Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1690

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja i ravnatelja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Direktiva Vijeća br. 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29. 6. 1996.) – članak 30. – članak 32., članak 34. – članak 37.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati izloženi pripravnici i izloženi radnici prije početka i tijekom rada u području izloženosti te učenici i studenti prije početka i tijekom obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, učestalost zdravstvenih pregleda te sadržaj, način i rokovi čuvanja podataka o tim pregledima.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

Izložene osobe jesu izloženi pripravnici i izloženi radnici te učenici i studenti koji se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Ovlaštena medicina rada jest zdravstvena ustanova koja obavljaja djelatnost medicine rada, trgovačko društvo koje obavljaju djelatnost medicine rada ili specijalist medicine rada/rada i sporta u privatnoj praksi koji posjeduje ovlaštenje ministra nadležnog za zdravlje za obavljanje provjere zdravstvene sposobnosti izloženih osoba.

Uvjeti za zdravstvene ustanove i ordinacije

Članak 4.

(1) Provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih osoba obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada/rada i sporta u privatnoj praksi (dalje: zdravstvene ustanove i ordinacije) koje na temelju nalaza i mišljenja Povjerenstva rješenjem ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka daje se, odnosno uskraćuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima tri člana koje imenuje ministar nadležan za zdravlje i to:

– jednog člana iz ministarstva nadležnoga za zdravlje,

– jednog člana iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i

– jednog člana iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(4) Zdravstvena ustanova i ordinacija za zdravstvene preglede iz članka 2. ovoga Pravilnika mora:

– posjedovati rješenje ministarstva nadležnog za zdravlje kojim joj se odobrava obavljanje djelatnosti medicine rada/rada i sporta,

– posjedovati sklopljen ugovor za provođenje specifične zdravstvene zaštite s nadležnim osiguravateljem,

– zapošljavati u radnom odnosu doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– doktori medicine, specijalisti moraju imati važeće odobrenje za samostalni rad (licencu)

(5) Psiholog koji obavlja zdravstvene preglede iz članka 11. ovoga Pravilnika mora imati važeću dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti i dopusnicu za obavljanje djelatnosti u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika.

Ovlaštenje zdravstvene ustanove i ordinacije

Članak 5.

(1) Zahtjev za davanje ovlaštenja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravlje u pisanom obliku.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 4. i stavka 5. ovoga Pravilnika.

Ukidanje ovlaštenja

Članak 6.

U slučaju opravdane sumnje da je ovlaštena medicina rada prestala ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je dano ovlaštenje iz članka 5. ovoga Pravilnika ili da je postupila suprotno odredbama ovoga Pravilnika, ministar nadležan za zdravlje može ukinuti izdano ovlaštenje zdravstvenoj ustanovi i ordinaciji za obavljanje provjere zdravstvene sposobnosti izloženih osoba.

Uvjeti za specijalistu medicine rada/rada i sporta za obavljanje provjere zdravstvene sposobnosti izloženih osoba

Članak 7.

(1) Samo specijalist medicine rada/rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja smije:

– obavljati provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih osoba,

– donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti,

– potpisati svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti,

– donositi odluke u vezi zdravstvene zaštite izloženih osoba koje smatra potrebnima (npr. daljnji pregledi, provedbu dekontaminacije ili hitno dopunsko liječenje),

– izvještavati pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino stanje zdravlja i obavljanje poslova u području izloženosti, odnosno na obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

(2) Specijalisti medicine rada/rada i sporta iz stavka 1. ovoga članka moraju obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina na način propisan ovim Pravilnikom.

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Članak 8.

(1) Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se u vidu tečaja u trajanju od 12 sati, a organizira ga i provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(2) Obnova znanja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se u vidu tečaja u trajanju od 8 sati, a organizira ga i provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(3) Program i sadržaj tečaja iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Program i sadržaj tečaja iz stavka 2. ovoga članka donosi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(5) Tečaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka uključuje provjeru znanja po završenom tečaju, nakon čega Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izdaje Potvrdu o završenom tečaju.

Karton zdravstvenog pregleda izložene osobe

Članak 9.

Karton zdravstvenog pregleda izložene osobe mora sadržavati podatke o vrsti posla kojeg bavlja izložena osoba, rezultatima prethodnog zdravstvenog pregleda i redovnih zdravstvenih pregleda te podatke o ozračenju izložene osobe.

Sudjelovanje psihologa u obavljanju provjere zdravstvene sposobnosti izloženih osoba

Članak 10.

(1) Uz specijalista medicine rada/rada i sporta u obavljanju provjere zdravstvene sposobnosti izloženih osoba u okviru zdravstvenih pregleda iz članka 11. alineje 1. ovoga Pravilnika obvezno sudjeluje i psiholog.

(2) Psiholog upisuje nalaz u posebni obrazac – Psihologijska obrada izložene osobe (u daljnjem tekstu: Psihologijska obrada) koji je sastavni dio Kartona zdravstvenog pregleda izložene osobe.

(3) U obavljanju provjere zdravstvene sposobnosti izloženih osoba u okviru ostalih zdravstvenih pregleda iz članka 11. ovoga Pravilnika psiholog sudjeluje kada to odredi specijalist medicine rada/rada i sporta.

Zdravstveni pregledi

Članak 11.

(1) Zdravstvena sposobnost iz članka 4. ovoga Pravilnika određuje se:

– prethodnim zdravstvenim pregledom,

– redovitim zdravstvenim pregledom,

– nadzornim zdravstvenim pregledom,

– izvanrednim zdravstvenim pregledom.

(2) Specijalistu medicine rada/rada i sporta u svrhu određivanja zdravstvene sposobnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika mora biti omogućen pristup svim relevantnim podacima koje zatraži, uključujući postojeće radne uvjete u radnim prostorijama.

Učestalost obavljanja zdravstvenih pregleda

Članak 12.

(1) Prethodni zdravstveni pregled obavlja se prije početka obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti.

(2) U okviru redovitog ili izvanrednog zdravstvenog pregleda provjerava se zdravstvena sposobnost izloženih osoba tijekom rada u području izloženosti, odnosno tijekom obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

(3) Redoviti zdravstveni pregled obavlja se svakih 12 mjeseci od prethodnog pregleda kod izloženih osoba koje rade u području posebnog nadgledanja ili se u području posebnog nadgledanja obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja te svaka 24 mjeseca od prethodnog pregleda kod izloženih osoba koje rade u području nadgledanja ili se u području nadgledanja obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

(4) Nadzorni zdravstveni pregled obavlja se u roku kraćem od redovitog zdravstvenog pregleda kada specijalist medicine rada/rada i sporta odredi potrebu takvoga pregleda.

(5) Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se:

– kod osoba koje su primile dozu veću od doze propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i/ili

– na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili na zahtjev poslodavca.

(6) Izlazni zdravstveni pregled obavlja se nakon prestanka rada u području izloženosti.

Prethodni zdravstveni pregled

Članak 13.

Prethodni zdravstveni pregled obuhvaća:

a) anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne), podatke o sadašnjem zdravstvenom stanju,

b) opći klinički pregled i pretrage:

– fizikalni pregled organa i organskih sustava (s posebnim osvrtom na status kože),

– laboratorijske pretrage: SE, KS, trombociti, GUK, urin sa sedimentom,

c) ciljani oftalmološki pregled: biomikroskopski pregled leće,

d) psihologijsku obradu:

– utvrđivanje kognitivnih sposobnosti ciljanim psihologijskim mjernim instrumentima,

– procjenu osobina ličnosti s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima,

e) dodatne pretrage i preglede prema indikaciji specijalista medicine rada/rada i sporta.

Redoviti zdravstveni pregled

Članak 14.

(1) Redoviti zdravstveni pregled obuhvaća:

a) uzimanje novih anamnestičkih podataka,

b) uvid u dozimetrijske podatke,

c) opći klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda,

e) dodatne pretrage, analize i preglede prema indikaciji doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta.

(2) Izložena osoba ima pravo na vlastiti zahtjev obaviti redoviti zdravstveni pregled i nakon prestanka rada u području izloženosti, ali ne češće od svake tri godine, osim u slučaju kada ima zdravstvene tegobe koje povezuje s izloženošću ionizirajućem zračenju.

(3) Specijalist medicine rada/rada i sporta može predložiti obavljanje redovitog zdravstvenog pregleda i nakon prestanka rada izloženog radnika u području izloženosti pri čemu će odrediti učestalost pregleda.

(4) Pregled iz stavka 2. ovoga članka obavlja specijalist medicine rada/rada i sporta iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Izvanredni zdravstveni pregled

Članak 15.

Opseg izvanrednoga zdravstvenog pregleda određuje doktor medicine specijalist medicine rada koji obavlja zdravstvene preglede izloženih osoba u ovisnosti o razlogu upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled.

Izlazni zdravstveni pregled

Članak 16.

(1) Nakon završetka rada u području izloženosti obavlja se izlazni zdravstveni pregled.

(2) Opseg izlaznog zdravstvenog pregleda jednak je opsegu prethodnog zdravstvenog pregleda, ali ne obuhvaća psihologijsku obradu.

(3) Izlazni zdravstveni pregled nije obvezan za izloženu osobu.

(4) U slučaju da izložena osoba nije obavila izlazni zdravstveni pregled, nema pravo na priznavanje profesionalne bolesti izazvane ionizirajućim zračenjem, osim kada se radi o malignoj bolesti koja se povezuje s izloženosti ionizirajućem zračenju, o čemu postoje klinički i drugi dokazi.

Zdravstveni uvjeti

Članak 17.

(1) Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene posebnim propisom i posebne uvjete zdravstvene sposobnosti za radno mjesto.

(2) Posebni uvjeti zdravstvene sposobnosti za radno mjesto jesu:

a) Uredan nalaz hematoloških testova,

b) Ukoliko u prethodnom zdravstvenom pregledu, hematološki testovi odstupaju do 5% normalnih vrijednosti laboratorija, pretraga se ponavlja u roku od 30 dana od dana obavljanja prethodne pretrage ili prema indikaciji specijalista medicine rada/rada i sporta. Ukoliko i tada vrijednosti hematoloških testova odstupaju od normalnih vrijednosti laboratorija, izložena osoba se proglašava privremeno nesposobnom.

c) Nalaz biomikroskopskog pregleda leće u skladu s dobi ispitanika.

(3) Posebni psihološki uvjeti za radno mjesto su:

a) opće intelektualne sposobnosti iznad donje granice prosjeka,

b) emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka,

c) perceptivne i psihomotorne sposobnosti u granicama ili iznad granica prosjeka.

Bolesti koje predstavljaju zapreku za rad u području izloženosti

Članak 18.

U području izloženosti ne smiju raditi osobe koje boluju od bolesti za koje se prema suvremenim medicinskim spoznajama zna da predstavljaju zapreku za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, a posebno:

a) bolesti krvotvornih organa: refrakterna anemija, neutropenija, trombocitopenija (sama ili kombinirana) ukoliko traju duže od godine dana, policitemija vera,

b) malignih bolesti, čija povećana učestalost se povezuje s izloženosti ionizirajućem zračenju, a za koje ne postoje klinički i drugi dokazi da je u potpunosti izliječena te za vrijeme terapijskog postupka,

c) bolesti ovisnosti (alkoholizam, tabletomanija, narkomanija), osim medicinski kontroliranih slučajeva, koji apstiniraju najmanje 6 mjeseci,

d) duševnih i živčanih bolesti koje sprječavaju rad na siguran način u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, ispodprosječne kognitivne sposobnosti, poremećaji osobnosti s izraženim asocijalnim ili antisocijalnim ponašanjem,

e) bolesti, ozljede i anomalije središnjeg ili perifernog živčanog sustava i drugi poremećaji svijesti koji sprječavaju rad na siguran način u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Ocjena zdravstvene sposobnosti

Članak 19.

(1) Specijalist medicine rada/rada i sporta daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, potpisuje svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti i izvješćuje pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino stanje zdravlja i obavljanje poslova u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

(2) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja donosi se u roku od 10 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana, ako je potrebna dodatna medicinska obrada, osim u slučaju kada hematološki testovi odstupaju do 5% normalnih vrijednosti laboratorija kada se ocjena donosi najkasnije u roku od 40 dana.

(3) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja donosi se na osnovi obavljenog pregleda te predočene medicinske dokumentacije iz prethodnog zdravstvenog pregleda i redovnih zdravstvenih pregleda.

Ocjena zdravstvene sposobnosti

Članak 20.

(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja može biti:

1. sposoban,

2. sposoban pod određenim uvjetima (uz navod uvjeta),

3. nesposoban (uz navod najmanjeg očekivanog trajanja nesposobnosti),

4. ocjena nije dana (uz navod razloga).

(2) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja upisuje se u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »nesposoban«, u kartonu zdravstvenog pregleda treba navesti članak i točku ovoga Pravilnika na temelju koje je dana ocjena te šifru prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, odnosno razlog zbog kojeg je psiholog dao navedenu ocjenu.

(4) U slučaju ocjene »nespsoban«, o nastavku i uvjetima rada izložene osobe u području izloženosti, odnosno nastavku obrazovanja izložene osobe za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja u području izloženosti odlučuje doktor medicine rada/rada i sporta.

(5) O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja izvješćuju se Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(6) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izvješćuje se do 15. u mjesecu o zdravstvenim pregledima obavljenim tijekom prethodnog mjeseca na način koji odredi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(7) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izvješćuje se do 15. u mjesecu o zdravstvenim pregledima obavljenim tijekom prethodnog mjeseca na način koji odredi ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Prigovor na ocjenu zdravstvene sposobnosti

Članak 21.

(1) Na ocjenu zdravstvene sposobnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika te na odluku iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika može se uložiti pisani prigovor Drugostupanjskom povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana uručenja ocjene zdravstvene sposobnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika, odnosno od dana donošenja odluke iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti: pregledana osoba i osoba koja je pregledanog uputila na zdravstveni pregled ili kod koje je pregledani zaposlen.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka razmatra i ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja donosi Drugostupanjsko povjerenstvo.

Drugostupanjsko povjerenstvo

Članak 22.

(1) Drugostupanjsko povjerenstvo čine doktori medicine specijalisti medicine rada/rada i sporta, a sastoji se od predsjednika i dva člana, koje za svaki pojedini slučaj imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(2) Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu može imenovati jednog vanjskog člana Drugostupanjskog povjerenstva koji ne mora biti doktor medicine specijalist medicine rada/rada i sporta.

(3) U radu Drugostupanjskog povjerenstva ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada/rada i sporta i psiholozi koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i donošenju ocjene zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja u određenom slučaju ili odluke iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjskog povjerenstva donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(5) Troškove rada predsjednika i članova Drugostupanjskog povjerenstva, u slučaju da je prigovor iz članka 21. stavka 1. neosnovan, snosi osoba iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Ocjena zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog povjerenstva

Članak 23.

(1) Drugostupanjsko povjerenstvo zasjeda u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i obvezno je započeti s radom u roku od 30 dana od primitka prigovora iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Drugostupanjsko povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili odluku iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika bez ponovnoga zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana primitka prigovora iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili odluka iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika koju donese Drugostupanjsko povjerenstvo je konačna.

(4) O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili odluci iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika Drugostupanjskog povjerenstva izvješćuje se:

a) pregledana osoba,

b) poslodavac koji je pregledanu osobu uputio na zdravstveni pregled,

c) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,

d) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,

e) specijalist medicine rada/rada i sporta, na čiju ocjenu ili odluku iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika je upućen prigovor.

Članak 24.

Drugostupanjskom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima, dozimetrijski podaci, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite osobe koja je pozvana na zdravstveni pregled.

Rokovi čuvanja medicinske dokumentacije

Članak 25.

(1) Medicinsku dokumentaciju na osnovi koje je donesena ocjena sukladno članku 16. ovoga Pravilnika, ovlaštena medicina rada obvezna je čuvati sve dok pregledana osoba ne bude u starosnoj dobi od 75 godina, ali nikako ne kraće od 30 godina od prestanka rada u području izloženosti.

(2) Ako je zdravstvenoj ustanovi i ordinaciji u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika ukinuto ovlaštenje u smislu članka 6. ovoga Pravilnika ili prestane s radom, ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim zdravstvenim pregledima dostaviti ovlaštenoj medicini rada koja će preuzeti njihove poslove, odnosno Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na čuvanje.

Članak 26.

Ovlaštene medicine rada obvezne su jednom godišnje dostaviti podatke o obavljenim zdravstvenim pregledima izloženih osoba Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, na način na koji to određuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Članak 27.

Ovlaštene medicine rada koje su ovlaštenje ishodile prije dana kojim stupa na snagu ovaj Pravilnik moraju svoj rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 28.

Doktori medicine specijalisti medicine rada/rada i sporta koji obavljaju zdravstvene preglede izloženih osoba, moraju udovoljiti uvjetima ovoga Pravilnika najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (»Narodne novine«, br. 111/07).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/5
Urbroj: 542-01-13-18
Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM I SADRŽAJ DOPUNSKE IZOBRAZBE O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA
(12 sati)

1. Uvod u zaštitu od ionizirajućeg zračenja; Povijest zaštite od ionizirajučeg zračenja; Vrste ionizirajućeg zračenja; Međudjelovanje ionizirajućeg zračenja s tvari kroz koju prolazi; Izvori ionizirajućeg zračenja; Fizikalne veličine i mjerne jedinice (1 sat)

2. Mutagenost i karcenogenost, inicijatori, promotori; Somatski učinci i genetski učinci ionizirajućeg zračenja; Testovi mutagenosti i kancerogenosti (2 sata)

3. Način djelovanja ionizirajućih zračenja na živu tvar, Stohastički i nestohastički učinci ionizirajućeg zračenja; Načela zaštite od ionizirajućeg zračenja (2 sata)

4. Opasnosti izlaganja ionizirajućem zračenju, radijacijska bolest, profesionalne bolesti izazvane ionizirajućim zračenjem, Prva pomoć u slučaju nezgode (2 sata)

5. Zakonski propisi iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja, Zdravstveni nadzor izloženih radnika i osoba koje se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (2 sata)

6. Dozimetrijski nadzor i vođenja evidencija (1 sat)

7. Zaključne teme – (2 sata)

• Završno ispitivanje

• Vrednovanje tečaja

80 28.06.2013 Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja 80 28.06.2013 Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja