Zakon o morskom ribarstvu

NN 81/2013 (29.6.2013.), Zakon o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

1702

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/176

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O MORSKOM RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom se utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja i izvješćivanja Europske Komisije te prekršajne odredbe za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (SL L 358, 31. 12. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2371/2002),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o dopunama Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (u daljnjem tekstu Uredba (EZ) br. 1967/2006),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9. 1. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 26/2004),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o sektoru ribarstva i potpori znanstvenim savjetima o Zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 60, 5. 3. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 199/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 665/2008 od 14. srpnja 2008. o detaljnim pravilima primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o sektoru ribarstva i potpori znanstvenim savjetima o Zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 186, 15. 7. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 665/2008),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 (SL L 343, 20. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009),

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 404/2011),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 168, 28. 6. 2007),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 506/2008 od 6. lipnja 2008. o izmjeni Aneksa IV Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 149, 7. 6. 2008.),

– Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica (SL L 218, 13. 8. 2008.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. o Europskom fondu za ribarstvo (SL L 223, 15. 8. 2006.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 od 26. ožujka 2007. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo (SL L 120, 10. 5. 2007.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 od 22. svibnja 2006. o uspostavljanju financijskih mjera Zajednice za provedbu Zajedničke ribarstvene politike te u području prava mora (SL L 160, 14. 6. 2006.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL L 140, 30. 4. 2004.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 875/2007 od 24. srpnja 2007. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ o potporama male vrijednosti u sektoru ribarstva i kojom se dopunjuje Uredba (EZ) br. 1860/2004 (SL L 193, 25. 7. 2007.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 736/2008 od 22. srpnja 2008. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o državnoj potpori malim i srednjim poduzetnicima koja se bave proizvodnjom, preradom i trženjem proizvoda ribarstva (SL L 201, 30. 7. 2008.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o proglašavanju određenih kategorija potpora kompatibilnih sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o skupnom izuzeću) (SL L 214, 9. 8. 2008.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o osnivanju Sustava Zajednice za sprječavanje, ograničavanje i eliminiranje ilegalnog, neprijavljenog i neregularnog ribolova, koja izmjenjuje i dopunjuje Uredbe (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1093/94 i Uredba (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 od 22. listopada 2009. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Europske unije za sprječavanje, ograničavanje i eliminiranje ilegalnog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (SL L 280, 27. 10. 2009.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture (SL L 17, 21. 1. 2000.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23. 12. 1996.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1924/2000 od 11. rujna 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu posebnog priznavanja organizacija proizvođača u sektoru ribarstva radi poboljšanja kakvoće njihovih proizvoda (SL L 230, 12. 9. 2000.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2508/2000 od 15. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu programa rada za ribolovnu godinu u sektoru ribarstva (SL L 289, 16. 11. 2000.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1813/2001 od 14. rujna 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu uvjeta za dodjeljivanje i povlačenje priznanja međusektorskih organizacija (SL L 246, 15. 9. 2001.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2318/2001 od 29. studenoga 2001. o priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 313, 30. 11. 2001.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2318/2001),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2493/2001 od 19. prosinca 2001. o raspolaganju određenim proizvodima ribarstva koji su povučeni s tržišta (SL L 337, 20. 12. 2001.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2306/2002 od 20. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu obavijesti o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva (SL L 348, 21. 12. 2002.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1985/2006 od 22. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za izračunavanje potpore koju države članice odobravaju organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 34, 7. 2. 2007.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 696/2008 od 23. srpnja 2008. o proširenju na ne članove određenih pravila koje su donijele organizacije proizvođača u sektoru ribarstva (SL L 195, 24. 7. 2008.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 248/2009 od 19. ožujka 2009. o obavješćivanju o priznavanju organizacija proizvođača, utvrđivanju cijena i intervencija u okviru zajedničke organizacije tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 79, 25. 3. 2009.),

– Uredbe (EZ) br. 1921/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1382/91 (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 o određivanju karakteristika ribarskih plovila (SL L 274, 25. 9. 1986.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9. 5. 1996.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21. 5. 2005.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 894/97 od 29. travnja 1997. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa (SL L 132, 23. 5. 1997.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27. 4. 1998.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 517/2008 od 10. lipnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u pogledu određivanja veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža (SL L 151, 11. 6. 2008.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 3440/84 od 6. prosinca 1984. o dodatnim uređajima na kočama, danskim potegačama i sličnim mrežama (SL L 318, 7. 12. 1984.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 263, 3. 10. 2001.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 od 6. travnja 2009. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 43/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1559/2007 (SL L 96, 15. 4. 2009.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. kojom se utvrđuju tehničke mjere za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br 973/2001 (SL L 123, 12. 5. 2007.),

– Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24. 7. 2010.),

– Odluke Komisije 2011/207/EU od 29. ožujka 2011. o osnivanju programa kontrole i inspekcije vezane za oporavak tune u istočnom Atlantiku i Sredozemlju (SL L 87, 2. 4. 2011.),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2065/2001 od 22. listopada 2001. kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu informiranja potrošača o proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 278, 23. 10. 2001.),

– Uredbe (EZ) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribljih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30. 12. 2011.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003. o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima (SL L 167, 4. 7. 2003.),

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Oresunda, o izmjeni Uredbe (EZ) br.1434/98 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98 (SL L 349, 31. 12. 2005.).

(2) Ovim Zakonom se na nacionalnoj razini utvrđuje gospodarenje i zaštita obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka, potpore u ribarstvu i uređenja tržišta, nadzor i inspekcija, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) U smislu ovoga Zakona posebno se definiraju sljedeći pojmovi:

1. dozvola je vrsta ovlaštenja na temelju kojega fizička osoba može obavljati rekreacijski ili sportski ribolov na moru,

2. flota se odnosi na sva ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

3. iskrcajna mjesta jesu dijelovi lučkog područja i iznimno druga mjesta izvan lučkih područja namijenjena iskrcaju ulova ribe i drugih morskih organizama ili njihovih proizvoda iz gospodarskog ribolova na moru,

4. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba i drugih organizama ne smiju loviti,

5. mali obalni ribolov je gospodarski ribolov koji na temelju povlastice za mali obalni ribolov obavlja fizička osoba, a koji se obavlja po posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom,

6. ministar je ministar nadležan za poslove ribarstva,

7. ministarstvo je ministarstvo nadležno za ribarstvo,

8. mjesta prve prodaje jesu odobreni objekti sukladno posebnim propisima o hrani na kojem se obavlja prva prodaja ribe i drugih morskih organizama prvom kupcu na veliko ili malo,

9. odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova je ovlaštenik povlastice ako sam obavlja ribolov, odnosno osoba koja je položila ispit za obavljanje gospodarskog ribolova, a obavlja ribolov temeljem punomoći ovlaštenika povlastice,

10. oprema plovila je oprema koja se ugrađuje na ribarsko plovilo, a koja nema izravnu namjenu ribolovu, već služi za očuvanje kvalitete ulova, sigurnost plovidbe ili poboljšanje uvjeta života i rada na plovilu, kako je to propisano posebnim propisima,

11. ovlaštenik povlastice za ribolov je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je upisana u povlastici za ribolov i koja je ovlaštena za obavljanje ribolova sukladno pravima iz povlastice za ribolov,

12. plovilo za akvakulturu je plovilo koje se koristi isključivo u uzgoju za potrebe hranidbe, prebacivanja, prekrcaja, iskrcaja i sličnih radnji u uzgoju ribe i drugih morskih organizama te je upisano u registar ribarske flote,

13. pomoćno plovilo je plovilo koje služi ribarskom plovilu pri obavljanju ribolova,

14. povlastica za ribolov je isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov i koja se izdaje ovlašteniku za ribarsko plovilo koje je upisano u povlasticu,

15. povlastica za uzgoj je isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost uzgoja,

16. prvi kupac je pravna ili fizička osoba registrirana u registru prvih kupaca koji vodi Ministarstvo,

17. prvi poznati kupac je pravna ili fizička osoba registrirana u registru prvih kupaca s kojim proizvođač ima unaprijed dogovorenu kupnju,

18. ribar je fizička osoba koja sudjeluje u obavljanju gospodarskog ribolova, bez obzira na to je li riječ o zaposleniku ili vlasniku obrta ukoliko isti sudjeluje u ribolovu,

19. ribolov je gospodarski, mali obalni, sportski, rekreacijski, ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i ribolovni turizam,

20. ribolovac je osoba koja obavlja sportski ili rekreacijski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske,

21. ribolovna podzona je dio ribolovne zone čije su granice određene,

22. ribolovna zona je dio ribolovnoga mora koji predstavlja biološku, hidrološku i gospodarsku cjelinu, a čije su granice određene,

23. stok (riblje naselje) je skupina riba određene vrste s jedinstvenim vremenskim i prostornim migracijskim ciklusom,

24. sportski ribolov je ribolov u svrhu sporta koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje sportskog ribolova,

25. rekreacijski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova,

26. tradicionalni ribolovni alati u gospodarskom ribolovu su alati koji su po načinu korištenja specifični za istočnu obalu Jadranskog mora,

27. umjetni brak je podmorsko stanište planski uspostavljeno umjetnim putem, najčešće potapanjem brodova, kamenih blokova ili drugih sličnih objekata,

28. uzgoj je gospodarska djelatnost kontrolirane reprodukcije i rasta riba i drugih morskih organizama,

29. vlasnik plovila je osoba koja je kao vlasnik upisana u upisnik brodova Republike Hrvatske ili očevidnik brodica Republike Hrvatske.

Primjena Zakona

Članak 3.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila, kao i na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ribolov i uzgoj u ribolovnom moru Republike Hrvatske te na sudionike postupka stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i provedbe potpora u ribarstvu na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila pod zastavom Republike Hrvatske kada ona obavljaju ribolov izvan ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Ribolovno more

Članak 4.

(1) Ribolovno more je morski prostor nad kojim Republika Hrvatska ima suverenost, odnosno suverena prava i jurisdikciju u skladu s međunarodnim pravom, a sastoji se od unutrašnjega ribolovnog mora i vanjskoga ribolovnog mora koje obuhvaća područje teritorijalnog mora Republike Hrvatske i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske, odnosno gospodarski pojas Republike Hrvatske kada Hrvatski sabor proglasi i ostale sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.).

(2) U dijelovima ribolovnog mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata, posebnog rezervata i parka prirode ograničenja obavljanja ribolova i uzgoja ribe i drugih morskih organizama u kojima su navedene djelatnosti dopuštene, propisuju se podzakonskim aktom donesenim na temelju propisa o zaštiti prirode uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Za potrebe provedbe mjera upravljanja biološkim bogatstvima mora i prikupljanja potrebnih podataka, ministar propisuje pravilnikom opis i kartiranje granica ribolovnih zona i podzona i područja unutar ribolovnog mora Republike Hrvatske, kao i granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona je Ministarstvo.

(2) Uz nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona nadležni su ministarstvo nadležno za financije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, Državni inspektorat, te ministarstvo nadležno za obranu, svako u svojem djelokrugu.

(3) Vlada Republike Hrvatske će propisati uredbom provedbu uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Za upravljanje i kontrolu provedbe mjera strukturne politike operativnog programa za ribarstvo nadležna tijela utvrđuju se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

(5) Vlada Republike Hrvatske temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. donosi slijedeće dokumente na prijedlog Ministarstva:

– Planove upravljanja ribolovnim resursima;

– Nacionalni program prikupljanja podataka;

– Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva;

– Operativni program ribarstva;

– Višegodišnji nacionalni program razvoja akvakulture.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 6.

(1) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona:

– osigurava provedbu i obavlja nadzor nad provedbom ovoga Zakona,

– izrađuje i koordinira pripremu očitovanja i mišljenja radi sudjelovanja u radu radnih tijela i stručnih odbora institucija Europske unije u području ribarstva,

– prati rad i obavlja nadzor nad radom pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u području ribarstva,

– imenuje osobe za kontakt za elektroničku razmjenu podataka sukladno uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i ostale osobe za kontakt prema institucijama Europske unije.

(2) Ministarstvo nadležno za financije, Carinska uprava i ministarstvo nadležno za pomorstvo zajednički s Ministarstvom uspostavljaju, provode i izvještavaju o provedbi sustava Europske unije za sprječavanje, smanjivanje i uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u dijelu uvoza proizvoda ribarstva na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo nadležno za pomorstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, Državni inspektorat te ministarstvo nadležno za obranu provode inspekcijski nadzor u okviru svoje nadležnosti.

Institucionalna podrška

Članak 7.

(1) Institucionalna podrška obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih i stručnih institucija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora, udruga, te ribarskih zadruga i organizacija proizvođača priznatih u skladu s posebnim propisima.

(2) Ministar može osnovati savjetodavno vijeće za ribarstvo na vrijeme od četiri godine. Savjetodavno vijeće čine predstavnici tijela iz stavka 1. ovoga članka koje imenuje ministar.

(3) Savjetodavno vijeće je neovisno tijelo koje sudjeluje u pripremi i izradi nacrta propisa iz područja ribarstva i ribarstvene politike.

(4) Predsjedatelja savjetodavnoga vijeća imenuje ministar na vrijeme od četiri godine. Savjetodavno vijeće ima tajnika koji obavlja stručne poslove za potrebe savjetodavnoga vijeća. Tajnika imenuje ministar.

(5) Ministar će propisati pravilnikom poslove i zadaće savjetodavnog vijeća, te način obavljanja njegovih savjetodavnih funkcija.

Registar subjekata i Registar potpora u ribarstvu

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi Registar subjekata u ribarstvu i Registar potpora u ribarstvu u elektroničkom obliku koji obuhvaća popis svih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost ribarstva prema ovome Zakonu ili su korisnici potpora u ribarstvu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra subjekata u ribarstvu i Registra potpora u ribarstvu te stupanj otvorenosti za javnost propisuje ministar pravilnikom.

III. MJERE UPRAVLJANJA BIOLOŠKIM BOGATSTVIMA MORA

Tehničke mjere

Članak 9.

(1) Radi provedbe ovoga Zakona i Uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u dijelu održivog upravljanja biološkim bogatstvima ministar će pravilnikom propisati:

1. prostorno i vremensko ograničenje ribolova,

2. konstrukcijsko-tehničke osobine, označavanje, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata (uključujući i tradicionalne ribolovne alate) i opreme za ribolov (uključujući i rasvjetna tijela u ribolovu plivaricama),

3. uvjete i načine poribljavanja mora,

4. iskrcajnu veličinu određenih vrsta riba i drugih morskih organizama,

5. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama,

6. zabranu svih ili određenih vrsta ili načina ribolova,

7. zabranu izdavanja povlastice za gospodarski ribolov, povlastice za mali obalni ribolov, ovlaštenja za ribolovni turizam, povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama,

8. dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja u ribolovnom moru Republike Hrvatske, u određenoj ribolovnoj zoni, podzoni ili području, dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja po jednoj povlastici, odnosno odobrenju, odnosno dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja po grupi plovila koja zajedno sudjeluju u ribolovu,

9. dopušteni ribolovni napor u ribolovnom moru Republike Hrvatske, u određenoj ribolovnoj zoni, podzoni ili području, dopušteni ribolovni napor po jednoj povlastici,

10. način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova,

11. mjesta i uvjete za postavljanje umjetnih brakova,

12. planove oporavka stokova (ribljih naselja) i naselja školjkaša,

13. posebne mjere potrebne za smanjivanje učinka ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav,

14. radi zaštite riba i drugih morskih organizama ministar propisuje zaštićena ribolovna područja i načine obavljanja ribolova u njima.

(2) Uvjete iz stavka 1. točaka 3., 12., 13. i 14. ovoga članka propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

(3) Uvjete iz stavka 1. točke 11. ovoga članka propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode i ministra nadležnog za poslove pomorstva.

(4) Prije donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti znanstveno i stručno mišljenje pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora kao i od strukovnih grupa ribara, komora te ribarskih tijela državne uprave nadležnih za zaštitu prirode i asocijacija za zaštitu prirode.

Naknada za ribolov

Članak 10.

(1) Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

(2) Sredstva prikupljena od naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna i koriste se za financiranje mjera određenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka dio sredstava prikupljenih od dozvola iz članaka 24. i 28. ovoga Zakona prihod je javne ustanove koje upravlja područjem zaštićenim prema odredbama propisa o zaštiti prirode i namijenjen je zaštiti prirode.

(4) Visinu naknada za pojedinu vrstu ribolova, način uplate i korištenje prikupljenih sredstava propisat će ministar pravilnikom, a u dijelu koji se odnosi na odredbu iz stavka 3. ovoga članka uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

Ribolov na označenim mjestima

Članak 11.

Na mjestima označenim u službenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze podmorski kabeli i cjevovodi, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, zabranjen je ribolov uz upotrebu pridnenih povlačnih alata.

Gospodarski ribolov

Članak 12.

(1) Gospodarski ribolov smije obavljati ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, odnosno ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov plovilom, ribolovnim alatima i opremom te u ribolovnim zonama koje su upisane u povlastici za ribolov.

(2) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom plovilu mora biti odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova, a koja mora biti stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova.

(3) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, sakupljanje živih školjkaša, može obavljati samo pod uvjetima i na područjima utvrđenim propisima o hrani.

Povlastica za ribolov

Članak 13.

(1) Rješenje o izdavanju povlastice i povlasticu za ribolov izdaje Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 14.

(1) Povlastica za ribolov se izdaje vlasniku plovila kojemu pripadaju sva prava i obveze iz povlastice, posebno za svako ribarsko plovilo.

(2) Povlastica za ribolov mora sadržavati minimalno podatke sukladno Uredbi iz članka 1. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona.

(3) Uvjeti koje mora zadovoljavati ovlaštenik povlastice su:

– da je kao pravna ili fizička osoba registriran za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru,

– da je sam stručno osposobljen za gospodarski ribolov ili ima najmanje jednog zaposlenog djelatnika stručno osposobljenog za gospodarski ribolov,

– da ima na plovilu odgovornu osobu za obavljanje gospodarskog ribolova ukoliko sam ne obavlja ribolov,

– da mu nije izrečena zaštitna mjera trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na moru dok ona traje.

(4) Prava iz povlastice za ribolov mogu se prenositi na drugu osobu koja ima povlasticu za ribolov prodajom, nasljeđivanjem ili darovanjem.

(5) Vlasnik plovila obvezan je o namjeri prijenosa povlastice izvijestiti Ministarstvo.

(6) Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o namjeri prijenosa povlastice:

– ponuditi otkup za prijenos povlastice u državno vlasništvo sukladno članku 17. ovoga Zakona ili

– objaviti javni poziv zainteresiranima za otkup i prijenos prava iz povlastice

(7) U postupku prijenosa povlastice nakon objave javnog poziva iz stavka 6. podstavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će u obzir posebno uzeti sljedeće kriterije:

– prebivalište fizičke osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina,

– stvarno sjedište pravne osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina.

(8) Ministarstvo vodi Registar povlastica za ribolov u elektroničkom obliku.

(9) Uvjete za izdavanje povlastice, sadržaj obrasca povlastice za ribolov i uvjete pod kojima je moguće prenositi prava, način provedbe javnog poziva iz stavka 6. podstavka 2. ovoga članka, te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov propisuje ministar pravilnikom.

Pohranjivanje povlastica za ribolov

Članak 15.

(1) Povlasticu za ribolov ovlaštenik povlastice mora pohraniti u Ministarstvu:

– ako se plovilom na koje je izdana povlastica nije obavljao gospodarski ribolov dulje od 6 mjeseci ili su dostavljani očevidnici bez ulova,

– u slučaju kada se plovilo namjerava koristiti u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja gospodarskog ribolova,

– ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za ribolov kojem je izdana povlastica za ribolov nema plovilo, alate i opremu za ribolov,

– u slučaju da vlasnik plovila proda plovilo, a ovlaštenik povlastice povlasticu za ribolov želi zadržati radi prebacivanja prava iz povlastice za ribolov na novo plovilo,

– u slučaju prestanka pravne ili poslovne sposobnosti ovlaštenika povlastice za ribolov, ako u povlasticu za ribolov nije upisan drugi ovlaštenik.

(2) Povlastica za ribolov se mora pohraniti u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Povlastica za ribolov može biti pohranjena u Ministarstvu na rok od najviše dvije godine.

(4) Ministarstvo vodi Upisnik pohranjenih povlastica za ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica za ribolov propisat će ministar pravilnikom.

Prestanak važenja povlastice za ribolov

Članak 16.

(1) Povlastica za ribolovu ukinut će se ukoliko se utvrdi da ovlaštenik povlastice za ribolov više ne udovoljava uvjetima za izdavanje povlastice iz članka 14. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Povlastica za ribolovu ukinut će se:

– na zahtjev ovlaštenika povlastice za ribolov,

– ako ovlaštenik povlastice za ribolov za koje je izdana povlastica za ribolov ne preuzme pohranjenu povlasticu za ribolov od Ministarstva u roku na koji je pohranjena,

– ako je nakon izdavanja povlastice za ribolov utvrđeno da je ista izdana na temelju dostavljenih netočnih podataka i pogrešno utvrđenih činjenica,

– ako ovlaštenik povlastice za ribolov ne pohrani povlasticu za ribolov sukladno članku 15. ovoga Zakona.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg je nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Povlastice za ribolov u državnom vlasništvu

Članak 17.

(1) Povlasticama za ribolov u državnom vlasništvu smatraju se povlastice za ribolov otkupljene prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona i povlastice za ribolov koje su prestale važiti.

(2) Ministarstvo vodi Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu u elektroničkom obliku.

(3) Uvjeti za otkup povlastica za ribolov u državnom vlasništvu su:

– prebivalište fizičke osobe ili stvarno sjedište pravne osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina,

– zadovoljavanje uvjeta za izdavanje povlastica prema članku 14. stavku 7. ovoga Zakona.

(4) Povlastice iz stavka 1. ovoga članka prodaju se novim vlasnicima putem javnog natječaja kojeg raspisuje ministar.

(5) Uvjete prodaje povlastica za ribolov u državnom vlasništvu te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu propisuje ministar pravilnikom.

Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova

Članak 18.

(1) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: uvjerenje za gospodarski ribolov) koje izdaje Ministarstvo.

(2) Uvjerenje za gospodarski ribolov izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova.

(3) Stručnu osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(4) Članovi Stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(5) Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov u elektroničkom obliku.

(6) Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova uz mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, obrazac i način izdavanja uvjerenja te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov propisuje ministar pravilnikom.

Korištenje ribolovnih alata u gospodarskom ribolovu

Članak 19.

(1) U gospodarskom ribolovu smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Zabranjeno je upotrebljavati:

1. ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni,

2. ribolovni alat i/ili opremu u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana uporabe,

3. ribolovni alat i/ili opremu u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana uporabe navedenog alata ili opreme.

(3) Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova onim ribolovnim alatima i opremom te njihovo držanje na plovilu za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.

(4) U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem uz uporabu ronilačkih aparata, osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene za ronjenje, što dokazuju uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za ronjenje koju izdaje ovlaštena organizacija, sukladno posebnim propisima.

Posebne odredbe za mali obalni ribolov

Članak 20.

(1) Mali obalni ribolov smije obavljati fizička osoba koja je stručno osposobljenja za obavljanje malog obalnog ribolova, na temelju povlastice za mali obalni ribolov.

(2) Mali obalni ribolov smije se obavljati u najviše tri susjedne ribolovne podzone.

(3) U malom obalnom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i/ili sakupiti ukupno do pet kilograma ribe i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojom se premašuje dopuštenih pet kilograma

(4) U malom obalnom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone) te sakupljanje koralja i spužava.

(5) Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem malog obalnog ribolova smiju se prodavati samo krajnjim potrošačima na mjestima koja za to odlukom odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na području kojem ovlaštenik povlastice ima prebivalište.

(6) Mali obalni ribolov može se obavljati: jednostrukim mrežama stajačicama, vršama za ribe, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, pridnenim parangalima i drugim udičarskim alatima i sakupljanjem školjkaša, bez uporabe ronilačkih aparata

(7) Korištenje i količine te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu propisuje ministar pravilnikom.

Povlastica za mali obalni ribolov

Članak 21.

(1) Uvjeti za dobivanje povlastice za mali obalni ribolov su:

1. posjedovanje važećeg odobrenja za obavljanje malog ribolova do 31. prosinca 2014.,

2. ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini koji po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice što se dokazuje potvrdom Porezne uprave,

3. navršenih 60 godina života.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, povlastica za mali obalni ribolov se može izdati umirovljenom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov, odnosno umirovljenom ovlašteniku povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama.

(3) Povlastica za mali obalni ribolov je neprenosiva.

(4) Ministarstvo vodi Registar povlastica za mali obalni ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Postupak izdavanja povlastica za mali obali ribolov i način i sadržaj vođenja Registra povlastica za mali obalni ribolov propisat će ministar pravilnikom.

Stručna osposobljenost za obavljanje malog obalnog ribolova

Članak 22.

(1) Stručna osposobljenost za obavljanje malog obalnog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova (u daljnjem tekstu: Uvjerenje za mali obalni ribolov) koje izdaje Ministarstvo.

(2) Uvjerenje za mali obalni ribolov izdat će se osobama iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona na temelju Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za mali ribolov.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka stručna osposobljenost za obavljanje malog obalnog ribolova se dokazuje Uvjerenjem za gospodarski ribolov.

(4) Ministarstvo vodi Registar izdanih Uvjerenja za mali obalni ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Obrazac i način izdavanja Uvjerenja za mali obalni ribolov te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih uvjerenja za mali obalni ribolov propisuje ministar pravilnikom.

Izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov

Članak 23.

(1) Odobrenje za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: Odobrenje) se izdaje ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov kojom se dozvoljava obavljanje ribolova određenim alatima i na određenom području sukladno mjerama iz Planova upravljanja ribolovnim resursima iz članka 5. stavka 5. podstavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rješenje o odobrenju na zahtjev izdaje Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Ministarstvo vodi Registar odobrenja u elektroničkom obliku.

(5) Prava obavljanja iz Odobrenja za ribolov mogu se prenositi na drugog ovlaštenika povlastice.

(6) Kriterije za izdavanje Odobrenja, uvjete za prijenos iz stavka 5. ovoga članka, sadržaj i način izdavanja Odobrenja, sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja propisuje ministar pravilnikom.

Sportski ribolov na moru

Članak 24.

(1) Sportski ribolov na moru smije se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne ili godišnje dozvole za sportski ribolov na moru.

(2) Dozvolu za sportski ribolov na moru izdaje u elektroničkom obliku Ministarstvo, a prodaje ih Nacionalni savez za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske.

(3) Pravo na kupnju dnevne i višednevne dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnih saveza za sportski ribolov na moru.

(4) Pravo na kupnju godišnje dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnog saveza za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ribolov podvodnom puškom

Članak 25.

(1) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom, osim u sportskom ribolovu.

(2) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen sukladno posebnom propisu.

(3) Dozvola za obavljane sportskog ribolova podvodnom puškom ne smije se prodati za osobu mlađu od 16 godina.

Natjecanja

Članak 26.

(1) Natjecanja u sportskom ribolovu na moru ne smiju se održati bez Rješenja o odobrenju Ministarstva.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka s uvjetima natjecanja donosi Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Nacionalni savez za sportski ribolov na moru obvezan je Ministarstvu dostaviti kalendar natjecanja do 31. prosinca tekuće godine, za narednu godinu.

(5) Za vrijeme trajanja natjecanja u sportskom ribolovu količina ulova nije ograničena.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, količina ulova u natjecanju može se ograničiti ako se love vrste čiji je ulov inače ograničen.

(7) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka može se u vrijeme i na području odvijanja natjecanja ograničiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.

Rekreacijski ribolov

Članak 27.

(1) Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz posjedovanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama mlađim od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

Izdavanje dozvola za rekreacijski ribolov

Članak 28.

(1) Dozvole za rekreacijski ribolov izdaje Ministarstvo te pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti Ministarstvo.

(2) Godišnja dozvola iz stavka 1. ovoga članka smije se izdati samo za fizičku osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zajedničke odredbe za sportski i rekreacijski ribolov

Članak 29.

(1) Pojedine vrste riba i drugih morskih organizama koje su ulovljene u sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu moraju biti označene neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe i drugi morski organizmi ulovljeni za vrijeme natjecanja u sportskom ribolovu, moraju biti označeni odmah po isteku roka za žalbu nakon obavljenog vaganja.

(3) U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

(4) Sportski i rekreacijski ribolovac ne smije uz sebe imati veću količinu riba i drugih morskih organizama koji podliježu označavanju sukladno stavku 2. ovoga članka, a ulovljenih u sportskom, odnosno rekreacijskom ribolovu od količine propisane stavkom 3. ovoga članka.

(5) Pravne i fizičke osobe koje prodaju dozvole za sportski ribolov i rekreacijski ribolov na moru dužne su Ministarstvu dostavljati izviješća o prodanim dozvolama.

(6) Obrasce i način izdavanja dozvola za sportski, odnosno rekreacijski ribolov te sadržaj, oblik i rokove dostave izviješća iz stavka 5. ovoga članka, te označavanje iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Posebne odredbe za sportski i rekreacijski ribolov

Članak 30.

(1) U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), te sakupljanje koralja i spužava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u rekreacijskom ribolovu na moru dopušten je ulov atlantske tune, igluna, iglana samo uz posebnu dozvolu koju izdaje Ministarstvo, a u sportskom ribolovu u okviru natjecanja iz članka 26. ovoga Zakona.

Alati i oprema za sportski ribolov i rekreacijski ribolov

Članak 31.

(1) U obavljanju sportskog ribolova i rekreacijskog ribolova na moru smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Način uporabe, vrste i količinu te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju sportskog i/ili rekreacijskog ribolova na moru propisuje ministar pravilnikom.

Ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija

Članak 32.

(1) Ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost može se obavljati samo na temelju rješenja koje na zahtjev donosi Ministarstvo.

(2) Ministarstvo u rješenju iz stavka 1. ovoga članka određuje uvjete pod kojima se smije obavljati ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost.

(3) Za ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe u područjima zaštićenim prema posebnom zakonu mora se ishoditi i odobrenje o uvjetima zaštite prirode koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se uvijek nalaziti uz korisnika za vrijeme obavljanja ribolova.

(5) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka može se rješenjem dopustiti samo pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je dužno dostaviti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, ministarstvu nadležnom za pomorstvo i ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Ribolovni turizam

Članak 33.

(1) Ribolovnim turizmom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se gospodarski ribolov na moru u okviru pružanja usluga u turizmu koje obavljaju ovlaštenici povlastica.

(2) U ribolovu iz stavka 1. ovoga članka turisti ne smiju obavljati ribolov.

(3) U obavljanju ribolovnog turizma na ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov sukladno se primjenjuju i odredbe posebnih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Ovlaštenje za ribolovni turizam

Članak 34.

(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja za ribolovni turizam koje izdaje Ministarstvo rješenjem.

(2) Ministarstvo vodi Registar ovlaštenja u elektroničkom obliku.

(3) Obrazac i način izdavanja ovlaštenja za ribolovni turizam, te sadržaj i način vođenja Registra ovlaštenja za ribolovni turizam propisuje ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za turizam.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Mali ribolov

Članak 35.

(1) Ministar će pravilnikom propisati kriterije prema odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/12.) za određivanje broja sudionika u malom ribolovu od dana punopravnog pristupanja do 31. prosinca 2014., a nakon toga obavljanje malog ribolova neće biti moguće.

(2) U razdoblju iz stavka 1. ovoga članka mali ribolov smije obavljati fizička osoba, temeljem Odobrenja za obavljanje malog ribolova (u daljnjem tekstu: odobrenje) i potvrde o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za tekuću kalendarsku godinu.

(3) Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem maloga ribolova mogu se koristiti samo za osobne potrebe i ne smiju se stavljati u promet.

(4) U malom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i skupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a iznimno dozvoljena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dozvoljenih pet kilograma.

Ribolovni alati dozvoljeni u malom ribolovu

Članak 36.

Mali ribolov može se obavljati: jednostrukim mrežama stajačicama, vršama za ribe, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, pridnenim parangalima i drugim udičarskim alatima i sakupljanjem školjkaša bez uporabe ronilačkih aparata.

Odobrenje za mali ribolov

Članak 37.

(1) Rješenje o izdavanju odobrenja za mali ribolov i odobrenje izdaje Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Odobrenje sadrži:

– ime i prezime, adresu (mjesto, ulica i broj) te jedinstveni matični broj fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje,

– ime i luku upisa ili registarsku oznaku, veličinu (u metrima i BT) te vrstu (tip) i snagu pogonskog porivnog stroja (u kW i KS) plovila kojima se obavlja mali ribolov,

– vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima se smije obavljati mali ribolov,

– ribolovne zone na kojima se može obavljati mali ribolov.

(4) Fizička osoba smije obavljati mali ribolov u najviše tri ribolovne zone, plovilom te vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme koji su upisani u odobrenje.

(5) Odobrenje fizička osoba mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov.

(6) Ministarstvo vodi Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova.

(7) Odobrenja su neprenosiva, a prestaju važiti 1. siječnja 2015. godine.

IV. MJERE UPRAVLJANJA RIBARSKOM FLOTOM

Mjere upravljanja ribarskom flotom

Članak 38.

Radi održivog upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar će pravilnikom propisati broj i veličinu ribarskih plovila, snagu pogonskog stroja te ukupni kapacitet po pojedinom području, zonama i podzonama i vrstama ribolova.

Registar ribarske flote

Članak 39.

(1) Sva ribarska plovila koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu te isključivo u akvakulturi moraju biti upisana u Registar ribarske flote.

(2) Registar ribarske flote vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(3) Ministarstvo izdaje vlasniku plovila izvod iz Registra ribarske flote.

(4) Izgled i način izdavanja izvoda iz Registra flote propisuje ministar.

(5) Ministarstvo nadležno za pomorstvo u čijoj je nadležnosti vođenje upisnika brodova ili očevidnika brodica Republike Hrvatske, razmjenjuje podatke u procesu vođenja Registra ribarske flote s Ministarstvom.

(6) Ministarstvo će omogućiti da podaci vezani uz provedbu međunarodnih propisa o upravljanju ribarskom flotom budu dostupni odgovarajućim međunarodnim organizacijama, kojih je Republika Hrvatska članica.

Satelitski sustav nadzora plovila

Članak 40.

Ovlaštenik povlastice dužan je ishoditi potvrdu Ministarstva da je uređaj za praćenje sukladan tehničkim karakteristikama propisanim Uredbom (EU) br. 1224/2009 i Uredbom (EZ) br. 404/2011.

Ribarstveni nadzorni centar

Članak 41.

U svrhu provedbe sustava nadzora i praćenja plovila, u Ministarstvu se osniva Ribarstveni nadzorni centar s 24 – satnim radnim vremenom.

V. MJERE PRAĆENJA ULOVA

Vođenje i dostava te izvješća o ulovu

Članak 42.

(1) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov ribarskim plovilima dužine do 10 metara pasivnim ribolovnim alatima moraju voditi izvješće o ulovu i dostavljati ga Ministarstvu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja i dostave izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru propisuje ministar pravilnikom.

Iskrcaj i prekrcaj ulova iz gospodarskog ribolova

Članak 43.

(1) Iskrcaj riba i drugih morskih organizama iz gospodarskog i malog obalnog ribolova na moru može se obavljati samo na iskrcajnim mjestima koja odredi ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, iskrcaj se može obaviti izvan iskrcajnog mjesta na mjestima koje odredi nadležna lučka kapetanija, ako je to potrebno zbog sigurnosti plovidbe ili, uz prethodno odobrenje ribarskog inspektora, radi očuvanja kvalitete ulova.

(3) U smislu ovoga Zakona, prekrcajem se ne smatra prebačaj žive ribe iz teglećih ili ulovnih kaveza u uzgojne kaveze.

(4) Prekrcaj se može obavljati na mjestima koja odredi ministar pravilnikom.

Iskrcaj s plovila pod stranom zastavom

Članak 44.

(1) Ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom ulov može iskrcati samo u lukama koje su otvorene za međunarodni promet, a koje su određene kao pomorski granični prijelaz prema posebnim propisima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, iskrcaj se može izvršiti izvan iskrcajnog mjesta na mjestu koje odredi nadležna lučka kapetanija uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za nadzor državne granice, u slučajevima uzrokovanim plovidbenim ili sigurnosnim uvjetima.

(3) Detaljne zadaće nadležnih tijela za obavljanje iskrcaja iz stavka 1. ovoga članka te izvješćivanje nadležnih institucija Europske unije propisat će u okviru uspostave sustava Europske unije za sprječavanje, smanjivanje i uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova ministar pravilnikom.

Prva prodaja

Članak 45.

(1) Prva prodaja smije se obavljati samo na mjestima za prvu prodaju registriranim od strane Ministarstva i odobrenima sukladno propisima o hrani.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prva prodaja smije se obavljati na iskrcajnim mjestima poznatim prvim kupcima.

(3) Registrirani prvokupci dužni su dostavljati Ministarstvu podatke u elektroničkom obliku.

(4) U prijevozu ribu i druge organizme treba pratiti transportni dokument.

(5) Ministarstvo vodi registar mjesta prve prodaje i prvih kupaca.

(6) Oblik, sadržaj dostave podataka o prvoj prodaji i skladištenju, sadržaj i oblik transportnog dokumenta te način registracije mjesta prve prodaje i prvih kupaca propisuje ministar pravilnikom.

Drugi podaci o ribarstvu

Članak 46.

(1) U svrhu praćenja ribolova, uzgoja, slučajnog ulova i prometa pravne i fizičke osobe dostavljaju i druge podatke i/ili vode druge evidencije, izuzev propisanih ovim Zakonom i uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, vezane za djelatnost koju obavljaju.

(2) Oblik, sadržaj i način dostave podataka i vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Promatrači

Članak 47.

(1) U svrhu praćenja ribolova i uzgoja na određenim plovilima i uzgajalištima može se nalaziti ovlašteni promatrač koji obavlja poslove kontrole i praćenja, a kojeg imenuje ministar odlukom.

(2) Uvjete i način rada promatrača propisuje ministar pravilnikom.

Evidencija ulova u sportskom i rekreacijskom ribolovu

Članak 48.

(1) Osobe koje obavljaju sportski i/ili rekreacijski ribolov vode evidenciju ulova po vrstama i količini i području ulova ribe i drugih morskih organizama.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije te način dostave podataka propisuje ministar pravilnikom.

VI. MJERE UPRAVLJANJA UZGOJEM RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 49.

(1) Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: uzgoj) smije se obavljati samo na temelju povlastice za uzgoj.

(2) Pravne ili fizičke osobe smiju započeti obavljati djelatnost uzgoja ako imaju zaposlene osobe stručno osposobljene za uzgoj.

(3) Ako kapacitet uzgoja ribe i drugih morskih organizama prelazi granični uzgojni kapacitet, pravne ili fizičke osobe smiju obavljati djelatnost uzgoja samo ako imaju zaposlenu ili ugovorno vezanu osobu koja ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij morskog ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke i poljoprivredne struke koji uključuje područje uzgoja riba i drugih morskih organizama.

(4) Granični uzgojni kapacitet uzgoja i visinu prekoračenja iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(5) Uzgoj strogo zaštićenih vrsta riba i drugih morskih organizama smije se obavljati samo uz prethodno pribavljeno dopuštenje ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.

(6) Za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, povlastica iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje na temelju prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.

Uvjeti uzgoja

Članak 50.

(1) Pravne i fizičke osobe smiju obavljati uzgoj riba i drugih morskih organizama samo na dijelu pomorskoga dobra za koji imaju koncesiju.

(2) Pravne i fizičke osobe koje uzgoj obavljaju u instalacijama na kopnu uz korištenje morske vode smiju uzgoj obavljati samo na dijelu kopna uz koncesiju za zahvat te prema postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.

(3) Pravne i fizičke osobe smiju uzgajati samo vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje su upisane u povlasticu za uzgoj.

(4) Pravne i fizičke osobe smiju koristiti hranu za ribu u uzgoju najviše do količine koja je upisana u povlasticu za uzgoj.

(5) Dijelovi pomorskoga dobra za uzgoj moraju se utvrditi prema kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj i dokumentima prostornog uređenja, odnosno sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša i prirode.

(6) Kriterije o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj propisuje ministar pravilnikom uz prethodno pribavljena mišljenja ministra nadležnog za zaštitu okoliša, i ministra nadležnog za pomorstvo.

(7) Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za namjenu uzgoja ne može se objaviti bez prethodnog mišljenja Ministarstva.

Zabrana drugih aktivnosti oko uzgajališta

Članak 51.

(1) Na udaljenosti manjoj od 200 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju bijega ribe iz uzgojnih kaveza, ministar će rješenjem dopustiti obavljanje ribolova, u svrhu vraćanja odbjegle ribe, ovlašteniku povlastice za uzgoj na području uzgajališta, na njegov zahtjev.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za potrebe zaštite proizvodnje školjkaša, ovlaštenik povlastice za uzgoj, ukoliko ima i povlasticu za gospodarski ribolov na moru, unutar granica koncesioniranog dijela pomorskog dobra, obavljanje gospodarskog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama na doček.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Povlastica za uzgoj

Članak 52.

(1) Povlasticu za uzgoj izdaje Ministarstvo rješenjem, protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) Zahtjev za izdavanje povlastice za uzgoj na pomorskom dobru podnosi nositelj koncesije, a za uzgoj na kopnu nositelj odgovarajuće dozvole prema posebnom propisu.

(3) Za svaki dio koncesioniranog pomorskoga dobra ili kopna na kojem se obavlja uzgoj, izdaje se posebna povlastica za uzgoj.

(4) U slučaju izmjene podataka izdaje se novi obrazac povlastice za uzgoj.

(5) Povlastica za uzgoj mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

(6) Ministarstvo vodi Registar o izdanim povlasticama za uzgoj u elektroničkom obliku.

(7) Obrazac i sadržaj povlastice za uzgoj te sadržaj i način vođenja Registra o izdanim povlasticama za uzgoj propisuje ministar pravilnikom.

Prestanak važenja povlastice za uzgoj

Članak 53.

(1) Povlastica za uzgoj će se poništiti ukoliko je nakon izdavanja povlastice provjerom ustanovljeno da je ista izdana na temelju netočnih podataka ili utvrđenih činjenica.

(2) Povlastica za uzgoj će se ukinuti:

– istekom roka na koji je dana koncesija za uzgoj na pomorskom dobru ili koncesija na pomorskom dobru za posebnu upotrebu,

– oduzimanjem koncesije od strane davatelja,

– prestankom pravne osobe, odnosno obrta,

– na zahtjev ovlaštenika povlastice,

(3) U slučaju oduzimanja koncesije iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo dužno je obavijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, ovlaštenik povlastice dužan je obavijestiti Ministarstvo i vratiti povlasticu.

(5) Ministarstvo će o prestanku važenja povlastice obavijestiti davatelja koncesije.

(6) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg je nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Oduzimanje povlastice za uzgoj

Članak 54.

(1) Povlastica za uzgoj se oduzima rješenjem Ministarstva u slučaju:

– da ovlaštenik povlastice za uzgoj tri godine uzastopce ne dostavlja podatke iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona,

– da ovlaštenik povlastice uzgaja vrste ili količine riba i drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlastici za uzgoj,

– da je uz novčanu kaznu za prekršaj izrečena i zaštitna mjera zabrane djelatnosti uzgoja.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Ministarstvo će o oduzimanju povlastice obavijestiti davatelja koncesije.

Uzgoj temeljen na principu korištenja ulovljenih organizama

Članak 55.

(1) U smislu ovoga Zakona, uzgoj temeljen na principu korištenja ulovljenih organizama podrazumijeva smještanje divlje ribe u uzgojne instalacije u svrhu daljnjeg kontroliranog rasta.

(2) U uzgoju koji se temelji na principu korištenja ulovljenih organizama ministar će pravilnikom propisati:

– ukupni dopušteni uzgojni kapacitet za pojedine vrste u uzgoju,

– maksimalnu količinu ribe i drugih morskih organizama koji se smiju stavljati u uzgoj po pojedinoj povlastici za uzgoj,

– sustav nadzora i praćenja uzgoja,

– način raspolaganja neiskorištenim dijelom dopuštenog uzgoja iz podstavaka 1. i 2. ovoga stavka.

(3) Ministar će na zahtjev ovlaštenika povlastice za uzgoj rješenjem dopustiti ribolov određenih vrsta riba i drugih morskih organizama koje su upisane u povlasticu, a čije su veličine ispod najmanje dozvoljenih iskrcajnih veličina, na određenom dijelu ribolovnog mora, na određeno vrijeme i određenim ribolovnim alatima u svrhu uzgoja.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Znanstvena istraživanja na uzgajalištu

Članak 56.

(1) Znanstvena istraživanja na uzgajalištu koja se odnose na unaprjeđenje uzgojne tehnologije i uvođenje novih vrsta u uzgoj smiju se obavljati na temelju rješenja o odobrenju znanstvenih istraživanja na uzgajalištu koje na zahtjev ovlaštenika povlastice za uzgoj izdaje ministar.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se nalaziti uz korisnika za vrijeme obavljanja uzgoja.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Podaci o uzgoju

Članak 57.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj dužni su Ministarstvu dostavljati točne podatke o uzgoju na propisanom obrascu očevidnika.

(2) Oblik i sadržaj obrasca te način dostavljanja očevidnika propisuje ministar pravilnikom.

(3) Ovlaštenici povlastice za uzgoj dužni su dostavljati i druge podatke o uzgoju temeljem članka 46. stavka 1. ovoga Zakona.

Stručna osposobljenost za uzgoj

Članak 58.

(1) Uzgojem mora upravljati osoba stručno osposobljena za uzgoj.

(2) Stručna osposobljenost za uzgoj dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja koje izdaje Ministarstvo.

(3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje se osobi koja je položila ispit prema Programu ispita za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama, ili je stekla odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi srednjoškolski obrazovni program za zanimanje ribarsko-nautički tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterinarstvo ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij morskog ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke i poljoprivredne struke koji uključuje područje uzgoja riba i drugih morskih organizama.

(4) Osposobljenost za obavljanje uzgoja provjerava Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(5) Članovi Stručnog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili prehrambeno-tehnološke struke, te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(6) Ministarstvo vodi Registar uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja u elektroničkom obliku.

(7) Program ispita za obavljanje uzgoja, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja propisuje ministar pravilnikom.

VII. POTPORE U RIBARSTVU

Članak 59.

(1) Potpore u ribarstvu obuhvaćaju:

– potpore koje su omogućene u okviru strukturne politike u skladu s usvojenim dokumentima iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona i u skladu s uredbama Europske unije iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koje uređuju dodjelu i provedbu strukturnih potpora u ribarstvu,

– državne potpore u ribarstvu u skladu točkom 4. Priloga IV., a u svezi s člankom 16. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/2012) i sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima,

– državne potpore u skladu s uredbama Europske unije iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona kojima se uređuje dodjela i provedba državne potpore u ribarstvu.

(2) Ministar je nadležan:

– donijeti pravilnik kojim će utvrditi uvjete, kriterije i način dodjele potpora u ribarstvu iz stavka 1. ovoga članka,

– donijeti prijedlog imenovanja nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole provedbe operativnog programa ribarstva i urediti njihove međusobne odnose,

– obavijestiti Europsku komisiju o mjerama državne potpore u ribarstvu sukladno točki 4. Priloga IV., a u svezi s člankom 16. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

– uspostaviti sustav i osigurati provedbu državnih potpora u ribarstvu navedenih u stavku 1. podstavku 3. ovoga članka,

– odobriti dodjelu potpora u ribarstvu jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave.

(3) Korisnik potpore u ribarstvu ne smije prodati, koristiti mimo svrhe za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama, poslovne, proizvodne i druge prostorije i prostore, zgrade, objekte, uzgajališta, luke, ribarska plovila i ribarske alate, prijevozna sredstva, zemljište, uređaje, robu i druge stvari, kupljene kroz dodijeljenu potporu u ribarstvu prema ovom Zakonu i uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(4) Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovoga članka korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog tijela.

(5) Korisnik potpore u ribarstvu ne smije davati netočne podatke u namjeri ostvarivanja potpore u ribarstvu na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(6) Korisnici potpore u ribarstvu moraju čuvati isprave pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega.

(7) U slučaju iz stavaka 4. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje protiv kojeg je nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

VIII. UREĐENJE TRŽIŠTA U RIBARSTVU

Članak 60.

(1) Uređenje tržišta u ribarstvu obuhvaća tržišne standarde za određene proizvode ribarstva, udruživanje u ribarstvu, cijene i intervencije te obavješćivanje potrošača.

(2) U sklopu uređenja tržišta u ribarstvu, ministar je nadležan:

– osigurati provedbu mjera uređenja tržišta u ribarstvu,

– propisati uvjete, kriterije i način priznavanja ribarskih zadruga;

– donijeti popis trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva.

IX. POSEBNE ODREDBE

Naknada štete

Članak 61.

(1) Pravna i fizička osoba koja postupajući protivno odredbama ovoga Zakona prouzroči štetu biološkim bogatstvima mora te s tim u svezi i okolišu, dužna je tu štetu nadoknaditi.

(2) Pravna i fizička osoba koja postupajući protivno odredbama ovoga Zakona prouzroči štetu u okolišu, dužna je posljedice po okoliš sanirati na način koji je određen ovim Zakonom i propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode.

(3) Kriterije za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za zaštitu prirode.

(4) Sredstva naknade štete iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna.

X. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 62.

(1) Teške prekršaje ministarstvo utvrđuje rješenjem o dodjeli kaznenih bodova.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Sustav dodjeljivanja kaznenih bodova za teške prekršaje, prijenos kaznenih bodova i vođenje evidencije propisuje ministar pravilnikom.

Upravni nadzor

Članak 63.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Osobe koje obavljaju inspekcijski nadzor

Članak 64.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju viši ribarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori) te drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.

(2) Ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za pomorstvo i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, kao ovlaštene osobe, obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega na području ribolovnog mora.

(3) Ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega na području zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, odnosno gospodarskog pojasa Republike Hrvatske kada Hrvatski sabor proglasi i ostale sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV. Pomorskog zakonika.

(4) Ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske mogu obavljati inspekcijski nadzor u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ako postoji osnovana sumnja o kršenju odredbi ovoga Zakona, a inspektori i ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka nisu nazočni ili nisu u mogućnosti intervenirati.

(5) Gospodarski inspektori Državnog inspektorata obavljaju inspekcijski nadzor prema ovom Zakona i propisima donesenim na temelju njega, kao i posebnim propisima u dijelu koji se odnosi na promet riba i drugih morskih organizama.

(6) Veterinarski inspektori ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva prema ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, kao i drugim posebnim propisima u dijelu koji se odnosi na kriterij svježine kojom se riba obzirom na zdravstvenu ispravnost proglašava neprikladnom za prehranu ljudi.

Uvjeti za inspektora

Članak 65.

(1) Poslove višeg inspektora može obavljati osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij morskog ribarstva, studij biologije i ekologije mora te ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, četiri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(2) Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij morskog ribarstva, studij biologije i ekologije mora te ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, jednu godinu radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(3) Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za inspektore, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar pravilnikom uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za upravu.

(4) Ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za pomorstvo, policijski službenici i ovlaštene osobe Obalne straže koje provode nadzor nad odredbama ovoga Zakona i imaju u okviru svojih službi ovlasti postupanja koje odgovaraju ovlastima ribarskog inspektora dužni su položiti posebni dio državnog stručnog ispita iz područja ribarstva.

Inspekcija u okviru međunarodno preuzetih obveza

Članak 66.

Ministar imenuje inspektore koji sudjeluju u provedbi nadzora i kontrole u okviru međunarodnih ugovora kojih je potpisnica Republika Hrvatska.

Prava i obveze inspektora i ostalih ovlaštenih osoba

Članak 67.

(1) Ako nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektori i gospodarski inspektori Državnog inspektorata su ovlašteni:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje,

2. rješenjem zabraniti stavljanje na tržište ili povlačenje sa tržišta riba i drugih morskih organizama,

3. izreći mjeru opreza privremene obustave djelatnosti sukladno posebnom zakonu koji regulira prekršaje,

4. utvrditi da fizička ili pravna osoba djelomično ili u potpunosti ne udovoljava uvjetima propisanih ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega,

5. podnijeti nadležnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela, optužni prijedlog, prekršajni nalog i obvezni prekršajni nalog te izreći ovim Zakonom utvrđenu prekršajnu kaznu,

6. izdati obvezni prekršajni nalog,

7. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

8. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten.

(2) Poslove iz stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. ovoga članka mogu obavljaju i ostale ovlaštene osobe iz članka 64. ovoga Zakona.

Obveza oduzimanja predmeta i postupanje

Članak 68.

(1) Inspektor i ovlaštene osobe iz članka 64. ovoga Zakona mogu, privremeno oduzeti ribu i druge morske organizme, plovilo, alate i opremu za ribolov ili privremeno zapečatiti alate i opremu za ribolov koji su bili predmet izvršenja prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku služiti kao dokaz.

(2) Način pečaćenja alata iz stavka 1. ovoga članka kao i obrazac Potvrde o privremeno oduzetim predmetima, te način postupanja s alatom, ribom i drugim morskim organizmima te ostalim predmetima izvršenja prekršaja ili kaznenog djela propisuje ministar pravilnikom.

Žalbe na rješenja inspektora

Članak 69.

(1) Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju inspektori.

(2) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donosi inspektor i gospodarski inspektor Državnog inspektorata nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Oblici inspekcije i inspekcijski zapisnici

Članak 70.

(1) Inspekcijski nadzor obavlja se opažanjem i/ili nadzorom.

(2) O obavljanom opažanju inspektor popunjava obrazac opažanja.

(3) O obavljenom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(4) O obavljenom opažanju i obavljenom nadzoru zapisnike i obrasce opažanja dužne su voditi i ovlaštene osobe iz članka 64. ovoga Zakona, te ih dostavljati Ministarstvu.

(5) Sadržaj i izgled obrasca opažanja i obrasca zapisnika, te način dostave propisuje ministar pravilnikom.

Plan rada inspekcije u ribarstvu

Članak 71.

(1) Godišnji plan rada inspekcije donosi ministar.

(2) Plan rada izrađuje se na temelju analize rizika i postojećih podataka.

(3) Plan rada obvezno sadrži uz aktivnosti inspekcije i odgovarajuće dijelove planova inspekcije i nadzora ostalih tijela iz članka 64. ovoga Zakona.

(4) Ministar donosi plan iz stavka 1. ovoga članka uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za sigurnost plovidbe, ministra unutarnjih poslova i ministra nadležnog za obranu i glavnog inspektora Državnog inspektorata.

Evidencija o obavljenim inspekcijama, rješenjima i prekršajima

Članak 72.

(1) Inspektori vode evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, o optužnim prijedlozima, odnosno obavijestima o počinjenim prekršajima, prekršajnim nalozima, obveznim prekršajnim nalozima, izrečenim prekršajnim kaznama i podnesenim prijavama zbog izvršenoga kaznenog djela.

(2) Obrazac evidencije, sadržaj i način vođenja propisuje ministar pravilnikom.

(3) Ovlaštene osobe iz članka 64. ovoga Zakona dostavljaju Ministarstvu periodična izvješća o donesenim rješenjima o optužnim prijedlozima, prijavama zbog izvršenog kaznenog djela, prekršajnim nalozima, obveznim prekršajnim nalozima i izrečenim prekršajnim kaznama.

(4) Ministarstvo objedinjava zaprimljena izvješća iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Dinamiku i način dostave izvješća iz stavka 3. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom uz mišljenje čelnika državnih tijela iz članka 64. ovoga Zakona.

Iskaznica i znak inspekcije

Članak 73.

(1) Inspektori imaju službenu iskaznicu i znak kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora plovilom inspektori moraju nositi odoru.

(3) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled znaka i odore te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima propisuje ministar pravilnikom.

XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. drži na brodu toksične, omamljujuće ili nagrizajuće tvari suprotno članku 8. stavku 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

2. drži na brodu generator za elektrošokove suprotno članku 8. stavku 1. točki (b), Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

3. drži na brodu eksploziv suprotno članku 8. stavku 1. točki (c) Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

4. drži na brodu tvari čija mješavina može eksplodirati, suprotno članku 8. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba i/ili ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov.

(5) Odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se mjera zabrane obavljanja gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje jedne do najviše dvije godine.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu obvezno će se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja malog obalnog ribolova u trajanju od dvije godine.

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. pristupa lukama i provodi operacije istovara ili pretovara s ribarskih plovila treće zemlje u lukama koje nisu odobrene za takve operacije u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

2. kod uvoza proizvoda ribarstva koji čine samo jednu pošiljku, preveze u Europsku uniju iz treće zemlje koja nije država zastave uvoznik ne podnese uvjerenje o ulovu ovjereno od države zastave te dokumentirani dokaz da proizvodi nisu bili podvrgnuti operacijama osim istovara, pretovara ili bilo kojoj operaciji namijenjenoj očuvanju tih proizvoda u dobrom i izvornom stanju te da su ostali pod nadzorom nadležnih tijela u toj trećoj zemlji u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

3. drži na brodu povlačne naprave za skupljanje crvenog koralja ili ostalih vrsta koralja i organizama koji sliče koraljima suprotno članku 8. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

4. drži na brodu pneumatski čekić ili ostali udarni instrumenti za prikupljanje prvenstveno školjkaša koji rastu u stijenama suprotno članku 8. stavku 1. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

5. drži na brodu Andrijin križ i slični alati za ulov prvenstveno crvenog koralja ili drugih vrsta koralja i organizama koji sliče koraljima suprotno članku 8. stavku 1. točki (g) Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 7.000,00 do 35.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 7.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizičke osobe.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izlaže ili nudi u svrhu prodaje, prodaje ili na drugi način stavlja proizvode ribarstva na tržište protivno članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 104/2000,

2. ponudi krajnjem korisniku u prodaji na malo proizvode ribarstva bez obzira na način prodaje protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 104/2000,

3. ne osigura sljedivost u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 2065/2001,

4. lovi s podvodnom puškom noću u razdoblju od zalaska do izlaska sunca protivno članku 8. stavku 4. Uredbe (EZ) 1967/2006,

5. upotrebljava mreže stajaćice za ulov sljedećih vrsta: tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), tunja (Thunnus thynnus), sabljana (Xiphias gladius), grboglavke (Brama brama), morskog psa (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae i Lamnidae) protivno članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

6. lovi, drži na plovilu, prekrcava, iskrcava, skladišti, prevozi, prodaje i izlaže ili nudi na prodaju ženke jastoga (Palinuridae spp.) i hlapa (Homarus gammarus), koji imaju vanjska jaja protivno članku 8. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

7. zatvara ili smanjuje oko mreže u bilo kojem dijelu mreže protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

8. protivno članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 upotrebljava opremu povlačnih mreža koća protivno tehničkim specifikacijama iz točke (b) Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

9. protivno članku 15. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 lovi, drži na plovilu, prekrcava, iskrcava, prenosi, skladišti, prodaje, izlaže ili nudi na prodaju morske organizme koji su manji od najmanje veličine opisane u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

10. protivno članku 16. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 unosi, premješta ili neposredno poribljava alohtonim vrstama osim ako se to obavlja u skladu sa Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine, broj 99/2009),

11. u rekreacijskom ribolovu upotrebljava povlačne i okružujuće mreže, okružujuće mreže plivarice, dredže koje se povlače brodom, mehaničke dredže, jednostruke, trostruke i kombinirane mreže stajaćice, te upotrebljava parangale za lov visoko migratornih vrsta protivno članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

12. stavlja na tržište morske organizme ulovljene u rekreacijsko-sportskom ribolovu protivno članku 17. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

13. obavlja prekrcaj živih vodenih organizama, a nije zapovjednik ribarskog plovila koji vodi očevidnik u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 2847/93, protivno članku 21. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

14. zadrži na plovilu, prekrca, iskrca, prenosi, skladišti, prodaje, izloži ili nudi na prodaju ribu i druge morske organizme protivno člancima 17., 18. i 19. Uredbe (EZ) br. 850/98,

15. prerađuje, zadržava na plovilu, prekrcava, iskrcava, prevozi, skladišti, prodaje, izlaže ili nudi na prodaju ribe ili druge proizvode ribarstva protivno člancima 14. i 15. Uredbe (EZ) br. 2187/2005,

16. koristi ribarsko plovilo Zajednice za gospodarsko iskorištavanje živih vodenih bogatstava bez povlastice za ribolov protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

17. obavlja ribolovne aktivnosti na ribarskom plovilu Europske unije koje obavlja ribolov u vodama Europske unije koje nisu navedene u dozvoli za ribolov protivno članku 7. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

18. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, okružujućim mrežama plivaricama, mrežama potegačama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad dna pokrivenih morskim cvjetnicama, posebno Posidonia oceanica ili drugim morskim fanerogama protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

19. Obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad koraljnih staništa i dna pokrivena maerlom protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

20. obavlja ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost bez rješenja protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona,

21. obavlja djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama bez povlastice za uzgoj suprotno članku 49. stavku 1. ovoga Zakona,

22. obavlja djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama bez zaposlene stručne osobe za uzgoj suprotno članku 49. stavku 2. ovoga Zakona,

23. obavlja djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama na dijelu pomorskoga dobra za koji nema koncesiju suprotno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona,

24. obavlja djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama u instalacijama na kopnu uz korištenje morske vode bez koncesije za zahvat suprotno članku 50. stavku 2. ovoga Zakona,

25. obavlja djelatnost uzgoja vrsta i količine ribe i drugih morskih organizama koji nisu navedeni u povlastici za uzgoj suprotno članku 50. stavku 3. ovoga Zakona,

26. obavlja djelatnost uzgoja temeljen na principu korištenja ulovljenih organizama iznad maksimalne količine ribe dozvoljene za uzgoj navedene u povlastici za uzgoj suprotno uvjetima propisanim na temelju članka 55. stavka 2. ovoga Zakona,

27. obavlja znanstvena istraživanja na uzgajalištu bez rješenja protivno članku 56. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 7.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizičke osobe.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u rekreacijskom ribolovu ulovi, zadrži na brodu, prekrca i iskrca više od jedne pojedinačne plavoperajne tune pri svakom ribolovnom putovanju protivno članku 12. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 302/2009,

2. stavlja na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu u rekreacijskom ribolovu protivno članku 12. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 302/2009,

3. stavlja na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu u sportskom ribolovu protivno članku 13. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 302/2009,

4. plovilo Europske unije koje nije unutar ICCAT evidencije, zadrži na plovilu, prekrcava, prevozi, prenosi, ili iskrcava plavoperajnu tunu protivno članka 14. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 302/2009,

5. vrši iskrcavanje ili prekrcavanje protivno članku 17. stavku. 3. Uredbe (EZ) br. 302/2009,

6. obavlja prekrcaj plavoperajne tune na moru protivno članku 23. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 302/2009,

7. ne prihvati inspektora ili promatrača na brod i ne surađuje s njima u skladu s člankom 75. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

8. ne primi inspektore i ne surađuje s njima u skladu s člankom 75. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

9. postupa protivno odredbama članka 113. stavka 2. točkama (a), (b), (c), (d) i (e) Uredbe (EU) br. 404/2011,

10. postupa protivno odredbama članka 114. stavka 1. točke (a), (b), (c), (d), (e), (f) i (g) Uredbe (EU) br. 404/2011,

11. obavlja ribolov bez valjane povlastice, odobrenja ili dozvole koju izdaje država zastave ili odgovarajuća obalna država u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom a), Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

12. nije ispunilo svoje obveze bilježenja i izvještavanja o ulovu ili podacima koji se odnose na ulov, uključujući podatke koji se trebaju prenositi putem satelitskog sustava nadzora i praćenja ribarskih plovila u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

13. obavlja ribolov na zatvorenom području tijekom zatvorene sezone, bez kvote, ili nakon stjecanja kvote ili mimo propisane dubine u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom c), Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

14. obavlja ribolov koji je pod moratorijem ili zabranom u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom d) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

15. prikrije svoje oznake, identitet ili registraciju u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom f), Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

16. prikriva, neovlašteno mijenja ili uklanja dokaze koji se odnose na istragu u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom g) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

17. spriječi rad službenika u provođenju njihovih dužnosti provjere sukladnosti s primjenjivim mjerama očuvanja i upravljanja; ili spriječi rad promatrača u provođenju njihovih dužnosti promatranja sukladnosti s primjenjivim pravilima Europske unije u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom h) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

18. utovari, pretovari ili istovari ribu i druge morske organizme nedozvoljeno male veličine u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom h) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

19. pretovari ili sudjeluje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji, daje potporu ili obnavlja zalihe drugim ribarskim plovilima za koja se temeljem ove Uredbe ustanovilo da su upletena u IUU ribolov, posebice ona koja su uključena na popis IUU plovila Zajednice ili na popis IUU plovila regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom j) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

20. provodi ribolov u području regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom na način koji je nedosljedan mjerama ili koji krši mjere očuvanja i upravljanja te organizacije, te plovi pod zastavom države koja nije stranka u toj organizaciji, ili ne surađuje s tom organizacijom na način koji je ta organizacija odredila u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom k) Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

21. plovi bez oznaka nacionalnosti i stoga je plovilo bez države, u skladu s međunarodnim pravom u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom l. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

22. ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice pomažu, uključuju se u operacije prerade ribe te sudjeluju u operacijama pretovara ili zajedničkim ribolovnim operacijama s IUU ribarskim plovilima u skladu s člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

23. uvozi proizvode ribarstva koje su ulovila IUU ribarska plovila u skladu s člankom 37. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

24. izvozi i ponovno izvozi proizvode ribarstva za preradu s IUU ribarskih plovila u skladu s člankom 37. stavkom 10. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

25. uvozi u Zajednicu proizvode ribarstva koje su ulovila ribarska plovila pod zastavom trećih zemalja koji ne surađuju u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

26. izvozi ribarsko plovilo protivno članku 38. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

27. obavlja ribarske operacije koje uključuju ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice s ribarskim plovilom koje plovi pod zastavom zemalja koje ne surađuju u skladu s člankom 38. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2008,

28. ne dostavi tražene podatke i/ili vodi druge evidencije sukladno članku 46. stavku 1. ovoga Zakona,

29. ne čuva isprave pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo na potpore sukladno odredbi članka 59. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 7.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(5) Novčanom kaznom od 200.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaje iz stavka 1. točaka 13. do 24. ovoga Zakona ukoliko vrijednost proizvoda ribarstva prelazi 200.000,00 kuna.

(6) Novčanom kaznom od 200.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaje iz stavka 1. točaka 13. do 24. ovoga Zakona ukoliko je već prije kažnjavan za isto djelo.

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. drži na plovilu mrežni teg čija je veličina oka manja od 40 mm na plovilima s pridnenom povlačnom mrežom koćom protivno članku 8. stavku 1. točki (h) Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

2. protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 drži na plovilu povlačne mreže, okružujuće mreže ili jednostruke mreže stajačice čija veličina oka mreže u onom njezinom dijelu koji ima najmanje oko nije u skladu sa stavcima 3., 4., 5. i 6. članka 9. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

3. upotrebljava i drži na plovilu parangale s udicama veličine manje od 3,95 cm i širine manje od 1,65 cm protivno članku 10. Uredbe (EZ) br. 1967/2006;

4. upotrebljava ili drži na plovilu ribolovne alate koji nisu u skladu s dimenzijama opisanim u Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

5. upotrebljava povlačne alate unutar 3 nautičke milje od obale ili unutar izobate od 50 metara, ukoliko se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale protivno članku 13. točki 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

6. upotrebljava povlačne mreže koće unutar 1,5 nautičke milje od obale te upotrebu dredža koje se povlače brodom i hidrauličnih dredža unutar 0,3 nautičke milje od obale protivno članku 13. točki 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

7. upotrebljava okružujuće mreže plivarice unutar 300 metara od obale ili unutar izobate od 50 metara, ukoliko se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale, te na dubinama manjima od 70% sveukupne visine okružujuće mreže plivarice izmjerene u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 1967/2006, a protivno članku 13. točki 3.,

8. upotrebljava dredže za ulov spužvi unutar izobate od 50 metara i unutar 0,5 nautičke milje od obale protivno članku 13. točki 4. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

9. iskrcava i prvi put stavlja u promet ulov ostvaren pridnenim povlačnim mrežama, pelagičnim povlačnim mrežama, okružujućim mrežama plivaricama, plutajućim parangalima, dredžama i hidrauličnim dredžama protivno članku 22. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

10. obavlja ribolov povlačnim mrežama, dredžama, okružujućim mrežama plivaricama, mrežama potegačama, obalnim mrežama potegačama ili sličnim mrežama iznad dna pokrivenih morskim cvjetnicama, posebno Posidonia oceanica ili drugim morskim fanerogama protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

11. obavlja ribolov dredžama i povlačnim mrežama ispod 1000 metara dubine protivno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1967/2006,

12. koristi zabranjeni ili ne zadovoljavajući ribolovni alat i opremu u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom e) Uredbe (EZ) br.1005/2008,

13. uklanja peraje morskim psima bez posebne dozvole u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1185/2003,

14. kupuje, prodaje ili stavlja u promet peraje morskih pasa protivno članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1185/2003,

15. slovna oznaka luke ili područja u kojemu je plovilo registrirano i broj/brojevi pod kojima je ono registrirano nisu jasno napisani ili istaknuti na obje strane pramca, što je moguće više iznad razine vode kako bi bili jasno vidljivi s mora i iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani u skladu s člankom 6. točkom (a) Uredbe (EU) br. 404/2011,

16. visina slova nije u skladu s člankom 6. točkom (b). Uredbe (EU) br. 404/2011,

17. registracijska slova i brojevi nisu napisani ili istaknuti na trupu ribarskog plovila Europske unije/ili se mogu ukloniti i brisati, mijenjati, prekrivati, skrivati ili biti nečitljivi protivno članku 6. točke e) Uredbe (EU) br. 404/2011),

18. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara nema na brodu dokumente u skladu s odredbama članka 7. stavka 1. točkama a) do e) Uredbe (EU) br. 404/2011,

19. na ribarskim plovilima Europske unije čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara i koja imaju skladišta za ribu zapovjednik nema na plovilu točne skice s opisom skladišta za ribu, u kojima su navedene sve pristupne točke i skladišni kapacitet izražen u kubičnim metrima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

20. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije koje ima hlađene bazene s morskom vodom nema na plovilu najnoviji dokument u kojemu je navedena veličina bazena u kubičnim metrima u intervalima od po 10 centimetara u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

21. zapovjednik ribarskog plovila na zahtjev službenih osoba ne da na uvid dokumente iz članka 7. Uredbe (EU) br. 404/2011 u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 404/2011,

22. zapovjednik ribarskog plovila ne poštuje uvjete i ograničenja povezana s označavanjem i identifikacijom ribarskih plovila i njihovih ribolovnih alata u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

23. ribarsko plovilo Europske unije koje je obuhvaćeno sustavom za praćenje plovila napusti luke, a nema instaliran uređaj za satelitsko praćenje koji je u punoj funkciji u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 404/2011,

24. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije uređaj za satelitsko praćenje u luci isključio u suprotnosti s člankom 18. stavkom 2. točkama a) i b), Uredbe (EU) br. 404/2011,

25. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije ne osigura stalno funkcioniranje uređaja za satelitsko praćenje i prijenos podataka iz članka 19. stavka 1. Uredbe 404/2011 u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 404/2011,

26. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije ne ispuni zahtjeve iz članka 20. stavka 2. točaka (a) do (d) Uredbe (EU) br. 404/2011,

27. uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi način ometa rad uređaja za satelitsko praćenje u skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

28. zapovjednik ili njegov predstavnik, na ribarskom plovilu EU na kojem je instaliran sustav za satelitsko praćenje, u slučaju kvara, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom svaka 4 sata ne šalje CPR-u države članice koja je država zastave koordinate zadnje pozicije ribarskog plovila u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 404/2011,

29. ribarsko plovilo Europske unije nakon tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje ribarsko plovilo napustiti luku, a nadležno tijelo države zastave nisu provjerili da uređaj za satelitsko praćenje koji je na njemu instaliran ponovo ispravno radi, osim ako odlaze radi njegova popravka ili zamjene u skladu s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

30. ribarsko plovilo Europske unije čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara nema instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

31. ribarska plovila trećih zemalja čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara i pomoćna ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju pomoćne ribolovne aktivnosti, a djeluju u vodama Zajednice, nemaju instaliran uređaj koji je u potpunosti funkcionalan i koji, na isti način kao i ribarska plovila Zajednice, putem sustava za praćenje plovila u redovitim vremenskim razmacima šalje podatke o poziciji plovila i tako omogućuje njegovo automatsko lociranje i identifikaciju u skladu s člankom 9. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

32. ribarsko plovilo čija je duljina preko svega veća od 15 metara nema ili ne održava u funkciji sustav automatske identifikacije u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

33. zapovjednik ribarskog plovila Zajednice čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara ne vodi očevidnik o ribolovu u kojemu se posebno mora navesti svaka ulovljena količina veća od 50 kg ekvivalenta žive mase svake vrste koja je zadržana na plovilu u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

34. očevidnik o ulovu ne sadrži podatke iz članka 14. stavka 2. točaka a) do g) Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

35. zapovjednik ribarskih plovila Europske unije ne bilježe sve ulovljene vrste u očevidnik o ribolovu te sve količine vraćene u more čija procijenjena masa premašuje 50 kg ekvivalenta žive mase u skladu s člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

36. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije ne dostavljaju podatke iz očevidnika o ribolovu što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon iskrcaja u skladu s člankom 14. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

37. zapovjednici ribarskih plovila trećih zemalja koja djeluju u vodama Europske unije ne evidentiraju podatke o ulovu na isti način kao i zapovjednici ribarskih plovila Zajednice u skladu s člankom 14. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

38. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije ne ispuni i ne dostavi očevidnik o ulovu, deklaracije o pretovaru i deklaracije o istovaru u papirnatom obliku u skladu s člankom 30. stavcima 1. do 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

39. ne vodi očevidnik o ribolovu, deklaraciju o pretovaru i deklaraciju o istovaru u papirnatom obliku u skladu s prilogom X. protivno članku 31. stavku 1. Uredbe (EU) br. 404/2011,

40. podaci uneseni u očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju ili iskrcajnu deklaraciju nisu čitljivi i neizbrisivi te ukoliko u slučaju greške, netočni podatak nije precrtan jednom crtom, a zapovjednik plovila upisuje i parafira novi, točni podatak. Zapovjednik plovila parafira svaki redak u skladu s člankom 31. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

41. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne bilježe podatke iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 u elektroničkom obliku i najmanje jednom dnevno ih elektroničkim putem šalju nadležnom tijelu države članice u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

42. zapovjednik ribarskog plovila Zajednice čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne šalju podatke iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i na zahtjev nadležnog tijela države članice koja je država zastave, a u svakom slučaju šalju odgovarajuće podatke iz očevidnika o ribolovu nakon zadnje ribolovne operacije i prije ulaska u luku u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

43. obavlja prekrcaj na moru protivno članku 20. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

44. zapovjednici ribarskih plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara i koja sudjeluju u prekrcaju ne popunjavaju prekrcajnu deklaraciju u kojoj posebno navode sve količine svake prekrcane ili preuzete vrste iznad 50 kg ekvivalenta žive mase u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

45. deklaracija o pretovaru ne sadrži sve podatke navedene članku 21. stavku 2. točkama a) do e), Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

46. procijenjeni ulov naveden u prekrcajnoj deklaraciji i odnosi se na kilograme prekrcane ili preuzete ribe, odstupa više od 10% za sve vrste u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

47. zapovjednik ribarskog plovila s kojeg se obavlja prekrcaj kao i zapovjednik ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj dostavljaju prekrcajnu deklaraciju što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja u skladu s člankom 21. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009),

48. zapovjednici ribarskih plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara bilježe podatke iz članka 21. u elektroničkom obliku i šalju ih elektroničkim putem nadležnom tijelu države članice koja je država zastave u roku od 24 sata nakon završetka prekrcaja u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

49. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara ne popuni iskrcajnu deklaraciju u kojoj posebno navode sve količine svake iskrcane vrste u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

50. iskrcajna deklaracija ne sadrži podatke iz članka 23. stavka 2. točaka a) do d), Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

51. zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila Europske unije ne dostavi iskrcajnu deklaraciju što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon iskrcaja u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

52. zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila Europske unije čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara ne bilježi podatke iz članka 23. u elektroničkom obliku i ne šalje ih elektroničkim putem nadležnom tijelu države članice koja je država zastave u roku od 24 sata nakon završetka iskrcaja u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

53. ribarsko plovilo Europske unije nema instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 404/2011,

54. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije ne čuva povratnu poruku do kraja izlaska u ribolov u skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

55. zapovjednik plovila ili njegov predstavnik od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten, ne pošalje nadležnim tijelima podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije kako je navedeno u članku 39. stavku 1. i stavku 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

56. ribarsko plovilo Europske unije nakon tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka napusti luku protivno članku 39. stavku 4. Uredbe (EU) br. 404/2011,

57. ukloni sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka bez odobrenja nadležnog tijela države članice u skladu s člankom 39. stavkom 5., Uredbe (EU) br. 404/2011,

58. zapovjednik ili korisnik ribarskog plovila Europske unije ili njihov predstavnik po primitku obavijesti ne pošalje podatke u skladu s člankom 40. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

59. obavlja ribolov ribarskim plovilom koje je opremljeno motorom čija je snaga veća od one koja je navedena u povlastici za ribolov protivno članku 39. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

60. koristi više od jedne vrste ribolovnih alata, a ostali ribolovni alati nisu privezani i složeni kako je propisano, ili se mogu odmah upotrijebiti protivno članku 47. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

61. ribarsko plovilo Europske unije nema opremu za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

62. zapovjednik ribarskog plovila Europske unije koje je izgubilo ribolovni alata ili dio ribolovnog alata ne pokuša ga što je moguće prije pronaći i izvući u skladu s člankom 48. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

63. zapovjednik plovila izgubljenog ribolovnog alata ne dostavi u roku podatke nadležnom tijelu svoje države članice u skladu s člankom 48. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

64. stavlja na tržište ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom protivno članku 55. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

65. ne uspije dokazati zemljopisno podrijetlo proizvoda za koje je utvrđena najmanja dopuštena lovna veličina u skladu s člankom 56. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

66. ulovljeni ili sakupljeni proizvodi ribarstva i akvakulture prije prve prodaje nisu razvrstani u serije u skladu s člankom 56. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

67. ne vodi evidenciju o podrijetlu iz istog područja upravljanja, ne razvrstava serije koje dolaze s više ribarskih plovila te ne čuva podatke o serijama najmanje tri godine u skladu s člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

68. izlažu za prvu prodaju, nude na prodaju prvi put, prodaju ili na drugi način stavljaju na tržište proizvode ribarstva koji ne zadovoljavaju zajedničke tržne standarde u skladu s člankom 57. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

69. ne povuče s tržišta proizvode koji ne udovoljavaju zajedničkim tržnim standardima, posebno kategorijama svježine u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

70. gospodarski subjekti odgovorni za otkup, prodaju, skladištenje ili prijevoz serija proizvoda ribarstva i akvakulture ne mogu dokazati da proizvodi udovoljavaju minimalnim tržnim standardima u svim fazama u skladu s člankom 57. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

71. ne osigura sljedivost pošiljke proizvoda ribarstva i akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje u skladu s člankom 58. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

72. proizvode ribarstva i akvakulture koji se stavljaju ili će se vjerojatno staviti na tržište u Zajednici ne označi na odgovarajući način kako bi se osigurala sljedivost svake serije u skladu s člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

73. serije proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje združi ili razdijeli a nije moguće proizvode ribarstva slijediti do faze izlova ili sakupljanja u skladu s člankom 58. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

74. nema uspostavljen sustav i postupak za identifikaciju gospodarskog subjekta koji im je isporučio serije proizvoda akvakulture kao i onog kojemu su ti proizvodi isporučeni u skladu s člankom 58. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

75. za sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture nisu zadovoljeni minimalni zahtjevi u pogledu označavanja i potrebnih podataka iz članka 58. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

76. ne ažurira odgovarajuće podatke iz članka 58. stavka 4. Uredbe o kontroli koji proizlaze iz združivanja ili razdjeljivanja serija proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje, nakon što su podaci postali dostupni u skladu s člankom 67. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

77. za podatke iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli nalaze u trgovačkom dokumentu koji prati seriju, na odgovarajuću seriju nije stavio identifikacijski broj u skladu s člankom 67. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 404/2011;

78. u fazi maloprodaje nije osiguravao informacije koje su navedene u članku 58., točkama (g) i (h) (5), Uredbe (EZ) br. 1224/2009 u skladu s člankom 58. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

79. prva prodaja ili registracija svih proizvoda ribarstva se ne obavlja u aukcijskom centru ili kod registriranog kupca ili kod organizacije proizvođača u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

80. kupuje u prvoj prodaji proizvode ribarstva s ribarskog plovila, a nije registriran kod nadležnih tijela države članice u kojoj se obavlja prva prodaja u skladu s člankom 59. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

81. važe proizvode ribarstva na vagi koju nisu odobrila nadležna tijela protivno članku 60. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

82. obavlja vaganje pri iskrcaju niti prije skladištenja, prijevoza ili prodaje u protivno članku 60. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

83. upisuje netočne podatke u iskrcajnu deklaraciju, prijevozne dokumente, prodajne listove i potvrde o preuzimanju protivno članku 60. stavku 4. i stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

84. ne dopusti, unatoč zahtjevu nadležnog tijela države članice, da se svaka količina proizvoda ribarstva, koja se prvi put iskrcava u toj državi članici, izvaže u nazočnosti službenih osoba, prije nego se s iskrcajnog mjesta preveze na drugu lokaciju u skladu s člankom 60. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

85. ne vodi i ne čuva evidenciju o vaganju u skladu sa člankom 70. Uredbe (EU) br. 404/2011,

86. proizvode ribarstva ne izvaže prije nego što se iz luke ili mjesta prekrcaja prevezu na drugu lokaciju u skladu s člankom 71. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 404/2011,

87. ne dostavi prije vaganja kopiju lista iz očevidnika o ribolovu nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljen iskrcaj u skladu s člankom 71. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 404/2011,

88. ne vodi evidenciju o umjeravanju-kalibriranju u skladu s člankom 72. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

89. ne vodi evidenciju o vaganju sukladno članku 73. Uredbe (EU) br. 404/2011,

90. ne dopusti nadležnim tijelima puni pristup sustavima za vaganje, evidencijama o vaganju, pisanim deklaracijama i svim prostorima u kojima su proizvodi ribarstva uskladišteni ili u kojima se oni prerađuju u skladu s člankom 75. Uredbe (EU) br. 404/2011,

91. nadležnim tijelima države članice na čijem je području obavljena prva prodaja, u roku od 48 sati nakon prve prodaje ne dostavi prodajni list, ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke u skladu s člankom 62. stavkom 1. i člankom 64. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

92. iskrcaj obavi izvan Europske unije i prvu prodaja u trećoj zemlji, u roku od 48 sati nakon prve prodaje nadležnom tijelu države članice koja je država zastave, ne dostavi kopiju prodajnog lista ili drugi istovrijedni dokument koji sadrži istu razinu informacija u skladu s člankom 62. stavkom 5., Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

93. nadležnim tijelima države članice na čijem je području obavljena prva prodaja, u roku od 24 sata nakon završetka prve prodaje ne dostavi prodajni list, ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke u skladu s člankom 63. stavkom 1. i člankom 64. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

94. nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljeno preuzimanje proizvoda ribarstva ne dostavi u roku od 48 sati nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju, ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke u skladu s člankom 66. stavkom 1. i stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

95. nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljeno preuzimanje proizvoda ribarstva ne dostavi u roku od 24 sata nakon iskrcaja potvrdu o preuzimanju, ili je dostavi nepotpunu ili sadrži netočne podatke u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

96. nadležnim tijelima države članice na čijem je području obavljen iskrcaj ili drugim tijelima koje je odobrila dotična država članica, u roku od 48 sati od utovara prijevoznik ne dostavi prijevozni dokument, ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke u skladu s člankom 68. stavkom 1. stavkom 4. i stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

97. nadležnim tijelima države članice u kojoj će se proizvodi prvi put staviti na tržište, prijevoznik ne dostavi u roku od 48 sati od utovara proizvoda ribarstva, kopiju prijevoznog dokumenta, ili ga dostavi nepotpunog ili sadrži netočne podatke u skladu s člankom 68. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

98. promatračima zaduženima za nadzor, ne osigura odgovarajući smještaj, ometa ih u obavljanju njihovih zadataka, ili ne omogući pristup odgovarajućim dijelovima plovila kao i pristup ulovu i dokumentima plovila, uključujući elektroničke datoteke u skladu s člankom 73. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

99. službenim osobama zaduženim za obavljanje inspekcijskih pregleda ne omogući siguran pristup plovilu, prijevoznom sredstvu ili prostorijama u kojima se proizvodi ribarstva čuvaju, prerađuju ili stavljaju na tržište, ne osigura sigurnost, sprečava ga, zastrašuje i ometa u obavljanju njegove dužnosti u skladu s člankom 75. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

100. ne prekine ili ne odgodi polaganje ili izvlačenje ribolovnog alata na zahtjev službenih osoba zaduženih za obavljanje inspekcijskog pregleda u skladu s člankom 103. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

101. na zahtjev službenih osoba ne izvuče ribolovni alat radi inspekcijskog pregleda u sladu s člankom 104. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 404/2011,

102. zapovjednik plovila ne zaustavi sve ribolovne aktivnosti ili ne odveze plovilo u luku ako se to od njega zahtijeva u skladu s člankom 84. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

103. obavlja sakupljanje živih školjkaša protivno članku 12. stavku 3. ovoga Zakona,

104. ne pohrani povlasticu za ribolov sukladno članku 15. stavka 1. ovoga Zakona,

105. nema uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova u skladu s člankom 18. stavkom 1. ovoga Zakona,

106. nema uvjerenje o stručnoj osposobljenosti u skladu s člankom 19. stavkom 4. ovoga Zakona,

107. obavlja mali obalni ribolov bez povlastice protivno članku 20. stavku 1. ovoga Zakona,

108. obavlja mali obalni ribolov u više od tri susjedne ribolovne podzone protivno članku 20. stavku 2. ovoga Zakona,

109. u malom obalnom ribolovu ulovi i/ili sakupi više od dozvoljene dnevne količine protivno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona,

110. u malom obalnom ribolovu lovi atlantske tune (Thunnus thynnus), iglune (Xiphias gladius), iglane (Tetrapturus belone) te sakuplja koralja i spužava protivno članku 20. stavku 4. ovoga Zakona,

111. ribe ili druge morske organizme ulovljene ili sakupljene obavljanjem malog obalnog ribolova prodaje osobama koje nisu krajnji potrošači ili prodaje krajnjim potrošačima izvan mjesta prebivališta vlasnika odobrenja ili izvan ovim Zakonom odobrenog mjesta prodaje u skladu s člankom 20. stavkom 5. ovoga Zakona,

112. obavlja sportski ribolov bez dozvole za sportski ribolov protivno članku 24. stavku 1. ovoga Zakona,

113. prodaje dozvole za sportski ribolov suprotno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona;

114. pri obavljanju sportskog ribolova podvodnom puškom ribolovac nije propisno označen u skladu s člankom 25. stavkom 2. ovoga Zakona,

115. održi natjecanje u sportskom ribolovu bez izdanog odobrenja Ministarstva ili protivno uvjetima iz izdanog odobrenja u skladu s člankom 26. stavku 1. ovoga Zakona,

116. u obavljanju sportskog ili rekreacijskog ribolova ulovi ili sakupi više riba i drugih morskih organizama od dopuštenog protivno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona,

117. sportski ili rekreacijski ribolovac uz sebe ima veću količinu ulova od propisane koja podliježe označavanju u skladu s člankom 29. stavkom 4. ovoga Zakona,

118. izviješće o prodanim dozvolama za sportski i rekreacijski ribolov ne dostavlja se Ministarstvu u skladu s člankom 29. stavkom 5. ovoga Zakona

119. u sportskom i rekreacijskom ribolovu lovi tunu, iglana, igluna, te sakuplja spužve i koralje protivno članku 30. stavku 1. ovoga Zakona,

120. obavlja sportski ili rekreacijski ribolov protivno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona;

121. pri obavljanju ribolova u znanstvene i znanstveno nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost korisnik nema kod sebe rješenje u skladu s člankom 32. stavkom 1. ovoga Zakona,

122. obavlja ribolovni turizam bez ovlaštenja za ribolovni turizam protivno članku 34. stavku 1. ovoga Zakona,

123. izviješće o ulovu se ne nalaze na plovilu kojim se obavlja ribolov ili uz ribara ukoliko se ribolov obavlja bez plovila u skladu s člankom 42. stavkom 2. ovoga Zakona,

124. obavlja ribolov ili druge radnje koje ometaju djelatnost uzgoja na manjoj udaljenosti od 200 metara od postavljene oznake položaja uzgajališta, odnosno 50 metara od područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša u skladu s člankom 51. stavkom 1. ovoga Zakona,

125. povlastica za uzgoj se ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke u skladu s člankom 52. stavkom 5. ovoga Zakona,

126. pri obavljanju znanstvenog istraživanja na uzgajalištu korisnik nema kod sebe rješenje u skladu s člankom 56. stavkom 2. ovoga Zakona,

127. ne dostavlja podatke o uzgoju sukladno uvjetima propisanim člankom 57. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizičke osobe.

(5) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 28., 33., 35., 36., 37., 38., 41., 42., 44., 47., 48., 49., 51., 52., 54., 55., 58., 62., 63., ovoga članka kaznit će se zapovjednik ribarskog plovila Europske unije.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

(1) Obvezuje se ministar da će donijeti provedbene propise iz članka 4. stavka 3., članka 7. stavka 5., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 1., članka 10. stavka 4., članka 14. stavka 9., članka 15. stavka 5., članka 17. stavka 5., članka 18. stavka 6., članka 20. stavka 7., članka 21. stavka 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavka 6., članka 29. stavka 6., članka 31. stavka 2., članka 34. stavka 3., članka 35. stavka 1., članka 38., članka 39. stavka 4., članka 42. stavka 2., članka 43. stavaka 1. i 4., članka 44. stavka 3., članka 45. stavka 6., članka 46. stavka 2., članka 47. stavka 2., članka 48. stavka 2., članka 49. stavka 4., članka 50. stavka 6., članka 52. stavka 7., članka 57. stavka 2., članka 58. stavka 7., članka 59. stavka 2., članka 60. stavka 2., članka 61. stavka 3, članka 62. stavka 3., članka 65. stavka 3., članka 68. stavka 2., članka 70. stavka 5., članka 71. stavka 4., članka 72. stavka 5., članka 73. stavka 3., ovoga Zakona u roku dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona.

(2) Provedbeni propisi koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Do donošenja provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

– Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine«, br. 15/13. i 20/13.) osim odredaba iz članaka 2., 4., 5., 6. i 7., te članka 20. točaka 1., 6., 7., 8., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 23., članka 21. točaka 1., 2., 3. i 4., članka 22. točaka 1., 3., 4., 5., 7., 8. i 9., članka 28., 30. i 31. koje se stavljaju van snage,

– Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i Ribarstvenom nadzornom centru (»Narodne novine«, br. 63/10.) osim odredaba iz članka 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 5., te članka 7. i 8. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/08.) osim odredaba članaka 3. i 4, članka 6. stavaka 3. i 5., te članka 9. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, br. 20/10.) osim odredaba članaka 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva (»Narodne novine«, br. 41/10.) osim odredaba članaka 1. i 2., članka 3. stavka 1. točke 1., 2. i 3, stavka 2. i 3., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 1. i 2., članka 6 stavka 1., članka 7. i 8., članka 9. stavak 1., 2., 3., 5., 6. i 7., članka 10., 11., 12. 16. i 21. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o načinu prikupljanja i obavješćivanja o cijenama proizvoda ribarstva, (»Narodne novine«, br. 118/10.) osim odredaba članaka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 145/10.) osim odredaba članka 1., članka 2. stavaka 1. i 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavaka 1. i 2. i članka 6. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/12.) osim odredaba članaka 1. i 2., članka 3. stavaka 1., 3. i 4. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva (»Narodne novine«, br. 65/12.) osim odredaba članaka 1., 2. i 4., članka 5. stavka 2., članaka 6., 8., 9. i 11. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, br. 114/12.) osim odredaba članaka 1., 2., 3., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3., članaka 9. i 10. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, br. 124/12.) osim odredaba članka 1., članka 2. stavaka 4. i 5. i članka 3. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 144/10., 123/11., 53/12., 98/12., 113/12., 15/13. i 33/13.),

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 63/10., 141/10., 148/10., 52/11., 144/11. i 55/13.) osim odredaba članka 3., članka 5. stavak 1. točka 1. i stavci 2., 3. i 4., članaka 12., 13. i 15., članak 16. stavak 2., članak 17., članak 18. stavak 1. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 148/10. i 25/11.) osim odredaba članaka 3., 4., 5., 6. i 7., članka 9. stavka 2., članka 13. stavaka 1. i 2., članka 15. stavka 2, članka 16. stavka 1. točke 2., i stavka 3, članka 18. stavaka 3. i 4., članaka 19. i 20., članka 22. stavka 1., članka 23. stavka 2., alineje 2., članka 28. stavka 2., članak 43. i 56., te Prilog 1. koje se stavljaju izvan snage,

– Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 63/10., 68/10., 145/10., 18/12. i 29/12.) osim odredaba glave I. točaka 1. i 2., glava II., III., IV. i V. te Prilozi 1. i 2. koje se stavljaju izvan snage,

– Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02., 96/05., 30/07. i 131/09.),

– Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, br. 148/04., 152/04., 55/05., 96/06., 123/09. i 130/09. – ispravak),

– Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim alatima i na određeno vrijeme (»Narodne novine«, br. 125/07.),

– Pravilnik o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine«, br. 59/11.),

– Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, br. 142/12.)

– Pravilnik o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, br. 48/10.)

– Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11.),

– Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11.),

– Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima (»Narodne novine«, br. 62/13.)

– Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 59/12.),

– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 144/10. i 145/11.),

– Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 5/11.),

– Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 152/11.),

– Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 64/09. i 66/09.),

– Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima (»Narodne novine«, br. 59/11.).

(4) Do 31. prosinca 2014. godine ostaju na snazi:

– Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 32/03.)

– Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova (»Narodne novine«, br. 128/00. i 5/01.)

– Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 5/02., 29/02. i 125/07.)

– Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova (»Narodne novine«, br. 131/09.).

Članak 80.

Svi postupci započeti, a nedovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10., 55/11. i 50/12.) i Zakonu o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09. i 50/12.).

Članak 81.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10., 55/11. i 50/12.),

2. Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09. i 50/12.),

3. Pravilnik o tržišnim standardima određenih proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, br. 37/10.),

4. Pravilnik o registru ribarske flote (»Narodne novine«, br. 148/10. i 100/12.).

Članak 82.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/160

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

81 29.06.2013 Zakon o morskom ribarstvu 81 29.06.2013 Zakon o morskom ribarstvu