Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

HRVATSKI SABOR

1673

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/165

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06., 38/09., 87/09. i 18/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se osigurava primjena sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

– Uredbe (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010. o pravima putnika prilikom putovanja morem i unutarnjim plovnim putovima i kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) broj 1177/2010).«.

Članak 2.

U članku 4. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. grupa linija je skup više linija u pravilu na istom plovnom području ili s istom ishodišnom lukom, na kojima prijevoz obavlja jedan ili više brodara temeljem jednog ugovora o koncesiji.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »otoke međusobno« stavlja se točka, a riječi: »i dužobalne linije« brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječ: »broda« zamjenjuje se riječju: »brodova«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 3. riječ: »broda« zamjenjuje se riječju: »brodova«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 3. riječ: »broda« zamjenjuje se riječju: »brodova«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 2. ovoga članka izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sklopit će, uz prethodnu suglasnost Agencije, ugovor o povećanoj učestalosti javnog prijevoza na toj liniji s brodarom koji je dobio koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na toj državnoj liniji.«.

Članak 8.

U članku 11. iza riječi: »liniji« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno za grupu linija ako za to postoje gospodarski, demografski, odnosno drugi bitni razlozi.«.

Članak 9.

U naslovu iznad članka 12. riječi: »i razdoblju obavljanja prijevoza« brišu se.

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Trajektne linije obavljaju se brodovima posebno građenim za prijevoz putnika i vozila.

Brzobrodske linije obavljaju se brzim putničkim brodovima, kako su definirani zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

Klasične brodske linije obavljaju se putničkim brodovima, kako su definirani zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

Dodatne tehničke uvjete koji se odnose na brzinu, starost broda, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora zadovoljavati i osigurati brodar za pojedinu liniju propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 11.

Članak 14. briše se.

Članak 12.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:

1. vezano za davanje koncesije, i to: obavljanje pripremnih radnji za davanje koncesije, provođenje postupka za davanje koncesije, donošenje odluke o davanju koncesije, potpisivanje ugovora o koncesiji, davanje suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, davanje odobrenja za zamjenski brod, utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga javnog prijevoza na državnim linijama i sve ostale poslove koji sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim su uređene koncesije obavlja davatelj koncesije,

2. davanja prethodne suglasnosti na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama iz članaka 8. i 9. ovoga Zakona,

3. davanja prethodne suglasnosti o povećanoj učestalosti prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona,

4. utvrđivanja, objedinjavanja i objavljivanja redova plovidbe,

5. uspostave i upravljanja informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa,

6. nadziranja odluka i ugovora o koncesiji u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije,

7. provedbe odredaba Uredbe (EU) broj 1177/2010,

8. koji su ovim ili drugim zakonom povjereni Agenciji.«.

Članak 13.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

U Upravno vijeće imenuju se:

1. tri predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) od kojih je jedan predsjednik Vijeća,

2. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija,

3. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove razvoja otoka.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.

Mandat članova i predsjednika Upravnog vijeća je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, može razriješiti i prije isteka mandata.«.

Članak 14.

U članku 20. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. odlučuje o namjeri davanja koncesije, donosi odluku o davanju koncesije, odlučuje o davanju suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, o poništenju postupka davanja koncesije, daje odobrenje za zamjenski brod te utvrđuje najviši iznos cijene usluge javnog prijevoza na državnim linijama,

3. utvrđuje redove plovidbe,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. daje prethodnu suglasnost na povećanu učestalost prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona,«.

Članak 15.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost ministra.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 16.

U članku 23. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. iz vlastitih prihoda ostvarenih temeljem članka 17. stavka 2. ovoga Zakona koji se uplaćuju u državni proračun i troše sukladno odredbama Zakona o proračunu.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 17.

U članku 26. stavku 2. riječ: »konačne« zamjenjuje se riječju: »izvršne«.

Članak 18.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Koncesija za obavljanje javnog prijevoza može se dati samo brodaru Europske zajednice kako je definirano Uredbom (EEZ) br. 3577/92 koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je u upisnom listu broda s kojim namjerava obavljati javni prijevoz upisana kao kompanija kako je definirano odredbama posebnog zakona,

2. da ima odgovarajući brod za liniju za koju se traži koncesija,

3. da je brod iz točke 2. ovoga članka upisan u odgovarajući upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije,

4. da brod ispunjava propisane tehničke uvjete sukladno članku 13. ovoga Zakona,

5. da su članovi posade broda državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom, a isti se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru,

6. da svi članovi posade broda koji su zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) govore hrvatski jezik, što se dokazuje potvrdom ovlaštenog učilišta.

Iznimno, održavanje lokalnih brodskih linija kraćih od 3 Nm može se obavljati brodicom registriranom za gospodarske svrhe, koja je upisana u odgovarajući upisnik (očevidnik) u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije.

Prilikom podnošenja ponude za dobivanje koncesije podnositelj ponude može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda, odnosno upisa broda u gradnji i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane ovlaštene organizacije umjesto uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a te uvjete mora ispuniti do roka utvrđenog ugovorom o koncesiji.

Ugovori o koncesijama za obavljanje javnog prijevoza mogu trajati do deset godina.

Iznimno, na linijama na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika (»mali otoci«) pravo na obavljanje javnog prijevoza može se dodijeliti temeljem ugovora o javnoj nabavi za usluge prijevoza vodenim putovima sklopljenog sukladno propisu kojim se uređuje javna nabava.

Obavljanje javne usluge iz stavka 5. ovoga članka daje se na rok do 12 godina ili za razdoblje potpune amortizacije brodova kod slučajeva namjenske gradnje brodova na određenim linijama.

Brodar je dužan za vrijeme cijelog trajanja ugovora o koncesiji osigurati da brodar, brod i posada zadovoljavaju sve uvjete propisane ovim člankom.

Osim uvjeta propisanih ovim Zakonom, brodar, brod i posada moraju zadovoljavati i druge uvjete utvrđene propisima kojima se uređuje pomorska plovidba uključujući i uvjete u pogledu broja i sastava posade, radnog jezika te životnih i radnih uvjeta na brodovima u obalnoj i otočnoj kabotaži.«.

Članak 19.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije obavlja stručno povjerenstvo.

Stručno povjerenstvo za koncesije na državnim linijama ima pet članova među kojima po jedan član mora biti pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.

U stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka obvezno se imenuje jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije pomorske struke.

Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje Upravno vijeće Agencije na prijedlog ravnatelja.«.

Članak 20.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Stručno povjerenstvo za koncesije za županijske, međužupanijske i lokalne linije imenuje davatelj koncesija za te linije.

U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obvezno se imenuje jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije pomorske struke.

Ostali članovi Stručnog povjerenstva imenuju se od predstavnika pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.«.

Članak 21.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Koncesija za obavljanje javnog prijevoza daje se na rok do deset godina, i to:

– za državne linije do deset godina,

– za županijske i međužupanijske linije do osam godina,

– za lokalne linije do pet godina.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na obavljanje javnog prijevoza može se dati na razdoblje dulje od deset godina u slučaju iz članka 28. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Podrobnije uvjete, vrednovanje kriterija za davanje koncesija, kriterije za određivanje cijene usluge, visinu naknade i način plaćanja, vrstu i vrijednost jamstva te uvjete, kriterije i način dodjele državnih potpora brodarima za obavljanje javne usluge pomorskog obalnog linijskog prijevoza propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.«.

Članak 23.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Povlašteni javni prijevoz obuhvaća besplatni prijevoz i prijevoz s popustom.

Pravo na povlašteni prijevoz u javnom prijevozu imaju sljedeće osobe:

1. fizičke osobe koje imaju prebivalište na otocima,

2. pravne osobe i vlasnici obrta sa sjedištem na otoku,

3. djeca do navršenih 12 godina života,

4. zdravstveni djelatnici i vozila pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

5. djelatnici i vozila drugih javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja,

6. ostale osobe koje to pravo stječu po posebnim propisima.

Pravo na besplatni prijevoz u javnom prijevozu imaju sljedeće osobe iz stavka 2. ovoga članka:

1. učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otoku, na linijama koje povezuju otok njegova prebivališta s kopnom i drugim otocima,

2. zdravstveni djelatnici i vozila pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

3. djelatnici i vozila drugih javnih službi u slučajevima izvanrednih događaja.

Pravo na povlašteni prijevoz imaju i vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba, odnosno vlasnika obrta sa sjedištem na otoku, ili korisnika leasinga.

Vozila iz stavka 4. ovoga članka moraju biti registrirana u nadležnom upravnom tijelu na otoku prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika vozila, odnosno korisnika leasinga ili u drugom nadležnom upravnom tijelu ako ne postoji mogućnost registracije vozila na otoku.

Visinu popusta iz stavka 1. i 4. ovoga članka ministar će utvrditi odlukom.

Odredbe ovoga članka odnose se i na poluotok Pelješac.«.

Članak 24.

Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

Brodaru pripada naknada za obavljeni prijevoz osoba i vozila iz članka 47. ovoga Zakona u visini razlike u prihodu koji brodar nije ostvario zbog korištenja prava na povlašteni prijevoz osoba i vozila iz članka 47. ovoga Zakona.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, kao i uvjeti i način isplate naknade brodaru za obavljeni prijevoz u javnom prijevozu propisuje pravilnikom ministar uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka.«.

Članak 25.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Davatelj koncesije prilikom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje najvišu cijenu usluge javnog prijevoza na određenoj liniji.

Cjenik usluga utvrđuje brodar koji je dobio koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na određenoj liniji u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Brodar je dužan uslugu javnog prijevoza naplaćivati u skladu s objavljenim cjenikom iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 26.

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potpora za obavljanje usluge javnog prijevoza kao usluge od javnog interesa ne smije biti viša od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.«.

Članak 27.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Red plovidbe utvrđuje Agencija koja je dužna isti pravodobno objediniti, objaviti i dostaviti brodarima najmanje 30 dana prije dana njegova stupanja na snagu.

Radi uvida korisnika usluga, drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u red plovidbe, brodari su dužni objaviti red plovidbe na mjestima gdje brodar prodaje isprave za prijevoz putnika, tereta i vozila.«.

Članak 28.

Članci 53. i 54. brišu se.

Članak 29.

U članku 55. stavku 1. riječi: »koji se ne može mijenjati tijekom njegovog razdoblja primjene« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka red plovidbe može biti izmijenjen uz suglasnost Agencije.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 30.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu je prijevoz koji se ne obavlja temeljem ugovora o koncesiji te se ne smatra javnim prijevozom.

Povremenim prijevozom osobito se smatra prijevoz koji se obavlja sezonski ili je sastavni dio turističke ponude, taksi prijevoz i prijevoz djelatnika pravnih i fizičkih osoba za njihove potrebe.

Na linijama na kojima se održava javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ne može se održavati povremeni, odnosno sezonski prijevoz.«.

Članak 31.

Članak 57. briše se.

Članak 32.

Naziv glave VI. koji glasi: »KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE« .

Članak 33.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba brodar koji:

1. ne održava putničke RO-RO i brzobrodske linije koje povezuju Republiku Hrvatsku s inozemnim lukama (međunarodni linijski pomorski promet) pod uvjetima utvrđenim propisom iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona,

2. obavlja javni prijevoz bez ugovora o koncesiji, odnosno suprotno ugovoru o koncesiji ili bez ugovora o javnoj nabavi za usluge prijevoza vodenim putovima, odnosno suprotno ugovoru o javnoj nabavi za usluge prijevoza vodenim putovima kako je propisano člankom 26. stavkom 2., odnosno člankom 28. stavkom 5. ovoga Zakona,

3. ako za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, brodar, brod i posada ne ispunjavanju uvjete iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona,

4. u utvrđenom roku ne osigura zamjenski brod istih ili približno istih karakteristika sukladno članku 43. stavku 1. ovoga Zakona.,

5. se ne pridržava objavljenog reda plovidbe, odnosno ako ga mijenja bez suglasnosti Agencije kako je propisano člankom 55. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

6. ako održava povremeni, odnosno sezonski prijevoz na linijama na kojima se održava javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji što je protivno članku 56. stavku 3. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se brodar kao fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se zapovjednik broda ako se ne pridržava objavljenog reda plovidbe kako je to propisano člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona.«.

Članak 34.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila suprotno propisu iz članka 47.a stavka 2. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila i osoba suprotno propisu iz članka 47.a stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.«.

Članak 35.

Brodarima koji obavljaju javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ili drugih odgovarajućih ugovora o obavljanju javnog prijevoza, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, neće se isplaćivati dodatna naknada prema članku 47.a ovoga Zakona.

Članak 36.

Sastav Upravnog vijeća Agencije uskladit će se sa člankom 13. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 22. ovoga Zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 13. stavak 4. Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će, uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka, donijeti pravilnik iz članka 24. ovoga Zakona kojim se dodaje članak 47.a stavak 2. Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 130/06., 131/08. i 143/10.).

Članak 39.

Ministar će donijeti odluku iz članka 23. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 47. stavak 6. Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

Sukladno prijelaznim razdobljima odobrenim vezano za Uredbu (EEZ) broj 3577/92, a koja su utvrđena Prilogom V. Akta o pristupanju, popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere, ugovori o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu sklopljeni prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ostaju na snazi do 31. prosinca 2016.

Usluge prijevoza u kružnim putovanjima između hrvatskih luka, koje se obavljaju brodovima do 650 BT, mogu do 31. prosinca 2014. isključivo obavljati brodovi koji su upisani u hrvatski upisnik brodova i koji viju hrvatsku zastavu, kojima upravljaju brodarska društva osnovana u skladu s hrvatskim pravom, te čije se glavno sjedište nalazi i stvarna kontrola provodi u Republici Hrvatskoj.

Članak 41.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/137

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.