Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

HRVATSKI SABOR

1669

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/160

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08.), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL L 283, 28. 10. 2008.).«.

Članak 2.

U članku 2. podstavku 2. riječi: »koja je bila zaposlena kod poslodavca u vremenu za koje se isplaćuju potraživanja na temelju članka 3. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točkama 1. i 2. iza riječi: »odnosno« dodaju se riječi: »tri mjeseca«.

U stavku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) najviše do visine minimalne plaće sukladno posebnom propisu za svaki mjesec proveden na radu u punom radnom vremenu za koji radniku nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka,

2) najviše do polovice minimalne plaće sukladno posebnom propisu za slučaj iz stavka 1. točke 3. ovoga članka,«.

Članak 4.

U članku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »koji se obračunavaju na osnovicu.«.

Članak 5.

Iza članka 4. dodaju se članci 4.a i 4.b koji glase:

»Članak 4.a

(1) Ako je radniku izvršena isplata potraživanja iz članka 3. ovoga Zakona koja je već ranije izvršena potpuno ili djelomično u stečajnom postupku, po namjeni i u visini utvrđenoj ovim Zakonom, radnik je obvezan vratiti Agenciji nepripadajući isplaćeni iznos potraživanja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će poništiti rješenje kojim je radniku utvrđeno pravo na potraživanja iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 4.b

(1) Prava radnika iz članka 3. ovoga Zakona mogu se naslijediti.

(2) Ako u tijeku postupka za ostvarivanje prava iz članka 3. ovoga Zakona radnik umre, prava iz članka 3. ovoga Zakona utvrđuju se zakonskim nasljednicima na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. točki 5. riječ: »isplatio« zamjenjuje se riječju: »isplatila«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi: »koji je bio zaposlen kod poslodavca u vremenu za koje se isplaćuju potraživanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »kojemu je radni odnos kod poslodavca prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja«.

Na kraju stavka 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali.«.

Članak 8.

U članku 17. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana od isteka trećeg dana od dana objave rješenja o utvrđivanju tražbina na oglasnoj ploči suda, odnosno od isteka osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« rješenja o zaključenju stečajnog postupka.

(3) Radnici iz članka 16. ovoga Zakona zahtjev podnose izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada u roku od 30 dana od dana kada se prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu smatra izvršenom dostava akta o utvrđivanju tražbina ili kada se smatra izvršenom dostava akta kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je posao poslodavca definitivno zatvoren, a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.«.

Članak 9.

U članku 19. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Protiv rješenja ministarstva iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Agencija je dužna u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja izvršiti uplatu prema članku 20. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najkasnije u roku od osam dana po uplati iz članka 19. stavka 4. ovoga Zakona stečajni upravitelj je dužan izvršiti, uz izravnu uplatu priznatih potraživanja radnicima, obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija će iznimno, u slučaju brisanja iz registra pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, vršiti izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima tog poslodavca, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Agencija će iznimno vršiti izravnu isplatu priznatih potraživanja radnicima iz članka 16. ovoga Zakona, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.«.

Članak 11.

U članku 21. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) O prijenosu potraživanja i preuzimanju procesnih prava stečajnog vjerovnika Agencija obavještava nadležni stečajni sud, uz dokaz o ispunjenju dijela potraživanja.

(4) Temeljem obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nadležni stečajni sud će ispraviti tablicu ispitanih tražbina i primjerak tako ispravljenog rješenja o utvrđivanju tražbina dostaviti Agenciji.«.

Članak 12.

Naziv glave VI. iznad članka 22. mijenja se i glasi: »VI. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 13.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/31

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.