Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

HRVATSKI SABOR

1674

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/166

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju depozita (»Narodne novine«, br. 177/04., 119/08. i 153/09.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»PRIJENOS PRAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o programima osiguranja depozita (SL L 135, 31. 5. 1994.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ o sustavima osiguranja depozita u pogledu razine pokrića i odgode isplate (SL L 68, 13. 3. 2009.).«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Agencija osigurava depozite vjerovnika u svakoj kreditnoj instituciji do uključivo visine od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja, neovisno o broju njegovih bankovnih računa, visini sredstava po njima, valuti i mjestu gdje se ti bankovni računi vode.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od odredbe iz stavka 2. i 3. ovoga članka, u slučaju potrebe Vlada Republike Hrvatske uredbom može propisati i viši iznos osiguranog depozita.«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 2. točki 5. riječi: »Hrvatske narodne banke i« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sredstva Fonda osiguranja mogu se ulagati sukladno odredbi internog akta Agencije kojeg će donijeti Uprava Agencije.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 4.

Naziv glave iznad članka 19. mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 19. stavku 1. točki 1. iza riječi: »odredbama« dodaju se riječi: »članka 9. stavka 3.«.

Točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. ako Agenciji ne omogući nadzor nad kreditnom institucijom sukladno članku 15. ovoga Zakona,

3. ako Agenciji ne dostavi tražena izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije sukladno odredbama članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ili dostavi pogrešno mjesečno izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/139

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.