Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.

NN 80/2013 (28.6.2013.), Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1687

Na temelju članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I ISKORJENJIVANJE SMRDLJIVE SNIJETI – Tilletia spp.

I. PREDMET NAREDBE

Ovom se naredbom propisuju mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti – Tilletia spp. (u daljnjem tekstu: štetni organizam).

II. BILJKE DOMAĆINI

Biljke domaćini štetnog organizma, u smislu ove Naredbe, jesu: pšenica, raž, ječam i pšenoraž (tritikale) te trave iz rodova Aegilops, Agropyron, Arrhenatherum, Bromus, Dactylis, Festuca, Lolium i Poa (u daljnjem tekstu: biljke domaćini).

III. OBVEZE POSJEDNIKA BILJAKA DOMAĆINA

Posjednici biljaka domaćina (u daljnjem tekstu: posjednici bilja) obvezni su u razdoblju koje prethodi žetvi vizualno pregledati usjeve biljaka domaćina na eventualnu zarazu štetnim organizmom.

Ako posumnja na zarazu štetnim organizmom, posjednik bilja obvezan je o tome odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor).

IV. OBVEZE KONTROLORA

Pri preuzimanju merkantilnog uroda biljaka domaćina u skladišta ili mlinove, ovlaštena stručna osoba koja kontrolira kvalitetu uroda (u daljnjem tekstu: kontrolor) obvezna je organoleptički ili laboratorijskom metodom pregledati urod na eventualnu kontaminaciju štetnim organizmom.

Ako uoči simptome zaraze ili posumnja na kontaminaciju štetnim organizmom, kontrolor je o tome obvezan odmah obavijestiti inspektora.

V. POSTUPCI U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU ILI KONTAMINACIJU

Biljke domaćini na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom ili merkantilni urod biljaka domaćina za koji se sumnja da je kontaminiran štetnim organizmom ne smiju se premještati bez dopuštenja inspektora.

Ako dobije obavijest o sumnji ili posumnja na zarazu ili kontaminaciju štetnim organizmom, inspektor će:

– uzeti službeni uzorak bilja i poslati ga na službenu laboratorijsku analizu Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zavod) te o tome obavijestiti nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede,

– do dobivanja rezultata službene laboratorijske analize zabraniti premještanje bilja za koje se sumnja da je zaraženo ili kontaminirano štetnim organizmom, osim do mjesta koje odobri.

Ako to nalažu okolnosti, Ministarstvo može za obavljanje službene laboratorijske analize iz stavka 2. podstavka 1. ove točke ovlastiti i drugu pravnu osobu.

Zavod ili pravna osoba iz stavka 3. ove točke obvezni su o rezultatima laboratorijske analize odmah izvijestiti inspektora.

VI. POSTUPAK INSPEKTORA U SLUČAJU ZARAZE ILI KONTAMINACIJE

Ako se laboratorijskom analizom iz točke V. stavka 2. podstavka 1. utvrdi zaraza ili kontaminacija štetnim organizmom, inspektor će rješenjem:

– narediti zbrinjavanje bilja zaraženog ili kontaminiranog štetnim organizmom,

– narediti dekontaminaciju sredstava za rad kojima se može proširiti štetni organizam,

– zabraniti do kraja godine u kojoj je zaraza utvrđena i još dvije godine nakon godine u kojoj je zaraza utvrđena sjetvu biljaka domaćina štetnog organizma na površinama na kojima je utvrđena zaraza štetnim organizmom, odnosno na kojima je proizveden urod za koji je utvrđeno da je zaražen štetnim organizmom.

VII. ZBRINJAVANJE

Zaraženo ili kontaminirano bilje obvezan je zbrinuti posjednik bilja.

Inspektor rješenjem određuje rok u kojem se zbrinjavanje mora obaviti te daje suglasnost da se zbrinjavanje obavi na određen način i na određenom mjestu.

Zaraženo ili kontaminirano bilje mora se zbrinuti na jedan od sljedećih načina:

– zaoravanjem ili zakapanjem u tlo, i to tako da se spriječi širenje zaraze,

– korištenjem za proizvodnju biogoriva ili

– na druge stručno opravdane načine.

VIII. DEKONTAMINACIJA

Posjednik zaraženog ili kontaminiranog bilja i vlasnik sredstava za rad obvezni su, prema uputama inspektora, nakon žetve usjeva za koji je laboratorijskom analizom utvrđeno da je zaražen štetnim organizmom dekontaminirati kombajne, prijevozna sredstva, elevatore i druga sredstva za rad koja su došla u doticaj sa zaraženim ili kontaminiranim biljem.

Dekontaminacija se obavlja na mjestu žetve, a svakako prije prelaska na drugu površinu na kojoj se uzgajaju biljke domaćini štetnog organizma, i/ili na mjestu zbrinjavanja zaraženog ili kontaminiranog bilja, sukladno rješenju i uputama inspektora.

IX. SJETVA CERTIFICIRANOG SJEMENA

Za sjetvu biljaka domaćina štetnog organizma obvezna je uporaba certificiranog sjemena.

Posjednik bilja obvezan je najmanje godinu dana čuvati deklaracije s ambalaže svakog originalnog pakiranja sjemena.

Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke, dopuštena je sjetva vlastitog sjemena biljaka domaćina štetnog organizma, uz uvjet da je u laboratoriju ovlaštenom za ispitivanje sjemena proveden test na prisutnost spora Tilletia spp. u dostavljenom uzorku i da je rezultat testa negativan.

Potvrdu o obavljenom laboratorijskom testiranju na prisutnost spora Tilletia spp. posjednik bilja ima obvezu čuvati najmanje godinu dana od dana njena izdavanja.

Test iz stavka 3. ove točke provodi se na službenom uzorku koji je uzeo uzorkivač upisan u Upisnik uzorkivača sjemena koji se vodi na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08 i 55/11).

Popis ovlaštenih laboratorija nalazi se u Prilogu koji je tiskan uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.

Popis službenih uzorkivača objavljuje se na internetskim stranicama Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo (http://www.hcphs.hr/).

X. OBVEZE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna su inspektoru pružiti svu potrebnu pomoć i informacije pri određivanju mjera zbrinjavanja bilja, a napose pri određivanju mjesta na kojima se one mogu provesti.

XI. TROŠKOVI

Ako je laboratorijskom analizom uzoraka iz točke V. stavka 2. podstavka 1. ove Naredbe utvrđena zaraza štetnim organizmom, troškove analize uzoraka snosi posjednik bilja.

Troškove provedbe mjera iz točke VII. i VIII. ove Naredbe snosi posjednik bilja.

Posjednik bilja nema pravo na odštetu za troškove iz stavka 2. ove točke.

XII. PRESTANAK VAŽENJA PROPISA

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti – Tilletia spp. (»Narodne novine«, br. 176/03).

XIII. STUPANJE NA SNAGU

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/312

Urbroj: 525-09/1096-13-10

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

Popis ovlaštenih laboratorija

LABORATORIJ

VRSTE POLJOPRIVREDNOG
SJEMENA/S PRAVOM
KONTROLE

PIK – VINKOVCI d.d.
Vinkovci, M.Gupca 130

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
Križevci, Milislava Demerca 1

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO
Osijek, Usorska 19

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK
Osijek, Južno Predgrađe 17

krmnog bilja, žitarica, repa, uljarica i predivog bilja

EUROINSPEKT-OSIJEK d.o.o.
Osijek, Vijenac Petrove Gore 21

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

KUTJEVO d.d.
Kutjevo, K.Tomislava 1

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

PIONEER HI-BRED PROIZVODNJA d.o.o.
Osijek, Zapadno Predgrađe 18

žitarica, uljarica i predivog bilja

DIBA d.o.o.
Suhopolje, K.Tomislava 5

krmnog bilja, žitarica, uljarica i predivog bilja

BELJE d.d.
Trg slobode 23, 31 300 Beli Manastir

krmnog bilja, žitarica, povrća, uljarica i predivog bilja

A.B.M. d.o.o.
Koprivnica, Florijanski trg 8

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

POLJODAR TIM d.o.o.
Daruvar, J. Jelačića 77

krmnog bilja, žitarica, uljarica i predivog bilja

PODRAVKA d.d.
Koprivnica, A.Starčevića 32

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

Bc INSTITUT
Rugvica, Dugoselska 7

krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, uljarica i predivog bilja

ŽITAR d.o.o.
Kralja Držislava 1, Donji Miholjac

žitarice, krmno bilje, uljarice i predivo bilje

ŽITO d.o.o.
Električne centrale 12, Đakovo

žitarice, krmno bilje, uljarice i predivo bilje

SEMPER d.o.o.
Urije b.b., 35 400 Nova Gradiška

krmnog bilja, žitarica, uljarica i predivog bilja

80 28.06.2013 Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp. 80 28.06.2013 Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.