Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN 81/2013 (29.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

HRVATSKI SABOR

1705

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/184

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12. i 144/12.) u članku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima;«.

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. »poduzetnik« jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. »novčane obveze« jesu iznos glavnice koji je trebao biti plaćen u roku predviđenom ugovorom ili zakonom, uključujući poreze i druga obvezna davanja navedena u računu ili drugom odgovarajućem zahtjevu za isplatu,«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. »vjerovnici« u postupku predstečajne nagodbe jesu osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju osiguranu ili neosiguranu tražbinu prema dužniku,«.

U točki 13. iza riječi: »bolesti« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se točke 14., 15., 16., 17., 18.,19., 20. i 21. koje glase:

»14. »osigurane tražbine« jesu imovinskopravne tražbine vjerovnika osigurane razlučnim pravom,

15. »neosigurane tražbine« jesu imovinskopravne tražbine vjerovnika koje nisu osigurane razlučnim pravom,

16. »poslovne transakcije« jesu transakcije između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu,

17. »zakašnjenje s plaćanjem« označava plaćanje koje nije izvršeno u roku predviđenom ugovorom ili zakonom.

18. »kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem ili kamata po stopi ugovorenoj između poduzetnika,

19. »zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest osnovna kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem po stopi koja je jednaka iznosu referentne stope uvećana za 8 postotnih poena,

20. »referentna stopa« jest osnovna kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem a jednaka je prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za 1 postotni poen.

21. »dan« u glavi II. odjeljku 4. jest kalendarski dan.«.

Članak 3.

U odjeljku 4. iza naslova »ISPUNJENJE NOVČANIH OBVEZA« dodaje se naslov iznad članka i članak 10.a koji glase:

»Predmet

Članak 10.a

(1) Ovaj odjeljak odnosi se na poslovne transakcije između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze.

(2) Odredbe ovoga odjeljka ne primjenjuju se na novčane obveze koje su obuhvaćene postupcima koji se vode na temelju odredbi ovoga Zakona i Stečajnog zakona.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: »Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika«.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) U poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti u pisanom obliku i dulji rok ispunjenja novčane obveze, a koji rok ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 360 dana.

(3) Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

(4) Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:

1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili

2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu:

– ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili,

– ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili

3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.

(5) Rok za pregled predmeta obveze iz stavka 4. točke 3. ovoga članka ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze.

(6) Iznimno, ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, ugovorne strane mogu ugovoriti u pisanom obliku i duži rok od roka iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: »Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava«.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona, može se ugovoriti u pismenom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze, ako je to objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora, ali ne duži od 60 dana.

(3) Ako ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

(4) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka počinje teći od dana određenog člankom 11. stavkom 4. ovoga Zakona.

(5) U poslovnim transakcijama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, na rok za pregled predmeta obveze primjenjuje se odredba članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

(6) Rok za pregled predmeta obveze iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji.«.

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se naslov iznad članka i članak 12.a koji glase:

»Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze

Članak 12.a

(1) Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.

(2) Stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena.

(3) U poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti drukčiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem iz stavka 2. ovoga članka, a koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Ako su kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, obračunavaju se zakonske kamate za kašnjenje s plaćanjem.

(4) Prosječnu kamatnu stopu iz stavka 2. ovoga članka za referentno razdoblje određuje Hrvatska narodna banka prema utvrđenoj metodologiji i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u »Narodnim novinama«.

(5) Referentno razdoblje iz stavka 4. ovoga članka obuhvaća šest mjeseci do predzadnjeg mjeseca polugodišta koje prethodi tekućem polugodištu, uključujući i taj mjesec.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama«.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40 eura.

(2) Vjerovnik ima pravo na posebnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ni na koji način ne umanjuju, ne ograničavaju niti isključuju pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.«.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. i članka 12. ovoga Zakona, činidba ili praksa, kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na kamate za kašnjenje s plaćanjem ili pravo vjerovnika na posebnu naknadu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. i članka 12. ovoga Zakona, činidba ili praksa, kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.

(3) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 360 dana i odredba ugovora između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana.

(4) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana ako to nije objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora.

(5) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren:

1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,

2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

(6) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:

1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana,

2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

(7) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovorena drugačija stopa kamata od stope zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem.

(8) Utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba iz stavka 1. do stavka 6. ovoga članka i ugovornih odredbi o visini stope kamata za kašnjenje s plaćanjem sadržanih u standardiziranim ugovorima, zabrana uporabe takvih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima te zabrana uporabe drugih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima, kojima se protivno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje očigledno neravnopravni položaj u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčanih obveza, kolektivni je interes vjerovnika novčanih obveza, radi čije zaštite ovlašteni tužitelj može podnijeti tužbu radi zaštite kolektivnih interesa i prava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila parničnog postupka.

(9) Ovlašteni tužitelj iz stavka 8. ovoga članka je komorsko i/ili interesno udruženje poduzetnika, te svaka pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom koja se u sklopu svoje registrirane ili propisane djelatnosti bavi zaštitom kolektivnih interesa vjerovnika novčanih obveza zajamčenih odredbom stavka 8. ovoga članka.

(10) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra gospodarstva uredbom odrediti osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.«.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaje se naslov iznad članka i članak 14.a koji glasi:

»Obročna otplata

Članak 14.a

Ako se u poslovnim transakcijama između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze ugovori obročna otplata, odredbe ovoga Zakona o pravnim posljedicama iz članka 12.a i 13., primjenjuju se na svaki obrok zasebno.«.

Članak 10.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:

1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu, ili

2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.«.

Članak 11.

U članku 16. stavku 1. točki 1. iza riječi: »plaćanje« dodaje se riječ: »ili«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 2. točki 6. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 13.

U članku 27. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, nagodbeno vijeće će podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom u roku od 8 dana nakon izvršnosti rješenja o obustavi.

(5) U slučaju kada Financijska agencija odnosno nagodbeno vijeće prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.«.

Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) donesena u postupku predstečajne nagodbe koje je potrebno javno objaviti, objavljuju se na web-stranici Financijske agencije. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku, odnosno naziv dužnika, OIB i njegovo sjedište i poslovnu adresu. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave pismena.

(2) Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim strankama.

(3) Podaci koji se objavljuju u tijeku postupka predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije jesu:

– tvrtka ili naziv, sjedište i poslovna adresa, odnosno ime i prezime, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB dužnika,

– organizacijska jedinica Financijske agencije pred kojom se vodi postupak i poslovni broj predmeta,

– ime i prezime, sjedište, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB povjerenika predstečajne nagodbe,

– rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe,

– oglas kojim se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine,

– sva rješenja i zaključci doneseni u postupku predstečajne nagodbe,

– planovi financijskog restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka,

– svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka,

– formatizirani obrazac za glasovanje,

– zapisnik o glasovanju vjerovnika,

– oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom,

– popis obveza dužnika sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe,

– ponuda dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s nacrtom predstečajne nagodbe,

– novi odnosno izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja, s izmijenjenim nacrtom predstečajne nagodbe,

– podatak da je predstečajna nagodba pred nadležnim trgovačkim sudom sklopljena, tekst predstečajne nagodbe i rješenje nadležnog trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

(4) Na web-stranicama Financijske agencije objavljuju se i izmjene i dopune plana financijskog i operativnog restrukturiranja i izmjene ostalih dostavljenih isprava, te izmjene i dopune ponude dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s izmjenama i dopunama nacrta predstečajne nagodbe.

(5) Nagodbeno vijeće može odlučiti da se pojedine isprave neće objaviti na web-stranici ako takve isprave nisu od važnosti za postupak predstečajne nagodbe, ili takve isprave nije dopušteno objaviti radi zaštite osobnih podataka.«.

Članak 15.

U članku 30. stavku 3. riječi: »osmi dan« zamjenjuju se riječima: »protekom osmoga dana«.

Članak 16.

U članku 35. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u prodaji roba, odnosno usluga, pazeći pri tome da se ne oštećuje imovina dužnika.«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 17.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je povjerenik predstečajne nagodbe razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti, nema pravo na nagradu za svoj rad.«.

Članak 18.

U članku 40. iza riječi: »vijeću« dodaju se riječi: »i povjereniku predstečajne nagodbe«, a riječ: »njegov« zamjenjuje se rječju: »njihov«.

Članak 19.

U članku 41. stavku 1. točki 5. riječi: »procjenu vrijednosti društva i« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik je dužan predati nagodbenom vijeću popis obveza sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(4) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina, dostaviti plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine prema rješenju o utvrđenju tražbina, ukoliko ranije dostavljeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve tražbine koje su utvrđene rješenjem.

(5) Ne može se pristupiti glasovanju za plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji ne obuhvaća sve utvrđene tražbine.

(6) Ukoliko plan financijskog i operativnog restrukturiranja ili izmijenjeni ili novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve utvrđene tražbine, nagodbeno vijeće zaključkom će pozvati dužnika odnosno vjerovnike koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja, da u roku određenom zaključkom dostave plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji će obuhvaćati sve utvrđene tražbine. U slučaju da dužnik, odnosno vjerovnici koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne dostave usklađeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja u roku određenom zaključkom, nagodbeno vijeće će rješenjem postupak obustaviti.«.

Članak 20.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:

1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode sukladno poreznim propisima kada je dužnik obrtnik obveznik poreza na dohodak,

2. popis tražbina radnika,

3. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:

– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,

– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,

– popis razlučnih prava razlučnih vjerovnika koji su osobni vjerovnici dužnika i popis razlučnih prava razlučnih verovnika koji nisu osobni vjerovnici dužnika s naznakom:

a.) stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo,

b.) pravne osnove stjecanja razlučnog prava,

c.) pokrenutih ovršnih/javnobilježničkih ili drugih sudskih odnosno izvansudskih postupaka na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo.

– oznaku prava izdvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno pravo,

– popis vjerovnika koji prema dužniku imaju uvjetnu tražbinu po osnovi solidarnog jamstva, sudužništva ili bankovne garancije, uz naznaku o kojoj se osnovnoj obvezi i prema kojem vjerovniku radi, odnosno za koju je tražbinu to jamstvo ili garancija dano.

4. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskih izvještaja iz točke 1. ovoga stavka,

5. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga.«.

Članak 21.

U članku 43. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja,«.

Iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. ponudu dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina,

9. izračun troškova restrukturiranja.«.

Članak 22.

U članku 44. točki 2. iza riječi: »temeljnog kapitala« dodaju se riječi: »ulozima u novcu ili stvarima ili pravima, od strane postojećih članova društva odnosno dioničara ili trećih osoba kao novih članova društva odnosno dioničara,«.

Točka 10. briše se.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 23.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Dužnik može ponuditi vjerovnicima način i rok ispunjenja tražbina, a ako predlaže njihovo smanjenje, i postotak koji predlaže, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nominalni iznos tražbina koje nakon smanjenja preostaju za namirenje, te ostale uvjete namirenja tražbina.

(2) Ako dužnik predlaže isplatu tražbina u smanjenom iznosu, postotak što ga dužnik nudi vjerovnicima za namirenje njihovih tražbina ne može biti manji od 30% – ako se plaćanje nudi u roku do najviše četiri godine, niti manji od 40% – ako se plaćanje nudi u roku koji je duži od četiri godine.«.

Članak 24.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je dužnik organiziran kao društvo kapitala, i ako u planu financijskog restrukturiranja nudi mjeru iz članka 44. točke 8. ovoga Zakona, dužan je ponuditi vjerovnicima da po vlastitom izboru:

1. pristanu na smanjenje tražbina i odgodu rokova ispunjenja tražbina i/ili,

2. svoje tražbine unesu u temeljni kapital društva dužnika u postupku povećanja temeljnog kapitala.

(2) Ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužnik je dužan dati vjerovnicima s osiguranim i/ili neosiguranim tražbinama.

(3) Dužnik je dužan ponuditi svim vjerovnicima jednaki broj dionica ili jednak nominalni iznos poslovnih udjela razmjerno visini njihovih tražbina odnosno u slučajevima kada nominalni iznos poslovnih udjela ne odgovara postotku udjela u članskim pravima i obvezama, poslovne udjele koji postotno daju jednaka članska prava i obveze razmjerno visini njihovih tražbina.

(4) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka da vjerovnicima s osiguranim tražbinama, može im ponuditi veći broj dionica ili veći nominalni iznos udjela za osiguranu tražbinu unesenu u temeljni kapital, od broja dionica ili nominalnog iznosa udjela, koju nudi za neosiguranu tražbinu, unesenu u temeljni kapital.

(5) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka daje vjerovnicima s neosiguranim tražbinama, može im ponuditi manji broj dionica ili manji nominalni iznos udjela za prenesenu tražbinu.

(6) Ponuda dužnika vjerovnicima mora sadržavati:

1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:

– ako je dužnik organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću, nominalni iznos udjela koji će vjerovnik steći za unos tražbina u temeljni kapital, ili

– ako je dužnik organiziran kao dioničko društvo, broj i nominalni iznos dionica koji će vjerovnik steći za unos tražbina u temeljni kapital, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, njihov broj,

2. u odnosu na osigurane i prioritetne tražbina vjerovnika:

– opis i ukupan iznos prioritetnih tražbina, ukupan iznos osiguranih tražbina te izjavu da predstečajna nagodba ako bude sklopljena neće imati učinak na imatelje prioritetnih i osiguranih tražbina,

– podatke iz točke 1. ovoga stavka, ako je dužnik dao vjerovnicima osiguranih tražbina ponudu da svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala,

3. u odnosu na način povećanja temeljnog kapitala:

– najmanji ukupni iznos neosiguranih ili osiguranih tražbina, koji vjerovnici trebaju unijeti u temeljni kapital društva dužnika, da bi se mogla uspostaviti likvidnost i solventnost dužnika.

(7) Na postupak povećanja temeljnog kapitala dužnika radi provedbe financijskog restrukturiranja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim odredbi koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava za obveze prema vjerovnicima koje se u postupku predstečajne nagodbe pretvaraju u temeljni kapital.

(8) Stjecatelji koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.«.

Članak 25.

Iza članka 46. dodaju se naslov iznad članka i članak 46.a koji glasi:

»Nacrt predstečajne nagodbe

Članak 46.a

(1) Nacrt predstečajne nagodbe sastavljen u obliku pravnog akta, treba sadržavati sve elemente ovršne isprave, a osobito:

1. način uređenja odnosa s pojedinim razlučnim vjerovnicima,

2. visinu, način, oblik i rokove namirenja tražbina svakog pojedinog vjerovnika ili skupine vjerovnika u jednakom pravnom položaju u pogledu namirenja,

3. obveze dužnika prema svim vjerovnicima na provedbu mjera koje podrazumijevaju provedbu postupka smanjenja ili povećanja temeljnog kapitala društva dužnika, ako je dužnik društvo kapitala,

4. obveze dužnika na sklapanje, u određenom roku, posebnih ugovora na temelju sklopljene predstečajne nagodbe, radi naknadnog uređenja odnosa s pojedinim vjerovnicima, u pogledu davanja dodatnih osiguranja tražbina zasnivanjem založnih i drugih prava podobnih za upis u javne knjige ili promjene u postojećim upisima osiguranja tražbina, ili u pogledu uvjeta za posebne oblike namirenja prijenosom nekretnina, pokretnina ili prava na vjerovnika radi namirenja tražbina i dr.

5. obveze dužnika na ispunjenje prioritetnih tražbina radnika,

6. druge posebne obveze dužnika prema pojedinim ili svim vjerovnicima, sadržane u planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

(2) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina dostaviti nagodbenom vijeću nacrt predstečajne nagodbe nagodbe, koji je po svome sadržaju usklađen s planom financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine.

(3) U slučaju izmjene plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnik je dužan dostaviti i izmijenjeni nacrt predstečajne nagodbe zajedno s planom restrukturiranja, a ako se radi o planu financijskog i operativnog restrukturiranja kojeg su predložili vjerovnici, vjerovnici su dužni dostaviti i izmijenjeni nacrt predstečajne nagodbe zajedno s izmijenjenim planom restrukturiranja.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 47. mijenja se i glasi: »Izvješća od strane ovlaštenog revizora«.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»(1) Izvješća ovlaštenog revizora moraju sadržavati:

– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,

– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,

– izvješće revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.

(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:

1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,

2. tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva.

(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje. Na izvješću revizora mora biti jasno naznačeno da li je mišljenje pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja.

(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i

2. da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.

(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili

2. da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.

(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.

(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.«.

Članak 27.

U članku 48. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Iznimno od odredbi ovoga Zakona, na prijedlog dužnika nagodbeno vijeće može privremenom mjerom naložiti Financijskoj agenciji, da zastane s provedbom ovrhe i osiguranja i dopusti dužniku raspolaganje s novčanim sredstvima po računu i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ako bi time dužniku nastala nenadoknadiva šteta. U tom slučaju nagodbeno vijeće zaključkom će odmah imenovati povjerenika predstečajne nagodbe.

(4) Za vrijeme trajanja privremene mjere iz stavka 1. ovoga članka neće se provoditi ovrha niti osiguranje na novčanim sredstvima ovršenika u Financijskoj agenciji te će se deblokirati računi ovršenika i ovršeniku dozvoliti raspolaganje s novčanim sredstvima po računu. Iznimno, ako se radi o postupku osiguranja iz kaznenog postupka, za prestanak postupanja po tom rješenju zatražit će se suglasnost od nadležnog suda.

(5) U slučaju kada je određena privremena mjera iz stavka 3. ovoga članka, a dužnik obavlja plaćanja protivno odredbi članka 17. ovoga Zakona, nagodbeno vijeće ukinut će rješenje o privremenoj mjeri a prema okolnostima slučaja može rješenjem obustaviti postupak.«.

Članak 28.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe posebno će se navesti podaci o:

1. tvrtki, odnosno nazivu, OIB-u dužnika, sjedištu ili poslovnoj adresi, odnosno imenu i prezimenu dužnika, sjedište i poslovna adresa i adresa prebivališta dužnika,

2. imenu, prezimenu, OIB-u i adresi povjerenika predstečajne nagodbe,

3. danu, satu i minuti otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, prijave svoje tražbine.

(3) Razlučni vjerovnici dužni su uz prijavu tražbine obavijestiti nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog prava, i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.

(4) Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi izlučnog prava, i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo izlučno pravo.

(5) Razlučni vjerovnici dužni su uz prijavu svoje tražbine dati i pisanu izjavu odriču li se ili ne prava na odvojeno namirenje. Ako uz prijavu razlučnog vjerovnika nije dostavljena izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje, smatrat će se da se vjerovnik nije odrekao prava na odvojeno namirenje.

(6) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.

(7) Rješenjem o otvaranju predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće zakazat će prvo ročište osmi dan od isteka roka za prijavu tražbina, osim u skraćenom postupku.

(8) Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.

(9) Vjerovnici dužnika pojedinaca prijavljuju samo tražbine proizašle iz ili vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika.

(10) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće odredit će da se otvaranje postupka predstečajne nagodbe upiše u sudski, odnosno obrtni ili drugi odgovarajući upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava intelektualnog vlasništva i druge propisane upisnike prema podacima dostavljenim sukladno sadržaju prijedloga iz članka 41. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 53. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. riječ: »i« briše se, a brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »1.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 30.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Razlučni vjerovnici su vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj dužnikovoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.). Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje imaju pravo pokrenuti i voditi sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava i nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 31.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vjerovnici koji na nekom predmetu iz imovine dužnika imaju kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu, u skladu s ovim Zakonom smatraju se razlučnim vjerovnicima.«.

U stavku 2. riječi: »od strane povjerenika predstečajne nagodbe« brišu se.

Članak 32.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Razlučni vjerovnik je vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe ako mu je dužnik osobno odgovoran i ako se odrekne prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe. Razlučni vjerovnik ne može sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe kao vjerovnik niti davati naknadno odricanje od prava na odvojeno namirenje ako nije podnio prijavu tražbine u roku za prijavu tražbina, a postojanje i visinu njegove tražbine i razlučnog prava dužnik nije naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje obvezuje razlučnog vjerovnika samo tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe i obvezuje ga na propuštanje pokretanja odvojenog namirenja iz predmeta založnog i drugog prava koji predmet je sastavni dio imovine dužnika dok postupak predstečajne nagodbe traje i za vrijeme do dužnikovog kašnjenja u ispunjenju obveze dužnika prema tom vjerovniku iz sklopljene i odobrene predstečajne nagodbe. Ako postupak predstečajne nagodbe bude obustavljen, izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje prestaje obvezivati razlučnog vjerovnika danom objave rješenja o obustavi postupka.

(3) Izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje ne utječe na sadržaj i pravne učinke založnih i drugih prava koji su osnova razlučnog prava.

(4) Izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe razlučni vjerovnik može predati nagodbenom vijeću tijekom trajanja postupka pred nagodbenim vijećem ali najkasnije na ročištu za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem se glasuje ako taj plan obuhvaća i način ispunjenja tražbine tog vjerovnika, a svakako prije objave početka glasovanja o planu financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem se glasuje.

(5) Vjerovnik koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka sudjeluje u postupku predstečajne nagodbe i glasovanju o planu financijskog restruktuiranju s pravom glasa koje se utvrđuje prema vrijednosti njegove utvrđene tražbine. Prije početka glasovanja, njegova tražbina naknadno će se rješenjem utvrditi ako nije utvrđena iz razloga naknadnog odricanja od prava na odvojeno namirenje.

(6) Razlučni vjerovnik može opozvati svoju izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje, jedino u slučaju ako je nakon davanja te izjave došlo do izmjene plana financijskog i operativnog restrukturiranja koja utječe na tražbinu tog vjerovnika. Opoziv izjave o odricanju prava na odvojeno namirenje može se dati najkasnije na ročištu za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja, a svakako prije objave početka glasovanja o planu financijskog i operativnog restrukturiranja. U tom slučaju, tražbina tog vjerovnika neće se uzimati kao utvrđena.«.

Članak 33.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.

(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.

(3) Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Tražbine za koje je dužnik koristio pravo na odbitak pretporeza smatraju se utvrđenim osim ako dužnik ne dokaže protivno.

(5) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.

(6) Tražbine razlučnih vjerovnika ne utvrđuju se ukoliko vjerovnik nije dostavio izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje i takve tražbine ne ulaze u tablicu ispitanih tražbina iz stavka 5. ovoga članka, niti u iznos prijavljenih tražbina sukladno stavku 7. ovoga članka, već za njih nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu. Takve tražbine mogu se naknadno utvrditi rješenjem, u slučaju da vjerovnik naknadno dostavi izjavu kojom se odriče od prava na odvojeno namirenje, sukladno odredbama ovog zakona.

(7) Na temelju tablice iz stavka 5. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.

(8) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako dužnik i svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama koji su prisutni na ročištu postignu suglasnost da se postupak nastavi.

(10) Dužnik obrazlaže prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja, ponudu vjerovnicima i nacrt predstečajne nagodbe te daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te daljnji podaci predani nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe u svemu odgovaraju stvarnom stanju.

(11) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.

(12) O prijedlozima dužnika predsjednik nagodbenog vijeća otvara raspravu u kojoj imaju pravo sudjelovati vjerovnici, dužnik, povjerenik predstečajne nagodbe te predsjednik i članovi nagodbenog vijeća. O prijedlozima vjerovnika iznesenim na ročištu, glede izmjena u predloženom planu financijskog i operativnog restrukturiranja te nacrtu predstečajne nagodbe izjašnjava se dužnik. Ako u pogledu prijedloga vjerovnika postoji suglasnost između dužnika i natpolovične većine na ročištu prisutnih vjerovnika s utvrđenim tražbinama, dužnik može zatražiti od nagodbenog vijeća dodatni rok za izradu izmjena i dopuna plana financijskog i operativnog restrukturiranja i nacrta predstečajne nagodbe.

(13) Ako se na ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja, nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:

1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,

2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(14) Žalba protiv rješenja iz stavka 12. ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.

(15) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 12. ovoga članka mora sadržavati naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti za ispunjenje dužnikovih obveza iz plana financijskog restrukturiranja prema svim vjerovnicima dužnika odnosno naznaku obveza i njihovu visinu, te vjerovnika kojemu ih dužnik duguje ako se jamstvo daje za pojedine obveze dužnika. Jamstvo dano u postupku predstečajne nagodbe proizvodi učinke u tom postupku i obvezuje jamca na sklapanje predstečajne nagodbe na strani dužnika u opsegu preuzetog jamstva ako do sklapanja predstečajne nagodbe dođe.«.

Članak 34.

U članku 62. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Nagodbeno vijeće sastavit će popis prisutnih vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju.

(6) Nagodbeno vijeće će o provedenom glasovanju sastaviti zapisnik koji potpisuju dužnik, predsjednik i članovi nagodbenog vijeća te zapisničar.«.

Stavci 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 35.

U članku 63. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri grupe od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici.

(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 36.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Ako plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora.

(3) Dužnik je dužan pisano se izjasniti nagodbenom vijeću o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja, u roku od osam dana od dana njegovog primitka.

(4) Ako je dužnik dao suglasnost, nagodbeno vijeće će plan financijskog restrukturiranja bez odgode objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.

(5) Dužnik će, ako nije suglasan s planom financijskog restrukturiranja predloženim od strane vjerovnika, u roku od osam dana, predložiti novi plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici ne dostave izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, ako dužnik nagodbenom vijeću predloži dostaviti izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora u određenom roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(7) Nagodbeno vijeće će izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja ponuđen od strane vjerovnika odnosno izmijenjeni ili novi plan restrukturiranja ponuđen od strane dužnika objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje.

(8) Ročišta za glasovanja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka održat će se u roku od petnaest dana od dana objave izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja.

(9) Ako je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka ili izmijenjeni plan restrukturiranja iz stavka 6. ovog članka, ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.«.

Članak 37.

U članku 65. točki 2. iza brojke: »17.« dodaju se riječi: »i članka 69.«.

U točki 4. iza riječi: »nagodbe« dodaju se riječi: »odnosno ako taj postupak ne bude proveden niti u produljenom roku od daljnjih najviše 90 dana, ako je savjetodavno vijeće odobrilo produljenje roka za dovršetak postupka,«.

U točki 5. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »100«.

Članak 38.

Iza članka 65. dodaje se naslov iznad članka i članak 65.a koji glasi:

»Prekid postupka predstečajne nagodbe

Članak 65.a

(1) Radnje stranaka u postupku koje imaju za cilj sklapanje predstečajne nagodbe protivne prisilnim propisima, javnom interesu ili pravima trećih nisu dopuštene.

(2) Nagodbeno vijeće će rješenjem prekinuti postupak predstečajne nagodbe na prijedlog nadležnog tijela koje vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava prema odredbama Glave VI. a Općeg poreznog zakona nad osobama iz članka 158.a Općeg poreznog zakona do okončanja postupka pred nadležnim tijelom.

(3) Za trajanja prekida postupka predstečajne nagodbe vjerovnici mogu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

(4) Ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka iz stavka 3. ovoga članka, nagodbeno vijeće obustavit će postupak predstečajne nagodbe po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

(5) Nagodbeno vijeće nastavit će postupak predstečajne nagodbe po primitku izvršnog rješenja donesenog u postupku utvrđivanja zlouporabe prava pred nadležnim tijelom.«.

Članak 39.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Dužnik je dužan u roku od petnaest dana od izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 11. ovoga Zakona podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

(2) Ako dužnik ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ili se pred sudom ne sklopi predstečajna nagodba, nagodbeno vijeće rješenjem će obustaviti postupak. Ako pred nadležnim sudom ne bude sklopljena predstečajna nagodba, sud će o tome bez odgode obavijestiti nadležno nagodbeno vijeće.

(3) Prijedlog predstečajne nagodbe sadrži sve elemente nacrta predstečajne nagodbe (članak 46.a ovoga Zakona), a treba biti sastavljen na način da se pravni položaj svakog vjerovnika i njegove utvrđene tražbine i način, rokovi i uvjeti namirenja tražbina uređuju tako, da sklopljena predstečajna nagodba, ima snagu i pravne učinke ovršne isprave temeljem koje vjerovnik može ostvariti tražbinu prema dužniku, te da svi vjerovnici zajedno ili svaki pojedinačno mogu ostvariti tražbine prema dužniku na činidbu ili propuštanje činidbe ako su te tražbine određene nagodbom kao jednostrana obveza dužnika prema svim vjerovnicima, te da dužnik može ostvariti oslobođenje od obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe. Konačni prijedlog predstečajne nagodbe u svim bitnim sastojcima mora odgovarati sadržaju plana financijskog i operativnog restrukturiranja, prihvaćenog pred nagodbenim vijećem i nacrtu predstečajne nagodbe iz članka 46.a ovoga Zakona.

(4) Nakon što preda prijedlog predstečajne nagodbe nadležnom sudu, dužnik će, uz potvrdu da je predao prijedlog sudu, zatražiti od nagodbenog vijeća da cijeli spis iz postupka vođenog pred Financijskom agencijom, dostavi nadležnom sudu kojemu je podnio prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće će cijeli spis dostaviti nadležnom sudu elektroničkim putem u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva dužnika i dokaza o podnesenom prijedlogu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom.

(5) Nakon što sud na temelju dostavljenih isprava utvrdi da su ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, sazvat će ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe.

(6) Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe mora se održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

(7) O ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe dužnik i svi vjerovnici obavješćuju se oglasom.

(8) Oglas se objavljuje isticanjem na oglasnoj ploči suda i objavom na web-stranici Financijske agencije, najkasnije osam dana prije dana održavanja ročišta.

(9) Sud će rješenjem odobriti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona, te ako utvrdi, da je sadržaj predložene nagodbe u skladu s općim pravilima o sudskoj nagodbi, te da je njezin sadržaj u bitnim sastojcima odgovarajući prihvaćenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.

(10) Sud će rješenjem odbaciti prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe, ako ne postoje uvjeti za donošenje rješenja iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Predstečajna nagodba je sklopljena kada je potpišu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona.

(12) Sud će rješenje iz stavka 10. ovoga članka i primjerak sklopljene i potpisane predstečajne nagodbe dostaviti Financijskoj agenciji koja će isto po primitku bez odgode objaviti na svojim web-

-stranicama.

(13) Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene.

(14) Predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.

(15) U postupku pred sudom na odgovarajući način se primjenjuju pravila izvanparničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudovima.«.

Članak 40.

U članku 67. stavku 1. točki 1. brojka: »1.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »2.000.000,00«.

U točki 2. brojka: »10« zamjenjuje se brojkom: »30«.

U stavku 2. točki 1. riječ: »izvještaj« zamjenjuje se riječju: »izvješće«.

Točka 6. mijenja se i glasi :

»6. ovjerene sporazume o prihvaćanju predloženog plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine čine natpolovičnu većinu ukupnog iznosa tražbina dužnikovih vjerovnika na dan sastavljanja financijskog izvještaja,«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. plan financijskog restrukturiranja.«

U stavku 3. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »100«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U skraćenom postupku tražbine se utvrđuju izvan ročišta pisanim putem. Rješenje kojim se utvrđuju tražbine objavit će se na web-stranici Financijske agencije, zajedno s tablicama tražbina koje čine sastavni dio rješenja. Rješenje o utvrđenju tražbina, nagodbeno vijeće će donijeti i objaviti najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu tražbina.«

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka zakazat će se ročište za glasovanje najkasnije za 21 dan od dana objave tog rješenja.

(6) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku predstečajne nagodbe, o izvješću i mišljenju revizora i odredba članka 48. stavka 3. ovoga Zakona. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe, u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 41.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona.

(2) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka dužnik smije plaćati obveze nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

(3) Tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do dana njezinog odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe.

(4) Mjenice i čekovi te drugi nalozi za plaćanje izdani prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ne naplaćuju se na teret računa dužnika za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, odnosno od donošenja i za vrijeme trajanja privremene mjere iz članka 49. ovoga Zakona, ali je dopušteno prezentiranje mjenica, s tim da će se na mjenici utvrditi datum (dan) prezentiranja i izdati potvrda da po mjenici nije plaćeno iz razloga što je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe.

(5) U skraćenom postupku, dužnik je nakon otvaranja pa do okončanja postupka predstečajne nagodbe dužan nagodbenom vijeću svakih 15 dana dostaviti točan i istinit popis plaćanja koja je obavljao u tom razdoblju. Dostavljeni popis mora sadržavati podatke o iznosima, vjerovnicima koji su plaćanje primili, datumu plaćanja te datumu nastanka obveze i vrsti obveze koja je plaćena. Ukoliko dužnik u propisanom roku, a niti nakon poziva nagodbenog vijeća ne dostavi traženi popis, smatrat će se da je obavljao plaćanja suprotno odredbama stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 42.

Naslov iznad članka 70. mijenja se i glasi: »Prekid postupaka«.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

(3) Prekinuti postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika, odnosno mogu se pokrenuti:

1. nakon sklopljene predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,

2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.

(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.

(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.

(6) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 5. ovoga članka nastaviti izvršavati.

(7) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 5. ovoga članka trajno arhivirati.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.«.

Članak 43.

U članku 71. stavku 3. riječ: »privilegirane« zamjenjuju se riječju: »prioritetne«.

Članak 44.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Za potrebe ovog postupka nedospjele tražbine vjerovnika prema dužniku prijavljuju se kao da su dospjele s danom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja.«.

Članak 45.

Iza članka 72. dodaje se naslov iznad članka i članak 72.a koji glase:

»Prava solidarnih dužnika, jamaca, osoba s pravom regresa i banaka garanata/izdavatelja akreditiva

Članak 72.a

(1) Solidarni dužnici, jamci dužnika, banke garanti/izdavatelji akreditiva te osobe koje imaju pravo regresa prema dužniku prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoje dospjele tražbine s osnova jamstva/solidarnog dužništva/garancija/akreditiva, odnosno regresnog zahtjeva.

(2) Solidarni dužnici, jamci dužnika, banke garanti/izdavatelji akreditiva prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoja nedospjele tražbine za koje će imati regresno pravo od dužnika u slučaju ispunjenja obveze. Te tražbine utvrđuju se ali će za iste dužnik u nacrtu predstečajnje nagodbe naznačiti da ih je i u kolikom iznosu dužan ispuniti samo u slučaju nastupa regresne obveze od strane dužnika.

(3) Pravo glasa nemaju oni solidarni dužnici, jamci i osobe koje imaju pravo regresa koji imaju pravni položaj povezanih osoba (članovi uprave društva dužnika, članovi društva dužnika ili dioničari s udjelom višim od 25% u temeljnom kapitalu dioničkog društva dužnika ili vladajuće društvo u odnosu na društvo dužnika ili ovisno društvo u odnosu na društvo dužnika).

(4) Utvrđene tražbine vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka ne uračunavaju se u ukupan iznos utvrđenih tražbina za potrebe glasovanja.«.

Članak 46.

U članku 77. riječi: »Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem iz članka 60. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 47.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pa do dana pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodbe, kamate ne teku.«.

Stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 48.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).

(2) Nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) U odnosu na tražbine vjerovnika utvrđene u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene predstečajnom nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu, na prijedlog dužnika podnesen nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe.

(4) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.

(5) Ovršne isprave razlučnih vjerovnika ne gube pravnu snagu glede namirenja na predmetu na kojem postoji razlučno pravo.

(6) Predstečajna nagodba nema za učinak novaciju tražbina vjerovnika prema dužniku, osim ako samom nagodbom nije drugačije određeno.«.

Članak 49.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »tražbinu« dodaju se riječi: »iz nagodbe«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 83. mijenja se i glasi: »Pobijanje predstečajne nagodbe«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »Upisi u sudski, obrtni i drugi odgovarajući registar«.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu, obrtnom registru, odnosno drugom odgovarajućem registru u koje je dužnik upisan rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.

(2) Sud pred kojim je predstečajna nagodba sklopljena dostavit će nadležnom registarskom tijelu iz stavka 1. ovoga članka rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

(3) Registarsko tijelo iz stavka 1. po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 52.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Poslovni događaji i poslovne transakcije koje su u vezi s računovodstvenim učinkom predstečajne nagodbe priznaju se i mjere, odnosno vrednuju sukladno računovodstvenim propisima.

(2) U slučaju kada u poreznom razdoblju u kojem je sklopljena predstečajna nagodba dužnik utvrdi dobit temeljem provedenog postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tako nastala dobit se ne može isplatiti već se mora iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala.

(3) Dužnik koji je temeljem stavka 2. ovoga članka povećao rezerve obvezan je iste zadržati do isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

(4) Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja utvrđuju se kao porezno priznati rashod u iznosu otpisa potraživanja prema nagodbi odobrenoj u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 53.

Iza članka 86. dodaje se glava III.a i naziv glave te članci 86.a, 86.b, 86.c, 86.d i 86.e koji glase:

»GLAVA III.a FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

Članak 86.a

(1) Financijski nadzor u smislu ovoga Zakona je inspekcijski nadzor zakonitosti financijsko-materijalnog poslovanja, a provodi se kod:

1. trgovačkih društava čiji je većinski član Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava (dalje u tekstu: subjekti nadzora),

2. trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa (dalje u tekstu: subjekti nadzora)

3. pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: subjekti nadzora)

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike.

(3) Financijski nadzor obuhvaća nadzor financijske, računovodstvene i ostale poslovne dokumentacije u skladu s predmetom financijskog nadzora subjekata nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Financijski nadzor poslovanja subjekata nadzora iz stavka 1. ovoga članka obavlja se izravnim nadzorom, odnosno analizom njihove financijsko-računovodstvene dokumentacije.

(5) Na postupak financijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(6) Odgovorna osoba u subjektima nadzora iz stavka 1. ovoga članka ili od nje ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u postupku nadzora i na zahtjev inspektora nadzora dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju.

(7) Odgovorna osoba u subjektima nadzora iz stavka 1. ovoga članka dužna je omogućiti nesmetano obavljanje nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada.

Članak 86.b.

Subjekti nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona dužni su:

1. poduzimati propisane mjere radi potpune i pravodobne naplate prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti.

2. osigurati zakonito, racionalno i ekonomično korištenje naplaćenih prihoda od obavljanja svoje djelatnosti,

3. raspolagati i upravljati svojom imovinom te novčanim sredstvima pažnjom dobrog gospodarstvenika.

4. uplatiti ostvarenu dobit ili dio dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisom, odlukom ili drugim aktom.

Obavljanje nadzora

Čanak 86.c

(1) Financijski nadzor poslovanja subjekata nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

(2) Nadzor nad rokovima ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava u smislu ovoga Zakona, te pokretanja i provedbe postupka predstečajne nagodbe obavlja Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.

(3) Ovlaštene osobe za obavljanje nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su inspektori financijskog nadzora.

(4) Inspektori financijskog nadzora imaju službene iskaznice i službene značke koje izdaje ministar financija.

Članak 86.d.

(1) Postupak nadzora iz članka 86.c stavaka 1. i 2. ovoga Zakona započinje uručenjem naloga odgovornoj osobi subjekta nadzora ili od nje ovlaštenoj osobi.

(2) Nalog iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta,

2. ime i prezime, odnosno naziv subjekta nadzora iz stavka 1. ovoga članka,

3. predmet nadzora,

4. razdoblje koje će biti obuhvaćeno nadzorom,

5. datum početka nadzora,

6. ime i prezime ovlaštenih službenika za provođenje nadzora,

7. potpis ovlaštene osobe.

(3) Protiv naloga iz stavka 2. ovoga članka prigovor nije dopušten.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupak nadzora može započeti i bez uručenja naloga ako:

1. odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka očigledno izbjegava uručenje naloga,

2. postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano.

Zapisnik o obavljenom nadzoru

Članak 86.e

(1) O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik koji sadržava: naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta, ime i prezime odnosno naziv subjekta nadzora, pravni i činjenični temelj, mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora, imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele, razdoblje obuhvaćeno nadzorom, opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti.

(2) Na zapisnik o nadzoru odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona ima pravo podnijeti prigovor u roku od petnaest dana, računajući od dana primitka zapisnika.

(3) Inspektor koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora dostaviti pisani odgovor odgovornoj osobi subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Prigovor na zapisnik i odgovor na prigovor sastavni su dijelovi zapisnika o obavljenom nadzoru.«.

Članak 54.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena osoba Ministarstva financija koja je u postupku nadzora utvrdila radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja i podnosi ga nadležnom područnom uredu Porezne uprave.

(2) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi nadležni područni ured Porezne uprave.

(3) O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku rješava Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(4) Prekršajni postupak iz ovoga Zakona ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od počinjenja prekršaja.

(5) Na pravila vođenja prekršajnog postupka, žalbeni postupak i izvanredne pravne lijekove primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

(6) Glede prisilne naplate pravomoćno izrečene novčane kazne u prekršajnom postupku primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.«.

Članak 55.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:

1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. postupa protivno odredbama članka 17. i članka 69. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,

3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje nagodbenom vijeću, povjereniku i vjerovnicima,

4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to dužan prema odredbama ovoga Zakona,

5. ne podnese nadležnom trgovačkom sudu konačni prijedlog predstečajne nagodbe u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 11. ovoga Zakona,

6. kao vjerovnik, ne pristupi ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatio je plan financijskog restrukturiranja.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe poduzetnika.

(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osobe koje postupe protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona odnosno ako osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora kao i radnici na zahtjev nagodbenog vijeća ne pruže sve potrebne podatke.«.

Članak 56.

Iza članka 88. dodaju se članci 88.a i 88.b koji glase:

»Članak 88.a

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba javnog prava koja ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba kod osobe javnog prava.

Članak 88.b

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekt nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. ne poduzima propisane mjere radi potpune i pravodobne naplate prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti (članak 86.b stavak 1. točka 1.),

2. ako naplaćene prihode od obavljanja svoje djelatnosti ne koristi zakonito, racionalno i ekonomično (članak 86.b stavak 1. točka 2.),

3. ako racionalno ne raspolaže i upravlja svojom pokretnom i nepokretnom imovinom te novčanim sredstvima, rukovodeći se pritom pažnjom dobrog gospodara (članak 86.b stavak 1. točka 3.),

4. ako ne uplati ostvarenu dobit ili dio dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisom, odlukom ili drugim aktom (članak 86.b stavka 1. točka 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavak 1. ovoga Zakona:

1. ako odbije sudjelovati u postupku financijskog nadzora ili odbije postupiti po zahtjevu inspektora kojim se traži na uvid dokumentacija, sukladno članku 86.a stavku 6. ovoga zakona,

2. ako onemogući nesmetano obavljanje financijskog nadzora ili ne osigura potrebne uvjete za obavljanje financijskog nadzora, sukladno članku 86.a stavku 7. ovoga Zakona.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 57.

Postupci predstečajne nagodbe otvoreni prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je bio na snazi na dan njihova otvaranja.

Članak 58.

Odredbe članaka 14., 19., 25., 30., 32., 33., 37., 38., 40., 44. i 46. ovoga Zakona primjenjuju se na postupke koji su u tijeku, osim ako su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona započete radnje na koje se odnose.

Članak 59.

Ovaj Zakon se ne primjenjuje na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja ovoga Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana.

Članak 60.

Izjave o odricanju od prava na odvojeno namirenje razlučnih vjerovnika dane u postupcima predstečajne nagodbe koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se, za potrebe ovoga Zakona, samo izjavama o odricanju od pokretanja i vođenja postupka prisilne naplate za vrijeme trajanja tih postupka predstečajne nagodbe i za vrijeme urednog izvršavanja sklopljene predstečajne nagodbe. Navedene izjave o odricanju ne znače odricanje od upisanog založnog prava ili druge vrste razlučnog prava niti se one smatraju brisovnim očitovanjima. U slučaju da u tim postupcima ne dođe do sklapanja predstečajne nagodbe odnosno u slučaju neurednog izvršavanja obveza preuzetih sklopljenom predstečajnom nagodbom, razlučni vjerovnici koji su se u tim postupcima odrekli prava na odvojeno namirenje, imaju pravo namiriti svoje tražbine iz predmeta razlučnog prava neovisno o danoj izjavi o odricanju od prava na odvojeno namirenje.

Članak 61.

Iznimno od odredbi ovoga Zakona:

1. ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe,

2. dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe,

3. u slučaju iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nagodbeno vijeće dužno je donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,

4. odredbe članka 38. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupke u tijeku.

Članak 62.

Ovlašćuje se ministar financija da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Pravilnikom propiše izgled službene iskaznice i službene značke inspektora financijskog nadzora, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama i službenim značkama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 144/12.).

Članak 64.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/153

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

81 29.06.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 81 29.06.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 81 29.06.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi