Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

HRVATSKI SABOR

1676

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/168

Urbroj: 71-05-03/01-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11. i 133/12.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeći propisi Europske unije:

– Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

– Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međupovezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

– Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenjima na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenjima) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

– Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnim uslugama i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnim uslugama) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

– Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31. 7. 2002.),

– Direktiva Komisije 2002/77/EZ od 16. rujna 2002. o natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 249, 17. 9. 2002.),

– Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka proizvedenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža te o dopuni Direktive 2002/58/EZ (SL L 105, 13. 4. 2006.),

– Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjenama i dopunama Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama, Direktive 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za primjenu propisa o zaštiti potrošača (SL L 337, 18. 12. 2009.),

– Direktiva 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjenama i dopunama Direktiva 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, 2002/19/EZ o pristupu i međupovezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme, te 2002/20/EZ o ovlaštenjima na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 337, 18. 12. 2009.),

– Odluka br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru politike radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24. 4. 2002.).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije (SL L 172, 30. 6. 2012.).

(3) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe iz stavka 2. ovoga članka je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. utvrđivanje tehničke podloge za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija i televizije u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih medija,«.

Članak 3.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv odluka i drugih upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Iznimno, protiv odluka Agencije u sporovima između krajnjih korisnika usluga i operatora iz članka 51. ovoga Zakona može se pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom.«.

U stavku 3. treća rečenica briše se.

Članak 4.

U članku 42. stavku 1. riječi: »jasne i sveobuhvatne opće uvjete poslovanja« zamjenjuju se riječima: »jasne, čitljive i sveobuhvatne opće uvjete poslovanja«.

Na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi: »Agencija može odlukom izmijeniti, dopuniti ili ukinuti pojedine odredbe općih uvjeta poslovanja iz stavka 1. ovoga članka i posebnih uvjeta pružanja javnih komunikacijskih usluga, ako utvrdi da su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ili posebnih propisa kojima je uređena zaštita potrošača.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Opće uvjete poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, kao i sve njihove izmjene, operatori javnih komunikacijskih usluga moraju objaviti na svojim internetskim stranicama.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako su izmjene općih uvjeta poslovanja iz stavka 1. ovoga članka za krajnjeg korisnika usluga nepovoljnije u odnosu na ugovorene opće uvjete poslovanja, krajnji korisnik usluga ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 dana od dana objave tih izmjena u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, osim u slučaju ako su te izmjene općih uvjeta poslovanja:

1. posljedica regulatornih obveza koje proizlaze iz ovoga Zakona,

2. posljedica izmjene veleprodajnih uvjeta na koje operator javnih komunikacijskih usluga nema utjecaja.«.

Članak 5.

U članku 43. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Operatori javnih komunikacijskih usluga moraju redovito objavljivati transparentne, usporedive, prikladne i najnovije podatke o cijenama i posebnim uvjetima pružanja svojih usluga, paketima usluga i drugim dodatnim uslugama. Ti podaci moraju se objavljivati na jasan i cjelovit način te u obliku koji je na jednostavan način dostupan krajnjim korisnicima usluga.«.

Članak 6.

U članku 44. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Podroban ispis računa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pretplatnicima bez naknade, na temelju zahtjeva podnesenog operatoru, a korisnicima unaprijed plaćenih usluga na temelju posebnog zahtjeva koji se podnosi operatoru za određeno prethodno razdoblje.«.

Članak 7.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operatori javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih telefonskih usluga moraju omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112, kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom numeriranja, i to bez uporabe bilo kakvog sredstva plaćanja s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje hitnog poziva iz vozila (u daljnjem tekstu: e-poziv).«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju postupati s pozivima na broj 112 na jednak način kao i prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama, koji su još u uporabi u Republici Hrvatskoj, pri čemu nadležnom središnjem tijelu iz stavka 2. ovoga članka ne mogu naplaćivati preusmjeravanje poziva prema drugim pozivnim brojevima koje upotrebljavaju hitne službe.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Način i uvjeti uporabe jedinstvenoga europskog broja za hitne službe 112 i e-poziva, tehnički i drugi zahtjevi za operatore iz stavka 1. ovoga članka u ispunjavanju obveza prema nadležnom središnjem tijelu iz stavka 2. ovoga članka, način, oblik i rokovi dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka te mjerila kakvoće usluge poziva na broj 112 i e-poziva pobliže se propisuju pravilnikom koji donosi ministar.«.

Članak 8.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom. Iznimno, protiv rješenja inspektora u vezi s povredama ovoga Zakona iz članka 118. i 119. ovoga Zakona može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

Članak 9.

Naziv glave iznad članka 118., koji glasi: »XIV. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 10.

U članku 119. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. ako u svojstvu infrastrukturnog operatora, upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine postupa protivno odredbi članka 28. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18. ako ne temelji ili ne sklapa ili ne raskida pretplatničke ugovore u skladu s odredbama članka 41. ovoga Zakona,«.

Točka 32. mijenja se i glasi:

»32. ako postupa s podacima pribavljenima u vezi s pristupom ili međupovezivanjem protivno odredbama članka 66. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 39. mijenja se i glasi:

»39. ako ne omogući besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112, ili na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj, ili nadležnom središnjem tijelu ne dostavlja bez naknade sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju 112 u skladu s odredbama članka 77. stavka 1. ili 2. ovoga Zakona, ili ne postupa s pozivima na broj 112 na način iz članka 77. stavka 3. ovoga Zakona, ili naplaćuje preusmjeravanje poziva prema drugim pozivnim brojevima koje upotrebljavaju hitne službe protivno članku 77. stavku 3. ovoga Zakona, ili ne ispunjava tehničke ili druge zahtjeve ili mjerila kakvoće usluge poziva na broj 112 ili e-poziva utvrđena pravilnikom iz članka 77. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 40. mijenja se i glasi:

»40. ako upotrebljava radiofrekvencijski spektar protivno načinu ili uvjetima dodjele i uporabe utvrđenima u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra iz članka 81. ovoga Zakona, ili u planovima dodjele radijskih frekvencija iz članka 82. ovoga Zakona, ili u pravilniku iz članka 82. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 59. mijenja se i glasi:

»59. ako u svojstvu nadzirane osobe u provedbi inspekcijskog nadzora ne omogući inspektoru ulazak ili pregled poslovnih prostorija, zgrada, građevina, gradilišta ili zemljišta gdje se obavlja inspekcijski nadzor, ili ne omogući pregled elektroničke komunikacijske infrastrukture ili povezane opreme, radijske postaje, RiTT opreme, elektroničke komunikacijske mreže ili druge elektroničke komunikacijske opreme na kojoj se obavlja inspekcijski nadzor, ili ne osigura uvid u traženu dokumentaciju, isprave i podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja u tijeku obavljanja inspekcijskog nadzora ili u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom pregledu, ili ne dostavi, na pisani zahtjev inspektora, u određenom roku na uvid sve podatke ili dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskog nadzora, ili ne izvijesti u određenom roku o poduzetim mjerama koje je naredio inspektor radi uklanjanja utvrđenih nepravilnosti, nedostataka ili propusta, ili ne izvrši radnje iz članka 115. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,«.

Točka 60. mijenja se i glasi:

»60. ako ne postupa u skladu s pravilima i rokovima iz Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije, što omogućuje odvojenu prodaju reguliranih usluga roaminga od domaćih usluga u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama te omogućuje veleprodajni pristup javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u svrhu pružanja reguliranih usluga roaminga, uključujući i izradu standardne ponude, ili ako postupa protivno pravilima iz te Uredbe o veleprodajnim ili maloprodajnim cijenama koje pružatelji reguliranih usluga roaminga mogu naplaćivati drugim operatorima ili krajnjim korisnicima usluga za glasovne pozive koji su nastali i završavaju unutar Europske unije, za SMS poruke koje su nastale i završavaju unutar Europske unije te za usluge prijenosa podataka, koje krajnji korisnici usluga koriste za vrijeme roaminga u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Europske unije, ili ako postupa protivno pravilima iz te Uredbe o transparentnosti cijena i pružanju obavijesti o cijenama krajnjim korisnicima usluga roaminga, ili pravilima o mehanizmima predostrožnosti u odnosu na prekid regulirane usluge prijenosa podataka u roamingu, ili pravilima o tehničkim značajkama reguliranih SMS poruka u roamingu.«.

Članak 11.

U članku 120. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. ako svojim krajnjim korisnicima usluga ne omogući uvid i kontrolu podataka o troškovima pruženih usluga ili ako svojim pretplatnicima ne omogući bez naknade, na njihov zahtjev, podroban ispis računa za pružene usluge, ili ako svojim korisnicima unaprijed plaćenih usluga ne omogući podroban ispis računa u skladu s odredbama članka 44. ovoga Zakona,«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. ako provodi postupak privremenog isključenja ili trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme ili izdavanja opomene protivno odredbama članka 48. ovoga Zakona,«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 7. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/125

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.