Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1686

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 84/08 i 56/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O FARMAKOVIGILANCIJI ZA VETERINARSKO-

-MEDICINSKE PROIZVODE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode (»Narodne novine«, br. 79/09).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/91

Urbroj: 525-10/0609-13-1

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.