Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

1660

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa.: 011-01/13-01/151

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

GLAVA I.

UVODNE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje sljedeće:

a) program izravne potpore,

b) plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima,

c) mjere ruralnog razvoja u okviru zajedničke poljoprivredne politike,

d) pravila državne potpore,

e) upravni i inspekcijski nadzor,

f) prekršajne odredbe.

(2) Za potrebe stavka 1. točke a) ovoga članka, ovim se Zakonom utvrđuju:

a) nadležna tijela i njihove zadaće te uvjeti u provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ-a) br. 1290/2005, (EZ-a) br. 247/2006, (EZ-a) br. 378/2007, te ukida Uredba (EZ-a) br. 1782/2003 (SL L 30, od 31. siječnja 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 287/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 73/2009),

b) nadležna tijela za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, od 11. kolovoza 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 121/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1290/2005).

GLAVA II.

PROGRAM IZRAVNE POTPORE

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu glave II. ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 73/2009.

(2) Ostali pojmovi u smislu glave II. ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Zajednička poljoprivredna politika je zajednička politika Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja koja se provodi radi osiguranja održive proizvodnje hrane i stabilne i sigurne opskrbe potrošača te osiguranja adekvatnog životnog standarda poljoprivrednika i uravnoteženog razvoja ruralnih krajeva država članica EU-a.

2. Europski poljoprivredni jamstveni fond (eng: European Agricultural Guarantee Fund, u daljnjem tekstu: EAGF) je poljoprivredni fond EU-a iz kojeg se financiraju izdaci za mjere prvog stupa Zajedničke poljoprivredne politike: program izravne potpore i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Nadležno i provedbeno tijelo

Članak 3.

(1) Tijelo nadležno za provedbu Uredbe (EZ) br. 73/2009, Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) donosi pravilnike, naredbe i naputke za potrebe provedbe programa izravne potpore u smislu Uredbe (EZ) br. 73/2009, Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i ovoga Zakona.

(3) Program izravne potpore iz članka 11. ovoga Zakona provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(4) U provedbi programa izravne potpore sudjeluju i druga tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

Zadaće Ministarstva

Članak 4.

Za potrebe provedbe programa izravne potpore u smislu Uredbe (EZ) br. 73/2009, Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i ovoga Zakona Ministarstvo obavlja, među ostalim, sljedeće poslove:

– utvrđuje mjere iz programa izravne potpore,

– određuje strukturu i način korištenja nacionalnih rezervi iz programa izravne potpore sukladno člancima 57., 57.a, 106. i 114. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– određuje strukturu komplementarnih nacionalnih izravnih plaćanja sukladno članku 132. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– utvrđuje vrstu i detaljne kriterije za provedbu specifične potpore sukladno člancima 68. i 69. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– informira korisnike o uvjetima i načinu korištenja mjera iz programa izravne potpore,

– utvrđuje propisane zahtjeve upravljanja iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete iz Priloga III. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– utvrđuje mjere za očuvanje površina pod trajnim pašnjacima ustanovljenih na dan 1. srpnja 2013. sukladno članku 6. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– utvrđuje sustav za verifikaciju sadržaja tetrahidrokanabinola u usjevima konoplje sukladno članku 39. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– izvještava Europsku komisiju sukladno zahtjevima Uredbe (EZ) br. 73/2009 i Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

Zadaće Agencije za plaćanja

Članak 5.

Za potrebe provedbe programa izravne potpore u smislu Uredbe (EZ) br. 73/2009, Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i ovoga Zakona Agencija za plaćanja obavlja, među ostalim, sljedeće poslove:

– upravlja i koristi integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) iz članka 9. ovoga Zakona,

– omogućava poljoprivrednicima uvid u popis propisanih zahtjeva upravljanja i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta sukladno članku 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 te ih objavljuje na internetskoj stranici www.apprrr.hr,

– informira korisnike o potporama, uvjetima za ostvarenje potpora, načinu i vremenu podnošenja zahtjeva za potpore,

– prije svake godišnje kampanje zaprimanja zahtjeva stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima obrasce zahtjeva za potporu (predispis) putem AGRONET sustava sukladno članku 19. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu prije odobravanja zahtjeva za plaćanja sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– provodi kontrolu zadovoljavanja uvjeta višestruke sukladnosti koristeći postojeći administrativni i kontrolni sustav u smislu članka 22. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– vrši obračun prava na plaćanja i obavlja plaćanja korisnicima, nakon obavljenih propisanih kontrola i u rokovima sukladno članku 29. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i sukladno drugim uredbama EU-a donesenim na temelju Uredbe (EZ) br. 1290/2005,

– prilikom plaćanja korisnicima koristi tečajnu razliku sukladno članku 45. Uredbe (EZ) br. 1290/2005,

– upravlja nacionalnim rezervama iz programa izravne potpore na način utvrđen od strane nadležnog tijela iz članka 4. podstavka 2. ovoga Zakona,

– uspostavlja sustav za praćenje površina pod trajnim pašnjacima utvrđenima na dan 1. srpnja 2013. radi provedbe članka 6. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

– dostavlja podatke nadležnom tijelu o aktivnostima vezanim uz provedbu programa izravne potpore uključujući i podatke o obračunu prava i isplati potpora korisnicama,

– dostavlja izvješća Europskoj komisiji, među ostalim sukladno članku 8. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, te informacije vezane uz nepravilnosti sukladno članku 32. Uredbe (EZ) br. 1290/2005,

– omogućava tijelima Europske komisije pristup informacijama sukladno člancima 36. i 37. Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

Financiranje

Članak 6.

(1) Program izravne potpore kao dio Zajedničke poljoprivredne politike financira se u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1290/2005.

(2) Program izravne potpore financira se sredstvima EAGF-a sukladno članku 121. Uredbe (EZ) br. 73/2009, te sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno članku 132. stavku 2. podstavku c. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Korisnik programa izravne potpore

Članak 7.

(1) Korisnik programa izravne potpore je poljoprivrednik u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.).

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je omogućiti kontrolu na terenu u smislu članaka 20. i 22. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Savjetovanje korisnika

Članak 8.

(1) Poljoprivredna savjetodavna služba provodi savjetovanje korisnika u smislu članka 12. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(2) Sustav savjetovanja u području javnog zdravlja, zdravlja životinja te dobrobiti životinja, osim Poljoprivredne savjetodavne službe, mogu provoditi i Hrvatska poljoprivredna agencija i veterinarske organizacije s javnim ovlastima.

(3) Sukladno članku 13. Uredbe (EZ) br. 73/09. savjetodavna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna su poštivati odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst) te ne smiju osobne informacije o korisnicima koje su stekla savjetodavnim radom davati drugim osobama, izuzev slučajeva nepravilnosti i prekršaja utvrđenih tijekom obavljanja savjetodavnih aktivnosti, o kojima su dužna obavijestiti nadležna javna tijela.

Integrirani administrativni kontrolni sustav

Članak 9.

(1) U smislu članka 15. Uredbe (EZ) br. 73/2009, integrirani administrativni kontrolni sustav Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: IAKS) sastoji se od:

– jedinstvene identifikacije korisnika koji podnose zahtjeve,

– sustava za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav),

– sustava za identifikaciju i registraciju životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ),

– sustava za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje,

– podnošenja zahtjeva,

– administrativne kontrole zahtjeva i

– kontrole na terenu.

(2) U smislu članka 17. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ARKOD sustav je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku.

(3) Za identifikaciju korisnika koriste se jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se dodjeljuje prilikom upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke ili pravne osobe.

Obračun prava na plaćanja i plaćanje

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja provodi obračun prava na plaćanja po korisniku za mjere iz programa izravne potpore do 15. svibnja u godini nakon godine podnošenja zahtjeva po provedenim aktivnostima sukladno člancima 20. do 24. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(2) Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o ostvarivanju prava na mjere iz programa izravne potpore, koju korisniku dostavlja preko zaštićene mrežne aplikacije – Agronet sustava, a najkasnije do 31. svibnja u godini nakon godine podnošenja zahtjeva.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka nije upravni akt.

(4) Na odluku iz stavka 2. ovoga članka korisnik ima pravo podnijeti prigovor povjerenstvu za prigovore u Agenciji za plaćanja u roku od 30 dana od dana dostave odluke u smislu stavka 2. ovoga članka.

Mjere programa izravne potpore

Članak 11.

(1) Program izravne potpore obuhvaća :

1. Prava na plaćanja za:

– regionalno plaćanje,

– plaćanje iz nacionalne rezerve,

– plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;

2. Proizvodno vezana plaćanja:

– premije za krave dojilje, ovce i koze (u daljnjem tekstu: premije);

– dopunska premija za ovce i koze;

3. Specifičnu potporu.

(2) Za primjenu programa izravne potpore čitav teritorij Republike Hrvatske smatra se jednom regijom.

Omotnica za mjere iz programa izravne potpore

Članak 12.

(1) Omotnica za mjere iz programa izravne potpore sukladno Prilogu 8. Tablici 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, predstavlja gornju godišnju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Ako su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske manja od omotnice iz stavka 1. ovoga članka, vrijednost plaćanja iz programa izravne potpore proporcionalno se umanjuje, sukladno članku 132. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(3) Proporcionalno umanjenje iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se samo na udio financiranja Republike Hrvatske iz državnog proračuna.

(4) Financijsku strukturu omotnice iz stavka 1. ovoga članka uredbom će za svaku godinu propisati Vlada Republike Hrvatske.

Pravo na regionalno plaćanje

Članak 13.

(1) Pravo na regionalno plaćanje dodjeljuje se za prihvatljive površine pašnjaka i ostalih vrsta korištenja zemljišta.

(2) U smislu članka 61. Uredbe (EZ) br. 73/2009, vrijednost prava na regionalno plaćanje za pašnjake ne može biti veća od jedne četvrtine vrijednosti prava na regionalno plaćanje za ostale vrste korištenja zemljišta.

Nacionalna rezerva prava na plaćanje

Članak 14.

(1) Nacionalna rezerva se koristi za dodjeljivanje prava na plaćanje sukladno članku 57. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(2) Nacionalna rezerva prava na plaćanje u 2013. godini koristi se za korisnike koji se nalaze u posebnom položaju sukladno članku 57. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(3) Korisnici u posebnom položaju iz stavka 2. ovoga članka jesu oni kojima su u 2012. godini temeljem referentne godine dodijeljena prava na plaćanje iz nacionalne rezerve za sektore mlijeka, tova goveda, ovaca i koza te duhana i korisnici koji su izvršili ulaganja u sektorima mlijeka, tova goveda te ovaca i koza prije 1. siječnja 2013.

(4) Referentna godina iz stavka 3. ovoga članka je 2011. godina ili 2010. godina u slučaju kada su korisnici iz stavka 2. ovoga članka zbog više sile imali bitno smanjenu proizvodnju u 2011. godini.

Prijenos prava na regionalno plaćanje

Članak 15.

(1) Prijenos prava na regionalno plaćanje u slučaju prodaje sa ili bez odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara ima za posljedicu vraćanje dijela prava u nacionalnu rezervu sukladno članku 43. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(2) Kriterije i načine prijenosa prava propisat će ministar pravilnikom.

Nacionalna rezerva za razminirano zemljište

Članak 16.

Prava na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište dodjeljuju se sukladno članku 57.a Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Premija za ovce i koze

Članak 17.

(1) Sukladno članku 101. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a u smislu članka 52. Uredbe (EZ) br. 73/2009, premije za ovce i koze iznose:

– za koze 8,4 eura u kunskoj protuvrijednosti po grlu,

– za ovce 10,5 eura u kunskoj protuvrijednosti po grlu za korisnike koji ne prodaju mlijeko i mliječne proizvode od ovčjeg mlijeka, odnosno 8,4 eura u kunskoj protuvrijednosti po grlu za korisnike koji prodaju mlijeko i mliječne proizvode od ovčjeg mlijeka.

(2) Minimalni broj ovaca i koza za koje korisnik može podnijeti zahtjev je 10 grla.

Dopunska premija za ovce i koze

Članak 18.

(1) Sukladno članku 102. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a u smislu članka 52. Uredbe (EZ) br. 73/2009, dopunska premija za ovce i koze iznosi 3,5 eura u kunskoj protuvrijednosti po grlu.

(2) U smislu članka 102. Uredbe (EZ) br. 73/2009, dopunska premija za ovce i koze isplaćuje se korisnicima čija gospodarstva imaju najmanje 50% površina koje se koriste za poljoprivrednu djelatnost na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi koja će propisati ministar pravilnikom.

(3) Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka definirat će se područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi za potrebe provedbe ovoga članka, kao i provedbe mjera iz Programa ruralnog razvoja iz članka 30. ovoga Zakona.

Premija za krave dojilje

Članak 19.

Sukladno članku 111. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a u smislu članka 53. Uredbe (EZ) br. 73/2009, premija za krave dojilje iznosi 200 eura u kunskoj protuvrijednosti po grlu.

Specifična potpora

Članak 20.

Mjere specifične potpore provodit će se sukladno člancima 68. i 69. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i u skladu s odobrenjem Europske komisije.

Podnošenje zahtjeva za izravnu potporu

Članak 21.

U smislu članka 56. Uredbe (EZ) br. 73/2009, jedinstveni zahtjev za izravnu potporu podnosi se od 1. ožujka do 15. svibnja godine za koju se dodjeljuje potpora, uz iznimke koje će propisati ministar pravilnikom u skladu s člankom 22. ovoga Zakona.

Provedbeni propis

Članak 22.

Način provedbe mjera iz programa izravne potpore te detaljne uvjete, kriterije i postupke za ostvarenje potpore propisat će ministar pravilnikom.

GLAVA III.

PLAĆANJA U IZNIMNO OSJETLJIVIM SEKTORIMA DO 2015.GODINE

Korisnik

Članak 23.

Korisnik plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima je fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.) te ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Provedbeno tijelo

Članak 24.

(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz članka 25. ovoga Zakona provodi Agencija za plaćanja.

(2) Za potrebe provedbe plaćanja iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz članka 5. ovoga Zakona.

Vrste plaćanja

Članak 25.

(1) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima obuhvaćaju godišnja plaćanja za:

– šećernu repu, po hektaru,

– ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, po litri,

– duhan, po kilogramu,

– mliječne krave, po grlu i

– rasplodne krmače, po grlu.

(2) Zahtjev za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za tekuću godinu podnosi se od 1. ožujka do 15. svibnja tekuće godine Agenciji za plaćanja zajedno sa zahtjevom za izravnom potporom iz članka 21. ovoga Zakona.

(3) Uvjeti za ostvarenje plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima jesu:

– minimalni obujam proizvodnje (u daljnjem tekstu: minimalno poticana količina) utvrđen u Dodatku 2. koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona,

– evidentirane površine iz zahtjeva u ARKOD sustavu,

– propisno označena i evidentirana grla iz zahtjeva u JRDŽ-u.

Omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 26.

(1) Omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima predstavlja godišnju gornju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Raspodjela omotnice iz stavka 1. ovoga članka prikazana je u Dodatku 1., koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

(3) Ako su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske manja od omotnice iz stavka 2. ovoga članka, vrijednost plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima proporcionalno se umanjuje.

(4) Sredstva za financiranje plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima osiguravaju se isključivo u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Jedinični iznosi za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 27.

(1) Maksimalni jedinični iznosi za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima utvrđeni su u Dodatku 2. ovoga Zakona.

(2) Ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima premaši Omotnicu za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz Dodatka 1. ovoga Zakona, maksimalni jedinični iznosi proporcionalno se smanjuju.

(3) Ako je ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja u pojedinim iznimno osjetljivim sektorima manja od omotnica za plaćanja pojedinog sektora, razlika se proporcionalno raspoređuje na one sektore u kojima su zahtjevi premašili odgovarajuće omotnice iz Dodatka 1., vodeći pritom računa da maksimalni jedinični iznosi iz Dodatka 2. ovoga Zakona ne smiju biti prekoračeni.

Uvjeti za provedbu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

Članak 28.

(1) Korisnici ostvaruju plaćanje za maslinovo ulje za prodane i isporučene količine kategorija ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje.

(2) Korisnici ostvaruju plaćanje za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje ako posjeduju najmanje 30 stabala maslina.

(3) Korisnici ostvaruju plaćanje za duhan I., II., III. i IV. klase za proizvedeni i predani list duhana na preradu registriranom obrađivaču duhana.

(4) Korisnici ostvaruju plaćanje za mliječne krave po kravi mliječne ili kombinirane pasmine i njihovih križanaca u proizvodnji mlijeka kod kojih se provodi kontrola mliječnosti.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kod korisnika koji ostvaruje plaćanje za manje od pet mliječnih krava, krave ne moraju biti u sustavu kontrole mliječnosti.

(6) Kriterije i postupke za provedbu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima iz članka 25. propisat će ministar pravilnikom.

GLAVA IV.

MJERE RURALNOG RAZVOJA U OKVIRU ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Vremenski i pravni okvir

Članak 29.

Potpora ruralnom razvoju dio je Zajedničke poljoprivredne politike, a provodit će se sukladno odgovarajućim propisima EU-a koji će uređivati način financiranja i provedbu mjera ruralnog razvoja u novom proračunskom razdoblju EU 2014.-2020.

Program ruralnog razvoja

Članak 30.

(1) Mjere ruralnog razvoja utvrdit će se Programom ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program) koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, a odobrava ga Europska komisija.

(2) Način i uvjete provedbe mjera ruralnog razvoja iz Programa utvrđuje ministar pravilnicima.

Financiranje

Članak 31.

Mjere ruralnog razvoja financirat će se dijelom sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, dijelom sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske te sredstvima korisnika na način koji će biti utvrđen Programom iz članka 30. ovoga Zakona.

Tijela za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe Programa

Članak 32.

(1) Ustrojstvena jedinica nadležna za ruralni razvoj u Ministarstvu je upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje Programom.

(2) Agencija za plaćanja je tijelo odgovorno za operativnu provedbu mjera ruralnog razvoja koja, među ostalim, uključuje administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu, kontrolu na terenu, obračun i isplatu korisnicima te računovodstvo i izvještavanje vezano uz korištenje svih izvora sredstava za financiranje mjera ruralnog razvoja iz Programa.

(3) Odbor za praćenje provedbe Programa je tijelo odgovorno za praćenje provedbe i odobrenje prijedloga izmjena Programa, a imenuje ga ministar.

Mreža za ruralni razvoj

Članak 33.

(1) Mreža za ruralni razvoj okuplja zainteresirane sudionike razvoja u ruralnom prostoru i sudjeluje u pripremi i provedbi Programa.

(2) Uvjete i način uspostavljanja, organizaciju i djelovanje Mreže za ruralni razvoj propisuje ministar pravilnikom.

GLAVA V.

DRŽAVNA POTPORA

Članak 34.

(1) Državna potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: državna potpora) dodjeljuje se sukladno pravilima EU-a o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim:

– Smjernicama Zajednice o državnoj potpori u sektoru poljoprivrede i šumarstva 2007.-2013. (SL L 319, 27. prosinca 2006.),

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1857/2006 od 15. prosinca 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzetnicima koji se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 70/2001 (SL L 358, 16. prosinca 2006.),

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1535/2007 od 20. prosinca 2007. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potporu male vrijednosti u sektoru poljoprivredne proizvodnje (SL L 3337, 21. prosinca 2007).

(2) Državna potpora kategorizira se kao:

1. postojeća državna potpora, u primjeni prije pristupanja i koja se želi dodjeljivati u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u EU,

2. nova državna potpora, koja će se dodjeljivati nakon pristupanja Republike Hrvatske EU.

(3) Postojeća državna potpora prijavljuje se Europskoj komisiji u razdoblju do četiri mjeseca od dana pristupanja, nakon čega Europska komisija može pokrenuti postupak za ukidanje pojedinih mjera državne potpore koje nisu usklađene sa zajedničkim tržištem EU-a.

(4) Nova državna potpora usklađena s pravilima EU-a prijavljuje se Europskoj komisiji i smije se dodjeljivati nakon dobivenog pozitivnog mišljenja nadležnog tijela.

Nadležno tijelo

Članak 35.

(1) Nadležno tijelo za državne potpore je Ministarstvo koje obavlja sljedeće poslove:

– daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja,

– prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora,

– daje mišljenja o usklađenosti prijedloga državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji sukladno odgovarajućim uredbama EU-a o izuzetim državnim potporama i potporama male vrijednosti,

– prikuplja, prati i obrađuje podatke o državnim potporama,

– vodi Registar državnih potpora,

– izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama sukladno nacionalnim propisima i pravilima EU-a,

– pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora,

– izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama,

– posreduje u komunikaciji između davatelja državnih potpora i Europske komisije.

(2) Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama EU-a, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka od strane davatelja državnih potpora, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i druga pitanja vezana uz državnu potporu propisuje ministar pravilnikom.

Davatelji državne potpore

Članak 36.

(1) Davatelji državne potpore u smislu ovoga Zakona jesu središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore.

(2) Sredstva za državne potpore iz stavka 1. ovoga članka davatelji osiguravaju u svom proračunu.

Korisnik državne potpore

Članak 37.

Korisnik državne potpore je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda iz Priloga 1. Ugovora o funkcioniranju EU-a, a prima državnu potporu bez obzira na njezin oblik i namjenu.

GLAVA VI.

UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 38.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Ministarstva.

(3) Poslove poljoprivredne inspekcije u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori, a u drugom stupnju rješava Povjerenstvo za rješavanje o žalbama pri Ministarstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske. Povjerenstvo čine tri člana koja se imenuju iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 39.

U provedbi inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor ima sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

– pregledavati poljoprivredno zemljište, pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih korisnika,

– zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje nazoče nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora,

– fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz alineje 1. ovoga stavka,

– uzimati uzorke robe i materijala za potrebe ispitivanja,

– provoditi uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje potpore,

– izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora,

– provjeravati udovoljava li korisnik uvjetima za ostvarivanje potpore,

– utvrđivati nezakonito ostvarivanje potpore,

– prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

– nadzirati i ostalo propisano ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 40.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se prije i nakon isplate sredstava potpore.

(2) Ako poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, rješenjem će:

– narediti povrat nezakonito ostvarenih sredstava,

– utvrditi da korisnik potpore djelomično ili u cijelosti ne udovoljava uvjetima za ostvarivanje potpore,

– odrediti druge mjere i radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 2. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(4) Korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 dana od dana zaprimanja rješenja.

Članak 41.

(1) Rješenje iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona poljoprivredni je inspektor dužan dostaviti korisniku i Agenciji za plaćanja. Dokaz o primitku rješenja od strane korisnika poljoprivredni inspektor dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije tri (3) dana od dana primitka elektronički ili poštom.

(2) Rješenje iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona poljoprivredni je inspektor dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja. Rješenje treba sadržavati potvrdu izvršnosti.

(3) U slučaju da korisnik ne izvrši naređeni povrat sredstava u roku od 30 dana od dana zaprimanja rješenja, poljoprivredni inspektor šalje zahtjev za provedbu postupka ovrhe i dostavlja ga na znanje Ministarstvu i Agenciji za plaćanja.

Članak 42.

(1) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(2) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka rješava Povjerenstvo za rješavanje o žalbama iz članka 38. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Kada o žalbi rješava Povjerenstvo iz članka 38. stavka 3. ovoga Zakona, postupak do donošenja rješenja vodi službena osoba u Ministarstvu kojoj je u opisu poslova vođenje toga postupka, sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

(4) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Protiv rješenja Povjerenstva za rješavanje o žalbama donesenih na temelju ovoga Zakona žalba nije dopuštena, nego se može pokrenuti upravni spor.

Članak 43.

(1) Korisnik prava na potporu, odnosno drugi nadzirani subjekt dužan je poljoprivrednom inspektoru omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Korisnik prava na potporu, odnosno drugi nadzirani subjekt dužan je na zahtjev poljoprivrednog inspektora dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te pružiti potrebne podatke.

(3) Korisnik prava na potporu, odnosno drugi nadzirani subjekt, dužan je na zahtjev poljoprivrednog inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji mu poljoprivredni inspektor odredi.

(4) U provedbi inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može, do donošenja odluke o prekršaju ili presude o kaznenom djelu, privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(5) Na sva pitanja u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivredi.

GLAVA VII.

POVRAT SREDSTAVA

Članak 44.

(1) U slučaju administrativne pogreške koja za posljedicu ima pogrešnu isplatu, Agencija za plaćanja izdaje odluku kojom od korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana dostave odluke korisniku.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(3) Ako korisnik nije vratio sredstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na taj iznos se nakon isteka roka obračunava zakonska zatezna kamata.

Članak 45.

(1) Korisnik je dužan davati točne podatke u namjeri ostvarivanja sredstava potpore.

(2) Korisnik je dužan vratiti sredstva potpore dobivena na temelju netočnih podataka i/ili ako ih je ostvario protivno uvjetima i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na račun državnog proračuna Republike Hrvatske naveden u rješenju inspekcije Ministarstva, odnosno odluci Agencije za plaćanja.

(3) U slučaju da korisnik iz stavka 2. ovoga članka ne vrati sredstva potpore u roku određenom rješenjem poljoprivrednog inspektora ili odlukom o povratu, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.

(4) Korisnici programa izravne potpore, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i mjera ruralnog razvoja moraju čuvati isprave na temelju kojih su ostvarili potporu četiri godine od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo na potporu.

Članak 46.

(1) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava zatražen rješenjem inspektora ili odlukom Agencije za plaćanja, Agencija za plaćanja će za iznos duga i pripadajuće zakonske zatezne kamate izvršiti umanjenje prve sljedeće isplate za izravna plaćanja ili isplate za plaćanja u sklopu mjera ruralnog razvoja.

(2) U slučaju nemogućnosti naplate duga u razdoblju od godine dana, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

(3) Tijekom trajanja sudskog postupka, kao i tijekom trajanja ovršnog postupka, Agencija za plaćanja zadržava pravo da prvu sljedeću odobrenu isplatu umanji za iznos duga utvrđen rješenjem inspekcije ili odlukom Agencije za plaćanja. O naplaćenom iznosu duga od iznosa odobrene isplate Agencija za plaćanja je dužna obavijestiti nadležni sud pred kojim se vodi postupak i Ministarstvo.

Članak 47.

(1) Isplata potpora obavlja se na žiroračun korisnika.

(2) U slučaju da Agencija za plaćanja ne raspolaže ispravnim podacima o računu korisnika na koji je potrebno izvršiti isplatu odobrene potpore, Agencija za plaćanja će obavijestiti korisnika da dostavi ispravne podatke o računu.

(3) Korisnik se obvezuje izvršiti ispravak računa najkasnije u roku od tri godine od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka i ispravne podatke o računu dostaviti Agenciji.

(4) Ako korisnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, gubi pravo na isplatu potpore koja je dospjela u roku od tri godine od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

GLAVA VIII.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne čuva isprave na temelju kojih je ostvarila potporu (članak 45. stavak 4.),

2. sprječava ili ometa poljoprivrednog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora (članak 43. stavak 1.),

3. ne dopušta uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju i ne pruža potrebne podatke (članak 43. stavak 2.),

4. na zahtjev poljoprivrednog inspektora ne dostavi u određenom roku poslovnu dokumentaciju ili podatke koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (članak 43. stavak 3.),

5. sprječava privremeno oduzimanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije, kao i oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku (članak 43. stavak 4.),

6. ne postupi po izvršnom rješenju nadležnog poljoprivrednog inspektora (članak 40. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna.

GLAVA IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

(1) Ministar će donijeti provedbene propise iz članaka 15., 18., 22., 28. i 35. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim pravilnika iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona koje će donijeti u roku od 90 dana nakon donošenja Programa iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.) i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.):

1. Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 10/10.),

2. Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine«, br. 65/13.),

3. Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost (»Narodne novine«, br. 22/10.),

4. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 33/12.),

5. Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11. i 103/11.),

6. Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 44/11.),

7. Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 16/13.),

8. Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (»Narodne novine«, br. 20/13.),

9. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/11., 131/12. i 24/13.),

10. Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 145/12. i 29/13.),

11. Pravilnik o mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/11., 114/11. i 96/12.).

Članak 50.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbama tih Zakona.

(2) Inspekcijski postupci nad korisnicima potpora ostvarenih temeljem Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) provest će se po odredbama tih Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 62. stavaka 4., 5., 6. i 7. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.) ne primjenjuju se na korisnike koji su podnijeli zahtjev za izravna plaćanja, državnu potporu i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2013. godinu, a dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 40. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.) ne primjenjuju se na korisnike koji su podnijeli zahtjev za IAKS mjere ruralnog razvoja za 2013. godinu, a dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.).

Članak 52.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/141

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

PRILOZI

Dodatak 1. Omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima prema članku 26. ovoga Zakona

Omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima, kn

Mliječne krave

48.000.000,00

Krmače

33.120.000,00

Šećerna repa

30.969.000,00

Maslinovo ulje

15.380.000,00

Duhan

40.125.780,00

Ukupno

167.594.780,00

Dodatak 2. Minimalno poticane količine i maksimalni jedinični iznosi za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima prema člancima 25. i 27. ovoga Zakona

Vrsta izravnog
plaćanja

Minimalno
poticane
količine

Maksimalni
jedinični iznos, kn

Šećerna repa, ha

1

1.395,00

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, l

50

10,00

Duhan, kg

sve isporučene količine

3,35

Mliječne krave, grlo

1

836,00

Rasplodne krmače, grlo

6

530,00

80 28.06.2013 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju