencija u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti, do ispunjenja uvjeta za otvaranje tržišta toplinske energije propisanih odredbama ovoga Zakona.

(8) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 7. ovoga članka, cijena usluge energetskih djelatnosti iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, pretežito za poslovnu upotrebu, određuje se slobodno, odnosno ugovorno.

VIII. OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 35.

(1) Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom može obavljati tu energetsku djelatnost na temelju dozvole.

(2) Energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka za zgradu/građevinu unutar zatvorenog, odnosno centralnog toplinskog sustava može obavljati i djelatnost kupca, ako ovlašteni predstavnik suvlasnika podnese odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem, u skladu sa člankom 11. stavcima 3., 4. i 5. ovoga Zakona, tom energetskom subjektu.

Članak 36.

(1) Krajnji kupac uživa zaštitu u smislu pouzdane, dostupne i dostatne isporuke toplinske energije.

(2) Krajnji kupci koji koriste toplinsku energiju pretežito za poslovnu upotrebu samostalno ugovaraju poslovne uvjete opskrbe toplinskom energijom, na tržišnim principima, s opskrbljivačem.

(3) U slučaju tehničkih i drugih poremećaja u isporuci toplinske energije čiji uzrok nije na postrojenjima krajnjeg kupca, krajnji kupac ima pravo na otklanjanje tih poremećaja u najkraćem roku.

(4) Najkraći rok u kojem je energetski subjekt, odnosno kupac obvezan otkloniti poremećaje u isporuci toplinske energije krajnjem kupcu smatra se rok u kojem se najbrže može otkloniti poremećaj, u skladu s normama o izvođenju odgovarajućih radova, a najduže 24 sata od zaprimanja obavijesti o poremećaju, osim u iznimnim slučajevima kada to objektivno nije moguće učiniti u tom roku.

(5) Poremećajima u isporuci toplinske energije iz stavka 3. ovoga članka ne smatraju se prekidi koji su rezultat primjene mjera ograničenja isporuke koje se poduzimaju u slučaju poremećaja na tržištu toplinske energije.

(6) Kupac toplinske energije je obvezan koristiti toplinsku energiju pod uvjetima, na način i za namjenu utvrđenu odredbama ovoga Zakona, zakonom kojim se uređuje energetski sektor, sukladno aktima iz članka 32. ovoga Zakona, kao i drugim propisima.

(7) Zabranjeno je korištenje toplinske energije suprotno uvjetima utvrđenim općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom glede pouzdanog i točnog mjerenja preuzete toplinske energije iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.

(8) Kada distributer toplinske energije utvrdi da kupac toplinske energije neovlašteno koristi toplinsku energiju, dužan je, bez odgađanja, isključiti ga s distribucijske mreže i podnijeti prijavu nadležnom tijelu.

(9) Kupac toplinske energije i krajnji kupac dužni su omogućiti ovlaštenim osobama nadležnih energetskih subjekata pristup mjerilima toplinske energije i unutarnjim instalacijama, kao i mjestu priključka radi:

1. očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja i izmještanja mjernih mjesta izvan objekta ili na granicu vlasništva ili

2. obustave isporuke toplinske energije u slučajevima neovlaštenog korištenja toplinske energije ili neplaćanja dospjele obveze za isporučenu toplinsku energiju u skladu s utvrđenim rokovima i uvjetima.

(10) Za opskrbljivača koji u zatvorenom, odnosno centralnom toplinskom sustavu kao ulazni energent za proizvodnju toplinske energije koristi plin, primjenjuju se odredbe opskrbe u obvezi javne usluge sukladno odredbama zakona kojim se uređuje plinski sektor.

Članak 37.

(1) Prava i obveze između opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije uređuju se ugovorom o opskrbi kupca.

(2) Zaključenje i sadržaj ugovora o opskrbi kupca detaljnije se uređuju općim uvjetima za isporuku toplinske energije, u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje energije.

(3) Svaki opskrbljivač dužan je osigurati da su uvjeti ugovora o opskrbi kupca koje nudi usklađeni s općim uvjetima za isporuku toplinske energije. Uvjeti ugovora moraju biti napisani jasnim i razumljivim rječnikom. Svaki opskrbljivač mora osigurati da su kupci zaštićeni od nepoštenih i zavaravajućih načina prodaje.

(4) Svaki opskrbljivač dužan je izraditi i na primjeren način javno objaviti standardne uvjete za zaključenje ugovora o opskrbi kupca s unaprijed utvrđenim uvjetima. Svaki opskrbljivač je obvezan na primjeren način javno objaviti naknade i cjenik usluga.

(5) Svaki opskrbljivač je obvezan zaključiti ugovor o opskrbi s kupcem u pisanom obliku. Ugovor o opskrbi kupca mora minimalno sadržavati:

1. identitet i adresu opskrbljivača,

2. usluge koje pruža opskrbljivač, uključujući vrijeme početka i kvalitetu opskrbe,

3. vrste ponuđenih usluga održavanja,

4. način dobivanja informacija o važećim cijenama i naknadama, uključujući i o naknadama za održavanje,

5. trajanje ugovora o opskrbi kupca, uvjete za obnavljanje i raskid ugovora o opskrbi kupca ili prestanak pružanja usluga,

6. postojanje bilo kojeg prava na raskid ugovora,

7. način utvrđivanja naknade u slučaju nepoštivanja ugovorene razine kvalitete usluga.

(6) Odredbe ugovora o opskrbi kupca moraju biti poštene te na jasan, jednostavan i nedvojben način obuhvaćati prava i obveze opskrbljivača i kupca, a svaki opskrbljivač mora osigurati da su njihovim kupcima uvjeti poznati unaprijed. Obavijesti o uvjetima ugovora opskrbljivač kupcima mora pružiti prije njegova zaključivanja. Ako se ugovor zaključuje putem posrednika, obavijest se također mora dati prije zaključenja ugovora.

(7) Ugovorom o opskrbi kupca ne može se kupcu uskratiti ili otežati pravo na raskid odnosno otkaz ugovora o opskrbi kupca zbog korištenja prava na promjenu opskrbljivača, niti se mogu nametati dodatne financijske obveze po toj osnovi.

(8) Opskrbljivač može zaključivati ugovore o opskrbi kupca koji mogu ugovarati opskrbu pod posebnim uvjetima prodaje, ali je u tom slučaju obvezan postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj kupaca toplinske energije na tržištu toplinske energije.

(9) Opskrbljivač je dužan obavljati svoju energetsku djelatnost sukladno općim aktima iz članka 32. ovoga Zakona.

Članak 38.

(1) Sukladno ugovoru o opskrbi kupca, svaki opskrbljivač može zahtijevati od distributera toplinske energije obustavu isporuke kupcu zbog neispunjenih obveza kupca iz ugovora o opskrbi kupca toplinske energije. U razdoblju obustave isporuke kupac toplinske energije ima obveze koje se odnose na pristup distribucijskoj mreži.

(2) Ako kupac toplinske energije ne ispunjava obveze utvrđene ugovorom o opskrbi kupca toplinske energije, odnosno plaćanjem dospjelih novčanih obveza za isporučenu toplinsku energiju, svaki opskrbljivač je obvezan prethodno upozoriti kupca pisanim putem i besplatno da, u roku ne kraćem od 15 dana od dana dostavljanja upozorenja, podmiri svoje dospjele novčane obveze, odnosno postigne sporazum o ispunjenju obveza.

(3) Ako kupac toplinske energije ne podmiri svoje obveze u roku iz stavka 2. ovoga članka, svaki opskrbljivač može zahtijevati u pisanom obliku obustavu isporuke toplinske energije.

(4) Ako je kupac toplinske energije podmirio sve svoje dospjele obveze prema opskrbljivaču, opskrbljivač je obvezan unutar 24 sata poduzeti mjere za ponovnu uspostavu opskrbe takvog kupca te bez odgađanja podnijeti zahtjev distributeru toplinske energije za ponovnu uspostavu opskrbe toplinskom energijom. Distributer toplinske energije obvezan je ispuniti s prethodnim povezani zahtjev opskrbljivača bez odgađanja.

(5) Distributer toplinske energije obvezan je ponovno uspostaviti opskrbu kupca unutar 24 sata ako se utvrdi da je kupcu neutemeljeno obustavljena isporuka toplinske energije.

(6) Distributer toplinske energije može obustaviti isporuku toplinske energije kupcu zbog neizvršavanja obveza koje se odnose na pristup distribucijskoj mreži iz stavka 1. ovoga članka, odnosno zbog neplaćanja naknade za korištenje distribucijske mreže kao i u drugim posebnim slučajevima.

(7) Detaljniji uvjeti i postupak obustave isporuke toplinske energije te prava distributera toplinske energije, opskrbljivača i kupca uređuju se općim aktima iz članka 32. ovoga Zakona.

Članak 39.

(1) Proizvođač toplinske energije može sklopiti ugovor o prodaji toplinske energije neposredno s kupcem toplinske energije ili opskrbljivačem toplinske energije.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti nakon što proizvođač toplinske energije, odnosno kupac toplinske energije ili opskrbljivač toplinske energije prethodno ishode suglasnost distributera toplinske energije.

(3) Proizvođač toplinske energije, odnosno kupac toplinske energije ili opskrbljivač toplinske energije kojemu je uskraćena suglasnost iz stavka 2. ovoga članka, može izjaviti žalbu Agenciji. Rješenje Agencije je izvršno.

Članak 40.

(1) Opskrbljivač toplinskom energijom jamči kontinuitet i pouzdanost sustava opskrbe toplinskom energijom zajedno s energetskim subjektom koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije.

(2) Opskrbljivač toplinskom energijom odgovoran je za osiguranje dovoljne količine toplinske energije za potrebe kupca toplinske energije, odnosno krajnjih kupaca te uredno obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.

Operativne zalihe

Članak 41.

Opskrbljivač energentima koji opskrbljuje proizvođača toplinske energije, odnosno kupca toplinske energije putem kotlovnice mora imati operativne zalihe energenata koje mogu zadovoljiti najmanje jednu mjesečnu potrošnju tog energenta.

Članak 42.

(1) Građevine izgrađene bez građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi građevina ne mogu se priključiti na distribucijsku mrežu.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole, ali za koje se prema odredbama posebnog propisa smatra da su izgrađene na temelju građevinske dozvole.

Mjesto razgraničenja djelatnosti

Članak 43.

(1) Mjesto razgraničenja između proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije je obračunsko mjerno mjesto za preuzimanje toplinske energije.

(2) Mjesto razgraničenja između distributera toplinske energije i opskrbljivača i/ili kupca toplinske energije je obračunsko mjerno mjesto za prodaju toplinske energije opremljeno zajedničkim mjerilom toplinske energije.

Unutarnje instalacije

Članak 44.

(1) Uslugu upravljanja i održavanja unutarnjih instalacija u zgradi/građevini do ulaza u samostalnu uporabnu cjelinu krajnjeg kupca dužan je obavljati kupac toplinske energije.

(2) Kupac toplinske energije je dužan distributeru toplinske energije, odnosno opskrbljivaču toplinske energije omogućiti pristup unutarnjim instalacijama te ga pravodobno izvještavati o svim eventualnim smetnjama pri preuzimanju isporučene toplinske energije.

(3) Ako kupac toplinske energije obavlja preinake na unutarnjim instalacijama, mora o tome obavijestiti distributera i opskrbljivača toplinske energije. O preinakama na unutarnjim instalacijama kupac je dužan osobito se pridržavati odredbi općih uvjeta za isporuku toplinske energije iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka uslugu upravljanja i održavanja unutarnjih instalacija u toplinskim sustavima može obavljati i druga pravna osoba ako kupac toplinske energije s tom pravnom osobom sklopi ugovor.

Izdvajanje iz toplinskog sustava

Članak 45.

(1) Iznimno od odredbi članaka ovoga Zakona, krajnji kupac, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine,

2. nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1. ovoga stavka, pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu,

3. radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru,

4. izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,

5. nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izviješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,

6. po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovu pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,

7. izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezni su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava,

8. nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz točke 7. ovog stavka obveza je kupca.

(2) Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.

(3) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.

Računovodstveno razdvajanje djelatnosti

Članak 46.

(1) Energetski subjekt koji obavlja djelatnost iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona dužan je računovodstveno razdvojiti djelatnosti radi primjene načela nediskriminacije korisnika toplinskog sustava, izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja i međusobnog subvencioniranja energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao tržišne i energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge.

(2) Energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je izraditi, objaviti i dati na reviziju godišnje financijske izvještaje. Revizija godišnjega financijskog izvještaja mora potvrditi da se poštivalo načelo nediskriminacije korisnika toplinskog sustava i izbjegavanja međusobnog subvencioniranja energetskih djelatnosti u sektoru toplinarstva koje se obavljaju kao tržišne djelatnosti i energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge. Godišnji financijski izvještaji moraju sadržavati podatke o transakcijama s povezanim energetskim subjektima.

(3) Kupac toplinske energije dužan je voditi analitičko knjigovodstvo za svaku zgradu/građevinu odvojeno.

(4) Kupac toplinske energije dužan je jednom godišnje, pismeno dostaviti izvješće o svom poslovanju unutar određene zgrade/građevine svim vlasnicima samostalnih uporabnih cjelina unutar te zgrade/građevine kao i dostavljati podatke potrebne za vođenje registra kupaca iz članka 11. stavka 8. ovoga Zakona Agenciji. Kupac je dužan izviješće dostaviti vlasnicima samostalnih uporabnih cjelina najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka, dužan je utvrditi pravila za raspoređivanje imovine, obveza, prihoda, troškova i amortizacije sukladno odluci Agencije o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva.

(6) Distributer toplinske energije dužan je u svojim poslovnim knjigama, odvojeno voditi podatke koji se odnose na djelatnost distribucije toplinske energije od drugih energetskih i ostalih djelatnosti.

(7) Opskrbljivač toplinske energije dužan je u svojim poslovnim knjigama odvojeno voditi podatke koji se odnose na djelatnost opskrbe toplinske energije i djelatnosti kupca toplinske energije.

Pravo pristupa poslovnim knjigama

Članak 47.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnosti iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona i kupac toplinske energije dužni su omogućiti Agenciji pristup poslovnim knjigama, što uključuje pravo Agencije da zahtijeva sve potrebne obavijesti te dostavu potrebnih podataka, neposredan uvid u poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, financijske izvještaje i drugu dokumentaciju energetskog subjekta i kupca toplinske energije te poduzimanje drugih radnji potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

(2) Agencija će osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznala u obavljanju svojih poslova.

IX. NADZOR

Članak 48.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Državni inspektorat i drugi inspektori iz područja svoje nadležnosti te drugi državni službenici, kada to odredi ministar.

(3) Ako nadležni inspektor pri obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da energetski subjekt ne obavlja energetsku djelatnost, a krajnji kupac toplinske energije ne koristi toplinsku energiju u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim ovlaštenja sukladno općim propisima, ima ovlaštenje rješenjem:

1. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, uz određivanje roka za njihovo otklanjanje,

2. zabraniti obavljanje energetske djelatnosti ako nije pribavljena dozvola za obavljanje pojedine energetske djelatnosti sukladno odredbama ovoga Zakona,

3. zabraniti obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije ako kupac toplinske energije nije upisan u registar iz članka 11. stavka 8. ovoga Zakona,

4. zabraniti gradnju proizvodnog postrojenja ako nije ostvareno pravo na izgradnju proizvodnog postrojenja sukladno članku 9. ovoga Zakona,

5. zabraniti radove na ugradnji uređaja iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona ako takve radove izvodi izvođač koji ne ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom propisu,

6. narediti obustavu daljnje gradnje ili korištenja proizvodnog postrojenja, odnosno obustavu opskrbe energijom ili korištenje energije, ako se oprema za proizvodno postrojenje ne proizvodi, a takva postrojenja ne koriste, ne grade ili ne održavaju sukladno odobrenoj ili potvrđenoj dokumentaciji prema posebnim tehničkim ili drugim propisima te ako zbog toga postoji neposredna opasnost za stabilnost i sigurnost proizvodnih postrojenja, zdravlje ili život ljudi ili sigurnost prometa ili susjednih građevina.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 49.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je kupac, odnosno fizička osoba koja je energetski subjekt ako:

1. obavlja energetsku djelatnost bez dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u skladu sa člankom 6. stavkom 3. ovoga Zakona,

2. ne koristi građevine temeljem dokaza o vlasništvu ili prava korištenja iz ugovora o zakupu te drugog ugovora sklopljenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije sukladno članku 9. stavku 2. ovoga Zakona,

3. ne osigura tajnost povjerljivih poslovnih podataka koje sazna od drugih energetskih subjekata i kupca u skladu s člankom 10. ovoga Zakona,

4. sklopi ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije bez postojanja odluke iz članka 11. stavka 3., odnosno stavka 4. ovoga Zakona (članak 11. stavak 5.),

5. se ne upiše u registar kupaca toplinske energije pri Agenciji sukladno članku 11. stavku 8. ovoga Zakona,

6. ne obavlja svoju djelatnost u skladu s općim uvjetima za isporuku toplinske energije u skladu sa člankom 11. stavkom 11. ovoga Zakona,

7. ne osigura stručno upravljanje, rukovanje i održavanje zatvorenim toplinskim sustavom u skladu sa člankom 13. stavkom 2. ovoga Zakona,

8. opskrbu toplinskom energijom kupaca toplinske energije, u zatvorenom toplinskom sustavu obavlja više opskrbljivača suprotno odredbi članka 13. stavka 3., odnosno članku 34. stavku 3. ovoga Zakona,

9. ne prati odvojeno troškove proizvodnje toplinske energije od ostalih energetskih djelatnosti, a koji su vezani uz isporuku električne, odnosno toplinske energije, sukladno planiranim količinama potrebnim za isporuku sukladno odredbi članka 15. stavka 6. ovoga Zakona,

10. proizvodna postrojenja koja se namjeravaju graditi ne udovoljavaju kriterijima, utvrđenim u postupku izdavanja energetskog odobrenja (članak 16. stavak 1.),

11. obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije bez sklopljenog ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije ili ugovora o koncesiji za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije, odnosno obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije na području za koje je s drugim energetskim subjektom sklopljen ugovor o koncesiji (članak 19. stavak 1.),

12. distributer toplinske energije ne ispunjava svoje obveze iz članka 27. ovoga Zakona,

13. ne vodi računovodstveno razdvajanje djelatnosti, odnosno analitičko knjigovodstvo za svaku zgradu/građevinu sukladno članku 11. stavku 7., članku 13. stavku 5., članku 14. stavku 3., odnosno članku 46. ovoga Zakona,

14. ne dostavi podatke, odnosno ne dostavi podatke na zahtjev sukladno odredbama članka 5. stavka 2., članka 11. stavka 9., odnosno stavka 10., članka 15. stavka 7., odnosno stavka 8. te članka 30. ovoga Zakona,

15. ne izradi plan razvoja toplinske distribucijske mreže u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja te planovima i programima jedinica lokalne samouprave na čijem području obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije sukladno članku 28. stavku 1. ovoga Zakona,

16. plan razvoja distribucijske mreže ne sadrži sve minimalne elemente iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona,

17. ne dostavi informacije o provođenju plana razvoja distribucijske mreže jedinicama lokalne samouprave sukladno planovima i programima jedinice lokalne i područne samouprave donesenim te planom razvoja distribucijske mreže (članak 28. stavak 4.)

18. neosnovano odbije pristup distribucijskoj mreži suprotno članku 29. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona,

19. ne dostavi stranki rješenje s razlozima odbijanja pristupa u skladu sa člankom 29. stavkom 2. ovoga Zakona,

20. ne postupa u skladu s općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom, općim uvjetima za isporuku toplinske energije i mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. ovoga Zakona,

21. ne koristi toplinsku energiju, pod uvjetima, na način i za namjenu utvrđenu sukladno članku 36. stavku 6. ovoga Zakona,

22. koristi toplinsku energiju suprotno uvjetima utvrđenim općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom glede pouzdanog i točnog mjerenja preuzete toplinske energije u skladu sa člankom 36. stavkom 7. ovoga Zakona,

23. ne omogući ovlaštenim osobama pristup mjernim uređajima i unutarnjim instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja i izmještanja mjernih mjesta izvan objekta ili na granicu vlasništva ili obustave isporuke toplinske energije u slučajevima neovlaštenog korištenja toplinske energije ili neplaćanja dospjele obveze za isporučenu toplinsku energiju u skladu s utvrđenim rokovima i uvjetima (članak 36. stavak 9.),

24. ne osigura da su uvjeti ugovora o opskrbi kupca toplinske energije koje nudi usklađeni s općima aktima iz članka 32. ovoga Zakona (članak 37. stavak 3.),

25. obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom bez dozvole Agencije, suprotno odredbi članka 35. stavka 1. ovoga Zakona,

26. ne izradi i na primjeren način javno ne objavi standardne uvjete za zaključenje ugovora o opskrbi kupca toplinske energije s unaprijed utvrđenim uvjetima sukladno članku 37. stavku 4. ovoga Zakona,

27. sklopi ugovor o opskrbi kupca toplinske energije koji ne sadrži sve minimalne elemente iz članka 37. stavka 5. ovoga Zakona,

28. ne poduzme mjere, unutar 24 sata, za ponovnu uspostavu opskrbe kupca koji je podmirio svoje dospjele obveze, odnosno bez odgađanja ne podnese zahtjev distributeru toplinske energije za ponovnu uspostavu opskrbe toplinskom energijom u skladu sa člankom 38. stavkom 4. ovoga Zakona,

29. ne uspostavi opskrbu kupca, unutar 24 sata, ako se utvrdi da je kupcu neutemeljeno obustavljena opskrba toplinskom energijom u skladu sa člankom 38. stavkom 5. ovoga Zakona,

30. ugovor o prodaji toplinske energije sklopi bez prethodne suglasnosti distributera toplinske energije suprotno odredbi članka 39. stavka 2. ovoga Zakona,

31. priključi građevinu na distribucijsku mrežu bez građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi građevina suprotno odredbi članka 42. stavka 1. ovoga Zakona,

32. uslugu upravljanja i održavanja unutarnjih instalacija u zgradi/građevini ne obavlja osoba iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona,

33. obavlja preinake na unutarnjim instalacijama bez prethodnog obavještavanja distributera i opskrbljivača toplinske energije (članak 44. stavak 3.),

34. za obavljanje energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga ne primjenjuje iznose tarifnih stavki na temelju tarifne metodologije u skladu sa člankom 15. stavkom 5., člankom 27. točkom 17. te člankom 34. ovoga Zakona,

35. ne omogući pristup poslovnim knjigama sukladno članku 47. ovoga Zakona,

36. ne postupa prema rješenju nadležnog inspektora u skladu sa člankom 48. stavkom 3. ovoga Zakona,

37. ne uskladi svoje poslovanje, odnosno ne organizira obavljanje svoje djelatnosti u propisanom roku, sukladno članku 53. stavcima 2., 3. i 9. ovoga Zakona,

38. ne donese odluku u propisanom roku, sukladno članku 53. stavcima 4. i 10. ovoga Zakona,

39. ne sklopi ugovor u propisanom roku, sukladno odredbama članka 53. stavcima 5., 8. i 11. ovoga Zakona,

40. ne dostave podatke u propisanom roku, sukladno odredbama članka 53. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba, odnosno pravna osoba koja je energetski subjekt.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u fizičkoj, odnosno pravnoj osobi te u energetskom subjektu.

(4) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjektu, odnosno kupcu toplinske energije, koji je počinio dva ili više prekršaja iz stavka 1. ovoga članka ili koji u razdoblju od godine dana ponovi dva ili više puta prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti, odnosno djelatnosti u trajanju do godine dana, a odgovornoj osobi energetskog subjekta, odnosno kupca toplinske energije može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja istih poslova u trajanju do godine dana.

Članak 50.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako obavlja preinake na unutarnjim instalacijama, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, ako nema odobrenje kupca.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije u svoju samostalnu uporabnu cjelinu sukladno članku 33. ovoga Zakona, odnosno ne ugradi ih u propisanom roku sukladno članku 52. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako se izdvojila iz zajedničkog toplinskog sustava, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, ako nije ispunila uvjete iz članka 45. stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka pravna osoba koja je krajnji kupac.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je kupac toplinske energije ako je isključila zgradu/građevinu iz toplinskog sustava, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, bez prethodne suglasnosti svih krajnjih kupaca u zgradi/građevini, odnosno bez pribavljanja prethodne suglasnosti distributera i opskrbljivača toplinskom energijom u tom toplinskom sustavu.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka pravna osoba koja je krajnji kupac toplinske energije.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne plaća troškove sukladno članku 45. stavku 3. ovoga Zakona.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka pravna osoba koja je krajnji kupac.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Energetski subjekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju energetsku djelatnost distribucije toplinske energije nastavljaju obavljati energetsku djelatnost distribucije toplinske energije i energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom tarifnih kupaca do zaključivanja ugovora o koncesiji ili ugovora o obavljanju energetske djelatnosti, ali ne dulje od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ako se energetske djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju na temelju koncesije, koncesionar nastavlja obavljati tu djelatnost do prestanka koncesije i sukladno uvjetima iz ugovora o koncesiji.

Članak 52.

(1) Priključenje na distribucijsku mrežu za distribuciju toplinske energije zgrada/građevina izgrađenih nakon stupanja na snagu ovoga Zakona izvest će se na način da svaka samostalna uporabna cjelina ima zasebno mjerilo toplinske energije za svaku samostalnu uporabnu cjelinu te odvojen vodomjer za mjerenje potrošnje tople vode i vodomjer za mjerenje potrošnje hladne vode.

(2) Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovog Zakona koje imaju više od 70 (sedamdeset) samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na toplinski sustav, dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. stavka 1. ovog Zakona do 31. 12. 2015. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

(3) Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koje imaju 2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na toplinski sustav dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. stavka 1. ovog Zakona do 31. 12. 2016. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

(4) U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.

Članak 53.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su na svome području, u slučaju kupca toplinske energije u poteškoćama, odrediti najvećeg opskrbljivača toplinskom energijom za kupca toplinske energije, sukladno članku 5. stavku 8. ovoga Zakona do 1. studenoga 2015.

(2) Energetski subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona, do 1. listopada 2013.

(3) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iz članka 3. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona obvezna je organizirati obavljanje te djelatnosti, sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona, do 1. studenoga 2013.

(4) Suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina dužni su odluku iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona donijeti do 1. veljače 2014. za ogrjevnu sezonu 2014./2015. godinu.

(5) Ovlašteni predstavnici suvlasnika i gospodarski subjekt koji se registrira za obavljanje djelatnosti iz članka 3. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona, sklapaju ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije do 1. lipnja 2014.

(6) Pravna ili fizička osoba iz članka 3. stavka 2. točke 16. ovoga Zakona dužna je prvi put dostaviti podatke iz članka 11. stavka 10. ovoga Zakona Agenciji do 1. ožujka 2014. za 2014. godinu.

(7) Proizvođač toplinske energije dužan je prvi put dostaviti podatke o visini troškova proizvodnje toplinske energije iz članka 15. stavka 8. ovoga Zakona Agenciji do 1. ožujka 2015., za 2014. godinu

(8) Jedinice lokalne samouprave i distributeri toplinske energije dužni su svoje ugovore o koncesijama uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 1. studenoga 2014.

(9) Energetski subjekti i kupac toplinske energije dužni su uskladiti svoje poslovanje s općim uvjetima za opskrbu toplinske energije, općim uvjetima za isporuku toplinske energije i mrežnim pravilima za distribuciju toplinske energije iz članka 32. ovoga Zakona do 15. rujna 2014.

(10) Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina dužni su odluku iz članka 33. stavka 4., odnosno stavka 5. ovoga Zakona donijeti do 15. rujna 2014.

(11) Kupac toplinske energije i opskrbljivač toplinske energije dužni su prvi put sklopiti ugovor o opskrbi kupca toplinske energije, sukladno odredbama ovoga Zakona, do 1. rujna 2014., za ogrjevnu sezonu 2014./2015. godina.

(12) U trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona za toplinske podstanice u centralnom toplinskom sustavu, za vanjske instalacije i kotlovnice u zatvorenom toplinskom sustavu i proizvodna postrojenja u samostalnom toplinskom sustavu naknada za korištenje imovine vrednovat će se u iznosu neamortizirane vrijednosti imovine i razumnog prinosa na istu. Gore navedena imovina koja je starija od 20 godina odnosno vanjske instalacije koje su starije od 30 godina, osim ako nije drugačije uređeno postaje vlasništvo krajnjih kupaca.

Članak 54.

(1) Predstavnička tijela ili druga ovlaštena tijela jedinica lokalne samouprave dužna su uskladiti svoje akte s ovim Zakonom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Akti predstavničkih tijela ili drugih ovlaštenih tijela jedinica lokalne samouprave, koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona prestaju važiti na dan isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 55.

(1) Vlada Republike Hrvatske će propis iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona donijeti u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će donijeti program korištenja potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona do 1. srpnja 2015., za razdoblje 2016.– 2030. godina.

(3) Ministar će propise iz članka 15. stavka 12., članka 16. stavka 5. i članka 33. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana donošenja akata iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o izuzećima iz članka 15. stavka 14. ovoga Zakona, do 31. prosinca 2013.

(5) Agencija će akte iz članka 15. stavka 5., članka 32. stavaka 1., 3. i 5. te članka 34. stavaka 1., 2. i 7. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Agencija će akt iz članka 15. stavka 14. ovoga Zakona donijeti najkasnije do 31. listopada 2013.

(7) Ako se planiraju ili rekonstruiraju postrojenja i toplinski sustavi iz članka 15. stavka 9. ovoga Zakona nakon 5. lipnja 2014. potrebno je provesti analizu troškova i koristi u skladu sa člankom 15. stavkom 12. ovoga Zakona.

(8) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, odnosno akata iz stavka 5. ovoga članka primjenjivat će se propisi, odnosno akti koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 56.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se primjenom odredaba Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, br. 42/05. i 20/10.).

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, br. 42/.05. i 20/10.).

Članak 58.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/113

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.