Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

HRVATSKI SABOR

1665

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZORA PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Proglašavam Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/156

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji uključuje aktivnosti prije, tijekom i nakon izdavanja dozvola za izvoz, privremeni izvoz, uvoz, privremeni uvoz, pružanje usluga te prijenos i provoz obrambenih proizvoda unutar Europske unije, kao i nadležnosti tijela državne uprave u provedbi ovoga Zakona, prava i obveze izvoznika, uvoznika, dobavljača, primatelja i pružatelja usluga, uvjeti za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Zakonom, upravne mjere, prekršaje i kaznena djela u slučajevima kršenja pojedinih odredbi ovoga Zakona.

Usklađenost sa propisima Europske unije

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

1. Direktiva 2009/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10. 6. 2009.);

2. Direktiva Komisije 2012/47/EU od 14. prosinca 2012. o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o popisu obrambenih proizvoda (SL L 31, 31. 1. 2013.);

3. Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. kojime se utvrđuju zajednička pravila za nadzor nad izvozom vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13. 12. 2008.);

4. Zajedničko stajalište Vijeća 2003/468/ZVSP od 23. lipnja 2003. o kontroli posredovanja u trgovini oružjem (SL L 156, 25. 6. 2003.);

5. Zajednička akcija Vijeća 2000/401/ZVSP od 22. lipnja 2000. o nadzoru tehničke pomoći u vezi s određenim vrstama vojne uporabe (SL L 159, 30. 6. 2000.);

6. Zajednički popis robe vojne namjene Europske unije koji obuhvaća opremu iz Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (SL C 90, 27.03.2013.);

7. Preporuka Komisije od 11. siječnja 2011. o certificiranju obrambenih tvrtki prema članku 9. Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća 2009/43/EZ o pojednostavnjivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 11, 15. 1. 2011.).

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. »Promet« znači izvoz, privremeni izvoz, uvoz, privremeni uvoz, pružanje usluga te prijenos i provoz unutar Europske unije.

2. »Roba vojne namjene« znači robu koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver povezan uz tu robu te navedena u Popisu robe vojne namjene.

3. »Nevojna ubojna sredstva« znače robu navedenu u Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

4. »Istovrsna roba« znači roba iz iste ML kategorije, istog naziva i namjene.

5. »Oznaka ML« znači pojedinu kategoriju robe vojne namjene iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije u kojem su navedene kategorije označene oznakama ML1 do ML22 (skraćenica ML dolazi od engleske riječi Military List, a što znači vojni popis).

6. »Izvoz« znači carinskim propisima uređen carinski postupak prema robi koja trajno ili privremeno napušta teritorij Republike Hrvatske, uključujući i ponovni izvoz takve robe. Izvoz znači i prijenos računalnog programa i tehnologije putem elektroničkih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Hrvatske, a odnosi se i na usmeni prijenos tehnologije telefonom samo ako je tehnologija sadržana u dokumentu čiji je bitan dio pročitan putem telefona ili opisan putem telefona na način da se postigne isti rezultat. Izvozom se ne smatra prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača u Republici Hrvatskoj do primatelja u drugoj državi članici Europske unije.

7. »Izvoznik« je pravna ili fizička osoba – obrtnik, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika.

8. »Uvoz« znači provedbu carinskog postupka kod robe koja trajno ili privremeno ulazi na teritorij Republike Hrvatske, uključujući i ponovni uvoz. Uvozom se ne smatra prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u Republici Hrvatskoj.

9. »Uvoznik« je pravna ili fizička osoba – obrtnik, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika. Uvoznik može biti i fizička osoba – građanin kada uvozi robu za svoje potrebe temeljem odobrenja za nabavu Ministarstva unutarnjih poslova.

10. »Dozvola« znači posebni akt koji izdaje nadležno tijelo na temelju pisanog zahtjeva, sukladno s odredbama ovoga Zakona.

11. »Usluge« znače pribavljanje koristi, prenošenje prava te ostale poslovne aktivnosti koje se odnose na robu vojne namjene, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć.

12. »Brokerske usluge« znače pregovaranje ili ugovaranje poslova za kupnju, prodaju ili nabavu robe vojne namjene navedene u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona iz jedne strane države u bilo koju drugu stranu državu; prodaju i kupnju robe vojne namjene navedene u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona koja se nalazi u jednoj stranoj državi za prijenos u drugu stranu državu. Brokerskim uslugama ne smatraju se pomoćne usluge. Pomoćne usluge su prijevozništvo, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje i oglašavanje ili promidžba.

13. »Broker« je pravna ili fizička osoba – obrtnik sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske koja se bavi brokerskim uslugama.

14. »Tehnička pomoć« znači svaku tehničku pomoć u svezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, testiranjem ili održavanjem robe vojne namjene te bilo koja druga tehnička pomoć koja se odnosi na robu vojne namjene koja može imati oblik upute, osposobljavanja, prijenosa poslovnog znanja ili stručnih ili savjetodavnih usluga. Tehnička pomoć uključuje usmene oblike pomoći, pisane ili glasovne instrukcije, treninge, prijenose poslovnog znanja ili vještina ili konzultantske usluge.

15. »U javnom vlasništvu« znači tehnologiju ili računalne programe koji su dostupni za javnu uporabu bez ograničenja njihove daljnje distribucije.

16. »Temeljna znanstvena istraživanja« znače eksperimentalna ili teoretska istraživanja koja se koriste za usvajanje novih znanja o temeljnim načelima pojava ili uočenih činjenica i koja nisu izravno usmjerena nekom specifičnom cilju ili praktičnoj primjeni.

17. »Obrambeni proizvod« znači svaki proizvod naveden u Popisu obrambenih proizvoda koji određuje Europska komisija.

18. »Prijenos« znači svaki transfer ili kretanje obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u drugoj državi članici Europske unije.

19. »Primanje obrambenih proizvoda« znači aktivnost vezanu za prijenos koja predstavlja transfer ili kretanje obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj državi članici Europske unije do primatelja u drugoj državi članici Europske unije.

20. »Dobavljač« znači pravnu ili fizičku osobu – obrtnika sa sjedištem unutar Europske unije koja je pravno odgovorna za prijenos.

21. »Primatelj« znači pravnu ili fizičku osobu – obrtnika sa sjedištem unutar Europske unije koja je pravno odgovorna za primanje obrambenih proizvoda.

22. »Dozvola za prijenos« znači dozvola koju nadležno tijelo izdaje dobavljaču u Republici Hrvatskoj za prijenos obrambenih proizvoda primatelju u drugoj državi članici Europske unije, odnosno primatelju u Republici Hrvatskoj u slučaju prijenosa obrambenih proizvoda iz druge države članice Europske unije.

23. »Opća dozvola za prijenos« znači dozvolu kojom se dobavljačima i primateljima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli, odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u dozvoli, a prema primateljima ili od dobavljača koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije,

24. »Globalna dozvola za prijenos« znači dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda primateljima u jednoj ili više država članica Europske unije kao i dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača u jednoj ili više država članica Europske unije.

25. »Pojedinačna dozvola za prijenos« znači dozvolu kojom se dopušta prijenos specificirane količine obrambenih proizvoda, u jednoj ili više pošiljaka, prema jednom primatelju u drugoj državi članici Europske unije ili od jednog dobavljača u drugoj državi članici Europske unije.

26. »Provoz unutar Europske unije« znači transport obrambenih proizvoda kroz jednu ili više država članica Europske unije, a koje nisu država članica podrijetla obrambenih proizvoda ili država članica primatelja

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) će na prijedlog ministarstva nadležnog za područje gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donijeti Popis robe vojne namjene, usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije, kao i Popis nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

II. NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE

Članak 5.

(1) Izvoz i uvoz robe, pružanje usluga iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona te prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije obavlja se temeljem dozvola.

(2) Dozvole za izvoz i uvoz robe, pružanje usluga te prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije izdaje Ministarstvo temeljem suglasnosti Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čine predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo.

(3) Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka daje se jednoglasnom odlukom svih članova Povjerenstva. U slučaju spriječenosti nekog od članova Povjerenstva pravo glasa ima njegov zamjenski član.

(4) U radu Povjerenstva svaki član, odnosno njegov zamjenik nadležan je za poslove iz djelokruga ministarstva koje predstavlja.

(5) Ako neki od članova Povjerenstva nisu u mogućnosti dati suglasnost na zatraženi izvoz u roku od 15 dana od dana održanog sastanka Povjerenstva, a da pri tom nisu donijeli odluku o odbijanju zahtjeva, ministar nadležan za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: ministar) zatražit će pisano očitovanje nadležnih ministara po predmetnom zahtjevu.

(6) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje i razrješava ministar temeljem prijedloga ministara nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo, a sastoji se od jednog člana i jednog zamjenika člana iz svakog nadležnog ministarstva. Predsjednik Povjerenstva, kao i njegov zamjenik je član iz Ministarstva.

(7) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Članak 6.

Iznimno od članka 5. stavka 2. ovoga Zakona:

– ministarstvo nadležno za obranu izdaje dozvole za uvoz robe za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole za uvoz robe za potrebe policije,

– ministarstvo nadležno za obranu izdaje dozvole za izvoz robe, s namjerom vraćanja iste u državu, za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole za izvoz robe, s namjerom vraćanja iste u državu, za izvoz robe za potrebe policije,

– dozvole za izvoz robe temeljem donacije Vlade izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u slučaju da se radi o robi iz njegove nadležnosti,

– dozvole za izvoz robe temeljem međunarodnih vojnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Hrvatska izdaje ministarstvo nadležno za obranu.

Članak 7.

(1) Ministarstvo izdaje pojedinačnu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu s rokom važenja do jedne godine, bez mogućnosti produženja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može izdati pojedinačnu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu na rok duži od jedne godine, ali ne duži od tri godine, u slučaju privremenog izvoza, odnosno uvoza robe za čiji je remont ili popravak potreban rok duži od jedne godine.

(3) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvola iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo može izdati globalnu izvoznu dozvolu za izvoz istovrsne robe vojne namjene za jednu ili više država, a uzimajući u obzir vrstu robe, vrstu i dugoročnost izvoznih poslova države u koju se ta roba izvozi.

(2) Globalna izvozna dozvola može se izdati samo za izvoz oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona, za potrebe tendera, ispitivanja, izložbe ili prezentacije, s rokom važenja do jedne godine i ne može se više produžiti.

(3) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Na zahtjev uvoznika, temeljem pisane izjave o krajnjem korisniku i namjeni uvoza robe, uz dozvolu za uvoz Ministarstvo izdaje potvrdu o krajnjem korisniku.

(2) Ako se uvoznik razlikuje od krajnjeg korisnika, uz navedeno u stavku 1. ovoga članka, potrebno je priložiti i izjavu krajnjeg korisnika o vrsti, količini i namjeni robe.

(3) Potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe namijenjene Oružanim snagama Republike Hrvatske i policije izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(4) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj izjave i potvrde iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Izvoz i uvoz robe, temeljem ovoga Zakona, mogu obavljati pravne i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: osobe) registrirane za obavljanje djelatnosti prometa robe te upisane u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: Očevidnik).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba – građanin može za svoje potrebe, bez upisa u Očevidnik, uvoziti robu za koju im je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdalo odobrenje za nabavu oružja.

(3) Fizičkoj osobi – građaninu nije dozvoljen izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

(4) Domaće i strane fizičke osobe – građani koje privremeno dolaze u Republiku Hrvatsku, odnosno privremeno odlaze u inozemstvo mogu privremeno unositi, odnosno privremeno iznositi robu koja im je potrebna za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu u skladu s ovim Zakonom, carinskim i drugim propisima, međunarodnim konvencijama i ugovorima.

(5) Roba iz stavka 4. ovoga članka može se uporabiti samo za namjene zbog kojih je privremeno unesena, odnosno iznesena.

(6) Prije započinjanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza osobe iz stavka 1. ovoga članka su dužne zatražiti upis u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(8) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Upis u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja se na temelju pisanog zahtjeva, ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu.

(2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

– presliku rješenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove o obavljanju djelatnosti proizvodnje, odnosno prometa oružja i streljiva ili eksplozivnih tvari,

– presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti prometa robe,

– osobni identifikacijski broj osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona,

– uvjerenje nadležnog tijela da pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik nije pod istragom zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnim ubojnim sredstavima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, ne starije od šest mjeseci,

– naziv banke i dokumente ovjerene od banke čiji je deponent (preslike posljednjeg bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, presliku kartona deponiranih potpisa),

– izjavu o broju i strukturi zaposlenih,

– izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj ili fizička osoba – obrtnik, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u području izvoza i uvoza, kao i kontroli smještajnog prostora te prijevoznih sredstava.

(3) Presliku rješenja iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka nije potrebno dostaviti ako osoba dostavi izjavu da se neće baviti proizvodnjom ili prometom oružja, odnosno eksplozivnih tvari.

(4) Temeljem dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo je dužno od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa zatražiti provjeru podataka iz kaznene evidencije da protiv pravne osobe, kao i odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe – obrtnika nije podignuta optužnica niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, a za nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnim ubojnim sredstavima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Osoba upisana u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona dužna je pisanim putem dostaviti sve promjene podataka iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 13.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti upis u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona ako:

– su dostavljene lažne informacije ili lažne isprave,

– je tijekom posljednjih 10 godina podnositelj zahtjeva kršio zakonsku regulativu koja se odnosi na promet robe vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava,

– je tijekom posljednjih 10 godina podnositelj zahtjeva kršio međunarodne sankcije,

– se protiv podnositelja zahtjeva provode policijski izvidi zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima,

– je pokrenut istražni ili kazneni postupak radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona,

– je podignuta optužnica ili je osoba bila osuđena na kaznu zatvora zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona,

– postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojna ubojna sredstva,

– postoje drugi opravdani razlozi.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

(1) Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakon bit će brisana iz Očevidnika kada:

– se utvrde nove činjenice i/ili okolnosti za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik,

– se protiv osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe – obrtnika pokrene istražni postupak zbog nezakonitog postupanja s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima,

– je odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je u potpunosti ili djelomično obuhvaćena njegovim predmetom poslovanja,

– ne posluje u skladu s odredbama ovoga Zakona,

– krši međunarodne sankcije,

– prestane s obavljanjem djelatnosti,

– prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano rješenje o upisu u Očevidnik,

– postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojna ubojna sredstva,

– osoba upisana u Očevidnik podnese zahtjev.

(2) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju osobe iz Očevidnika iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA IZVOZ I UVOZ

Članak 15.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz robe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se odnositi na robu iz samo jedne tarifne oznake odnosno samo jedne ML oznake iz Popisa robe vojne namjene.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zahtjev može sadržavati robu iz više tarifnih odnosno ML oznaka, kada se radi o privremenom uvozu ili izvozu za potrebe izložbe. Takva dozvola može glasiti samo na jednog izvoznika, odnosno uvoznika.

(4) Uz zahtjev za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava potrebno je priložiti uvoznu dozvolu izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku izdanu ili ovjerenu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika.

(5) Ako se država krajnjeg korisnika robe razlikuje od države uvoznika, osim dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, uz zahtjev je potrebno priložiti i ovjerenu presliku potvrde krajnjeg korisnika robe izdanu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika uz predočenje izvornika na uvid.

(6) Uvoznu dozvolu iz stavka 4. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ako nadležno tijelo države uvoza izda potvrdu da za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu.

(7) Potvrdu o krajnjem korisniku iz stavka 4. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ako se radi o privremenom izvozu za potrebe izložbe, seminara, obuke, testiranja, demonstracije ili popravka robe kod proizvođača, kao i povratu neispravne robe proizvođaču te izvozu uzoraka oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona.

(8) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev.

Članak 16.

O zahtjevu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona Povjerenstvo daje suglasnost u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno u roku od 45 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere.

Članak 17.

(1) Ministarstvo je dužno izdati zatraženu dozvolu iz članka 16. ovoga Zakona u roku od sedam dana od dana dobivanja suglasnosti od strane Povjerenstva.

(2) Ministarstvo neće obrazložiti razloge u rješenju o odbijanju zahtjeva ako se razlog odbijanja temelji na informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom klasificirana odgovarajućim stupnjem tajnosti ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

(3) Ako Povjerenstvo uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 18.

Dozvola i drugi dokumenti dobiveni temeljem ovoga Zakona nisu prenosivi na drugu osobu.

Članak 19.

(1) U slučaju uvoza robe radi izvoza u treću državu, podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Ministarstva, uz zahtjev za izvoz, priložiti i suglasnost nadležnog tijela države podrijetla robe, odnosno države iz koje se roba namjerava uvesti, kojom se daje suglasnost za izvoz predmetne robe u treću državu.

(2) U slučaju izvoza ranije uvezene robe Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva da uz zahtjev za izvoz priloži i suglasnost o promjeni krajnjeg korisnika robe, izdanu od nadležnog tijela države iz koje je roba uvezena, radi utvrđivanja vjerodostojnosti, odnosno pravne valjanosti iste.

Članak 20.

U slučaju postojanja opravdane sumnje u vjerodostojnost, odnosno pravnu valjanost priložene dokumentacije Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva istu proslijediti nadležnim tijelima na daljnje postupanje radi utvrđivanja vjerodostojnosti, odnosno pravne valjanosti iste.

Članak 21.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz ako Povjerenstvo uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev jer je utvrdilo da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim ili gospodarskim interesom Republike Hrvatske ili ako je u suprotnosti s utvrđenim kriterijima iz dokumenta iz članka 2. točke 3. ovoga Zakona, kao i u sljedećim slučajevima, ako:

– bi se izdavanjem dozvole ugrozilo izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske,

– bi se izdavanjem dozvole ugrozila sigurnost ili obrambeni interesi Republike Hrvatske,

– je u suprotnosti sa Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske,

– bi se izdavanjem dozvole za izvoz omogućilo nepoželjnim osobama da, protivno volji izvoznika, dođu u posjed izvezene robe,

– se utvrdi da je roba za koju se traži izvozna dozvola predmet policijskih izvida ili sudskih sporova.

(2) Ako zahtjev sadrži nedostatak koji onemogućuje postupanje po zahtjevu, odnosno ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, a podnositelj zahtjeva u određenom roku ne otkloni nedostatke, službena osoba rješenjem će odbaciti zahtjev.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka može biti dostavljena pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem o čemu će biti sastavljena bilješka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22.

U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole u državu koja se nalazi na popisu država za koje su propisane restriktivne mjere UN, EU, OESS ili drugih međunarodnih organizacija čijim se restriktivnim mjerama Republika Hrvatska pridružila, dozvola se može izdati samo za humanitarno korištenje ili za potrebe mirovnih snaga.

Članak 23.

(1) Prije sklapanja ugovora o kupnji ili prodaji robe vojne namjene, odnosno nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona mogu zatražiti od Ministarstva mišljenje je li obavljanje predmetne djelatnosti s određenim brokerom, kupcem, uvoznikom, krajnjim korisnikom te državom krajnje uporabe robe u suprotnosti s odredbama članka 21. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo je dužno, nakon pribavljenih informacija od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, osobama iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona dati mišljenje je li broker, kupac, uvoznik, krajnji korisnik ili država krajnje uporabe poželjan sudionik u navedenom poslu.

Članak 24.

(1) Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju izdane dozvole iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona ako se utvrdi:

– da jedan ili više uvjeta, temeljem kojih je dozvola izdana, više ne postoji,

– da je dozvola izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati da su ti podaci netočni ili nepotpuni,

– da postoji zahtjev za ukidanjem izdane dozvole od strane osobe na koju dozvola glasi,

– da je učinjeno protivno članku 18. ovoga Zakona.

(2) Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati ukidanjem izdane dozvole.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 25.

(1) Ministarstvo vodi bazu podataka o zatraženim, izdanim, realiziranim i ukinutim dozvolama te odbijenim zahtjevima za promet robe i obrambenih proizvoda iz članka 3. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo je dužno do 30. travnja tekuće godine izraditi godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za prethodnu godinu i dostaviti ga na usvajanje Vladi sa stupnjem tajnosti.

(3) Ministarstvo je dužno do 30. svibnja tekuće godine, izvješće iz stavka 2. ovoga članka, bez povjerljivih podataka, objaviti na internetskoj stranici Ministarstva.

(4) Povjerljivi podaci iz stavka 3. ovoga članka su imena tvrtki i pojedinačni financijski pokazatelji te drugi podaci sukladno Zakonu o zaštiti podataka.

Članak 26.

Osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koje obavljaju djelatnost izvoza, odnosno uvoza robe dužne su:

– voditi posebni registar transakcija koje se obavljaju prema ovom Zakonu i čuvati dokumentaciju o transakcijama i prijevozu najmanje 20 godina od završenog izvoza, odnosno uvoza, poštivati rokove i uvjete pod kojima su dozvole izdane te obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku od 10 dana od dana nastanka promjene,

– u roku od 15 dana nakon izvršenog izvoza, odnosno uvoza, pisanim putem ili putem elektroničke pošte izvijestiti Ministarstvo o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe te priložiti dokumentaciju temeljem koje je izvršen izvoz, odnosno uvoz,

– na zahtjev Ministarstva dostaviti potvrdu o primitku robe,

– poštivati uvjete iz dozvole i odredbe ovoga Zakona.

Članak 27.

Dokumentacija iz članka 26. podstavka 2. ovoga Zakona mora sadržavati obavijest o izvršenom izvozu, odnosno uvozu, presliku dozvole temeljem koje je izvršen izvoz, odnosno uvoz robe, presliku carinske deklaracije, serijske brojeve oružja te ostalu dokumentaciju ovisno o vrsti robe.

Članak 28.

Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona je dužna u carinsku deklaraciju iz članka 27. ovoga Zakona uvrstiti sljedeće podatke:

– puni naziv i adresu izvoznika, odnosno uvoznika,

– broj izvozne, odnosno uvozne dozvole temeljem koje je izvršen carinski postupak,

– naziv robe sukladan nazivu u predmetnoj dozvoli,

– količinu robe izraženu u jedinici mjere koja je navedena u predmetnoj dozvoli,

– vrijednost robe izraženu u valuti koja je navedena u predmetnoj dozvoli,

– tarifnu oznaku robe,

– ML oznaku navedenu u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona ako se radi o takvoj vrsti robe.

IV. USLUGE

Članak 29.

(1) Pružanjem usluga iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona mogu se baviti osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, odnosno posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu robom navedenom u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske te upisane u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene.

(2) Pružanjem usluga iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona na teritoriju Republike Hrvatske mogu se baviti samo proizvođači robe navedene u Popisu robe vojne namjene.

(3) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(4) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 30.

(1) Upis u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona obavlja se na temelju pisanog zahtjeva ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi ili žigom i vlastoručnim potpisom fizičke osobe – obrtnika.

(2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

– presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti pružanja usluga,

– osobni identifikacijski broj osobe iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona,

– uvjerenje nadležnog tijela da pravna osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik te osoba zadužena za brokering, nije pod istragom za kazneno djelo zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona, ne starije od šest mjeseci,

– naziv banke i dokumente ovjerene od banke čiji je deponent (preslike posljednjeg bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, presliku kartona deponiranih potpisa),

– izjavu o broju i strukturi zaposlenih,

– izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u području pružanja usluga,

– izjavu kojom odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik, ovlašćuje jednu ili više zaposlenih osoba da za ime i račun te tvrtke obavlja brokerske usluge.

(3) Temeljem dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo je dužno od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa zatražiti provjeru podataka iz kaznene evidencije da protiv pravne osobe, kao i odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe – obrtnika nije podignuta optužnica niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, a za nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene i nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti upis u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona ako:

– su dostavljene lažne informacije ili lažne isprave,

– je tijekom posljednjih 10 godina podnositelj zahtjeva kršio propise koji se odnose na promet robe vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava,

– je tijekom posljednjih 10 godina podnositelj zahtjeva kršio međunarodne sankcije,

– se protiv podnositelja zahtjeva provode policijski izvidi zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima,

– je pokrenut istražni ili kazneni postupak zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona,

– je podignuta optužnica ili je osoba bila osuđena zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona,

– postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik, ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojna ubojna sredstva,

– postoje drugi opravdani razlozi.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 32.

(1) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju iz Očevidnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona kada:

– se utvrde nove činjenice i/ili okolnosti za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik,

– se protiv pravne osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno obrtu ili osobe zadužene za brokering pokrene istražni postupak radi nezakonitog postupanja s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima,

– je osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili joj je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je u potpunosti ili djelomično obuhvaćena njezinim predmetom poslovanja,

– ne posluje u skladu s odredbama ovoga Zakona,

– krši međunarodne sankcije,

– prestane s obavljanjem djelatnosti,

– prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano rješenje o upisu u Očevidnik,

– postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojna ubojna sredstva,

– osoba upisana u Očevidnik podnese zahtjev.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 33.

(1) Prije započinjanja obavljanja djelatnosti pružanja usluge osoba upisana u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona dužna je od Ministarstva zatražiti dozvolu za pružanje usluge.

(2) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo, temeljem suglasnosti Povjerenstva, za svaku pojedinačnu aktivnost, s rokom važenja do jedne godine, bez mogućnosti produženja.

(3) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je tehnička pomoć pružena u obliku informacije koja je u javnom vlasništvu ili je dio temeljnih znanstvenih istraživanja, te ako se radi o pružanju usluga za potrebe ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove Republike Hrvatske.

Članak 34.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti pružanja usluge podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

(2) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebo priložiti uz navedeni zahtjev.

Članak 35.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na pružatelja usluga koji temeljem odluke ministarstva nadležnog za obranu ili nekog drugog nadležnog tijela djeluje u okviru vojnih ili humanitarnih misija.

Članak 36.

O zahtjevu iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona Povjerenstvo daje suglasnost u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno 45 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere.

Članak 37.

(1) Ministarstvo je dužno izdati zatraženu dozvolu za pružanje usluge iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona u roku od sedam dana od dana dobivanja suglasnosti od strane Povjerenstva.

(2) Ministarstvo neće obrazložiti razloge u rješenju o odbijanju zahtjeva ako se razlog odbijanja temelji na informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom klasificirana odgovarajućim stupnjem tajnosti ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

(3) Ako Povjerenstvo uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 38.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, ako Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona uskrati suglasnost na zatraženi zahtjev jer je utvrdilo da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim i gospodarskim interesom Republike Hrvatske ili utvrdi da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s utvrđenim kriterijima iz dokumenta iz članka 2. točke 3. ovoga Zakona, kao i u sljedećim slučajevima ako:

– bi se izdavanjem dozvole ugrozilo izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske,

– bi se izdavanjem dozvole ugrozila sigurnost ili obrambeni interesi Republike Hrvatske,

– je u suprotnosti sa Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske,

– bi se izdavanjem dozvole omogućilo izbijanje i nastavak oružanih sukoba u državi krajnje uporabe robe,

– bi se izdavanjem dozvole omogućilo poticanje nemira u državi krajnje uporabe robe,

– bi se izdavanjem dozvole omogućilo nepoželjnim osobama da, protivno volji izvoznika, dođu u posjed izvezene robe,

– se utvrdi da je roba za koju se traži dozvola predmet policijskih izvida ili sudskih sporova.

(2) Ako zahtjev sadrži nedostatak koji onemogućuje postupanje po zahtjevu, odnosno ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, a podnositelj zahtjeva u određenom roku ne otkloni nedostatke, službena osoba rješenjem će odbaciti zahtjev.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka može biti dostavljena pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem o čemu će biti sastavljena bilješka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 39.

Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koja obavlja djelatnost pružanja usluge za robu vojne namjene dužna je:

– voditi posebni registar usluga i čuvati svu dokumentaciju i informacije povezane s pružanjem usluga koje se obavljaju temeljem odredbi ovoga Zakona najmanje 20 godina od pružene usluge,

– poštovati rokove i uvjete pod kojima je dozvola iz članka 33. ovoga Zakona izdana te obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku od 10 dana od dana nastanka promjene,

– u roku od 15 dana od dana obavljene djelatnosti pružanja usluge ili po isteku roka valjanosti dozvole iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, pisanim putem ili putem elektroničke pošte obavijestiti Ministarstvo o poduzetim radnjama, proisteklim temeljem dozvole te priložiti dokumentaciju temeljem koje je usluga pružena,

– poštivati i uvjete iz dozvole i odredbe ovoga Zakona.

Članak 40.

Dokumentacija iz članka 39. podstavka 3. ovoga Zakona mora sadržavati obavijest o pruženoj usluzi, presliku dozvole temeljem koje je usluga pružena i presliku dokumentacije povezane s pružanjem usluge.

Članak 41.

(1) Osoba iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona bit će brisana iz Očevidnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona kada:

– se utvrde nove činjenice za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik,

– je odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili joj je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno njezinim predmetom poslovanja,

– je osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba – obrtnik, pravomoćno osuđena zbog nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima,

– ne posluje sukladno odredbama ovoga Zakona,

– krši međunarodne sankcije,

– prestane s obavljanjem djelatnosti,

– prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je rješenje izdano,

– postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili bilo koja druga zaposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pregovarala ili je sklopila ugovor s osobom, tvrtkom ili organizacijom za koju je utvrđeno ili postoji osnovana sumnja da je umiješana ili je na bilo koji drugi način sudjelovala u nedopuštenim radnjama vezanim za robu vojne namjene i nevojna ubojna sredstva,

– kada osoba upisana u Očevidnik podnese zahtjev.

(2) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju iz Očevidnika iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

V. PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA UNUTAR EUROPSKE UNIJE

Članak 42.

(1) Ovo poglavlje propisuje pravila i procedure u vezi s prijenosom obrambenih proizvoda unutar Europske unije, vrste dozvola za prijenos, obveze dobavljača i primatelja obrambenih proizvoda te postupak i kriterije za izdavanje odgovarajućih certifikata.

(2) Odredbe ovoga poglavlja ne primjenjuju se na obrambene proizvode koji samo prolaze preko teritorija Republike Hrvatske, odnosno na one obrambene proizvode za koje nije potrebno provesti carinski postupak, ili koji koriste vanjski tranzitni postupak ili se samo unose u slobodnu carinsku zonu ili slobodno carinsko skladište, pa ih ne treba unositi u propisanu evidenciju robe.

Dozvola za prijenos

Članak 43.

(1) Za prijenos obrambenih proizvoda između država članica Europske unije potrebna je dozvola za prijenos koju izdaje Ministarstvo uz prethodnu suglasnost Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo daje suglasnost za prijenos na isti način i po istom postupku po kojem daje suglasnost za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

(3) Dozvola za prijenos može biti opća, globalna i pojedinačna.

Članak 44.

Iznimno od članka 43. stavka 1. ovoga Zakona, dozvola za prijenos obrambenih proizvoda unutar Europske unije nije potrebna u slučajevima kada su dobavljač i primatelj vladina tijela ili dio oružanih snaga država članica Europske unije, kada dobavljanje obavlja Europska unija, NATO, Međunarodna agencija za atomsku energiju ili druge međunarodne organizacije za obavljanje svojih zadaća te kada je prijenos povezan s humanitarnom pomoći vladinog tijela u slučaju katastrofe ili kao donacija u nužnim slučajevima.

Članak 45.

Iznimno od članka 43. stavka 1. ovoga Zakona:

– ministarstvo nadležno za obranu izdaje pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole za prijenos obrambenih proizvoda za potrebe policije,

– ministarstvo nadležno za obranu izdaje dozvole za prijenos obrambenih proizvoda, s namjerom vraćanja istih u državu, za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, a ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdaje dozvole za prijenos obrambenih proizvoda, s namjerom vraćanja istih u državu, za potrebe policije,

– pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda temeljem donacije Vlade izdaje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u slučaju da se radi o robi iz njegove nadležnosti,

– dozvola za prijenos nije potrebna fizičkim osobama – građanima koji mogu za svoje potrebe, bez upisa u Očevidnik, prenositi obrambene proizvode za koje im je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izdalo odobrenje za nabavu obrambenih proizvoda.

Članak 46.

Za provoz obrambenih proizvoda preko teritorija Republike Hrvatske ili unos obrambenih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske nije potrebna dozvola za prijenos, ne zadirući u primjenu posebnih propisa o javnom redu ili javnoj sigurnosti.

Članak 47.

Dozvolu za prijenos može dobiti samo pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je upisana u Očevidnik iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 48.

Dobavljač, odnosno primatelj koji obavlja prijenos obrambenih proizvoda može koristiti opću dozvolu za prijenos ili zatražiti od Ministarstva globalnu, odnosno pojedinačnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda.

Članak 49.

(1) Dozvola za prijenos sastavnih dijelova obrambenih proizvoda izdaje se na temelju procjene osjetljivosti prijenosa uz poštivanje kriterija koji se odnose na prirodu sastavnih dijelova u odnosu na obrambeni proizvod u koji će biti ugrađen te krajnju uporabu gotovog proizvoda koja može pobuditi zabrinutost s aspekta nacionalne ili međunarodne sigurnosti, kao i na važnost sastavnih dijelova u odnosu na obrambeni proizvod u koji će biti ugrađen.

(2) Ograničenja za prijenos sastavnih dijelova neće se utvrđivati ako takav prijenos nije osjetljiv u pogledu nacionalne ili međunarodne sigurnosti. U tom slučaju primatelj mora dostaviti Ministarstvu izjavu u kojoj se potvrđuje da su sastavni dijelovi, za koje vrijedi navedena dozvola za prijenos, ugrađeni ili će biti ugrađeni u njegov vlastiti proizvod i neće u kasnijim fazama biti preneseni ili izvezeni kao takvi, osim za potrebe održavanja ili popravka.

Opća dozvola za prijenos

Članak 50.

(1) Ministarstvo izdaje opću dozvolu za prijenos kojom dobavljačima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli, odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u općoj dozvoli za prijenos prema primateljima koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije.

(2) Ministarstvo izdaje opću dozvolu za prijenos kojom primateljima sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvoli, odobrava prijenos obrambenih proizvoda navedenih u općoj dozvoli za prijenos od dobavljača koji se nalaze u drugoj državi članici Europske unije.

Članak 51.

Opću dozvolu za prijenos Ministarstvo izdaje u slučajevima ako:

– je primatelj dio oružanih snaga države članice Europske unije ili tijelo koje nabavlja za potrebe oružanih snaga države članice Europske unije,

– je primatelj certificirana tvrtka,

– se prijenos obavlja radi prikaza (demonstracije), ispitivanja ili izložbe,

– se prijenos obavlja radi održavanja ili popravka, a primatelj je izvorni dobavljač obrambenih proizvoda,

– se prijenos obavlja radi sudjelovanja u programu kooperacije među državama članicama Europske unije u vezi s razvojem, proizvodnjom i uporabom jednog ili više obrambenih proizvoda, u kojem slučaju se dozvola objavljuje prema ostalim državama članicama Europske unije koje sudjeluju u tom programu.

Članak 52.

Ministarstvo je dužno izdanu opću dozvolu za prijenos objaviti na svojim internetskim stranicama.

Globalna dozvola za prijenos

Članak 53.

(1) Ministarstvo može pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdati globalnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda primateljima u jednoj ili više država članica Europske unije.

(2) Ministarstvo može pojedinačnom primatelju, na njegov zahtjev, izdati globalnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda od dobavljača iz jedne ili više država članica Europske unije.

(3) U svakoj globalnoj dozvoli za prijenos obrambenih proizvoda ili kategorije proizvoda za koje vrijedi globalna dozvola za prijenos, Ministarstvo će navesti primatelje ili kategorije primatelja.

(4) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev.

Članak 54.

(1) Prilikom izdavanja globalne dozvole za prijenos Ministarstvo uzima u obzir vrstu obrambenog proizvoda, dugoročnost poslova prijenosa te ima li dobavljač/primatelj uspostavljen program unutarnje usklađenosti kojim su utvrđena pravila postupanja i odgovornosti unutar tvrtke za prijenos obrambenih proizvoda.

(2) Ministar će pravilnikom propisati osnovne elemente koje program unutarnje usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati.

Članak 55.

Globalna dozvola za prijenos izdaje se za razdoblje do tri godine nakon čega ista može biti obnovljena na isti rok i pod istim uvjetima.

Pojedinačna dozvola za prijenos

Članak 56.

(1) Ministarstvo može pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdati pojedinačnu dozvolu za prijenos s rokom važenja do jedne godine kojom mu dopušta prijenos specificirane količine obrambenih proizvoda, u jednoj ili više pošiljaka, a prema jednom primatelju u drugoj državi članici Europske unije.

(2) Ministarstvo može pojedinačnom primatelju, na njegov zahtjev, izdati pojedinačnu dozvolu za prijenos s rokom važenja do jedne godine kojom mu dopušta prijenos specificirane količine obrambenih proizvoda, u jednoj ili više pošiljaka, a od jednog dobavljača u drugoj državi članici Europske unije.

(3) Pojedinačna dozvola za prijenos izdaje se:

– ako je zahtjev za dozvolom za prijenos ograničen samo na jedan prijenos,

– ako je to potrebno radi zaštite temeljnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske ili radi osiguranja javnoga reda,

– ako je to potrebno radi poštivanja međunarodnih obveza,

– ako postoji opravdana sumnja da dobavljač neće biti u mogućnosti ispuniti sve uvjete nužne za odobrenje globalne dozvole za prijenos.

(4) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj zahtjeva te oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za prijenos iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev.

(5) Ministarstvo će zatraženu pojedinačnu dozvolu za prijenos izdati ili odbiti rješenjem u roku i na način propisan u članku 17. ovoga Zakona.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 57.

(1) Na zahtjev primatelja, temeljem pisane izjave o krajnjem korisniku i namjeni prijenosa, uz dozvolu za prijenos Ministarstvo izdaje potvrdu o krajnjem korisniku.

(2) Ako se primatelj razlikuje od krajnjeg korisnika, uz navedeno u stavku 1. ovoga članka, potrebno je priložiti i izjavu krajnjeg korisnika o vrsti, količini i namjeni obrambenih proizvoda.

(3) Potvrdu o krajnjem korisniku za prijenos obrambenih proizvoda namijenjenih Oružanim snagama Republike Hrvatske izdaje ministarstvo nadležno za obranu.

(4) Potvrdu o krajnjem korisniku za prijenos obrambenih proizvoda namijenjenih policiji izdaje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(5) Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj izjave i potvrde iz stavka 1. ovoga članka.

Obveze dobavljača i primatelja

Članak 58.

Dobavljač obrambenih proizvoda mora informirati primatelja o uvjetima dozvole za prijenos, uključujući ograničenja koja se odnose na krajnju uporabu ili izvoz obrambenih proizvoda.

Članak 59.

(1) Dobavljač, odnosno primatelj obrambenih proizvoda mora, najmanje 15 dana prije prvog korištenja opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda pisanim putem o tome obavijestiti Ministarstvo.

(2) Ministarstvo može zatražiti od dobavljača, odnosno primatelja, prilikom prvog korištenja opće dozvole, dodatne podatke koji opravdavaju pravo korištenja opće dozvole za prijenos.

Članak 60.

Dobavljač, odnosno primatelj mora voditi detaljne i potpune podatke o svojim prijenosima te izvješćivati Ministarstvo o uporabi opće, globalne ili pojedinačne dozvole za prijenos. Takvi podaci uključuju dokumente koji sadrže sljedeće informacije:

– opis obrambenog proizvoda i njegovu oznaku iz Popisa obrambenih proizvoda,

– količinu i vrijednost obrambenog proizvoda,

– datum prijenosa,

– ime i adresu dobavljača i primatelja,

– ako je poznata krajnja namjena i krajnji korisnik obrambenog proizvoda,

– dokaz da je informacija o izvoznom ograničenju, navedenom u dozvoli za prijenos, dostavljena primatelju obrambenog proizvoda.

Članak 61.

(1) Pravna, odnosno fizička osoba – obrtnik koja je dobila globalnu ili pojedinačnu dozvolu za prijenos, odnosno iskoristila opću dozvolu za prijenos, mora u roku od 15 dana od dana izvršenja posla izvijestiti Ministarstvo pisanim putem ili putem elektroničke pošte o izvršenom prijenosu te priložiti dokumentaciju temeljem koje je izvršen prijenos.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– obavijest o izvršenom prijenosu,

– presliku dozvole

– presliku carinske deklaracije (u slučaju da je prijenosu obrambenog proizvoda prethodio njegov uvoz na teritorij Republike Hrvatske),

– serijske brojeve oružja,

– ostalu dokumentaciju ovisno o vrsti robe.

(3) Korisnik opće, globalne ili pojedinačne dozvole za prijenos dužan je dva puta godišnje, do 15. srpnja tekuće godine i 15. siječnja iduće godine, dostaviti Ministarstvu pisanim putem ili putem elektroničke pošte kumulativni pregled o obavljenim prijenosima.

Članak 62.

Podatke navedene u članku 60. ovoga Zakona dobavljač, odnosno primatelj dužan je čuvati najmanje 20 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos obavljen te ih na zahtjev dostavlja Ministarstvu.

Članak 63.

Primatelj obrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za izvoz tih obrambenih proizvoda pisanim putem obavijestiti Ministarstvo da proizvod koji je primljen temeljem dozvole za prijenos od strane neke druge države članice Europske unije ima izvozna ograničenja te da je poštivao uvjete navedene u ograničenju uključujući u slučaju potrebe da je dobio suglasnost države članice Europske unije.

Certificiranje

Članak 64.

(1) Ministarstvo izdaje certifikat pravnoj osobi i fizičkoj osobi – obrtniku sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske koja će obrambene proizvode primati temeljem opće dozvole za prijenos izdane od strane druge države članice Europske unije.

(2) Certifikat se izdaje temeljem pisanog zahtjeva podnositelja.

(3) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj Zahtjeva za izdavanje certifikata te oblik i sadržaj certifikata.

Članak 65.

(1) Izdanim certifikatom se potvrđuje pouzdanost primatelja, posebno što se tiče njegove sposobnosti da poštuje izvozna ograničenja obrambenih proizvoda primljenih temeljem dozvole za prijenos iz druge države članice Europske unije.

(2) Pouzdanost primatelja se procjenjuje u skladu sa sljedećim kriterijima:

– dokazanom iskustvu u aktivnostima s obrambenim proizvodima, posebno uzimajući u obzir dosadašnje poštivanje izvoznih ograničenja od strane primatelja, bilo kakvu sudsku presudu s tim u vezi, dozvolu za proizvodnju ili trgovinu obrambenim proizvodima te zapošljavanje iskusnog upravnog osoblja,

– odgovarajućom industrijskom aktivnosti proizvodnje obrambenih proizvoda, a posebno sposobnosti za integraciju sustava i/ili podsustava,

– imenovanjem osobe na upravnoj funkciji kao posebnog djelatnika koji će biti odgovoran za prijenos i izvoz,

– pisanom izjavom tvrtke potpisanom od strane osobe na upravnoj funkciji iz podstavka 3. ovoga stavka da je tvrtka poduzela sve potrebne korake za poštivanje i provođenje svih posebnih uvjeta koji se odnose na krajnju uporabu i izvoz bilo kojeg primljenog sastavnog dijela ili proizvoda,

– pisanom potvrdom tvrtke potpisanom od strane osobe na upravnoj funkciji iz podstavka 3. ovoga stavka da je tvrtka nadležnom tijelu dostavila detaljnu informaciju kao odgovor na zahtjeve i pitanja u vezi s krajnjim korisnicima i krajnjom uporabom svih izvezenih proizvoda, prenesenih ili primljenih temeljem dozvole za prijenos izdane od strane neke druge države članice Europske unije,

– programom unutarnje usklađenosti ili sustava upravljanja izvozom i prijenosom koji je integriran u poslovanje tvrtke i koji je potpisan od strane osobe na upravnoj funkciji iz podstavka 3. ovoga stavka. Program treba sadržavati detalje o organizacijskim, ljudskim i tehničkim resursima za upravljanje prijenosom i izvozom, lanac odgovornosti unutar tvrtke, postupke unutarnje revizije, osposobljavanje osoblja, fizičke i tehničke sigurnosne mjere, vođenje evidencije te sljedivost prijenosa i izvoza.

Članak 66.

(1) Certifikat iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke:

– naziv nadležnog tijela koje je izdalo certifikat,

– ime i adresu primatelja,

– izjavu primatelja o sukladnosti s kriterijima iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona,

– datum izdavanja i razdoblje valjanosti certifikata.

(2) Razdoblje valjanosti certifikata ne smije biti duže od pet godina.

(3) Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja želi produžiti valjanost certifikata iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona mora najmanje 60 dana prije isteka roka valjanosti certifikata od Ministarstva pisanim putem zatražiti njegovo produljenje.

Članak 67.

Certifikat iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona može sadržavati i dodatne uvjete u vezi s podacima koji se traže za provjeru sukladnosti s kriterijima iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona kao i uvjete za obustavu izvršenja ili ukidanje certifikata.

Članak 68.

Ministarstvo je dužno najmanje jednom u tri godine provjeriti ispunjavanje kriterija pouzdanosti primatelja s kriterijima navedenim u članku 65. stavku 2. ovoga Zakona te sukladnost s uvjetima iz certifikata navedenim u članku 66. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 69.

Ministarstvo priznaje svaki certifikat izdan od strane države članice Europske unije objavljen u centralnom registru primatelja koji vodi Europska komisija.

Članak 70.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da imatelj certifikata iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske više ne ispunjava uvjete iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona ili neke od uvjeta iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona, može obustaviti izvršenje izdanog certifikata.

(2) Ministarstvo je dužno o svojoj odluci iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije.

Članak 71.

Ministarstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje i redovito ažurira popis primatelja certifikata te o tome izvješćuje Europsku komisiju, Europski parlament i druge države članice Europske unije.

Carinski postupci

Članak 72.

Postupak izvoza obrambenih proizvoda s teritorija Republike Hrvatske, primljenih iz države članice Europske unije temeljem izdane dozvole za prijenos obrambenih proizvoda a koji su ugrađeni u drugi obrambeni proizvod, može se odgoditi za razdoblje do 30 dana ili u slučaju potrebe obustaviti ako pri izdavanju izvozne dozvole nisu uzeti u obzir svi relevantni podaci i/ili ako su se od izdavanja dozvole za prijenos obrambenih proizvoda bitno izmijenile okolnosti.

Popis obrambenih proizvoda i izvješćivanje

Članak 73.

Vlada će na prijedlog Ministarstva donijeti Popis obrambenih proizvoda usklađen s Popisom obrambenih proizvoda koji određuje Europska komisija.

Članak 74.

Ministarstvo je dužno do 30. travnja tekuće godine izraditi godišnje izvješće o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Europske unije za prethodnu godinu i dostaviti ga Vladi na usvajanje.

Zaštitne mjere

Članak 75.

Ako Ministarstvo tijekom postupka izdavanja dozvole za prijenos obrambenih proizvoda utvrdi da postoji stvarni rizik da primatelj koji je certificiran u drugoj državi članici Europske unije neće zadovoljiti uvjete iz opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda ili ako bi temeljem posebnih propisa bili ugroženi javni red, sigurnost ili temeljni sigurnosni interesi Republike Hrvatske, o tome je Ministarstvo dužno obavijestiti druge države članice Europske unije i pri tome zatražiti sve potrebne dodatne provjere.

Članak 76.

(1) Ministarstvo može u slučaju postojanja sumnji navedenih u članku 75. ovoga Zakona obustaviti izvršenje opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda u odnosu na primatelja.

(2) Ministarstvo može odlučiti o povlačenju zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka ako smatra da ista više nije utemeljena.

(3) O razlozima za donošenje ili povlačenje zaštitne mjere Ministarstvo obavještava druge države članice Europske unije i Europsku komisiju.

VII. NADZOR

Članak 77.

(1) Nadzor nad izvršavanjem obveza iz ovoga Zakona provodi Ministarstvo u suradnji s drugim tijelima koja sudjeluju u postupku izdavanja dozvola te drugim nadležnim tijelima.

(2) Nadzor temeljem ovoga Zakona uključuje nadzor prije, tijekom i nakon izdavanja dozvole.

(3) U slučaju utvrđenih nepravilnosti ministar će o istima obavijestiti nadležna tijela radi daljnjeg postupanja.

Članak 78.

(1) Tijekom provođenja nadzora, nadzorna tijela iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona mogu:

– zatražiti informacije od podnositelja zahtjeva koje su nužne za provođenje nadzora,

– zatražiti informacije od drugih državnih tijela i službi koje su nužne za provođenje nadzora,

– zatražiti pomoć nadležnih tijela drugih država radi prikupljanja dodatnih informacija nužnih za provođenje nadzora,

– obavljati nadzor nad pridržavanjem obveza iz dozvole,

– obavljati nadzor krajnjeg korisnika robe.

(2) Nadzorna tijela iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona dužna su se pridržavati odredbi vezanih za povjerljivost i tajnost podataka te osoba koje su podvrgnute nadzoru.

Članak 79.

Za potrebe obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom Ministarstvo će u okviru ovlasti danih ovim Zakonom surađivati s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država, kojima se u skladu s preuzetim obvezama Republike Hrvatske dostavljaju odgovarajući podaci.

Članak 80.

(1) Ministarstvo je dužno sudjelovati u razmjeni informacija o prometu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava s drugim državama članicama Europske unije.

(2) Sudjelovanje uključuje i razmjenu informacija o prijenosu obrambenih proizvoda unutar Europske unije te o registriranim pružateljima usluga i njihovim aktivnostima.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 81.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– obavlja izvoz i uvoz robe temeljem ovoga Zakona, a nije registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe te nije upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (članak 10. stavak 1.),

– prije započinjanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza nije zatražila upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (članak 10. stavak 6.),

– u roku od 15 dana od dana nastanka promjene pisanim putem ne dostavi sve promjene podataka temeljem kojih je pravna osoba upisana u Očevidnik (članak 12.),

– dozvolu ili drugi dokument dobiven temeljem ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 18.),

– ne vodi poseban registar transakcija koje se obavljaju prema ovom Zakonu i ne čuva dokumentaciju o transakcijama i prijevozu najmanje 20 godina od završenog izvoza odnosno uvoza, ne poštuje rokove i uvjete pod kojima su dozvole izdane te ne obavijesti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku od 10 dana od dana nastanka promjene (članak 26. podstavak 1.),

– u roku od 15 dana nakon izvršenog izvoza, odnosno uvoza, pisanim putem ili putem elektroničke pošte ne izvijestiti Ministarstvo o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je izvršen izvoz, odnosno uvoz (članak 26. podstavak 2.),

– na zahtjev Ministarstva ne dostavi potvrdu o primitku robe (članak 26. podstavak 3.),

– ne poštuje uvjete iz dozvole i odredbe ovoga Zakona (članak 26. podstavak 4.),

– ne vodi posebni registar usluga i ne čuva svu dokumentaciju i informacije povezane s pružanjem usluga koje se obavljaju temeljem odredbi ovoga Zakona najmanje 20 godina od pružene usluge (članak 39. podstavak 1.),

– ne poštuje rokove i uvjete pod kojima je dozvola iz članka 33. ovoga Zakona izdana te ne obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o svakoj nastaloj promjeni u roku od 10 dana od dana nastanka promjene (članak 39. podstavak 2.),

– u roku od 15 dana od dana obavljene djelatnosti pružanja usluge ili po isteku roka valjanosti dozvole iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, pisanim putem ili putem elektroničke pošte ne obavijesti Ministarstvo o poduzetim radnjama proisteklim temeljem dozvole te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je usluga pružena (članak 39. podstavak 3.),

– ne poštuje uvjete iz dozvole i odredbe ovoga Zakona (članak 39. podstavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u carinsku deklaraciju iz članka 27. podstavka 3. ovoga Zakona ne uvrsti podatke propisane u članku 28. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – građanin ako uvozi robu za koju mu ministarstvo nadležno za unutarnje poslove nije izdalo odobrenje za nabavnu oružja (članak 10. stavak 2.).

Članak 82.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne informira primatelja o uvjetima dozvole za prijenos, uključujući ograničenja koja se odnose na krajnju uporabu ili izvoz obrambenih proizvoda (članak 58.),

– najmanje 15 dana prije prvog korištenja opće dozvole za prijenos obrambenih proizvoda pisanim putem o tome ne obavijesti Ministarstvo (članak 59. stavak 1.),

– na zahtjev Ministarstva, prilikom prvog korištenja opće dozvole, ne dostavi dodatne podatke koji opravdavaju pravo korištenja opće dozvole za prijenos (članak 59. stavak 2.),

– u roku od 15 dana od dana izvršenja posla ne izvijesti Ministarstvo pisanim putem ili putem elektroničke pošte o izvršenom prijenosu te ne priloži dokumentaciju temeljem koje je izvršen prijenos (članak 61. stavci 1. i 2.),

– dva puta godišnje, do 15. srpnja tekuće godine i 15. siječnja iduće godine, ne dostavi Ministarstvu pisanim putem ili putem elektroničke pošte kumulativni pregled o obavljenim prijenosima (članak 61. stavak 3.),

– podatke navedene u članku 61. stavku 2. ovoga Zakona ne čuva najmanje 20 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos obavljen te ih na zahtjev ne dostavi Ministarstvu (članak 62.),

– prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za izvoz obrambenih proizvoda pisanim putem ne obavijesti Ministarstvo da proizvod koji je primljen temeljem dozvole za prijenos od strane neke druge države članice Europske unije ima izvozna ograničenja te ako nije poštivala uvjete navedene u ograničenju uključujući u slučaju potrebe da nije dobila suglasnost države članice Europske unije (članak 63.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne vodi detaljne i potpune podatke o svojim prijenosima te ne izvješćuje Ministarstvo o uporabi opće, globalne ili pojedinačne dozvole za prijenos (članak 60.).

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Kaznena djela

Članak 83.

(1) Tko izveze ili uveze robu navedenu u Popisu robe vojne namjene iz članka 4. ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko pruži brokersku uslugu iz članka 3. točke 11. ovoga Zakona bez dozvole.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko prenese robu navedenu u Popisu iz članka 73. ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

Članak 84.

(1) Tko izveze ili uveze puške, dijelove pušaka, streljivo, dijelove streljiva i eksplozive navedene u Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe iz članka 4. ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do jedne godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavaka 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 86/08.).

Članak 86.

Propise iz članaka 4. i 73. ovoga Zakona Vlada će donijeti u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 87.

(1) Pravilnik iz članaka 7., 8., 9., 10., 15., 29., 33., 34., članka 53. stavka 4., članka 54. stavka 2., članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 5. i članka 64. stavka 3. ovoga Zakona, Ministar će donijeti u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se:

– Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 89/12.),

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluga (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13 (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.),

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene (»Narodne novine«, br. 1/09. i 26/13.).

Članak 88.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, br. 86/08.).

Članak 89.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 42. do 53. stavaka 1., 2. i 3., članka 54. stavka 1., članka 55., članka 56. stavaka 1., 2., 3., 5. i 6., članka 57. stavaka 1., 2., 3. i 4., članaka 58. do 71., članka 72. i članaka 74. do 76. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/118

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.