Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1675

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/167

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10. i 50/12.) u članku 3. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– zdravstvene ustanove – specijalne bolnice i lječilišta,«.

U stavku 3. riječi: »fizičke osobe koje nisu registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci« zamjenjuju se riječima: »fizičke osobe – građani«.

Članak 2.

U članku 5. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova, Javne ustanove »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«, Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, ako te usluge pružaju njihovi djelatnici isključivo svojim djelatnicima, pripadnicima ili korisnicima, a djelatnici ustanova socijalne skrbi i korisnicima druge ustanove socijalne skrbi.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača.«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 4. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 5.

U članku 25. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman i studio apartman ugostitelju će se izdati privremeno rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja o promjeni namjene toga prostora u poslovni prostor, a najduže do 31. prosinca 2016. godine, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobi koja je podnijela zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine za manje zahtjevnu zgradu nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu ugostitelja, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine, ukoliko ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka 1., 3. i 4. ovoga članka, te sljedeće uvjete:

1. da je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi građevina za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine,

2. da je u roku podnio zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine u kojoj će pružati usluge smještaja.«.

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 4. do 8.

Članak 6.

U članku 26. stavku 1. podstavku 1. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. riječi: »fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac« zamjenjuju se riječima: »fizička osoba – građanin«.

Članak 8.

U članku 29. dodaje se iza stavka 3. stavak 4. koji glasi:

»(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 3. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.«.

Članak 9.

U članku 32. riječ: »građana« briše se.

Članak 10.

Članka 33. mijenja se i glasi:

»(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: rješenje o odobrenju).

(2) Rješenje o odobrenju izdat će se na zahtjev iznajmljivača uz sljedeće uvjete:

1. da je vlasnik objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili vlasnik zemljišta za kamp,

2. da ispunjava zdravstvene uvjete propisane pravilnikom iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona,

3. da objekt u kojem će se pružati usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju sukladno ovom Zakonu,

4. da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, iznajmljivač može pružati usluge i u objektu (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili zemljištu za kamp koji su u vlasništvu njegovog bračnog druga, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobi koja je podnijela zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine za manje zahtjevnu zgradu nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine, ukoliko ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, te sljedeće uvjete:

1. da je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi građevina za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine,

2. da je u roku podnio zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine u kojoj će pružati usluge smještaja.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka bračni drug, srodnik u ravnoj liniji, član obitelji koji živi u zajedničkom domaćinstvu s iznajmljivačem te nasljednik iznajmljivača utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge (bolest, starost, poslovna nesposobnost i sl.) može nastaviti pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu kao iznajmljivač, sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, ako ishodi rješenje o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem u smislu članka 28. ovoga Zakona i da ispunjava uvjete iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka. Uz zahtjev se obvezno prilaže izjava da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge. U slučaju da više nasljednika i/ili daroprimatelja, koji nisu suvlasnici nekretnine u kojoj se usluge pružaju, zatraže izdavanje rješenja o odobrenju isto će im se izdati za njima pripadajući smještajni kapacitet, a u slučaju da ima više nasljednika, daroprimatelja i/ili davatelja uzdržavanja koji su suvlasnici takve nekretnine rješenje će se izdati onom koji ishodi suglasnosti svih ostalih suvlasnika.

(6) Rješenje iz stavaka 1. i 5. ovoga članka može se izdati jednom i/ili obama bračnim drugovima i/ili jednom ili više članova obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu, s tim da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan člankom 28. stavkom 4. ovoga Zakona.

(7) Na rješenje nadležnog ureda iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.«.

Članak 11.

U članku 34. stavku 1. riječi: »u roku iz članka 33. stavka 4. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »u zakonskom roku«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadležni ured dostavit će rješenje o odobrenju Poreznoj upravi, nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata, nadležnoj sanitarnoj inspekciji te Državnom zavodu za statistiku, a privremeno rješenje o odobrenju iz članka 33. stavka 4. ovoga Zakona, pored navedenim tijelima, dostavit će i nadležnom upravnom tijelu koje rješava o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine koje je podnio građanin – iznajmljivač koji je ishodio izvršno privremeno rješenje.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Upravno tijelo koje je prema posebnom propisu nadležno za rješavanje u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine dužno je primjerak izvršnog rješenja kojim je odlučilo o zahtjevu građanina iz stavka 4. ovoga članka, dostaviti nadležnom uredu koje je izdalo privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.«.

Članak 12.

U članku 37. stavku 1. točki 3. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 2. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.«.

Članak 13.

U članku 38. stavku 8. iza brojke: » 32.,« dodaju su riječi: »33. stavaka 4., 5. i 6.«.

Članak 14.

U članku 38.a iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.«.

Članak 15.

Naziv glave VIII. iznad članka 44. mijenja se i glasi: »VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 16.

U članku 44. stavku 1. točki 2. riječi u zagradi: »(članak 14., 15., 16. i 17.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 17.)«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski inspektor može pravnoj osobi naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 5.000,00 kuna, a fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 2.500,00 kuna.«.

Članak 17.

U članku 45. stavku 1. točka 10. briše se.

Točke 11. do 14. postaju točke 10. do 13.

U točki 15., koja postaje točka 14. riječi u zagradi mijenjaju se i glase: »(članak 12. stavci 1., 2. i 3.)«.

U stavcima 2. i 3. brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »3.000,00«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može pravnoj osobi naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 2,500,00 kuna, a fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1.500,00 kuna.«.

Članak 18.

U članku 46. stavku 3. brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »3.000,00«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može pravnoj osobi naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 2,500,00 kuna, fizičkoj osobi u iznosu od 1.500,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 750,00 kuna.«.

Članak 19.

U članku 47. u stavku 1. brojka: »3.000,00« zamjenjuje se brojkom: »2.000,00«, a riječi: »fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac« zamjenjuju se riječju: »iznajmljivač«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. pruža usluge iz članka 28. ovoga Zakona bez rješenja o odobrenju, osim u slučaju iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, ili bez privremenog rješenja (članak 33. stavci 1., 4. i 5.)«.

Članak 20.

U članku 47.a stavku 1. brojka: »3.000,00« zamjenjuje se brojkom: »2.000,00«.

Članak 21.

U članku 48.a stavku 4. brojka: »1.000,00« zamjenjuje se brojkom: »2.500,00«.

Članak 22.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/131

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.