Tehnički propis za aluminijske konstrukcije

NN 80/2013 (28.6.2013.), Tehnički propis za aluminijske konstrukcije

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1691

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) se, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za aluminijske konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: aluminijska konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na izradi, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za aluminijske konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u aluminijsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).

(2) Ovaj propis odnosi se i na elemente u građevinama koji nisu sastavni dio aluminijske konstrukcije (nekonstrukcijski elementi) odnosno na elemente aluminijske konstrukcije koji ne utječu na mehaničku otpornost i stabilnost građevine u cjelini.

Članak 2.

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

Ovaj se Propis ne primjenjuje na aluminijske konstrukcije koje nisu obuhvaćene normama navedenim u Prilogu »A« ovoga Propisa.

Članak 4.

(1) Aluminijska konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.

(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti aluminijske konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se aluminijskom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 5.

Aluminijska konstrukcija na koju se primjenjuje ovaj Propis mora imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

Članak 6.

(1) Tehnička svojstva aluminijske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje radova na izradi aluminijske konstrukcije (u daljnjem tekstu: izvođenje aluminijske konstrukcije) i održavanju aluminijske konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

– rušenje građevine ili njezinog dijela,

– deformacije nedopuštena stupnja,

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije aluminijske konstrukcije,

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

(2) Tehnička svojstva aluminijske konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovog članka, moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.

(3) Tehnička svojstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem aluminijske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem aluminijske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 7.

(1) Ako aluminijska konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na požar.

(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita aluminijske konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar, ta zaštita smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja aluminijske konstrukcije.

Članak 8.

Tehnička svojstva aluminijske konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 9.

(1) Aluminijska konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije građevine, čiji je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana ovim Propisom, a osobito člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 10. ovoga Propisa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, aluminijska konstrukcija mora nakon rekonstrukcije građevine kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva aluminijske konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).

(3) Smatra se da rekonstrukcija građevine nema bitan utjecaj na tehnička svojstva aluminijske konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10% (npr. promjena mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena računskih vrijednosti reznih sila u proračunskim presjecima i sl.).

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:

– na nove dijelove aluminijske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom,

– na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva aluminijske konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku otpornost i stabilnost građevine,

– na rekonstrukciju građevine kojoj je aluminijska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu,

– na rekonstrukciju građevine kojoj je prema projektnom zadatku cilj produljenje projektantskog vijeka trajanja građevine,

– na rekonstrukcije energetskih građevina, građevina za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala, građevina radija i televizije, telekomunikacija, građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi (npr. kinodvorane, kazališta, sportske i izložbene građevine, fakultete, škole, zdravstvene objekti i sl.), građevina interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), građevina s više od deset etaža i sl.,

– na rekonstrukciju građevine javne namjene za koju je projekt izrađen prije 8. listopada 1964. godine, u kojem slučaju građevina nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom Propisu.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

Članak 10.

(1) Građevni proizvodi koji se ugrađuju u aluminijsku konstrukciju moraju imati svojstva bitnih značajki propisane posebnim propisom kojim su uređeni građevni proizvodi, ako ovim Propisom nije drugačije uređeno.

(2) Tvornički proizveden građevni proizvod može se ugraditi u aluminjsku konstrukciju ako:

– je namijenjen za ugradnju u aluminijsku konstrukciju,

– je za njega izdana izjava o svojstvima, uzimajući u obzir iznimke propisane posebnim propisom,

– je označen u skladu s posebnim propisom,

– ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište odnosno stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda.

(3) Građevni proizvod izrađen na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađen može se ugraditi u aluminijsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom aluminijske konstrukcije.

(4) Građevni i drugi proizvodi od kojih se izvode aluminijske konstrukcije moraju biti međusobno usklađeni na način da nakon izvedbe aluminijske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih ovim Propisom.

(5) Pojmovi rabljeni u ovom Propisu koji se odnose na građevne proizvode, tehničke specifikacije te postupke ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje građevnih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 11.

(1) Projektiranjem aluminijskih konstrukcija moraju se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji na aluminijsku konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.

(2) Projektom aluminijske konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.

(3) Ako normom na koju upućuje ovaj Propis ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.

(4) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa potrebna dodatna zaštita aluminijske konstrukcije, ta zaštita će se smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja aluminijske konstrukcije.

Članak 12.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost na požar građevine dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost na požar se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja nosivosti aluminijske konstrukcije u slučaju požara za tu građevinu.

(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju aluminijske konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 13.

(1) Na projektiranje aluminijskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »A« ovoga Propisa.

(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja aluminijskih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »A« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj tim normama.

(3) Prilogom »A« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje aluminijskih konstrukcija.

Članak 14.

(1) Građevinski projekt – projekt aluminijske konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:

1. u tehničkom opisu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva aluminijske konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na svojstva aluminijske konstrukcije,

– opis aluminijske konstrukcije, uključivo i temeljenje,

– opis načina izvođenja aluminijske konstrukcije i ugradnje građevnih proizvoda koji način je bitan za ispunjavanje tehničkih svojstava aluminijske konstrukcije,

– opis mjera zaštite od korozije.

2. u proračunu nosivosti i uporabljivosti

– podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije,

– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,

– proračun nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračune pojedinih dijelova aluminijske konstrukcije, za sve faze izvođenja i uporabe građevine.

2. u proračunu nosivosti i uporabljivosti

– podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije,

– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,

– proračun nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračune pojedinih dijelova aluminijske konstrukcije, za sve faze prijevoza, prijenosa, izvođenja i uporabe građevine,

– proračun globalne stabilnosti konstrukcije.

3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete aluminijske konstrukcije:

– svojstva bitnih značajki koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u aluminijsku konstrukciju,

– ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja aluminijske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na ugradnju građevnih proizvoda i postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava aluminijske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja moraju se detaljnije razraditi u izvedbenom projektu aluminijske konstrukcije.

Članak 15.

Ako projekt aluminijske konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 14. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da aluminijska konstrukcija koja ispunjava propisane zahtjeve te norme ispunjava propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

Članak 16.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 11. do 15. ovoga Propisa, projekt predgotovljenih ili djelomično predgotovljenih aluminijskih konstrukcija obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:

– pregotovljenih aluminijskih elemenata te način njegove proizvodnje odnosno izrade,

– ugradnje predgotovljenih aluminijskih elemenata u aluminijsku konstrukciju, uključivo proračun i zahtjevana svojstva materijala veze te načina povezivanja,

– prijenosa i prijevoza predgotovljenog aluminijskog elementa (mjesta vješanja i opis sustava podizanja i drugo) te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine predgotovljenih aluminijskih elemenata,

– rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom skladištenja, ugrađivanja i spajanja predgotovljenih aluminijskih elemenata.

(2) Prilogom »C« ovoga Propisa pobliže se određuju predgotovljene aluminijske konstrukcije.

Članak 17.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 11. do 16. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije građevine, kojom se mijenja aluminijska konstrukcija obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima aluminijske konstrukcije za stvarno izvedeno stanje aluminijske konstrukcije.

(2) Zatečena tehnička svojstva aluminijske konstrukcije za stvarno izvedeno stanje aluminijske konstrukcije prije početka projektiranja rekonstrukcije, utvrđuju se očevidom na građevini, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka i dijelova aluminijske konstrukcije, proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 18.

(1) Građenje građevina koje sadrže aluminijsku konstrukciju mora biti takvo da aluminijska konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

(2) Pri izvođenju aluminijske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta aluminijske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Članak 19.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač aluminijske konstrukcije mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s uputama odnosno s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva bitnih značajki, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost aluminijske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 20.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 21.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

– je isporučen bez upute odnosno tehničke upute za ugradnju i uporabu,

– nema svojstva bitnih značajki zahtijevane projektom aluminijske konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost aluminijske konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 22.

(1) Izvođenje aluminijske konstrukcije mora biti takvo da aluminijska konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.

(2) Uvjeti za izvođenje aluminijske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta – projekta aluminijske konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga »B« ovoga Propisa.

(3) Ako je tehničko rješenje aluminijske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva aluminijske konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »B« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prilogom »B« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje aluminijske konstrukcije.

Članak 23.

(1) Smatra se da aluminijska konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

– su građevni proizvodi ugrađeni u aluminijsku konstrukciju na propisani način i imaju izjavu o svojstvima prema članku 10. stavku 2. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 10. stavku 3. ovoga Propisa,

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva aluminijske konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,

– aluminijska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom,

te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

(2) Smatra se da je uporabljivost aluminijske konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 22. ovoga Propisa.

Članak 24.

(1) Ako se utvrdi da aluminijska konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da aluminijska konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.

(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva aluminijske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije aluminijske konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

Članak 25.

(1) Održavanje aluminijske konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

(2) Održavanje aluminijske konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je aluminijska konstrukcija izvedena.

Članak 26.

(1) Održavanje aluminijske konstrukcije podrazumijeva:

– redovite preglede aluminijske konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

– izvanredne preglede aluminijske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

– izvođenje radova kojima se aluminijska konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je aluminijska konstrukcija izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja aluminijske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima aluminijske konstrukcije,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način,

ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno.

Članak 27.

(1) Za održavanje aluminijske konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni uvjeti propisani člankom 10. ovoga Propisa.

(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva aluminijske konstrukcije.

Članak 28.

Na izvođenje radova na održavanju aluminijske konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje aluminijskih konstrukcija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Prilozi »A«, »B« I »C« s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.

Članak 30.

Glavni projekt u kojemu je tehničkim rješenjem aluminijske konstrukcije primjenom pravila struke izravno dokazano ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na jednostavnoj građevini prema posebnom propisu, ako je početak građenja prijavljen prije stupanja na snagu ovoga Propisa,

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako je početak građenja prijavljen prije stupanja na snagu ovoga Propisa,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen prije stupanja na snagu ovoga Propisa.

Članak 31.

Ako za projektiranje aluminijske konstrukcije sukladno članku 13. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih norma odnosno norma na koje upućuju nizovi normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1998 i HRN EN 1999, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji odgovoran projektant.

Članak 32.

(1) U aluminijsku konstrukciju koja se izvodi prema tipskom projektu jednostavne građevine, glavnom projektu jednostavne građevine, potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt iz članka 30. ovoga Propisa, građevni proizvod iz članka 10. ovoga Propisa smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu aluminijsku konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio aluminijske konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda iz članka 10. ovoga Propisa, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(3) Izvedbeni projekt – projekt aluminijske konstrukcije iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda iz članka 10. ovoga Propisa sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:

– svojstva bitnih značajki koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u aluminijsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti aluminijske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja aluminijske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava aluminijske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu,

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,

te, u odnosu na podstavke 1. do 4. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela aluminijske konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda iz članka 10. ovoga Propisa i kasnije izgrađenog dijela aluminijske konstrukcije.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt nije izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.

Članak 33.

Ovaj Propis se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2013. godine.

Klasa: 360-01/13-04/15

Urbroj: 531-01-13-1

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Ministrica
Anka Mrak Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG A

PROJEKTIRANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

A.1 Područje primjene

A.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje aluminijskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

A.1.2 Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje aluminijskih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

A.2 Projektiranje, proračun i građenje

A.2.1 Pravila za projektiranje aluminijskih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1997, HRN EN 1998 i HRN EN 1999, s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.

A.2.2 Za osnove proračuna i djelovanja na aluminijske konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1990, HRN EN 1991 i HRN EN 1999 uključivo i pripadno nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

A.2.3 Za projektiranje aluminijskih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1998 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

A.2.4 Za projektiranje aluminijskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1999 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

A.2.5 Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1997 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

A.2.6 Ako se u skladu sa člankom 12. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN EN 1999-1-2, aluminijska konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

A.3 Svojstva bitnih značajki građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijsku konstrukciju

A.3.1 Svojstva bitnih značajki građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijsku konstrukciju specificiraju se u projektu aluminijske konstrukcije prema odredbama posebnog propisa.

A.4 Popis norma

A.4.1 Norme za projektiranje i proračun

HRN EN 1990:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija
(EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)

HRN EN 1990:2011/NA:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija – Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-1: Opća djelovanja -– Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-1/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-1: Opća djelovanja -– Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-2:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-2: Opća djelovanja -– Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-2:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-2: Opća djelovanja -– Djelovanja na konstrukcije izložene požaru -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-3:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-3: Opća djelovanja -– Opterećenja snijegom (EN 1991-1-3:2003+AC:2009)

HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-3: Opća djelovanja -– Opterećenja snijegom -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-4:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-4: Opća djelovanja -– Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-4: Opća djelovanja -– Djelovanja vjetra -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-5:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-5: Opća djelovanja -– Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003+AC:2009)

HRN EN 1991-1-5:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-5: Opća djelovanja -– Toplinska djelovanja -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-6:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-6: Opća djelovanja -– Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-6:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-6: Opća djelovanja -– Djelovanja tijekom izvedbe -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-7:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-7: Opća djelovanja -– Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006+AC:2010)

HRN EN 1991-1-7:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– Dio 1-7: Opća djelovanja -– Izvanredna djelovanja -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-2:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003+AC:2010)

HRN EN 1991-2:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– 2. dio: Prometna opterećenja mostova -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-3:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima (EN 1991-3:2006)

HRN EN 1991-3:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-4:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– 4. dio: Silosi i spremnici tekućina (EN 1991-4:2006)

HRN EN 1991-4:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -– 4. dio: Silosi i spremnici tekućina -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1997-1:2012

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -– 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1997-1:2012/NA:2012

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -– 1. dio: Opća pravila -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1997-2:2012

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -– 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010)

HRN EN 1998-1:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-2:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005+AC:2010+A1:2009+A2:2011)

HRN EN 1998-2:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 2. dio: Mostovi -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-3:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005+AC:2010)

HRN EN 1998-3:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-4:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN 1998-4:2006)

HRN EN 1998-4:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-5:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)

HRN EN 1998-5:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-6:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 6. dio: Tornjevi, jarboli i dimnjaci (EN 1998-6:2005)

HRN EN 1998-6:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -– 6. dio: Tornjevi, jarboli i dimnjaci -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1999-1-1:2008

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-1: Opća pravila (EN 1999-1-1:2007)

HRN EN 1999-1-1:2008/A1:2011

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-1: Opća pravila (EN 1999-1-1:2007/A1:2009)

HRN EN 1999-1-1:2008/NA:2013

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-1: Opća pravila -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1999-1-2:2008

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007)

HRN EN 1999-1-2:2008/Ispr.1:2011

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)

HRN EN 1999-1-2:2008/NA:2013

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1999-1-3:2008

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor (EN 1999-1-3:2007)

HRN EN 1999-1-3:2008/A1:2012

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor (EN 1999-1-3:2007/A1:2011)

HRN EN 1999-1-3:2008/NA:2013

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1999-1-4:2008

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-4: Hladno oblikovani konstrukcijski limovi (EN 1999-1-4:2007)

HRN EN 1999-1-4:2008/Ispr.1:2011

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-4: Hladno oblikovani konstrukcijski limovi (EN 1999-1-4:2007/AC:2009)

HRN EN 1999-1-4:2008/A1:2012

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-4: Hladno oblikovani konstrukcijski limovi (EN 1999-1-4:2007/A1:2011)

HRN EN 1999-1-4:2008/NA:2013

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-4: Hladno oblikovani konstrukcijski limovi -– Nacionalni dodatak

HRN EN 1999-1-5:2008

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-5: Ljuskaste konstrukcije (EN 1999-1-5:2007)

HRN EN 1999-1-5:2008/Ispr.1:2011

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-5: Ljuskaste konstrukcije (EN 1999-1-5:2007/AC:2009)

HRN EN 1999-1-5:2008/NA:2013

Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija -– Dio 1-5: Ljuskaste konstrukcije -– Nacionalni dodatak

PRILOG B

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

B.1 PODRUČJE PRIMJENE

B.1.1. Ovim se prilogom sukladno članku 22. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje aluminijskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci pri izvođenju aluminijskih konstrukcija te održavanje aluminijskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

B.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke B.1.1 ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje aluminijskih konstrukcije provodi se prema normama iz točke B.4.1. i B.4.2. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.3 Na izvođenje i održavanje aluminijske konstrukcije primjenjuju se i odgovarajuće norme za izvođenje i održavanje drugih vrsta proizvoda koji se rabe u aluminijskim konstrukcijama u skladu s propisima za te proizvode.

B.2 IZVOĐENJE, NADZORNE RADNJE I KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU

B.2.1. Izvođenje

B.2.1.1 Elementi aluminijske konstrukcije se izvode od proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijske konstrukcije, i drugih proizvoda, ili kao predgotovljeni elementi izrađenih ili proizvedenih prema Prilogu »C«, prema projektu aluminijske konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.

B.3 ODRŽAVANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA

B.3.1. Radnje u okviru održavanja aluminijskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.

B.4 POPIS NORMA ZA IZVOĐENJE, ZAŠTITU, ODRŽAVANJE, KONTROLU I ISPITIVANJE

B.4.1 Općenito

HRN EN 1090-1:2012

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -– 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)

HRN EN 1090-3:2008

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -– 3. dio: Tehnički zahtjevi za aluminijske konstrukcije (EN 1090-3:2008)

B.4.2. Popis normi prema radnim operacijama

B.4.2.1. Priprema

HRN EN ISO 9013:2003

Toplinsko rezanje -– Razredba rezova -– Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja kakvoće (ISO 9013:2002; EN ISO 9013:2002)

HRN EN ISO 9013:2003/A1:2008

Toplinsko rezanje -– Razredba rezova -– Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja kakvoće (EN ISO 9013:2002/A1:2003)

HRN EN ISO 286-2:2010

Geometrijske specifikacije proizvoda (GSP) -– ISO-ov kodni sustav za tolerancije linearnih izmjera -– 2. dio: Tablice normiranih razreda tolerancija i graničnih odstupanja za provrte i rukavce (ISO 286-2:2010; EN ISO 286-2:2010)

B.4.2.2. Zavarivanje

HRN EN 1011-1:2009

Zavarivanje -– Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -– 1. dio: Opće smjernice za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:2009)

HRN EN 1418:1999

Zavarivačko osoblje -– Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektrolučno zavarivanje i elektrootporno zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju metalnih materijala (EN 1418:1997)

HRN EN ISO 3834-1:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -– 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuće razine zahtjeva za kvalitetu (ISO 3834-1:2005; EN ISO 3834-1:2005)

HRN EN ISO 3834-2:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -– 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-2:2005)

HRN EN ISO 3834-3:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -– 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005)

HRN EN ISO 3834-4:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -– 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-4:2005)

HRN EN ISO 3834-5:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -– 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005; EN ISO 3834-5:2005)

HRN EN ISO 3834-5:2007/Ispr.1:2008

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -– 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005/Cor 1:2007; EN ISO 3834-5:2005/AC:2008)

HRN EN ISO 4063:2012

Zavarivanje i srodni postupci -– Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009, Ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 4063:2010)

HRN EN ISO 9692-1:2004

Zavarivanje i srodni postupci -– Preporuke za pripremu spoja -– 1. dio: Ručno elektrolučno zavarivanje, MIG/ MAG zavarivanje, plinsko zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elektronskim snopom (ISO 9692-1:2003; EN ISO 9692-1:2003)

HRN EN ISO 9692-3:2002

Zavarivanje i srodni procesi -– Preporuke za pripremu spoja -– 3. dio: MIG i TIG zavarivanje aluminija i aluminijskih legura (ISO 9692-3:2000; EN ISO 9692-3:2001)

HRN EN ISO 9692-3:2002/A1:2008

Zavarivanje i srodni procesi -– Preporuke za pripremu spoja -– 3. dio: MIG i TIG zavarivanje aluminija i aluminijskih legura (EN ISO 9692-3:2001/A1:2003)

HRN EN ISO 13916:1999

Zavarivanje -– Upute za mjerenje temperature predgrijavanja, međuslojne temperature i održavanje temperature predgrijavanja (ISO 13916:1996; EN ISO 13916:1996)

HRN EN ISO 14554-1:2001

Zahtjevi za kakvoću zavarivanja -– Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -– 1. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kakvoću (ISO 14554-1:2000; EN ISO 14554-1:2000)

HRN EN ISO 14554-2:2001

Zahtjevi za kakvoću zavarivanja -– Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -– 2. dio: Osnovni zahtjevi za kakvoću (ISO 14554-2:2000; EN ISO 14554-2:2000)

HRN EN ISO 14555:2008

Zavarivanje -– Elektrolučno zavarivanje svornjaka za metalne materijale (ISO 14555:2006; EN ISO 14555:2006)

HRN EN ISO 14731:2008

Koordinacija kod zavarivanja – Dužnosti i odgovornosti (ISO 14731:2006)

HRN EN ISO 15609-1:2008

Specifikacija i klasifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Specifikacija postupka zavarivanja -– 1. dio: Lučno zavarivanje (EN ISO 15609-1:2004)

HRN EN ISO 15609-4:2010

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Specifikacija postupka zavarivanja -– 4. dio: Zavarivanje laserom (ISO 15609-4:2009; EN ISO 15609-4:2009)

HRN EN ISO 15609-5:2011

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Specifikacija postupka zavarivanja -– 5. dio: Elektrootporno zavarivanje (ISO 15609-5:2011; EN ISO 15609-5:2011)

HRN EN ISO 15610:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Kvalifikacija na osnovi ispitanih dodatnih i potrošnih materijala za zavarivanje (ISO 15610:2003; EN ISO 15610:2003)

HRN EN ISO 15611:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Kvalifikacija na osnovi prethodnog zavarivačkog iskustva (ISO 15611:2003; EN ISO 15611:2003)

HRN EN ISO 15612:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Kvalifikacija prihvaćenjem normiranoga zavarivačkog postupka (ISO 15612:2004; EN ISO 15612:2004)

HRN EN ISO 15613:2008

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Kvalifikacija pri pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004; EN ISO 15613:2004)

HRN EN ISO 15614-11:2003

Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Ispitivanje postupka zavarivanja -– 11. dio: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002; EN ISO 15614-11:2002)

HRN EN ISO 15614-13:2013

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -– Ispitivanje postupka zavarivanja -– 13. dio: Sučeljeno elektrootporno zavarivanje pritiskom i zavarivanje iskrenjem (ISO 15614-13:2012; EN ISO 15614-13:2012)

HRN EN ISO 15620:2002

Zavarivanje -– Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000; EN ISO 15620:2000)

HRN CEN ISO/TR 3834-6:2008

Zahtjevi kvalitete za zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 6. dio: Smjernice za formiranje norme ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)

B.4.2.3. Ispitivanja

HRN EN 473:2008

Nerazorno ispitivanje -– Kvalifikacija i potvrđivanje NDT-osoblja -– Opća načela (EN 473:2008)

HRN EN 571-1:2002

Nerazorno ispitivanje -– Ispitivanje penetrantima -– 1. dio: Opća načela (EN 571-1:1997)

HRN EN 1435/A1:2003

Nerazorno ispitivanje zavara -– Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A1:2002)

HRN EN 1435/A2:2008

Nerazorno ispitivanje zavara -– Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A2:2003)

HRN EN 1435:2000

Nerazorno ispitivanje zavara -– Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997)

HRN EN 1714/A1:2003

Nerazorno ispitivanje zavara -– Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A1:2002)

HRN EN 1714/A2:2008

Nerazorno ispitivanje zavara -– Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A2:2003)

HRN EN 1714:2000

Nerazorno ispitivanje zavara -– Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997)

HRN EN ISO 6507-1:2008

Metalni materijali -– Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -– 1. dio: Ispitna metoda (ISO 6507-1:2005; EN ISO 6507-1:2005)

HRN EN ISO 6507-2:2008

Metalni materijali -– Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -– 2. dio: Provjeravanje i umjeravanje ispitnih uređaja (ISO 6507-2:2005; EN ISO 6507-2:2005)

HRN EN ISO 6507-3:2008

Metalni materijali -– Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -– 3. dio: Umjeravanje etalonskih pločica (ISO 6507-3:2005; EN ISO 6507-3:2005)

HRN EN ISO 6507-4:2008

Metalni materijali -– Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -– 4. dio: Tablice vrijednosti tvrdoća (ISO 6507-4:2005; EN ISO 6507-4:2005)

HRN EN ISO 9018:2004

Razorno ispitivanje zavara metalnih materijala -– Vlačno ispitivanje križnih i preklopnih spojeva (ISO 9018:2003; EN ISO 9018:2003)

HRN EN ISO 10447:2008

Elektrootporno zavarivanje -– Ispitivanje elektrootporno zavarenih točkastih i bradavičastih zavara ljuštenjem i razdvajanjem klinom (ISO 10447:2006; EN ISO 10447:2007)

B.4.2.4. Montaža

HRN EN 1337-11:2002

Konstrukcijski ležajevi -– 11. dio: Prijevoz, skladištenje i ugradnja (EN 1337-11:1997)

HRN ISO 17123-1:2011

Optika i optički instrumenti -– Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata za izmjere -– 1. dio: Teorija (ISO 17123-1:2010)

HRN ISO 17123-2:2004

Optika i optički instrumenti -– Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -– 2. dio: Niveliri (ISO 17123-2:2001)

HRN ISO 17123-3:2004

Optika i optički instrumenti -– Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -– 3. dio: Teodoliti (ISO 17123-3:2001)

HRN ISO 17123-4:2004

Optika i optički instrumenti -– Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -– 4. dio: Elektrooptički daljinomjeri (EDM instrumenti) (ISO 17123-4:2001)

HRN ISO 17123-6:2004

Optika i optički instrumenti -– Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -– 6. dio: Rotirajući laseri (ISO 17123-6:2003)

B.4.2.5. Zaštita od korozije

HRN EN 14616:2008

Toplinsko naštrcavanje -– Preporuke za toplinsko naštrcavanje (EN 14616:2004)

HRN EN 15311:2008

Toplinsko naštrcavanje -– Sastavnice s toplinski naštrcanim prevlakama -– Tehnički uvjeti isporuke (EN 15311:2007)

HRN EN ISO 2063:2007

Toplinsko naštrcavanje -– Metalne i druge anorganske prevlake -– Cink, aluminij i njihove legure (ISO 2063:2005; EN ISO 2063:2005)

HRN EN ISO 2808:2008

Boje i lakovi -– Određivanje debljine filma (ISO 2808:2007; EN ISO 2808:2007)

B.4.2.6. Tolerancije

HRN EN ISO 13920:1999

Zavarivanje -– Opća dopuštena odstupanja za zavarene konstrukcije -– Dimenzije za dužine i kutove -– Oblik i položaj (ISO 13920:1996; EN ISO 13920:1996)

B.4.3. Ostalo

HRN ISO 2859-5:2012

Postupci uzorkovanja pri pregledima po obilježjima -– 5. dio: Sustav planova redoslijeda uzorkovanja razvrstanih u odnosu na prihvatljivu razinu kvalitete (AQL) za preglede »lot-by-lot« (ISO 2859-5:2005)

PRILOG C

PREDGOTOVLJENI ELEMENTI

C.1 Područje primjene

C.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 16. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene elemente aluminijskih konstrukcija (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

C.1.2 Predgotovljeni element u smislu točke C.1.1 je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, izrađen na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađen ili proizveden u pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata, od proizvoda namijenjenih za ugradnju u alumijske konstrukcije.

C.1.3 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa određuje se odnosno provodi prema točki C.1.3.1 odnosno točki C.1.3.2 ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

C.1.3.1 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu aluminijske konstrukcije, određuju se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

C.1.3.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuju se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

C.2 Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava te označavanje

C.2.1 Specificirana svojstva

C.2.1.1 Tehnička svojstva predgotovljenih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1090-1, te normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.2 Svojstva bitnih značajki proizvoda namijenjenih ugradnji u aluminijsku konstrukciju i zaštitnih sredstava od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni element moraju biti specificirana prema odredbama posebnog propisa.

C.2.1.3 Predgotovljeni element izrađuje se odnosno proizvodi za:

a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene aluminijske konstrukcije, element predgotovljene aluminijske konstrukcije ili zasebna građevina),

b) nekonstrukcijsku uporabu (oplate, ograde, itd).

C.2.1.4 Tehnička svojstva predgotovljenog elementa moraju se specificirati u projektu aluminijske konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za taj element.

C.2.2 Dokazivanje uporabljivosti, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

C.2.2.1 Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu aluminijske konstrukcije provodi se prema projektu aluminijske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa pred gotovljenog elementa, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog elementa,

na način primjeren postizanju tehničkih svojstava aluminijske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

C.2.2.2 Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

C.2.3 Označavanje

C.2.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu aluminijske konstrukcije označava se na otpremnici i na samom elementu sukladno oznaci iz projekta.

C.2.3.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na samom elementu sukladno odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

C.3 Ispitivanje

C.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu aluminijske konstrukcije ispituje se prema tom projektu.

C.3.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji ispituje se prema toj specifikaciji.

C.4 Projektiranje

C.4.1 Predgotovljeni element projektira se u skladu s odredbama Priloga »A« te prema odredbama ovoga Propisa.

C.4.2 Projektom predgotovljenog elementa moraju se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

C.5 Građenje, izrada i proizvodnja

C.5.1 Pri građenju aluminijske konstrukcije s predgotovljenim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »B« ovoga Propisa, te pojedinostima danim projektom aluminijske konstrukcije koje se odnose na:

– sve faze predviđenog vijeka uporabe elemenata,

– sastavne građevne proizvode te norme kojima se ocjenjuje i provjerava stalnost svojstava tih proizvoda,

– uporabu i održavanje, dane projektom aluminijske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

C.5.2 Pri izradi predgotovljenog elementa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »B« ovoga Propisa.

C.5.3 Pri proizvodnji predgotovljenog elementa treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

C.6 Kontrola prije ugradnje

C.6.1 Predgotovljeni element izrađen u skladu s projektom aluminijske konstrukcije smije se ugraditi u aluminjsku konstrukciju ako je stalnost svojstava proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijsku konstrukciju i zaštitnih sredstava ocijenjena i provjerena i ako je uporabljivost predgotovljenog elementa dokazana na način određen projektom aluminijske konstrukcije i ovim Prilogom.

C.6.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je stalnost svojstava ocijenjena i provjerena na način određen ovim Prilogom i izdana izjava o svojstvima, smije se ugraditi u aluminijsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te aluminijske konstrukcije.

C.6.3 Neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom «B« ovoga Propisa.

C.7 Popis norma

C.7.1 Norme za predgotovljene elemente

HRN EN 1090-1:2012

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -– 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)

80 28.06.2013 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije 80 28.06.2013 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije