Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN 81/2013 (29.6.2013.), Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

HRVATSKI SABOR

1701

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/175

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju i provedbu službenih kontrola, provedba službenih kontrola, načini suradnje, komunikacije i izvješćivanja, uređuje sustav službenih i referentnih laboratorija te prekršajne odredbe, za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004), sa svim izmjenama i dopunama,

– Odluke Komisije 2006/677/EZ od 29. rujna 2006. kojom se uspostavljaju smjernice koje predviđaju načela za provedbu revizije u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 287, 10. 10. 2006.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2006/677/EZ),

– Odluke Komisije 2007/363/EZ od 21. svibnja 2007. o smjernicama za pomoć državama članicama u pripremi jedinstvenog integriranog višegodišnjeg nacionalnog plana kontrole predviđenog Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 138, 31. 3. 2007.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2007/363/EZ),

– Odluke Komisije 2008/654/EZ od 24. srpnja 2008. o smjernicama za pomoć državama članicama u pripremi godišnjeg izvješća o jedinstvenom integriranom višegodišnjem nacionalnom planu kontrole predviđenim Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 214, 9. 8. 2008.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2008/654/EZ).

(2) Službene kontrole u smislu ovoga Zakona ne obuhvaćaju nadzor nad pripremom i usluživanjem hrane u kućanstvu i u svim oblicima zajednica (komune, samostani, posade brodova, udomitelji i sl.) koje same za sebe pripremaju hranu i time ne ostvaruju nikakvu dobit.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona te pojmovi definirani u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta Zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravlje i Državni inspektorat, svako u svom djelokrugu rada.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, odnosno ministar nadležan za zdravlje uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, u okviru nadležnosti donose pravilnike, naredbe i naputke za prijenos i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije iz područja koje uređuje ovaj Zakon.

(3) Ministar nadležan za poljoprivredu uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, odnosno ministar nadležan za zdravlje uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, u okviru nadležnosti donose pravilnike, naredbe ili naputke kojima se uređuju pitanja koja nisu posebno uređena Uredbom i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona, pod uvjetom da se time ne ograničava sloboda kretanja unutar Europske unije proizvoda koji su u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004.

(4) Tijelo nadležno za osiguravanje učinkovite suradnje i koordinacije aktivnosti službenih kontrola te za komunikaciju i izvješćivanje u sustavu službenih kontrola u područjima definiranim Uredbom i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona i posebnih provedbenih propisa je ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(5) Ministarstvo nadležno za zdravlje i Državni inspektorat imaju obvezu surađivati s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu vezano za:

– provedbu službenih kontrola,

– izradu i provedbu posebnih godišnjih operativnih planova službenih kontrola i ostalih planova iz područja primjene ovoga Zakona,

– izradu Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola,

– izradu godišnjih izvješća,

– organizaciju i provedbu sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje,

– komunikaciju i razmjenu informacija o svim pitanjima iz područja primjene ovoga Zakona te

– ostala pitanja iz područja primjene ovoga Zakona.

(6) Način i procedura suradnje iz stavka 5. ovoga članka uređuju se sporazumom o suradnji koje sklapaju ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravlje i Državni inspektorat.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona u provedbi ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona i drugih provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona svatko u svom djelokrugu prema podjeli nadležnosti iz članaka 7., 8., 9. i 10. ovoga Zakona i ostalih propisa o hrani:

– osiguravaju organizaciju i provedbu službenih kontrola u skladu s propisanim obvezama iz članaka 3. i 10. Uredbe (EZ) br. 882/2004, transparentno i povjerljivo u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– uspostavljaju sustav i provode unutarnje revizije prema članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i Odluci 2006/677/EZ,

– uspostavljaju koordinaciju unutar nadležnog tijela u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– osiguravaju da osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ispunjavaju uvjete iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– izrađuju posebne godišnje operativne planove službenih kontrola i ostale planove iz područja primjene ovoga Zakona,

– izrađuju procedure za provedbu službenih kontrola u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– uspostavljaju sustav verifikacije u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– ovlašćuju ili određuju službene i referente laboratorije temeljem članaka 12. i 33. Uredbe (EZ) br. 882/2004, a u skladu s člancima 18. i 19. ovoga Zakona,

– uspostavljaju sustav službenih kontrola pri uvozu iz trećih zemalja u skladu s člancima 41. do 45. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– osiguravaju financiranje službenih kontrola u skladu s člancima 26. do 29. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– provode službeno certificiranje u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 882/2004, gdje je primjenjivo,

– registriraju i odobravaju subjekte i njihove objekte u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 882/2004 te vode upisnike registriranih i odobrenih objekata,

– sudjeluju u pružanju svih oblika administrativne pomoći drugim državama članicama i trećim zemljama u skladu s člancima 34. i 40. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– provode posebne operativne planove kontrola i ostale planove iz područja primjene ovoga Zakona temeljene na Višegodišnjem nacionalnom planu službenih kontrola iz članaka 41. i 42. Uredbe (EZ) br. 882/2004 te članka 29. ovoga Zakona,

– osiguravaju i poduzimaju mjere iz članka 54. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– surađuju s Europskom komisijom i osobama delegiranim od Europske komisije u skladu s glavom VI. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– omogućuju nadležnim tijelima trećih zemalja u suradnji s Europskom komisijom provedbu nadzora u skladu s člankom 52. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– postupaju u skladu s mjerama Europske komisije donesenim u skladu s člankom 56. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu u provedbi ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona:

– osigurava koordinaciju među nadležnim tijelima u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– uspostavlja tijelo za vezu iz članka 28. ovoga Zakona i provodi koordinaciju nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona te obavještava Europsku komisiju o nadležnosti za provedbu članka 35. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– donosi Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola u skladu s člancima 41. do 43. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i u skladu s Odlukom 2007/363/EZ,

– objedinjava i dostavlja Europskoj komisiji izvješće iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 882/2004, a u skladu s Odlukom 2008/654/EZ,

– uspostavlja i provodi operativni plan upravljanja krizom u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(3) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona i osobe ovlaštene za službenu kontrolu iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, ovlašteni su na zahtjev stranke ili drugog tijela izdavati službene potvrde i/ili certifikate, osim onih iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka o sukladnosti s propisima o hrani. Opseg propisa o hrani čija se sukladnost potvrđuje, mora biti naveden u potvrdi i/ili certifikatu. U tu svrhu nadležna tijela mogu na internet stranicama objaviti popis potrebne dokumentacije ovisno o vrsti potvrde i/ili certifikata.

Koordinacija

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za poljoprivredu u svrhu učinkovite provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona koordinira rad nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona i po potrebi druga tijela vezano uz planiranje, provedbu i izvješćivanje o službenim kontrolama te koordinira provedbu zajedničkih nadzora.

Službene kontrole

Članak 6.

(1) Službene kontrole u skladu s ovim Zakonom, Uredbom i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode se u područjima obuhvaćenim propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja i ostalim područjima u kojima se posebni propisi pozivaju na provedbu službenih kontrola u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 i ovim Zakonom.

(2) Službene kontrole u skladu s ovim Zakonom, Uredbom i odlukama iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, posebnim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja obuhvaćenih u stavku 1. ovoga članka, provode osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, što su: veterinarski inspektori, sanitarni inspektori, gospodarski inspektori, inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori i stočarski inspektori u skladu s odredbama ovoga Zakona, posebnih propisa o hrani te posebnih propisa kojima je uređen djelokrug i ovlasti nadležnih inspekcija u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima kojima se uređuju djelokrug i ovlasti nadležnih inspekcija.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane

Članak 7.

(1) Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane provodi:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija,

– hrane biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija,

b) na razini proizvodnje i prerade:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija,

– hrane neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija,

– hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija, osim u slučaju kada poslovanje s hranom životinjskog podrijetla zahtjeva odobravanje objekta ili dijela objekta, u kojem slučaju je nadležna i veterinarska inspekcija,

c) na razini maloprodaje, sanitarna inspekcija, osim ako je posebnim propisom kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje određeno da službene kontrole provodi veterinarska inspekcija,

d) pri uvozu:

– hrane životinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija,

– hrane neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija na granici,

– hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija po posebnom propisu o hrani koja podliježe obveznom veterinarskom pregledu i sanitarna inspekcija na granici.

(2) Službene kontrole standarda kvalitete hrane provodi:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

– hrane biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija,

– hrane životinjskog podrijetla, stočarska inspekcija,

– na razini proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo, inspekcija za kakvoću hrane,

b) na razini maloprodaje hrane bez obzira na podrijetlo, gospodarski inspektori,

c) pri uvozu:

– hrane životinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija,

– hrane neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija na granici,

– hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija prema posebnom propisu ili sanitarna inspekcija na granici.

(3) Službene kontrole označivanja hrane s aspekta sigurnosti hrane provode nadležne inspekcije prema raspodjeli nadležnosti iz stavka 1. ovoga članka osim službene kontrole označivanja alergena na razini maloprodaje gdje službene kontrole provode gospodarski inspektori.

(4) Službene kontrole označivanja hrane s aspekta kvalitete provode se prema raspodjeli nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Službene kontrole nove hrane provode osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola prema posebnim propisima.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službene kontrole hrane životinjskog, neživotinjskog podrijetla i hrane koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, u svrhu službenih kontrola prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane obogaćene nutrijentima, dodataka prehrani, predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i maloprodaje hrane provodi sanitarna inspekcija, prema posebnim propisima.

(7) Službene kontrole GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, uključujući i GM hranu, provode osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola prema posebnim propisima, a na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti poljoprivredna inspekcija.

(8) Službenu kontrolu zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda provodi na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te na razini proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo, inspekcija za kakvoću hrane, a na razini maloprodaje hrane bez obzira na podrijetlo, gospodarski inspektori, prema posebnom propisu, a službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti ovih proizvoda provode se prema stavku 1. ovoga članka.

(9) Službenu kontrolu u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda provodi na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te na razini proizvodnje i prerade hrane poljoprivredna inspekcija, a na razini maloprodaje hrane bez obzira na podrijetlo, gospodarski inspektori, prema posebnom propisu, a službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti ovih proizvoda provode se prema stavku 1. ovoga članka.

(10) Ministar nadležan za poljoprivredu uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi posebni propis iz stavka 1. podstavaka c) i d) ovoga članka.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane za životinje

Članak 8.

(1) Službenu kontrolu zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje provodi:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

– hrane za životinje životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija,

– hrane za životinje biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija i veterinarska inspekcija sukladno provedbenom propisu kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu,

b) na razini proizvodnje i prerade hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, veterinarska inspekcija,

c) na razini maloprodaje hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, veterinarska inspekcija,

d) pri uvozu hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, granična veterinarska inspekcija, odnosno veterinarska inspekcija.

(2) Službenu kontrolu standarda kvalitete hrane za životinje provodi:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

– hrane za životinje biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija,

– hrane za životinje životinjskog podrijetla, stočarska inspekcija,

– na razini proizvodnje i prerade hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, stočarska inspekcija,

b) na razini maloprodaje hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, gospodarski inspektori,

c) pri uvozu hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, granična veterinarska inspekcija prema posebnom propisu kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu.

(3) Službenu kontrolu GM hrane za životinje provode osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola prema posebnim propisima, a na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti poljoprivredna inspekcija.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola zdravlja i dobrobiti životinja

Članak 9.

(1) Službenu kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja provodi veterinarska inspekcija.

(2) Stočarska inspekcija nadzire dobrobit životinja, odnosno zoohigijenske uvjete držanja i iskorištavanja domaćih životinja u gospodarske svrhe prema posebnom propisu kojim je uređeno područje stočarstva.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola u području biljnog zdravstva

Članak 10.

Službene kontrole zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u području biljnog zdravstva provodi fitosanitarna inspekcija u skladu s posebnim propisom o zdravlju bilja.

Prava, obveze i ovlasti osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola

Članak 11.

(1) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona prema raspodjeli nadležnosti iz članaka 7., 8., 9. i 10. ovoga Zakona, u svrhu provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te posebnih zakona i provedbenih propisa obuhvaćenih člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona tijekom provedbe službenih kontrola imaju pravo i obvezu:

– provoditi službene kontrole u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– uzimati uzorke u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 882/2004, člankom 17. ovoga Zakona i u skladu s posebnim propisima,

– provoditi službene kontrole koristeći se prikladnim metodama i tehnikama primjenjujući sve aktivnosti iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i odredbama ovoga Zakona,

– provesti nadzor i poduzeti sve mjere koje su propisane za pošiljke iz uvoza Uredbom (EZ) br. 882/2004.

– u slučaju utvrđenih nesukladnosti donositi mjere u skladu s člankom 54. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i posebnih propisa iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona,

– poštivati kriterije iz članka 4. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– obavijestiti drugo tijelo za provedbu službenih kontrola iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju utvrđivanja povrede propisa iz djelokruga nadležnosti drugog tijela,

– privremeno zadržati uz pečaćenje hrane ili hrane za životinje do okončanja analize ili do konačnog zbrinjavanja u slučaju sumnje u sigurnost i zdravstvenu ispravnost ili sumnje u zamjenu, otuđenje ili prikrivanje dokaza pečaćenja prostora, prostorija, oprema i uređaja kojima se obavlja djelatnost, kada je primjenjivo,

– samostalno voditi postupke, donositi upravne akte i poduzimati mjere u okviru prava, obveza i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom, Uredbom (EZ) br. 882/2004 i drugim posebnim propisima koristeći procedure za provedbu službenih kontrola,

– provoditi godišnje, višegodišnje i posebne planove prema učestalosti i zadanim ciljevima,

– voditi evidencije o provedenim službenim kontrolama i uzorkovanjima u elektroničkom obliku i na način kako to nadležno tijelo iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona traži te dostavljati izvješća u skladu s propisanim rokovima ili na zahtjev.

(2) Službene osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona na zahtjev Europske komisije, neke države članice ili treće zemlje provode službenu kontrolu u zajedničkom nadzoru u drugoj državi članici ili trećoj zemlji u svrhu pružanja administrativne pomoći iz članaka 35. do 40. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(3) Ovlast za provedbu službene kontrole iz stavka 2. ovoga članka, za svaki pojedini slučaj izdaje rješenjem čelnik nadležnog tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u kojem je službena osoba uposlena.

Članak 12.

(1) Ako osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, u provedbi službenih kontrola utvrdi povredu ovoga Zakona ili povredu ostalih propisa o hrani, rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, određujući rok u kojem se nepravilnosti moraju otkloniti.

(2) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje bez odgađanja, a najkasnije u roku propisanom posebnim propisom.

(3) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera:

– kada rizik za zdravlje ljudi i životinja zahtjeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja,

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja predmeta službene kontrole ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(4) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje unosi se u zapisnik po izvršenoj službenoj kontroli.

(5) Na zahtjev stranke izdat će se pisani otpravak rješenja u roku od osam dana.

Članak 13.

(1) Protiv rješenja nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u područjima iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona donesenog u prvom stupnju može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako posebnim propisom nije drugačije propisano, koja ne zadržava izvršenje rješenja i o kojoj rješava Povjerenstvo za žalbe pri nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, a koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka čine tri člana s najmanje pet godina radnog iskustva na inspekcijskim poslovima i položenim državnim stručnim ispitom za inspektora, ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

Unutarnja revizija

Članak 14.

(1) Unutar nadležnih tijela za provedbu službenih kontrola u okviru ovoga Zakona za provedbu unutarnje revizije nadležne su samostalne jedinice za unutarnje revizije.

(2) Unutarnja revizija mora se obavljati u skladu s:

a) međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju,

b) propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj,

c) Odlukom Komisije 2006/677/EZ.

(3) Samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju ministarstva nadležnog za poljoprivredu provodi unutarnje revizije nad ustrojstvenim jedinicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu te delegiranih funkcija iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu u okviru ovoga Zakona.

(4) Samostalne ustrojstvene jedinice za unutarnju reviziju unutar ministarstva nadležnog za zdravlje i Državnog inspektorata provode unutarnje revizije nad ustrojstvenim jedinicama ministarstva nadležnog za zdravlje i Državnog inspektorata te delegiranih funkcija u okviru ovoga Zakona.

(5) Samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju ministarstva nadležnog za poljoprivredu odgovorna je za koordinaciju provedbe poslova unutarnje revizije u odnosu na službene kontrole u okviru ovoga Zakona. Koordinacija se naročito odnosi na izradu planova i konsolidaciju godišnjeg izvješća o provedenim unutarnjim revizijama pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, ministarstvu nadležnom za zdravlje i Državnom inspektoratu.

Delegiranje specifičnih poslova

Članak 15.

(1) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona mogu prenijeti određene zadaće u vezi sa službenim kontrolama na jedno ili više kontrolnih tijela, u skladu s odredbama provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih posebnih propisa, osim mjera iz članka 54. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(2) Ustrojstvena jedinica nadležna za poslove veterinarstva može prenijeti određene zadaće službenih kontrola koje su prema člancima 7., 8. i 9. ovoga Zakona u nadležnosti veterinarske inspekcije, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 te odredbama posebnog propisa u području veterinarstva.

(3) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, svako u okviru nadležnosti organizira nadzor kontrolnih tijela kojima su povjerili zadaće službenih kontrola.

(4) Uvjete kojima moraju udovoljavati kontrolna tijela, popis poslova koji im se mogu prenijeti i postupak prenošenja posebnim propisima propisuju čelnici nadležnih tijela svatko u okviru svoje nadležnosti.

(5) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu izvješćuje Europsku komisiju o prenesenim zadaćama službenih kontrola, kontrolnim tijelima u skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Procedure za provedbu i verifikaciju provedbe službenih kontrola

Članak 16.

(1) U svrhu provedbe članka 8. Uredbe (EZ) br. 882/2004, nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u okviru nadležnosti donose procedure za obavljanje službenih kontrola te procedure za verifikaciju učinkovitosti službenih kontrola i poduzimanje korektivnih mjera.

(2) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona postupaju u skladu s pisanim procedurama.

(3) Osim procedura iz stavka 1. ovoga članka osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola provode službene kontrole uzimajući u obzir i vodiče za službene kontrole iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004, kada je primjenjivo.

III. UZORKOVANJE I ANALIZE

Uzorkovanje

Članak 17.

(1) Kada je tijekom provedbe službenih kontrola potrebno uzeti uzorke i izvršiti analizu, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona obvezna je uzeti uzorke i dostaviti ih na analizu u ovlašteni službeni laboratorij.

(2) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ima pravo i obvezu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, osim kada je posebnim propisom drugačije uređeno, provesti uzorkovanje na sljedeći način:

– uzeti tri istovjetna uzoraka: službeni uzorak, uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke i treći referentni uzorak (uzorak potreban za provedbu daljnjeg ispitivanja ukoliko se rezultati analize službenog uzorka razlikuju od rezultata analize stranke),

– sva tri uzorka iz podstavka 1. ovoga stavka uzeti u količini i broju propisanih elementarnih jedinica potrebnih za ispitivanje, pod istim uvjetima i u isto vrijeme, od iste serije ili lota hrane ili hrane za životinje,

– uzorke zapečatiti i propisno ih označiti na mjestu uzorkovanja,

– sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka,

– jedan primjerak zapisnika o uzimanju uzoraka ostaviti stranci, koja potpisuje i preuzima zapisnik,

– bez odgode, u roku ne dužem od tri radna dana, obavijestiti subjekta u poslovanju s hranom (koji je odgovoran za stavljanje hrane na tržište Republike Hrvatske) čiji je proizvod predmet uzimanja uzoraka i analize da je izvršeno uzorkovanje i da je uzorak za drugo mišljenje za njegove potrebe ostavljen zapečaćen na mjestu uzorkovanja,

– s uzorcima postupati na način da se ne oštete i ako je potrebno čuvati ih u prikladnom temperaturnom režimu do dostave u laboratorij,

– službeni uzorak bez odgađanja dostaviti u ovlašteni službeni laboratorij ili referentni laboratorij,

– uzorak za drugo mišljenje zapečaćen ostaviti stranci za njene potrebe na mjestu uzimanja uzoraka te isto unijeti u zapisnik uz navođenje prikladnih uvjeta čuvanja,

– referentni uzorak čuvati u odgovarajućim uvjetima u prostorijama nadležnog tijela ili na drugom mjestu koje odredi nadležno tijelo koje je provelo uzorkovanje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 8. ovoga članka, ako se radi o dokazivanju parametra za koji ne postoje niti referentni niti službeni laboratoriji, službeni uzorak će biti poslan u laboratorij koji je osposobljen provesti analizu uz zajamčeno pravo stranke na uzorak za drugo mišljenje.

(4) Ministar iz članka 19. stavaka 1. i 2. određuje laboratoriji za potrebe analize iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Stranka ima pravo u roku od 15 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o uzorkovanju, suprotstaviti se rezultatima službenog uzorka predočenjem rezultata svoje analize osobi ovlaštenoj za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona te zahtijevati analizu referentnog uzorka.

(6) Referentni uzorak dostavlja se u referentni laboratorij u Republici Hrvatskoj ili u referentni laboratorij Europske unije.

(7) Ako u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji nema referentnog laboratorija za potrebe analize referentnog uzorka, isti se šalje u neki od službenih laboratorija koji nisu provodili niti analizu uzorka službene kontrole niti analizu uzorka stranke.

(8) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona obvezna je bez odgode obavijestiti subjekta u poslovanju s hranom o rezultatima analize.

(9) Stranka se može odreći prava na uzorak za drugo mišljenje, što se mora unijeti u zapisnik o uzorkovanju. Stranka se osim pri uzorkovanju i naknadno može odreći prava na drugo mišljenje po dostavi obavijesti, iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka, u roku ne dužem od tri radna dana.

(10) Ako se stranka prilikom uzimanja uzorka odrekla prava na dodatno mišljenje ili se naknadno odrekla tog prava u skladu sa stavkom 9. ovoga članka te se nije suprotstavila rezultatima službenog uzorka prema stavku 5. ovoga članka, smatra se da je suglasna s rezultatima analize službenog uzorka i taj se rezultat smatra mjerodavnim za daljnje postupanje.

(11) Ako je stranka na temelju suprotstavljenih rezultata analize službenog uzorka i analize stranke, zahtijevala analizu referentnog uzorka, rezultati analize referentnog uzorka mjerodavni su za daljnje postupanje.

(12) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada se uzorkuje lako kvarljiva hrana, ili kada se hrana uzorkuje u svrhu ispitivanja mikrobioloških parametara, ne uzima se referentni uzorak, a rezultat analize službenog uzorka smatra se mjerodavnim za daljnje postupanje, premda stranka ima pravo na uzorak za dodatno mišljenje.

(13) Troškovi uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analiza službenog uzorka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

(14) U slučaju kada je rezultat analize službenog uzorka nesukladan, subjekt u poslovanju s hranom obvezan je troškove iz stavka 13. ovoga članka uplatiti u državni proračun na temelju rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola.

(15) Troškove uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize referentnog uzorka, kao i troškove uzorkovanja, dostave i analize u svrhu službenih kontrola pri uvozu iz trećih zemalja bez obzira na rezultate analize, snosi stranka izravnim plaćanjem laboratoriju koji je proveo analizu na temelju izdanog računa.

(16) Odredbe ovoga članka ne odnose se na uzorkovanje i mjerodavnost analize uzoraka hrane koje su uređene posebnim zakonima, uredbama i odlukama koje nisu obuhvaćene člankom 1. ovoga Zakona te nacionalnim propisima.

IV. REFERENTNI I SLUŽBENI LABORATORIJI

Referentni laboratoriji

Članak 18.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašćuje, odnosno određuje referentne laboratorije za hranu, hranu za životinje i zdravlje životinja prema područjima iz Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka referentni laboratorij za GM hranu i GM hranu za životinje, za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom ovlašćuje, odnosno određuje ministar nadležan za zdravlje.

(3) Postupak i način ovlašćivanja laboratorija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za poljoprivredu, odnosno ministar nadležan za zdravlje.

(4) Za svako područje iz Uredbe (EZ) br. 882/2004 ministar nadležan za poljoprivredu, odnosno ministar nadležan za zdravlje ovlašćuje, odnosno određuje jedan laboratorij u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, osim u iznimnom slučajevima kada ministar nadležan za poljoprivredu, odnosno ministar nadležan za zdravlje može donijeti odluku o ovlaštenju više od jednog referentnog laboratorija za isto područje.

(5) U slučaju kada u Republici Hrvatskoj za određeno područje ne postoji laboratorij koji ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 882/2004, ministar nadležan za poljoprivredu, odnosno ministar nadležan za zdravlje može za referentni laboratorij odrediti laboratorij izvan Republike Hrvatske.

(6) Popis referentnih laboratorija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu, odnosno ministarstva nadležnog za zdravlje.

(7) Popis referentnih laboratorija iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu dostavlja Europskoj komisiji.

Službeni laboratoriji

Članak 19.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašćuje, odnosno određuje službene laboratorije za hranu, hranu za životinje, zdravlje i dobrobit životinja za obavljanje analiza uzoraka uzetih provedbom službenih kontrola.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka službene laboratorije za GM hranu i GM hranu za životinje, za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom te za vodu za ljudsku potrošnju ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.

(3) Postupak i način ovlašćivanja laboratorija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za poljoprivredu, odnosno ministar nadležan za zdravlje.

(4) U slučaju kada u Republici Hrvatskoj nema ovlaštenog laboratorija za određenu analizu, ministar prema nadležnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje akreditirani laboratorij u nekoj od država članica u kojem se može provesti analiza.

(5) Popis laboratorija iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(6) Obveze laboratorija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su:

– dostavljene službene uzorke za analizu pripraviti, analizirati i iskazati rezultate u skladu s propisima,

– po dostavi odmah započeti analizu uzorka, a nakon završetka analize izraditi analitičko izvješće i dostaviti ga tijelu koje je dostavilo uzorak,

– u slučaju nesukladnih rezultata laboratorij je dužan nalaz dostaviti tijelu elektroničkim putem u roku ne dužem od 48 sati,

– analitičko izvješće mora sadržavati najmanje: naziv uzorka, datum dostave, datum početka i završetka analize, opis dostavljenog uzorka, temperaturu dostave ako je primjenjivo, tekst označivanja proizvoda ako je primjenjivo, metodu i tehniku kojom je izvršena analiza, izjavu o sukladnosti ili nesukladnosti uzorka propisu i ostale podatke ukoliko su propisani posebnim propisom.

Valjanost analiza službenih uzoraka analiziranih u službenim i referentnim laboratorijima država članica

Članak 20.

Rezultati analiza službenih uzoraka uzetih u državama članicama Europske unije kao i rezultati analiza službenih uzoraka uzetih u Republici Hrvatskoj, smatraju se jednako valjanim.

V. OBVEZE SUBJEKATA

Članak 21.

(1) Subjekti čije poslovanje podliježe službenim kontrolama u skladu s odredbama ovoga Zakona, moraju uz obveze propisane Uredbom (EZ) br. 882/2004, službenoj osobi osigurati, odnosno omogućiti:

– pristup svim prostorima objekata pod kontrolom subjekta,

– pristup dokumentaciji uključujući i elektroničku dokumentaciju,

– pristup sirovinama, poluproizvodima, hrani, hrani za životinje i životinjama,

– nesmetanu provedbu službene kontrole, uključujući i uzorkovanja stavljanjem na raspolaganje dovoljne količine besplatnog uzorka,

– fotografiranje svih radnih i pomoćnih prostora, predmeta rada i poslovanja, opreme, hrane i hrane za životinje, životinja i osoblja, radi dokazivanja činjeničnog stanja,

– dostavu tražene dokumentacije na način kako to tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži,

– provedbu službenih kontrola službenim osobama Europske komisije, država članica i trećih zemalja, uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su surađivati sa službenim osobama u provedbi službenih kontrola.

(3) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka je, na traženje osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, dužan dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke, obavijesti ili materijale u zadanom roku.

(4) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka obvezan je certifikat iz države izvoznice iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 211/2013 dostaviti osobi ovlaštenoj za provedbu službenih kontrola odnosno sanitarnom inspektoru u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik i na latiničnom pismu.

VI. PLAN UPRAVLJANJA KRIZOM

Članak 22.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravlje izrađuje opći plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za poljoprivredu.

(3) Za provedbu Plana iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu osniva krizni stožer.

VII. SLUŽBENE KONTROLE PRI UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 23.

(1) Unošenje pošiljaka hrane, hrane za životinje i životinja iz trećih zemalja na područje Republike Hrvatske, a koje podliježu obveznim službenim kontrolama pri uvozu, dopušteno je jedino preko određenih graničnih inspekcijskih postaja na kojima je uspostavljen rad nadležnih inspekcijskih službi, prema ovome Zakonu, Uredbi (EZ) br. 882/2004, posebnom zakonu o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja i posebnim veterinarskim propisima.

(2) Popis graničnih inspekcijskih postaja iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravlje.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za uvoz hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja koja ne podliježe obveznom pregledu na granici, dopuštena su i druga mjesta obavljanja službenih kontrola koja određuju nadležna tijela, svako u svom djelokrugu rada.

Članak 24.

(1) Na graničnim inspekcijskim postajama u provedbi službenih kontrola na graničnim inspekcijskim postajama surađuju nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona i Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

(2) Način i proceduru suradnje iz stavka 1. ovoga članka između nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona i Carinske uprave uređuju čelnici nadležnih tijela i Carinske uprave sporazumom.

VIII. FINANCIRANJE SLUŽBENIH KONTROLA

Članak 25.

(1) Financijska sredstva potrebna za provedbu službenih kontrola osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom obvezan je na temelju računa izdanog od laboratorija koji je proveo analizu podmiriti sljedeće troškove:

– troškove referentnog uzorka, odnosno trošak uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize referentnog uzorka bez obzira na rezultate,

– troškove službenog uzorkovanja u svrhu službene kontrole hrane prilikom uvoza hrane, odnosno troškove uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize uzorka uzetog tijekom službene kontrole hrane prilikom uvoza.

(3) Financijska sredstva za provedbu službenih kontrola u državnom proračunu iz stavka 1. ovoga članka planiraju i osiguravaju nadležna tijela svako u okviru svoje nadležnosti.

(4) Za obavljene službene kontrole plaćaju se pristojbe i naknade, kako je uređeno posebnim propisima i odlukama koje moraju biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004.

(5) Pristojbe i naknade iz stavka 4. ovoga članka prihod su državnog proračuna.

(6) Kriterije za određivanje visine pristojbi i visine naknada te način njihovog obračunavanja i plaćanja, kao i dodatne troškove koji proizlaze iz provedbe članka 28. Uredbe (EZ) br. 882/2004 propisuju pravilnikom čelnici nadležnih tijela iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona u okviru nadležnosti.

IX. REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE OBJEKATA

Članak 26.

(1) U svrhu provedbe članka 31. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i članka 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004, ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi provedbeni propis o registraciji i odobravanju objekata kojim su propisani uvjeti koje moraju ispunjavati subjekti u poslovanju s hranom u svrhu postupka registracije i odobravanja objekata, obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika registriranih i odobrenih objekata, vođenju središnje evidencije te o objektima koji podliježu odobravanju po posebnim uvjetima kao i uvjetima koje ti objekti moraju ispunjavati.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektima koji ne podliježu odobravanju u smislu posebnih propisa o higijeni hrane iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je ishoditi rješenje o registraciji i upisu objekta u Upisnik registriranih objekta/subjekata koji vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravlje, svako u svom djelokrugu nadležnosti, prema propisu iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana početka obavljanja djelatnosti u objektu.

(3) Objekti u kojima se posluje s hranom, rješenjem će se brisati iz Upisnika registriranih, odnosno odobrenih objekata koje vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu, odnosno ministarstvo nadležno za zdravlje u sljedećim slučajevima:

– na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom koji prestaje poslovati u objektu,

– po službenoj dužnosti, ako osoba ovlaštena za provedbu službene kontrole pouzdano zna/ima dokaze da u objektu ne posluje subjekt ili su utvrđeni nedostatci u inspekcijskom nadzoru koji zahtijevaju trajno brisanje objekata iz Upisnika.

(4) Rješenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka donosi nadležni ministar.

(5) Središnju evidenciju registriranih subjekata i objekata te odobrenih objekata vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Ministarstvo nadležno za zdravlje dužno je ministarstvu nadležnom za poljoprivredu dostavljati podatke o registriranim i odobrenim objektima iz njegove nadležnosti prema ovome Zakonu.

X. ADMINISTRATIVNA I UPRAVNA POMOĆ

Ovlasti osoba delegiranih od Europske komisije te nadležnih tijela država članica i trećih zemalja

Članak 27.

(1) U svrhu provedbe članaka 38. i 40. Uredbe (EZ) br. 882/2004, osobe koje je delegirala Europska komisija, nadležna tijela država članica i treće zemlje imaju u smislu provedbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 ovlasti provoditi službene kontrole u svim područjima uključujući sve subjekte na kojima se primjenjuju odredbe ovoga Zakona uz suglasnost nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka službene kontrole se provode uz prisutnost nadležne osobe ovlaštene za provedbu službene kontrole, koja u slučaju utvrđivanja nesukladnosti poduzima propisane mjere.

Tijelo za vezu

Članak 28.

(1) Za osiguranje provedbe članka 35. Uredbe (EZ) br. 882/2004 »tijelo za vezu« je ustrojstvena jedinica nadležna za sigurnost hrane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(2) O uspostavi tijela iz stavka 1. ovoga članka kao i o svim naknadnim promjenama ministarstvo nadležno za poljoprivredu obvezno je obavijestiti Europsku komisiju i države članice.

(3) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u okviru svoga djelokruga rada obvezna su surađivati s tijelom iz stavka 1. ovoga članka.

XI. VIŠEGODIŠNJI NACIONALNI PLAN SLUŽBENIH KONTROLA

Članak 29.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi jedinstveni višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravlje i Državnim inspektoratom.

(2) Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola su obvezna međusobno surađivati pri izradi plana iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za provedbu jedinstvenog višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola, nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona donose posebne godišnje operativne planove, koji se smatraju njegovim sastavnim dijelom.

XII. IZVJEŠĆA

Članak 30.

(1) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona te ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poljoprivredu izrađuju izvješća o provedenim službenim kontrolama u skladu s posebnim godišnjim operativnim planovima službenih kontrola iz okvira ovoga Zakona do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu te ostalim pitanjima suradnje iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona prema određenim rokovima.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za sigurnost hrane ministarstva nadležnog za poljoprivredu radi izrade objedinjenog godišnjeg izvješća o provedbi službenih kontrola.

(3) Godišnje izvješće iz stavka 2. ovoga članka Europskoj komisiji dostavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne omogući pristup svim prostorima objekata pod svojom kontrolom prema članku 21. stavku 1. podstavku 1. ovoga Zakona.

– ne omogući pristup dokumentaciji uključujući i elektroničku dokumentaciju prema članku 21. stavku 1. podstavku 2. ovoga Zakona.

– ne omogući pristup sirovinama, poluproizvodima, hrani, hrani za životinje i životinjama prema članku 21. stavku 1. podstavku 3. ovoga Zakona.

– ne omogući nesmetanu provedbu službene kontrole, uključujući i uzorkovanja stavljanjem na raspolaganje dovoljne količine besplatnog uzorka prema članku 21. stavku 1. podstavku 4. ovoga Zakona.

– ne omogući fotografiranje svih radnih i pomoćnih prostora, predmeta rada i poslovanja, opreme, hrane i hrane za životinje, životinja i osoblja prema članku 21. stavku 1. podstavku 5. ovoga Zakona.

– ne omogući dostavu tražene dokumentacije na način kako to tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži prema članku 21. stavku 1. podstavku 6. ovoga Zakona.

– ne omogući provedba službenih kontrola službenim osobama Europske komisije, država članica i trećih zemalja, prema članku 21. stavku 1. podstavku 7. ovoga Zakona.

– ako ne izvrši rješenje kojim je naređeno izvršenje radnje ili rješenje kojim je izrečena mjera od strane osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona,

– ako ne izvrši usmeno rješenje kojim je naređeno izvršenje mjera od strane osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju važiti

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 99/07. i 74/08.).

Propisi koji ostaju na snazi

Članak 33.

(1) Do donošenja propisa iz članaka 18. i 19. ovoga Zakona ostaju na snazi Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10. i 7/11.) te Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 102/10.).

(2) Do donošenja sporazuma o suradnji iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona ostaje važiti Sporazum o suradnji između nadležnog tijela i tijela nadležnih za provedbu službenih kontrola hrane potpisan 3. ožujka 2010.

(3) Do donošenja propisa iz članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 3. ovoga Zakona, ovlašćivanje referentnih i službenih laboratorija i objava popisa referentnih i službenih laboratorija će se provoditi temeljem Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10. i 7/11.) i Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 102/10.).

(4) Do donošenja propisa iz članka 25. stavka 6. ovoga Zakona, na snazi ostaje Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 7/94. i 2/00.).

(5) Do donošenja propisa iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, ostaje na snazi Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08., 55/09. i 130/10.).

Članak 34.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.).

Članak 35.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/155

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v.r.