Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

HRVATSKI SABOR

1661

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/152

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela, službene kontrole, upravne i prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pod pojmom »nacionalni znak« podrazumijeva se znak vizualnog identiteta zaštićenog naziva oznake poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1151/2012.

II. NADLEŽNO TIJELO I ZADAĆE NADLEŽNOG TIJELA

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istog je ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih i znanstvenih poslova delegiranih od strane Europske komisije te drugih poslova kao i savjetovanja Ministarstva, ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za prijenos i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 1151/2012 obavlja sljedeće poslove:

– provodi nacionalni postupak zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i na prijelaznoj osnovi odobrava zaštitu naziva na razini Republike Hrvatske,

– dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju zaštićenog naziva zaštićene oznake izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), oznake zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: ZTS) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije,

– provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

III. NACIONALNI POSTUPAK ZAŠTITE OZNAKA IZVORNOSTI, OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Postupanje po zahtjevu

Članak 5.

(1) Zahtjev za zaštitu naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zahtjev) ima pravo podnijeti skupina definirana člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012. Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu uz dokumente propisane Uredbom (EU) br. 1151/2012 te se informacija o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu naziva objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Ministar osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka zaštite naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(3) Ako Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da Zahtjev ispunjava odredbe Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega, koji se odnose na oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, predlaže ministru objavu informacije o podnesenom Zahtjevu u »Narodnim novinama« te objavu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: specifikacija proizvoda) na internetskim stranicama Ministarstva.

(4) Danom objave informacije iz stavka 3. ovoga članka u »Narodnim novinama« počinje teći rok za podnošenje prigovora u kojem svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može Ministarstvu u roku od trideset dana podnijeti prigovor na Zahtjev.

(5) Na zahtjev podnositelja prigovora iz stavka 4. ovoga članka može se najviše za trideset dana produžiti rok za dopunu prigovora koji uključuje podnošenje dodatnih dokaza i dokumentacije.

(6) Ako Ministarstvo ne zaprimi prigovor u propisanom roku iz stavka 4. ovoga članka, Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka predlaže ministru donošenje rješenja o ZOI, ZOZP i ZTS.

(7) O prigovoru iz stavka 4. ovoga članka, odlučuje Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka. Razlozi za podnošenje prigovora na nacionalnoj razini odgovaraju onima koji su propisani odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, a procjenjuju se u odnosu na teritorij Republike Hrvatske.

(8) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj Zahtjeva te sastav stručnog Povjerenstva koje provodi postupak zaštite naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(9) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prijelazna nacionalna zaštita

Članak 6.

(1) Ministar na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, rješenjem iz članka 5. stavka 6. odobrava ZOI, ZOZP i ZTS u Republici Hrvatskoj, s učinkom od datuma kada je zahtjev podnesen Europskoj komisiji. Nacionalna zaštita prestaje s danom donošenja odluke o registraciji prema Uredbi (EU) br. 1151/2012 ili s danom povlačenja zahtjeva.

(2) Ministar na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona može odobriti prijelazno razdoblje zaštite iz stavka 1. ovoga članka u trajanju do najviše deset godina. Prijelazno razdoblje počinje od datuma kada je zahtjev podnesen Europskoj komisiji, pod uvjetom da su gospodarski subjekti zakonito stavili proizvode na tržište, koristeći nazive kontinuirano, najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za zaštitu naziva nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj i da je to navedeno u nacionalnom postupku prigovora.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka navode se u zahtjevu za registraciju oznake koji se dostavlja Europskoj komisiji.

(4) Nazivi zaštićeni na nacionalnoj razini iz stavka 1. ovoga članka imaju jednaku zaštitu propisanu za registrirane oznake u članku 13. stavku 1. i članku 24. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Članak 7.

Ministar pravilnikom propisuje uvjete za dobivanje, izgled i način korištenja nacionalnog znaka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

IV. REGISTRACIJA OZNAKA NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Članak 8.

(1) Nakon što je naziv zaštićen u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju oznake na razini Europske unije.

(2) Ministarstvo na internetskim stranicama objavljuje specifikacije proizvoda na temelju kojih je Europska komisija donijela pozitivnu odluku o registraciji oznake.

V. UPRAVNI NADZOR I SLUŽBENE KONTROLE

Članak 9.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 1151/2012 provodi Ministarstvo.

(2) Ako se upravnim nadzorom utvrdi da ovlaštene pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove iz članka 3. stavka 2. ne provode propisano poslove koji su im preneseni, Ministar će donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja.

(3) Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 1151/2012 su Ministarstvo, Državni inspektorat i ministarstvo nadležno za zdravlje.

(4) Službene kontrole provode se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se preuzima Uredba (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004).

(5) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 1151/2012 provode inspektori za kakvoću hrane, gospodarski inspektori, granična veterinarska inspekcija i granična sanitarna inspekcija (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) iz tijela navedenih u stavku 3. ovoga članka sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama te propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih tijela.

(6) Službena kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane provodi se sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Članak 10.

Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo:

1. pregledati poljoprivredne parcele, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje i proizvode,

2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora,

3. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadziranog subjekta,

4. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka,

5. uzimati uzorke,

6. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

7. poduzeti mjere iz članka 11. ovoga Zakona, kako bi se osiguralo uklanjanje utvrđenih nedostataka,

8. nadzirati rad kontrolnih tijela u provedbi odredbi Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih,

9. postupiti sukladno Prekršajnom zakonu ako utvrdi da je došlo do povrede odredaba Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih,

10. narediti i poduzeti i druge mjere i radnje potrebne za provođenje Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih.

Članak 11.

(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost za svaku utvrđenu nesukladnost postupiti sukladno:

– mjerama iz stavka 2. ovoga članka,

– mjerama iz Uredbe (EZ) br. 882/2004, odnosno mjerama propisanim posebnim propisom o službenim kontrolama.

(2) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 9. stavka 5. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost rješenjem:

– narediti otklanjanje utvrđenih nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

– ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta i/ili opoziv od krajnjeg potrošača hrane s utvrđenim nesukladnostima;

– ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište hrane ako subjekt u poslovanju s hranom ne postupi prema rješenju iz podstavka 1. ovoga stavka.

(3) Protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(4) Žalba iz stavka 3. ovoga članka izjavljena protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju zbog provedbe mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola je ovlaštena uzeti uzorke kako bi se utvrdilo ispunjava li određena hrana uvjete propisane ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 1151/2012 i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(7) Uzorkovanje u svrhu provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 1151/2012 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi se sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama.

(8) O žalbi iz stavka 3. ovoga članka rješava Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu, odnosno Državnom inspektoratu. Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Vlada Republike Hrvatske. Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(9) Povjerenstvo iz stavka 8. ovoga članka čine tri člana od kojih se jedan član imenuje iz reda inspektora s najmanje pet (5) godina radnoga iskustva na inspekcijskim poslovima, položenim državnim stručnim ispitom za inspektora, jedan član iz reda državnih službenika u nadležnom tijelu koji ima završen sveučilišni diplomski studij pravne struke i jedan član iz reda državnih službenika iz organizacijske jedinice nadležnog tijela u čijem je djelokrugu zaštita oznaka iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

VI. POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

Ovlašćivanje kontrolnih tijela

Članak 12.

(1) Ministar rješenjem ovlašćuje pravne osobe (u daljnjem tekstu: kontrolna tijela) koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

(2) Zahtjevi za ovlašćivanje kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS podnose se Ministarstvu na propisanom obrascu.

(3) Kontrolna tijela iz stavka 1. ovoga članka moraju biti akreditirana sukladno normi HR EN 45011 (ISO/IEC 17065).

(4) Uz Zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 2. ovoga članka kontrolno tijelo prilaže sljedeću dokumentaciju:

– Potvrdu o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda);

– Potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji, za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traži ovlaštenje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Kontrolna tijela drugih država članica moraju dostaviti dokaze na hrvatskom jeziku da su ovlaštena za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.

(6) Ministar osniva stručno Povjerenstvo za ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka razmatra ispunjava li zahtjev za ovlašćivanje odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

(8) Ako zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 2. ovoga članka ispunjava odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega, Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka, predlaže ministru donošenje rješenja o ovlašćivanju kontrolnog tijela.

(9) Naziv i adrese ovlaštenih kontrolnih tijela objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.

(10) Ministar pravilnikom propisuje uvjete i postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela te sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela.

(11) Ministar će, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 6. ovoga članka, kontrolnom tijelu rješenjem ukinuti ovlaštenje ako ponovi prekršaj za koji je pravomoćnom presudom u prekršajnom postupku izrečena kazna iz članka 15. ovoga Zakona.

(12) Kontrolno tijelo kome je ukinuto ovlaštenje na temelju odredbe iz stavka 11. ovoga članka može ponovo podnijeti zahtjev za ovlašćivanje najranije pet godina nakon pravomoćnosti prekršajne presude.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 8. i 11. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda

Članak 13.

(1) Potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda provodi se nakon donošenja rješenja iz članka 5. stavka 6. ovoga Zakona, a provode ih ovlaštena kontrolna tijela.

(2) Postupak potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom iz stavka 1. ovoga članka započinje podnošenjem zahtjeva za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom kontrolnom tijelu od strane zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba koje proizvode ili prerađuju poljoprivredni ili prehrambeni proizvod.

(3) Nakon završenog postupka potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda kontrolno tijelo izdaje korisniku oznake Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda) te istu u roku od sedam dana od dana izdavanja dostavlja Ministarstvu.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim Potvrdama iz stavka 3. ovoga članka te o nazivima i adresama proizvođača kojima je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

(5) Ako kontrolno tijelo utvrdi da proizvođač ne proizvodi proizvod u skladu sa specifikacijom proizvoda, odnosno utvrdi nesukladnost, ili ako postoji sumnja da proizvod predstavlja rizik za zdravlje potrošača, bez odgađanja o tome mora izvijestiti tijela nadležna za službenu kontrolu sukladno posebnom propisu.

(6) Ministarstvo na prijedlog tijela nadležnih za službenu kontrolu i/ili kontrolnih tijela briše proizvođača iz evidencije iz stavka 4. ovoga članka.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– poljoprivredni ili prehrambeni proizvod zaštićen na nacionalnoj razini ili registriran na razini Europske unije se ne proizvodi i/ili nije u skladu sa specifikacijom proizvoda iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012,

– označava, reklamira ili prezentira poljoprivredne ili prehrambene proizvode u smislu ovoga Zakona, protivno odredbama članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012,

– na bilo koji način, izravno ili neizravno, komercijalno koristi zaštićeni naziv ili registriranu oznaku, za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštitom te na bilo koji drugi način dovodi potrošača u zabludu, protivno odredbama članka 13. stavka 1. i članka 24. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012,

– poljoprivredni ili prehrambeni proizvod zaštićen na nacionalnoj razini ili registriran na razini Europske unije se ne proizvodi i/ili proizvod nije u skladu sa specifikacijom proizvoda iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012,

– koristi registriranu oznaku izvornosti, oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta koja je proglašena ništavom u skladu s odredbama članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kontrolno tijelo ako:

– ne izda korisniku oznake Potvrdu i istu u roku od sedam dana od dana izdavanja ne dostavi Ministarstvu sukladno članku 13. stavku 3. ovoga Zakona,

– bez odgađanja ne izvijesti tijela nadležna za službenu kontrolu da proizvođač ne proizvodi proizvod u skladu sa specifikacijom proizvoda, odnosno utvrdi nesukladnost, ili ako utvrdi da postoji sumnja da proizvod predstavlja rizik za zdravlje potrošača, sukladno članku 13. stavku 5. ovoga Zakona,

– izda Potvrdu za proizvode koji nisu proizvedeni sukladno specifikaciji i pravilima propisanim Uredbom (EU) br. 1151/2012 i ovim Zakonom te propisima donesenim na temelju istih.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak. 16.

(1) Propis iz članka 5. stavka 8. i članka 12. stavka 10. za čije je donošenje ovlašten na temelju ovoga Zakona, ministar će donijeti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propis iz članka 7. ovoga Zakona, ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Postupci za registraciju oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda u Republici Hrvatskoj, koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 50/12.), Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 102/12.) i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 105/12.).

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti propisi:

– Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 50/12.),

– Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 23/10.).

Članak 19.

(1) Postupak registracije oznaka na razini Europske unije koje su do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji registrirane na nacionalnoj razini mora se pokrenuti najkasnije u roku od godine dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Ako postupak registracije oznake ne bude pokrenut sukladno stavku 1. ovoga članka, Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona oglasiti ništavim rješenje o registriranoj oznaci.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/146

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.