Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

HRVATSKI SABOR

1657

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

Proglašavam Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/148

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218 od 13. kolovoza 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008) i Uredbe (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218 od 13. kolovoza 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 764/2008).

(2) Ovim se Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti te donošenje propisa kojima čelnik središnjeg tijela državne uprave, na temelju ovoga Zakona, za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvoda detaljnije uređuje najmanje jedan od sljedećih elemenata:

– tehničke zahtjeve koje moraju ispuniti proizvodi koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– postupke ocjenjivanja sukladnosti,

– prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s tehničkim zahtjevima (u daljnjem tekstu: tijela za ocjenjivanje sukladnosti),

– dokumente o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu – certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima,

– način označivanja proizvoda.

(3) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za proizvode koji su uređeni posebnim zakonima.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovog Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EZ) br. 765/2008 osim pojma »usklađena norma« koji ima jednako značenje kao pojam definiran u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji i koja dopunjuje i mijenja direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktive 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i stavlja izvan snage Odluku Vijeća br. 87/95/EEZ te Odluku br. 1673/2006/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i pojma »hrvatska norma« koja je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo.

Članak 3.

(1) Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećih propisa koji se odnose na taj proizvod.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za sukladnost proizvoda s odredbama važećih propisa koji se odnose na taj proizvod.

(3) Gospodarski subjekt odgovoran je za točnost i potpunost podataka o svojim proizvodima te mora osigurati da ti podaci budu u skladu s propisanim zahtjevima za taj proizvod.

II. PROPISIVANJE TEHNIČKIH ZAHTJEVA

Članak 4.

(1) Čelnik središnjeg tijela državne uprave u skladu sa svojom nadležnosti i djelokrugom donosi propise iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona uključujući, kad je to potrebno, i propise o redovitim i izvanrednim pregledima proizvoda u uporabi u svrhu:

– sigurnosti,

– zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka,

– zaštite okoliša i prirode,

– zaštite potrošača i drugih korisnika.

(2) Kod donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se u obzir međunarodna načela i preuzete obveze iz međunarodnih ugovora radi sprječavanja nepotrebnih zapreka u međunarodnoj trgovini.

(3) Propisom iz stavka 1. ovoga članka će se propisati da se pretpostavlja da je proizvod sukladan s propisanim tehničkim zahtjevima važećih propisa ako je sukladan s odgovarajućim usklađenim normama.

(4) Popis hrvatskih normi kojima su prihvaćene usklađene norme u »Narodnim novinama« objavljuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za donošenje propisa iz stavka 1. ovoga članka u suradnji s hrvatskim nacionalnim normirnim tijelom.

(5) U slučajevima kada se smatra da norma iz stavka 3. ovoga članka ili njezin dio ne ispunjava u potpunosti propisane zahtjeve, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo uložit će Europskoj komisiji obrazloženi formalni prigovor na normu.

(6) Čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka odmah će obavijestiti javnost o aktivnostima iz stavka 5. ovoga članka objavom putem obavijesti na svojim internetskim stranicama u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

III. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obveze proizvođača

Članak 5.

(1) Kad stavlja svoj proizvod na tržište, proizvođač je obvezan osigurati da je njegov proizvod oblikovan i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenim u propisima koji se odnose na taj proizvod.

(2) U slučaju kada propisi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona to zahtijevaju, proizvođač je obvezan izraditi propisanu tehničku dokumentaciju i provesti ili osigurati provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda.

(3) Kad je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima, proizvođač je obvezan sastaviti izjavu o sukladnosti i staviti oznaku sukladnosti kada je to propisano propisima iz članka 4. stavka 1. ovog Zakona.

(4) Proizvođač je obvezan čuvati tehničku dokumentaciju i izjavu o sukladnosti nakon što je proizvod stavio na tržište, u razdoblju navedenom u propisu iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Proizvođač je obvezan osigurati postupke radi održanja sukladnosti proizvodne serije. Moraju se na primjeren način uzeti u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama proizvoda te promjene u primijenjenim usklađenim normama ili tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti proizvoda.

(6) Proizvođač je obvezan, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, provoditi ispitivanje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na tržište, istraživati i ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i povlačenju proizvoda te o tome mora obavješćivati distributera.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da njegov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element koji omogućuje njegovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili narav proizvoda, da se traženi podaci navedu na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

(8) Proizvođač je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan. Adresa mora označivati jedinstvenu točku na kojoj je proizvođač dostupan.

(9) U slučaju kada propis iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona koji se odnosi na proizvod to zahtijeva, proizvođač mora osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji mogu lako razumjeti potrošači i drugi korisnici.

(10) Kad proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, treba bez odgode, poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se taj proizvod uskladio ili povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje ako je to prikladnije. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik proizvođač mora o tome bez odgode obavijestiti nadležna inspekcijska tijela navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama.

(11) Proizvođač je obvezan na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na jeziku lako razumljivom nadležnom inspektoru. Proizvođač mora na zahtjev nadležnog inspektora surađivati u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište.

Ovlašteni zastupnici

Članak 6.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Europskoj uniji za svog ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona i sastavljanje tehničke dokumentacije ne može biti obveza ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik je obvezan provoditi zadaće koje su specificirane u ovlaštenju danom od strane proizvođača. Tim se ovlaštenjem mora omogućiti ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

– da drži izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nadležnim inspektorima u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se odnosi na taj proizvod,

– da na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigura sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda,

– da surađuje s nadležnim inspektorom na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod obuhvaćen njegovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 7.

(1) Uvoznik je obvezan na tržište Europske unije stavljati samo proizvod sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod.

(2) Prije stavljanja proizvoda na tržište uvoznik je obvezan utvrditi da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da proizvod nosi propisanu oznaku sukladnosti ili druge oznake, da je praćen propisanim dokumentima te da je ispunio zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona.

(3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik, uvoznik je obvezan o tome obavijestiti proizvođača i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Uvoznik je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(5) U slučaju kada propisi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona to zahtijevaju uvoznik je obvezan osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji mogu razumjeti potrošači i drugi korisnici.

(6) Uvoznik je obvezan dok je proizvod pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima.

(7) Kad to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, uvoznik je obvezan, kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, provoditi ispitivanje uzoraka proizvoda koje namjerava staviti na tržište, istraživati i, po potrebi, voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i povlačenjima proizvoda te o tome obavješćivati distributere.

(8) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, obvezan je odmah poduzeti potrebne popravne radnje kako bi se taj proizvod uskladio, ili povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje. Nadalje, kad proizvod predstavlja rizik, uvoznik je obvezan odmah o tome obavijestiti nadležna inspekcijska tijela dajući podatke posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama.

(9) U slučaju kada propisi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona to zahtijevaju, uvoznik je obvezan, za razdoblje koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na taj proizvod, čuvati presliku izjave o sukladnosti radi stavljanja na raspolaganje nadležnim inspektorima te osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa nadležnim inspektorima na njihov zahtjev.

(10) Uvoznik je obvezan na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na jeziku lako razumljivom inspektoru te mora surađivati s nadležnim inspektorom u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište.

Obveze distributera

Članak 8.

(1) Kad stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu, distributer mora djelovati s dužnom pažnjom u odnosu na propisane zahtjeve.

(2) Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributer mora provjeriti je li proizvod označen propisanom oznakom sukladnosti ili drugim oznakama, je li praćen propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji lako mogu razumjeti potrošači i drugi korisnici te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 5. stavaka 7. i 8. i članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, ne smije stavljati proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Kada proizvod predstavlja rizik, distributer mora o tome obavijestiti proizvođača ili uvoznika kao i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću distributer mora osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima.

(5) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, mora odmah osigurati da se provedu potrebne popravne radnje kako bi se, ako je to prikladno, taj proizvod uskladio, povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje. Kada proizvod predstavlja rizik, distributer mora odmah o tome obavijestiti nadležna inspekcijska tijela pri tome dajući podatke posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim popravnim radnjama. Ako je proizvod stavljen na tržište zemalja članica Europske unije, dužan je na isti način obavijestiti nadležna inspekcijska tijela tih zemalja.

(6) Distributer mora na opravdan zahtjev nadležnog inspektora osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda te mora surađivati s nadležnim inspektorom u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 9.

Ako uvoznik ili distributer stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinačuje proizvod koji je već stavljen na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju na taj proizvod, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača u skladu sa člankom 5. ovoga Zakona.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 10.

Svaki gospodarski subjekt mora, u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na pojedini proizvod, na zahtjev nadležnog inspektora, dati podatke o identitetu:

– svakoga gospodarskog subjekta koji mu je isporučio proizvod,

– svakoga gospodarskog subjekta kojem je isporučen proizvod.

IV. TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNITI

Članak 11.

(1) Propisima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona mogu se propisati posebni zahtjevi koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Čelnik središnjeg tijela državne uprave koji donosi propise iz stavka 1. ovoga članka uređuje načine ispunjavanja svih propisanih zahtjeva za tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti.

(3) Propisima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona može se propisati postupak praćenja rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti te mjere koje će se poduzeti u slučaju neispunjavanja propisanih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i članka 12. ovoga Zakona.

Članak 12.

(1) Minimalni zahtjevi koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti su:

– stručna osposobljenost osoblja u odgovarajućem području za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno,

– potrebna oprema i prostor,

– neovisnost i nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnosti,

– čuvanje poslovne tajne,

– osiguranje od odgovornosti, osim ako njihovu odgovornost preuzima država.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne smije biti gospodarski subjekt za proizvode koje ocjenjuje niti smije biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu, instalaciju, korištenje ili održavanje tih proizvoda.

Članak 13.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti, koji su propisani člankom 4. stavkom 1. ovoga Zakona, samo na temelju rješenja o ovlaštenju (u daljnjem tekstu: ovlaštenje) koje donosi čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave koji je donio propis.

(2) Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju osposobljenost sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su prihvaćene odgovarajuće usklađene norme, pretpostavit će se da ispunjava zahtjeve iz članka 11. stavka 1. i članka 12. ovoga Zakona. Potvrda o akreditaciji koju dodjeljuje hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo smatra se dokazom osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su prihvaćene odgovarajuće usklađene norme.

(3) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka može se vremenski ograničiti ili vrijediti do ukidanja.

(4) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati za cjelokupno vrijeme trajanja ovlaštenja zahtjeve propisa iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona i zahtjeve iz članka 12. ovoga Zakona.

(5) Čelnik nadležnog središnjeg tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka osnovat će povjerenstvo koje će pratiti ispunjava li ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti propisane zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka čine najmanje tri člana od kojih je najmanje jedan predstavnik hrvatskog nacionalnog akreditacijskog tijela.

(7) Ako se utvrdi da je tijekom trajanja ovlaštenja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane zahtjeve, čelnik nadležnoga središnjeg tijela državne uprave koji je donio propis iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ukinut će ovlaštenje u dijelu u kojem je tijelo prestalo ispunjavati zahtjeve.

(8) Čelnik središnjeg tijela državne uprave u skladu sa svojim nadležnostima prijavljuje Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja je ovlastio za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti te o svakoj promjeni vezanoj za ovlaštenje i o tome obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

(9) Čelnik središnjeg tijela državne uprave može povjeriti poslove prijavljivanja iz stavka 8. ovoga članka hrvatskom nacionalnom akreditacijskom tijelu.

(10) Postupak prijavljivanja iz stavka 8. ovoga članka kao i zahtjevi koji se odnose na tijela koja provode prijavljivanje te zahtjevi koji se odnose na prijavljena tijela pravilnikom propisuje ministar nadležan za gospodarstvo.

(11) Popis ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka objavljuje u »Narodnim novinama« čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za donošenje propisa iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona u suradnji s hrvatskim nacionalnim akreditacijskim tijelom.

Članak 14.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, ovlašteno za provedbu zadataka u smislu odredaba ovoga Zakona, provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju zahtjeva proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 15.

Postupak službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 16.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kojim se uređuje tehnički zahtjevi za :

– radijsku i telekomunikacijsku terminalnu opremu, obavljaju inspektori elektroničkih komunikacija Hrvatske agencije za poštu i elektroničke telekomunikacije;

– sigurnost dizala, obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata i građevni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za graditeljstvo;

– opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata i nadležni inspektori središnjeg tijela državne uprave za unutarnje poslove.

– mjerila i neautomatske vage, obavljaju mjeriteljski inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(3) Obavješćivanje Europske komisije o primjeni Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 obavljaju inspekcijska tijela sukladno svojim nadležnostima.

Članak 17.

Čelnik središnjeg tijela državne uprave, odnosno čelnik nadležne regulatorne agencije objavit će popis inspekcijskih tijela iz svoje nadležnosti na svojim internetskim stranicama u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

Ovlasti inspektora

Članak 18.

(1) Nadležni inspektori imaju ovlasti na temelju ovoga Zakona:

– zahtijevati od gospodarskih subjekata sve podatke i potrebnu dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima,

– provoditi odgovarajuće preglede i ispitivanja proizvoda radi utvrđivanja njihove sukladnosti s propisanim tehničkim zahtjevima čak i nakon što su stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– besplatno uzimati uzorke proizvoda i dati ih na ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti s propisanim tehničkim zahtjevima.

(2) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, provedbu pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj ustanovi koja nije bila uključena u ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti istog proizvoda prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Upravne mjere

Članak 19.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor će rješenjem gospodarskom subjektu koji proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu:

– privremeno zabraniti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu proizvoda, isporuku, ponudu isporuke, oglašavanje ili izlaganje proizvoda u vremenu potrebnom za različite preglede i ispitivanja ako postoji osnovana sumnja da proizvod ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima,

– narediti otklanjanje utvrđenih nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje,

– zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu nesukladnih proizvoda, ili narediti njihovo povlačenje s tržišta ili povrat od krajnjih korisnika i provesti dodatne mjere kojima će se osigurati poštivanje te zabrane,

– narediti uništavanje nesukladnih proizvoda ako je to nužno za zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i biljaka, okoline i imovine.

(2) Nadležni inspektor će rješenjem narediti gospodarskom subjektu otklanjanje nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti ako utvrdi da je proizvod koji je stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu (proizvod s formalnim nedostatkom):

– bez propisanih oznaka ili nepropisno označen,

– bez dokumenata ili nepotpunim dokumentima o sukladnosti ili ako dokumenti nisu dostupni,

– bez propisanih uputa i podataka o sigurnosti proizvoda ili ako propisane upute i podaci o sigurnosti ne prate proizvod.

(3) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nepravilnosti u određenom roku iz stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. ovoga članka, inspektor će donijeti rješenje kojim će zabraniti stavljanje na tržište ili na raspolaganje proizvoda na tržištu.

(4) Kad inspektori poduzimaju mjere iz ovoga članka, moraju postupati tako da provode te mjere na način razmjeran ozbiljnosti rizika i vodeći računa o načelu opreznosti, odnosno tako da poduzeta mjera bude primjerena naravi prijeteće opasnosti ili rizika.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora iz stavka 1. podstavka 3. i 4. i stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Troškovi inspekcijskog postupka

Članak 20.

Troškove inspekcijskog postupka (troškovi ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda i troškove prijevoza u vezi s inspekcijskim nadzorom) snosi gospodarski subjekt koji je na tržište ili na raspolaganje na tržištu stavio proizvod koji nije sukladan s tehničkim zahtjevima.

Provjera proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije

Članak 21.

Provjeru proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije u skladu sa člancima 27. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– suprotno članku 3. ovoga Zakona, stavi proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– suprotno člancima 5., 7. i 8. ovoga Zakona, stavi proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– suprotno članku 10. ovoga Zakona, nadležnom inspekcijskom tijelu ne dostavi podatke o identifikaciji gospodarskih subjekata,

– suprotno članku 18. stavku 1., članku 19. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona ne postupa u skladu s izvršnim odlukama nadležnih inspekcijskih tijela,

– ne postupa sukladno propisima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona,

– suprotno članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ne stavi propisanu oznaku »CE« i/ili označi proizvode oznakama koje su slične oznaci »CE« do te mjere da bi mogli stvoriti zabunu na tržištu ili dovesti potrošače u zabludu,

– suprotno članku 11. ovoga Zakona, obavlja poslove tijela za ocjenjivanje sukladnosti u postupcima ocjenjivanja sukladnosti,

– suprotno članku 19. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 765/2008, nadležnom inspektoru uskrati uzimanje potrebnih uzoraka proizvoda za laboratorijsku provjeru.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka koje je počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili samostalne djelatnost kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000,00 do 500.000,00 kuna.

Članak 23.

Nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog za proizvod koji je gospodarski subjekt stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu (proizvod s formalnim nedostatkom):

– bez propisanih oznaka ili nepropisno označen,

– bez dokumenata ili nepotpunim dokumentima o sukladnosti ili ako dokumenti nisu dostupni,

– bez propisanih uputa i podataka o sigurnosti proizvoda ili ako propisane upute i podaci o sigurnosti ne prate proizvod,

ako gospodarski subjekt otkloni utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku iz rješenja, a za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi put.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Dokumente o sukladnosti i oznaka »C« za proizvode koji su stavljeni na tržište do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji vrijede na području Republike Hrvatske do isteka zaliha tih proizvoda, a najdulje dvije godine od dana stavljanja na tržište.

Članak 25.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.).

Članak 26.

(1) Podzakonski propisi doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.):

– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica ("Službeni list SFRJ", br. 13/78.),

– Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (»Službeni list SFRJ«, br. 19/68.),

– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ", br. 65/88., »Narodne novine«, br. 24/97.),

– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (»Službeni list SFRJ«, br. 51/73., 69/73. – ispravak, 11/80-izmjena, članak 10. Pravilnika o tehničkim normativima za postavljanje elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova – broj 36/86, članak 333. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV-broj 65/88), na snazi su samo odredbe koje se odnose na niskonaponske elektroenergetske vodove i priključke nazivnog napona do 1 kV,

– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova (»Službeni list SFRJ«, br. 36/86.),

ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju posebnih propisa ili ovoga Zakona.

(2) Za stavljanje izvan snage propisa koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.) nadležni su čelnici središnjih tijela državne uprave sukladno njihovom djelokrugu.

(3) Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/03. i 79/07.) a koji su ostavljeni na snazi Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.):

– Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, ledenica i njihovih kombinacija (»Narodne novine«, br. 135/05.),

– Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu (»Narodne novine«, br. 32/09.),

– Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (»Narodne novine«, br. 97/09.),

– Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla (»Narodne novine«, br. 135/05. i 32/09.),

– Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (»Narodne novine«, br. 135/05. i 140/12.),

– Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 126/08.),

– Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, br. 1/05., 11/05., 42/07.),

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, br. 2/07.),

– Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (»Narodne novine«, br. 138/08.),

ostaju na snazi i dalje do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(4) Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.):

– Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva (»Narodne novine«, br. 40/13.),

– Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, br. 34/11.),

– Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (»Narodne novine«, br. 34/10.),

– Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (»Narodne novine«, br. 24/11.),

– Pravilnik o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, br. 58/10.),

– Pravilnik o sigurnosti strojeva (»Narodne novine«, br. 28/11.),

– Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 58/10. i 140/12.),

– Pravilnik za plinske aparate (»Narodne novine«, br. 55/10.),

– Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/10.),

– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, br. 58/10. i 140/12.),

– Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine«, br. 23/11.),

– Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, br. 89/10.),

– Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (»Narodne novine«, br. 25/12.),

– Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila (»Narodne novine«, br. 41/10.),

– Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (»Narodne novine«, br. 41/10.),

– Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, br. 83/10.),

– Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (»Narodne novine«, br. 41/10.),

– Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču (»Narodne novine«, br. 41/10.),

ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.) i Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake »C« i »CE« (»Narodne novine«, br. 18/11. i 133/12.).

Članak 28.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/119

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

80 28.06.2013 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti