Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1682

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM ZAHTJEVIMA KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI UNOŠENJU GOMOLJA KRUMPIRA PODRIJETLOM IZ EGIPTA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju dodatni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta, radi provedbe Provedbene odluke Komisije 2011/787/EU od 29. studenoga 2011. kojom se ovlašćuju države članice za poduzimanje privremenih hitnih mjera za sprječavanje širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al. u odnosu na Egipat (SL L 319, 2. 12. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka 2011/787/EU).

II. DODATNI ZAHTJEVI

Članak 2.

Radi provedbe članka 1. stavka 1. Provedbene odluke 2011/787/EU, pored zahtjeva propisanih u Prilogu 1., Popisu I., dijelu A i B, Prilogu 2., Popisu II., dijelu A i B i Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A i B Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[1] (»Narodne novine«, br. 74/06, 84/10 i 120/11) te zahtjeva propisanih Provedbenom odlukom 2011/787/EU, moraju biti ispunjeni i sljedeći zahtjevi:

1. Obavijest o prispijeću pošiljke

Uvoznik je obvezan najmanje 24 sata prije prispijeća pošiljke gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta na određeno mjesto ulaska obavijestiti fitosanitarnog inspektora nadležnog za to mjesto ulaska o vjerojatnom vremenu prispijeća pošiljke i količini krumpira.

2. Označavanje pakiranja

Na etiketi koja se nalazi na pakiranju krumpira podrijetlom iz Egipta mora, uz podatke propisane drugim materijalnim propisima, biti navedeno i sljedeće:

– da je krumpir podrijetlom iz Egipta,

– naziv egipatskog izvoznika,

– da je zabranjena sadnja krumpira,

– službena brojčana oznaka nezaraženog područja (sektora ili bazena) u kojem je krumpir proizveden, u skladu s točkom 1. Priloga Provedbene odluke 2011/787/EU,

– broj partije,

– naziv sorte,

– težina.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/18

Urbroj: 525-09/0822-13-7

Zagreb, 23. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice