Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1693

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obaveza utvrđivanja sukladnosti vozila, tehnički zahtjevi koje vozila odnosno zasebne tehničke jedinice i dijelovi za vozila moraju ispunjavati, oblik i sadržaj zahtjeva, potvrde o evidenciji tipa vozila, potvrde o sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila i potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, postupak ispitivanja vozila, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe za provođenje određenih radnji u postupku utvrđivanja sukladnosti, izuzeća od postupka, nadzor te naknade koje se naplaćuju za pokriće troškova provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti vozila.

Članak 2.

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu vozila na dva ili tri kotača i četverocikli (u daljnjem tekstu: »vozila«) kategorije L. Definicije kategorija vozila propisane su u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih prije njihova unosa, uvoza ili prodaje odnosno prije prve registracije vozila.

Utvrđivanje sukladnosti vozila ne provodi se za vozila koja su izuzeta od postupka prema članku 44. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Utvrđivanje sukladnosti vozila u smislu odredbi ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) na temelju zahtjeva dobavljača. Pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavlja pravna osoba koju za to ovlasti Zavod (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).

Članak 5.

Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i po potrebi pregled vozila, izdavanje izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta, izdavanje potvrde o evidenciji/sukladnosti tipa vozila, izjave o sukladnosti vozila, potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Članak 6.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Distributer označava svaku fizičku ili pravnu osobu u dobavnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja na tržištu nudi/prodaje vozila.

Dobavljač označava proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika ili uvoznika.

Dovršeno vozilo je vozilo koje je rezultat postupka višestupanjske homologacije i koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.

EU certifikat o sukladnosti (u daljnjem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity)) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

EU homologacija je postupak kojim tijelo za homologaciju pojedine države članice Europske unije, potvrđuje da tip vozila, njegovi dijelovi i oprema zadovoljavaju odgovarajuće tehničke zahtjeve i ostale odredbe propisane za zemlje Europske unije.

Izjava o sukladnosti je dokument koji izdaje dobavljač vozila, a kojom se potvrđuje da vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;

Motorno vozilo je svako motorno vozilo, potpuno, dovršeno ili nepotpuno, sa vlastitim pogonom, a čija najveća konstrukcijska brzina prelazi 25 km/h.

Nepotpuno vozilo je vozilo koje je potrebno dopuniti barem još u jednoj fazi kako bi zadovoljavalo sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.

Osnovno vozilo označava nepotpuno vozilo koje zadržava svoju identifikacijsku oznaku vozila (VIN) u svim sljedećim fazama postupka višestupanjske homologacije;

Ovlašteni zastupnik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u RH koju je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime provodi određene radnje u vezi s obavezama proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

Ovlaštena pravna osoba je pravna osoba kojoj je Zavod izdao rješenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika za obavljanje pojedinih stručnih i tehničkih poslova utvrđivanja sukladnosti vozila.

Postupak evidentiranja tipa vozila je postupak kojim se utvrđuje i evidentira koje tipove, varijante i izvedbe vozila pojedini dobavljač stavlja na tržište Republike Hrvatske a provodi ga Zavod za nova vozila za koje je izdana EU homologacija.

Postupak nacionalne homologacije tipa vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti tipa vozila a provodi ga Zavod za nova vozila koji se serijski proizvode u RH kao i za vozila za koje nije izdana EU homologacija.

Postupak identifikacije i utvrđivanje stanja vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nova i rabljena vozila koji se unose u RH.

Postupak pojedinačnog odobravanja vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba za nova i rabljena vozila koja se uvoze u RH, nova vozila pojedinačno proizvode u Republici Hrvatskoj i nepotpuna vozila koje se dovršavaju u jednoj ili više faza.

Potpuno vozilo je vozilo koje je proizvođač izradio bez prekida postupka od početne do završne faze, tako da ono zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika.

Potvrda proizvođača je dokument s kojim dobavljač ili Zavod potvrđuju kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje a sadrži i tehničke podatke o vozilu. Obrazac potvrde proizvođača ovisno o kategoriji vozila nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija).

Potvrda o evidenciji tipa vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da vozilo za koji je izdana EU homologacija ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

Potvrda o sukladnosti tipa vozila je dokument kojim Zavod službeno potvrđuje da su tip vozila, dijelovi i oprema homologirani sukladno odredbama propisa ovoga Pravilnika.

Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument kojim ovlaštena pravna osoba službeno potvrđuje da vozilo ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

Priključno vozilo označava svako vozilo bez vlastitoga pogona na kotačima koje je konstruirano i proizvedeno da ga vuče motorno vozilo.

Proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja proizvodi vozilo ili za koju se vozilo konstruira ili proizvodi, a on taj proizvod prodaje pod svojim imenom ili markom.

Rabljeno vozilo označava vozilo od čije prve registracije je prošlo najmanje šest mjeseci.

Tehnička služba označava fizičku ili pravnu osobu koja je ovlaštena kao ispitni laboratorij za provođenje ispitivanja ili provjera u postupku homologacije i pojedinačnog odobravanja vozila, u ime Zavoda kad tu funkciju ne obavlja Zavod.

Tijelo nadležno za homologaciju označava nadležno tijelo koje je odgovorno za sve vidove postupka homologacije tipa vozila, sustava, sastavnoga dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Tip vozila označava vozilo iste kategorije, istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koje se bitno ne razlikuju u pogonskom motoru i podvozju. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe, čije se detaljnije pojašnjenje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

Uvoz vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obuhvaća postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila te postupak pojedinačnog odobravanja vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća postupak nacionalne homologacije i postupak evidentiranja tipa vozila sa izdanom EU homologacijom tipa vozila a provodi ga Zavod.

Višestupanjska homologacija je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), i kada se u svakoj narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze, a prva faza predstavlja izradu osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA VOZILA

Članak 7.

Novo vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako je za vozilo proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu te vozilo zadovoljava odredbe odgovarajućih propisa koje vrijede na dan podnošenja zahtjeva.

Novo vozilo za koje nije proveden postupak EU homologacije zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika ako zadovoljava odredbe pojedinačnih pravilnika o homologaciji vozila.

Članak 8.

Rabljeno vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ovoga Pravilnika ako ispunjava zahtjeve pojedinačnih pravilnika o homologaciji vozila ovisno od kategorije kojoj vozilo pripada.

Članak 9.

Popis propisa za utvrđivanje sukladnosti novih vozila za koji je proveden postupak EU homologacije za vozilo kao cjelinu nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).

Popis propisa za utvrđivanje nacionalne homologacije, pojedinačno odobravanje vozila te za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja nalazi se u Prilogu VII ovoga Pravilnika.

III. POSTUPCI UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI VOZILA

Članak 10.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se kao:

1.) utvrđivanje sukladnosti tipa vozila

2.) utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Članak 11.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća:

1.) nacionalnu homologaciju tipa vozila:

Provodi se:

– za serijski proizvedena vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa;

– u postupku višestupanjske homologacije.

2.) evidentiranje tipa vozila

– provodi se za nova vozila za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA).

Za serijski proizvedena nova vozila Zavod može dodijeliti EU homologaciju tipa vozila po postupku sukladno odredbama Pravilnikom o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01) (»Narodne novine«, broj 16/09), odnosno Direktivi 2002/24/EZ.

Članak 13.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila obuhvaća:

1.) postupak identifikacije i utvrđivanje stanja vozila

– provodi se za nova i rabljena vozila koja se unose u RH

2.) pojedinačno odobravanje vozila

– provodi se za:

– nova i rabljena vozila koja se uvoze u RH;

– nova vozila pojedinačno proizvedena u RH;

– nepotpuna vozila koja se dovršavaju u jednoj ili više faza.

IV. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI TIPA VOZILA

Postupak nacionalne homologacije tipa vozila

Članak 14.

Dobavljač podnosi Zavodu zahtjev za nacionalnu homologaciju vozila, za svaki tip koji treba homologirati, na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev za homologaciju potrebno je priložiti:

– izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);

– tehnički opis vozila (u daljnjemu tekstu: opisni dokument) koji sadrži podatke propisane u Prilogu II Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01);

– popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na propisanom obrascu za određenu kategoriju vozila koji je dostupan na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija);

– upravnu pristojbu (70,00 kn).

Za dokazivanje ispunjavanja propisanih zahtjeva proizvođač može dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

– izvještaje o ispitivanju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdala tehnička služba ili proizvođač;

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Zavod će priznati dostavljene certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo tijelo nadležno za homologaciju iz drugih država članica ili izvještaje o ispitivanju koje su izdale prijavljene tehničke službe, bez dodatnih ispitivanja i provjera u području na koje se ti dokumenti odnose.

Članak 15.

Kod višestupanjske homologacije potrebno je dostaviti dijelove homologacijske dokumentacije koji su bitni za trenutačni stupanj dovršenosti vozila kao i kopiju certifikata o homologaciji tipa za nepotpuno vozilo izdanoga za prethodni stupanj izrade vozila. Osim toga, proizvođač mora dostaviti sve podatke o preinakama i dodacima na nepotpunom vozilu.

Članak 16.

Pregled dokumentacije, uključujući tu i popis tehničkih podataka vozila na propisanom obrascu, i vozila koje predstavlja tip vozila za koji je zatražena homologacija obavlja ovlaštena pravna osoba koja obavlja funkciju tehničke službe koja nakon toga izdaje Zavodu izvještaj o ispitivanju te vrši unos podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Članak 17.

Za tip vozila za koji se temeljem izvještaja o ispitivanju utvrdi da je u skladu s podacima u opisnoj mapi i popisom tehničkih podataka vozila, te ispunjava propisane tehničke zahtjeve sukladno odredbama članka 9. ovoga Pravilnika, Zavod će izdati Potvrdu o sukladnosti tipa vozila (PSTV) na obrascu iz Priloga III ovoga Pravilnika.

Članak 18.

U slučaju višestupanjske homologacije, Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipu nepotpunog ili dovršenog vozila uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.

Članak 19.

Ako tip vozila ne ispunjava propisane tehničke zahtjeve, Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

Dodijeljena potvrda o sukladnosti tipa vozila važi do rokova navedenih u izmjenama i dopunama homologacijskih propisa kad one imaju za posljedicu izmjene potvrda o sukladnosti tipa vozila koje su izdane prema prijašnjim verzijama tih homologacijskih propisa.

Proizvođač kojemu je izdana potvrda o sukladnosti tipa vozila obvezan je u slučaju izmjene podataka ili preinake vozila obavijestiti Zavod.

Članak 21.

Na zahtjev proizvođača, Zavod može priznati homologaciju dodijeljenu u državi članici, s kojom se utvrđuje sukladnost vozila s njezinim propisima o homologaciji vozila, ako utvrdi da ti propisi predstavljaju istu razinu zahtjeva kao propisi koji se primjenjuju u RH. U takvom slučaju, Zavod će izdati potvrdu o sukladnosti tipa vozila iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev za priznavanje homologacije iz prvog stavka ovoga članka, proizvođač mora priložiti odgovarajući certifikat o homologaciji tipa vozila, s prilozima, i popis dodijeljenih certifikata o homologaciji i/ili izvještaja o ispitivanju za taj tip vozila.

Članak 22.

Posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila mora obavijestiti Zavod o potpunom prestanku proizvodnje. Nakon prijema obavijesti o prestanku proizvodnje, Zavod će ukinuti dodijeljenu potvrdu o sukladnosti tipa vozila.

Sukladnost proizvodnje

Članak 23.

Pri dodjeljivanju homologacije Zavod će u skladu s Pravilnikom o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01), provjeriti jesu li provedene odgovarajuće radnje kojima se osigurava da vozila budu proizvedena u skladu s homologiranim tipom.

Nakon što dodijeli PSTV, Zavod će provoditi nadzor u skladu s Pravilnikom o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01), radi provjere jesu li radnje navedene u stavku 1. ovoga članka stalne i odgovarajuće i zadržavaju li proizvedena vozila sukladnost s homologiranim tipom.

Proizvođač odgovara za sukladnost s homologiranim tipom svakog proizvedenog vozila.

Članak 24.

Odstupanja od podataka u PSTV ili u opisnoj dokumentaciji smatraju se nesukladnošću s homologiranim tipom. Vozilo se ne smatra nesukladnim u odnosu na homologirani tip kad su odstupanja unutar dopuštenih odstupanja koja su predviđena u homologacijskim propisima.

Kad Zavod utvrdi da vozila koja imaju valjanu potvrdu o sukladnosti nisu sukladna s tipom koji je Zavod homologirao, zahtijevat će od proizvođača da uspostavi sukladnost proizvedenih vozila s homologiranim tipom.

Kad Zavod pri nadzoru utvrdi nesukladnost s homologiranim tipom zbog odstupanja podataka u PSTV ili u opisnoj dokumentaciji privremeno će povući PSTV, navesti opis nesukladnosti i odrediti rok za njezino otklanjanje. Ako proizvođač u danom roku ne otkloni nesukladnost, Zavod će ukinuti PSTV.

Evidentiranje tipa vozila

Članak 25.

Proizvođač podnosi Zavodu zahtjev za evidentiranje tipa vozila na obrascu propisanom u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);

b) popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na obrascu koje je dostupan na web-adresi Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija)

c) objašnjenje varijanti i izvedbi i objašnjenje VIN oznake

d) kopija certifikata o EU homologaciji tipa vozila

e) upravna pristojba (70,00 kn).

Članak 26.

Zavod vrši provjeru dostavljene homologacijske dokumentacije i popisa tehničkih podataka te ih prosljeđuje ovlaštenoj pravnoj osobi na završnu provjeru i unos podatka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Izvještaj o zadovoljavanju propisanih zahtjeva ovlaštena pravna osoba dostavlja u elektroničkom obliku Zavodu.

Članak 27.

Ako tip vozila ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 9. ovoga Pravilnika, Zavod izdaje Potvrdu o evidenciji tipa vozila (PETV) na obrascu iz Priloga IV ovoga Pravilnika.

Ako tip vozilo ne ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom, Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Izjava o sukladnosti vozila

Članak 28.

Dobavljač koji posjeduje potvrdu o evidenciji tipa vozila ili potvrdu o sukladnosti tipa vozila izdaje za svaku varijantu / izvedbu vozila Izjavu o sukladnosti vozila (ISV) kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila potvrđenim od strane Zavoda.

Izjavu o sukladnosti vozila dobavljač ispisuje iz jedinstvene baze homologacijskih podataka ovisno o kategoriji vozila na obrascu iz Priloga V ovoga Pravilnika.

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Članak 30.

Posjednik PETV/PSTV može, za izdavanje pripadajućih izjava ovlastiti svoje ovlaštene dobavljače.

U tu svrhu potrebno je Zavodu dostaviti popis ovlaštenih dobavljača, a naknada iz članka 46. iznosi 50% za svakog ovlaštenog dobavljača.

V. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG VOZILA

Članak 31.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev se prilaže:

1.) u postupku identifikacije i utvrđivanja stanja vozila

– »COC« dokument (obavezan za nova vozila) ili potvrda proizvođača;

– kopija prometnih dokumenata vozila;

– upravna pristojba (70 kuna).

2.) u postupku pojedinačnog odobravanja

2.1.) u slučaju uvoza vozila u RH:

– potvrda proizvođača ili »COC« dokument;

– kopija prometnih dokumenata vozila;

– upravna pristojba (70 kuna).

2.2.) u slučaju pojedinačno proizvedenog vozila u RH:

– tehnički opis vozila;

– potvrdu (certifikat) o ispitivanju;

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

– upravna pristojba (70 kuna).

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.

Članak 32.

Popis dobavljača koji su ovlašteni od strane Zavoda za izdavanje potvrde proizvođača nalazi se na web-stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/dobavljaci).

Članak 33.

U slučaju da u RH ne postoji ovlašteni dobavljač koji može izdati potvrdu proizvođača za određeni tip / varijantu / izvedbu vozila, zahtjev za izdavanje potvrde proizvođača podnosi se Zavodu odnosno ovlaštenoj pravnoj osobi.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

– kopiju prometnih dokumenata vozila;

– upravnu pristojbu (20 kuna).

Nakon plaćene naknade, iz članka 49. ovoga Pravilnika, za izdavanje potvrde proizvođača Zavod ili ovlaštena pravna osoba podnositelju zahtjeva ispostavlja potvrdu proizvođača.

Članak 34.

Za vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima EU Direktiva ili UNECE Pravilnika, proizvođač ili pravna osoba koju odobri Zavod, može izdati dokaz kojim se potvrđuje kojim EU Direktivama ili UNECE Pravilnicima predmetno vozilo odgovara.

Članak 35.

Pregledom dokumentacije i vozila, a po potrebi i njegovim ispitivanjem ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost vozila s odredbama ovoga Pravilnika, te vrši upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

Za vozilo koje ispunjava tehničke zahtjeve propisane u članku 7. odnosno 8. ovoga Pravilnika, ovlaštena pravna osoba izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (PSPPV) za trenutni stupanj dovršenosti.

PSPPV ispisuje se iz jedinstvene baze homologacijskih podataka na obrascu iz Priloga VI ovoga Pravilnika.

Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezno priložiti u postupku obračuna posebnog poreza na motorna vozila te kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Članak 36.

U slučaju da vozilo ne ispunjava tehničke zahtjeve ovlaštena pravna osoba donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Ako se pregledom utvrdi da vozilo ne ispunjava propisane zahtjeve propisane ovim Pravilnikom zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradba odgovarajućih dijelova/opreme vozila.

Ako vozilo nakon toga ispunjava sve propisane zahtjeve, ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

VI. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA PROVEDBU POSTUPKA UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI VOZILA

Članak 37.

Za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila prema ovom Pravilniku u svojstvu tehničke službe, ovlaštena pravna osoba mora ispunjavati zahtjeve usklađene norme za osposobljenost ispitnih laboratorija ili norme za rad organizacija koje provode nadzor. Proizvođač vozila ne može biti ovlašten za obavljanje poslova tehničke službe.

Članak 38.

Za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila prema ovom Pravilniku, pravna osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.) da raspolaže odgovarajućim radioničkim i uredskim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda dokumentacije i provjere vozila, a taj prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na dimenzije vozila;

2.) da raspolaže odgovarajućom opremom za pregled i provjeru vozila prema zahtjevima ovoga Pravilnika;

3.) da ima najmanje tri djelatnika koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera, jednog djelatnika IV. stupnja stručne spreme tehničkog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije vozila i jednog djelatnika najmanje IV. stupnja stručne spreme za obavljanje administrativnih poslova;

4.) da ima na svakom ovlaštenom mjestu najmanje dva djelatnika IV. stupnja stručne spreme tehničkog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije vozila;

5.) da ima odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih poslova;

6.) da ima razvijeno jedinstveno programsko rješenje za prikupljanje i obradu homologacijskih podataka u jedinstvenu bazu podataka homologacije vozila;

7.) da osigura provođenje postupka utvrđivanja sukladnosti vozila najmanje na jednom ovlaštenom mjestu u svakoj županiji te tri u gradu Zagrebu.

Članak 39.

Pravna osoba mora uz zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom Zavod izdaje rješenje o ovlaštenju.

Članak 41.

Ako pravna osoba kojoj je izdano rješenje za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika, Zavod će ukinuti rješenje.

Ako pravna osoba koja ima više ovlaštenih mjesta prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika za jedno ili više ovlaštenih mjesta za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, Zavod će ukinuti rješenje u dijelu koji se odnosi na to ovlašteno mjesto.

Članak 42.

Djelatnici ovlaštene pravne osobe koji obavljaju stručne i tehničke poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila dužni su položiti ispit prema programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Program iz stavka 1. ovog članka donosi Zavod te imenuje povjerenstvo za polaganje ispita.

Djelatnicima ovlaštene pravne osobe koji polože ispit Zavod izdaje uvjerenje na rok od 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti. Prije isteka toga roka djelatnici dužni su pristupiti ponovnoj provjeri znanja sukladno programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Članak 43.

Ovlaštena pravna osoba tijekom svoga rada mora:

1.) obavljati poslove utvrđivanja sukladnosti vozila u okviru naknada utvrđenih ovim Pravilnikom;

2.) obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na ispunjavanje uvjeta iz članka 38. ovoga Pravilnika;

3.) čuvati dokumentaciju i izdane PSPPV sukladne odredbama ovoga Pravilnika najmanje 5 godina;

4.) čuvati tajnost podataka do kojih dođu tijekom provođenja postupka utvrđivanja sukladnosti vozila;

5.) izraditi postupnik rada za utvrđivanje sukladnosti tipa vozila odnosno postupnik rada za utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te ih dostaviti Zavodu na suglasnost.

VII. IZUZEĆA I ALTERNATIVNI POSTUPAK

Izuzeća

Članak 44.

Utvrđivanje sukladnosti vozila ne provodi se za:

1.) vozila uvezena/unesena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva;

2.) vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;

Ravnatelj zavoda može donijeti odluku da se vozilo izuzme od postupka utvrđivanja sukladnosti vozila. Zahtjev za izuzeće od postupka utvrđivanja sukladnosti podnosi se Zavodu.

Alternativni postupak

Članak 45.

Primjena alternativnih zahtjeva provodi se za sljedeća vozila:

1.) starodobna vozila kojima se smatraju vozila starija od 30 godina i vozila koja predstavljaju doprinos njegovanju i obogaćivanju tehničke kulture;

2.) vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci;

3.) vozila koja uvoze/unose osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;

4.) vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;

5.) vozila koja se stavljaju u prodaju a nalazila su se u sustavu carinskog nadzora.

Zahtjev za primjenu alternativnog postupka utvrđivanja sukladnosti iz točaka 1. do 5. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Zavodu.

Ukoliko Zavod utvrdi da se za vozilo primjenjuje alternativni postupak, vozilo se upućuje na postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila kod ovlaštene pravne osobe.

Popis tehničkih zahtjeva koje vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati propisan je u članku 9. ovoga Pravilnika.

VIII. NAKNADE

Članak 46.

U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozila

Naknada u postupku

evidentiranja tipa vozila

nacionalne homologacije tipa vozila

pregleda vozila

izdavanja dopune potvrde

provjere i upis podataka u bazu

L1, L2, L3,
L4, L5

2.000,00 kn

2.000,00 kn

500,00 kn

500,00 kn

300,00 kn

L6, L7

3.000,00 kn

3.000,00 kn

750,00 kn

750,00 kn

400,00 kn

Naknadu za evidentiranje tipa vozila, utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa vozila te izdavanje dopune podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknadu za provjeru i upis podataka u bazu podnositelj zahtjeva plaća na temelju ispostavljenog računa ovlaštenoj pravnoj osobi. Iz ove naknade ovlaštena pravna osoba pokriva troškove održavanja programskog rješenja i baze podataka i njihovog mogućeg razvoja.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 47.

U postupku izdavanja EU homologacije tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozila

Naknada u postupku izdavanja

EU homologacije

dopune EU homologacije

L1, L2, L3, L4, L5

3.000,00 kn

2.000,00 kn

L6, L7

4.000,00 kn

2.500,00 kn

Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Članak 48.

U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija
vozila

Naknada u postupku

identifikacije i utvrđivanja stanja vozila

pojedinačnog odobravanja vozila

L1, L2, L3, L4, L5,

330,00 kn

500,00 kn

L6, L7

400,00 kn

600,00 kn

Ove naknade podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 49.

Naknada za izdavanje »Potvrde proizvođača« o sukladnosti vozila s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom iznosi 240,00 kuna.

U iznos naknade nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno izdavatelju potvrde na temelju ispostavljenog računa.

Članak 50.

Naknada za pokriće troškova homologacije tipa zasebnih tehničkih jedinica i dijelova vozila sukladno odredbama propisa o homologaciji (EU/UNECE) iznosi 3.000,00 kn. Naknadu podnositelj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknada za pokriće troškova izdavanje dopune homologacije tipa zasebnih tehničkih jedinica i dijelova vozila iznosi 750,00 kuna.

U iznos naknada iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.

Članak 51.

Za poslove provođenja upravnog nadzora nad zakonitim provođenjem utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila i održavanje sustava, ovlaštena pravna osoba uplatit će Zavodu 15% od naplaćene naknade iz članka 48. ovoga Pravilnika.

IX. NADZOR

Članak 52.

Nadzor nad dobavljačima i ovlaštenom pravnom osobom u postupku utvrđivanja sukladnosti vozila obavlja Zavod.

Članak 53.

Ako Zavod utvrdi postupanje suprotno od odredaba ovoga Pravilnika, može ukinuti izdanu potvrdu, izjavu odnosno rješenje.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Ovlaštenja, rješenja, potvrde i izjave koje su izdane na temelju Pravilnika o homologaciji vozila (izdanje 00) («Narodne novine«, broj 138/11) vrijede godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odnosno do donošenja novih rješenja, potvrda i izjava.

Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika provode postupak utvrđivanja sukladnosti/homologacije vozila dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o homologaciji vozila (izdanje 00) (»Narodne novine«, broj 138/11)

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/13-01/12

Urbroj: 558-04-01/1-13-1

Zagreb, 19. lipnja 2013.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I

A. DEFINICIJE KATEGORIJA VOZILA

Kategorije vozila L određene su na sljedeći način:

Kategorija L1e: Motorna vozila na dva kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji nije veći od 50 cm3 i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50 km/h (mopedi), bez obzira na način pogona.

Kategorija L2e: Motorna vozila na tri kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji nije veći od 50 cm3 i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50 km/h (mopedi), bez obzira na način pogona.

Kategorija L3e: Motorna vozila na dva kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motocikli), bez obzira na način pogona (motocikli).

Kategorija L4e: Motorna vozila na tri kotača asimetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu os s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motocikli s bočnom prikolicom), bez obzira na način pogona.

Kategorija L5e: Motorna vozila na tri kotača simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu os, s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motorni tricikli), bez obzira na način pogona.

Kategorija L6e: Motorna vozila na četiri kotača s masom neopterećenog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora kod električnih vozila, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 45 km/h (laki četverocikli) i:

(i) čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3, kod motora s prinudnim paljenjem

(ii) ili čija najveća netosnaga nije veća od 4 kW, kod ostalih motora s unutarnjim izgaranjem,

(iii) ili čija najveća trajna snaga nije veća od 4 kW, kod elektromotora.

Kategorija L7e: Motorna vozila na četiri kotača osim navedenih u kategoriji L6, s masom neopterećenog vozila manjom od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz robe), bez mase akumulatora kod električnih vozila i čija najveća netosnaga motora ne prekoračuje 15 kW (četverocikli).

B. DEFINICIJA TIPOVA/VARIJANTE/VERZIJA VOZILA

»tip« označava vozilo ili skupinu vozila (varijanti) koja:

– pripadaju jednoj kategoriji (npr. mopedi s dva kotača L1e, mopedi s tri kotača L2e);

– je izradio isti proizvođač;

– imaju isto podvozje, okvir, pomoćni okvir, pod ili konstrukciju na koju se pričvršćuju glavni sastavni dijelovi;

– imaju pogonski motor s istim načinom rada (npr. s unutarnjim izgaranjem, elektromotor, hibridni)

– imaju istu oznaku tipa koju je dao proizvođač;

»varijanta« označava vozilo ili skupinu vozila (izvedbi) istoga tipa:

– koja imaju isti oblik nadogradnje (osnovne značajke);

– kod kojih razlika između najniže i najviše mase vozila u voznome stanju unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 20% od najniže vrijednosti;

– kod kojih razlika između najviše tehnički dopuštene mase vozila u voznome stanju unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 20% od najniže vrijednosti;

– koja imaju istu vrstu motora (dvotaktni ili četverotaktni, prinudno paljenje ili kompresijsko paljenje);

– kod kojih razlika između najniže i najviše vrijednosti radnog obujma motora (kod motora s unutarnjim izgaranjem) unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 30% od najniže vrijednosti

– imaju isti broj i raspored cilindara;

– kod kojih razlika između najniže i najviše vrijednosti izlazne snage pogonskog motora unutar skupine vozila (izvedbi) ne prelazi 30% od najniže vrijednosti;

– imaju isti način rada (elektromotori);

– imaju isti tip mjenjača (npr. ručni, automatski).

»izvedba« označava vozilo istoga tipa i varijante, na koje je međutim moguće ugraditi svaku opremu, sastavne dijelove ili sustave navedene u opisnom dokumentu, pod uvjetom da je za nju navedena samo jedna vrijednost za:

– masu u voznome stanju;

– najveću tehnički dopuštenu masu;

– snagu motora;

– radni obujam motora, i

– naveden samo jedan komplet rezultata ispitivanja mjerenja razine buke i mjerenja emisije ispušnih plinova.

PRILOG II – PRILOG VI


PRILOG VII

POPIS PROPISA ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI VOZILA

Tablica 1. ZAHTJEVI ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA (NACIONALNA HOMOLOGACIJA)

Vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima koji vrijede na dan stupanja na snagu posebnih pravilnika navedenih u donjoj tablici.

Redni
br.

Predmet homologacije

Pravilnik

Primjenjuje se za kategoriju vozila

L1e

L2e

L3e

L4e

L5e

L6e

L7e

1.

Sustav za kočenje

TPV 201

A

A

A

A

A

A

A

2.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

TPV 202

B

B

B

B

B

B

B

3.

Zvučno upozorni uređaji

TPV 203

X

X

X

X

X

X

X

4.

Nogari (osim kod vozila koja imaju tri ili više kotača)

TPV 204

B

-

B

-

-

-

-

5.

Rukohvat za putnika na vozilima na dva kotača

TPV 205

B

B

B

B

-

B

B

6.

Zaštita od neovlaštene uporabe

TPV 206

A

A

A

A

A

A

A

7.

Pločica proizvođača

TPV 207

B

B

B

B

B

B

B

8.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 208

A

A

A

A

A

A

A

9.

Mase i dimenzije

TPV 209

B

B

B

B

B

B

B

10.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 210

B

B

B

B

B

B

B

11.

Najveći zakretni moment i snaga motora i brzina vozila

TPV 211

A

A

A

A

A

A

A

12.

Gume

TPV 212-1

X

X

X

X

X

X

X

13.

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 212-2

X

X

X

X

X

X

X

14.

Vanjske izbočine

TPV 212-3

B

B

B

B

B

B

B

15.

Retrovizori

TPV 212-4

X

X

X

X

X

X

X

16.

Emisije ispušnih plinova

TPV 212-5

A

A

A

A

A

A

A

17.

Spremnici goriva

TPV 212-6

B

B

B

B

B

B

B

18.

Zaštita od neovlaštenog zahvata

TPV 212-7

A

A

A

A

A

A

A

19.

Elektromagnetska kompatibilnost

TPV 212-8

A

A

A

A

A

A

A

20

Razina buke

TPV 212-9

A

A

A

A

A

A

A

21.

Vučna spojnica/ugradba(1)

TPV 212-10

-

-

-

-

X/B

X/B

X/B

22.

Sigurnosni pojasevi/sidrišta

TPV 212-11

-

-

-

X/A

X/A

X/A

X/A

23.

Sigurnosna stakla

TPV 212-12

-

-

-

-

X

X

X

24.

Brzinomjer (2)

TPV 213

X

X

X

X

X

X

X

Obaveza ispunjavanja određenih zahtjeva i način dokazivanja označeni su sljedećim simbolima:

X: moraju biti ispunjeni svi zahtjevi posebnog pravilnika TPV, a ispunjavanje zahtjeva dokazuje se certifikatom o EU/ECE homologaciji, a u slučaju sastavnih dijelova/zasebnih tehničkih jedinica homologacijskim oznakama.

A: moraju biti ispunjeni svi zahtjevi posebnog pravilnika TPV, a ispunjavanje zahtjeva dokazuje se izvještajem o ispitivanju koji je izdala tehnička služba ili certifikatima o EU/ECE homologaciji.

B: moraju biti ispunjeni svi zahtjevi posebnog pravilnika TPV; zahtijevana ispitivanja moraju biti obavljena u cijelosti. Uz prethodno odobrenje Zavoda ta ispitivanja može obaviti proizvođač i izdati odgovarajući izvještaj o ispitivanju.

C: moraju biti ispunjeni svi bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koja odredi Zavod. Ispitivanja može obaviti proizvođač ili ovlaštena pravna osoba koja obavlja funkciji tehničke službe i izdati odgovarajući izvještaj o ispitivanju.

(1) samo ako je ugrađena vučna spojnica.

(2) provjera označavanja (jedinice)

Tablica 2. ZAHTJEVI ZA POJEDINAČNO ODOBRAVANJE

Vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima koji vrijede na dan stupanja na snagu posebnih pravilnika navedenih u donjoj tablici (nova i rabljena vozila).

Redni
br.

Predmet homologacije

Pravilnik

Primjenjuje se za kategoriju vozila

L1e

L2e

L3e

L4e

L5e

L6e

L7e

1.

Sustav za kočenje

TPV 201

C

C

C

C

C

C

C

2.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

TPV 202

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

3.

Zvučno upozorni uređaji

TPV 203

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4.

Nogari (osim kod vozila koja imaju tri ili više kotača)

TPV 204

C

-

C

-

-

-

-

5.

Rukohvat za putnika na vozilima na dva kotača

TPV 205

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

6.

Zaštita od neovlaštene uporabe

TPV 206

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

8.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 208

C

C

C

C

C

C

C

9.

Mase i dimenzije

TPV 209

C

C

C

C

C

C

C

10.

Prostor stražnje registarske ploče

TPV 210

C

C

C

C

C

C

C

11.

Najveći zakretni moment i snaga motora i brzina vozila

TPV 211

C

C

C

C

C

C

C

12.

Gume

TPV 212-1

X

X

X

X

X

X

X

13.

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 212-2

X

X

X

X

X

X

X

14.

Vanjske izbočine

TPV 212-3

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

15.

Retrovizori

TPV 212-4

X

X

X

X

X

X

X

16.

Emisije ispušnih plinova

TPV 212-5

C

C

C

C

C

C

C

17.

Spremnici goriva

TPV 212-6

C

C

C

C

C

C

C

18.

Zaštita od neovlaštenog zahvata

TPV 212-7

C

C

C

C

C

C

C

19.

Elektromagnetska kompatibilnost

TPV 212-8

C

C

C

C

C

C

C

20

Razina buke

TPV 212-9

C

C

C

C

C

C

C

21.

Vučna spojnica/ugradba (1)

TPV 212-10

-

-

-

-

X/C

X/C

X/C

22.

Sigurnosni pojasevi/sidrišta (2)

TPV 212-11

-

-

-

X/C

X/C

X/C

X/C

23.

Sigurnosna stakla

TPV 212-12

-

-

-

-

X

X

X

24.

Brzinomjer (3)

TPV 213

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Obaveza ispunjavanja određenih zahtjeva i način dokazivanja označeni su sljedećim simbolima:

C: moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koja odredi Zavod. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se COC dokumentom, potvrdom proizvođača, registracijskim dokumentom i potvrdom o ispitivanju ili, po potrebi, kombinacijom tih dokumenata. Po potrebi, ispunjavanje zahtjeva može se dokazati i ispitivanjem koje obavlja ovlaštena pravna osoba koja obavlja funkciju tehničke službe.

X: moraju biti ispunjeni zahtjevi posebnog pravilnika TPV, a ispunjavanje zahtjeva dokazuje se homologacijskim oznakama na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama.

Y: moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koji su vrijedili u trenutku prve registracije vozila. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se inženjerskom ocjenom i, po potrebi, ispitivanjima koja odredi Zavod.

(1) samo ako je ugrađena spojnica

(2) samo ako su ugrađena sidrišta

(3) provjera označavanja (jedinice)

Tablica 3. ZAHTJEVI ZA IDENTIKACIJU I OCJENU TEHNIČKOG STANJA VOZILA

Vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima koji vrijede na dan stupanja na snagu posebnih pravilnika navedenih u donjoj tablici (nova i rabljena vozila).

Novo vozilo: smatra se da vozilo ispunjava tehničke zahtjeve ako je za vozilo proveden postupak EU homologacije (za vozilo kao cjelinu) te ako zadovoljava odredbe odgovarajućih propisa. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se isključivo COC dokumentom.

Redni
br.

Predmet homologacije

Pravilnik

Primjenjuje se za kategoriju vozila

L1e

L2e

L3e

L4e

L5e

L6e

L7e

1.

Sustav za kočenje

TPV 201

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2.

Oznake upravljanja, pokazne svjetiljke i indikatori

TPV 202

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

3.

Zvučno upozorni uređaji

TPV 203

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4.

Nogari (osim kod vozila koja imaju tri ili više kotača)

TPV 204

C

-

C

-

-

-

-

5.

Rukohvat za putnika na vozilima na dva kotača

TPV 205

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

6.

Zaštita od neovlaštene uporabe

TPV 206

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

8.

Ugradba uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 208

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

9.

Mase i dimenzije

TPV 209

D

D

D

D

D

D

D

11.

Najveći zakretni moment, snaga motora i brzina vozila

TPV 211

C

C

C

C

C

C

C

12.

Gume

TPV 212-1

X

X

X

X

X

X

X

13.

Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

TPV 212-2

X

X

X

X

X

X

X

14.

Vanjske izbočine

TPV 212-3

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

15.

Retrovizori

TPV 212-4

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

16.

Emisije ispušnih plinova

TPV 212-5

D

D

D

D

D

D

D

18.

Zaštita od neovlaštenog zahvata

TPV 212-7

D

D

D

D

D

D

D

20

Razina buke

TPV 212-9

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

21.

Vučna spojnica/ugradba(1)

TPV 212-10

-

-

-

-

X/C

X/C

X/C

22.

Sigurnosni pojasevi/sidrišta(2)

TPV 212-11

-

-

-

X/C

X/C

X/C

X/C

23.

Sigurnosna stakla

TPV 212-12

-

-

-

-

X

X

X

24.

Brzinomjer (3)

TPV 213

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

(1) samo ako je ugrađena spojnica

(2) samo ako su ugrađena sidrišta

(3) samo jedinice


Obaveza ispunjavanja određenih zahtjeva i način dokazivanja označeni su sljedećim simbolima:

C: moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koja odredi Zavod. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se COC dokumentom, potvrdom proizvođača, registracijskim dokumentom i potvrdom o ispitivanju ili, po potrebi, kombinacijom tih dokumenata. Po potrebi, ispunjavanje zahtjeva može se dokazati i ispitivanjem koje obavlja ovlaštena pravna osoba koja obavlja funkciju tehničke službe.

D: tehnički odnosno homologacijski podaci utvrđuju se iz registracijskog dokumenta i ostale pripadajuće dokumentacije ili provjerom na vozilu.

X: moraju biti ispunjeni zahtjevi posebnog pravilnika TPV, a ispunjavanje zahtjeva dokazuje se homologacijskim oznakama na sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama.

Y: moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi posebnog pravilnika TPV koji su vrijedili u trenutku prve registracije vozila. Ispunjavanje zahtjeva dokazuje se inženjerskom ocjenom i, po potrebi, ispitivanjima koja odredi Zavod.


80 28.06.2013 Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala 80 28.06.2013 Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala 80 28.06.2013 Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala 80 28.06.2013 Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala 80 28.06.2013 Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala