Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

1672

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/164

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12. i 19/13.) iza članka 1. dodaju se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Provedba propisa Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o Zakoniku Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15. 9. 2009.),

– Odluke 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 25. lipnja 1996. o uspostavi hitne putne isprave (SL L 168, 6. 7. 1996.).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja,«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. točka 31. mijenja se i glasi:

»31. pravne lijekove stranaca protiv odluka o smještaju i produženju smještaja u Prihvatnom centru za strance te pravne lijekove stranaca protiv odluka o određivanju strožeg policijskog nadzora u Prihvatnom centru za strance,«.

Točka 34. mijenja se i glasi:

»34. zahtjeve za izdavanje vize za djecu do 12 godina,«.

U točki 36. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju točke 37., 38., 39. i 40. koje glase:

»37. zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga,

38. zahtjeve za izdavanje viza za učenike, studente, studente na poslijediplomskim studijima te nastavnike u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,

39. zahtjeve za izdavanje viza za istraživače, državljane trećih država, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o olakšavanju izdavanja jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih država koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3. 11. 2005.),

40. zahtjeve za izdavanje viza za predstavnike neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.«.

U stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »razloga« stavlja se zarez, a riječ: »ili« briše se.

U podstavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje podstavak 3. koji glasi:

»– kao sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja u dobi do 25 godina.«.

Članak 4.

U Tarifi upravnih pristojbi, Tarifni broj 8. briše se.

Članak 5.

Tarifni broj 10.a mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za:

1. izdavanje kratkotrajne vize: 60 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate,

2. produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga: 30 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.«.

Članak 6.

U Tarifnom broju 15. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, posredovanja u prometu oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, otvaranja civilnog strelišta ili osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja – 250,00 kuna«.

Članak 7.

U Tarifnom broju 74. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva – 1.500,00 kuna«.

Članak 8.

Tarifni broj 78. mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se kuna:

1. za zrakoplovno – tranzitnu vizu – 460,00

2. za kratkotrajnu vizu – 460,00.«.

Članak 9.

Tarifni broj 78.a mijenja se i glasi:

»Za pohranu izvornika jamstvenog pisma fizičke i pravne osobe u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, po primjerku – 200,00 kuna.«.

Članak 10.

Iza Tarifnog broja 78.a dodaju se tarifni brojevi 78.b, 78.c i 78.d koji glase:

»Tar.br. 78.b

Za žalbu na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize – 260,00 kuna.

Tar.br. 78.c

Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, odnosno dozvole za boravak i rad koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za odobrenje privremenog boravka – 520,00 kuna

2. za izdavanje dozvole za boravak i rad – 820,00 kuna.

Tar.br. 78.d

Na zahtjeve za izdavanje hitne putne isprave koje državljanima država članica Europske unije izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu – 320,00 kuna.«.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/144

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.