Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN 80/2013 (28.6.2013.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

80 28.06.2013 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1679

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:

1. Kabinet ministra

2. Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol

3. Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu

4. Samostalna služba za unutarnju reviziju

5. Glavno tajništvo

6. Uprava za pravne i financijske poslove

7. Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije

8. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

9. Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike

10. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

11. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

12. Uprava vodnoga gospodarstva

13. Uprava ribarstva.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se protokolarni poslovi, poslovi odnosa sa sredstvima javnog informiranja, poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana te drugi stručni i administrativni poslovi za ministra i zamjenika ministra u svrhu omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i protokolarnih aktivnosti; koordinacija provedbe politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Članak 5.

Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol, kao samostalna služba u sastavu Ministarstva, izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te u tom dijelu usko surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira komunikacijske aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; sadržajno priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira interne mrežne stranice Ministarstva; obavlja poslove vezane uz unutarnje informiranje; obavlja poslove protokola za potrebe ministra i državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u Republici Hrvatskoj i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; te obavlja i druge poslove po nalogu ministra, sukladno propisima o javnom informiranju.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za odnose s javnošću i protokol ustrojavaju se:

2.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje

2.2. Odjel za protokol

2.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje

Članak 6.

Odjel za odnose s javnošću i informiranje obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju stavova i aktivnosti Ministarstva; poslove vezano za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u javnosti i medijima; sadržajno priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira internetske stranice Ministarstva; objavljuje priopćenja, obavijesti i najave; kontaktira s predstavnicima medija; organizira tiskovne konferencije za potrebe Ministarstva; organizira i izrađuje prijevode na engleski, odnosno hrvatski jezik, te obavlja lekturu i redakturu sadržaja za potrebe javne mrežne stranice Ministarstva; održava elektronsku arhivu sadržaja objavljenih na javnim mrežnim stranicama Ministarstva; objavljuje i različite publikacije (edukativni letci, vodiči itd.) s ciljem upoznavanja građana s radom Ministarstva u njegovim ustrojstvenim jedinicama; obavlja poslove sukladno propisima o javnom informiranju; izravno komunicira s građanima (upiti, predstavke i žalbe građana, pisma građana, elektronska pošta građana, besplatni faks i telefoni i sl.); u pripremi odgovora za korisnike, komunicira s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; vodi bazu podataka o postavljenim pitanjima građana i danim odgovorima; na internetskoj stranici Ministarstva redovito objavljuje odgovore na pitanja građana; analizira podatke dobivene iz komunikacije sa građanima; obavlja poslove vezane uz unutarnje informiranje te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Odjel koordinira izradu propisa u području mjere potpore za manifestacije kao i potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva.

2.2. Odjel za protokol

Članak 7.

Odjel za protokol obavlja poslove protokola za potrebe ministra i državnih dužnosnika; obavlja poslove koordiniranja međunarodne suradnje; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u Republici Hrvatskoj i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; organizira prijevoz i službena putovanja ministra i državnih dužnosnika; sudjeluje, priprema i koordinira održavanje poljoprivrednih sajmova i sličnih manifestacija; radi pripremu tjednih i mjesečnih pregleda, najava i zbivanja te druge poslove po nalogu ministra; te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU I POTVRĐIVANJE PROVEDBE PROGRAMA POTPORE U RIBARSTVU

Članak 8.

Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu obavlja poslove i zadaće, vezano za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija) te potvrđuje provedbu programa potpora u ribarstvu.

Za područje poljoprivrede Samostalna služba obavlja poslove vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije Agencije; provodi postupak akreditacije (provjeru usklađenosti Agencije s akreditacijskim kriterijima); provodi postupak izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje predakreditacijske revizije; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije, priprema uputu za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka te predlaže ministru dodjeljivanje akreditacije ili povlačenje odluke o privremenoj akreditaciji; priprema odluku o akreditaciji koju dostavlja Europskoj komisiji; nakon dodjeljivanja akreditacije provodi nadzor nad radom Agencije i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; izvješćuje ministra o nalazima Tijela za ovjeravanje i drugih revizora te sastavlja prijedlog potrebnih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka; prati provedbu preporuka i ispravljanje uočenih nedostataka; provjerava funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola vezanih uz korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem i regionalnim uredima Agencije, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije Agencije; o rezultatima svoga nadzora izvještava ministra; priprema pisana izvješća za Europsku komisiju o rezultatima nadzora svake tri godine ako Agencija prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija predlaže ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije o čemu obavještava Europsku komisiju; u slučaju uvjetne akreditacije dostavlja Agenciji plan za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije provodi postupak akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom vezanim uz praćenje provedbe poljoprivrednih fondova EU te radu Europskog vijeća i komitoloških odbora; obavlja druge poslove vezane uz korištenje poljoprivrednih fondova Europske unije.

Za područje ribarstva Samostalna služba obavlja poslove financijskog upravljanja i zadaće Tijela za potvrđivanje u smislu pravne stečevine Europske unije u području strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu; sastavlja i podnosi Europskoj komisiji potvrđena izvješća o izdacima i zahtjeve za povlačenje sredstava iz proračuna EU; kontrolira izdatke temeljem kojih se potražuju sredstva iz proračuna EU te sredstva iz državnog proračuna; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja u skladu s financijskim i ostalim sporazumima; potvrđuje da je izvješće o izdacima točno, da proizlazi iz pouzdanih računovodstvenih sustava te se temelji na popratnim dokumentima koje je moguće provjeriti; potvrđuje da su prijavljeni izdaci u skladu s primjenjivim pravilima EU i nacionalnim pravilima te da su proizašli iz projekata odabranih za financiranje u skladu s kriterijima odabira u okviru Operativnih programa ribarstva; potvrđuje kako provedeni postupci provjere izdataka, uključenih u izvješće o izdacima, predstavljaju odgovarajuću osnovu za potvrđivanje; surađuje s provedbenim i posredničkim tijelima uključenima u sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnih programa ribarstva te zaprima, analizira i uspoređuje njihova izvješća; priprema propisane izvještaje za Europsku komisiju; vodi računovodstvene evidencije o izdacima prijavljenim Europskoj komisiji u elektronskom obliku; vodi računovodstvene evidencije o iznosima koji podliježu povratu, o vraćenim iznosima, o iznosima koje je potrebno vratiti u europski proračun te o iznosima za koje je utvrđeno da se ne mogu ili se ne očekuje da će se moći vratiti u europski proračun; arhivira dokumentaciju o financijskom upravljanju; sudjeluje u izradi dokumenta potrebnih za uspostavu i provedbu strukturnih i investicijskih fondova EU; izrađuje priručnik o postupcima kojima se Odjel koristi pri obavljanju zadaća Tijela za potvrđivanje; obavlja nadzor nad radom provedbenih tijela u svrhu potvrđivanja izdataka; sudjeluje u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnih programa ribarstva; sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom vezanim uz provedbu strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu te radu Europskog vijeća i komitoloških odbora; sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju i izradu nacionalnih strateških dokumenata u okviru strateškog planiranja korištenja fondova EU; obavlja druge poslove vezane uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu.

Za obavljanje poslova Samostalne službe ustrojavaju se:

3.1. Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

3.2. Odjel za potvrđivanje programa potpore u ribarstvu.

3.1. Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Članak 9.

Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavlja poslove vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: provodi postupak akreditacije (provjeru usklađenosti Agencije s akreditacijskim kriterijima); provodi postupak izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje predakreditacijske revizije; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije, priprema uputu za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka te predlaže ministru dodjeljivanje akreditacije ili povlačenje odluke o privremenoj akreditaciji; priprema odluku o akreditaciji koju dostavlja Europskoj komisiji; nakon dodjeljivanja akreditacije provodi nadzor nad radom Agencije i ispunjavanjem akreditacijskih kriterija; izvješćuje ministra o nalazima Tijela za ovjeravanje i drugih revizora te sastavlja prijedlog potrebnih mjera za otklanjanje nedostataka; prati provedbu preporuka i ispravljanje uočenih nedostataka; provjerava funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola vezanih uz korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem i regionalnim uredima Agencije, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije Agencije; o rezultatima svoga nadzora izvještava ministra; priprema pisana izvješća za Europsku komisiju o rezultatima nadzora svake tri godine; ako Agencija prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija predlaže ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji; priprema i dostavlja Agenciji plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka ili odluke o povlačenju akreditacije o čemu izvještava Europsku komisiju, u slučaju uvjetne akreditacije dostavlja Agenciji plan za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije provodi postupak akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom vezanim uz praćenje provedbe poljoprivrednih fondova EU te radu Europskog vijeća i komitoloških odbora; obavlja druge poslove vezane uz korištenje poljoprivrednih fondova Europske unije.

3.2. Odjel za potvrđivanje programa potpore u ribarstvu

Članak 10.

Odjel za potvrđivanje programa potpore u ribarstvu obavlja poslove financijskog upravljanja i zadaće tijela za potvrđivanje u smislu pravne stečevine EU u području strukturnih i investicijskih fondova Unije namijenjenih ribarstvu; sastavlja i podnosi Europskoj komisiji potvrđena izvješća o izdacima i zahtjeve za povlačenje sredstava iz proračuna EU; kontrolira izdatke temeljem kojih se potražuju sredstva iz proračuna EU te sredstva iz državnog proračuna; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja u skladu s financijskim i ostalim sporazumima; potvrđuje da je izvješće o izdacima točno, da proizlazi iz pouzdanih računovodstvenih sustava te se temelji na popratnim dokumentima koje je moguće provjeriti; potvrđuje da su prijavljeni izdaci u skladu s primjenjivim pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te da su proizašli iz projekata odabranih za financiranje u skladu s kriterijima odabira u okviru Operativnih programa ribarstva; potvrđuje kako provedeni postupci provjere izdataka, uključenih u izvješće o izdacima, predstavljaju odgovarajuću osnovu za potvrđivanje; surađuje s provedbenim i posredničkim tijelima uključenima u sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnih programa ribarstva te zaprima, analizira i uspoređuje njihova izvješća; priprema propisane izvještaje za Europsku komisiju; vodi računovodstvene evidencije o izdacima prijavljenim Europskoj komisiji u elektronskom obliku; vodi računovodstvene evidencije o iznosima koji podliježu povratu, o vraćenim iznosima, o iznosima koje je potrebno vratiti u europski proračun te o iznosima za koje je utvrđeno da se ne mogu ili se ne očekuje da će se moći vratiti u europski proračun; arhivira dokumentaciju o financijskom upravljanju; uspostavlja i provodi sustav upravljanja i kontrole sredstava iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi dokumenta potrebnih za uspostavu i provedbu Operativnih programa ribarstva; izrađuje priručnik o postupcima kojima se Odjel koristi pri obavljanju poslova potvrđivanja; obavlja nadzor nad radom provedbenih tijela u svrhu potvrđivanja izdataka; sudjeluje u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnih programa ribarstva; sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom vezanim uz praćenje provedbe strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu te radu Europskog vijeća i komitoloških odbora; sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju i izradu nacionalnih strateških dokumenata u okviru strateškog planiranja korištenja fondova EU; obavlja druge poslove vezane uz korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu.

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 11.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje sustave, procese te sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije i funkcije podrške poslovanju iz djelokruga Ministarstva; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava Europske unije; provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije na kojima se temelji provođenje unutarnjih revizija i ostale aktivnosti samostalne službe; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu samostalne službe i dostavlja ih ministru; surađuje sa nadležnim tijelom pri ministarstvu financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća; vrši konzultacije s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, s ciljem određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju drugih Ministarstava i institucija; predlaže i prati stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za unutarnju reviziju ustrojavaju se:

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane.

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

Članak 12.

Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova provodi unutarnje revizije svih sustava poslovanja koji su u djelokrugu Ministarstva i sustava podrške poslovanju (financija i računovodstva, javne nabave, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, uredskog poslovanja, općih poslova i drugim sustavima ili procesima podrške koje odredi ministar, upravljanje i razvoj informacijskih sustava u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje sustave poslovanja, sustave podrške poslovanju i informacijske sustave te procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava Europske unije, administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira EU; procjenjuje pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz programa Europske unije; ustrojavanja organizacijskih oblika i tijela unutar ministarstva čiji je zadatak programiranje, zaprimanje, raspodjela i namjensko trošenje sredstava EU te daje preporuke ministru u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije te postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje periodična i godišnja izvješća u skladu s važećim propisima i prema zahtjevima Europske unije; sudjeluje u izradi strateških i godišnjih planova i godišnjeg izvješća Samostalne službe za unutarnju reviziju; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija; sudjeluje u konzultacijama sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti za provedbu poslova iz djelokruga Službe; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

Članak 13.

Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje provođenje propisa i službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane, izvršavanje i učinkovitost provođenja planova kontrole glede propisa o hrani i hrani za životinje; sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, odnos između Ministarstva i tijela na koje su prenesene ovlasti za obavljanje službenih kontrola, ciljevi kontrolnih postupaka, zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole; međusobnu suradnju u slučaju da je za službene kontrole potrebna akcija više od jedne države članice, mjere koje treba poduzeti po provedenim službenim kontrolama, suradnju s drugim službama ili jedinicama koje imaju relevantne odgovornosti; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva; na temelju upravljanja rizicima procjenjuje provođenje propisa i službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi strateških i operativnih planova revizije i godišnjeg izvješća Samostalne službe za unutarnju reviziju, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; vrši konzultacije sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.

5. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 14.

U Glavnom tajništvu obavljaju se poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daju upute za rad u svezi s ostvarivanjem plana rada, koordiniraju poslovi na izradi i ostvarivanju plana rada i na temelju nacrta planova rada predlažu planovi stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izrađuju se izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom; obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi stručnog usavršavanja, poslovi javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda; poslovi izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava; nadziru se i koordiniraju poslovi obrambenih mjera; poslovi zaštite na radu; obavljaju se poslovi upravljanja informacijskim projektima/zadacima u dizajniranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava; poslovi upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom obavljaju se pomoćni i tehnički poslovi, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, kao i opremanju prostora Ministarstva; obavlja se koordinacija općih poslova; obavljaju se administrativni poslovi vezani za primitak, otpremu, dostavu pošte, raspoređivanje akata, arhiviranje i čuvanje registraturne građe koja nastaje radom Ministarstva, te stručni i tehnički poslovi koji se odnose na održavanje voznog parka i servis službenih automobila, kao i ostali pomoćno-tehnički poslovi.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva ustrojavaju se:

5.1. Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu

5.2. Sektor za informacijske sustave i logistiku.

5.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, SIGURNOSNE POSLOVE I NABAVU

Članak 15.

Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva; upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje, praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima; daje upute za rad u svezi s ostvarivanjem plana rada, koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada i na temelju nacrta planova rada predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika; razvija sustav napredovanja i nagrađivanja; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radnopravnih odnosa za potrebe ministarstva; surađuje sa Službeničkim sudovima; izrađuje nacrte prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstva i Pravilnik o unutarnjem redu ministarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe; utvrđuje strategije obrazovanja, praćenje i kontrola obrazovanja; sudjelovanje u obrazovnim programima Europske unije; sudjeluje u izradi godišnjih planova izobrazbe; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava; prati odvijanje postupka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim u proračunu; obavlja poslove koordinacije, planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga; obavlja stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave za cijelo Ministarstvo; obavlja poslove obrane, sigurnosti i zaštite, izrađuje planove obrane i evakuacije, obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; obavlja poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih akata iz područja obrane, sigurnosti i zaštite; sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini Republike Hrvatske, te na razini Ministarstva.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za ljudske potencijale

5.1.2. Služba za nabavu i sigurnosne poslove.

5.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 16.

Služba za ljudske potencijale upravlja ljudskim potencijalima, brine o usavršavanju, osposobljavanju i njihovom razvoju; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijema u državnu službu, provodi postupak prijama u državnu službu, raspored, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva; priprema prijedloge rješenja o prijemu i rasporedu službenika i namještenika, premještaj i prestanak službe službenika i namještenika i ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim uz prava službenika i namještenika, te surađuje sa Službeničkim sudovima; brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju; koordinira obavljanje poslova ljudskih potencijala za cjelokupno Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, te vodi sve propisane evidencije o službenicima i namještenicima; brine o usavršavanju i osposobljavanju službenika, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe; provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva, praćenja i kontroling obrazovanja; sudjelovanje u obrazovnim programima Europske unije; sudjeluje u izradi godišnjih planova izobrazbe; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava; te sudjeluje u koordinaciji poslova za cjelokupno Ministarstvo.

Za obavljanje poslova Službe za ljudske potencijale ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za službeničke poslove

5.1.1.2. Odjel za izobrazbu.

5.1.1.1. Odjel za službeničke poslove

Članak 17.

Odjel za službeničke poslove obavlja poslove za potrebe Ministarstva vezane za pripremu plana prijma u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe te druge poslove u svezi s pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; izrađuje rješenja vezana uz državnu službu; obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika; vodi poslove vezane za utvrđivanje i ostvarivanje prava po kolektivnom ugovoru; izrade sporazuma i ugovora o radu, ugovora o djelu, izdavanju uvjerenja i drugih pismena kojima je temelj državna služba i radni odnosi; obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti; vodi dosjee državnih službenika i namještenika i druge evidencije ljudskih potencijala; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja; obavlja poslove u svezi plana godišnjih odmora i rješenja o godišnjim odmorima; izrađuje rješenja po Kolektivnom ugovoru, prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika i promicanje u službi te obavlja druge poslove za potrebe Ministarstva.

Za obavljanje poslova Odjela za službeničke poslove ustrojava se:

5.1.1.1.1. Pododsjek za vođenje registra.

5.1.1.1.1. Pododsjek za vođenje registra

Članak 18.

Pododsjek za vođenje registra, u Registru zaposlenih u javnom sektoru vodi podatke o službenicima i namještenicima zaposlenima u Ministarstvu, radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava upravljanja ljudskim potencijalima; vodi bazu osobnih očevidnika službenika i namještenika; unosi ostale potrebne podatke u Registar i očevidnik; obavlja administrativne poslove ostvarivanja prava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje državnih službenika.

5.1.1.2. Odjel za izobrazbu

Članak 19.

Odjel za izobrazbu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe; provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika Ministarstva; praćenja i kontroling obrazovanja; sudjelovanje u obrazovnim programima Europske unije; obavlja poslove finalizacije obrazovnog plana i obrazovanje trenera; utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po područnim uredima Ministarstva; sudjeluje u izradi godišnjih planova izobrazbe; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava; obavlja poslove sudjelovanja u organizaciji temeljnog obrazovanja i vođenje projekata za školovanje.

5.1.2. Služba za nabavu i sigurnosne poslove

Članak 20.

Služba za nabavu i sigurnosne poslove provodi postupke za javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; surađuje s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u svrhu dobivanja podataka i informacija vezanih uz odlučivanje o uključivanju u postupak javne nabave; izrađuje plan nabave za potrebe Ministarstva; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim u proračunu; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave; surađuje s drugim državnim tijelima; vodi evidencije zaključenih ugovora; izrađuje izvješća o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima i dostavlja ih tijelu nadležnom za sustav javne nabave kao i za potrebe objave istih; priprema i prikuplja dokumentaciju koja dokazuje izvršenje predmeta javne nabave i ovjerava iste; provodi i prati realizaciju ugovora; obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, krizama, katastrofama i većim nesrećama, kao i velikim poremećajima u pojedinim djelatnostima iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini Republike Hrvatske, te na razini Ministarstva; koordinira izradu planskih dokumenata iz djelokruga Ministarstva; provodi preventivne mjere zaštite od požara, obavlja poslove zaštite na radu, te poslove koji se odnose na zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva.

Za obavljanje poslova Službe za nabavu i sigurnosne poslove ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za nabavu

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove.

5.1.2.1. Odjel za nabavu

Članak 21.

Odjel za nabavu sukladno proračunu i planu nabave Ministarstva za proračunsku godinu definira predmete nabave i izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu postupaka nabave u suradnji i po naputcima imenovanog stručnog povjerenstva Ministarstva ovisno o predmetu nabave; definira načine nabave sukladno zakonskim propisima; izrađuje svu dokumentaciju naručitelja za provođenje postupaka nabave; definira uvjete i načine ugovaranja predmeta nabave, te načine osiguranja izvršenja ugovornih obveza isporučitelja predmeta nabave; izrađuje narudžbe i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno zakonskim propisima; izrađuje sve ugovore po obavljenim nadmetanjima, vodi evidencije svih ugovora Ministarstva zaključenih sukladno zakonskim propisima (centralni registar ugovora), osim zaključenih ugovora koji su prema unutarnjem ustrojstvu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; odgovara na eventualne prigovore i žalbe po provedenim postupcima nabave, te koordinira poslove pravne zaštite sukladno zakonskim propisima.

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove

Članak 22.

Odjel za sigurnosne poslove obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; izvršava poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom, te tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine; sudjeluje u predlaganju pravnih osoba, proizvoda i usluga, te objekata posebno važnih za obranu Republike Hrvatske; pruža stručnu pomoć i provodi upravni nadzor nositelja obrambenih priprema iz djelokruga Ministarstva; izrađuje upute, procjene, analize i izvješća, te obavlja i druge poslove iz djelokruga sigurnosti, obrane i zaštite; koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva; analizira uzroke povrede na radu; vodi očevidnik povreda na radu; surađuje s odabranim obiteljskim liječnikom; koordinira aktivnosti sudjelovanja državnih službenika i namještenika, te civilnih stručnjaka iz područja djelatnosti Ministarstva u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu; vodi evidenciju pečata s grbom Republike Hrvatske, žigova te službenih iskaznica i znakovlja inspektora; vodi evidenciju o klasificiranim podacima iz djelokruga rada Ministarstva, te brine o postupanju s istima, sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja poslove u svezi rada registra ili kontrolne točke za prijem i razmjenu međunarodnih podataka; koordinira aktivnosti koje se odnose na potporu zemlje domaćina iz djelokruga Ministarstva u svezi opskrbe proizvodima i uslugama snagama zemalja partnera na području Republike Hrvatske; obavlja i ostale poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, sigurnosti i obrane.

5.2. SEKTOR ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE I LOGISTIKU

Članak 23.

Sektor za informacijske sustave i logistiku obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; upravljanja informatičkim kadrom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; planova nabave, obuke korisnika i informatičkog kadra; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih resursa; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga; testiranje, praćenje rada; osiguravanja sigurnosti informacijskih sustava; poslove upravljanja problemima tehničke naravi; obavlja nadzor nad upravljanjem informacijskim sustavima u ustanovama koje su u djelokrugu ministarstva; obavlja administrativne poslove uredskog poslovanja kroz Sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, a koji su vezani za primitak, otpremu, dostavu pošte, raspoređivanje svih digitalnih i pisanih ulaznih, izlaznih i internih dokumenata, arhiviranje i čuvanje registraturne građe koja nastaje radom ministarstva; obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima ministarstva; upravljanje voznim parkom; te obavlja ostale opće, tehničke i pomoćno poslove.

Za obavljanje poslova Sektora za informacijske sustave i logistiku ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za informacijske sustave

5.2.2. Služba za logistiku.

5.2.1. Služba za informacijske sustave

Članak 24.

Služba za informacijske sustave obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategije razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrade planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava; dizajnira i provodi Politiku sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost IS; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranja i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja; testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaganje promjena za uočene nedostatke; osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija.

Za obavljanje poslova Službe za informacijske sustave ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

5.2.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima.

5.2.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

Članak 25.

Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava, te poslove potpore poslovnom planiranju izrade strategija razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama ministarstva; izrada planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrada planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava, dizajnira i provodi Politiku sigurnosti IS Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost IS; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranje i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja; testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaganje promjena za uočene nedostatke.

5.2.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

Članak 26.

Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija.

5.2.2. Služba za logistiku

Članak 27.

Služba za logistiku obavlja poslove obrade pismena i drugih dokumenata, tj. primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani, a sve kroz Informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima; obavlja poslove upravljanja uredskim i poslovnim prostorom u kojima se nalaze službenici Ministarstva, a koji se odnose na nalaženje, pripremu ugovora o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; brinu se o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama službenika), opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, te vode obvezene očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim za vozni park, tj. poslove održavanja, raspoređivanja i planskog servisiranja službenih automobila; prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima i službenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira i obavlja poslove upravljanja uredskim materijalom; umnožava stručne materijale za potrebe i na zahtjev službenika Ministarstva.

Za obavljanje poslova Službe za logistiku ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za opće poslove

5.2.2.2. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove.

5.2.2.1. Odjel za opće poslove

Članak 28.

Odjel za opće poslove obavlja, kroz Informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove obrade pismena i drugih dokumenata tj. primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika te surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu; organizira i obavlja poslove upravljanja uredskim materijalom; umnožava stručne materijale za potrebe i na zahtjev službenika Ministarstva.

Za obavljanje poslova Odjela za opće poslove ustrojavaju se:

5.2.2.1.1. Pododsjek pisarnice

5.2.2.1.2. Pododsjek pismohrane.

5.2.2.1.1. Pododsjek pisarnice

Članak 29.

Pododsjek pisarnice obavlja, kroz Informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove obrade pismena i drugih dokumenata, tj. primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, te njihovo otpremanje i razvođenje.

Navedeni poslovi Pododsjeka pisarnice obavljaju se na više lokacija u Zagrebu te se ustrojava Područna jedinica sa samostalnim izvršiteljem u Splitu.

5.2.2.1.2. Pododsjek pismohrane

Članak 30.

Pododsjek pismohrane preuzima dovršene spise (predmete); organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti.

5.2.2.2. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

Članak 31.

Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove upravljanje uredskim, odnosno, poslovnim prostorom u kojima se nalaze službenici Ministarstva; brine se o nalaženju, pripremi i ugovaranju o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; skrbi o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama službenika); opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, te vode obvezene očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva, te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za pojedine poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim za vozni park; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima i službenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira rad i brine o ugostiteljskom servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Ministarstva.

Za obavljanje poslova Odjela za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove ustrojava se:

5.2.2.2.1. Pododsjek za vozni park.

5.2.2.2.1. Pododsjek za vozni park

Članak 32.

Pododsjek za vozni park upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim za vozni park, tj. poslove održavanja, raspoređivanja i planskog servisiranja službenih automobila te prati njihovo korištenje i vodi pripadne evidencije.

6. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Članak 33.

Uprava za pravne i financijske poslove je upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje normativnih aktivnosti Ministarstva, izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata iz područja djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, koordiniranje pravnih, analitičkih i drugih poslova vezano uz procjenu učinaka propisa, praćenje i osiguravanje primjene zakona i drugih propisa, praćenje realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; davanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave; izradu prijedloga akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski sabor; praćenje usklađenosti propisa iz područja djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije; izradu prijedloga akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pružanje stručne pomoći u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjelovanje i zastupanje Ministarstva u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; ostvarivanje suradnje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavljanje i vođenje evidencija o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavljanje nadzora nad zakonitošću rada ustanova i njihovih općih akata, koordiniranje upravnog postupak i provođenje upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; suradnju s pravosudnim tijelima; praćenje sudske prakse vezano uz primjenu propisa u području djelokruga Ministarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji; suradnju s poslovnim bankama radi naplate kredita; pripremu odgovora i očitovanja te predlaganje poduzimanja odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzimanje radnji radi naplate potraživanja Ministarstva; izradu ugovora građanskog prava iz djelokruga rada Ministarstva te druge opće pravne poslove.

Uprava za pravne i financijske poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za provedbu prihvaćene financijske politike Ministarstva u skladu s kojom raspodjeljuje proračunska sredstva prema iskazanim potrebama i mogućnostima odobrenog proračuna.

Odgovorna je za poslove vezane uz financijsko poslovanje, računovodstvenu evidenciju poslovanja Ministarstva, pripremu i izradu proračuna, te pripremu i izradu financijskih izvještaja za druga državna tijela i državnu reviziju, te praćenje fondova EU. Uprava za financije i proračun obavlja poslove vezane za uspostavu i provedbu Sustava planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ministarstva. Koordinira poslove strateškog planiranja, koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima te obavlja druge poslove.

Uprava za pravne i financijske poslove kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja obračun plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala.

Za obavljanje poslova Uprave za pravne i financijske poslove ustrojavaju se:

6.1. Sektor za pravne poslove

6.2. Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove.

6.1. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Članak 34.

Sektor za pravne poslove sudjeluje u planiranju izrade propisa, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima Europske unije, te u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave; izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski sabor; sudjeluje u izradi različitih dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo Europske unije i međunarodne odnose, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim tijelima nadležnim za vanjske i europske poslove u pitanjima iz djelokruga Sektora; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje; koordinira postupak sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa, zakonodavstva Europske unije i međunarodnog prava; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću rada ustanova i njihovih općih akata, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; provodi upravni nadzor nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; surađuje s poslovnim bankama i priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; izrađuje ugovore građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva; obavlja i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Sektora za pravne poslove ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za izradu propisa

6.1.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke.

6.1.1. Služba za izradu propisa

Članak 35.

Služba za izradu propisa sudjeluje u planiranju izrade propisa, izrađuje Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU i praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave; izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Hrvatski sabor; sudjeluje u izradi dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo EU i međunarodne odnose, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim tijelima nadležnim za vanjske poslove i EU u pitanjima iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje; koordinira postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa, zakonodavstva EU i međunarodnog prava, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Službe u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Službe; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe za izradu propisa ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za izradu propisa

6.1.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa.

6.1.1.1. Odjel za izradu propisa

Članak 36.

Odjel za izradu propisa sudjeluje u planiranju izrade propisa, izrađuje Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva i prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske odnosno Hrvatski sabor; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva. Odjel sudjeluje u planiranju izrade propisa u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU; sudjeluje u izradi dokumenata koji se odnose na zakonodavstvo EU i međunarodne odnose, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim tijelima nadležnim za vanjske i europske poslove u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje; koordinira postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja zakonodavstva EU i međunarodnog prava; ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva.

6.1.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

Članak 37.

Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz procjenu učinaka propisa u suradnji s upravom nositeljem izrade propisa, koordinira procjenu učinaka propisa sa nadležnim tijelima državne uprave vezano uz gospodarski, financijski, socijalni i ekološki učinak; sudjeluje u izradi prijedloga plana propisa vezano uz Godišnji plan normativne aktivnosti koji donosi Vlada Republike Hrvatske; provodi analizu postojećeg stanja u području koje se propisom namjerava urediti i predlaže propise za koje je potrebno provesti postupak procjene učinaka propisa, provodi prethodnu procjenu propisa; surađuje sa ustrojstvenom jedinicom stručnim nositeljem izrade propisa, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi procjene učinaka, surađuje međuresorno s drugim tijelima ovisno o utvrđenim učincima propisa; priprema i izrađuje mišljenja u postupku procjene učinaka propisa; provodi i sudjeluje, zajedno s upravom nositeljem izrade propisa, u savjetovanju sa javnošću i zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza te, u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nositeljem izrade propisa, provodi javno izlaganje u okviru savjetovanja, razmatra primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga iskaza, u tijeku izrade Nacrta prijedloga iskaza provodi konzultacije s međuresornim tijelima i drugim zainteresiranim sudionicima; dostavlja Prijedlog iskaza na mišljenje mjerodavnim i nadležnim tijelima i na suglasnost Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske te nakon dobivanja suglasnosti dostavlja konačni iskaz upravi, nositelju izrade propisa i upućuje propis u postupak donošenja, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke

Članak 38.

Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke izrađuje nacrte ugovora građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne imovinsko-pravne poslove, ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata iz djelokruga Ministarstva; sastavlja odgovore i očitovanja na upite drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz djelokruga Ministarstva, uspostavlja i vodi evidencije o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću rada ustanova i njenih općih akata, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; provodi upravni nadzor nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke koordinira upravne postupke i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u davanju očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; pruža stručnu pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora te u uredskom poslovanju Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; surađuje s poslovnim bankama i priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, obavlja druge poslova u skladu s posebnim propisima te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova Službe za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za opće pravne poslove

6.1.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke.

6.1.2.1. Odjel za opće pravne poslove

Članak 39.

Odjel za opće pravne poslove izrađuje nacrte ugovora građanskog prava iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne imovinsko-pravne poslove, ostvaruje suradnju s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga rada Ministarstva osnovanih posebnim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću rada ustanova i njenih općih akata, sastavlja odgovore i očitovanja na upite drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

6.1.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke

Članak 40.

Odjel za upravne i sudske postupke koordinira upravne i sudske postupke i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u davanju očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; pruža stručnu pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora te u uredskom poslovanju Ministarstva; provodi upravni nadzor nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave, rješava u drugom stupnju po žalbama u upravnim postupcima utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; surađuje s poslovnim bankama i priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, obavlja druge poslova u skladu s posebnim propisima te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

6.2. SEKTOR ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Članak 41.

Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih sektora, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja obračun plaća, naknade zaposlenima i vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala. Obavlja poslove strateškog planiranja i koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija popisa i opisa poslovnih procesa; koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija upravljanja rizicima, sudjelovanje u aktivnostima vezanim za EU fondove, obavlja poslove koordinacije, planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

Za obavljanje poslova u Sektoru za financijsko-planske i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za financijske poslove

6.2.2. Služba za računovodstvene poslove.

6.2.1. Služba za financijske poslove

Članak 42.

Služba za financijske poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje te izvršavanje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice. Analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, koordinira poslove strateškog planiranja, koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima, sudjelovanje u aktivnostima vezanim za praćenje, kontroliranje, planiranje, plaćanje i izvješćivanje o poljoprivrednim fondovima i ribarskim fondovima EU.

Za obavljanje poslova Službe za financijske poslove ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

6.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole.

6.2.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

Članak 43.

Odjel za planiranje i izvršenje proračuna obavlja upravne i stručne poslove vezane za planiranje i izvršenje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, izrađuje mjesečne financijske planove i unosi ih u sustav Državne riznice. Vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i usklađuje obveze s poslovnim partnerima, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava. Prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna.

6.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 44.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; sudjeluje u postupku strateškog planiranja u Ministarstvu; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima u Ministarstvu; usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizi rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; obavlja poslove prethodne kontrole za poslovne procese ili transakcije koje su izložene većem riziku ili su s obzirom na financijska sredstva značajnija za Ministarstvo; surađuje s nadležnim tijelom pri Ministarstvu financija, dostavlja pisana izvješća i drugu potrebnu dokumentaciju iz djelokruga rada, sudjeluje u aktivnostima pripreme poljoprivrednih fondova EU (EAFRD i EAGF) i ribarski fond (EFF), obavlja zadaće na temelju odredbi uredbe Vijeća 485/2008 (koordinacija i opći nadzor kontrola koje obavljaju službenici iz drugih odjela, izobrazba državnih službenika odgovornih za provođenje naknadnih kontrola, priprema izvješća o primjeni Uredbe Vijeća 485/2008, priprema programa za naknadne kontrole prema Uredbi Vijeća 485/2008, priprema analize rizika, šalje izvješća prema Europskoj komisiji, obavlja druge poslove koordinacije vezane uz primjenu Uredbe Vijeća 485.

6.2.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 45.

Služba za računovodstvene poslove koordinira i organizira rad na poslovima i zadacima koji se odnose na stručno i pravovremeno obavljanje poslova u Službi; izrađuje plan rada Službe i brine o njegovom izvršavanju; proučava propise i sudjeluje u stručnoj obradi najsloženijih poslova iz djelokruga rada Ministarstva, a koja se odnose na praćenje i primjenu propisa iz područja računovodstvenih poslova; ustrojava sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja; sudjeluje u radnjama oko godišnjeg popisa imovine; sudjeluje u izradi pregleda po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, kontrolira evidentiranje nefinancijske imovine i obračuna plaća.

Za obavljanje poslova Službe za računovodstvene poslove ustrojavaju se:

6.2.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

6.2.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine.

6.2.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

Članak 46.

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje koordinira i organizira rad na poslovima i zadacima koji se odnose na stručno i pravovremeno obavljanje poslova u Odjelu; kompletira ulaznu računovodstvenu dokumentaciju i evidentira istu u poslovnim knjigama; brine o ovjeri računovodstvene dokumentacije sukladno internim procedurama, te dostavlja istu na plaćanje putem sustava Državne riznice ili putem blagajne; brine o rokovima plaćanja, kontrolira cjelokupno blagajničko poslovanje kunsko i devizno i druge poslove. Provodi kontrolu formalne i računske ispravnosti dokumentacije na temelju koje se vrši obračun i isplata plaće, dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka.

6.2.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

Članak 47.

Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine proučava propise i sudjeluje u stručnoj obradi, a koji se odnose na ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira formalnu i računsku ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, kontrolira kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja, praćenje i primjenu propisa iz područja evidentiranja i praćenja nefinancijske imovine; sudjeluje u ustrojavanju sve potrebne knjigovodstvene evidencije vezane uz nefinancijsku imovinu, organizira godišnji popis imovine, sudjeluje u izradi pregleda po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima.

7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Članak 48.

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te obavlja poslove i uređuje sva ostala horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; u području potpora obavlja poslove izrađuje propise i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi i nacionalne okvire potpora kroz posebni propis o poljoprivredi i državnoj potpori u poljoprivredi; sudjeluje u praćenju EU i nacionalnog zakonodavstva vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi te predlaže mjere, usklađuje domaće poljoprivredno zakonodavstvo s onim u EU u području izravnih plaćanja, državnih potpora i poljoprivrednog knjigovodstva; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prati njezine učinke te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koordinira provedbu Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), upravlja Tržišnim cjenovnim informacijskim sustavom u poljoprivredi i poljoprivrednim informacijama i dokumentacijom. Nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi sa pitanjima iz područja agroekologije, vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive mjere zajedničke agrarne politike Europske unije; upravno povezuje i po potrebi uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; obavlja poslove na uređivanju sustava i izradi propisa u područja zootehnike; donosi i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje, provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda. U području poljoprivrednog zemljišta izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz: sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, davanje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, davanje suglasnosti na prostorne planove i davanje posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima. Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. U području prehrambene industrije prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; upravno vodi i uređuje područje i izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije. Obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelokrugu poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane. U području ekološke i integrirane proizvodnje prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vrši postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi poslove upravnog nadzora i analize stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje. Uprava sudjeluje u planiranju proračuna ministarstva, koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata, koordinira provedbu primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, izrađuje analize vezane uz poljoprivredu. Uprava je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, državnih potpora u poljoprivredi; izravnih plaćanja u poljoprivredi, gnojiva i poboljšivača tla, stočarstva, poljoprivrednog zemljišta, obrane od tuče, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda i suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

Za obavljanje poslova Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije ustrojavaju se:

7.1. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije

7.2. Sektor za potpore i analizu

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi.

7.1. SEKTOR POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Članak 49.

Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, a posebno u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća, maslina i maslinovog ulja, vina, duhana, govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, mljekarstva, pčelarstva; te obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i prehrambenu industriju; nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi sa pitanjima iz područja agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« kao dijela mjera zajedničke agrarne politike Europske unije te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive; upravno povezuje i po potrebi uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; obavlja poslove na uređivanju sustava i izradi propisa u područja zootehnike, donosi i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje, provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; prati stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, bilinogojstvu i stočarstvu, te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja, rješava u upravnim stvarima. U području poljoprivrednog zemljišta izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz: sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, davanje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, davanje suglasnosti na prostorne planove i davanje posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima. Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. U području prehrambene industrije Sektor prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda, ekološke i integrirane proizvodnje; upravno vodi i uređuje područje i izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije; izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja djelokruga; provodi usklađenje akata iz djelokruga sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore u poljoprivredi. U području ekološke i integrirane proizvodnje prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vrši postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi poslove upravnog nadzora i analize stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje. Sektor je nadležan za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, gnojiva i poboljšivača tla, stočarstva, poljoprivrednog zemljišta, obrane od tuče, vina, duhana, posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište, uskladištenje i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda, suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora poljoprivrede i prehrambene industrije ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

7.1.2. Služba za stočarstvo

7.1.3. Služba za poljoprivredno zemljište

7.1.4. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju.

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

Članak 50.

Služba za bilinogojstvo izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; te obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; uređuje područje biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« i dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive; donosi i provodi pozakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; predlaže strategije, akcijske i operativne programe iz svoga djelokruga rada te planira njihovu provedbu i predlaže odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja pojedinog područja i sektora; prati stanje u području biljne proizvodnje i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; priprema nacrte zakona i propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima EU; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djelokruga stočarske proizvodnje; sudjeluje pri izradi i provedbi propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na bilinogojstvo; Služba je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, gnojiva i poboljšivača tla, obrane od tuče; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda i suzbijanje zlouporabe opojnih droga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoga djelokruga; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi proračuna; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; koordinira i objedinjava rad nižih organizacijskih jedinica unutar Službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga Službe; provodi i ostale upravne poslove iz područja svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za bilinogojstvo ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju.

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

Članak 51.

Odjel za biljnu proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; te obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, kao i ostala horizontalna pitanje uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; uređuje tržišne standarde i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima Europske unije; donosi i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje; Odjel je nadležan za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje suzbijanja zlouporabe opojnih droga; prati stanje u području biljne proizvodnje te uređenja tržišta; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja; sudjeluje u izradi proračuna u području svoga djelokruga; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga Odjela.

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju

Članak 52.

Odjel za biotehniku i agroekologiju obavlja poslove iz područja biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje mjerila »višestruke sukladnosti« i dobru poljoprivrednu praksu u korištenju gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive i upravno uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno mjerila vezana uz sustav održive poljoprivrede i zaštite okoliša u dijelu zaštite tla, vode i zraka; priprema nacrte zakona i propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima Europske unije; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; sudjeluje u provedbi mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; Odjel je nadležan za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, gnojiva i poboljšivača tla, obrane od tuče; izvršava poslove iz propisa kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda; prati stanje u području biotehnike i agroekologije te povezanost agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; obavlja poslove međunarodne suradnje i sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja; sudjeluje u izradi proračuna u području svoga djelokruga; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa iz djelokruga; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga Odjela.

7.1.2. Služba za stočarstvo

Članak 53.

Služba za stočarstvo izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u dijelu stočarske proizvodnje, a posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, proizvodnje mlijeka i pčelarstva; izrađuje i provodi propise u području tržnih standarda kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz dijela stočarske proizvodnje, a posebno goveđeg, svinjskog, ovčjeg i mesa peradi, jaja i mlijeka; prati stanje u području stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša; upravno provodi sva zootehnička pitanja kroz poseban propis o stočarstvu; prati provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu; daje inicijative za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna iz djelokruga stočarske proizvodnje; rješava u upravnim stvarima; Služba je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, stočarstva; sudjeluje pri izradi i provedbi propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na stočarstvo; prati provedbu mjera ruralnog razvoja i druge upravne i stručne poslove iz područja djelokruga; prati i koordinira rad Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik; obavlja poslove međunarodne suradnje; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja djelokruga Službe; provodi i ostale upravne poslove iz područja djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za stočarstvo ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište.

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

Članak 54.

Odjel za zootehniku obavlja poslove temeljem posebnog propisa o stočarstvu; prati provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, uspostavu uzgojnih organizacija i njihov rad te uvođenje genomske selekcije u stočarstvu; organizira provedbu identifikacije i registracije kopitara; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; sudjeluje u provedbi mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, proizvodnje mlijeka i pčelarstva; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja zootehnike te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor nad provođenjem propisa; obavlja poslove međunarodne suradnje; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja svoga djelokruga; provodi i ostale upravne poslove iz područja svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište

Članak 55.

Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u dijelu stočarske proizvodnje, a posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, proizvodnje mlijeka i pčelarstva; sudjeluje u izradi propisa iz područja tržnih standarda kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz dijela stočarske proizvodnje, a posebno goveđeg, svinjskog, ovčjeg i mesa peradi, jaja i mlijeka te sustava mliječnih kvota i mjera promocije potrošnje stočarskih proizvoda; prati stanje u području stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša; daje inicijative za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; obavlja poslove temeljem posebnog propisa o stočarstvu, poljoprivredi i uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na stočarstvo; prati provedbu mjera ruralnog razvoja; rješava u upravnim stvarima; obavlja poslove međunarodne suradnje; prati i provodi međunarodne projekte iz područja djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja svoga djelokruga; obavlja i ostale upravne poslove iz područja svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za poljoprivredno zemljište

Članak 56.

Služba za poljoprivredno zemljište izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih; izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Izvršava propise iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU (Zajedničke poljoprivredne politike, Unutarnjeg tržišta-Sloboda kretanja kapitala i Tržišnog natjecanja). Predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe. Sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela, a koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta. Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, a posebno sljedeće: daje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, daje ili odbija suglasnosti na prostorne planove, te izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a naročito sljedeće: uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu stručna mišljenja i objašnjenja u svezi promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno sudjeluje u obavljanju stručnih poslova u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima; obavlja i sve ostale poslove po posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama, institucijama EU te pravnim i fizičkim osobama po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u aktivnostima pripreme i izvršenja proračuna vezano uz djelokrug Službe za poljoprivredno zemljište. Obavlja upravni nadzor sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredno zemljište ustrojavaju se:

7.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

7.1.3.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

7.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

Članak 57.

Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu, te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta. Izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih. Izvršava propise iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih. Obavlja stručne poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje Republike Hrvatske u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU (Zajedničke poljoprivredne politike, Unutarnjeg tržišta-Sloboda kretanja kapitala i Tržišnog natjecanja). Predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe. Sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela, a koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta. Surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama, institucijama EU te pravnim i fizičkim osobama po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u aktivnostima pripreme i izvršenja proračuna. Obavlja upravni nadzor sukladno posebnim propisima.

Do uspostave funkcionalne Agencije za poljoprivredno zemljište, a u svezi poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem putem javnih natječaja, daje suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

7.1.3.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Članak 58.

Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta, a posebno sljedeće: daje mišljenja na strategiju i program prostornog uređenja, daje ili odbija suglasnosti na prostorne planove, sudjeluje u provedbi i izradi nacrta propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, radi na prilagodbi propisa sa propisima Europske unije sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora iz tog područja te izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja. Sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a naročito sljedeće: uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno sudjeluje u obavljanju stručnih poslova u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta. Sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima. Izrađuje stručne podloge, prijedloge i analize iz djelokruga Odjela za potrebe izrade propisa, dokumenata, prijedloga programa, prijedloga projekata i ostalih materijala. Surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama te pravnim i fizičkim osobama po pitanjima iz djelokruga Odjela. Sudjeluje u aktivnostima pripreme i izvršenja proračuna. Obavlja upravni nadzor sukladno posebnim propisima.

7.1.4. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju

Članak 59.

Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda, ekološke i integrirane proizvodnje; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; vodi upravne postupke i poslove vezano za upisnike iz djelokruga Službe; vodi i upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; izdaje evidencijske markice za obilježavanje brašna i vodi propisane evidencije; izrađuje izvješća u svezi izdanih evidencijskih markica za obilježavanje brašna; izrađuje i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane za uređenje tržišta duhana, vina, alkoholnih pića, maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja, te propise za fizikalno – kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; propise o vinu i propise o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića, te provodi kontinuiranu harmonizaciju s propisima Europske unije; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o voćnim vinima, vinskom i voćnom octu, minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, uvjetima analize mošta, vina i voćnih vina za koje Europska unija nije donijela posebne propise; daje stručna tumačenja propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz Republike Hrvatske te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina; vodi upisnik destilatera; odobrava objekte za proizvodnju vinskog i voćnog octa; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodom za vinogradarstvo i vinarstvo i Hrvatskom poljoprivrednom komorom i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, bankama, agencijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima u okviru djelokruga; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i provedbi projekata iz svoga djelokruga. Služba je nadležna za provođenje propisa kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje. U području ekološke i integrirane proizvodnje prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vrši postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi poslove upravnog nadzora i analize stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje.

Za obavljanje poslova Službe za prehrambeno-prerađivačku industriju ustrojavaju se:

7.1.4.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji

7.1.4.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

7.1.4.3. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju.

7.1.4.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-
-prerađivačkoj industriji

Članak 60.

Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda; sudjeluje u aktivnostima vezano za restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; radi na izradi i provedbi propisa koji uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje, vodi upravne postupke i poslove vezano za upisnike iz djelokruga Službe; vodi i upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj; vodi postupke izdavanja ovlaštenja skladištarima i koordinira u poslovima Sigurnosnog (indemnity) fonda; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; izdaje evidencijske markice za obilježavanje brašna i vodi propisane evidencije; izrađuje izvješća u svezi izdanih evidencijskih markica za obilježavanje brašna; izrađuje i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane za uređenje tržišta duhana i tržišta maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja, te propise za fizikalno – kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, bankama, agencijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima u okviru djelokruga, prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i projekata iz djelokruga.

7.1.4.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

Članak 61.

Odjel za vinarstvo i alkoholna pića izrađuje i provodi propise o vinu i propise o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića, te provodi kontinuiranu harmonizaciju s propisima Europske unije; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o voćnim vinima, vinskom i voćnom octu, minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, uvjetima analize mošta, vina i voćnih vina za koje Europska unija nije donijela posebne propise; daje stručna tumačenja propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz Republike Hrvatske te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina; vodi upisnik destilatera; odobrava objekte za proizvodnju vinskog i voćnog octa; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo / Zavodom za vinogradarstvo i vinarstvo, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom poljoprivrednom komorom u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda kao i propise vezane za uređenje tržišta vina i alkoholnih pića; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; vodi upravni postupak, izdaje rješenja, vodi propisane evidencije iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, agencijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima u okviru djelokruga, prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i projekata iz djelokruga.

7.1.4.3. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju

Članak 62.

Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vrši postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi poslove upravnog nadzora i analize stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; koordinira rad drugih tijela državne uprave, ustanova i drugih organizacija iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; osigurava suradnju nadležnih tijela koja provode stručnu kontrolu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji; surađuje s nadležnim tijelima za područje ekološke i integrirane proizvodnje u zemljama EU i zemljama članicama IFOAM-a; prati i proučava legislativu EU iz područja ekološke i integrirane proizvodnje te daje prijedloge i mišljenja za istu; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku i integriranu proizvodnju, sudjeluje u izradi godišnjih planova aktivnosti vezanih uz provođenje EU projekata iz područja ekološke i integrirane proizvodnje, sudjeluje u provođenju natječaja za dodjelu novčane potpore za ekološku i integriranu proizvodnju.

7.2. SEKTOR ZA POTPORE I ANALIZE

Članak 63.

Sektor za potpore i analize obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi posebnog propisa o poljoprivredi i propisa o potpori poljoprivredi; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prati njezine učinke te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koordinira i sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi, prati EU i nacionalno zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi te predlaže mjere, usklađuje domaće poljoprivredno zakonodavstvo s onim u EU u području izravnih plaćanja, državnih potpora i poljoprivrednog knjigovodstva, sudjeluje u izradi strateških dokumenata, koordinira provedbu primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, koordinira provedbu Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), izrađuje analize vezane uz poljoprivredu, upravlja Tržišnim cjenovnim informacijskim sustavom u poljoprivredi i poljoprivrednim informacijama i dokumentacijom.

Za obavljanje poslova Sektora za potpore i analize ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

7.2.2. Služba za poljoprivredne informacije i analize.

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

Članak 64.

Služba za potpore u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravne i neizravne potpore u poljoprivredi, brine o usklađenosti državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi registar državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju koja se financira iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima, brine o usklađenosti sustava upravljanja državnim potporama u poljoprivredi Republike Hrvatske sa sustavom u EU, izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe, komunicira s EU po pitanju notifikacije državnih potpora u poljoprivredi kao i s davateljima državne potpore, prati izvršenje i učinke domaće potpore, koordinira i sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, planira proračunska sredstva za provedbu izravnih plaćanja i iznos nacionalne omotnice, brine o usklađenosti izravnih plaćanja u poljoprivredi s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima, prati nacionalno i zakonodavstvo EU u području državnih potpora i izravnih plaćanja u poljoprivredi, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja i državne potpore, sudjeluje u prilagodbi sustava izravnih plaćanja u Republici Hrvatskoj sustavu izravnih plaćanja u EU, prati nacionalno i EU zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi. Sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava, poreznog sustava te sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika, prati stanje u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, prati stanje u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika, daje prijedloge za unaprjeđenje propisa koji se tiču poslovnog organiziranja u poljoprivredi, poreznog sustava te sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika.

Za obavljanje poslova Službe za potpore u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

7.2.1.2. Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi.

7.2.1.1. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

Članak 65.

Odjel za državne potpore u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, brine o usklađenosti državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi registar državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju koja se financira iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima, daje prijedloge za prilagodbu sustava upravljanja državnim potporama Republike Hrvatske onome u EU, izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe, priprema notifikacije o državnoj potpori za Europsku komisiju, komunicira s EU i davateljima državne potpore, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na državne potpore, prati stanje na domaćem tržištu goriva za poljoprivredu te daje prijedloge za unaprjeđenje sustava potrošnje goriva za poljoprivredu, prati zakonodavstvo u području državnih potpora poljoprivredi kroz olakšice u sklopu poreznog sustava, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja poljoprivrednika, prati izvršenje državne potpore, prati učinke državne potpore na sektor poljoprivrede.

7.2.1.2. Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi

Članak 66.

Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi obavlja sljedeće poslove: koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, planira proračunska sredstva za provedbu izravnih plaćanja i iznos nacionalne omotnice, prati izvršenje izravnih plaćanja, prati učinke primjene sustava izravnih plaćanja na sektor poljoprivrede, brine o usklađenosti izravnih plaćanja s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima, prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja, sudjeluje u prilagodbi sustava izravnih plaćanja u Republici Hrvatskoj sustavu izravnih plaćanja u EU.

7.2.2. Služba za poljoprivredne informacije i analize

Članak 67.

Služba za poljoprivredne informacije i analize obavlja sljedeće poslove: prikupljanje i organiziranje gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka, obavlja poslove analiza cijena poljoprivrednih proizvoda, analiza proizvodnje, strukture i dohotka poljoprivredne djelatnosti; koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), obavlja poslove prikupljanja, obrade i pohrane podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i agrarnih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta te njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), daje administrativnu podršku radu Vijeća za istraživanje u poljoprivredi, koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivrednih proizvoda.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredne informacije i analize ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za poljoprivredne podatke i analize

7.2.2.2. Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi.

7.2.2.1. Odjel za poljoprivredne podatke i analize

Članak 68.

Odjel za poljoprivredne podatke i analize obavlja poslove prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ostalih administrativnih izvora od važnosti za poljoprivredu i provedbu poljoprivredne politike za potrebe Ministarstva, surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području informacija u poljoprivredi, obavlja poslove analiza proizvodnje, strukture i dohotka domaće poljoprivredne djelatnosti, koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivrednih proizvoda, izrađuje analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka, a čiji je predlagač Ministarstvo, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj Republike Hrvatske, a čiji su predlagači druga tijela državne uprave, koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, koordinira rad tijela uključenih u FADN sustav, prati zakonodavstvo EU u području FADN-a i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, koordinira rad Nacionalnog odbora za FADN, predlaže područja od interesa za istraživanja u poljoprivredi i uvjete za ostvarenje sredstava potpore za njihovu provedbu te daje administrativnu podršku radu Vijeća za istraživanje u poljoprivredi.

7.2.2.2. Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi

Članak 69.

Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi obavlja poslove prikupljanja, obrade, i pohrane podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i agrarnih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihove administrativne kontrole i kontrole na terenu, poslove cjenovnih analiza poljoprivrednog tržišta, poslove izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, održava web stranicu, propisuje metodologiju prikupljanja i obrade podataka, unaprjeđuje sustav prikupljanja i obrade podataka te izvješćivanja o cijenama i surađuje s međunarodnim tržišnim cjenovnim informacijskim sustavima u poljoprivredi.

7.3. SEKTOR INSPEKCIJA U POLJOPRIVREDI

Članak 70.

Sektor inspekcija u poljoprivredi obavlja inspekcijske poslove vezano uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u nadležnosti poljoprivredne, stočarske, vinarske i inspekcije za kakvoću hrane; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; provodi unutarnji kontrolno-instruktivni nadzor; obavlja poslove u svezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspekcijama iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije Sektora; priprema odgovore na upite i podneske građana u svezi postupanja inspekcija; izrađuje stručne podloge, daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; prati i provodi međunarodne projekte iz svoga djelokruga; brine o materijalnim i tehničkim uvjetima za obavljanje inspekcijskih poslova; planira i koordinira uspostavu informacijskog sustava inspekcijskog postupanja; sudjeluje u pripremi informatizacije ustrojstvenih jedinica Sektora; osigurava korištenje odgovarajućih baza podataka; vodi evidencije i druge podatke za računalne baze podataka koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora; priprema i izrađuje podloge za programe i izvješća o radu ustrojstvenih jedinica Sektora te objedinjuje godišnja izvješća o radu; obavlja administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe ustrojstvenih jedinica Sektora; surađuje s upravama Ministarstva u čijem su djelokrugu zakoni kojih provođenje nadziru inspekcije ove Uprave; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.3.1. Služba inspekcija u poljoprivredi

7.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama.

7.3.1. Služba inspekcija u poljoprivredi

Članak 71.

Služba inspekcija u poljoprivredi obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području mjera poljoprivredne politike i potpora, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije, uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje; poljoprivrednog zemljišta, mineralnih i organskih gnojiva te poboljšivača tla, primjene i prometa sredstava za zaštitu bilja te sprječavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, GM sjemena i sadnog materijala, poljoprivredne proizvodnje, ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u okviru svojih nadležnosti, integrirane proizvodnje, zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označavanja hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označavanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, GM hrane biljnog podrijetla i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; u području proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja, službene kontrole kvalitete i označavanja hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službene kontrole kvalitete i označavanja hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službene kontrole GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; kvalitete i označavanja hrane na razini proizvodnje i prerade, kvalitete i označavanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade, kontrole hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti, oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade; uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; obavlja izravni uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svojega djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspekcijama iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Službe inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.3.1.1. Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje

7.3.1.3. Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane.

7.3.1.1. Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora

Članak 72.

Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje mjera poljoprivredne politike te korištenje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije (tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda, tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana, posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, Upisnik trgovaca voćem i povrćem i drugo), uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora u odjelima – područnim jedinicama utvrđenima ovom Uredbom s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske.

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje

Članak 73.

Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, kakvoća i promet gnojivima i poboljšivača tla te proizvodnja organskih gnojiva i poboljšivača tla, kakvoća, promet i primjena sredstava za zaštitu bilja te sprječavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoća i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, proizvodnja, otkup, obrada i promet duhanskog sjemena i presadnica te duhana, ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerada u ekološkoj proizvodnji, integrirana proizvodnja, zdravstvena ispravnosti i higijena hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označavanja hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označavanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, GM hrana biljnog podrijetla i GM hrana za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora u odjelima – područnim jedinicama utvrđenima ovom Uredbom s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske.

7.3.1.3. Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane

Članak 74.

Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja, službene kontrole kvalitete i označavanja hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službene kontrole kvalitete i označavanja hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službene kontrole GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; kvalitete i označavanja hrane na razini proizvodnje i prerade, kvalitete i označavanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade, kontrole hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti, oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade; uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; obavlja izravni uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz područja djelokruga stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom inspektora iz svoga djelokruga u odjelima – područnim jedinicama utvrđenima ovom Uredbom sa ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svojeg djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspekcijama iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju stočarski inspektori, vinarski inspektori i inspektori za kakvoću hrane.

7.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

Članak 75.

Služba inspekcija u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje mjera poljoprivredne politike te korištenje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda, tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana, posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, Upisnik trgovaca voćem i povrćem i drugo), gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kakvoće i prometa gnojivima i poboljšivačima tla te proizvodnje organskih gnojiva i poboljšivača tla, kakvoće, prometa i primjena sredstava za zaštitu bilja te sprječavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, proizvodnje, otkupa, obrade i prometa duhanskog sjemena i presadnica te duhana, ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerade u ekološkoj proizvodnji, integrirane proizvodnje, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja; službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišni standardi za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim u maloprodaji i pri uvozu, tržišne intervencije u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi); područje proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; područje tržišta poljoprivrednih proizvoda koje obuhvaća podatke u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjeti propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije; područje službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti i oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru šećera, maslinovog ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te pčelinjih proizvoda, tržišne standarde za maslinovo ulje, mlijeko i mliječne proizvode, osim u maloprodaji i uvozu, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina, posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda te šećera); služba obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava o upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; prati izvršavanje godišnjeg plan rada i sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća o radu; prati rad i izvršavanje poslova inspektora Službe; inicira izmjene te surađuje u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa; planira provedbu aktivnosti iz svoga djelokruga te izvještavaju o provedbi istih; surađuje prema potrebi s drugim inspekcijskim službama i pravosudnim tijelima, te obavljaju i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Službe inspekcija u područnim jedinicama ustrojavaju se:

7.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

7.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

7.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

7.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

7.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split.

7.3.2.1. – 7.3.2.5. Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 76.

Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje mjera poljoprivredne politike te korištenje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, uskladištenja i skladišnice za žitarice i industrijsko bilje, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda, tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana, posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, Upisnik trgovaca voćem i povrćem i drugo), gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kakvoće i prometa gnojivima i poboljšivačima tla te proizvodnje organskih gnojiva i poboljšivača tla, kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprječavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša, kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, proizvodnje, otkupa, obrade i prometa duhanskog sjemena i presadnica te duhana, ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerade u ekološkoj proizvodnji, integrirane proizvodnje, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i iskorištavanja domaćih životinja, zaštite životinja, rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja; službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola GM hrane i GM hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišni standardi za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim u maloprodaji i pri uvozu, tržišne intervencije u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi); područje proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacija; tržišta poljoprivrednih proizvoda koje obuhvaća podatke u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjete propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije; područje službenih kontrola kvalitete i označavanja hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, službenih kontrola hrane sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom izvornosti i oznakom tradicionalnog ugleda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te proizvodnje i prerade, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (tržišne intervencije u sektoru šećera, maslinovog ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te pčelinjih proizvoda, tržišne standarde za maslinovo ulje, mlijeko i mliječne proizvode, osim u maloprodaji i uvozu, priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina, posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda te šećera); obavljaju izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzimaju mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješavaju o upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluju u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; prate izvršavanje godišnjeg plan rada i sudjeluju u izradi godišnjeg izvješća o radu; prate rad i izvršavanje poslova inspektora Odjela područne jedinice; iniciraju izmjene te surađuju u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa; planiraju provedbu aktivnosti iz svog djelokruga te izvještavaju o provedbi istih; surađuju prema potrebi s drugim inspekcijskim službama i pravosudnim tijelima, te obavljaju i druge poslove propisane zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori, stočarski inspektori, vinarski inspektori i inspektori za kakvoću hrane u okviru pojedinih Odjela – područnih jedinica.

7.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb, obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu – područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Zagreb

Ispostava Ivanić-Grad

Ispostava Vrbovec

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Jastrebarsko

Ispostava Bjelovar

Ispostava Čazma

Ispostava Garešnica

Ispostava Grubišno Polje

Ispostava Daruvar

Ispostava Sisak

Ispostava Petrinja

Ispostava Kutina

Ispostava Novska

Ispostava Karlovac

7.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, sa sjedištem u Varaždinu.

U Odjelu – područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Varaždin

Ispostava Ludbreg

Ispostava Ivanec

Ispostava Čakovec

Ispostava Koprivnica

Ispostava Križevci

Ispostava Đurđevac

Ispostava Krapina

Ispostava Zlatar

7.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek, obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Osijeku.

U Odjelu – područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Osijek

Ispostava Našice

Ispostava Donji Miholjac

Ispostava Valpovo

Ispostava Beli Manastir

Ispostava Đakovo

Ispostava Vukovar

Ispostava Vinkovci

Ispostava Županja

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Nova Gradiška

Ispostava Požega

Ispostava Pakrac

Ispostava Virovitica

Ispostava Slatina

7.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka, obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sa sjedištem u Rijeci.

U Odjelu – područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Rijeka

Ispostava Pazin

Ispostava Pula

Ispostava Poreč

Ispostava Umag

Ispostava Gospić

7.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split, obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-
-neretvanske županije sa sjedištem u Splitu.

U Odjelu – područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Split

Ispostava Sinj

Ispostava Imotski

Ispostava Šibenik

Ispostava Zadar

Ispostava Metković

Ispostava Ploče

Ispostava Dubrovnik.

8. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 77.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju oblikuje politiku ruralnog razvoja i koordinira njenu provedbu, što uključuje mjere strukturne poljoprivredne politike i mjere politike razvoja ruralnih područja financirane iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske koordinira i sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata, propisa i međunarodnih sporazuma u području ruralnog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji mjera ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području ruralnog razvoja u svojstvu Upravljačkog tijela za provedbu programa ruralnog razvoja; uspostavlja sustav unutarnjih kontrola kako bi se sredstva namijenjena financiranju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 koristila pravilno, transparentno, etično, ekonomično i učinkovito, u skladu s pravnim okvirom Republike Hrvatske i EU, štiteći financijska sredstva od gubitka, zlouporabe i štete; provedi i koordinira provedbu financijskog upravljanja i kontrola, podnosi izvješća o financijskom upravljanju i kontrolama te vrši provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrola u području provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.

Uprava koordinira usklađivanje nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva s EU zakonodavstvom i aktivnosti vezano uz buduće članstvo Republike Hrvatske u EU; koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Vijeća EU i Europske komisije, kao i u radu tijela osnovanih na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i EU u djelokrugu Ministarstva; koordinira programe pomoći EU namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta; sudjeluje u radu međunarodnih asocijacija (WTO, CEFTA, EFTA) te u provedbi ovih ugovora u području poljoprivrede; promiče međunarodnu suradnju i koordinira i organizira sudjelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, te sudjelovanje na međunarodnim manifestacijama.

Za obavljanje poslova Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

8.1. Sektor za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj

8.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju.

8.1. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE EU FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ

Članak 78.

Sektor za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade, održivo gospodarenje resursima u poljoprivredi i održivi razvoj ruralnih područja; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore i sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području problematike područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Sektor koordinira i prati provedbu EU programa ruralnog razvoja; izrađuje strateški i programski okvir za programe ruralnog razvoja; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza; izrađuje godišnja i završna izvješća o provedbi programa; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje IPARD programa, kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, predlaže izmjene IPARD programa kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 Europskoj komisiji; brine o promidžbi IPARD programa, kao i Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, edukaciji korisnika; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume; surađuje s tijelima uključenim u neposrednu provedbu IPARD programa, kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; oblikuje mjere potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa; surađuje s IPA operativnom strukturom u provedbi cjelokupnog IPA programa; surađuje s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao koordinativnim tijelom za Strukturne i Kohezijske fondove, surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u svojstvu Upravne direkcije za provedbu programa ruralnog razvoja i u području lokalnih inicijativa i mreže za ruralni razvoj.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za razvoj ruralnih područja

8.1.2. Služba za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja

8.1.3. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja.

8.1.1. Služba za razvoj ruralnih područja

Članak 79.

Služba za razvoj ruralnih područja analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima Republike Hrvatske te identificira probleme i nedostatke; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede, obrazovanje i udruživanje proizvođača, održivo gospodarenje resursima u poljoprivredi, unaprjeđenje uvjeta življenja i održivo gospodarenje u ruralnim područjima; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera ruralnog razvoja; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika.

Za obavljanje poslova Službe za razvoj ruralnih područja ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja

8.1.1.2. Odjel za povećanje konkurentnosti

8.1.1.3. Odjel za upravljanje resursima.

8.1.1.1. Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja

Članak 80.

Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja analizira gospodarsku situaciju i stanje fizičke i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima; definira ruralna područja; oblikuje mjere potpore za diverzifikaciju gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima i razvoj maloga poduzetništva, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, obnovu i održivi razvitak sela korištenjem obnovljivih izvora energije, razvoj ruralnog turizma; očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa, unaprjeđenje statusa i uloge žene u ruralnim područjima; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU. Odjel prati rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup); oblikuje mjere potpore za rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija pruža tehničku podršku radu Ocjenjivačkog odbora za ocjenu kvalitete lokalnih razvojnih strategija; koordinira aktivnosti vezane uz uspostavu i rad Mreže za ruralni razvoj Republike Hrvatske, te obavlja poslove Tajništva Mreže koordinira izradu propisa vezanih uz mjere potpore, a sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području lokalnih inicijativa i mreže za ruralni razvoj.

8.1.1.2. Odjel za povećanje konkurentnosti

Članak 81.

Odjel za povećanje konkurentnosti analizira stanje u sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda te identificira probleme i nedostatke; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda – obrazovanje i udruživanje proizvođača, modernizacija proizvodnje i inovacije, dosezanje standarda zaštite okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu, dodavanje vrijednosti proizvodima, suradnja subjekata u lancu proizvodnje, upravljanje rizicima u proizvodnji; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu dohotku i potporu za osiguranje od šteta uzrokovanim elementarnim nepogodama u poljoprivrednoj proizvodnji; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika.

8.1.1.3. Odjel za upravljanje resursima

Članak 82.

Odjel za upravljanje resursima analizira stanje okoliša i prirode u poljoprivrednoj proizvodnji i uvjete za obavljanje poljoprivredne proizvodnje te identificira probleme i nedostatke; definira područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (TUG); oblikuje mjere potpore za očuvanje i unaprjeđenje okoliša, biološke raznolikosti biljaka i životinja, staništa i krajobraza, sprječavanje utjecaja na klimatske promjene, očuvanje proizvodnje na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i područjima zaštićenih prirodnih vrijednosti; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku i integriranu proizvodnju, potporu za TUG područja, potporu za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata i propisa vezanih uz programe ruralnog razvoja EU; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području problematike područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

8.1.2. Služba za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja

Članak 83.

Služba za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja koordinira i prati provedbu IPARD programa te priprema Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020; izrađuje godišnja i završna izvješća o provedbi programa; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje IPARD programa;te budućeg Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 prati i mjeri postignute učinke; koordinira provedbu procjene programa ruralnog razvoja – ex-ante, u tijeku realizacije i ex-post; koordinira izradu godišnjih i završnih izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja te ih predlaže Odboru za praćenje IPARD programa kao Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020; predlaže izmjene IPARD programa, kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 Europskoj komisiji; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja; surađuje s tijelima uključenim u neposrednu provedbu IPARD programa, kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Služba koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; vrši promociju programa ruralnog razvoja; sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; provodi postupak javne nabave po EU pravilima javne nabave za nabavu roba i usluga predviđenih u akcijskom planu provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, glasnogovornikom Ministarstva poljoprivrede, tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave te različitim stručnim službama; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Za obavljanje poslova Službe za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja ustrojavaju se:

8.1.2.1. Odjel za programiranje, praćenje i procjenu EU programa za ruralni razvoj

8.1.2.2. Odjel za promidžbu EU programa za ruralni razvoj i tehničku pomoć.

8.1.2.1. Odjel za programiranje, praćenje i procjenu EU programa za ruralni razvoj

Članak 84.

Odjel za programiranje, praćenje i procjenu EU programa za ruralni razvoj obavlja poslove Tajništva Odbora za praćenje IPARD programa, kao Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 – pruža administrativnu podršku i priprema dokumentaciju potrebnu za rad Odbora; koordinira izradu razvojnih dokumenata za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) – strateški okvir i Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020; predlaže izmjene IPARD programa kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 Odboru za praćenje i Europskoj komisiji; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume;

Odjel za programiranje, praćenje i procjenu programa za ruralni razvoj prati realizaciju pretpristupnih i post-pristupnih programa ruralnog razvoja te mjeri postignute učinke; koordinira provedbu procjene programa ruralnog razvoja – ex-ante, u tijeku realizacije i ex-post; koordinira izradu godišnjih i završnih izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja te ih predlaže Odboru za praćenje IPARD programa, kao i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 i Europskoj komisiji; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u pitanjima praćenja i procjene programa.

8.1.2.2. Odjel za promidžbu EU programa za ruralni razvoj i tehničku pomoć

Članak 85.

Odjel za promidžbu EU programa za ruralni razvoj i tehničku pomoć koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; vrši promociju programa ruralnog razvoja koristeći razne oblike komunikacijskih alata; sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; provodi postupak javne nabave po EU pravilima javne nabave za nabavu roba i usluga predviđenih u akcijskom planu provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; u promidžbi programa i informiranju korisnika surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Uredom glasnogovornika Ministarstva poljoprivrede, jedinicama regionalne i lokalne samouprave te različitim stručnim službama.

8.1.3. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja

Članak 86.

Služba za financijsko upravljanje i kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja provodi aktivnosti vezane uz uspostavu sveobuhvatnog sustav unutarnjih kontrola kako bi se sredstva namijenjena financiranju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 koristila pravilno, transparentno, etično, ekonomično i učinkovito, u skladu s pravnim okvirom Republike Hrvatske i EU, štiteći financijska sredstva od gubitka, zlouporabe i štete; provedi i koordinira provedbu financijskog upravljanja i kontrola, podnosi izvješća o financijskom upravljanju i kontrolama te vrši provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrola u području provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja, a posebice s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u pitanjima praćenja i procjene programa.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko upravljanje i kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja ustrojavaju se:

8.1.3.1. Odjel za financijsko upravljanje programom ruralnog razvoja

8.1.3.2. Odjel za kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja.

8.1.3.1. Odjel za financijsko upravljanje programom ruralnog razvoja

Članak 87.

Odjel za financijsko upravljanje programom ruralnog razvoja uspostavlja pretpostavke i temelje za maksimalnu iskorištenost financijskih sredstava koja su namijenjena za financiranje programa ruralnog razvoja na ekonomičan i učinkovit način, predlaže i informira o dodatnim financijskim instrumentima koji se mogu koristiti u svrhu povećanja učinka planiranih aktivnosti i multiplicirajućih efekata radi ostvarivanja programom postavljenih ciljeva; zadužen je za financijsko upravljanje sredstvima programa ruralnog razvoja u području planiranja financijskih sredstava i praćenja iskorištenja raspoloživih sredstva; priprema potrebne financijske analize i izvješća u svrhu praćenja iskorištenosti sredstava, prema potrebi predlaže realokacije sredstva između/mjera programa ruralnog razvoja kako bi se raspoloživa sredstva učinkovito iskoristila; surađuje s drugim tijelima zaduženim za financijsko upravljanje, a posebice s Ministarstvom financija i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; organizira informativne radionice o mogućnostima korištenja dodatnih instrumenata financiranja te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

8.1.3.2. Odjel za kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja

Članak 88.

Odjel za kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja koordinira i prati cjelokupni sustav kontrola tijela uključenih u provedbu programa ruralnog razvoja radi učinkovitog i transparentnog korištenja financijskih sredstava; obavlja poslove vezane uz kontrolu i osiguranje kvalitete upravljanja programom ruralnog razvoja; vrši trajno praćenje (monitoring) svih tijela uključenih u provedbu programa ruralnog razvoja; provjerava usuglašenost s uredbama i pravilima EU na temelju uzorka; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja korektivnih mjera; administrativnim postupcima i kontrolom na terenu uz suradnju drugih tijela provjerava korištenje sredstva od strane korisnika potpore u slučaju ozbiljnih sumnji na nepravilnosti te o tome izvještava AFCOS mrežu ako isto nije učinjeno od strane drugih tijela uključenih u provedbu programa; uspostavlja i vodi registar rizika vezanih uz provedbu programa ruralnog razvoja; utvrđuje, procjenjuje i prati identificirane rizike uzimajući u obzir ciljeve programa ruralnog razvoja te predlaže mjere kako bi se identificirani rizici minimalizirali, a time nepovoljni učinci izbjegli odnosno smanjili; daje smjernice za uspostavu i poboljšanje kontrolnih postupaka u provedbi programa ruralnog razvoja; pruža podršku u donošenju ključnih odluka odgovornih osoba za provedbu programa ruralnog razvoja radi povećanje učinkovitosti korištenja raspoloživih sredstava i optimiziranje raspoloživih resursa; osigurava da sva potrebna dokumentacija vezana uz provedbu programa ruralnog razvoja na zahtjev bude dostupna relevantnim tijelima RH i EU, surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na uspostavi kontrolnog sustava; organizira radionice u području kontrole i osiguranja kvalitete upravljanja.

8.2. SEKTOR ZA EU POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 89.

Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: koordinira usklađivanje nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva s onim u EU; koordinira aktivnosti Ministarstva vezano uz buduće članstvo Republike Hrvatske u EU za područje poljoprivrede, posebice sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela Vijeća EU i Europske komisije; koordinira aktivnosti Ministarstva vezano za sudjelovanje u tijelima osnovanim na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uključivo koordinaciju provedbe Sporazuma; sudjeluje u radu međunarodnih asocijacija (WTO, CEFTA, EFTA), sudjeluje u trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede, te u provedbi sklopljenih ugovora; prati kretanja Zajedničke poljoprivredne politike EU i Zajedničke trgovinske politike EU u području trgovine robom i uslugama iz područja poljoprivrede, zbivanja vezana uz Svjetsku trgovinsku organizaciju te stanje na međunarodnom tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; priprema, provodi i koordinira programe pomoći EU namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta; koordinira provedbu projekata Svjetske banke u području poljoprivrede i povezanih darovnica iz međunarodnih izvora; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, te organizira sudjelovanje Ministarstva na međunarodnim manifestacijama.

Za obavljanje poslova Sektora za EU poslove i međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za međunarodnu suradnju

8.2.2. Služba za EU poslove.

8.2.1. Služba za međunarodnu suradnju

Članak 90.

Služba za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: praćenje međunarodnih trgovinskih sporazuma u području poljoprivrede i ribarstva; koordinacija provedbe trgovinskih zaštitnih mehanizama u poljoprivredi u skladu s pravilima Zajedničke trgovinske politike i Svjetske trgovinske organizacije i obvezama iz međunarodnih trgovinskih sporazuma; koordinacija sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim i regionalnim organizacijama; sklapanje i provedba međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području poljoprivrede; predstavljanje Republike Hrvatske na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima u područjima iz djelokruga Ministarstva.

Za obavljanje poslova Službe za međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

8.2.1.2. Odjel za međunarodnu suradnju.

8.2.1.1. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

Članak 91.

Odjel za međunarodne trgovinske odnose obavlja poslove vezane uz praćenje međunarodnih trgovinskih sporazuma iz područja poljoprivrede i ribarstva; sudjeluje u radu zajedničkih tijela osnovanih temeljem trgovinskih sporazuma; sudjeluje u radnim tijelima osnovanih u okviru trgovinskih sporazuma; obavlja poslove vezane uz praćenje Zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u trgovini robom i uslugama iz područja poljoprivrede; koordinira provedbu trgovinskih zaštitnih mehanizama u poljoprivredi u skladu s pravilima Zajedničke trgovinske politike i Svjetske trgovinske organizacije; sudjeluje u pripremi stajališta Republike Hrvatske u pregovorima o međunarodnim trgovinskim ugovorima iz područja poljoprivrede i u pripremi stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u međunarodnim organizacijama i agencijama o trgovinskim pitanjima iz područja poljoprivrede; prati pripremu zakonodavstva EU u području Zajedničke trgovinske politike; sudjeluje u radu međuresorne radne skupine za trgovinska pitanja; obavlja poslove vezane uz članstvo Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanjem u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru Svjetske trgovinske organizacije koji se odnose na područje poljoprivrede.

8.2.1.2. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 92.

Odjel za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: koordinira i izravno sudjeluje u radu međunarodnih i regionalnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica, priprema međunarodne sporazume i protokole o suradnji na području poljoprivrede i prati njihovu provedbu, potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, prati i analizira suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, sudjeluje u pripremi sastanaka na ministarskoj razini, prati rad mješovitih međudržavnih gospodarskih odbora, prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama, priprema i koordinira provedbu projekata financiranih iz međunarodnih zajmova, donacija i tehničke pomoći od strane međunarodnih institucija i država, sudjeluje u promotivnim djelatnostima i predstavljanju Republike Hrvatske na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima iz djelokruga Ministarstva.

8.2.2. Služba za EU poslove

Članak 93.

Služba za EU poslove obavlja sljedeće poslove: koordinacija aktivnosti za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije – Vijeća i Europske komisije u područjima iz djelokruga Ministarstva; koordinacija provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i aktivnosti vezano za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela osnovanih temeljem Sporazuma – Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo; koordinacija usklađivanja nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva sukladno propisima iz područja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije; priprema i koordinacija provedbe projekata EU programa pomoći, kao i ostalih poslova vezanih uz korištenje sredstava iz EU programa namijenjenih jačanju institucionalnih kapaciteta (IPA – I. komponenta); koordinacija korištenja sredstava iz međunarodnih zajmova, donacija i tehničke pomoći; koordinacija provedbe projekata Svjetske banke u području poljoprivrede i povezanih darovnica iz međunarodnih izvora.

Za obavljanje poslova Službe za EU poslove ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za EU koordinaciju

8.2.2.2. Odjel za EU i međunarodne programe.

8.2.2.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 94.

Odjel za EU koordinaciju obavlja sljedeće poslove: koordinacija aktivnosti za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela Europske unije – Vijeća i Europske komisije u područjima iz djelokruga Ministarstva; koordinacija provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i aktivnosti vezano za sudjelovanje Ministarstva u radu tijela osnovanih temeljem Sporazuma – Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo; koordinacija usklađivanja nacionalnog poljoprivrednog zakonodavstva sukladno propisima iz područja Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

8.2.2.2. Odjel za EU i međunarodne programe

Članak 95.

Odjel za EU i međunarodne programe obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava iz EU programa pomoći namijenjenih jačanju institucionalnih kapaciteta. Djelokrug aktivnosti koji se odnosi na Odjel obuhvaća svakodnevnu suradnju sa svim korisnicima projekata te suradnju s drugim nadležnim tijelima na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih sredstvima EU (IPA – I. komponenta).

Odjel obavlja sljedeće poslove: surađuje s ustrojstvenim jedinicama (i ostalim korisnicima) u fazi izrade projektnih ideja temeljenih na sektorskoj analizi i strateškim dokumentima; pruža tehničku podršku u fazi izrade projektne dokumentacije sukladno procedurama Europske komisije (uputa za prijavitelje projektnih prijedloga, projektnih sažetaka, logičkih matrica, i ostalih projektnih dokumenata); tehnička provedba i koordinacija prethodno izrađenih i odobrenih projekata tijekom natječajne faze i implementacije projekata u suradnji s krajnjim korisnicima sukladno procedurama Europske komisije; surađuje s upravama unutar Ministarstva i ostalim korisnicima projekata; surađuje s Delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Nacionalnim fondom i upravama unutar Ministarstva i ostalim korisnicima vezano uz pravilno i učinkovito definiranje projekata tijekom faze identifikacije, pripreme, nadzora i provedbe; obavlja tehnički nadzor nad provedbom projekata i sukladno procedurama sudjeluje i koordinira izradu polugodišnjih izvješća o praćenju provedbe projekata; tehnički prati izvršavanje ugovora (ostvarenost aktivnosti i rezultata u skladu s prethodno utvrđenim rokovima i proračunom) te izrađuje izvješća u skladu s procedurama; pruža podršku u radu Pododbora za praćenje projekata; surađuje s nadležnom službom Ministarstva u pripremi plana proračuna; pruža potrebne informacije o tehničkoj izradi projektne dokumentacije i nadzoru nad provedbom projekata za potrebe evaluacija i revizija; sudjeluje u izradi i ažuriranju dokumentacije službenika Odjela koja je propisana Priručnikom za jedinice za provedbu projekata te obavlja i druge stručne poslove iz svojega djelokruga. Vezano uz druge programe pomoći, uključujući projekte potpore Svjetske banke obavlja sljedeće poslove: upravlja provedbom projekata sukladno procedurama Svjetske banke, planira provedbu projektnih aktivnosti i proračun projekata, koordinira komunikaciju između korisnika projekata i Svjetske banke, povlači sredstva zajma Svjetske banke i vrši isplate, vodi računovodstvo projekata, provodi nabavu u sklopu projekata i vrši isplate dobavljačima, prati izvršenje aktivnosti u sklopu projekata, izvještava Svjetsku banku i nadležne institucije Republike Hrvatske o provedbi aktivnosti na projektima, pruža potporu radu upravljačkim odborima projekata.

9. UPRAVA KVALITETE HRANE I FITOSANITARNE POLITIKE

Članak 96.

Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja informiranja potrošača o hrani – općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane; izrađuje propise o nutritivnom označavanju svih kategorija hrane; izrađuje propise o prirodnim mineralnim i izvorskim vodama i provodi postupak priznavanja; izrađuje propise o kvaliteti određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; izrađuje nacionalne propise o kvaliteti pojedinih kategorija hrane (ne harmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz područja nadležnosti; obavlja poslove iz područja registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o zemljopisnom podrijetlu hrane, izvornosti hrane, hrane posebnih karakteristika (tradicionalni ugled hrane) te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika, ovlaštenih kontrolnih tijela; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore shemama kvalitete hrane; nadzire i koordinira rad tijela koja izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u nadležnosti Uprave; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; surađuje sa drugim tijelima državne uprave, nadležnim inspekcijama, stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; vrši promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga. Uprava obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja, uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Uprava utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije u području fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte zakona i provedbenih propisa na području fitosanitarne politike; planira, priprema i koordinira višegodišnje i godišnje programe, monitoringe u fitosanitarnom području; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS). Uprava obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; obavlja nadzor tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; obavlja fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem; rješava o upravnim stvarima iz područja svoje nadležnosti u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja nadležnosti; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom. Uprava surađuje s nadležnim tijelima za kvalitetu hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane u okviru djelokruga; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svojega djelokruga; razmjenjuje informacije sa nacionalnim službama drugih država nadležnim za kvalitetu hrane i fitosanitarna pitanja te Europskom komisijom. Uprava sudjeluje u aktivnostima vezano uz članstvo u Europskoj uniji. Uprava sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja nadležnosti; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata iz područja nadležnosti; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga Državnoga proračuna u okviru nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti određene zakonima.

Za obavljanje poslova Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike ustrojavaju se:

9.1. Sektor za označavanje i kvalitetu hrane

9.2. Sektor fitosanitarne politike

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije.

9.1. SEKTOR ZA OZNAČAVANJE I KVALITETU HRANE

Članak 97.

Sektor za označavanje i kvalitetu hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja informiranja potrošača o hrani – općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane; izrađuje propise o nutritivnom označavanju svih kategorija hrane; izrađuje propise o prirodnim mineralnim i izvorskim vodama i provodi postupak priznavanja; izrađuje propise o kvaliteti određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; izrađuje nacionalne propise o kvaliteti pojedinih kategorija hrane (ne harmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz područja nadležnosti. Sektor obavlja poslove iz područja registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; rješava u upravnim stvarima; radi na izradi i provedbi propisa o zemljopisnom podrijetlu hrane, izvornosti hrane, hrane posebnih karakteristika (tradicionalni ugled hrane) te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika, ovlaštenih kontrolnih tijela; provodi usklađivanje akata sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore shemama kvalitete hrane; nadzire i koordinira rad tijela koja izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u nadležnosti Sektora; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; surađuje sa drugim tijelima državne uprave, nadležnim inspekcijama, sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; vrši promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Sektora za označavanje i kvalitetu hrane ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane

9.1.2. Služba za posebne oznake i promidžbu kvalitete hrane.

9.1.1. Služba za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane

Članak 98.

Služba za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja informiranja potrošača o hrani – općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane; izrađuje propise o nutritivnom označavanju svih kategorija hrane; izrađuje propise o prirodnim mineralnim i izvorskim vodama i provodi postupak priznavanja; izrađuje propise o kvaliteti određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; izrađuje nacionalne propise o kvaliteti pojedinih kategorija hrane (ne harmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz područja nadležnosti. Služba u obavljanu poslova iz područja nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te s tijelima EU i međunarodnim institucijama; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja, sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz djelokruga Službe; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljane poslova Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za opće označavanje hrane

9.1.1.2. Odjel za temeljne zahtjeve kvalitete hrane.

9.1.1.1. Odjel za opće označavanje hrane

Članak 99.

Odjel za opće označavanje hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja informiranja potrošača o hrani – općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja i nutritivnog označavanja svih kategorija hrane; izrađuje vodiče (označavanje, nutritivno označavanje) i druge dokumente iz područja nadležnosti; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja nadležnosti. Odjel u obavljanu poslova iz područja nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svog djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga; sudjeluje u izradi proračuna iz svoga djelokruga; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja nadležnosti.

9.1.1.2. Odjel za temeljne zahtjeve kvalitete hrane

Članak 100.

Odjel za temeljne zahtjeve kvalitete hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja prirodnih mineralnih i izvorskih voda; kvalitete za određene kategorije hrane: kakao i čokoladni proizvodi, jestivi kazeini i kazeinati, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu, eruka kiselina u uljima i mastima, voćni sokovi i njima srodni proizvodi, šećeri namijenjeni konzumaciji, proizvodi od tune i palamide, med, proizvodi od srdele, ekstrakti kave i ekstrakti cikorije, voćni džemovi, želei, marmelade, pekmezi te zaslađeni kesten pire; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i analiza za pojedine kategorije hrane: toplinski obrađeno mlijeko za prehranu ljudi, šećer namijenjen za konzumaciju, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu namijenjeno za konzumaciju; izrađuje nacionalne propise o kvaliteti hrane za pojedine kategorije hrane (ne harmonizirano područje) i druge propise iz područja nadležnosti. Odjel vodi upravne postupke za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; vodi evidenciju o priznatim prirodnim mineralnim i izvorskim vodama. Odjel u obavljanu poslova iz područja nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svog djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga; sudjeluje u izradi proračuna iz svoga djelokruga; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja nadležnosti.

9.1.2. Služba za posebne oznake i promidžbu kvalitete hrane

Članak 101.

Služba za posebne oznake i promidžbu kvalitete hrane obavlja poslove iz područja registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; rješava u upravnim stvarima; radi na izradi i provedbi propisa o zemljopisnom podrijetlu hrane, izvornosti hrane, hrane posebnih karakteristika (tradicionalni ugled hrane) te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika, ovlaštenih kontrolnih tijela, provodi usklađivanje akata sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore shemama kvalitete hrane; nadzire i koordinira rad tijela koja izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u nadležnosti Službe; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; prati i provodi EU i međunarodne projekte iz područja nadležnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave, sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti Službe; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; vrši promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljane poslova Službe za posebne oznake i promidžbu kvalitete hrane ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za posebne oznake kvalitete hrane

9.1.2.2. Odjel za promidžbu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

9.1.2.1. Odjel za posebne oznake kvalitete hrane

Članak 102.

Odjel za posebne oznake kvalitete hrane izrađuje i usklađuje propise u području registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda te drugim oznakama s propisima Europske unije; radi na izradi nacionalnih propisa o posebnim oznakama kvalitete hrane; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz nadležnosti te izrađuje vodiče kojima se detaljnije pojašnjava njihova primjena; provodi upravni postupak registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla, oznakom tradicionalnog ugleda i drugim oznakama na nacionalnoj razini; vodi registre registriranih oznaka te upisnike korisnika registriranih oznaka; prosljeđuje zahtjeve za registraciju naziva proizvoda na razini Europske unije; organizira sustav službenih kontrola u dijelu utvrđivanja sukladnosti registriranih proizvoda sa specifikacijom; provodi upravni postupak ovlašćivanja pravnih osoba – certifikacijskih tijela koja provode postupak utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom; provodi nadzor nad radom ovlaštenih certifikacijskih tijela; koordinira i surađuje u dijelu provedbe službenih kontrola s ovlaštenim certifikacijskim tijelima i nadležnim inspekcijama; odobrava planove kontrole za proizvode registrirane oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla koje izrađuju certifikacijska tijela; izrađuje planove kontrola za proizvode registrirane oznakom tradicionalnog ugleda; surađuje s udruženjima proizvođača autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s drugim obrazovnim, istraživačkim i stručnim institucijama u RH, Europskom komisijom i međunarodnim institucijama (FAO i drugim); sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore shemama kvalitete hrane; sudjeluje u provedbi projekata u okviru nadležnosti; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja nadležnosti.

9.1.2.2. Odjel za promidžbu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 103.

Odjel za promidžbu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; koordinira informiranje javnosti o svrsi, mogućnostima i načinima korištenja posebnih oznaka kvalitete na EU i nacionalnoj razini; vrši promociju posebnih shema kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koristeći razne oblike komunikacijskih alata; vrši promociju zaštićenih naziva proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; prikuplja informacije o potencijalnim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima s ciljem njihove registracije i zaštite nekom od oznaka; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje sa poljoprivrednim proizvođačima, prehrambenom industrijom, komorama i udruženjima u okviru djelokruga; organizira i sudjeluje na različitim skupovima i radionicama u cilju informiranja i edukacije proizvođača, kao i potrošača, o sustavu registracije i zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svog djelokruga.

9.2. SEKTOR FITOSANITARNE POLITIKE

Članak 104.

Sektor fitosanitarne politike obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja. Sektor uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Sektor utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije iz nadležnosti; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte zakona i provedbenih propisa iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoje nadležnosti; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja, priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš te ostale višegodišnje i godišnje programe, monitoringe i sve druge dokumente iz djelokruga rada; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije sa nacionalnim službama drugih država nadležnim za fitosanitarna pitanja, Europskom komisijom i drugim inozemnim institucijama iz svoga djelokruga; vodi upisnike, evidencije, objedinjava i izrađuje izvješća u okviru djelokruga Sektora; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene fitosanitarnim propisima, te surađuje s ostalim upravnim tijelima i ostalim subjektima sukladno propisanim obvezama; sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz svog djelokruga; provodi i ostale poslove iz fitosanitarnog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne politike ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja.

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo

Članak 105.

Služba za biljno zdravstvo obavlja upravne i druge propisane poslove iz područja zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa te upravne i druge poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upisa sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanja sorti poljoprivrednog bilja; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svog djelokruga rada te priprema planove i programe za njihovu provedbu; planira, koordinira i nadzire provedbu programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja i ostalih programa i projekata iz svog djelokruga rada; sudjeluje u pripremi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja, priprema i predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; priprema nacrte zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim udruženjima iz svog djelokruga; razmjenjuje informacije s relevantnim nacionalnim službama drugih država, Europskom komisijom i drugim inozemnim nadležnim institucijama; priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz djelokruga Službe; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoje nadležnosti; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća u okviru svoga djelokruga; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad sa fitosanitarnom inspekcijom, nadležnim zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, reprodukcijskom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja; surađuje s ostalim upravnim tijelima, nadležnim udruženjima iz svog djelokruga i ostalim subjektima sukladno propisanim obvezama; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Službe za biljno zdravstvo ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel zdravstvene zaštite bilja

9.2.1.2. Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal.

9.2.1.1. Odjel zdravstvene zaštite bilja

Članak 106.

Odjel zdravstvene zaštite bilja obavlja upravne poslove iz područja biljnoga zdravstva koji se odnose na zaštitu od unošenja i širenja organizama štetnih za bilje i biljne proizvode; sudjeluje u pripremi i provodi strategiju, ciljeve, planove i programe iz svoga djelokruga rada; priprema nacrte zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; donosi rješenja i druge akte, izrađuje stručne naputke i daje mišljenja iz svog djelokruga; sudjeluje u planiranju programa nadzora štetnih organizama bilja te priprema i koordinira provedbu tih programa; prati stanje štetnih organizama; sudjeluje u provedbi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja i predlaganju fitosanitarnih mjera; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svog djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama biljnog zdravstva drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama nadležnim za biljno zdravstvo; surađuje s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim institucijama uključenim u poslove zdravstvene zaštite bilja; vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije iz svog djelokruga rada; sudjeluje u izradi proračuna iz svoga djelokruga; obavlja i druge propisane poslove.

9.2.1.2. Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 107.

Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; donosi rješenja i druge akte, izrađuje stručne naputke i daje mišljenja iz svog djelokruga; izrađuje prijedloge nacrta zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; po prenesenoj nadležnosti Ministarstvu izvršava poslove iz područja Zakona o genetski modificiranim organizmima i Zakona o drogama; prati stanje u području nadležnosti, usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; prati i koordinira rad zavoda iz svoga djelokruga rada; obavlja poslove međunarodne suradnje, provodi projekte iz područja nadležnosti; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti Odjela; vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije iz svog djelokruga rada; sudjeluje u izradi proračuna iz svoga djelokruga; obavlja i druge propisane poslove.

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja

Članak 108.

Služba za sredstva za zaštitu bilja obavlja upravne, stručne i druge propisane poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svog djelokruga rada te priprema planove i programe za njihovu provedbu; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, planira, koordinira i nadzire provedbu programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, programa monitoringa ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla i ostalih programa i projekata iz svog djelokruga; priprema nacrte zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s relevantnim nacionalnim službama drugih država, Europskom komisijom i drugim nadležnim institucijama, priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; sudjeluje u pripremi prijedloga proračuna iz djelokruga Službe; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoje nadležnosti; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća u okviru svoga djelokruga; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima iz djelokruga rada Službe, surađuje s nadležnim udruženjima iz svog djelokruga; surađuje s ostalim upravnim tijelima i ostalim subjektima sukladno propisanim obvezama; provodi i ostale poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Službe za sredstva za zaštitu bilja ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za sredstva za zaštitu bilja

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida.

9.2.2.1. Odjel za sredstva za zaštitu bilja

Članak 109.

Odjel za sredstva za zaštitu bilja obavlja upravne i stručne poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja; priprema nacrte propisa iz područja sredstava za zaštitu bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih projekata iz svog djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije sa nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima nadležnim za sredstva za zaštitu bilja; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svog djelokruga rada; koordinira poslove registracije sredstava za zaštitu bilja i razmjenjuje informacije s nadležnim zavodima i ostalim stručnim i znanstvenim institucijama i upravnim tijelima uključenim u poslove iz nadležnosti Odjela; izrađuje stručne naputke i mišljenja te daje odgovore; donosi rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja i druga dopuštenja iz svog djelokruga rada; uspostavlja i vodi upisnike, popise, evidencije.

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida

Članak 110.

Odjel za održivu uporabu pesticida obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivu uporabu pesticida i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacrte propisa iz područja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, program edukacije profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, distributera i savjetnika i prati provedbu; prati stanje u području nadležnosti, usmjerava uspostavu potrebnih mjera za primjenu integrirane zaštite bilja, biološke zaštite bilja i drugih alternativa kemijskoj zaštiti bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svog djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije sa nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svog djelokruga rada; priprema godišnji program post-registracijske kontrole registriranih sredstava za zaštitu bilja i godišnje programe praćenja ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla i koordinira provedbu istih; koordinira rad i razmjenjuje informacije s nadležnim stručnim i znanstvenim institucijama i upravnim tijelima uključenim u poslove iz nadležnosti Odjela; izrađuje stručne naputke i mišljenja te daje odgovore na upite; donosi rješenja i druga dopuštenja iz svog djelokruga rada; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije, uređuje, prati stanje u području nadležnosti; upravno povezuje i po potrebi uređuje pitanja vezana uz poljoprivredu i okoliš, a posebno ona vezana uz sustav održive i smanjenje uporabe pesticida te zaštite okoliša u dijelu zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti; provodi i ostale propisane poslove iz područja nadležnosti.

9.3. SEKTOR FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Članak 111.

Sektor fitosanitarne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; obavlja fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem; rješava o upravnim stvarima iz područja svojeg djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata u okviru svoje djelatnosti; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; surađuje s državnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; planira i skrbi o izobrazbi službenika Sektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga Državnoga proračuna u dijelu koji se odnosi na Sektor; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druga tijela državne uprave; surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih zemalja, obavlja i druge poslove u okviru svojeg djelokruga određene zakonom.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne inspekcije ustrojavaju se:

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije

9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama.

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije

Članak 112.

Služba fitosanitarne inspekcije priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije, izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije; priprema stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje prijedloge i sudjeluje u pripremi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje prijedloge i sudjeluje u pripremi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; surađuje u provedbi nadzora nad radom fitosanitarnih inspektora; prema potrebi surađuje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja, objedinjuje i analizira podatke iz djelokruga rada fitosanitarne inspekcije, surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; priprema naputke i izrađuje priručnike za fitosanitarne inspektore; sudjeluje u pripremi i uspostavi informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi stručnih usavršavanja fitosanitarnih inspektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna iz svoga djelokruga; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća čiji su nositelji izrade druge ustrojstvene jedinice Ministarstva i druga tijela državne uprave; surađuje s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja; obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe Sektora; obavlja i druge poslove u okviru svojeg djelokruga određenog zakonom.

9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama

Članak 113.

Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom, uvoza genetski modificiranih organizama iz svoga djelokruga; tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; rješava o upravnim stvarima iz područja svojeg djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz svojeg djelokruga rada; koordinira i usklađuje rad Odjela – područnih jedinica fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih planova rada fitosanitarne inspekcije; inicira izmjene i surađuje u izradi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata u okviru svoje djelatnosti; sudjeluje u provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora u okviru svoje djelatnosti s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; surađuje u pripremi i uspostavi informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi stručnih usavršavanja fitosanitarnih inspektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; surađuje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna iz svoga djelokruga; surađuje s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja, prati izvršavanje godišnjeg plana rada; obavlja i druge poslove u okviru svojeg djelokruga određenog zakonom.

Za obavljanje poslova Službe fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama ustrojavaju se:

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Varaždin

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka

9.3.2.5. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split.

9.3.2.1. – 9.3.2.5. Odjeli – područne jedinice fitosanitarne inspekcije Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 114.

Odjeli – područne jedinice fitosanitarne inspekcije Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju poslove iz djelokruga fitosanitarne inspekcije u skladu sa svojom mjesnom nadležnošću, i to: inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; obavljaju fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem, uvoza genetski modificiranih organizama iz svoga djelokruga; kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima kvalitete i inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi; rješavaju u upravnim stvarima iz svojega djelokruga; obavljaju naplatu naknade za obavljene preglede i kontrolu; pripremaju i izrađuju godišnji plan rada fitosanitarne inspekcije u okviru svojega djelokruga te prate njegovo izvršavanje; prikupljaju podatke i izrađuju izvješća o radu fitosanitarne inspekcije u okviru svojega djelokruga; sudjeluju u pripremanju propisa iz djelokruga rada fitosanitarne inspekcije; sudjeluju u pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama bilja; prate i nadziru stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja, naređuju poduzimanje potrebnih mjera i kontroliraju izvršenje naređenih mjera; provode nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora u okviru svojeg djelokruga s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; surađuju s državnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama, sudjeluju u provedbi akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja granicom, sudjeluju u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; obavljaju i druge poslove u okviru svojeg djelokruga određene zakonom.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju fitosanitarni inspektori u okviru Odjela – područnih jedinica.

U Odjelima – područnim jedinicama ustrojavaju se ispostave u kojima su samostalni izvršitelji, mjesno nadležni na području cijele područne jedinice i to:

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb za područje:

1. Grada Zagreba,

2. Zagrebačke županije

3. Krapinsko-zagorske županije

4. Sisačko-moslavačke županije

5. u Karlovačkoj županiji:

– gradova: Duga Resa, Karlovac, Ozalj i Slunj

– općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje,

6. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji:

– gradova: Čazma, Daruvar i Garešnica

– općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Končanica, Sirač, Štefanje i Velika Trnovitica,

7. u Požeško-slavonskoj županiji:

– gradova: Lipik, Pakrac i Požega

– općina: Brestovac i Velika

8. u Brodsko-posavskoj županiji:

– grada Nova Gradiška

– općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Oriovac, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje

9. u Ličko-senjskoj županiji:

– općine Plitvička jezera.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Zagreb

Ispostava Krapina

Ispostava Stara Gradiška.

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Varaždin za područje:

1. Varaždinske županije,

2. Koprivničko-križevačke županije,

3. Međimurske županije,

4. Virovitičko-podravske županije

5. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji:

– gradova: Bjelovar i Grubišno Polje

– općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Varaždin

Ispostava Koprivnica

Ispostava Virovitica.

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek za područje:

1. Osječko-baranjske županije,

2. Vukovarsko-srijemske županije,

3. u Požeško-slavonskoj županiji:

– grada Pleternice

– općina: Čaglin, Jakšić, Kaptol i Kutjevo

4. u Brodsko-posavskoj županiji:

– grada Slavonski Brod

– općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Osijek

Ispostava Bajakovo

Ispostava Beli Manastir

Ispostava Vukovar

Ispostava Županja.

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka za područje:

1. Primorsko-goranske županije

2. Istarske županije

3. u Karlovačkoj županiji:

– grada Ogulin

4. u Ličko-senjskoj županiji:

– gradova: Otočac i Senj,

– općina Brinje i Vrhovine.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Rijeka

Ispostava Poreč.

9.3.2.5. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split za područje:

1. Splitsko-dalmatinske županije

2. Zadarske županije

3. Šibensko-kninske županije

4. Dubrovačko-neretvanske županije

5. u Ličko-senjskoj županiji:

– gradova: Gospić i Novalju

– općina: Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić i Udbina.

Za obavljanje poslova u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Split ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Split

Ispostava Nova Sela

Ispostava Ploče

Ispostava Karasovići

Ispostava Zadar.

10. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

Članak 115.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane u svom djelokrugu rada obuhvaća upravne poslove i poslove veterinarske inspekcije. U dijelu upravnih poslova, Uprava donosi strategiju zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu. Uprava donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe, brine o dobrobiti životinja, na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama, objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane. Uprava usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane, predlaže nacionalno zakonodavstvo u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF). U dijelu koji se odnosi na veterinarsku inspekciju djelokrug rada obuhvaća službene kontrole odnosno nadzor u području veterinarstva i to: nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti životinja, prometa i označavanja životinja, reprodukcije i farmskog uzgoja životinja, vezano za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, u objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla), u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, vezano za financiranje službenih kontrola, nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija, zaštite životinja, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarske zaštite okoliša; laboratorija, provođenja monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije. Poslovi veterinarske inspekcije obuhvaćaju i koordinaciju i komunikaciju u području sigurnosti hrane unutar tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti hrane; ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje, izradu višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola, provedbu procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima, sudjelovanje u rješavanju o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora, te druge poslove u skladu s posebnim propisima. U odnosu na međunarodni promet poslovi obuhvaćaju: poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu Europske unije; propisuje uvijete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje Republike Hrvatske; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetlaZa obavljanje poslova Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane ustrojavaju se:

10.1. Sektor za upravne, europske i financijske poslove

10.2. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

10.3. Sektor veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane

10.4. Sektor veterinarske inspekcije.

10.1. SEKTOR ZA UPRAVNE, EUROPSKE I FINANCIJSKE POSLOVE

Članak 116.

Sektor za upravne, europske i financijske poslove, prati i sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske u području veterinarstva i sigurnosti hrane s pravnom stečevinom EU i koordinira radom unutar Uprave na području donošenja nacionalnog zakonodavstva, usklađivanja zakonodavstva i primjene zakonodavstva; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja sigurnosti hrane i veterinarstva te notifikaciju direktiva u tom području; koordinira pripremu stajališta u nadležnosti rada Uprave na temelju dostavljenih prijedloga Europske komisije; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva i sigurnosti hrane; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija; prati događanja u području veterinarstva u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama; predstavlja kontakt točku u koordinaciji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE); priprema godišnji plan edukacija i sudjeluje u organizaciji edukacija u području veterinarstva i sigurnosti hrane koje se provode u suradnji s institucijama EU; predstavlja kontakt točku u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom u području edukacija u veterinarstvu; brine o sustavnoj edukaciji djelatnika Uprave, pruža stručnu pomoć pri obradi pravnih pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Uprave; pruža stručnu pomoć djelatnicima Uprave u vođenju upravnog postupka; daje mišljenje i pojašnjenja u svezi s provedbom propisa iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga rada Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga rada Uprave; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva i u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla.; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava; izrađuje prijedlog plana proračuna Uprave; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora;

Za obavljanje poslova Sektora za upravne, europske i financijske poslove ustrojavaju se:

10.1.1. Služba za upravne i europske poslove

10.1.2. Služba za troškove u veterinarstvu i financiranje službenih kontrola.

10.1.1. Služba za upravne i europske poslove

Članak 117.

Služba za upravne i europske poslove sudjeluje u izradi i planiranju zakonodavnih aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva i sigurnosti hrane te prati i izvješćuje o njegovoj provedbi odnosno njegovoj usklađenosti sa zakonodavstvom EU; zadužena je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; koordinira pripremu stajališta u nadležnosti rada Uprave na temelju dostavljenih prijedloga Europske komisije; notificira direktive u području veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; potiče i koordinira suradnju s Misijom Republike Hrvatske pri EU na području veterinarstva; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija; prati događanja u području veterinarstva u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama; predstavlja kontakt točku u koordinaciji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE); koordinira provođenje misija Ureda za hranu i veterinarstvo Europske komisije iz područja djelokruga; predstavlja kontakt točku na području edukacije u veterinarstvu, nacionalna je kontakt točka za provođenje edukacija u okviru programa »Bolji treninzi za sigurniju hranu« (»Better Training for Safer Food«) te za druge edukacije iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane koje se provode u organizaciji institucija EU; predstavlja kontakt točku u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom za edukacije u veterinarstvu; brine o sustavnoj edukaciji djelatnika Uprave, pruža stručnu pomoć djelatnicima Uprave u vođenju upravnog postupka; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga rada Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih pravnih akata iz djelokruga rada Uprave. Služba surađuje s Europskom komisijom u području veterinarstva i sigurnosti hrane;

Za obavljanje poslova Službe za upravne i europske poslove ustrojavaju se:

10.1.1.1. Odjel za upravne poslove

10.1.1.2. Odjel za europske poslove.

10.1.1.1. Odjel za upravne poslove

Članak 118.

Odjel za upravne poslove sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva i sigurnosti hrane osobito u dijelu zakonodavnih aktivnosti koje se odnose na preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; pruža stručnu pomoć djelatnicima Uprave u vođenju upravnog postupka; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga rada Uprave, a o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga rada Uprave.

10.1.1.2. Odjel za europske poslove

Članak 119.

Odjel za europske poslove sudjeluje u planiranju i izradi zakonodavnih aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području veterinarstva i sigurnosti hrane te prati i izvješćuje o njegovoj provedbi odnosno njegovoj usklađenosti sa zakonodavstvom EU; zadužen je za koordinaciju i upravljanje EU dokumentima iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; notificira direktive u području veterinarstva i sigurnosti hrane; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija; prati događanja u području veterinarstva u zemljama EU i trećim zemljama; koordinira aktivnosti i provođenje projekata za unaprjeđenje i jačanje veterinarske službe u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama ili agencijama; predstavlja kontakt točku u koordinaciji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE); koordinira provođenje misija Ureda za hranu i veterinarstvo Europske komisije iz područja djelokruga; surađuje s Europskom komisijom u području veterinarstva i sigurnosti hrane; surađuje s nadležnim tijelima za veterinarstvo i sigurnost hrane; utemeljuje suradnju s Europskom upravom za sigurnost hrane; predstavlja kontakt točku u suradnji sa TAIEX-om (Technical Assistance and Information Exchange) na području edukacije u veterinarstvu i sigurnosti hrane, nacionalna je kontakt točka za provođenje edukacija u okviru programa »Bolji treninzi za sigurniju hranu« (»Better Training for Safer Food«) te za druge edukacije iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane koje se provode u organizaciji institucija EU; predstavlja kontakt točku u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom za edukacije u veterinarstvu; brine o sustavnoj edukaciji djelatnika Uprave.

10.1.2. Služba za troškove u veterinarstvu i financiranje službenih kontrola

Članak 120.

Služba za troškove u veterinarstvu i financiranje službenih kontrola, priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva i financiranja službenih kontrola; izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu i financiranja službenih kontrola; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; izrađuje prijedlog plana proračuna Uprave; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku;. Služba obavlja poslove u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava troškova u veterinarstvu i financiranja službenih kontrola,

Za obavljanje poslova Službe za troškove u veterinarstvu i financiranje službenih kontrola ustrojavaju se:

10.1.2.1. Odjel za troškove u veterinarstvu

10.1.2.2. Odjel za financiranje službenih kontrola.

10.1.2.1. Odjel za troškove u veterinarstvu

Članak 121.

Odjel za troškove u veterinarstvu, priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s HVK i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva, kako mjera zaštite zdravlja životinja tako i svih drugih mjera u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti, kad je to potrebno izlazi na procjenu; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete posjednicima za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; izrađuje prijedlog plana proračuna Uprave veterinarstva; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja; prati potrebe i kontaktira nadležne za pribavljanje usluga i dobara za potrebe Uprave kad je to predviđeno planom.

10.1.2.2. Odjel za financiranje službenih kontrola

Članak 122.

Odjel za financiranje službenih kontrola obavlja poslove vezano za područje veterinarstva, u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla. Odjel sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, što uključuje izdavanje računa subjektima u poslovanju s hranom za provedene službene kontrole, veterinarske preglede i troškove certificiranja, kontrolira prikupljanje pristojbi i naknada za službene kontrole, dostavlja opomene subjektima u poslovanju s hranom i prijedloge za pokretanje ovršnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava, a obavlja i druge poslove u svezi s financiranjem službenih kontrola.

10.2. SEKTOR ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Članak 123.

Sektor za zaštitu zdravlja životinja, donosi strategiju zdravlja životinja u zemlji, prati, planira i donosi programe i mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje bolesti životinja, određuje mjere za nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja uključujući i zoonoze, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja. Sektor prikuplja, prati i analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu. Sektor izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) te sudjeluje u upravljanju i koordinaciji njihove provedbe. Sektor provodi i druge mjere u svrhu kontrole zdravlja životinja i osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda; zaštite ljudi od zoonoza i osiguranja dobrobiti životinja. Sektor planira i određuje način provedbe mjera ranog otkrivanja, praćenja i nadziranja bolesti životinja, te analizira učinkovitost provedenih mjera. Sektor određuje mjere za osiguranje zaštite i dobrobiti životinja u što su uključeni i uvjeti držanja životinja. Sektor priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanja zdravstvenog statusa stada u odnosu na određene bolesti životinja koje su od interesa za međunarodnu trgovinu; provodi poslove edukacije o bolestima životinja i preventivnim mjerama zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje godišnje programe nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; prati i analizira pojavu i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj i svijetu; priprema i izrađuje hitna, mjesečna i godišnja izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti; priprema krizne planove; u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja u hitnim situacijama; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi upravni nadzor u području provedbe mjera i programa nadziranja i kontrole zdravlja životinja; sudjeluje u procjeni rizika i planiranju službenih kontrola u području zdravlja životinja, dobrobiti, te identifikacije i registracije životinja; sudjeluje u planiranju financiranja provedbe mjera koje se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja i dobrobiti s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća; sudjeluje u radu stručnih tijela Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i drugih međunarodnih organizacija, agencija i tijela po pitanju bolesti životinja i zoonoza, identifikacije i registracije životinja, dobrobiti i službenih kontrola iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja i zoonoze, dobrobit životinja i identifikaciju i registraciju životinja. Priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, peradi, kunića, valionica, farmi za uzgoj divljači i krznaša, uzgajališta puževa, pčela, ribnjaka, drugih objekata akvakulture, zooloških vrtova, te vodi upisnike navedenih registriranih i odobrenih objekata. Predlaže propise i opće akte iz područja zdravlja životinja, dobrobiti životinja, zoohigijenskih uvjeta za uzgoj i držanje životinja i usklađivanje istih s pravnom stečevinom EU, obavlja edukaciju za primjenu propisa iz navedenih područja. Daje stručna mišljenja te obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja.

Za obavljanje poslova Sektora za zaštitu zdravlja životinja ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju

10.2.2. Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti.

10.2.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju

Članak 124.

Služba za veterinarsku epidemiologiju priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanju zdravstvenog statusa stada u odnosu na bolesti životinja koje su od interesa za trgovinu; provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, izrađuje godišnje programe kontrole i praćenja bolesti životinja; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; prati i analizira pojavu i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj i svijetu; procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih bolesti životinja, priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti, te o tome izvješćuje međunarodne institucije (OIE, Europsku komisiju i druge); priprema programe otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; priprema Krizne planove; u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi upravni nadzor u području zaštite zdravlja životinja; izrađuje stručne informacije, izvješća, objašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja kontrole zdravlja životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja sa pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a, Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i drugih međunarodnih organizacija, agencija i tijela po pitanju bolesti životinja i zoonoza; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja i zoonoza.

Za obavljanje poslova Službe za veterinarsku epidemiologiju ustrojavaju se:

10.2.1.1. Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika

10.2.1.2. Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju.

10.2.1.1. Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika

Članak 125.

Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, sprječavanje i iskorjenjivanje pojave bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja te istražuje razloge u slučaju izbijanja bolesti životinja; sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koje se odnose na kontrolu bolesti životinja i zoonoza s propisima EU; obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja. Odjel prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u Republici Hrvatskoj i svijetu; upravlja bazom podataka o pojavnosti bolesti životinja u Republici Hrvatskoj i podacima za stjecanje zdravstvenog statusa stada službeno slobodnog od određene bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; priprema i izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji bolesti te o tome izvješćuje veterinarske organizacije i međunarodne organizacije (OIE i dr.); provodi procjene rizika u području zdravlja životinja, razmjenjuje informacije s drugim tijelima i institucijama u vezi pojave bolesti životinja, sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koji se odnose na kontrolu bolesti životinja s propisima EU; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja. Odjel procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih zaraznih bolesti životinja te vodi poslove planiranja mjera koje se provode u kriznim situacijama; izrađuje nacionalne planove mjera koje se poduzimaju pri izbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti životinja (krizni planovi) te koordinira izradu lokalnih kriznih planova pri izradi kojih se uzima u obzir specifičnost lokalnih jedinica; organizira vježbe simulacije izbijanja zaraznih bolesti životinja i procjene primjenjivosti učinkovitosti kriznih planova na terenu; izrađuje i razmjenjuje informacije u svezi kriznog planiranja s drugim državama i/ili lokalnim tijelima, institucijama, udrugama te drugim zainteresiranima u zemlji i inozemstvu; izrađuje godišnji program za unaprjeđenje postojećih i izradu novih kriznih planova sukladno propisima i stanju zdravlja životinja na terenu; identificira tehničke nedostatke (komunikacija, provedba, uključeni subjekti i sl.) koji izravno utječu na brzinu i učinkovitost provedbe kriznih mjera; inicira i koordinira izradu kriznih planova za dijagnostičke laboratorije; organizira specifičnu edukaciju za veterinare u svezi s mjerama koje se poduzimaju u kriznim situacijama; predlaže edukativne i druge mjere za jačanje svijesti posjednika o biosigurnosnim mjerama za sprječavanje unošenja uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja, organizira specifičnu edukaciju za veterinare, posjednike životinja i proizvođače o provedbi preventivnih biosigurnosnih mjera u uzgojima životinja, izrađuje obrasce za evidentiranje i praćenje troškova provedbe mjera iskorjenjivanja bolesti; vodi evidenciju o opremljenosti lokalnih kriznih stožera; sastavlja izvješća o svakom pojedinom aktiviranju kriznih planova; sastavlja godišnja izvješća o provedenim vježbama simulacije i naučenim lekcijama; sudjeluje u izradi i usklađivanju propisa (koji se odnose na kontrolu zdravlja životinja i krizno planiranje) s propisima EU; obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja.

10.2.1.2. Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju

Članak 126.

Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju izrađuje godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, sprječavanje i iskorjenjivanje pojave bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja te istražuje razloge u slučaju izbijanja bolesti životinja; sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koje se odnose na kontrolu bolesti životinja i zoonoza s propisima EU; obavlja i druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja. Odjel provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza, izrađuje veterinarske epidemiološke studije, godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza i antimikrobne rezistencije na razini primarne proizvodnje, analizira pojavu i rasprostranjenost zoonoza u zemlji te prati kretanje zoonoza u svijetu; izrađuje preporuke za kontrolu i sprječavanje buduće pojave ili iskorjenjivanja zoonoza, vodi bazu podataka o pojavi zoonoza i posebno ažurira podatke iz kliničkih i veterinarskih dijagnostičkih laboratorija o izbijanju zoonoza u životinja; istražuje razloge za izbijanje zoonoza u životinja, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja; izrađuje mjesečna izvješća o pojavi i rasprostranjenosti zoonoza u životinja; potiče i sudjeluje i intersektoralnim aktivnostima i projektima zajedno s Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i drugim tijelima s područja zaštite zdravlja ljudi te Hrvatskom agencijom za hranu, sudjeluje u izradi zajedničkih smjernica za praćenje i iskorjenjivanje zoonoza i antimikrobne otpornosti; provodi analize u području ekonomike kontrole zoonoza te sudjeluje u planiranju financiranja provedbe mjera kontrole zoonoza; surađuje s Hrvatskim veterinarskim institutom, Veterinarskim fakultetom i drugim službenim laboratorijima u zemlji po pitanjima dijagnostike i mjera kontrole zoonoza; izrađuje stručna mišljenja, odgovora na upite o zoonozama te provodi edukacije o primjeni propisa i programa iz područja zoonoza; izrađuje godišnja izvješća o pojavi zoonoza u Republici Hrvatskoj; izrađuje godišnja izvješća o pojavi antimikrobne rezistencije; surađuje s Hrvatskom agencijom za hranu na području razmijene podataka i komunikacije sa Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA); prati i izrađuje smjernice o kontroli, praćenju i iskorjenjivanju zoonoza sukladno nacionalnim propisima i uputama OIE, WHO, EFSA, ECDC i Europske komisije; izrađuje propise o zoonozama i antimikrobnoj rezistenciji u životinja uključujući njihovo usklađivanje s pravnom stečevinom EU; te obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zoonoze.

10.2.2. Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti

Članak 127.

Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti određuje i prati ustroj i funkcioniranje veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za strategiju razvoja veterinarske službe i unaprjeđenja kvalitete; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; provodi postupak dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; provodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; provodi postupke povjeravanja poslova kontrolnim tijelima; priprema izvješća o povjerenim poslovima za Europsku komisiju; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća, pojašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe, označavanja i prometa životinja te veterinarskih informacijskih sustava s odgovarajućim propisima EU; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i OIE-a u pitanjima iz djelokruga rada ove službe. Priprema izradu sustava označavanja životinja, propise u svezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole prometa životinja, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja. Koordinira radom Hrvatske poljoprivredne agencije, ovlaštenih veterinarskih organizacija i drugih ovlaštenih označavatelja u dijelu poslova koji su im povjereni u označavanju životinja. Utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti; obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja; koordinira pripremom i provedbom veterinarskih pregleda gospodarstava kroz mrežu ovlaštenih veterinarskih organizacija, u svrhu implementacije veterinarskih propisa i savjetovanja posjednika životinja o obvezama koje iz njih proizlaze i koje moraju ispunjavati kroz višestruku sukladnost za dobivanje novčanih potpora. Sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza ovog tijela prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti ustrojavaju se:

10.2.2.1. Odjel za zaštitu životinja

10.2.2.2. Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav).

10.2.2.1. Odjel za zaštitu životinja

Članak 128.

Odjel za zaštitu životinja obavlja poslove osiguranja zaštite dobrobiti životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti po pitanju zaštite dobrobiti životinja pri držanju, uzgoju i gospodarskom uzgoju, te pri uzgoju radi daljnje prodaje kako kućnih ljubimaca tako i životinja koje se drže u svrhu proizvodnje na farmama, zaštite životinja pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata, zaštite životinja pri usmrćivanju, klanju, prijevozu, zaštite životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima i na izložbama, pri snimanju filmova i televizijskih emisija, zaštite životinja za pokuse i druga istraživanja, zaštite životinja za društvo, napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja u prirodi; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata i to upisnik odmorišta za životinje, registar prijevoznika životinja, registar pratitelja životinja, evidenciju potvrda o odobrenju prijevoznih sredstava za životinje, upisnik pravnih osoba koje obavljaju pokuse na životinjama, upisnik pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju životinje za pokuse te za proizvodnju bioloških pripravaka, upisnik uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, upisnik objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca, upisnik zooloških vrtova, upisnik skloništa za životinje, upisnik trgovina za prodaju kućnih ljubimaca; provodi upravni nadzor u području zaštite dobrobiti životinja; surađuje s udrugama za zaštitu životinja i sličnim nevladinim udrugama; surađuje sa znanstveno-istraživačkim institucijama iz područja zaštite životinja, prikuplja te analizira podatke s terena i od udruga za zaštitu životinja o vrsti i intenzitetu problema u području zaštite dobrobiti životinja te o načinu, opsegu i intenzitetu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite životinja; priprema strategiju u području zaštite životinja, prati, kontrolira i analizira njegovu provedbu te organizira i provodi mjere za stalno unaprjeđivanje, prati program za praćenje i analiziranje te izvješćivanje o postupanjima protivno odredbama propisa iz područja zaštite životinja, organizira seminare i stručne skupove iz područja zaštite životinja, izrađuje stručne informacije, izvješća, objašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, odobrava programe osposobljavanja osoblja pravnih i fizičkih osoba koje brine o životinjama te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja zaštite dobrobiti životinja; obavlja izradu i usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite dobrobiti životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u provedbi projekata prilagodbe nacionalnih propisa s propisima EU, sastavlja izvješća za Europsku komisiju iz područja zaštite životinja, predlaže smjernice i mjere razvoja u skladu s preporukama OIE-a i obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnosi na zaštitu dobrobiti životinja.

10.2.2.2. Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav)

Članak 129.

Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav) određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati za dobivanje javnih ovlasti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; utvrđuje uvjete i vodi upisnik objekata za poslovanje s reprodukcijskim materijalom; provodi postupak dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; provodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za unaprjeđenje kvalitete u provedbi veterinarske djelatnosti; sudjeluje u pripremi godišnjih i višegodišnjih programa službenih kontrola; izrađuje stručne informacije, izvješća, tumači propise u području djelokruga rada, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja ustroja i organizacije veterinarske službe s odgovarajućim propisima EU; priprema i koordinira provedbom mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa kroz sustav veterinarskih pregleda gospodarstava. Priprema propise potrebne za funkcioniranje SVIS-a te obavlja odgovarajuće poslove na uspostavi i održavanju SVIS-a, izrađuje i održava web-stranice Uprave; prikuplja prijedloge, analizira i koordinira predlaganjem mjera za unaprjeđenje kvaliteta; analizira potrebe Uprave glede računalne opreme i računalnih programa te priprema svu potrebnu dokumentaciju za nabavu, educira djelatnike Uprave u korištenju računalne opreme i programa; osigurava funkcionalnost prikupljanja, obrade i distribucije podataka u informacijskom sustavu Uprave; daje stručnu pomoć djelatnicima Uprave u korištenju informatičkog sustava te obavlja i druge poslove koji su u svezi SVIS-a. Odjel priprema izradu sustava označavanja i registracije životinja, propise u svezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole prometa životinja, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja, kontrolira ispunjavanje obveza Hrvatske poljoprivredne agencije prema sklopljenom Ugovoru o povjeravanju poslova vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja. Priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za stočne sajmove, sabirne centre i trgovce životinjama te vodi upisnike navedenih objekata, sudjeluje u procjeni rizika te planira službene kontrole u području označavanja i registracije životinja, registracije farmi i kontrole prometa životinja; izrađuje stručne informacije, izvješća, objašnjava propise, daje stručna mišljenja i odgovara na upite, te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja označavanja i registracije životinja te veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za držanje životinja s odgovarajućim propisima EU; priprema i dostavlja obvezna izvješća Europske komisije iz područja djelokruga rada te sudjeluje na tehničkim sastancima vezanim uz pitanja označavanja životinja i prometa životinja.

10.3. SEKTOR VETERINARSKOG JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE

Članak 130.

Sektor veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane u odnosu na provedbu veterinarske djelatnosti i osiguravanje opće sigurnosti hrane u cilju zaštite zdravlja ljudi u području hrane, hrane životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) i kontrole rezidua u hrani i hrani za životinje obavlja sljedeće poslove: planira i usklađuje propise iz područja veterinarskog javnog zdravstva (u daljnjem tekstu: VJZ) i sigurnosti hrane sa zakonodavstvom EU; planira i izrađuje zakonodavstvo vezano za organizaciju nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje i drugih propisa iz djelokruga rada; izrađuje nacionalne propise; upravlja incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu, hranu životinjskog podrijetla, nusproizvode životinjskog podrijetla, hranu za životinje, VMP, te za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa vezanih uz službene kontrole iz područja djelokruga sa zakonodavstvom EU, te u izradi nacionalnih propisa vezanih uz službene kontrole u području djelokruga rada; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja djelokruga rada; izrađuje procedure, vodiče i surađuje u izradi kontrolnih lista iz područja nadležnosti; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa (rezidua u hrani i hrani za životinje, monitoringa mora i školjkaša i dr.); prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata); sudjeluje u radu kriznih stožera sukladno djelokrugu rada; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP-a; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području VJZ, sigurnosti hrane, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i VMP; vodi upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnike VMP-a odobrenih za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj; vodi druge upisnike u odnosu na proizvodnju i promet VMP-a; surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravlje vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; procjenjuje vodiče dobre higijenske, dobre proizvođačke i dobre distributivne prakse izrađene od strane udruga proizvođača; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama u obavljanju poslova iz područja djelokruga rada; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Sektora.

Za obavljanje poslova Sektora veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane ustrojavaju se:

10.3.1. Služba za sigurnost hrane

10.3.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla.

10.3.1. Služba za sigurnost hrane

Članak 131.

Služba za sigurnost hrane planira i usklađuje propise iz područja hrane te hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; planira i izrađuje zakonodavstvo vezano za organizaciju nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje i drugih propisa iz djelokruga rada; izrađuje nacionalne propise za uspostavu sustava kako bi se omogućila provedba europskih propisa, te s ciljem olakšavanja primjene propisa, osobito malim subjektima u poslovanju s hranom; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene za hranu i hranu životinjskog podrijetla; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o donesenim nacionalnim mjerama; upravlja incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području VJZ i sigurnosti hrane; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu, hranu životinjskog podrijetla; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu, hranu životinjskog podrijetla, te za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane i hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnog programa monitoringa (mora i školjkaša i dr.); prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata, te druga izvješća iz djelokruga rada i prosljeđuje ih Europskoj komisiji; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje vodiče dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse izrađene od strane udruga proizvođača; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama u obavljanju poslova iz djelokruga rada; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravlje vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova Službe za sigurnost hrane ustrojavaju se:

10.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

10.3.1.2. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

10.3.1.3. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

10.3.1.4. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

10.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

Članak 132.

Odjel za opće principe sigurnosti hrane planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja sigurnosti hrane i izrađuje nacionalne propise; izrađuje opće propise o hrani, propise vezane uz djelatnost Hrvatske agencije za hranu, propise o općim zahtjevima higijene, o mikrobiološkim kriterijima za hranu; izrađuje propise o hitnim mjerama koje se odnose na hranu i hranu za životinje neživotinjskog podrijetla koja se uvozi i predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost i uređuje način obavljanja pregleda te mjesta na kojima će se obavljati pregledi; izrađuje listu hrane i sudjeluje u izradi liste hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja se uvozi i predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i mjera vezano uz hranu; surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravlje vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; izrađuje te sudjeluje u izradi i drugih propisa u okviru djelokruga; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga; izrađuje vodiče (za hitne mjere; sljedivost, povlačenje i opoziv; mikrobiološke kriterije i dr.) te druge dokumente iz područja djelokruga; izrađuje izvješća u okviru djelokruga rada; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; organizira i provodi vježbe simulacija u cilju provjere učinkovitosti općeg plana upravljanja krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; procjenjuje vodiče dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse izrađene od strane udruga proizvođača; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama u djelokrugu rada; vodi evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.3.1.2. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

Članak 133.

Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla planira i usklađuje propise iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (objekti za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara, mesa peradi i lagomorfa, mesa uzgojene divljači; objekti za preradu mesa, za mesne pripravke i za strojno otkošteno meso, objekti za žive školjkaše; objekti za proizvode ribarstva; objekti za mlijeko i mliječne proizvode; sabirni centri za mlijeko; objekti za jaja i proizvode od jaja; objekti za puževe, žablje krakove, preradu topljene životinjske masti i čvaraka; za obradu želudaca, mjehura i crijeva; objekti za preradu želatine i proizvodnju kolagena; objekti za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda; objekti za skladištenje, prepakiravanje i veleprodaju); sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa: u cilju uspostavljanja sustava i olakšavanja provedbe propisa subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih posebnih zahtjeva higijene hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima te međunarodnim institucijama u djelokrugu rada; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje vodiče za dobru higijensku praksu; izrađuje, prati i koordinira provedbu državnog programa monitoringa (mora i školjkaša i dr.); izvještava o provedbi državnog programa monitoringa (mora i školjkaša i dr.); sudjeluje u praćenju i provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.3.1.3. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 134.

Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla te službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa za uspostavu sustava kako bi se omogućila provedba europskih propisa, te s ciljem olakšavanja primjene propisa, osobito malim subjektima u poslovanju s hranom; sudjeluje u izradi nacionalnih mjera za prilagodbu propisanih zahtjeva higijene za hranu životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla, posebice u odnosu na postupak odobravanja i registriranja objekata; prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; daje upute i izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata i prosljeđuje ih Europskoj komisiji; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi, ažurira i objavljuje: upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima, upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju odobrenje izvoza u EU te o tome izvještava Europsku komisiju; vodi evidencije objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su brisani iz upisnika; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga Odjela.

10.3.1.4. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

Članak 135.

Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) planira i izrađuje zakonodavstvo vezano za organizaciju nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje i drugih propisa iz područja djelokruga; daje stručna tumačenja odredbi propisa iz područja djelokruga; izrađuje vodiče (RASFF i dr.) i druge dokumente iz djelokruga rada; prati obavijesti i osigurava kontinuiranu komunikaciju s tijelima i institucijama uključenim u sustav brzog uzbunjivanja; upravlja, kontinuirano unaprjeđuje, održava i koordinira Sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF); izrađuje periodička izvješća i analize podataka dobivenih kroz sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; odgovoran je za obavještavanje javnosti o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i životinja; izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti; nacionalna je kontakt točka za suradnju s Europskom komisijom za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.3.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

Članak 136.

Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacionalne propise: u cilju uspostavljanja sustava, s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o određenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje i prometa VMP, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području VMP, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa rezidua u hrani i hrani za životinje; izrađuje izvješća i izvještava Europsku komisiju; prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnike registriranih subjekata i odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnik VMP, te pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu; vodi upisnike nositelja odobrenja za poslovanje na malo i veliko s VMP; vodi postupke odobravanja VMP; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova Službe za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla ustrojavaju se:

10.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

10.3.2.2. Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša.

10.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

Članak 137.

Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacionalne propise u cilju uspostavljanja sustava proizvodnje, prometa i kontrole prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode i kontrolu rezidua zemalja članica EU i trećih zemalja, s Europskom medicinskom agencijom (EMA) i s drugim nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje, prometa i kontrole prometa VMP; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području proizvodnje i prometa VMP i kontrole rezidua; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua; izrađuje Državni program monitoringa rezidua (DPMR) za tekuću godinu; obavlja stručne i upravne poslove iz područja provedbe DPMR; prati i nadzire provedbu DPMR-a, te izrađuje izvješća o provedbi toga plana; dostavlja Europskoj komisiji plan i izvješća o provedbi DPMR-a; prati i analizira međunarodne propise i standarde za rezidue i ostatke tvari s farmakološkim djelovanjem te ostatke njihovih metabolita i drugih tvari koje se prenose na životinjske proizvode i mogu biti škodljive za zdravlje ljudi; priprema godišnja izvješća o provedenom DPMR; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i s VMP; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua i hrane za životinje; vodi postupak odobravanja VMP; vodi upisnik VMP odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na malo; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na veliko; vodi upisnik proizvođača VMP; vodi druge registre i evidencije vezane uz proizvodnju i promet VMP; uspostavlja i vodi sustav mjera vezanih uz otkrivanje, prikupljanje podataka, procjenu i postupanje u slučaju nuspojava VMP -farmakovigilancije; dostavlja periodičke izvještaje o neželjenim djelovanjima VMP na ljudima i životinjama, sukladno procedurama opisanim u vodičima EU; surađuje s tijelima kojima je nadležno tijelo prenijelo dio ovlasti u dijelu odobravanja VMP; surađuje s Europskom medicinskom agencijom u projektu QRD – lingvistic revue; prevodi na hrvatski jezik dokumente vezane za centralno odobrene VMP u EU; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.3.2.2. Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša

Članak 138.

Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša usklađuje propise iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom za životinje i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje nacionalne propise: u cilju uspostavljanja sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla; s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; surađuje s tijelima nadležnima za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje tumačenja propisa iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; prati i izvještava o količini nastalih, prikupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata za proizvodnju u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u poslovanju s hranom za životinje; vodi Registar primarnih proizvođača hrane za životinje; vodi upisnik registriranih subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

10.4. SEKTOR VETERINARSKE INSPEKCIJE

Članak 139.

Sektor veterinarske inspekcije obavlja službene kontrole u području veterinarstva, što podrazumijeva svaki oblik kontrole koji se provodi u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje, i nusproizvodima životinjskog podrijetla; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole, provodi službene kontrole proizvodnje i prometa VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nadzire provođenje svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, obavlja službene kontrole i nadzor nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; obavlja nadzor nad radom veterinarskih organizacija; provodi službene kontrole zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; provodi službene kontrole veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te životinjskim lešinama i nusproizvodima životinjskog podrijetla, čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja, provodi službene kontrole nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; provodi službene kontrole nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; obavlja službene kontrole nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; obavlja službene kontrole laboratorija koji obavljaju analize u području veterinarstva; obavlja službene kontrole nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo; sudjeluje u provedbi edukacija iz područja veterinarstva; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije; provodi procjenu rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije; provodi kontrolno-instuktivni nadzor nad radom veterinarskih inspektora u područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada, sudjeluje u pripremi dokumentacije za rješavanje o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora; razmatra zakonitost i ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava, o tome sastavlja pismeno izvješće i prijedlog odluke koje dostavlja Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu; obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika vezano za međunarodni prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; surađuje, prema potrebi, s drugim inspekcijskim službama, upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te službama za informiranje.

Za obavljanje poslova Sektora veterinarske inspekcije ustrojavaju se:

10.4.1. Služba veterinarske inspekcije

10.4.2. Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa

10.4.3. Služba za planiranje i veterinarske inspekcije.

10.4.1. Služba veterinarske inspekcije

Članak 140.

Služba veterinarske inspekcije provodi inspekcijski nadzor i službene kontrole u skladu s propisima iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane, zaštite životinja te drugim posebnim propisima, donosi godišnji plan službenih kontrola; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole. Službene kontrole provode veterinarski inspektori, i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar poljoprivrede. Službene kontrole podrazumijevaju svaki oblik kontrole, koja se provodi u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom veterinarsko-medicinskih proizvoda i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu veterinarsko-medicinskih proizvoda; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije ustrojavaju se:

10.4.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

10.4.1.2. Odjel – veterinarski ured Osijek

10.4.1.3. Odjel – veterinarski ured Rijeka

10.4.1.4. Odjel – veterinarski ured Požega

10.4.1.5. Odjel – veterinarski ured Split

10.4.1.6. Odjel – veterinarski ured Šibenik

10.4.1.7. Odjel – veterinarski ured Varaždin

10.4.1.8. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Zapad

10.4.1.9. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Istok

10.4.1.10. Odjel – veterinarski ured Glina

10.4.1.11. Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba

10.4.1.12. Odjel – veterinarski ured Dubrovnik

10.4.1.13. Odjel – veterinarski ured Koprivnica

10.4.1.14. Odjel mobilnih jedinica za kontrolu dobrobiti životinja u prometu.

10.4.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

Članak 141.

Odjel – veterinarski ured Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Bjelovar ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Bjelovar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Daruvar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Čazma obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Grubišno Polje obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Garešnica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.2. Odjel – veterinarski ured Osijek

Članak 142.

Odjel – veterinarski ured Osijek, sa sjedištem u Osijeku, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Osijek ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Osijek obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Donji Miholjac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Beli Manastir obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Đakovo obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Našice obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Valpovo obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vukovar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vinkovci obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Županja obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.3. Odjel – veterinarski ured Rijeka

Članak 143.

Odjel – veterinarski ured Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Rijeka ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Rijeka obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pula obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Labin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pazin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Poreč obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Rovinj obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Gospić obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

– Ispostava Krk obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.4. Odjel – veterinarski ured Požega

Članak 144.

Odjel – veterinarski ured Požega, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Požega ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Slavonski Brod obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Nova Gradiška obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Požega obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pakrac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

– Ispostava Virovitica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Slatina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Orahovica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.5. Odjel – veterinarski ured Split

Članak 145.

Odjel – veterinarski ured Split, sa sjedištem u Splitu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Splitsko-dalmatinske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Split ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Split obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Imotski obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sinj obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.6. Odjel – veterinarski ured Šibenik

Članak 146.

Odjel – veterinarski ured Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Šibensko-kninske županije i Zadarske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Šibenik ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Šibenik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Drniš obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zadar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Biograd na Moru obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pag obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.7. Odjel – veterinarski ured Varaždin

Članak 147.

Odjel – veterinarski ured Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije i Međimurske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Varaždin ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Varaždin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ivanec obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Krapina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Donja Stubica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zlatar obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Čakovec obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.8. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Zapad

Članak 148.

Odjel – veterinarski ured Zagreb – Zapad, sa sjedištem u Jastrebarskom, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Zagrebačke županije i Karlovačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Zagreb – Zapad ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Samobor obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zaprešić obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Zaprešića i općina za koje je nadležan

– Ispostava Jastrebarsko obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Jastrebarskog i općina za koje je nadležan

– Ispostava Karlovac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području grada Karlovca i općina za koje je nadležan

– Ispostava Duga Resa obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ogulin obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.9. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Istok

Članak 149.

Odjel – veterinarski ured Zagreb – Istok, sa sjedištem u Dugom Selu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Zagrebačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Zagreb – Istok ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima

– Ispostava Velika Gorica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Dugo Selo obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ivanić-Grad obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vrbovec obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sveti Ivan Zelina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.10. Odjel – veterinarski ured Glina

Članak 150.

Odjel – veterinarski ured Glina ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Sisačko-moslavačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Glina ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Sisak obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Glina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Kutina obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Novska obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Petrinja obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.11. Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba

Članak 151.

Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Grada Zagreba.

10.4.1.12. Odjel – veterinarski ured Dubrovnik

Članak 152.

Odjel – veterinarski ured Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Dubrovačko-neretvanske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Dubrovnik ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Dubrovnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Korčula obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Metković obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.13. Odjel – veterinarski ured Koprivnica

Članak 153.

Odjel – veterinarski ured Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga rada veterinarske inspekcije u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Križevačko-koprivničke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Koprivnica ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Križevci obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Koprivnica obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Đurđevac obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.4.1.14. Odjel mobilnih jedinica za kontrolu dobrobiti životinja u prometu

Članak 154.

Odjel mobilnih jedinica za kontrolu dobrobiti životinja u prometu ustrojava se za provođenje inspekcijskog nadzora nad pošiljkama živih životinja u prometu i ovlašten je za zaustavljanje vozila koja prevoze životinje. Poslovi odjela uključuju: dokumentacijski pregled isprava koje prate pošiljke životinja; fizički pregled životinja na prijevoznom sredstvu; pregled prijevoznog sredstva kojim se životinje prevoze; vođenje evidenciju o pregledanim pošiljkama te pripremu izvješća o provedenim pregledima pošiljaka; u slučaju utvrđenih nesukladnosti ovlašten je za naplatu mandatnih kazni.

10.4.2. Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa

Članak 155.

Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu Europske unije; propisuje uvjete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje Republike Hrvatske; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa, a vezano za zaštitu zdravlja životinja i ljudi, obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

Za obavljanje poslova Službe granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa ustrojavaju se sljedeći odjeli:

10.4.2.1. Odjel granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb

10.4.2.2. Odjel granična veterinarska postaja Luka Rijeka

10.4.2.3. Odjel granična veterinarska postaja Luka Ploče

10.4.2.4. Odjel granična veterinarska postaja Karasovići

10.4.2.5. Odjel granična veterinarska postaja Nova Sela

10.4.2.6. Odjel granična veterinarska postaja Stara Gradiška

10.4.2.7. Odjel granična veterinarska postaja Bajakovo

10.4.2.8. Odjel za međunarodni promet.

10.4.2.1. Odjel granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb

Članak 156.

Odjel granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka određenih vrsta životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu;vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.2. Odjel granična veterinarska postaja Luka Rijeka

Članak 157.

Odjel granična veterinarska postaja Luka Rijeka obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu;vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.3. Odjel granična veterinarska postaja Luka Ploče

Članak 158.

Odjel granična veterinarska postaja Luka Ploče obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu;vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.4. Odjel granična veterinarska postaja Karasovići

Članak 159.

Odjel granična veterinarska postaja Karasovići obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka određenih vrsta životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla,hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.5. Odjel granična veterinarska postaja Nova Sela

Članak 160.

Odjel granična veterinarska postaja Nova Sela obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka određenih vrsta životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu;vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.6. Odjel granična veterinarska postaja Stara Gradiška

Članak 161.

Odjel granična veterinarska postaja Stara Gradiška obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.7. Odjel granična veterinarska postaja Bajakovo

Članak 162.

Odjel granična veterinarska postaja Bajakovo obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljake koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji obskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane za međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka.

10.4.2.8. Odjel za međunarodni promet

Članak 163.

Odjel za međunarodni promet sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i propisa na razini Europske unije kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu Europske unije; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta, te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih zemalja; određuje vrstu i način dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla; nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; prati međunarodne propise izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla; nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; prati epizootiološku situaciju u državama izvoznicama, a osobito pojavu opasnih zaraznih bolesti koje nanose veliku ekonomsku štetu; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza; sudjeluje u izradi zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; izrađuje nacionalni godišnji plan uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza; definira potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti uvezeni životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla iz uvoza i provoza; sudjeluje u procjeni posljedica (za zdravlje ljudi i životinja, ekonomsku štetu) od unošenja nepoželjnih mikroorganizama i/ili drugih štetnih tvari; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; sudjeluje u provedbi i organizaciji sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa, a vezano za zaštitu zdravlja životinja i ljudi.

10.4.3. Služba za planiranje i veterinarske inspekcije

Članak 164.

Služba za planiranje i veterinarske inspekcije obavlja sljedeće poslove: daje stručno mišljenje, objašnjenja i upute vezano za primjenu propisa u području inspekcijskog nadzora veterinarskim inspektorima u Odjelima – područnim jedinicama; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom veterinarskih inspektora u Odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; analizira rad i aktivnosti veterinarske inspekcije i predlaže rješenja za poboljšanje rada i osposobljavanja veterinarskih inspektora; organizira i provodi edukacije; sudjeluje u postupku ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija za zdravlje životinja, hranu i hranu za životinje; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola te godišnjih izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa; izrađuje pisane procedure i kontrolne liste za provođenje službenih kontrola; izrađuje vodiče i druge dokumente iz područja veterinarske inspekcije; obavlja, prema potrebi, i poslove višeg veterinarskog inspektora u postupcima prvog stupnja, uključujući i procjenu sustava samokontrole subjekata pod nadležnošću veterinarske inspekcije; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; priprema dokumentaciju za rješavanje o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora, razmatra navode žalbe, ispituje zakonitost i ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporavao, o tome sastaviti izvješće i prijedlog odluke koju dostavlja Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu; sudjeluje u provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; surađuje, prema potrebi, s drugim inspekcijskim službama, upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te službama za informiranje; obavlja druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Za obavljanje poslova Službe za planiranje i veterinarske inspekcije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

10.4.3.1. Odjel za planiranje i koordinaciju službenih kontrola

10.4.3.2. Odjel veterinarske inspekcije.

10.4.3.1. Odjel za planiranje i koordinaciju službenih kontrola

Članak 165.

Odjel za planiranje i koordinaciju službenih kontrola planira, koordinira i usklađuje zakonodavstvo vezano za provođenje službenih kontrola koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja; izrađuje vodiče i druge dokumente iz područja djelokruga; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije i Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje; koordinira izradu godišnjih planova službene kontrole i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; koordinira izradu procedura za provođenje službenih kontrola; sudjeluje u provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; sudjeluje u postupku propisivanju postupka i načina ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za zdravlje životinja, hranu i hranu za životinje te uvjeta kojima moraju udovoljiti laboratoriji kako bi bili ovlašteni za potrebe službene kontrole zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija u dijelu u djelokrugu rada Uprave; obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području sigurnosti hrane, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih upravnih organizacija unutar Ministarstva, kao i ostalih tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti hrane, zdravlja i zaštite životinja u suradnji sa svim tijelima državne uprave nadležnim za provođenje službenih kontrola; Sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo te pisanih procedura službenih kontrola.

10.4.3.2. Odjel veterinarske inspekcije

Članak 166.

Odjel veterinarske inspekcije daje stručno mišljenje, objašnjenja i daje upute vezano za primjenu propisa u području inspekcijskih nadzora veterinarskim inspektorima u Odjelima – područnim jedinicama; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom veterinarskih inspektora u Odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; analizira rad i aktivnosti veterinarske inspekcije i predlaže rješenja za poboljšanje rada i osposobljavanja veterinarskih inspektora; organizira i provodi edukacije; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola te godišnjih izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa; izrađuje pisane procedure i kontrolne liste za provođenje službenih kontrola; obavlja, prema potrebi, i poslove višeg veterinarskog inspektora u postupcima prvog stupnja, uključujući i procjenu sustava samokontrole subjekata pod nadležnošću veterinarske inspekcije; priprema dokumentaciju za rješavanje o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora, razmatra navode žalbe, ispituje zakonitost i ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava, o tome sastavlja izvješće i prijedlog odluke koju dostavlja Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu; surađuje, prema potrebi, s drugim inspekcijskim službama, upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te službama za informiranje; obavlja druge poslove u skladu s posebnim propisima.

11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Članak 167.

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog reprodukcijskog materijala, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima na području suzbijanja korupcije i sive ekonomije; sudjeluje u provođenju pravila zaštite tržišnog natjecanja; brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; prati stanje u okviru djelokruga rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovorna za stanje u okviru svoga djelokruga rada; predlaže i izrađuje strateške dokumente, zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente iz svoga djelokruga rada; u okviru svog djelokruga rada prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja: daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; provodi međunarodnu suradnju i u okviru djelokruga rada sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnik, te provedbi ukupne pravne stečevine Europske unije; vezano na djelokrug rada predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća Europske unije, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou, vodi propisane evidencije i upisnike; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstava u sklopu Ministarstva, kao i drugih javnopravnih tijela; prati stanje te pruža stručnu pomoć i savjete; obavlja inspekcijski nadzor; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, kao i drugim institucijama.

Za obavljanje poslova u Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije ustrojavaju se:

11.1. Sektor šumarstva

11.2. Sektor lovstva

11.3. Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu

11.4. Sektor drvne industrije.

11.1. SEKTOR ŠUMARSTVA

Članak 168.

Sektor šumarstva obavlja upravne i stručne poslove u provedbi zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga rada; prati stanje u okviru djelokruga rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje strateške dokumente, zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; u okviru djelokruga rada provodi međunarodnu suradnju, sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnik, te sudjeluje u provedbi ukupne pravne stečevine Europske unije; dostavlja izvješća međunarodnim institucijama i tijelima; vezano na djelokrug rada predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća Europske unije, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou, prati rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnih tijela u okviru djelokruga rada; vodi evidenciju šuma, šumskog zemljišta i ostale propisane upisnike i registre, te sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim javnopravnim tijelima i institucijama; prati stanje u djelokrugu rada te inicira rješavanje pojedinih pitanja; u okviru djelokruga rada prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja: pomaže pri provođenju javnih natječaja; izrađuje nacrte ugovora, te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Sektora; radi na pripremi i izradi politika vezanih uz djelokrug rada, kao i ostalih dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstava u sklopu Uprave i Ministarstva, kao i drugih javnopravnih tijela; pruža stručnu pomoć strankama u postupku; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga rada; surađuje s drugim institucijama; obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga rada.

Za obavljanje poslova u Sektoru šumarstva ustrojavaju se:

11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama

11.1.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje šumarstva.

11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama

Članak 169.

Služba za održivo gospodarenje šumama prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; izrađuje nacrte zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga upravljanja, uređivanja i gospodarenja šumama; koordinira inventuru šumskih resursa; usklađuje i prati propise i opće akte iz svoga djelokruga; u okviru djelokruga rada sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnik, te provedbi ukupne pravne stečevine Europske unije; prati stanje u djelokrugu prostornog planiranja, s posebnim osvrtom na šumarstvo; sudjeluje u radu međunarodnih institucija u okviru svoga djelokruga; prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja: nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova, vodi popis šuma i šumskog zemljišta; nadzire rad strukovne Komore i drugih javnopravnih tijela iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Službe; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupcima ovrhe i sudskim postupcima, prema djelokrugu rada; sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske, poduzima mjere za unaprjeđenje stanja, inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja, surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru, te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa iz svoga djelokruga rada; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz svoga djelokruga rada; uspostavlja i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svoga djelokruga rada.

Za obavljanje poslova u Službi za održivo gospodarenje šumama ustrojavaju se:

11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma

11.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama

11.1.1.3. Odjel za pravne poslove u šumarstvu.

11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma

Članak 170.

Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; izrađuje nacrte provedbenih propisa iz djelokruga rada; u okviru djelokruga rada sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnik, te provedbi ukupne pravne stečevine Europske Unije; prati stanje u djelokrugu gospodarenja i uređivanja šuma, te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; sudjeluje u odobravanju šumskogospodarskih planova; vodi popis šuma i šumskog zemljišta; radi na izradi baze podataka vezano za Nacionalnu inventuru šumskih resursa (CRONFI), priprema podlogu za natječaje Nacionalne inventure šumskih resursa, vrši kontrolu svih radova vezano za inventuru šumskih resursa, a posebno terenskih; prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja: odobrava opseg nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika; vodi evidencije i prati stanje u šumama šumoposjednika; vodi Upisnik šumoposjednika i Upisnik proizvođača božićnih drvaca; predlaže mjere za poboljšanje stanja u šumama šumoposjednika; inicira osnivanje udruga šumoposjednika; prati i usklađuje rad tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu i tijela javne vlasti u okviru svoga djelokruga; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te udrugama šumoposjednika u okvirima svoga djelokruga; rješava u upravnim stvarima i pruža stručnu pomoć i savjete šumoposjednicima i njihovim udrugama; u koordinaciji s odjelom nadležnim za poslove međunarodne suradnje u šumarstvu surađuje s međunarodnim institucijama i tijelima vezanim za šume šumoposjednika; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; u okviru djelokruga rada izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona iz djelokruga rada; provodi upravni nadzor; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama

Članak 171.

Odjel za upravljanje šumama obavlja stručne i administrativne poslove i daje mišljenje na prostorno plansku dokumentaciju u cilju očuvanja šumskog ekosustava; izdaje posebne uvjete i suglasnosti za zahvate u prostoru; prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije; sudjeluje u postupku utvrđivanja interesa Republike Hrvatske; izrađuje nacrte provedbenih propisa iz djelokruga rada; sudjeluje u postupcima izdavanja akata vezanih za krčenje odnosno čistu sječu šume; sudjeluje u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske; provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada; provodi postupke za zakup ili osnivanje služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; radi na prilagodbi propisa i općih akata iz djelokruga rada; u okviru djelokruga rada sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnik, te provedbi ukupne pravne stečevine Europske unije; sudjeluje u radu međunarodnih institucija i drugih tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga; u okviru djelokruga rada izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske; sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugim radnim tijelima po posebnim propisima, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona; provodi upravni nadzor; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.1.3. Odjel za pravne poslove u šumarstvu

Članak 172.

Odjel za pravne poslove u šumarstvu izrađuje nacrte ugovora građanskog prava, provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora; ostvaruje suradnju s drugim upravnim organizacijama, odnosno unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a po potrebi i s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata iz djelokruga Sektora, koordinira upravne i sudske postupke, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa te pruža stručnu pomoć u uredskom poslovanju Sektora; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Sektora, pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima, te sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora i drugih; obavlja stručne poslove i vodi postupke za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje infrastrukture, te pruža stručnu pomoć u postupcima za osnivanje prava služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske; izrađuje stručna mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, priprema i izrađuje godišnji plan rada i izvješća o radu; sastavlja odgovore i očitovanja na upite drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz djelokruga Sektora, sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva a koji su iz djelokruga Sektora te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

11.1.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje šumarstva

Članak 173.

Služba za razvoj i unaprjeđenje šumarstva prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; izrađuje nacrte zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga rada Službe; koordinira i sudjeluje u izradi zakonskih propisa iz djelokruga rada Sektora; inicira i koordinira izradu te prema potrebi dopunjuje šumarske strateške dokumente (Strategiju, Program, Politiku) sve usklađeno s važećim nacionalnim propisima i općim aktima, te postojećim međunarodnim propisima i obvezama; koordinira i sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnik, te provedbi ukupne pravne stečevine Europske unije; vezano na djelokrug rada Sektora predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća Europske unije, kao i radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou; prati stanje u djelokrugu zaštite šuma i genetskih resursa te provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; prati i analizira te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara; nadzire rad strukovne Komore i drugih javnopravnih tijela iz svoga djelokruga; koordinira i sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske; surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; prema ukazanoj potrebi vrši konzultacije s dionicima iz sektora šumarstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa iz svoga djelokruga rada; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz svoga djelokruga rada; uspostavlja i vodi informacijski sustav zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svoga djelokruga rada.

Za obavljanje poslova u Službi za razvoj i unaprjeđenje šumarstva ustrojavaju se:

11.1.2.1. Odjel za šumarske politike i strategije

11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa.

11.1.2.1. Odjel za šumarske politike i strategije

Članak 174.

Odjel za šumarske politike i strategije inicira i koordinira izradu, te prema ukazanoj potrebi nadopunjava šumarske strateške dokumente (Strategiju, Program, politike) sve usklađeno s važećim nacionalnim propisima i općim aktima, te postojećim međunarodnim propisima i obvezama; koordinira i sudjeluje u pripremi zakonskih propisa iz područja djelokruga rada Sektora, te izrađuje nacrte provedbenih propisa iz djelokruga rada Odjela; vezano na djelokrug rada Odjela predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća Europske unije, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou, te posljedično tome surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; u okviru djelokruga rada Odjela izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja djelokruga rada Odjela sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama kako u Republici Hrvatskoj, tako i na međunarodnom planu; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz djelokrug rada Odjela, te prema ukazanoj potrebi vrši konzultacije s dionicima iz sektora šumarstva; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja, te objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga rada; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; provodi upravni nadzor; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga rada.

11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

Članak 175.

Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu vezano na djelokrug rada Sektora predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća Europske unije, kao i radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou; na nivou djelokruga rada Sektora inicira i koordinira usklađivanje nacionalnih propisa sa ukupnom pravnom stečevinom EU i ostalim međunarodnim propisima kojih je Republika Hrvatska potpisnik; koordinira i sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja djelokruga rada Odjela sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama kako u Republici Hrvatskoj, tako i na međunarodnom planu; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz djelokrug rada Odjela, te prema ukazanoj potrebi vrši konzultacije s dionicima iz sektora šumarstva; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja, te objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svog djelokruga rada; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; provodi upravni nadzor; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa

Članak 176.

Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa izvršava zakone, propise i druge akte u području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izrađuje nacrte zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga rada; usklađuje propise sa pravnom stečevinom Europske unije i ostalim usvojenim međunarodnim propisima iz područja djelokruga rada; vezano na djelokrug rada Odjela predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća Europske unije, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou, te posljedično tome surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; prati i analizira, te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara i stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u radu međunarodnih institucija iz djelokruga rada, te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; prema djelokrugu rada sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama Republike Hrvatske; prati i provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama, te ostalim upravnim tijelima i drugim institucijama nadležnim za poslove zaštite šuma, biljnog zdravstva i šumskog reprodukcijskog materijala; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz područje zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz područja šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih požara i oštećenosti šuma uslijed atmosferskih onečišćenja i drugih čimbenika; uspostavlja i vodi informacijski sustav na području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u odobravanju programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektima; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja, te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; provodi upravni nadzor; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.2. SEKTOR LOVSTVA

Članak 177.

Sektor lovstva uređuje poslove iz područja lovstva; provodi i nadzire izvršavanje zakona, propisa i drugih akata iz područje djelokruga rada; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga rada Sektora; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u postupcima ovrhe i sudskim postupcima; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva, prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktiva EU; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; prati stanje u području lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih povjerenstava i komisija; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim javnopravnim tijelima; provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug rada.

Za obavljanje poslova u Sektoru lovstva ustrojavaju se:

11.2.1. Služba za upravljanje lovištima i divljači

11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva.

11.2.1. Služba za upravljanje lovištima i divljači

Članak 178.

Služba za upravljanje lovištima i divljači izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru lovstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje lovištima i divljači; provodi postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta te daje prethodnu suglasnost u postupku ustanovljenja zajedničkih lovišta; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; sudjeluje u izrađivanju i usklađenju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; prati provođenje i izvršavanje prava lova u lovištima Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga rada; provodi upravni nadzor tijela i koordinira rad regionalne samouprave u djelatnosti lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva radove stručnih povjerenstava i komisija; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; izrađuje stručne naputke, mišljenja i odgovore; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga; daje tumačenja te objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; daje stručne upute i pruža pomoć zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva

Članak 179.

Služba za praćenje i razvoj lovstva prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi strateških planova i prati uplate i rasporede godišnjih naknada i lovozakupnina u državnim lovištima i ispunjavanja obveza u pogledu osiguravanja sredstava za provedbu ugovora o pravu lova u državnim lovištima te surađuje s tijelima regionalne samouprave oko provedbe naplate u zajedničkim lovištima; sudjeluje u izrađivanju i usklađenju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; obavlja upravne i stručne poslove iz područja lovstva i poslove vezane uz planiranje i pripremu, praćenje i ažuriranje te izvršavanje proračuna iz područja lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; sudjeluje u izradi plana i provedbe sufinanciranja iz područja lovstva; vodi Središnju lovnu evidenciju (SLE); utvrđuje način prikupljanja, sistematiziranja i čuvanja podataka; sustavno prikuplja, obrađuje, analizira, pohranjuje i publicira podatke i informacije koji se odnose na gospodarenje lovištima i divljači; prati stanje i utvrđuje razvoj namjenske programske opreme, računalnih i komunikacijskih uređaja, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za kontinuirani i ispravni rad baze; vodi izgradnju i osuvremenjivanje informacijske strukture; brine za održavanje i sigurnost sustava i sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim državnim tijelima i institucijama; prati stanje u djelokrugu lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktive EU; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; daje inicijativu za rješavanje pitanja iz svoga djelokruga; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.3. SEKTOR INSPEKCIJA U ŠUMARSTVU I LOVSTVU

Članak 180.

Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području šumarstva i lovstva nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i propisima donesenim na osnovi zakona i provedbenih propisa iz navedenih područja, rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari, obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja, priprema izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja, priprema mišljenja u vezi s primjenom propisa u provođenju inspekcijskog nadzora, obavlja poslove po zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i sudskih tijela, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja svoga djelokruga, priprema i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcije Sektora, zastupa Ministarstvo u prekršajnim postupcima i po potrebi u postupcima pred općim sudom, sudjeluje u poslovima i projektima međunarodne suradnje, prati i nadzire provedbu mjera za unaprjeđenje zakonitosti iz djelokruga Ministarstva, daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propisa, izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja šumarstva i lovstva, osigurava podatke o nadzoru koji provode inspekcije Sektora, priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije, sudjeluje u poslovima i projektima međunarodne suradnje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru inspekcija u šumarstvu i lovstvu ustrojavaju se:

11.3.1. Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu

11.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama.

11.3.1. Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu

Članak 181.

Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijala, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, genetski modificiranih organizama, priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja, te područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona kojim se uređuje područje lovstva. Služba nadzire gospodarenje šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja; usklađenost osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja; gospodarenje zaštitnim šumama i šumama posebne namjene; provedbu šumskogospodarskih planova; obavljanje šumarskih radova; šumsku infrastrukturu; mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva; promet drva i drugih šumskih proizvoda; radove biološke obnove i iskorištavanja šuma; zdravstveno stanje šuma i šumskih proizvoda; provedbu radova zaštite šuma; zaštitu šuma od požara; klasifikaciju drvnih sortimenata; šumski reprodukcijski materijal; šumske rasadnike, šumske sjemenske objekte i drugo u granicama propisane djelokruga; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove unaprjeđenja rada šumarske i lovne inspekcije, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa šumarskim i lovnim inspektorima, priprema i provodi izvršenja rješenja inspekcije, prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom, te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja šumarstva i lovstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja šumarstva i lovstva te postupanja s divljači, izrađuje prijedloge programa rada inspekcije, izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga šumarske i lovne inspekcije, te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke; nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori, priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, sudjeluje u rješavanju o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja šumarskih i lovnih inspektora, obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi te surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; provodi kontrolno-instruktivni nadzor primjene propisa iz područja šumarstva i lovstva te postupanja s divljači, izrađuje mjere za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, te sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo. Poslove šumarske inspekcije i lovne inspekcije u drugome stupnju provode državni šumarski inspektori i državni lovni inspektori Ministarstva. Inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije, te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata, te uzimanjem uzoraka.

Za obavljanje poslova u Službi inspekcija u šumarstvu i lovstvu ustrojavaju se:

11.3.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

11.3.1.2. Odjel državne lovne inspekcije.

11.3.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

Članak 182.

Odjel državne šumarske inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Službe inspekcija u šumarstvu i lovstvu, obavljanjem poslova šumarske inspekcije u drugom stupnju. Poslovi šumarske inspekcije u drugome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja, gospodarenja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene, poduzimanje mjera preventivne zaštite šuma propisane Osnovom područja, usklađenosti osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja, namjenskog korištenja sredstava naknade za prenesena ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta, te vrši nadzor nad provođenjem ugovora iz djelokruga rada Sektora šumarstva; Odjel po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti, te kontrolni i instruktivni nadzor; Odjel planira, organizira, prati i analizira rad državnih šumarskih inspektora i sudjeluje u rješavanju o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja šumarskih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove propisane zakonom kao i druge poslove iz djelokruga Službe. Odjel prati i nadzire primjenu zakona i drugih propisa te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja šumarstva, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi pokrenutih kaznenih postupaka, sudbenim i drugim tijelima državne uprave te jedinicama područne (regionalne) samouprave, priprema i obavlja poslove u vezi akata za koje su pokrenuti upravni sporovi, daje stručna mišljenja o primjeni propisa te sudjeluje u pripremi stručnog usavršavanja, uputa i postupaka u radu inspektora te odgovora na podneske građana i drugih subjekata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.3.1.2. Odjel državne lovne inspekcije

Članak 183.

Odjel državne lovne inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Službe inspekcija u šumarstvu i lovstvu, obavljanjem poslova lovne inspekcije u drugom stupnju. Poslovi lovne inspekcije u drugome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja vlastitim i zajedničkim lovištima; nadzor provedbe posebnog programa znanstvenoistraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova; nadzor nad provedbom ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija iz područja lova. Odjel po potrebi provodi prvostupanjski nadzor po službenoj dužnosti te kontrolno-instruktivni nadzor. Odjel planira, organizira, prati i analizira rad državnih lovnih inspektora; priprema nacrte rješenja Posebne komisije za rješavanje o žalbama protiv rješenja lovnih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

Članak 184.

Služba inspekcija u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijalu, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, područje genetski modificiranih organizama, o priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja te područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona koji uređuje upravno područje lovstva. Služba inspekcija u područnim jedinicama nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora, obavljanjem poslova šumarske i lovne inspekcije u prvom stupnju. Poslovi šumarske i lovne inspekcije u prvome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora izvršavanja šumskogospodarskih planova, obavljanja šumarskih radova, šumarske infrastrukture, mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenja radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije drvnih sortimenata, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata, uzimanja uzoraka, provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja u zajedničkim lovištima; po potrebi provedbu inspekcijskog nadzora u vlastitim lovištima. Služba planira, organizira, prati i analizira rad šumarskih i lovnih inspektora u prvome stupnju; daje stručna mišljenja i naputke šumarskim i lovnim inspektorima u prvome stupnju; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi inspekcija u područnim jedinicama ustrojavaju se:

11.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

11.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

11.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

11.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

11.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split.

11.3.2.1. – 11.3.2.5. Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 185.

Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijalu, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, područje genetski modificiranih organizama, o priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja te područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona koji uređuje upravno područje lovstva; nadziru primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora, obavljanjem poslova šumarske i lovne inspekcije u prvom stupnju. Poslovi šumarske i lovne inspekcije u prvome stupnju podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora izvršavanja šumskogospodarskih planova, obavljanja šumarskih radova, šumarske infrastrukture, mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenja radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije drvnih sortimenata, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata, uzimanja uzoraka, provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja u zajedničkim lovištima; po potrebi provedbu inspekcijskog nadzora u vlastitim lovištima. Služba planira, organizira, prati i analizira rad šumarskih i lovnih inspektora u prvome stupnju; daje stručna mišljenja i naputke šumarskim i lovnim inspektorima u prvome stupnju; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vodi propisane očevidnike i evidencije te obavlja i te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju šumarski i lovni inspektori u okviru pojedinih Odjela – područnih jedinica.

11.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu – područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Zagreb

Ispostava Karlovac

Ispostava Bjelovar

Ispostava Sisak

Ispostava Kutina

Ispostava Daruvar

Ispostava Jastrebarsko.

11.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-
-zagorske županije, sa sjedištem u Varaždinu.

U Odjelu – područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Čakovec

Ispostava Križevci

Ispostava Krapina

Ispostava Koprivnica

11.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Osijeku.

U Odjelu – područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Osijek

Ispostava Našice

Ispostava Vinkovci

Ispostava Županja

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Požega

Ispostava Virovitica

Ispostava Đakovo

11.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka, obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sa sjedištem u Rijeci.

U Odjelu – područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Rijeka

Ispostava Buzet

Ispostava Rovinj

Ispostava Gospić

Ispostava Delnice

11.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split, obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Splitu.

U Odjelu – područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Split

Ispostava Sinj

Ispostava Zadar

Ispostava Makarska.

11.4. SEKTOR DRVNE INDUSTRIJE

Članak 186.

Sektor drvne industrije predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; prati stanje u okviru djelokruga rada i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelokrug rada i odgovorna je za stanje u svome djelokrugu; provodi usklađivanje nacionalne legislative s pravnom stečevinom EU na području drvne industrije; izrađuje strateške i operativne dokumente za unaprjeđenje razvoja djelatnosti prerade drva, proizvodnje proizvoda od drva i pluta, proizvodnje namještaja i pojedinih razreda unutar područja ostale prerađivačke industrije (drvna industrija); provodi međunarodnu suradnju; vodi evidenciju kapaciteta drvne industrije; sudjeluje u razvoju i restrukturiranju poslovnih subjekata drvne industrije; inicira i surađuje u razvoju učinkovite razvojne i poslovne politike subjekata drvne industrije; inicira potrebe za razvojnim projektima i investicijskim ulaganjima poslovnih subjekata; savjetuje i educira pri izradi razvojnih projekata; subvencionira razvojne projekte i investicijska ulaganja drvne industrije; nadzire provedbu projekata; sudjeluje u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva; inicira, savjetuje i sudjeluje u prilagođavanju poslovnih subjekata drvne industrije proizvodnim i poslovnim standardima EU; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz drvnu industriju; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području drvne industrije; prati i analizira tržište proizvoda drvne industrije, šumske i drvne biomase u svijetu i EU; prati i potiče uporabu biomase kao segmenta obnovljivih izvora energije; inicira i potiče uvođenje sustava upravljanja kvalitetom; inicira i potiče upotrebu industrijskog dizajna; tumači i osigurava mjere mikro i makroekonomske politike u sektoru; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga; surađuje s proizvođačima drvne sirovine s naslova rješavanja pitanja na području drvne sirovine i biomase; surađuje s Carinskom upravom; surađuje s drugim institucijama, ministarstvima i javnopravnim tijelima; izrađuje potrebna izvješća iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru drvne industrije ustrojavaju se:

11.4.1. Služba primarne prerade drva

11.4.2. Služba finalne prerade drva.

11.4.1. Služba primarne prerade drva

Članak 187.

Služba primarne prerade drva prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoga djelokruga rada; vodi evidenciju tehnoloških kapaciteta za primarnu preradu drva; kapaciteta proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području primarne prerade drva, celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; potiče međusektorsko partnersko povezivanje; prati i analizira tržište drva i proizvoda primarne prerade drva u EU i svijetu, te usmjerava domaće proizvođače; prati i potiče uporabu obnovljivih izvora energije u obliku šumske biomase i drvne biomase nastale preradom drva; tumači i osigurava mjere makroekonomske politike u sektoru; povezuje domaće gospodarske subjekte s međunarodnim institucijama; prikuplja informacije o mogućnostima investiranja u primarnu preradu drva; organizira međunarodne stručne skupove, te upućuje stručnjake na iste u EU i svijetu; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primijenjenih projekata za potrebe primarne prerade drva, proizvodnje papira i proizvoda od papira, kartona i ambalaže; pruža stručnu pomoć u restrukturiranju poduzeća iz sektora; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga rada; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru, kao i drugim nadležnim institucijama; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.4.2. Služba finalne prerade drva

Članak 188.

Služba finalne prerade drva prati stanje domaće i strane drvoprerađivačke industrije te primjenu zakona i propisa; inicira i pronalazi rješenja za održivi razvoj i konkurentnost drvne industrije Republike Hrvatske; izrađuje strategije i operativne programe razvoja i unaprjeđenja drvne industrije; inicira i provodi mjere za povećanje uporabe industrijskog dizajna u proizvodnji proizvoda od drva i namještaja; izrađuje tehničke propise za proizvode od drva i namještaj, te temeljem njih daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva i namještaja u svrhu ocjene sukladnosti tih proizvoda; izdaje tehničko dopuštenje za proizvode od drva i namještaj; surađuje s vladinim i nevladinim institucijama i tijelima vezanim uz finalnu preradu drva; predlaže mjere za stabilizaciju stanja u sektoru; usklađuje odnose na domaćem i stranom tržištu finalnih proizvoda od drva i namještaja; predlaže mjere za uvođenje novih tehnologija; inicira projekte vezane uz razvoj i konkurentnost proizvoda od drva i namještaja na tržištu; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primijenjenih projekata i investicijskih ulaganja za potrebe finalne prerade drva i prelaska primarne prerade drva u višu razinu proizvodnje, složenosti i cjenovnog razreda proizvoda; sufinancira razvojne projekte i investicijska ulaganja i sufinancira primjenu dizajna u proizvodnji namještaja; izvješćuje AZTN i Europsku komisiju o dodjeli državne potpore; sudjeluje u organizaciji i sufinancira nastupe proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim stručnim sajmovima i izložbama; predlaže i potiče mjere razvojne politike drvne industrije; potiče i vrši prilagodbu i usklađivanje hrvatskih norma s relevantnim europskim i međunarodnim normama; predlaže mjere za uvođenje relevantnih standarda i certifikata; potiče mjere i instrumente za razvoj i izvoz gotovih proizvoda od drva i namještaja; potiče i koordinira regionalni razvoj drvne industrije; sudjeluje u jačanju unutarnjeg tržišta i socijalnoj tržišnoj ekonomiji; obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 189.

Uprava vodnoga gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama. U djelokrugu Uprave su upravni i stručni poslovi iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonom, podzakonskim propisima i planskim dokumenatima iz područja upravljanja vodama, provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, poslovi kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava, rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izrada prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, izrada stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama. Uprava obavlja i poslove u svezi definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama; odgovorna je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama; obavlja poslove vezano uz EU u području upravljanja vodama; osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora; koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije, te drugih međunarodnih izvora financiranja; obavlja poslove vezane uz odobravanje i prijavu projekata za EU fondove, obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata; izrađuje izvješća o provedbi programa i projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

12.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

12.2. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka

12.3. Sektor međunarodnih projekata

12.4. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

12.1. SEKTOR VODA, VODNOG DOBRA, VODNE POLITIKE I MEĐUNARODNE SURADNJE

Članak 190.

Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na: zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, koordinaciju provedbe Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), zaštitu voda, korištenje voda i posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; prati stanje površinskih, uključujući priobalne vode i teritorijalno more, te podzemnih voda u skladu s propisanim standardima kakvoće voda, prati izradu i provedbu plana monitoringa voda, koordinira izradu i sudjeluje u provedbi planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; provodi postupke davanja koncesija za korištenje voda za različite namjene, izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz EU fondova, izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog i provodi Strateški plan ministarstva u svom djelokrugu, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; organizira, provodi i izvješćuje o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi te koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga upravljanja vodama, daje tumačenja zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga, koordinira očitovanja prema drugim tijelima državne uprave, koordinira poslove vezano uz EU u području upravljanja vodama; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata vezano uz pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća EU i Europske komisije, koordinira suradnju s relevantnim središnjim tijelima državne uprave i tijelima EU, osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, sudjeluje u radu međunarodnih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnog gospodarstva, koordinira, organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama, koordinira i sudjeluje u izradi podloga iz područja vodnoga gospodarstva za potrebe Ministarstva, obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, surađuje s Uredom glasnogovornika vezano uz izvješćivanje i informiranje javnosti o pitanjima iz svoga djelokruga, izrađuje godišnje planove rada, stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

12.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

12.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje.

12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 191.

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, zatim vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u svom djelokrugu i provedbi postupaka strateške procjene utjecaja tih dokumenata na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz EU fondova, provodi Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV-a) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, prati ulaganja u razvoj regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije, izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja, izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava kao i za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za navodnjavanje i eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, vodi evidenciju o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje ustrojavaju se:

12.1.1.1. Odjel vodnog dobra

12.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

12.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje.

12.1.1.1. Odjel vodnog dobra

Članak 192.

Odjel vodnog dobra obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, obavlja poslove vezane za sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru što uključuje izradu rješenja o pripadnosti vodnom, odnosno javnom vodnom dobru, praćenje uknjižbe javnog vodnog dobra u zemljišne knjige, izradu rješenja o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra, vođenje evidencije o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, izradu stručnih mišljenja o prihvaćanju i uvjetima prihvaćanja ponude ili o odbijanju ponude u postupku prvokupa zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu javnog vodnog dobra; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

Članak 193.

Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, utvrđuje vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izrađuje odluke, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izrađuje rješenja, izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 194.

Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracije i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz EU fondova, provodi Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV-a) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracije, izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje i navodnjavanja, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sudjeluje u definiranju kriterija te ocjeni i rangiranju projekata izgradnje sustava navodnjavanja, prati stanje obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje i izrađuje nacrt rješenja, provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za navodnjavanje; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

Članak 195.

Služba zaštite i korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, vodoistražni i drugi hidrogeološki radovi i sprječavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda. Služba sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama i vezano uz to daje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, prati izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdaje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju djelatnosti uzorkovanja i ispitivanja voda, izdaje ovlaštenja za obavljanje vodoistražnih i drugih hidrogeloških radova i za obavljanje poslova sprječavanja i otklanjanja posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu i korištenje voda, priprema plan davanja koncesija, provodi pripremne radnje i javna nadmetanja za davanje koncesija, vodi postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda neposredno na zahtjev stranke, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda iz djelokruga ove službe, izrađuje tumačenja zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, priprema odgovore i očitovanja iz svog djelokruga za potrebe Ureda glasnogovornika, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe zaštite i korištenja voda ustrojavaju se:

12.1.2.1. Odjel zaštite voda

12.1.2.2. Odjel korištenja voda.

12.1.2.1. Odjel zaštite voda

Članak 196.

Odjel zaštite voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja koji potječu iz raznih izvora, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama i vezano uz to daje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, prati stanje voda te predlaže poduzimanje mjera radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša sukladno propisu o standardu kakvoće voda, prati izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdaje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju poslove ispitivanja voda, vodi očevidnik ovlaštenih laboratorija, prati i koordinira njihov rad, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, izdaje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna vezano uz sredstva za ispitivanje voda na području Republike Hrvatske, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta, daje tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome Saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja zaštite voda te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2.2. Odjel korištenja voda

Članak 197.

Odjel korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na ili su u svezi s korištenjem voda za različite namjene propisane zakonom i drugim podzakonskim propisima iz područja upravljanja vodama, prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje u skladu s potrebama održivog razvoja države, sudjeluje u izradi propisa i drugih općih akata iz područja korištenja voda, predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje dovoljnih količina voda odgovarajuće kakvoće za potrebe javne vodoopskrbe odnosno gospodarstva tehnološkom vodom, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u pripremi odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne/regionalne samouprave, surađuje s jedinicama lokalne/regionalne samouprave pri donošenju općih i drugih akata koje su iste dužne donijeti sukladno Zakonu o vodama, provodi pripremne radnje i javne natječaje za davanje u koncesija, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda, i to: za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije i za pogon uređaja, za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode osim vode isporučene putem sustava javne vodoopskrbe, za zahvaćanje voda radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama i drugoj ambalaži, za zahvaćanje termalnih i mineralnih voda (za balneološke i druge svrhe osim za energetske svrhe), daje suglasnost na ugovore o dugogodišnjem zakupu ribnjaka u dijelu koji se odnosi na korištenje kopnenih voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama, pokreće postupke za raskid ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja korištenja voda te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

Članak 198.

Služba vodne politike i međunarodne suradnje obavlja poslove u svezi definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora, organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama; analizira usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama; predlaže aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području upravljanja vodama te prati i izvješćuje o usklađenosti zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi; notificira direktive u području upravljanja vodama; prati propise i iskustva drugih država Europske unije u području vodnoga gospodarstva; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; koordinira, organizira i sudjeluje u provedbi postupaka sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode; koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz EU u području upravljanja vodama; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća EU radi informiranja o aktivnostima na pripremi novih propisa i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; djeluje kao glavna kontakt točka za zaprimanje i koordinaciju svih EU dokumenata vezanih za upravljanje vodama koji se dostavljaju u cilju sudjelovanja u odgovarajućim radnim skupinama Vijeća EU i Europske komisije kao i u svim ostalim relevantnim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva, potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća EU i Europske komisije; potiče i koordinira suradnju s relevantnim središnjim tijelima državne uprave i tijelima EU; osigurava sve pretpostavke za sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne i multilateralne suradnje u skladu s ciljevima nacionalne politike u upravljanju vodama, surađuje s relevantnim međunarodnim institucijama, sudjeluje u radu međunarodnih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnog gospodarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi vodne politike i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

12.1.3.1. Odjel vodne politike

12.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje

12.1.3.3. Odjel za poslove EU.

12.1.3.1. Odjel vodne politike

Članak 199.

Odjel vodne politike organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama; analizira usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama; predlaže aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU u području upravljanja vodama te prati i izvješćuje o usklađenosti zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi; notificira direktive u području upravljanja vodama; prikuplja i analizira iskustva drugih država u prilagodbi pravnoj stečevini EU u području vodnoga gospodarstva; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje o provedbi direktiva EU putem europskog informacijskog sustava za vode; koordinira provedbu projekata za jačanje administrativnih kapaciteta u svrhu provedbe EU direktiva iz područja upravljanja vodama; obavlja poslove vezane uz horizontalnu koordinaciju i suradnju s tijelima državne uprave; koordinira izradu očitovanja na prijedloge propisa i akata ostalih središnjih tijela državne uprave; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama; koordinira provođenje postupka strateške procjene utjecaja planskih dokumenata upravljanja vodama na okoliš; organizira i koordinira postupke informiranja i sudjelovanja javnosti u postupku izrade planskih dokumenata; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezano uz pretpristupne financijske programe; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje

Članak 200.

Odjel međunarodne suradnje obavlja upravne i stručne poslove bilateralne i multilateralne vodnogospodarske suradnje, pripreme ugovora, sporazuma, i protokola iz područja vodnoga gospodarstva te osigurava njihovo izvršavanje, izrađuje stručne podloge o međunarodnoj vodnogospodarskoj suradnji, koordinira poslove međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, osim u dijelu procesa i aktivnosti vezanih uz Europsku uniju u kojima sudjeluje; osigurava provedbu ugovora/sporazuma o bilateralnoj suradnji iz područja vodnoga gospodarstva, predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje suradnje u skladu s ciljevima nacionalne vodne politike, osobito u dijelu obvezne razmjene informacija o planovima upravljanja vodnim područjima od zajedničkog interesa; osigurava provedbu multilateralnih ugovora, konvencija i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; obavlja poslove tajništva Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom pri UNESCO-u; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i mreže iz područja upravljanja vodama; priprema postupke za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja vodnoga gospodarstva te prati njihovu provedbu; organizira i sudjeluje u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u svezi s time; organizira sastanke s predstavnicima država i međunarodnih organizacija u svrhu razvijanja i unaprjeđivanja odnosa te poticanja vodno gospodarske suradnje; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela te međunarodnih institucija iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže odgovarajuće izmjene nacionalnog zakonodavstva o vodama radi provedbe međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.3.3. Odjel za poslove EU

Članak 201.

Odjel za poslove EU koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz EU u području upravljanja vodama, s tim u vezi surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za okoliš te s drugim tijelima i institucijama; koordinira suradnju s relevantnim tijelima EU preko ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove i Misije Republike Hrvatske/Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća EU radi informiranja o aktivnostima na pripremi novih propisa i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; djeluje kao glavna kontakt točka za područje upravljanja vodama unutar Sektora za prikupljanje, zaprimanje i koordinaciju svih EU dokumenata koji se dostavljaju u cilju sudjelovanja u relevantnim radnim skupinama Vijeća EU i odborima i radnim skupinama Europske komisije kao i u svim ostalim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća EU i odborima i radnim skupinama Europske komisije; sudjeluje u radu EU kolegija unutar Ministarstva; koordinira izradu podloga iz područja upravljanja vodama za izradu strateških dokumenata vezanih uz EU pitanja i za sastanke vezano za poslove EU; osigurava dostupnost relevantnih akata i dokumenata vezanih uz Europsku uniju iz područja upravljanja vodama te prevođenje istih; koordinira aktivnosti vezane uz edukaciju o EU; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. SEKTOR DRŽAVNE VODOPRAVNE INSPEKCIJE, UPRAVNOG NADZORA I ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 202.

Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka obavlja poslove koji se odnose na: provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojim su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor usklađenosti obavljanja djelatnosti pravnih i fizičkih osoba s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije, provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama i suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju sa Ministarstvom financija, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, kontrolu ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj vodnih građevina, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o iznosu naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte i rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, rješavanje žalbi izjavljenih na upravne akte državne vodopravne inspekcije i jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave, davanje očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka ustrojavaju se:

12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije

12.2.2. Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka.

12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije

Članak 203.

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na inspekcijske nadzore provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, nadzor prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda, nadzor po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; suradnja s drugim tijelima državne i lokalne uprave i samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, objašnjenja i uputa u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba; predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izmjenama zakona i podzakonskih propisa; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe državne vodopravne inspekcije ustrojavaju se sljedeći odjeli – područne jedinice:

12.2.1.1. Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb

12.2.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek

12.2.1.3. Odjel za slivove južnog Jadrana – područna jedinica Split

12.2.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana – područna jedinica Rijeka.

12.2.1.1. Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb

Članak 204.

Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Save), Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Save) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Save), a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za Savu – područnoj jedinici Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice, i to:

Ispostava Zagreb,

Ispostava Karlovac,

Ispostava Krapina,

Ispostava Zlatar,

Ispostava Bjelovar,

Ispostava Sisak,

Ispostava Nova Gradiška,

Ispostava Požega,

Ispostava Slavonski Brod,

Ispostava Županja.

12.2.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek

Članak 205.

Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek obavlja poslove na području Varaždinske, Međimurske, Virovitičko--podravske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave), Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Dunava), a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za Dunav, Dravu i Muru – područnoj jedinici Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice, i to:

Ispostava Osijek,

Ispostava Vinkovci,

Ispostava Našice,

Ispostava Slatina,

Ispostava Virovitica,

Ispostava Đurđevac,

Ispostava Varaždin,

Ispostava Čakovec.

12.2.1.3. Odjel za slivove južnog Jadrana – područna jedinica Split

Članak 206.

Odjel za slivove južnog Jadrana – područna jedinica Split obavlja poslove na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko--dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za slivove južnog Jadrana – područnoj jedinici Split ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice, i to:

Ispostava Split,

Ispostava Metković,

Ispostava Dubrovnik,

Ispostava Zadar.

12.2.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana – područna jedinica Rijeka

Članak 207.

Odjel za slivove sjevernog Jadrana – područna jedinica Rijeka obavlja poslove na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a koji se odnose na nadzor provedbe mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor plaćanja vodnih naknada i naknada za koncesije; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske te pravnih i fizičkih osoba; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga državne vodopravne inspekcije u Odjelu za slivove sjevernog Jadrana – područnoj jedinici Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave u kojima su samostalni izvršitelji mjesno nadležni na području cijele područne jedinice, i to:

Ispostava Rijeka,

Ispostava Pula,

Ispostava Gospić.

12.2.2. Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka

Članak 208.

Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka obavlja poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije i jedinstvenog informacijskog sustava voda, nadzor izdavanja vodopravnih akata, nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju s Ministarstvom financija, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, kontrolu ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o iznosu naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, na vodopravne akte Hrvatskih voda, na upravne akte državne vodopravne inspekcije i upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, davanje očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe upravnog nadzora i žalbenog postupka ustrojavaju se:

12.2.2.1. Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka

12.2.2.2. Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja.

12.2.2.1. Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka

Članak 209.

Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka obavlja poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javni ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, nadzor obavljanja poslova obračuna i naplate naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, provođenje upravnog nadzora u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje i drugih), rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o ovrsi, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte Hrvatskih voda (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješavanje žalbi izjavljenih na upravne akte državne vodopravne inspekcije i prvostupanjskih tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, davanje očitovanja u svezi pokrenutih upravnih sporova, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2.2. Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja

Članak 210.

Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda u suradnji s Ministarstvom financija, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Hrvatskim vodama, uredima za proračun jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i koncesionarima, kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje i drugih) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije i vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama, višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, izradu stručnih mišljenja i tumačenja u svezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, sudjelovanje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.3. SEKTOR MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Članak 211.

Sektor međunarodnih projekata organizira i koordinira obavljanje funkcija delegiranog od tijela nadležnog za Operativni program zaštita okoliša kao linijsko ministarstvo zaduženo za prioritet voda u okviru korištenja predpristupnh fondova EU odnosno poslove delegirane od upravljačkog tijela i poslove posredničkog tijela razine 1 u okviru korištenja strukturnih instrumenata EU u području vodnog gospodarstva. Sektor međunarodnih projekata obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja (Nacionalni strateški referentni okvir i drugi jednogodišnji/višegodišnji programi), odnosno sektorskih planova i programa (operativnih programa) koji služe kao podloga za korištenje sredstava pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, obavlja poslove koordinacije i nadzora pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih izvora financiranja; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz EU i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu projektnih aplikacija, projektne tehničke dokumentacije te natječajne dokumentacije potrebne za pripremu i provedbu projekata; odgovoran je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja poslove praćenja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za projekte financirane iz sredstava Europske unije; surađuje i obavlja nadzor u poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; surađuje i organizira sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju horizontalnih poslova: vezano uz pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih izvora financiranja u području vodnoga gospodarstva, a osobito u području financijskog upravljanja i kontrole te poslova računovodstva, informacijskih sustava i logistike, poslove upravljanja ljudskim resursima i izvješćivanja i informiranja javnosti; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke, podloge i izvješća te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru međunarodnih projekata ustrojavaju se:

12.3.1. Služba za pripremu međunarodnih projekata

12.3.2. Služba za provedbu međunarodnih projekata.

12.3.1. Služba za pripremu međunarodnih projekata

Članak 212.

Služba za pripremu međunarodnih projekata obavlja poslove vezane uz programiranje, strateško planiranje te koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije u području vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezane za pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove vezane za koordinaciju pripreme internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava iz Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; surađuje i obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i kontroli projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu projektnih aplikacija, projektne tehničke dokumentacije te natječajne dokumentacije potrebne za pripremu projekata; daje savjete vezano uz pripremu projekata; provodi obrazovanje krajnjih korisnika o pripremi projekata; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima; obavlja administrativne poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje i pripremu ugovora o financiranju projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za pripremu međunarodnih projekata ustrojavaju se:

12.3.1.1. Odjel za programiranje

12.3.1.2. Odjel za odobravanje projekata.

12.3.1.1. Odjel za programiranje

Članak 213.

Odjel za programiranje obavlja poslove vezane uz programiranje i strateško planiranje te povlačenje sredstava iz predpristupnih programa i strukturnih instrumenata Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz Europske unije; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava Europske unije, priprema i revidira liste prioritetnih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu projekata, poslove vezane uz prijavu projekata i pripremu dokumenata potrebnih uz prijavne obrasce, daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata, predlaže projekte tehničke pomoći vezane uz pripremu projekata, organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija; daje savjete vezano uz pripremu projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

12.3.1.2. Odjel za odobravanje projekata

Članak 214.

Odjel za odobravanje projekata organizira prihvaćanje prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz pretpristupnih programa i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama i strategijom i programima investiranja, odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz sredstava Europske unije, organizaciji provedbe projekata; surađuje i obavlja nadzor u poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i kontroli međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; organizira, provodi i/ili kontrolira pripremu projektnih aplikacija i projektne tehničke dokumentacije te natječajne dokumentacije potrebne za pripremu projekata; obavlja administrativne poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i pripremu ugovora o financiranju projekata; provedbu postupka potvrđivanja ugovora o financiranju projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

12.3.2. Služba za provedbu međunarodnih projekata

Članak 215.

Služba za provedbu međunarodnih projekata organizira, provodi i nadzire provedbu projekata koji su odobreni za financiranje, sufinanciranje iz pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija u području vodnoga gospodarstva; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; daje savjete vezano uz provedbu projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o natječajnim, ugovornim i drugim procedurama vezanim za provedbu projekata; surađuje i obavlja nadzor nad poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; organizira i prati provedbu i vrednovanje projekata i programa Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za provedbu međunarodnih projekata ustrojavaju se:

12.3.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

12.3.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata.

12.3.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

Članak 216.

Odjel za financijsko praćenje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije organizira i kontrolira financijsko praćenje projekata odobrenih za financiranje/sufinanciranje iz sredstava Europske unije; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; surađuje i obavlja nadzor u poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na pripremi i provedbi ugovornih procedura za financirane/sufinancirane projekte iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

12.3.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata

Članak 217.

Odjel za nadzor provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije organizira, provodi i prati provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela; surađuje i obavlja nadzor u poslovima Hrvatskih voda u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili pretpristupnih fondova i strukturnih instrumenata Europske unije; izrađuje dokumente potrebne za provedbu projekata; izrađuje izvješća o provedbi projekata, obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

12.4. SEKTOR DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Članak 218.

Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda uključujući i pročišćavanje otpadnih voda i na posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Zadaća sektora je praćenje i analiziranje stanja institucionalnog ustroja vodnokomunalnog sektora u Republici Hrvatskoj te predlaganje i provođenje mjera za njegovo restrukturiranje i okrupnjavanje u cilju povećanja razine pružanja vodnih usluga, poboljšanja apsorpcije međunarodnih fondova za financiranje razvoja komunalnih vodnih građevina, postizanja ekonomičnosti poslovanja, osiguranja odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštite i unaprjeđenja stanja voda. Poslovi sektora su i utvrđivanje ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju, sudjelovanje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda te na utvrđivanje uslužnih područja za pružanje vodnih usluga, ocjena višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina, izrada prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja (vodoopskrbnih područja i aglomeracija), davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, praćenje donošenja i provedbe odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje te odluka o odvodnji otpadnih voda, sudjelovanje u izradi koncepcijskih rješenja obrade i zbrinjavanja mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda u suradnji s nadležnim institucijama, ocjena ekonomičnosti i učinkovitosti obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, priprema, provedba i praćenje ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sudjelovanje u izradi prijedloga državnog proračuna, izvršavanje ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina, izrada ugovora o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina, praćenje i odobravanje ulaganja u razvoj komunalnih vodnih građevina iz nacionalnih sredstava koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, izrada prijedloga Vladi Republike Hrvatske vezano uz financiranje komunalnih vodnih građevina, priprema i provođenje Strateškog plana ministarstva, davanje suglasnosti na Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda i Financijski plan Hrvatskih voda, provođenje pripremnih radnji za međunarodne projekte razvoja komunalnih vodnih građevina (ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš u postupku procjene utjecaja na okoliš), priprema i provođenje strateške procjene višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, izrada stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje ustrojavaju se:

12.4.1. Služba djelatnosti javne vodoopskrbe

12.4.2. Služba djelatnosti javne odvodnje.

12.4.1. Služba djelatnosti javne vodoopskrbe

Članak 219.

Služba djelatnosti javne vodoopskrbe obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe, predlaže i provodi mjere za restrukturiranje i okrupnjavanje javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe, predlaže operativne mjere za postizanje povećanja razine pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe, provodi mjere u okviru svoje nadležnosti za osiguranje odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravlja (ministarstvom nadležnim za zdravlje i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu te na određivanje vodoopskrbnih područja, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu te sudjeluje u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-vodoopskrbnih područja, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i predlaže mjere za njihovo poboljšanje, prati donošenje i provedbu odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe te donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne vodoopskrbe, surađuje s Vijećem za vodne usluge, priprema, provodi i prati ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna, izvršava ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, izrađuje prijedloge ugovora o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, odobrava ulaganja iz nacionalnih sredstava koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sistematizira izvješća korisnika sredstava, priprema i provodi Strateški plana Ministarstva u svom djelokrugu, daje suglasnost na Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda i Financijski plan Hrvatskih voda, sudjeluje u pripremi međunarodnih projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu (ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš), priprema i provodi strateške procjene utjecaja na okoliš za višegodišnje i druge razvojne planove komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.4.2. Služba djelatnosti javne odvodnje

Članak 220.

Služba djelatnosti javne odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje, predlaže i provodi mjere za restrukturiranje i okrupnjavanje javnih isporučitelja javne odvodnje, predlaže operativne mjere za postizanje povećanja razine pružanja vodnih usluga javne odvodnje, provodi mjere u okviru svoje nadležnosti vezano uz obradu i zbrinjavanje mulja nastalog u procesu pročišćavanja otpadnih voda, prati donošenje i provedbu odluka o odvodnji otpadnih voda i odluka o priključenju na sustave javne odvodnje te donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne odvodnje, provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju te na određivanje aglomeracija, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju, sudjeluje u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-aglomeracija, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne odvodnje i predlaže mjere za njihovo poboljšanje, surađuje s Vijećem za vodne usluge, priprema, provodi i prati ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna, izvršava ulaganja iz državnog proračuna u razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju, izrađuje prijedloge ugovora o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju, odobrava ulaganja iz nacionalnih sredstava koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sistematizira izvješća korisnika sredstava, priprema i provodi Strateški plan ministarstva u svom djelokrugu, daje suglasnost na Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda i Financijski plan Hrvatskih voda u dijelu javne odvodnje, sudjeluje u pripremi međunarodnih projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju (ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš), priprema i provodi strateške procjene utjecaja na okoliš za višegodišnje i druge razvojne planove komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 221.

Uprava ribarstva usklađuje politiku ribarstva RH s Zajedničkom ribarstvenom politikom EU i omogućava njenu provedbu i koordinaciju, što uključuje praćenje aktivnosti i pokazatelja u sektoru ribarstva, mjere upravljanja, planiranja i razvoja ribarstva, mjere strukturne politike i mjere tržišne politike financirane iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske te mjere inspekcijskog nadzora i kontrole; upravlja EU fondovima u ribarstvu, prati njihovu provedbu te izrađuje strateški, programski i tehnički okvir za provedbu; aktivno sudjeluje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; odgovorna je za uspostavu sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnih programa ribarstva te uspostavu i koordinaciju Odbora za praćenje provedbe Operativnih programa ribarstva; provodi sve mjere iz operativnih programa u okviru svoje nadležnosti kao i pružanje tehničke pomoći, organizira informiranje javnosti o Operativnom programu ribarstva; predlaže, izvršava i prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u području ribarstva; izravno je nadležna za provođenje zakona i drugih propisa iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu; obavlja poslove po prenesenoj nadležnosti iz drugih zakona; priprema nacrte i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađivanje s propisima Europske unije; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela u području ribarstva te izrađuje i priprema podloge i mišljenja za izradu stavova Republike Hrvatske po pitanjima iz njene nadležnosti u okviru međunarodnih organizacija u ribarstvu, Europskog Vijeća te komitoloških odbora; organizira i provodi odgovarajuće konzultacije sa zainteresiranim dionicima u procesu donošenja propisa na razini Europske unije u području ribarstva; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava poslove ribarske inspekcije, nadzora i kontrole; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; prikuplja i analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, aktivnosti flote i gospodarskih subjekata u ribarstvu; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne mjere u ribarstvu; predlaže sadržaj i opseg programa prikupljanja podataka u ribarstvu koji uključuju ekološke, ekonomske i tehničke pokazatelje te koordinira njihovu provedbu; predlaže mjere unapređenja ribarstva, očuvanja prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; izdaje odgovarajuće dozvole za negospodarske i povlastice za gospodarske ribolovne aktivnosti; obavlja operativne poslove u svezi s naplatom naknada za obavljanje ribolova sukladno propisima; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti u području ribarstva; priprema nacrte i stručne podloge za definiranje i provođenje strukturnih i tržišnih mjera u ribarstvu; obavlja zadaće upravljačkog tijela u smislu pravne stečevine Europske unije u području strukturnih i investicijskih fondova Unije namijenjenih ribarstvu; izrađuje odgovarajuće strateške podloge i dokumente te sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju i izradu nacionalnih strateških dokumenata u okviru strateškog planiranja korištenja fondova Unije; predlaže i provodi mjere državne potpore; predlaže i provodi mjere uređenja tržišta ribom i proizvodima ribarstva te prikuplja podatke o količinama i cijenama proizvoda ribarstva plasiranim na tržište s ciljem pravovremenog donošenja odgovarajućih mjera; provodi proces priznavanja organizacija proizvođača i izravno je zadužena za komunikaciju s Europskom Komisijom u svim pitanjima vezanim uz dostavu podataka iz područja ribarstva koje Hrvatska dostavlja kao punopravna članica Unije; surađuje u izradi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu u okviru svoje nadležnosti; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva te prati i koordinira u okviru ovlasti rada stručnih službi tijela državne i javne uprave; sudjeluje u izradi proračuna.

Za obavljanje poslova Uprave ribarstva ustrojavaju se:

13.1. Služba za upravljanje EU fondovima

13.2. Služba za upravne poslove

13.3. Sektor za upravljanje, planiranje i razvoj ribarstva – Područna ured Split

13.4. Sektor za nadzor i kontrolu ribarstva.

13.1. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOVIMA

Članak 222.

Služba za upravljanje EU fondovima koordinira i prati provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; u suradnji i dogovoru s načelnikom Sektora za upravljanje, planiranje i razvoj ribarstva i voditeljima Službe za akvakulturu, Službe za upravljanje ribolovom i Službe za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu izrađuje strateški i programski okvir za provedbu EU fondova u smislu izrade Nacionalnog strateškog programa razvoja ribarstva i Operativnih programa ribarstva; izrađuje ostale tehničke dokumente vezane uz fondove EU; prati realizaciju Operativnih programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; surađuje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; izrađuje i uspostavlja sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnih programa ribarstva; predlaže mjere korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u okviru EU fondova; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera strukturne politike; uspostavlja i koordinira rad Odbora za praćenje provedbe Operativnih programa ribarstva te mu pruža tehničku potporu; planira i provodi mjeru tehničke pomoći; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz mjeru tehničke pomoći; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; izrađuje strategiju informiranja; izrađuje mjere potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa; prati rad lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i prati provedbu lokalnih razvojnih strategija; sastavlja izvješća o provedbi lokalnih razvojnih strategija te sudjeluje u radu Odbora za odabir i akreditaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; izrađuje propisana izvješća provedbe Operativnih programa ribarstva; izrađuje procedure i priručnik procedura za provedbu Operativnih programa ribarstva predlaže provedbu kontrole na terenu u području strukturnih mjera; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; organizira javne rasprave, predavanja i radionice, te edukacijski materijal o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja mjera u okviru EU fondova; organizira predavanja i radionice, edukacijski materijal te vrši promociju Operativnih programa ribarstva koristeći razne oblike komunikacijskih alata; izrađuje zakonske i podzakonske akte u području svoga djelokruga; rješava u upravnim stvarima; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja svoga djelokruga.

13.2. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE

Članak 223.

Služba za upravne poslove pruža podršku ustrojstvenim jedinicama, te u obavljanju poslova iz djelokruga Uprave. Surađuje s drugim tijelima državne uprave; izrađuje izvješća i daje informacije iz djelokruga rada Službe; prati primjene propisa vezanih za djelokrug rada; objedinjava mišljenja ustrojstvenih jedinica na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja ulaze u djelokrug Uprave; izrađuje prijedloge naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Uprave na prijedlog stručnih službi. Koordinira aktivnosti ostalih ustrojstvenih jedinica Uprave vezano za ljudske potencijale, te obavlja i druge upravne poslove utvrđene zakonskim i podzakonskim propisima iz područja ribarstva. Pruža stručnu pravnu pomoć ostalim službama u Upravi u upravnim postupcima, i po potrebi vodi upravne postupke, te sudjeluje pri izradi procedura u svezi podzakonskih i zakonskih akata na području ribarstva. Postupa po zahtjevima sudova i državnog odvjetništva, priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima. Pruža stručnu pomoć u upravnim, prekršajnim i kaznenim postupcima; predlaže usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske u području ribarstva s pravnom stečevinom EU; objedinjuje primjedbe; prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja ribarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih ugovora i drugih pravnih oblika međunarodne suradnje na području ribarstva u kojima RH zadržava pravo suradnje; sudjeluje u izradi i pripremi podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug Uprave. Inicira i sudjeluje u stručnom osposobljavanju i edukaciji svih djelatnika Uprave u smislu praćenja relevantnih pravnih propisa; prati provođenje zakona iz djelokruga Uprave; te obavlja i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Poslove Službe za upravne poslove obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Zagrebu

Samostalni izvršitelj u Splitu.

13.3. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I RAZVOJ RIBARSTVA – PODRUČNI URED SPLIT

Članak 224.

Sektor za upravljanje, planiranje i razvoj ribarstva- Područni ured Split obavlja upravne i stručne poslove iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda, uzgoja ribe i drugih vodenih organizama, morskog i slatkovodnog ribolova, međunarodne, institucionalne i gospodarske suradnje te potpora i uređenja tržišta ribarstva; provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; upravlja i nadzire radom službi i odjela unutar svoga ustroja; provodi zajedničku ribarstvenu politiku Europske Unije; priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u okviru svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje, koordinira i objedinjava razvojne i operativne programe u ribarstvu; sudjeluje u izradi proračuna; predlaže provođenje strukturnih i tržišnih mjera u okviru svoga djelokruga; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o ribarstvu te vodi cjelovitu statistiku i ekonomiku ribarstva; obavlja poslove stručnog osposobljavanja za djelatnosti u ribarstvu; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva te prati i koordinira u okviru ovlasti Ministarstva rad stručnih službi; provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje, planiranje i razvoj ribarstva – Područni ured Split ustrojavaju se:

13.3.1. Služba za akvakulturu – Ispostava Zadar

13.3.2. Služba za upravljanje ribolovom

13.3.3. Služba za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu.

13.3.1. Služba za akvakulturu – Ispostava Zadar

Članak 225.

Služba za akvakulturu – Ispostava Zadar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama, organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju; vodi brigu o ukupnoj statistici u akvakulturi i surađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave statistikom u akvakulturi; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje u akvakulturi; predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih vodenih organizama; predlaže provođenje strukturnih i tržišnih mjera u okviru svog djelokruga i sudjeluje u njihovoj provedbi uz suradnju sa Službom za suradnju, potpore i uređenje tržišta u ribarstvu; sudjeluje u izradi programa razvojne strategije akvakulture i prati njegovu provedbu; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svog djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja akvakulture; surađuje s institucijama i ministarstvima nadležnim za zaštitu prirode i okoliša te resursa mora i slatkih voda; sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga rada službe; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga rada službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja akvakulture, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT); obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za akvakulturu – Ispostava Zadar ustrojavaju se:

13.3.1.1. Odjel za slatkovodnu akvakulturu

13.3.1.2. Odjel za marikulturu

13.3.1.1. Odjel za slatkovodnu akvakulturu

Članak 226.

Odjel za slatkovodnu akvakulturu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama, organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju; vodi brigu o ukupnoj statistici u slatkovodnoj akvakulturi i surađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave statistikom u akvakulturi; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje u slatkovodnoj akvakulturi; predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih vodenih organizama; predlaže provođenje strukturnih i tržišnih mjera u okviru svog djelokruga i sudjeluje u njihovoj provedbi uz suradnju sa Službom za suradnju, potpore i uređenje tržišta u ribarstvu; sudjeluje u izradi programa razvojne strategije slatkovodne akvakulture i prati njegovu provedbu; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svog djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja slatkovodne akvakulture; surađuje s institucijama i ministarstvima nadležnim za zaštitu prirode i okoliša te resursa slatkih (kopnenih) voda; sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga rada službe; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga rada službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja slatkovodne akvakulture, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i regionalnih tijela ; obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Poslove Odjela za slatkovodnu akvakulturu obavljaju samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelj u Zagrebu

Samostalni izvršitelj u Osijeku

Samostalni izvršitelj u Daruvaru

Samostalni izvršitelj u Rijeci.

13.3.1.2. Odjel za marikulturu

Članak 227.

Odjel za marikulturu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih morskih organizama, organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih morskih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju; vodi brigu o ukupnoj statistici u marikulturi i surađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave statistikom u akvakulturi; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje u marikulturi; predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene morske ribe i drugih vodenih organizama; predlaže provođenje strukturnih i tržišnih mjera, te državnih potpora u okviru svog djelokruga i sudjeluje u njihovoj provedbi uz suradnju sa Službom za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu; sudjeluje u izradi programa razvojne strategije marikulture i prati njegovu provedbu; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svog djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja marikulture; surađuje s institucijama i ministarstvima nadležnim za zaštitu prirode i okoliša te resursa mora; sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga rada službe; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga rada službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja marikulture, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT); obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Poslove Odjela za marikulturu obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku.

13.3.2. Služba za upravljanje ribolovom

Članak 228.

Služba za upravljanje ribolovom predlaže nacrte propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa; izdaje dozvole i vodi registar o izdanim dozvolama za rekreacijski i športski ribolov; vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; izdaje povlastice, odobrenja i uvjerenja i vodi registar o izdanim povlasticama i odobrenjima za gospodarski ribolov; izdaje odobrenja za ribolov u znanstveno nastavne svrhe kao i za potrebe akvarija otvorenih za javnost, te ribolova nedoraslih vodenih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl. Prikupljam, analizira i pohranjuje podatke o svim oblicima ribolova; sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga sektora; koordinira poslove međunarodne suradnje; provodi i ostale poslove koji se odnose na ribolov.

Provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje uvjerenja i vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; prikuplja podatke o gospodarskom ribolovu, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski ribolov; obavlja analizu prikupljenih podataka o ribarstvu temeljem čega predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora u svom djelokrugu; prikuplja i analizira podatke o gospodarskom ribolovu na slatkim vodama; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava na slatkim vodama; ;surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva vodi registara ribarske flote; analizira podatke o ekonomskim i socijalnim segmentima ribarstva u dijelu ribolova i vodi ekonomiku i statistiku ribolova; prikuplja i analizira podatke o ribarskim plovilima i predlaže mjere upravljanja ribarskom flotom; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o cjelokupnoj statistici i ekonomici ribolova; izrađuje i objedinjava program razvoja ribarstva u segmentu upravljanja ribolovnom flotom i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu te koordinira programe prikupljanja podataka; te izravno komunicira s ostalim tijelima državne uprave u okviru svog područja rada, te Europskom komisijom; predlaže mjere za obnovu ribarske flote i nadzire njihovo provođenje; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema); priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s EU Zajedničkom ribarskom politikom u okviru svog djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi mjera strukturne i tržišne politike; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva i koordinira programe prikupljanja podataka; predlaže provedbu projekata i sporazuma bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje iz područja ribarstva; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; aktivno sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te vrši njihovo provođenje; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje ribolovom ustrojavaju se:

13.3.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Šibenik

13.3.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov

13.3.2.3. Odjel za registar flote, statistiku i ekonomiku ribarstva – Ispostava Split.

13.3.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Šibenik

Članak 229.

Odjel za morski ribolov- Ispostava Šibenik obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na morski ribolov; izdaje povlastice i vodi Registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov na moru; izdaje odobrenja i vodi Registar o izdanim odobrenjima za mali obalni ribolov; izdaje ovlaštenja i vodi Registar o izdanim ovlaštenjima za ribolovni turizam; izdaje rješenja za ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija; ribolova nedoraslih morskih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; izdaje i vodi registar o izdanim dozvolama za rekreacijski i športski ribolov; izdaje rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; prikuplja podatke o negospodarskom ribolovu; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov i mali obalni ribolov, izdaje uvjerenja te vodi Registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov i Registar izdanih uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za mali obalni ribolov; izravno surađuje s Odjelom za registar flote, statistiku i ekonomiku ribarstva te u okviru svog djelokruga rada unosi podatke o ribarskim plovilima u Registar flote; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja morskog ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva u okviru svog djelokruga; prikuplja podatke o gospodarskom ribolovu, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski ribolov; vrši analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru Odjela temeljem čega predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring) i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora u svom djelokrugu; osigurava pripremanje i obrađivanje podataka iz svog djelokruga za komunikaciju sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama; te obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Poslove Odjela za morski ribolov – Ispostava Šibenik obavljaju i samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelji u Puli

Samostalni izvršitelji u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Senju

Samostalni izvršitelji u Zadru

Samostalni izvršitelji u Šibeniku

Samostalni izvršitelji u Splitu

Samostalni izvršitelji u Dubrovniku.

13.3.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov

Članak 230.

Odjel slatkovodnog ribolova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na slatkovodni ribolov; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o gospodarskom ribolovu na slatkim vodama; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama te vodi odgovarajuću evidenciju; provodi postupak davanja povlastica za gospodarski ribolov na slatkim vodama; vodi upisnik o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o športskom ribolovu na slatkim vodama; izdaje rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; vodi postupke u svezi s izdavanjem i raspodjelom dozvola za športski ribolov; organizira i održava ispite za osposobljavanje stručnih osoba za gospodarenje ribolovnim područjem i ribolovnom zonom te vodi odgovarajuću evidenciju; predlaže način praćenja stanja bioloških resursa slatkih voda (monitoring); predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje resursima slatkih voda kao i način njihove zaštite; predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama te predlaže mjere unaprjeđenja i razvoja slatkovodnog ribolova na istima; izdaje rješenja za selektivni ribolov, ribolov u znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija, ribolov matica i nedoraslih slatkovodnih organizama za potrebe akvakulture; priprema stručne podloge i predlaže nacrte zakona i drugih propisa iz područja slatkovodnog ribolova; surađuje s znanstveno-istraživačkim institucijama i tijelima državne uprave; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja slatkovodnog ribolova; te obavlja i ostale poslove iz svoga djelokruga.

Poslove Odjela za slatkovodni ribolov obavljaju samostalni izvršitelji u Zagrebu.

13.3.2.3. Odjel za registar flote, statistiku i ekonomiku ribarstva – Ispostava Split

Članak 231.

Odjel za registar flote, statistiku i ekonomiku ribarstva – Ispostava Split sudjeluje u izradi zakonskih propisa u okviru područja upravljanja flotom, statistikom i ekonomikom ribarstva; prikuplja, unosi obrađuje i analizira podatke u propisanim rokovima o svim kategorijama ribolova, iskrcaju, prekrcaju i prvoj prodaji riba i drugih vodenih organizama iz ulova i uzgoja, komunicira i razmjenjuje podatke s Europskom komisijom; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svog djelokruga; izrađuje i objedinjava program razvoja ribarstva i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema); prikuplja i analizira podatke o ekonomskim i socijalnim segmentima ribarstva; prikuplja i analizira podatke o ribarskim plovilima i predlaže mjere upravljanja ribarskom flotom; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o cjelokupnoj statistici i ekonomici ribarstva; izrađuje ekonomske analize na temelju prikupljenih i obrađenih podataka; direktno surađuje s Odjelom za geoinformacijski sustav ribarstva i informiranje u cilju izrade i provedbe informacijskog sustava u okviru programa prikupljanja podataka u ribarstvu; upravlja, nadzire i provodi program prikupljanja podataka u suradnji s drugim institucijama Republike Hrvatske, Europske Unije i međunarodnim institucijama; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora; direktno surađuje s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama; priprema stručne podloge za donošenje zakonskih propisa iz područja ribarstva; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; surađuje s međunarodnim i regionalnim organizacijama iz svog djelokruga; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva; obavlja poslove vezane uz administrativne i stručne obveze u okviru zajedničke ribarstvene politike Europske Unije i međunarodnih ugovora; predlaže strukturne mjere u cilju održivosti i unapređenja ribarskog sektora; te obavlja i ostale poslove iz svoga djelokruga.

Poslove Odjela za registar flote, statistiku i ekonomiku ribarstva – Ispostava Split obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Zadru

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku.

13.3.3. Služba za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu

Članak 232.

Služba za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu u dijelu uređenja tržišta predlaže mjere za provođenje tržišne politike u području ribarstva; izrađuje nacrte i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata u području uređenja tržišta u ribarstvu u okviru nacionalne politike, a u skladu s politikom Europske unije; obavlja stručne poslove vezane uz sudjelovanje RH u tijelima Europske unije po pitanju uređenja tržišta proizvodima ribarstva; predlaže mjere i sudjeluje u pripremi mjera iz područja tržišne politike u ribarstvu, a čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije, donacija i ostalih izvora, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u nadležnosti drugih tijela, a koji indirektno utječu na uređenje tržišta u ribarstvu; surađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama, institucijama Europske unije te pravnim i fizičkim osobama po pitanju uređenja tržišta u ribarstvu; promiče nacionalnu i međunarodnu suradnju i sudjeluje u radu nacionalnih, europskih i međunarodnih organizacija u sklopu provedbe tržišne politike u ribarstvu; planira, koordinira i sudjeluje u izradi i provedbi sustava prikupljanja podataka o cijenama i količinama proizvoda ribarstva i njihovoj obradi i analizi za razne potrebe; izvještava o cijenama proizvoda ribarstva za nacionalne i europske potrebe; predlaže mjere u svezi informiranja potrošača u pogledu proizvoda ribarstva u skladu sa zajedničkom organizacijom tržišta; predlaže mjere za unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade u sektoru ribarstva u sklopu tržišne politike; predlaže mjere koje se odnose na poticanje obrazovanja i udruživanja proizvođača, obavlja poslove vezane za priznavanje organizacija proizvođača i ostalih udruženja u ribarstvu i praćenje njihova rada; predlaže mjere potpora interesnim udruženjima u sektoru ribarstva te koordinira provođenje mehanizama korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u cilju unaprjeđenja tržišta; predlaže i provodi mjere potpore organizacijama proizvođača i ostalim udruženjima u ribarstvu u skladu sa strateškim i programskim dokumentima razvoja ribarstva u dijelu koji se tiče provedbe tržišne politike; izravno surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera tržišne politike; predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje informiranja potrošača; organizira i provodi promotivne aktivnosti vezane za provođenje tržišne politike u ribarstvu, kao i za provedbu nacionalnih strateških programa i mjera u dijelu tržišne politike; izrađuje stručne podloge u dijelu provedbe tržišne politike u ribarstvu te za izradu zakona i podzakonskih propisa; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti Službe; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga proračuna u području svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi strateškog i programskog okvira za provedbu EU fondova u ribarstvu i sudjeluje u praćenju njegove provedbe; koordinira suradnju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u dijelu provedbe tržišne politike; prati i analizira stanje u području proizvodnje i prerade proizvoda ribarstva te predlaže mjere razvitka. U dijelu državnih potpora u ribarstvu koordinira i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore u ribarstvu te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; koordinira i provodi aktivnosti koje osiguravaju usklađenost državnih potpora u ribarstvu koje provode različita tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira i provodi aktivnosti vezane uz vođenje registra državnih potpora u ribarstvu koje se financiraju iz Državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi sustava državnih potpora u ribarstvu; izrađuje izvješća o državnoj potpori u ribarstvu za nacionalne i EU potrebe; sudjeluje u postupcima procjene i pripreme shema državne potpore u ribarstvu za notifikaciju Europskoj komisiji; provodi notificirane sheme državne potpore u ribarstvu; izrađuje procedure za provedbu shema državne potpore u ribarstvu; prati zakonodavstvo u području državnih potpora u ribarstvu; prati izvršenje državne potpore u ribarstvu te izrađuje odgovarajuće materijale i podloge; prati učinke državne potpore u ribarstvu na sektor. U dijelu međunarodne, institucionalne i gospodarske suradnje sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa u području ribarstva; prati rad institucija Europske unije, regionalnih organizacija, te relevantnih nacionalnih tijela, stručnih radnih tijela i skupina na nacionalnoj razini i na razini Europske unije iz nadležnosti Uprave; koordinira distribuciju relevantnih informacije i dokumenata unutar Uprave i koordinira sudjelovanja nacionalnih predstavnika u radu spomenutih institucija/tijela/organizacija/skupina; prati proces planiranja, pripreme i provedbe pravne stečevine iz nadležnosti Uprave te u suradnji s relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i nacionalnim tijelima koordinira izradu tehničkih materijala i podloga; koordinira izradu različitih dokumenata koji se odnose međunarodne odnose u području ribarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave i Ministarstva; koordinira suradnju s državnim tijelima nadležnim za vanjske poslove i EU u pitanja iz djelokruga Uprave; pruža stručnu pomoć na području međunarodnih projekata i suradnje u svom djelokrugu; koordinira izradu podloga i postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Uprave; koordinira izradu prijedloga akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama iz djelokruga Uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave iz područja zakonodavstva EU i međunarodnih odnosa; sudjeluje u provedbi obveza koje proizlaze iz sklopljenih međunarodnih ugovora; koordinira proces planiranja, programiranja i provedbe projekata međunarodne suradnje iz djelokruga Službe; koordinira i prati suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Uprave te koordinira suradnju s istima pri izradi relevantnih dokumenata, stručnih podloga, prijedloga i mišljenja; koordinira i prati suradnju s gospodarskim subjektima te udruženjima gospodarskih subjekata u ribarstvu i vezanim industrijama; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga; provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu ustrojavaju se:

13.3.3.1. Odjel za međunarodnu, institucionalnu i gospodarsku suradnju

13.3.3.2. Odjel za državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu.

13.3.3.1. Odjel za međunarodnu, institucionalnu i gospodarsku suradnju

Članak 233.

Odjel za međunarodnu, institucionalnu i gospodarsku suradnju prati rad institucija Europske unije, regionalnih organizacija, te relevantnih nacionalnih tijela, stručnih radnih tijela i skupina na nacionalnoj razini i na razini Europske unije iz nadležnosti Uprave, distribuira relevantne informacije i dokumente unutar Uprave i pomaže koordinaciju sudjelovanja nacionalnih predstavnika u radu spomenutih institucija/tijela/organizacija/skupina; prati proces planiranja, pripreme i provedbe pravne stečevine iz nadležnosti Uprave te u suradnji s relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i nacionalnim tijelima sudjeluje u koordinaciji izrade tehničkih materijala i podloga; izrađuje podloge i sudjeluje u izradi različitih dokumenata koji se odnose međunarodne odnose u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave i Ministarstva; sudjeluje u suradnji s državnim tijelima nadležnim za vanjske poslove i EU u pitanjima iz djelokruga Uprave; izrađuje odgovarajuće podloge s ciljem pružanja stručne pomoći u dijelu međunarodnih projekata; koordinira postupke sklapanja međunarodnih ugovora i drugih akata iz djelokruga Uprave; izrađuje prijedloge akata u postupku pristupanja međunarodnim tijelima i organizacijama iz djelokruga Uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave i Ministarstva iz područja zakonodavstva EU i međunarodnih odnosa; sudjeluje u provedbi obveza koje proizlaze iz sklopljenih međunarodnih ugovora; sudjeluje u procesu planiranja, programiranja i provedbe projekata međunarodne suradnje iz djelokruga Službe; koordinira i prati suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Uprave te s njima u suradnji izrađuje relevantne dokumente, stručne podloge, prijedloge i mišljenja; koordinira i prati suradnju s gospodarskim subjektima te udruženjima gospodarskih subjekata u ribarstvu i vezanim industrijama; sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u programima gospodarske suradnje na području ribarstva; vrši analizu podataka za potrebe rada Službe; rješava u upravnim stvarima; sudjeluje u provedbi upravnog nadzora i drugih upravnih i stručnih poslova iz područja svoga djelokruga; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga.

Poslove Odjela za međunarodnu, institucionalnu i gospodarsku suradnju obavljaju samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelj u Zagrebu

Samostalni izvršitelj u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku.

13.3.3.2. Odjel za državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu

Članak 234.

Odjel za državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu izrađuje podloge i predlaže mjere za provođenje tržišne politike u području ribarstva; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta i priprema donošenje zakona i podzakonskih akata u području uređenja tržišta u ribarstvu u okviru nacionalne politike, a u skladu s politikom Europske unije; obavlja stručne poslove vezane uz pravnu stečevinu i sudjelovanje RH u tijelima Europske unije po pitanju uređenja tržišta proizvodima ribarstva; izrađuje podloge i priprema prijedloge mjera iz područja tržišne politike u ribarstvu, a čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u nadležnosti drugih tijela, a koji indirektno utječu na uređenje tržišta u ribarstvu; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama, institucijama EU te pravnim i fizičkim osobama po pitanju uređenja tržišta u ribarstvu; planira i predlaže aktivnosti vezane uz promicanje nacionalne i međunarodne suradnje i prati rad nacionalnih i međunarodnih organizacija u sklopu provedbe tržišne politike u ribarstvu; planira, predlaže i sudjeluje u izradi i provedbi sustava prikupljanja podataka o cijenama i količinama proizvoda ribarstva i njihovoj obradi za razne potrebe; izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade u sektoru ribarstva u sklopu tržišne politike; predlaže mjere koje se odnose na poticanje obrazovanja i udruživanja proizvođača, obavlja poslove vezane za priznavanje organizacija proizvođača i ostalih udruženja u ribarstvu te prati njihov rad; izrađuje prijedloge mjera državnih potpora interesnim udruženjima u sektoru ribarstva te sudjeluje u koordinaciji provedbe mehanizama EU fondova u ribarstvu u cilju unaprjeđenja tržišta proizvodima ribarstva; predlaže i provodi mjere državne potpore organizacijama proizvođača i ostalim udruženjima u ribarstvu u skladu sa strateškim i programskim dokumentima razvoja ribarstva u dijelu koji se tiče provedbe tržišne politike; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera tržišne politike; izrađuje podloge, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje informiranja potrošača; organizira predavanja i radionice, te priprema edukacijski materijal za popularizaciju i donošenje mjera potpore organizacijama proizvođača i ostalim udruženjima u ribarstvu; organizira i provodi promotivne aktivnosti vezane za provođenje tržišne politike u ribarstvu, kao i za provedbu nacionalnih strateških programa i mjera u dijelu tržišne politike; izrađuje prijedlog stručnih podloga u dijelu provedbe tržišne politike u ribarstvu te stručnih podloga koje prethode izradi zakona i podzakonskih propisa; pruža podršku i omogućava suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti Službe; priprema podloge i sudjeluje u izradi strateškog i programskog okvira za provedbu EU fondova u ribarstvu te sudjeluje u praćenju njegove provedbe; surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u dijelu provedbe tržišne politike; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore u ribarstvu te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; provodi aktivnosti koje osiguravaju usklađenost državnih potpora u ribarstvu koje provode različita tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; provodi aktivnosti vezane uz vođenje registra državnih potpora u ribarstvu koje se financiraju iz Državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi sustava državnih potpora u ribarstvu; izrađuje izvješća o državnoj potpori u ribarstvu za nacionalne i EU potrebe; izrađuje potrebne materijale za potrebe i tijekom postupka procjene i pripreme shema državne potpore u ribarstvu za notifikaciju Europskoj komisiji; provodi notificirane sheme državne potpore u ribarstvu; priprema procedure za provedbu shema državne potpore u ribarstvu; prati zakonodavstvo u području državnih potpora u ribarstvu; prati izvršenje državne potpore u ribarstvu te priprema odgovarajuće materijale i podloge; prati učinke državne potpore u ribarstvu na sektor; priprema stručne podloge potrebne kod planiranja proračuna u području svoje nadležnosti, rješava u upravnim stvarima; sudjeluje u provedbi upravnog nadzora i drugih upravnih i stručnih poslova iz područja svoga djelokruga; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga.

Poslove Odjela za državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu obavljaju i samostalni izvršitelji i to:

Samostalni izvršitelji u Zagrebu

Samostalni izvršitelj u Puli

Samostalni izvršitelj u Splitu.

13.4. SEKTOR ZA NADZOR I KONTROLU RIBARSTVA

Članak 235.

Sektor za nadzor i kontrolu ribarstva, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; koordinira rad ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; izrađuje godišnje planove i izvješća; obavlja stručno osposobljavanje ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU; izravno komunicira s nadležnim tijelima EU po pitanju ribarske inspekcije; obavlja i druge upravne i stručne poslove iz svoje nadležnosti. Sektor ribarske inspekcije vodi brigu o plovilima ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole. Obavlja pravne i administrativne poslove iz područja ribarske inspekcije. Sektor osigurava podršku korisnicima 24 satno radno vrijeme i podršku korisnicima ribarskog informacijskog centra i Geoinformacijskog sustava ribarstva, poslove iz područja, nadzora ribolova, poslove izrade i održavanja Geoinformacijskog sustava ribarstva, vodi rad Ribarstvenog monitoring centra, obavlja poslove komunikacije s drugim međunarodnim tijelima i poslove razmjene VMS podataka sukladno obvezama RH koji su u djelokrugu Sektora, obavlja kontrolu ispravnosti VMS i e očevidnik uređaja, vodi izradu i održavanje Geoinformacijskog sustava ribarstva (GISR); osigurava njegovu zaštitu i sigurnost, koordinira održavanje hardvera istog, te osigurava preduvjete za razmjenu svih VMS podataka s domaćim i međunarodnim institucijama. Izrađuje i održava sustav za e-očevidnik, izrađuje i provodi plan nabave za potrebe GISR-a; osigurava ispravan rad e-očevidnika i podrške korisnicima, osigurava pravovremenu instalaciju svih potrebnih programa na servere, osigurava uspostavu, održavanje i unapređenje sustava u suradnji s ostalim odjelima Uprave koji su korisnici informacijskog sustava Uprave ribarstva; sudjeluje u pripremi podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor i kontrolu ribarstva ustrojavaju se:

13.4.1.Služba ribarske inspekcije – Područna jedinica Split

13.4.2.Služba za monitoring i geoinformacijski sustav ribarstva.

13.4.1. Služba ribarske inspekcije – Područna jedinica Split

Članak 236.

Služba ribarske inspekcije – Područna jedinica Split vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, te nadzire obavljanje ribolova, nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i športski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire obavljanje akvakulture i prometa ribe i drugih morskih/vodenih organizama te ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi prometa ribom i akvakulture. Služba ribarske inspekcije osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane za održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole.

Za obavljanje poslova Službe ribarske inspekcije – Područna jedinica Split ustrojavaju se:

13.4.1.1. Odjel Zagreb

13.4.1.2. Odjel Pula

13.4.1.3. Odjel Zadar

13.4.1.4. Odjel Split.

13.4.1.1. Odjel Zagreb

Članak 237.

Odjel Zagreb obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga slatkovodnog i morskog ribarstva; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov, te nadzire obavljanje svih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj slatkovodne ribe, nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svog djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela.

Poslove Odjela Zagreb obavljaju i samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelji u Zagrebu

Samostalni izvršitelji u Osijeku

Samostalni izvršitelj u Koprivnici

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu

Samostalni izvršitelji u Vukovaru

Samostalni izvršitelj u Vinkovcima

Samostalni izvršitelj u Čakovcu.

13.4.1.2. Odjel Pula

Članak 238.

Odjel Pula vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru svih vrsta ribolova; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov, te nadzire obavljanje ovih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova i ovlaštenika odobrenja za obavljanje malog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe, nadzire,predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svog djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela. Odjel Pula osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole.

Poslove Odjela Pula obavljaju i samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelji u Puli

Samostalni izvršitelji u Rijeci

Samostalni izvršitelj u Senju

Samostalni izvršitelj u Malom Lošinju.

13.4.1.3. Odjel Zadar

Članak 239.

Odjel Zadar vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru svih vrsta ribolova; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov, te nadzire obavljanje ovih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova i ovlaštenika odobrenja za obavljanje malog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe, nadzire,predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svog djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela. Odjel Zadar osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole.

Poslove Odjela Zadar obavljaju i samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelji u Zadru

Samostalni izvršitelji u Šibeniku.

13.4.1.4. Odjel Split

Članak 240.

Odjel Split vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru svih vrsta ribolova; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov, te nadzire obavljanje ovih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova i ovlaštenika odobrenja za obavljanje malog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe, nadzire,predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU u okviru svog djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga ovoga Odjela. Odjel Split osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole.

Poslove Odjela Split obavljaju i samostalni izvršitelji, i to:

Samostalni izvršitelji u Splitu

Samostalni izvršitelji u Visu

Samostalni izvršitelj u Pločama

Samostalni izvršitelji u Dubrovnik.

13.4.2. Služba za monitoring i geoinformacijski sustav ribarstva

Članak 241.

Služba za monitoring i geoinformacijski sustav ribarstva osigurava 24 satno radno vrijeme i podršku korisnicima Geoinformacijskog sustava ribarstva, poslove iz područja, nadzora ribolova, poslove izrade i održavanja Geoinformacijskog sustava ribarstva, direktno surađuje s Službom ribarske inspekcije kako bi se u potpunosti osiguralo sustavno praćenje, primjena i učinkovitost provođenja propisa; vodi rad Ribarstvenog monitoring centra, obavlja poslove komunikacije s drugim međunarodnim tijelima i poslove razmjene VMS podataka sukladno obvezama RH koji su u djelokrugu Sektora, obavlja kontrolu ispravnosti VMS i e očevidnik uređaja, vodi izradu i održavanje Geoinformacijskog sustava ribarstva (GISR); osigurava zaštitu i sigurnost GISR-a, koordinira održavanje hardvera GISR-a, osigurava preduvjete za razmjenu svih VMS podataka s domaćim i međunarodnim institucijama, izrađuje i održava sustav za e-očevidnik, izrađuje i provodi plan nabave za potrebe GISR-a; osigurava ispravan rad e-očevidnika i podrške korisnicima, osigurava pravovremenu instalaciju svih potrebnih programa na servere, osigurava uspostavu,održavanje i unapređenje sustava u suradnji s ostalim odjelima Uprave koji su korisnici informacijskog sustava Uprave ribarstva; sudjeluje u pripremi podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za monitoring i geoinformacijski sustav ustrojavaju se:

13.4.2.1. Odjel za monitoring centar,

13.4.2.2. Odjel za Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) i informiranje – Područna jedinica Šibenik.

13.4.2.1. Odjel za monitoring centar

Članak 242.

Odjel za monitoring centar obavlja poslove iz područja nadzora ribolova, vodi rad monitoring centra, izrađuje, direktno surađuje s službama Sektora ribarske inspekcije, obavlja poslove komunikacije s drugim međunarodnim tijelima i poslove razmjene podataka sukladno obvezama RH, koordinira i objedinjava rad odjela unutar Službe; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije; prati stanje u području nadzora ribolova te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u okviru svog djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unapređenja ribarstva iz djelokruga ovoga sektora; sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga sektora; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim monitoring centrima i Europskom Komisijom; osigurava 24 satnu podršku korisnicima Geoinformacijskog sustava, vodi poslove u svezi instalacije i održavanja VMS-a, AIS i E očevidnik uređaja na plovilima, vodi i održava e- očevidnik aplikaciju, sudjeluje na svim sastancima vezanim iz djelokruga Odjela te provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug.

Poslove Odjela za monitoring centar obavljaju samostalni izvršitelji u Zagrebu.

13.4.2.2. Odjel za Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) i informiranje – Područna jedinica Šibenik

Članak 243.

Odjel za Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) i informiranje – Područna jedinica Šibenik osigurava podršku korisnicima Geoinformacijskog sustava ribarstva, vodi izradu i održavanje Geoinformacijskog sustava ribarstva (GISR); osigurava zaštitu i sigurnost GISR-a, koordinira održavanje hardvera GISR-a, osigurava preduvjete za razmjenu svih podataka drugih sektora s domaćim i međunarodnim institucijama, izrađuje i održava sustav za izradu metiera, baze za ekonomsko prikupljanje podataka te modula za prikupljanje podataka u ribarstvu, izrađuje i provodi plan nabave za potrebe GISR-a; sudjeluje u koordinaciji programa prikupljanja podataka, osigurava ispravan rad e-očevidnika i podrške korisnicima, osigurava pravovremenu instalaciju svih potrebnih programa na servere, osigurava uspostavu, održavanje i unapređenje sustava u suradnji s ostalim odjelima Uprave koji su korisnici informacijskog sustava Uprave ribarstva; koordinira uređivanje i izradu web stranice ribarstva; sudjeluje u pripremi podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, provodi i ostale poslove koji mu se stave u djelokrug.

Za obavljanje poslova Odjela za Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) i informiranje- Područna jedinica Šibenik ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Zagreb

Ispostava Šibenik.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 244.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Upravama u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 245.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.

Članak 246.

Zamjenik ministra za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, načelniku sektora u čijem sastavu se služba nalazi, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se odjel nalazi, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su, čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se pododsjek nalazi, Glavnom tajniku Ministarstva, zamjeniku ministra i ministru.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su načelniku sektoru, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su voditelju službe, načelniku sektoru, pomoćniku ministra, zamjeniku ministra i ministru.

Voditelji samostalnih službi za svoj rad odgovorni su zamjeniku ministra i ministru.

Tajnik kabineta ministra za svoj rad odgovoran je zamjeniku ministra i ministru.

V. PLANIRANJE POSLOVA U MINISTARSTVU

Članak 247.

Čelnik tijela donosi godišnji plan rada najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva te podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, kao i podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA I RAD SA STRANKAMA

Članak 248.

Tjedno radno vrijeme Ministarstva raspoređuje se na pet radnih dana, u trajanju od 40 sati.

Dnevno radno vrijeme Ministarstva je u pravilu od 8.30 do 16.30 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama uredit će se pravilnikom o unutarnjem redu.

VII. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 249.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 250.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlast i odgovornosti, te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena ovom Uredbom.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Čelnik tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnoj stvari, donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika u roku 30 dana od dana isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 251.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 27/2012).

Članak 252.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/78

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Broj

1. KABINET MINISTRA

13

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

1

2.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje

7

2.2. Odjel za protokol

3

UKUPNO

11

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU I POTVRĐIVANJE PROVEDBE PROGRAMA POTPORE U RIBARSTVU

1

3.1. Odjel za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

3

3.2. Odjel za potvrđivanje programa potpore u ribarstvu

3

UKUPNO

7

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

7

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

4

UKUPNO

12

5. GLAVNO TAJNIŠTVO

1

5.1. Sektor za ljudske potencijale, sigurnosne poslove i nabavu

1

5.1.1. Služba za ljudske potencijale

1

5.1.1.1. Odjel za službeničke poslove

5

5.1.1.1.1. Pododsjek za vođenje registra

3

5.1.1.2. Odjel za izobrazbu

3

5.1.2. Služba za nabavu i sigurnosne poslove

1

5.1.2.1. Odjel za nabavu

5

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove

5

5.2. Sektor za informacijske sustave i logistiku

1

5.2.1. Služba za informacijske sustave

1

5.2.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

3

5.2.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

3

5.2.2. Služba za logistiku

1

5.2.2.1. Odjel za opće poslove

4

5.2.2.1.1. Pododsjek pisarnice

11

Područna jedinica – samostalni izvršitelj Split

1

5.2.2.1.2. Pododsjek pismohrane

3

5.2.2.2. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

8

5.2.2.2.1. Pododsjek za vozni park

8

UKUPNO

69

6. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Neposredno u Upravi

1

6.1. Sektor za pravne poslove

1

6.1.1. Služba za izradu propisa

1

6.1.1.1. Odjel za izradu propisa

4

6.1.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

4

6.1.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke

1

6.1.2.1. Odjel za opće pravne poslove

4

6.1.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke

4

6.2. Sektor za financijsko – planske i računovodstvene poslove

1

6.2.1. Služba za financijske poslove

1

6.2.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

4

6.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

3

6.2.2. Služba za računovodstvene poslove

1

6.2.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

5

6.2.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

5

UKUPNO

40

7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Neposredno u Upravi

2

7.1. Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije

1

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

1

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

5

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju

5

7.1.2. Služba za stočarstvo

1

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

5

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište

5

7.1.3. Služba za poljoprivredno zemljište

1

7.1.3.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

4

7.1.3.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

5

7.1.4. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju

1

7.1.4.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji

4

7.1.4.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

5

7.1.4.3. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju

5

7.2. Sektor za potpore i analize

1

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

1

7.2.1.1. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

4

7.2.1.2. Odjel za izravna plaćanja u poljoprivredi

4

7.2.2. Služba za poljoprivredne informacije i analize

1

7.2.2.1. Odjel za poljoprivredne podatke i analize

5

7.2.2.2. Odjel za tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi

8

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi

1

Neposredno u Sektoru

1

7.3.1. Služba inspekcija u poljoprivredi

1

7.3.1.1. Odjel nadzora mjera poljoprivredne politike i potpora

7

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne proizvodnje

5

7.3.1.3. Odjel nadzora stočarstva, vinarstva i kakvoće hrane

5

7.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

1

7.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Ludbreg (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelj)

1

7.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Pazin (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Umag (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

2

7.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Imotski (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

1

UKUPNO

189

8. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Neposredno u Upravi

1

8.1. Sektor za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj

1

8.1.1. Služba za razvoj ruralnih područja

1

8.1.1.1. Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja

5

8.1.1.2. Odjel za povećanje konkurentnosti

5

8.1.1.3. Odjel za upravljanje resursima

5

8.1.2. Služba za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja

1

8.1.2.1. Odjel za programiranje, praćenje i procjenu EU programa za ruralni razvoj

5

8.1.2.2. Odjel za promidžbu EU programa za ruralni razvoj i tehničku pomoć

5

8.1.3. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja

1

8.1.3.1. Odjel za financijsko upravljanje programom ruralnog razvoja

5

8.1.3.2. Odjel za kontrolu provedbe programa ruralnog razvoja

5

8.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju

1

8.2.1. Služba za međunarodnu suradnju

1

8.2.1.1. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

4

8.2.1.2. Odjel za međunarodnu suradnju

5

8.2.2. Služba za EU poslove

1

8.2.2.1. Odjel za EU koordinaciju

5

8.2.2.2. Odjel za EU i međunarodne programe

8

UKUPNO

65

9. UPRAVA KVALITETE HRANE I FITOSANITARNE POLITIKE

Neposredno u Upravi

1

9.1. Sektor za označavanje i kvalitetu hrane

1

Neposredno u Sektoru

1

9.1.1. Služba za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane

1

9.1.1.1. Odjel za opće označavanje hrane

5

9.1.1.2. Odjel za temeljne zahtjeve kvalitete hrane

4

9.1.2. Služba za posebne oznake i promidžbu kvalitete hrane

1

Neposredno u Službi

1

9.1.2.1. Odjel za posebne oznake kvalitete hrane

5

9.1.2.2. Odjel za promidžbu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

3

9.2. Sektor fitosanitarne politike

1

Neposredno u Sektoru

2

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo

1

9.2.1.1. Odjel zdravstvene zaštite bilja

4

9.2.1.2. Odjel za sorte i poljoprivredni reprodukcijski materijal

5

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja

1

9.2.2.1. Odjel za sredstva za zaštitu bilja

5

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida

5

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije

1

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije

1

Neposredno u Službi

5

9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama

1

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Stara Gradiška (samostalni izvršitelj)

2

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Varaždin

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

2

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Bajakovo (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

2

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

2

9.3.2.5. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Nova Sela (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Karasovići (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

3

UKUPNO

106

10. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

Neposredno u Upravi

1

10.1. Sektor za upravne, europske i financijske poslove

1

Neposredno u Sektoru

1

10.1.1. Služba za upravne i europske poslove

1

10.1.1.1. Odjel za upravne poslove

3

10.1.1.2. Odjel za europske poslove

3

10.1.2. Služba za troškove u veterinarstvu i financiranje službenih kontrola

1

10.1.2.1. Odjel za troškove u veterinarstvu

4

10.1.2.2. Odjel za financiranje službenih kontrola

4

10.2. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

1

Neposredno u Sektoru

1

10.2.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju

1

10.2.1.1. Odjel za analizu podataka, izvješćivanje, krizno planiranje i procjenu rizika

6

10.2.1.2. Odjel za programiranje, zoonoze i antimikrobnu rezistenciju

7

10.2.2. Služba za organizaciju provedbe veterinarske djelatnosti

1

10.2.2.1. Odjel za zaštitu životinja

4

10.2.2.2. Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i SVIS (Središnji veterinarski informacijski sustav)

7

10.3. Sektor veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane

1

Neposredno u Sektoru

1

10.3.1. Služba za sigurnost hrane

1

10.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

3

10.3.1.2. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

4

10.3.1.3. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

4

10.3.1.4. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

3

10.3.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

1

10.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

6

10.3.2.2. Odjel za hranu za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša

5

10.4. Sektor veterinarske inspekcije

1

Neposredno u Sektoru

1

10.4.1. Služba veterinarske inspekcije

1

Neposredno u Službi

1

10.4.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelj)

2

10.4.1.2. Odjel – veterinarski ured Osijek

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

3

10.4.1.3. Odjel – veterinarski ured Rijeka

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Labin (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Pazin (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Krk (samostalni izvršitelj)

1

10.4.1.4. Odjel – veterinarski ured Požega

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelj)

2

10.4.1.5. Odjel – veterinarski ured Split

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

9

Ispostava Imotski (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)

4

10.4.1.6. Odjel – veterinarski ured Šibenik

1

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Drniš (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Biograd na Moru (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)

2

10.4.1.7. Odjel – veterinarski ured Varaždin

1

Neposredno u Odjelu

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

7

Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

5

10.4.1.8. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Zapad

1

Ispostava Samobor (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Zaprešić (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

5

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Duga Resa (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)

2

10.4.1.9. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Istok

1

Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Dugo Selo (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Sveti Ivan Zelina (samostalni izvršitelj)

4

10.4.1.10. Odjel – veterinarski ured Glina

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Glina (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelj)

3

10.4.1.11. Odjel – veterinarski ured Grada Zagreba

1

Neposredno u odjelu

1

(samostalni izvršitelj)

17

UKUPNO u Odjelu – veterinarski ured Grada Zagreba

19

10.4.1.12. Odjel – veterinarski ured Dubrovnik

1

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

3

10.4.1.13. Odjel – veterinarski ured Koprivnica

1

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

4

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)

2

10.4.1.14. Odjel mobilnih jedinica za kontrolu dobrobiti životinja u prometu

4

10.4.2. Služba granične veterinarske inspekcije i međunarodnog prometa

1

Neposredno u Službi

1

10.4.2.1. Odjel granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb

5

10.4.2.2. Odjel granična veterinarska postaja luka Rijeka

5

10.4.2.3. Odjel granična veterinarska postaja luka Ploče

4

10.4.2.4. Odjel granična veterinarska postaja Karasovići

3

10.4.2.5. Odjel granična veterinarska postaja Nova Sela

3

10.4.2.6. Odjel granična veterinarska postaja Stara Gradiška

5

10.4.2.7. Odjel granična veterinarska postaja Bajakovo

6

10.4.2.8. Odjel za međunarodni promet

3

10.4.3. Služba za planiranje i veterinarske inspekcije

1

10.4.3.1. Odjel za planiranje i koordinaciju službenih kontrola

3

10.4.3.2. Odjel veterinarske inspekcije

12

UKUPNO

378

11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Neposredno u Upravi

1

11.1. Sektor šumarstva

1

11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama

1

11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma

8

11.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama

7

11.1.1.3. Odjel za pravne poslove u šumarstvu

4

11.1.2. Služba za razvoj i unaprjeđenje šumarstva

1

11.1.2.1. Odjel za šumarske politike i strategije

4

11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

4

11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa

4

11.2. Sektor lovstva

1

11.2.1. Služba za upravljanje lovištima i divljači

6

11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva

5

11.3. Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu

1

11.3.1. Služba inspekcija u šumarstvu i lovstvu

1

11.3.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

6

11.3.1.2. Odjel državne lovne inspekcije

5

11.3.2. Služba inspekcija u područnim jedinicama

1

11.3.2.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

1

11.3.2.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

1

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

1

11.3.2.3. Odjel – područna jedinica Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)

1

11.3.2.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Buzet (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)

1

11.3.2.5. Odjel – područna jedinica Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)

1

11.4. Sektor drvne industrije

1

11.4.1. Služba primarne prerade drva

8

11.4.2. Služba finalne prerade drva

6

UKUPNO

114

12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA

Neposredno u Upravi

1

12.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

1

12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

1

12.1.1.1. Odjel vodnog dobra

4

12.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

4

12.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

4

12.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

1

12.1.2.1. Odjel zaštite voda

4

12.1.2.2. Odjel korištenja voda

4

12.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

1

12.1.3.1. Odjel vodne politike

4

12.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje

4

12.1.3.3. Odjel za poslove EU

4

12.2. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka

1

12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije

1

12.2.1.1. Odjel za Savu – područna jedinica Zagreb

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

6

Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)

1

12.2.1.2. Odjel za Dunav, Dravu i Muru – područna jedinica Osijek

1

Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Slatina (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)

1

12.2.1.3. Odjel za slivove južnog Jadrana – područna jedinica Split

1

Ispostava Split (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)

2

12.2.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana – područna jedinica Rijeka

1

Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)

3

Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)

1

Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)

1

12.2.2. Služba upravnog nadzora i žalbenog postupka

1

12.2.2.1. Odjel upravnog nadzora i žalbenog postupka

6

12.2.2.2. Odjel kontrole naknada za koncesije, vodnih naknada i ulaganja

5

12.3. Sektor međunarodnih projekata

1

12.3.1. Služba za pripremu međunarodnih projekata

1

12.3.1.1. Odjel za programiranje

5

12.3.1.2. Odjel za odobravanje projekata

5

12.3.2. Služba za provedbu međunarodnih projekata

1

12.3.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

5

12.3.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata

5

12.4. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

1

12.4.1. Služba djelatnosti javne vodoopskrbe

5

12.4.2. Služba djelatnosti javne odvodnje

5

UKUPNO

126

13. UPRAVA RIBARSTVA

Neposredno u Upravi

1

13.1. Služba za upravljanje EU fondovima

5

13.2. Služba za upravne poslove

1

Samostalni izvršitelj u Zagrebu

2

Samostalni izvršitelj u Splitu

2

13.3. Sektor za upravljanje, planiranje i razvoj ribarstva – Područni ured Split

1

13.3.1. Služba za akvakulturu – Ispostava Zadar

1

13.3.1.1. Odjel za slatkovodnu akvakulturu

1

Samostalni izvršitelji u Zagrebu

1

Samostalni izvršitelji u Osijeku

1

Samostalni izvršitelji u Daruvaru

1

Samostalni izvršitelji u Rijeci

1

13.3.1.2. Odjel za marikulturu

1

Samostalni izvršitelj u Puli

1

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

13.3.2. Služba za upravljanje ribolovom

1

13.3.2.1.Odjel za morski ribolov – Ispostava Šibenik

1

Samostalni izvršitelji u Puli

2

Samostalni izvršitelji u Rijeci

2

Samostalni izvršitelji u Senju

1

Samostalni izvršitelji u Zadru

2

Samostalni izvršitelji u Šibeniku

2

Samostalni izvršitelji u Splitu

3

Samostalni izvršitelji u Dubrovniku

2

13.3.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov

3

13.3.2.3. Odjel za registar flote, statistiku i ekonomiku ribarstva – Ispostava Split

1

Samostalni izvršitelji u Puli

1

Samostalni izvršitelji u Rijeci

1

Samostalni izvršitelji u Zadru

1

Samostalni izvršitelji u Šibeniku

1

Samostalni izvršitelji u Splitu

1

Samostalni izvršitelji u Dubrovniku

1

13.3.3. Služba za suradnju, državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu

1

13.3.3.1. Odjel za međunarodnu, institucionalnu i gospodarsku suradnju

1

Samostalni izvršitelji u Zagrebu

1

Samostalni izvršitelji u Rijeci

1

Samostalni izvršitelji u Splitu

1

Samostalni izvršitelji u Dubrovniku

1

13.3.3.2. Odjel za državne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu

1

Samostalni izvršitelji u Zagrebu

2

Samostalni izvršitelji u Puli

1

Samostalni izvršitelji u Splitu

1

13.4. Sektor za nadzor i kontrolu ribarstva

1

13.4.1. Služba ribarske inspekcije – Područna jedinica Split

1

13.4.1.1. Odjel Zagreb

1

Samostalni izvršitelj u Zagrebu

3

Samostalni izvršitelj u Osijeku

2

Samostalni izvršitelj u Koprivnici

1

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu

1

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

1

Samostalni izvršitelj u Vinkovcima

1

Samostalni izvršitelj u Čakovcu

1

13.4.1.2. Odjel Pula

1

Samostalni izvršitelj u Puli

4

Samostalni izvršitelj u Rijeci

4

Samostalni izvršitelj Senju

1

Samostalni izvršitelj u Malom Lošinju

1

13.4.1.3. Odjel Zadar

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

3

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

4

13.4.1.4. Odjel Split

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

5

Samostalni izvršitelj u Visu

3

Samostalni izvršitelj u Pločama

1

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

2

13.4.2. Služba za monitoring i geoinformacijski sustav ribarstva

1

13.4.2.1.Odjel za monitoring centar

6

13.4.2.2. Odjel za geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) i informiranje – Područna jedinica Šibenik

1

Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)

2

Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)

1

UKUPNO

115

Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede

1245