Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN 81/2013 (29.6.2013.), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

HRVATSKI SABOR

1700

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

Proglašavam Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/174

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EZ) br. 219/2009 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004);

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22. 12. 2005.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 209/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2073/2005);

– Uredbe Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata koji proizvode klice sukladno Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 210/2013);

– Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (SL L 10, 13. 1. 2005) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 37/2005).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002), Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004), Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s propisima o hrani za životinje i hrani te pravilima o zdravlju i zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) i zakona o provedbi navedenih Uredbi.

(2) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Point) – je sustav kontrole koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad kemijskim, fizičkim i biološkim opasnostima u hrani koje su važne za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

Analiza trendova – je praćenje rezultata analiza uzoraka ispitanih na kriterije sigurnosti i higijene hrane u procesu proizvodnje. Analiza trendova može ukazivati na razvoj trenda prema nezadovoljavajućim rezultatima (razvoj negativnog trenda) i razvoj prema zadovoljavajućim rezultatima (razvoj pozitivnog trenda).

Validacija – je postupak ili studija dokazivanja je li metoda ili proces prihvatljiv za njegovu namjenu.

Verifikacija – je provjera pregledom i razmatranjem objektivnih dokaza funkcioniraju li uspostavljene validirane metode, procedure, ispitivanja i drugi postupci u skladu sa specifikacijom metode ili postupaka utvrđenih tijekom validacije.

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, a sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz posebnog propisa o službenim kontrolama.

(2) Za provedbu posebnih stručnih i znanstvenih poslova u području higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu dobivenih od strane Europske komisije te drugih poslova u okviru ovoga Zakona, kao i savjetovanja nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje, svatko u svom djelokrugu, mogu ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) U slučaju ovlašćivanja iz stavka 2. ovoga članka, čelnik nadležnog tijela koje provodi postupak ovlašćivanja mora o tome u roku od 15 dana od dana ovlašćivanja obavijestiti čelnika drugog nadležnog tijela.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, i ministar nadležan za zdravlje, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donosi pravilnike, naredbe i naputke za prijenos i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije iz područja higijene hrane i mikrobioloških kriterija za hranu koja uređuje ovaj Zakon.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, u svrhu provedbe članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 donosi propis kojim se uređuju djelatnosti iz članka 1. stavka 2. točke c) Uredbe (EZ) br. 852/2004, odnosno pravila za izravnu opskrbu malim količinama primarnih proizvoda kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

(2) U svrhu provedbe članka 6. stavka 3. podstavka 1. točke a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministar nadležan za poljoprivredu može donijeti propis koji se odnosi na odobravanje objekata po nacionalnom zakonodavstvu.

(3) U skladu s člankom 6. stavkom 3. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o propisu koji se odnosi na odobravanje objekata po nacionalnom zakonodavstvu iz stavka 2. ovoga članka.

Vodiči za dobru praksu

Članak 5.

(1) U svrhu provedbe članka 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, potiče izradu nacionalnih vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP sustava u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, procjenjuje nacionalne vodiče iz stavka 1. ovoga članka i ostale vodiče prema članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(3) Vodiči iz stavka 1. ovoga članka mogu sadržavati smjernice za provođenje istraživanja prema članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(4) Vodiče iz stavka 1. ovoga članka je potrebno redovito usklađivati s propisima o hrani i novim spoznajama o rizicima u hrani ili okolišu.

(5) Nadležno tijelo iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona može za potrebe revizije zatražiti izmjenu ili usklađivanje pozitivno ocijenjenih vodiča od subjekata u poslovanju s hranom ili udruženja istih koja su iste izradila.

(6) Izmjena i usklađivanje pozitivno ocijenjenog vodiča može se pokrenuti i na zahtjev udruženja subjekata u poslovanju s hranom.

(7) Revidirani vodiči iz stavaka 5. i 6. ovoga članka moraju se ponovo procijeniti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(8) U svrhu provedbe članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu, nacionalne vodiče koji udovoljavaju zahtjevima iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 dostavljaju Europskoj komisiji.

Nacionalne mjere

Članak 6.

(1) Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje ciljeva ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, u svrhu provedbe članka 13. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004, ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, može, u skladu s člankom 13. stavcima 4. do 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 donijeti propis o nacionalnim mjerama za prilagodbu zahtjeva iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Prema članku 13. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavještava Europsku komisiju i ostale države članice o namjeri donošenja propisa iz članka 13. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i stavka 1. ovoga članka.

(3) U svrhu provedbe članka 13. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu, uz suglasnost ministarstva nadležnog za zdravlje, dostavlja mišljenje Europskoj komisiji.

III. OBVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Uspostava i provedba postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava

Članak 7.

(1) U svrhu provedbe članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Detaljna pravila načina uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava propisuje ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

(3) Za subjekte u poslovanju s hranom koji su sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava uspostavili i provode ga u cijelosti u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičima iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 852/2004 smatrat će se da imaju uspostavljen sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(4) U svrhu provedbe članka 5. stavka 4. točke a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju ministarstvu nadležnom za poljoprivredu i ministarstvu nadležnom za zdravlje, ovisno o njihovom djelokrugu, na način na koji to ono od njih zahtijeva, dokaze o udovoljavanju odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Ispitivanje prema mikrobiološkim kriterijima

Članak 8.

(1) Odredbe članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 dužni su provoditi subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu s rokom trajnosti od pet ili više dana, osim ako ih Prilog I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 isključuje od te obveze.

(2) U svrhu provedbe članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekt u poslovanju s hranom koji proizvodi i priprema hranu iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 obvezan je izraditi plan uzorkovanja gotove hrane i briseva površina radi validacije i verifikacije svojih proizvodnih postupaka.

(3) U svrhu provedbe članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje, svatko u svom djelokrugu, propisuje posebna pravila o planovima uzorkovanja.

(4) Prema članku 5. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekti u poslovanju s hranom mogu, osim validiranih i potvrđenih metoda, koristiti i druge analitičke metode, a tada se te metode moraju validirati prema međunarodno prihvaćenim protokolima, a njihova upotreba se odobrava prema propisu kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.

(5) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, može propisati praćenje patogenih mikroorganizama, njihovih metabolita i toksina koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 2073/2005, a koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi.

Registracija i odobravanje objekata

Članak 9.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je registrirati svaki objekt, odnosno osigurati odobravanje svih objekata za koje se to zahtijeva, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 2. Uredbe (EU) br. 210/2013 pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, odnosno ministarstvu nadležnom za zdravlje, ovisno o njihovom djelokrugu.

(2) Postupak registracije subjekata i objekata te odobravanja objekata uređen je posebnim propisom koji donosi ministar nadležan za poljoprivredu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje na temelju posebnog propisa o službenim kontrolama i na temelju propisa iz članka 4. stavka 2 ovoga Zakona.

IV. POSTUPCI U SLUČAJU NEZADOVOLJAVAJUĆIH REZULTATA

Članak 10.

(1) Ako se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od kriterija sigurnosti hrane iz Priloga I. Poglavlja 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 takva hrana će se smatrati štetnom za zdravlje ljudi i s istom je potrebno postupiti prema članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(2) Ako se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od propisanih kriterija higijene procesa iz Priloga I. Poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 taj se proces proizvodnje smatra nezadovoljavajućim glede higijenskih uvjeta proizvodnje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom je dužan postupiti prema članku 7. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(4) Kod kontrole udovoljavanja kriterijima higijene procesa iz Priloga I. Poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 nadležno tijelo može za potrebe analize službenog uzorka uzeti jedan pojedinačni uzorak.

(5) Ako rezultat ispitivanja iz stavka 4. ovoga članka prelazi vrijednost »M«, uzorak ne udovoljava kriterijima higijene procesa iz Priloga I. Poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(6) Ako je rezultat ispitivanja iz stavka 4. ovoga članka između vrijednosti »m« i »M« potrebno je ponoviti službeno uzorkovanje prema broju elementarnih jedinica »n« određenom u Prilogu I. Poglavlju 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(7) Kada se službenim uzorkovanjem u hrani dokaže prisutnost patogenih mikroorganizama, njihovih metabolita ili toksina koji nisu obuhvaćeni Prilogom I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, a koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi, a osobito u gotovoj hrani, rezultate dobivene analize tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola dostavlja na procjenu rizika Hrvatskoj agenciji za hranu.

(8) Tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola, odnosno osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona prilikom izricanja mjera uzima u obzir procjenu rizika koju je izdala Hrvatska agencija za hranu.

(9) Prema članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 subjekt u poslovanju s hranom može pisano zatražiti dopuštenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu ili ministarstva nadležnog za zdravlje, ovisno o njihovom djelokrugu, za korištenje hrane koja ne udovoljava kriterijima sigurnosti hrane iz Priloga I. Poglavlja 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u druge svrhe ili u svrhu prerade o čemu se donosi rješenje u upravnom postupku s definiranim načinom korištenja i definiranim vremenom iskorištenja.

Praćenje i bilježenje temperatura

Članak 11.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode, distribuiraju, skladište i čuvaju brzo smrznutu hranu dužni su svoje poslovanje uskladiti s posebnim propisom o brzo smrznutoj hrani.

(2) Propis iz stavka 1. ovoga članka kojim se uređuju uvjeti kojima mora udovoljavati brzo smrznuta hrana tijekom postupka zamrzavanja, skladištenja, prijevoza, čuvanja u rashladnim vitrinama u maloprodaji, te način uzorkovanja i metode mjerenja temperature brzo smrznute hrane donosi ministar nadležan za zdravlje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

V. UPRAVNI NADZOR

Članak 12.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, svako u svom djelokrugu.

(2) Ako se upravnim nadzorom utvrdi da ovlaštene pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona ne provode pravilno poslove koji su im preneseni, ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravlje, svatko u svom djelokrugu, rješenjem će ukinuti ovlaštenje.

VI. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 13.

(1) Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, prema podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz posebnog propisa o službenim kontrolama.

(2) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode veterinarski inspektori, poljoprivredni inspektori i sanitarni inspektori (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola) iz tijela iz stavka 1. ovoga članka prema odredbama Uredbe (EZ) br. 882/2004, posebnog propisa o službenim kontrolama, propisa kojima su uređeni djelokrug i ovlasti tijela iz stavka 1. ovoga članka, a u skladu s procedurama za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka obvezne su u slučaju nesukladnosti postupiti prema mjerama iz članka 14. ovoga Zakona, mjerama propisanima Uredbom (EZ) br. 882/2004, posebnim propisom o službenim kontrolama i posebnim propisima o hrani.

(4) Ako je potrebno, osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka prilikom izricanja mjera uzimaju u obzir procjenu rizika koju je izdala Europska agencija za sigurnost hrane i/ili Hrvatska agencija za hranu.

Članak 14.

(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost:

– narediti mjere propisane člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004, odnosno mjere propisane posebnim propisom o službenim kontrolama;

– narediti uklanjanje nesukladnosti utvrđenih službenom kontrolom i odrediti rok za uklanjanje nesukladnosti;

– privremeno zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za koju postoji sumnja da ne udovoljava zahtjevima propisanima ovim Zakonom, uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili za koju postoji sumnja u njezinu sigurnost, do dobivanja rezultata analize i/ili procjene rizika;

– narediti provedbu posebnih higijenskih mjera prema članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– narediti uspostavu, provedbu ili održavanje sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava prema članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 7. ovoga Zakona;

– narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje istraživanja prema članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 1. ovoga Zakona;

– narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje ispitivanja prema članku 4. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 2. ovoga Zakona prema planu uzorkovanja gotove hrane i briseva površina;

– narediti subjektu u poslovanju s hranom uzimanje uzoraka s proizvodnih površina, uređaja i opreme prema članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– narediti provođenje korektivnih mjera iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 2073/2005, korektivnih mjera definiranih u postupcima temeljenim na načelima HACCP sustava i mjera iz članka 10. ovoga Zakona;

– narediti subjektu u poslovanju s hranom provođenje analiza trendova rezultata ispitivanja prema članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava Povjerenstvo za žalbe prema posebnom propisu o službenim kontrolama.

(5) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja:

– kada rizik za zdravlje ljudi zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja;

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje unosi se u zapisnik o izvršenom pregledu.

(7) U provedbi službenih kontrola nad djelatnostima za koje je posebnim propisom o službenim kontrolama, odnosno podzakonskim aktom koji propisuje postupak registracije i odobravanja objekata propisano da se upisuju u upisnik nadležnih tijela, odnosno da se za obavljanje tih djelatnosti mora pribaviti rješenje ministarstva, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola je dužna nadziranom subjektu u poslovanju s hranom, dok ne otkloni nedostatke, usmenim rješenjem privremeno zabraniti obavljanje te djelatnosti i odmah pristupiti izvršenju rješenja bez donošenja posebnog akta o dozvoli izvršenja u slučajevima:

– ako se djelatnost obavlja bez upisa u upisnik ministarstva;

– ako se djelatnost obavlja bez rješenja ministra.

(8) Na zahtjev stranke izdat će se pisani otpravak rješenja u roku od osam dana.

(9) Prema članku 54. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju tijekom provedbe mjera iz ovoga članka.

(10) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravlje nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne provodi uzorkovanja i analize prema članku 4. stavcima 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne uspostavi ili ne provodi sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava prema članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 7. stavku 1. ovoga Zakona;

– ako ne provodi stalan nadzor na mjestima kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i prometu hrane gdje se opasnost pojavljuje u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne registrira objekt u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 9. ovoga Zakona;

– ne provede odobravanje objekta u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i člankom 9. ovoga Zakona;

– uvozi hranu protivno članku 10. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– izvozi ili ponovno izvozi hranu protivno članku 11. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne osigura da hrana kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije za vrijeme svoga roka trajanja udovoljava kriterijima sigurnosti iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– ne osigura higijenski proces proizvodnje hrane i njezina rukovanja prema kriterijima iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– stavi na tržište hranu koja ne udovoljava mikrobiološkim kriterijima iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– ne provodi istraživanja prema članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 1. ovoga Zakona;

– ne provodi ispitivanja prema članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članku 8. stavku 2. ovoga Zakona;

– nema izrađen plan uzorkovanja ili ne provodi plan uzorkovanja provođenjem ispitivanja hrane i briseva prema određenoj učestalosti uzorkovanja ili ne provodi analize prema propisanim kategorijama hrane koje su obuhvaćene planom uzorkovanja prema članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– planovi uzorkovanja i analitičke metode nisu u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– ne provodi uzorkovanja briseva površina i opreme u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– ne provede propisane korektivne mjere u slučaju nezadovoljavajućih rezultata iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 i članka 10. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne osigura udovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga I. Dijela A Uredbe (EZ) br. 852/2004 u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne dostavi dokaze ili ne omogući uvid u dokaze o udovoljavanju zahtjevima iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i ostalu potrebnu dokumentaciju koju je zatražila osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola, odnosno tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola prema članku 5. stavku 4. točki a) Uredbe (EZ) br. 852/2004 i članku 7. stavku 4. ovoga Zakona;

– ne osigura da su svi dokumenti koji opisuju postupke uspostavljene u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 u svakom trenutku ažurirani sukladno članku 5. stavku 4. točki b) Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne zadržava sve potrebne dokumente i ne vodi evidencije tijekom odgovarajućeg razdoblja prema članku 5. stavku 4. točki c) Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne surađuje s nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona prema članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

– ne provodi analizu trendova rezultata ispitivanja prema članku 9. Uredbe (EZ) br. 2073/2005;

– ne zadržava sve potrebne dokumente prema članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 37/2005;

– ne zadržava evidencije o temperaturama u razdoblju od najmanje jedne godine ili duže uzimajući u obzir vrstu i rok trajanja brzo smrznute hrane prema članku 2. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 37/2005;

– ne osigura prikladne instrumente te redovito praćenje temperature brzo smrznute hrane prema članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005;

– ne osigura uvjete za otvorene rashladne vitrine propisane člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 37/2005;

– postupa protivno propisu donesenom u skladu s člankom 11. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona kaznit će za prekršaj na mjestu izvršenja prekršaja pravnu osobu i fizičku osobu za neudovoljavanje higijenskim uvjetima proizvodnje i/ili stavljanja na tržište hrane, kao i za neudovoljavanje zahtjevima higijene iz Priloga Uredbe (EZ) br. 852/2004.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propise iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propis iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za poljoprivredu, odnosno ministar nadležan za zdravlje donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propise iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za zdravlje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propis iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 18.

Nacionalni vodiči koji su nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona pozitivno ocijenila u skladu sa Zakonom o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08., 55/11.) i Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, br. 99/07., 27/08. i 118/09.) smatraju se jednakopravnim kao da su ocijenjeni prema članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Članak 19.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.).

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (»Narodne novine«, br. 30/10. i 38/12.);

– Pravilnik o brzo smrznutoj hrani (»Narodne novine«, br. 38/08.).

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Pravilnik o higijeni hrane (»Narodne novine«, br. 99/07., 27/08. i 118/09.);

– Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 74/08., 156/08., 89/10. i 153/11.).

Članak 22.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/157

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.