Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

HRVATSKI SABOR

1662

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/153

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela, službene kontrole, upravne mjere i prekršajne odredbe u svrhu provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 7. 2007, u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007.

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 3.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova delegiranih od strane Europske komisije izuzev poslova stručne kontrole, ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) može ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije koji će biti doneseni na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(4) Ministar je ovlašten pravilnikom, naredbom ili naputkom urediti pitanja za koja Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 dozvoljava donošenje nacionalnih mjera, pod uvjetom da se time ne zabranjuje, sprječava ili ograničava sloboda kretanja unutar Europske unije proizvoda koji su u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(5) Ministarstvo dostavlja izvješća i obavijesti nadležnim tijelima država članica Europske unije, odnosno Europskoj komisiji u slučajevima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007.

III. PROIZVODNA PRAVILA

Članak 4.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta donosi rješenja:

– za izuzeća od proizvodnih pravila sukladno članku 22. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, osim u slučaju pojedinačnih odobrenja za poljoprivredni reprodukcijski materijal,

– za skraćivanje prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji.

(2) Kontrolna tijela na temelju pisanog zahtjeva subjekta izdaju pojedinačna odobrenja za korištenje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom, prije sjetve za tekuću godinu.

(3) Zbirno izvješće o odobrenjima iz stavka 2. ovoga članka kontrolna tijela dužna su dostaviti Ministarstvu do 28. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

IV. OZNAČAVANJE

Članak 5.

(1) Ako se koriste pojmovi iz članka 23. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 uz obvezne oznake iz članka 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, dozvoljena je uporaba nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj.

(2) Sadržaj, veličinu i izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj propisuje ministar pravilnikom.

V. KONTROLNI SUSTAV

Članak 6.

(1) Na temelju dostavljenih dokaza iz članka 27. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćivanju kontrolnih tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka kontrolna tijela moraju udovoljiti i sljedećim uvjetima:

– da je pravna osoba registrirana za obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji ili je u sastavu pravne osobe;

– da ima odgovarajuću opremu za obavljanje stručne kontrole (računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema) koja je primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama te ugovor s ovlaštenim laboratorijem;

– da ima organizacijsku shemu s prikazom osoblja i sheme za pojedine faze postupka stručne kontrole;

– da osoblje odgovorno za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji ima dokaz o završenom preddiplomskom ili diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju iz područja biotehničkih ili biomedicinskih znanosti;

– da ima najmanje jednog stalno zaposlenog djelatnika s najmanje jednom godinom (1) iskustva u struci.

(3) Kontrolna tijela drugih država članica moraju predočiti dokaze na hrvatskom jeziku i dati pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku. Uvjeti iz stavka 2. ovoga članka ne odnose se na kontrolna tijela država članica Europske unije.

(4) Kontrolno tijelo je dužno u roku od 30 dana od završetka obavljene stručne kontrole dostaviti izvješće o provedenoj stručnoj kontroli Ministarstvu.

(5) Ako rezultati stručnih kontrola ukazuju na neudovoljavanje ili na vjerojatnost neudovoljavanja ovome Zakonu i Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007, kontrolno tijelo mora odmah bez odgađanja o tome izvijestiti nadležna tijela za provođenje službenih kontrola.

(6) Ako se nadzorom utvrdi da kontrolna tijela ne provode pravilno poslove koji su im preneseni, Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje.

(7) Kontrolno tijelo izdaje potvrdnicu/certifikat.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

VI. UPISNIK

Članak 7.

(1) Ekološkom proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda mogu se baviti subjekti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata).

(2) Upisnik subjekata iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Ministarstvo vodi Upisnik kontrolnih tijela. Popis kontrolnih tijela Ministarstvo objavljuje na službenim internetskim stranicama.

(4) Uvjete koje moraju ispunjavati subjekti za upis u Upisnik subjekata iz stavka 2. ovoga članka, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika subjekata te način vođenja Upisnika kontrolnih tijela iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Članak 8.

(1) Agencija donosi rješenje o upisu u Upisnik subjekata iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona na temelju zahtjeva subjekta, ako subjekt ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Agencija će rješenjem brisati subjekta upisanog u Upisnik subjekata iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona na njegov zahtjev, odnosno kada na prijedlog kontrolnog tijela ili na drugi način utvrdi da je prestao ispunjavati uvjete propisane Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Agencija je obvezna izraditi popis subjekata koji su na temelju pravomoćnog rješenja upisani u Upisnik subjekata iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona te popis dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Popise iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo objavljuje na službenim internetskim stranicama.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i članka 9. stavka 1. ovoga Zakona, može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe Agencije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(6) Povjerenstvo za žalbe iz stavka 5. ovoga članka imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čine ga tri člana od kojih predsjednik ima završen sveučilišni diplomski studij pravne struke i položen državni stručni ispit, a članovi završen sveučilišni diplomski studij agronomske ili druge odgovarajuće struke i položen državni stručni ispit.

(7) Povjerenstvo za žalbe iz stavka 6. ovoga članka prilikom rješavanja po žalbama primjenjuje odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.).

Članak 9.

(1) Agencija će rješenjem subjekta brisati iz Upisnika subjekata ako ponovi prekršaj za koji je u prekršajnom postupku izrečena kazna iz članka 14. i/ili članka 15. ovoga Zakona.

(2) Subjekt koji je rješenjem iz stavka 1. ovoga članka brisan iz Upisnika subjekata može podnijeti zahtjev za ponovni upis tek nakon isteka vremena koje je propisano za odgovarajuće trajanje prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji.

(3) Ministarstvo će kontrolnom tijelu rješenjem ukinuti ovlaštenje i brisati iz Upisnika kontrolnih tijela ako ponovi prekršaj za koji je pravomoćnom presudom u prekršajnom postupku izrečena kazna iz članka 16. ovoga Zakona ili je kažnjen pravomoćnom presudom za kazneno djelo iz članka 258. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).

(4) Kontrolno tijelo kome je ukinuto ovlaštenje i brisano je iz Upisnika kontrolnih tijela na temelju odredbe iz stavka 3. ovoga članka može podnijeti zahtjev za ponovni upis dvije godine nakon pravomoćnosti presude.

(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Povjerenstvo za ekološku proizvodnju

Članak 10.

(1) Za promicanje, unapređivanje i praćenje razvoja, davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ekološkoj proizvodnji Ministarstvo će osnovati Povjerenstvo za ekološku proizvodnju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Ministar imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, predstavnika tijela državne uprave, predstavnika kontrolnih tijela, predstavnika subjekata te predstavnika nevladinih organizacija koje promiču ekološku proizvodnju.

(3) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

VII. UVOZ IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 11.

(1) Na temelju zahtjeva subjekta Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju uvoza iz trećih zemalja.

(2) Carinska uprava vodi evidenciju o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Carinska uprava dostavlja Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

VIII. UPRAVNI NADZOR I SLUŽBENE KONTROLE

Članak 12.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Članak 13.

(1) Službene kontrole nad provedbom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njih, provode se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 i sukladno odredbama posebnih propisa kojima je uređeno područje poljoprivrede i hrane.

(2) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te posebnih propisa koji se odnose na poljoprivredu i hranu provode inspektori za kakvoću hrane, viši poljoprivredni inspektori za ekološku proizvodnju, sanitarni inspektori, veterinarski inspektori i gospodarski inspektori (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) iz tijela navedenih posebnim propisom o službenim kontrolama te propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih tijela.

(3) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo:

1. pregledati dokumentaciju, poljoprivredne parcele, sve objekte i sredstva rada u procesu ekološke proizvodnje te uzeti preslike dokumenata ili napraviti foto zapis kod subjekata upisanih u Upisnik subjekata sukladno ovom Zakonu,

2. nadzirati provedbu proizvodnih pravila u ekološkoj proizvodnji,

3. nadzirati način sakupljanja samoniklog bilja i gljiva,

4. nadzirati provedbu proizvodnih pravila u preradi ekološke hrane i hrane za životinje,

5. uzimati uzorke ekoloških proizvoda, tla, gnojiva, poboljšivača tla, sredstava koja se koriste za zaštitu bilja i drugih sastojaka koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda, sukladno propisima iz nadležnosti inspekcija u području poljoprivrede i hrane te ih dostavljati na analizu ovlaštenim laboratorijima,

6. nadzirati provedbu pravila pri označavanju, pakiranju, skladištenju i prijevozu proizvoda iz ekološke proizvodnje,

7. provjeravati način vođenja i točnost podataka u evidencijama koje je subjekt dužan voditi na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i propisa donesenih na temelju iste,

8. zabraniti proizvodnju, korištenje znaka ekološkog proizvoda Europske unije i stavljanje u promet proizvoda označenog s oznakama koje upućuju na ekološku proizvodnju, a za koje utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti,

9. nadzirati rad kontrolnih tijela u provedbi odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih,

10. zabraniti rad kontrolnom tijelu ako utvrdi da ono ne ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, do dostave dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta,

11. postupiti sukladno Prekršajnom zakonu ako utvrdi da je došlo do povrede odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih,

12. obavijestiti drugo tijelo ako u provedbi službene kontrole utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz djelokruga drugog tijela,

13. narediti i poduzeti i druge mjere i radnje potrebne za provođenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju istih.

(4) Mjere iz stavka 3. točaka 8., 10. i 13. ovoga članka izriču se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(5) Protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(6) O žalbi protiv rješenja inspektora za kakvoću hrane, višeg poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju i veterinarskog inspektora rješava Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu. Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka čine tri člana od kojih se jedan član imenuje iz reda inspektora s najmanje pet (5) godina radnog iskustva na inspekcijskim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom za inspektora, jedan član iz reda državnih službenika u nadležnom tijelu koji imaju završen sveučilišni diplomski studij pravne struke i jedan član iz reda državnih službenika iz organizacijske jedinice nadležnog tijela u čijem je djelokrugu ekološka proizvodnja.

(8) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(9) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(10) Iznimno od odredbe stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka o žalbi protiv rješenja gospodarskog inspektora i sanitarnog inspektora rješava Povjerenstvo za žalbe iz tih tijela sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tih tijela.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji subjekata

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u ekološkoj proizvodnji koristi GMO, protivno odredbi članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

2. upotrebljava ionizirajuće zračenje za obradu ekološke hrane, hrane za životinje ili sirovine koje se koriste u ekološkoj hrani ili hrani za životinje, protivno odredbi članka 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

3. reklamira, prezentira ili označava ekološke proizvode u smislu ovoga Zakona, protivno odredbama članaka 23. do 26. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te članka 5. ovoga Zakona,

4. ekološku proizvodnju ne podvrgne stručnoj kontroli, sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

5. proizvode stavlja na tržište kao ekološke bez izdane potvrdnice, protivno odredbi članka 29. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

6. ekološke proizvode stavlja na tržište, uvozi/izvozi, protivno odredbama članaka 32., 33. i 34. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

7. ne postupi po rješenju osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola (članak 13. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako u obavljanju poslovanja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne primjenjuje proizvodna pravila u proizvodnji bilja sukladno odredbama iz članaka 11. i 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

2. ne primjenjuje proizvodna pravila za morske alge sukladno odredbama članka 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

3. ne primjenjuje proizvodna pravila u proizvodnji životinja sukladno odredbama članaka 14. i 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

4. koristi proizvode i tvari u ekološkoj proizvodnji protivno odobrenjima iz odredbi članka 16. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

5. ne postupa sukladno odredbama za prijelazno razdoblje iz članka 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

6. ne postupa sukladno odredbama o proizvodnji prerađene hrane i hrane za životinje iz članaka 18. i 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007,

7. ne primjenjuje pravila za proizvodnju ekoloških kvasaca sukladno odredbama iz članka 20. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 2.500,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako u obavljanju poslovanja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Prekršaji kontrolnih tijela

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kontrolno tijelo ako:

1. ne ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i članka 6. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ne provodi stručnu kontrolu sukladno odredbi članka 27. stavaka 6. i 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i sukladno odredbama propisa iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,

3. izda potvrdnicu/certifikat za proizvode koji nisu proizvedeni sukladno pravilima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i ovim Zakonom te propisima donesenim na temelju istih,

4. ne postupi prema odredbama članka 6. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba kontrolnog tijela.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći propisi:

– Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja (»Narodne novine«, br. 1/13.),

– Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 129/09.),

– Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 25/11.),

– Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 39/11.),

– Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 68/11.),

– Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u akvakulturi (»Narodne novine«, br. 153/11.).

Članak 18.

Svi postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 139/10.).

Članak 19.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ekološki proizvodi moraju biti označeni sukladno članku 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Ekološki proizvodi označeni sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 139/10.) mogu se stavljati na tržište 12 mjeseci od dana pristupanja Europskoj uniji.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10.).

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 022-03/13-01/130

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.