Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

NN 81/2013 (29.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

HRVATSKI SABOR

1706

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/185

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13. i 32/13.), u članku 12. stavku 6. kosa crta i riječi: »nadležni izlazni carinski ured« brišu se.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječi: »potvrdu o izuzeću« zamjenjuju se riječima: »potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 2. točki 1. iza riječi: »tih proizvoda,« dodaju se riječi: »a koja se smatra trošarinskim obveznikom u smislu stavka 1. ovoga članka,«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. točki 5. iza riječi: »osim« dodaju se riječi: »ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, u treću državu ili treći teritorij te«.

Iza stavka 8. dodaju se novi stavak 9. i stavci 10., 11., 12., 13., 14. i 15. koji glase:

»(9) Obveza obračunavanja trošarine nastaje za trošarinskog obveznika iz članka 21. stavka 1. i stavka 2. točke 1. ovoga Zakona kada se u skladu sa člankom 75. stavcima 6. i 8. ovoga Zakona poveća visina trošarine na cigarete, odnosno poveća maloprodajna cijena cigareta iz članka 77. ovoga Zakona, i to na sve cigarete koje su puštene u potrošnju, a nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

(10) Osobe iz stavka 9. ovoga članka obvezne su popisati zalihe cigareta na dan objave povećanja visine trošarine na cigarete i/ili dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta i o tome sastaviti zapisnik po svakoj marki cigareta, maloprodajnoj cijeni i količini, obračunati razliku trošarine na utvrđene zalihe te istu platiti u roku od 30 dana od dana popisa. Zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta dostavlja se nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 8 dana od dana popisa.

(11) Trošarinski obveznik iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona dužan je ispuniti obveze iz stavaka 9. i 10. ovoga članka u odnosu na cigarete koje se nalaze na zalihama:

1. izvan prostora trošarinskog skladišta,

2. u skladištima ili drugim prostorima ovlaštenih distributera za veleprodaju cigareta s kojima imaju zaključene ugovore o distribuciji,

3. u skladištima ili drugim prostorima osoba s kojima su vlasnički i/ili upravljački izravno povezani.

(12) Kada se primjenjuju stavci 9. i 10. ovoga članka, na trošarinskog obveznika iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe glave II. i III., VI. do XI., XIII., XVI. i XVIII. ovoga Zakona.

(13) U ime i za račun trošarinskog obveznika iz stavka 12. ovoga članka obveze iz stavaka 9. i 10. ovoga članka može ispuniti i trošarinski obveznik iz stavka 11. ovoga članka.

(14) Trošarinski obveznici iz stavka 9. ovoga članka dužni su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona popisati zalihe cigareta koje su puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, a na koje nije obračunata trošarina sukladno važećim visinama na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i/ili na koje nije obračunata trošarina prema zadnje prijavljenoj maloprodajnoj cijeni.

(15) Osobe iz stavka 14. ovoga članka dužne su sastaviti zapisnik po svakoj marki cigareta, količini i zadnje prijavljenoj maloprodajnoj cijeni cigareta za koju se vrši obračun razlike trošarine, obračunati razliku trošarine na utvrđene zalihe te istu platiti u roku od 30 dana od dana popisa. Zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta dostavlja se nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 8 dana od dana popisa.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 16.

Članak 5.

U članku 30. stavku 1. točki 1. iza riječi: »plovidbe« dodaje se riječ: »morem«.

U točki 2. iza riječi: »carinskih« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno trošarinskih«.

Članak 6.

U članku 48. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe nadzora prodaje trošarinskih proizvoda na tržnicama te prodaje alkohola i alkoholnih pića na mjestima prigodne prodaje.«.

Članak 7.

U članku 64. stavku 1. iza riječi: »vinu« stavlja se zarez.

U podstavku 2. riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Europske unije«.

U podstavku 3. riječi: »zračnim lukama i« brišu se.

Članak 8.

U članku 67. stavku 3. iza riječi: »glave III.« dodaju se riječi: »u odnosu na kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine«.

Članak 9.

U članku 75. stavku 3. iza riječi: »Zakona« stavlja se točka, a riječi: »i naznačena na duhanskoj markici Ministarstva financija na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.« brišu se.

Članak 10.

U članku 76. stavku 2. brojka: »351,00« zamjenjuje se brojkom: »450,00«.

U stavku 3. brojka: »296,00« zamjenjuje se brojkom: »380,00«.

Članak 11.

U članku 77. stavku 2. riječi: »i nositelj je prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, osim ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta koji vrše prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, moraju prijaviti maloprodajnu cijenu za svaki pojedini proizvod Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju, odnosno 2 dana kada se prijavljuje povećanje maloprodajne cijene na cigarete od dana stupanja na snagu Uredbe iz članka 75. stavka 6. i 8. Zakona kojom se povećava visina trošarine na cigarete.«.

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječi: »nižim ili« brišu se.

Članak 12.

U članku 78. stavku 1. iza riječi: »oporezivanja« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »markice« stavlja se točka, a riječi: »i maloprodajnu cijenu« brišu se.

U stavku 2. riječi: »zračnim lukama i« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »oporezivanja« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »markice« stavlja se točka, a riječi: »i maloprodajnu cijenu« brišu se.

U stavku 5. iza riječi: »oporezivanja« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »markice« stavlja se točka, a riječi: »i maloprodajnu cijenu« brišu se.

U stavku 6. iza riječi: »oporezivanja« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »markice« stavlja se točka, a riječi: »i maloprodajnu cijenu« brišu se.

Članak 13.

U članku 79. stavku 1. iza riječi: »prerađevina« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u izdvojenim prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, u treću državu ili treći teritorij,«.

Članak 14.

U članku 84. stavku 3. točki 6. riječi: »Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00« zamjenjuju se riječima: »Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 2711 29 00«.

Članak 15.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona glede nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te izvješćivanja primjenjuju se samo na sljedeće energente iz članka 83. stavka 2. točaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona i iz Provedbene Odluke Komisije br. 2012/209/EZ od 20. travnja 2012. o primjeni odredaba o kontroli i kretanju iz Direktive Vijeća 2008/118/EZ na određene aditive, sukladno članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 2003/96/EZ (SL L 110, 24. 4. 2012., str. 41.):

1. obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50,

2. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 do 2710 19 69,

3. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29 ako su u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju,

4. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2711, osim KN 2711 11, 2711 21 i 2711 29,

5. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2901 10,

6. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44,

7. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00.

(2) U smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka komercijalni prijevoz u rasutom stanju podrazumijeva nezapakirani proizvod koji se prevozi u kontejnerima kao sastavnom dijelu prijevoznog sredstva (kamion cisterna, vagon cisterna ili tanker) ili u ISO spremnicima, uključujući i nezapakirane proizvode koji se prevoze u drugim kontejnerima zapremine veće od 210 litara.

(3) Odredbe ovoga Zakona glede nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te izvješćivanja primjenjuju se i na sve energente iz članka 83. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Za energente iz stavka 1. ovoga članka koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje trošarinski obveznici ne podnose mjesečno izvješće iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona.

(5) Ako se prilikom provedbe nadzora ili na drugi način utvrdi povreda ovoga Zakona i izbjegavanje plaćanja trošarine u vezi s energentima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka, ali su namijenjeni i ponuđeni kao gorivo za grijanje, odnosno kao pogonsko gorivo, Carinska uprava će o tome obavijestiti Europsku komisiju te će se, po potrebi i temeljem odluke Europske komisije, propisom iz članka 115. ovoga Zakona proširiti popis energenata iz stavka 1. ovoga članka i/ili u suglasnosti s drugim državama članicama poduzeti druge mjere radi osiguranja zakonitog postupanja s energentima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 96. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Neovisno o ostalim odredbama ovoga Zakona, trošarinskim obveznikom za prirodni plin iz tarifne oznake KN 2711 11, 2711 21 i plinove iz tarifne oznake KN 2711 29 (u daljnjem tekstu: prirodni plin) smatra se:

1. opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj,

2. opskrbljivač kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju,

3. proizvođač plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju.«.

Članak 17.

U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine odvija bez elektroničkog trošarinskog dokumenta u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (članak 11. stavak 1.),

2. ako se kretanje trošarinskih proizvoda iz članka 8. točke 2. ovoga Zakona ne odvija uz papirnati prateći trošarinski dokument (članak 11. stavak 2.),

3. ako zlorabi pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona,

4. ako kao pošiljatelj ne ispostavi PPTD ili ga ne ispostavi na propisanom obrascu u sva tri primjerka (članak 19. stavak 2.),

5. ako kao pošiljatelj, odnosno kao druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u državi članici odredišta ne osigura da nadležno tijelo države članice bude obaviješteno o namjeravanoj isporuci ili ako ne osigura plaćanje trošarine ili ne plati trošarinu u skladu s uvjetima u državi članici odredišta, ili ako ne omogući nadležnom tijelu odredišne države članice provjeru stvarne isporuke trošarinskih proizvoda primatelju ili da je trošarina stvarno plaćena (članak 19. stavak 3.),

6. ako pošiljku ne prati trošarinski dokument koji pošiljatelj izdaje u skladu s važećim zakonodavstvom države članice otpreme (članak 19. stavak 5.),

7. ako kao primatelj, odnosno kao druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici Hrvatskoj pisanim putem ne obavijesti nadležni carinski ured o namjeravanom primitku ili ne dostavi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice, ili ako ne omogući carinskom uredu provjeru primitka trošarinskih proizvoda i uvid da je trošarina stvarno plaćena (članak 19. stavak 6.),

8. ako kao primatelj u Republici Hrvatskoj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom dokumenta iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona ili ako ga ne vrati pošiljatelju najkasnije 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je primio pošiljku iz druge države članice, ili ako dokument ne dostavi nadležnom carinskom uredu na ovjeru prije nego što njegov ovjereni primjerak vrati pošiljatelju (članak 19. stavak 7.),

9. ako kao pošiljatelj ne ispostavi PPTD kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremaju iz jednog mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice, ili ako se pošiljka ne kreće prema odgovarajućem planu puta (članak 19. stavak 8.),

10. ako kao pošiljatelj, prije nego što pošalje trošarinske proizvode, ne najavi isporuku trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu u mjestu otpreme (članak 19. stavak 8. podstavak 1.),

11. ako kao primatelj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom trećeg primjerka PPTD-a ili ako taj primjerak ne vrati pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka proizvoda ili ako o tome ne obavijesti carinski ured u mjestu odredišta (članak 19. stavak 8. podstavak 2.),

12. ako kao pošiljatelj ili primatelj ne omogući nadležnom carinskom uredu provjeru je li primatelj zaista primio trošarinske proizvode (članak 19. stavak 8. podstavak 3.),

13. ako kao prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u smislu članka 20. stavka 1. ovoga Zakona u drugu državu članicu prije otpreme trošarinskih proizvoda ne prijavi otpremu nadležnom carinskom uredu (članak 20. stavak 2. točka 1.),

14. ako ne dostavi dokaz iz kojeg je vidljivo da je osigurano plaćanje trošarine i da su ispunjeni propisani uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta (članak 20. stavak 2. točka 1.),

15. ako ne vodi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda (članak 20. stavak 2. točka 2.),

16. ako kao prodavatelj ili njegov porezni zastupnik ne ispuni obveze iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona (članak 20. stavak 3.),

17. koja nezakonito proizvede, prima, otprema, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže ili koja sudjeluje u tim radnjama (članak 21. stavak 2. točka 3.),

18. ako kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobila odobrenje (članak 21. stavak 2. točka 6.),

19. ako na dan objave povećanja visine trošarine na cigarete i/ili dan prije početka važenja prijavljene veće maloprodajne cijene cigareta ne popiše zalihe cigareta i o tome ne sastavi zapisnik i ne dostavi ga u propisanom roku (članak 22. stavci 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15.),

20. ako ne obračuna razliku trošarine na utvrđene zalihe i istu ne plati u propisanom roku (članak 22. stavci 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15.),

21. ako kao trošarinski obveznik ne obračuna ili ne plati trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine (članak 26. stavak 1.),

22. ako ne podnese ili u roku ne podnese ili podnese netočni dnevni obračun trošarine, odnosno netočno mjesečno izvješće, ili ako ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 26. stavci 2., 3. i 5.),

23. ako kao trošarinski obveznik ne iskaže podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunatoj trošarini u mjesečnom izvješću, ili ako to izvješće ne dostavi carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, ili ako kao registrirani primatelj iz članka 41. ovoga Zakona ne podnese mjesečno izvješće za mjesec u kojem je ostvario unos (članak 26. stavci 6. i 7.),

24. ako obračunatu trošarinu ne plati u roku od 30 dana nakon isteka roka određenog u članku 26. stavku 9. ovoga Zakona,

25. ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne dostavi dnevni obračun trošarine ili mjesečno izvješće ili ne plati trošarinu u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja (članak 26. stavak 10.),

26. ako kao oslobođeni korisnik trošarinu ne plati u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja (članak 26. stavak 11.),

27. ako trošarinu ne plati u roku od 30 dana od završetka postupka stečaja, likvidacije ili spajanja gospodarskih subjekata, odnosno otpreme vjerovniku (članak 26. stavak 12.),

28. ako otuđi trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu ili bez plaćanja trošarine (članak 29. stavak 7.),

29. ako primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, izvođenje drugih radnji ili otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine obavlja izvan trošarinskog skladišta za koje je nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (članak 31. stavak 1.),

30. ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili za trošarinsko skladište prenese na drugu osobu (članak 32. stavak 1.),

31. ako ne ispunjava obveze određene u članku 33. ovoga Zakona,

32. ako kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda prenese odobrenje iz članka 36. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 37. stavak 2.),

33. ako kao oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda ne ispunjava obveze propisane u članku 38. ovoga Zakona,

34. ako kao registrirani primatelj prenese odobrenje iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 40. stavak 3.),

35. ako kao registrirani primatelj ne ispunjava obveze određene u članku 40. stavku 4. ovoga Zakona,

36. ako kao registrirani primatelj ne ispunjava obveze određene u članku 41. stavku 5. ovoga Zakona,

37. ako kao registrirani pošiljatelj prima ili skladišti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 42. stavak 1.),

38. ako kao registrirani pošiljatelj prenese odobrenje iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 42. stavak 3.),

39. ako kao registrirani pošiljatelj ne ispuni obveze određene u članku 42. stavku 4. ovoga Zakona,

40. ako kao porezni zastupnik za prodaju na daljinu prenese odobrenje iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona na drugu osobu ili ako ne obavi neku od dužnosti iz članka 43. stavka 4. ovoga Zakona,

41. ako kao pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona ili ako nadležnom carinskom uredu ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu (članak 44. stavci 1. i 2., članak 67. stavak 2. i članak 68. stavak 4.),

42. ako prodaje trošarinske proizvode na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (članak 48.),

43. ako ne onesposobi denaturirani alkohol u procesu proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljivi alkohol te ako se alkohol ne denaturira u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola i s opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima i na propisani način (članak 63. stavci 1., 2. i 4.),

44. ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač denaturiranog alkohola ne vodi evidenciju o denaturiranju ili u nju ne upiše podatke o količinama ili ne vodi evidenciju kupaca (članak 63. stavak 3.),

45. ako trošarinski proizvodi navedeni u članku 64. stavku 1. ovoga Zakona nisu označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije (članak 64. stavak 1.),

46. ako alkohol i alkoholna pića ne stavlja u promet na propisani način te ako posebnu markicu ne nalijepi preko čepa na boci tako da se markica pri otvaranju ošteti (članak 64. stavci 3., 5., 6. i 11.),

47. ako neovlašteno izrađuje markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona i markice za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje ili ako ih neovlašteno stavlja u promet ili ako ih namjerno oštećuje (članak 64. stavci 8. i 9.),

48. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona prodaje jako alkoholno piće (članak 68. stavak 2.),

49. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića na proizvedenu količinu alkoholnog pića ne obračuna ili ne plati trošarinu u iznosu propisanom u članku 68. stavku 5. ovoga Zakona ili ako ne obračuna ili ne plati trošarinu određenu u članku 60. stavku 6. ovoga Zakona na proizvedenu količinu veću od određene u članku 68. stavku 1. ovoga Zakona (članak 68. stavci 5. i 6.),

50. ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića skine pečat s kotla (članak 68. stavak 10.),

51. ako kao proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ovoga Zakona netočno obračuna ili ne plati trošarinu u propisanom roku,

52. ako kao proizvođač izvan sustava odgode iz članka 69. ovoga Zakona ne vodi ili vodi netočno evidencije iz članka 47. ovoga Zakona, odnosno ako na drugi način zlorabi svoj status proizvođača iz članka 69. ovoga Zakona,

53. ako ne postupi u skladu s člankom 77. stavkom 4. ovoga Zakona,

54. ako prodaje duhanske prerađevine po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih (članak 77. stavak 5.),

55. ako duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske nije označila duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 1.),

56. ako duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona nije označila duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznaku »EU«, odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 2.),

57. ako kao trošarinski obveznik koji otprema duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine nadležnom carinskom uredu ne dokaže da država uvoznica ili druga država članica zahtijeva da duhanske prerađevine moraju biti označene određenom oznakom, odnosno da smiju ili moraju biti bez oznake (članak 78. stavak 3.),

58. ako u trenutku puštanja uvezenih duhanskih prerađevina u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske ne označi duhanske prerađevine duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 4.),

59. ako duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 5. ovoga Zakona ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 5.),

60. ako duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 6. ovoga Zakona nisu u trenutku unosa na teritorij Republike Hrvatske označene duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 6.),

61. ako duhansku markicu iz članka 78. stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona nije nalijepila na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić ili duhanska markica nije vidljiva ili se pri otvaranju ne može prekinuti (članak 78. stavak 9.),

62. ako zlorabi mogućnost lijepljenja markica iz članka 78. stavka 10. ovoga Zakona u trošarinskom skladištu ili ako duhanska markica nije vidljiva ili ako se zalijepljena markica pri otvaranju ne može prekinuti (članak 78. stavak 10.),

63. ako pušta u potrošnju ili potiče ili pomaže puštanje u potrošnju, kupnju ili posjedovanje duhanskih prerađevina koje nisu označene duhanskim markicama (članak 78. stavak 11.),

64. ako prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine na duhanske prerađevine (članak 79. stavak 2.),

65. ako neovlašteno izrađuje markice iz članka 78. ovoga Zakona i markice za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija, ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje, ili ako ih neovlašteno stavlja u promet, ili ako ih namjerno oštećuje (članak 79. stavci 4. i 5.),

66. ako kao trošarinski obveznik plaćanja trošarine na duhanske prerađevine koji duhanske prerađevine pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske ne dostavi Carinskoj upravi dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje, od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj ili od dana primitka iz druge države članice Europske unije (članak 79. stavak 6.),

67. ako kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta Carinskoj upravi ne dostavi zahtjev za preuzimanje duhanskih markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima u trošarinsko skladište ili ako dnevni utrošak markica ne podnese sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica (članak 79. stavak 7.),

68. ako kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u slučaju iz članka 78. stavka 7. ovoga Zakona ne dostavi Carinskoj upravi evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina sljedećeg radnog dana od dana unosa, odnosno otpreme (članak 79. stavak 8.),

69. ako ne obavlja promet duhanskim prerađevinama samo u pakiranjima za prodaju na malo sukladno posebnim propisima (članak 80. stavak 1.),

70. ako na pakiranjima za prodaju na malo duhanskih prerađevina nije navela obvezne oznake sukladno posebnim propisima ili je upakiranim duhanskim prerađevinama dodala predmete koji nisu duhanske prerađevine, ili ako nije nalijepila duhansku markicu Ministarstva financija Republike Hrvatske u skladu s člankom 78. ovoga Zakona (članak 80. stavak 2.),

71. ako ne plaća trošarinu na proizvode koji se koriste za pogon, odnosno za grijanje prema njihovoj namjeni korištenja i u iznosima za jednakovrijedno gorivo (članak 84. stavci 4., 5., 6., 7. i 8.),

72. ako skine plombu sa zakonitih mjerila bez nazočnosti ovlaštenog službenika (članak 86. stavak 2.),

73. ako plinska ulja prije isporuke iz trošarinskog skladišta ne označi propisanim indikatorom ili ih ne oboji propisanom bojom (članak 87. stavak 1.),

74. ako uveze plinska ulja koja nisu označena na propisani način ili ih uveze bez priložene potvrde inozemnog dobavljača iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona,

75. ako označena plinska ulja ne skladišti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje (članak 87. stavak 3.),

76. ako označavanje plinskih ulja ne obavlja u trošarinskom skladištu u kojemu je odobreno označavanje plinskog ulja (članak 87. stavak 4.),

77. ako označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno plinsko ulje za namjenu grijanja (članak 88. stavak 2.),

78. ako kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona za pogon motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja (članak 88. stavak 2. i članak 90. stavci 1., 2., 5., 6. i 9.),

79. ako kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona za pogon motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja, a nije korisnik prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona (članak 88. stavci 1., 2. i 3., članak 90. stavci 1., 2., 4., 5., 6. i 9., članak 92. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i članak 101. stavak 1.),

80. ako označenim plinskim uljima odstrani sredstva za označavanje, smanji njihove koncentracije ili dodaje supstancije, koje onemogućuju utvrđivanje propisane označenosti (članak 88. stavak 4.),

81. ako označena plinska ulja za grijanje ne prodaje ili ne stavlja u promet iz posebno utvrđenih skladišta koja je prijavila nadležnom carinskom uredu ili ih prodaje izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva (članak 89. stavci 1. i 2.),

82. ako kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prodaju označenog plinskog ulja ne obavlja uz karticu goriva (članak 89. stavak 4.),

83. ako kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prije prodaje ne izvijesti korisnika o raspoloživoj količini plinskog ulja ili ako prodaju označenog plinskog ulja ne izvrši izravnim utakanjem (članak 89. stavak 4.),

84. ako nezakonito koristi ili raspolaže energentima na koje je visina trošarine snižena ili energentima za koje nije plaćena trošarina ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine ili ih kupuje, prevozi, prerađuje, posjeduje, drži ili prodaje suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 90. stavak 2.),

85. ako plinsko ulje za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne koristi na propisani način (članak 92. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6.),

86. ako je pravo na korištenje označenih plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona stekla netočnim ili nepotpunim prikazivanjem činjenica u postupku stjecanja statusa korisnika prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona primjenom posebnih propisa (članak 92. stavak 7.),

87. ako kao prodavatelj ili korisnik plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona zlouporabi sustav kartice goriva (članak 92. stavci 1., 2., 3., 4. i 5.),

88. ako nije ispunila uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz centralne baze podataka o korisnicima iz članka 92. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ili ako prodaju vrši bez predočenja kartice goriva (članak 92. stavak 6.),

89. ako ne obračuna ili ne plati trošarinu na električnu energiju na način i u roku određenom u članku 95. ovoga Zakona,

90. ako ne obračuna ili ne plati trošarinu na prirodni plin na način i u roku određenom u članku 97. ovoga Zakona,

91. ako ne obračuna ili ne plati trošarinu na kruta goriva na način i u roku određenom u članku 99. ovoga Zakona,

92. ako kao trošarinski obveznik plinsko ulje ne označi ili ne oboji na propisani način (članak 112. stavak 1.).«.

U stavku 2. točki 11. riječi: »potvrdu o izuzeću« zamjenjuju se riječima: »potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine«.

U točki 33. iza riječi: »prodanim količinama označenih plinskih ulja« dodaju se riječi: »za grijanje«.

U stavku 3. točki 1. riječ: »pisanog« zamjenjuje se riječju: »papirnatog«.

Članak 18.

U članku 103. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj ako ostvari oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 29. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona (članak 29. stavak 4.).«.

U stavku 3. brojka: »41.« zamjenjuje se brojkom: »42.«.

Članak 19.

U članku 104. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 1., 2., 9., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20., 29., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 60., 61., 63., 66., 67., 68., 69., 70., 73., 74., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. i 92. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 2. točki 25., 26., 28., 29., 30., 32., 33. i 36. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 3. točki 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona te za prekršaj iz članka 103. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu trošarinski proizvodi će se oduzeti.

(2) Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 78., 79., 84. i 85. ovoga Zakona učinjen ponovo u roku tri godine, uz novčanu kaznu oduzet će se motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor u kojem je učinjeno takvo djelo.«.

Članak 20.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 1., 2., 9., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20., 29., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 60., 61., 63., 66., 67., 68., 69., 70., 73., 74., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91. i 92. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 2. točaka 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 3. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona te za prekršaj iz članka 103. stavka 3. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do godinu dana.«.

Članak 21.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Osim oduzimanja predmeta iz članka 104. ovoga Zakona i zaštitne mjere iz članka 105. ovoga Zakona pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će se imovinska korist ostvarena počinjenim prekršajem.«.

Članak 22.

U članku 115. riječi: »članka 22. stavka 9.« zamjenjuju se riječima: »članka 22. stavka 16.«, iza riječi: »članka 46. stavka 2.,« dodaju se riječi: »članka 48. stavka 4., a iza riječi: »članka 84. stavka 14.,« dodaju se riječi: »članka 85. stavka 5.,«.

Članak 23.

U članku 118. iza riječi: »članka 75. stavaka 6. i 8.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »članka 76. stavka 4. i članka 84. stavka 13.«.

Članak 24.

Cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija sukladno članku 65. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12.) mogu se nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske najkasnije do 1. studenoga 2013. i mogu se prodavati po maloprodajnim cijenama višim od maloprodajnih cijena naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija.

Članak 25.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/139

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.