Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima

NN 81/2013 (29.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima

HRVATSKI SABOR

1707

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/186

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o medijima (»Narodne novine«, br. 59/04. i 84/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).«.

Članak 2.

Članak 10. briše se.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Novinski nakladnik može se u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati u sudski ili drugi odgovarajući registar kao pravna ili fizička osoba ako uz uvjete propisane zakonom ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može trajno obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj ako se upiše u sudski ili drugi odgovarajući registar i ima uredništvo u Republici Hrvatskoj.

(3) Novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.«.

Članak 4.

U članku 59. stavku 1. iza riječi: »kaznom« dodaju se riječi: »u iznosu od 100.000,00«, a riječi: »ili fizička« brišu se.

U točki 1. iza riječi: »registar,« dodaju se riječi: »sukladno članku 11. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,«.

U točki 2. iza riječi: »članku 14.« dodaju se riječi: »stavku 2.«.

U točki 3. iza riječi: »članka 19.« dodaju se riječi: »stavaka 1. i 2.«.

U točki 4. iza riječi: »članka 20.« dodaju se riječi: »stavaka 1., 3., 4., 5., 7. i 8.«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. izda dionice koje ne glase na ime suprotno članku 31. ovoga Zakona,«.

U točki 10. iza riječi: »članka 36.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. stječe dionice ili udjele u nakladniku općeinformativnog dnevnika, odnosno tjednika suprotno članku 37. stavku 2. ovoga Zakona,«.

U stavku 2. iza riječi: »kaznom« dodaju se riječi: »u iznosu od 10.000,00«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnik i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(4) Ako prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.«.

Članak 5.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. novinski nakladnik koji na svakome primjerku novina ili druge tiskovine ne otisne impresum, sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona,

2. nakladnik koji s osobom od koje naručuje novinarski prilog ne zaključi ugovor sukladno članku 26. stavku 5. ovoga Zakona,

3. nakladnik koji novinaru otkaže ugovor o radu, umanji plaću, odnosno ugovorenu naknadu ili izmijeni položaj u uredništvu suprotno članku 27. stavku 2. i članku 28. stavku 2. ovoga Zakona,

4. koja organizira distribuciju tiska putem kolportera suprotno članku 38. stavku 3. ovoga Zakona,

5. koja javno izlaže i oglašava tiskovine pornografskog sadržaja suprotno članku 39. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

6. nakladnik koji ne sačuva zapise svih objavljenih programskih sadržaja u propisanom roku, sukladno članku 43. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnik i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.«.

Članak 6.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. novinski nakladnik koji ne prijavi novine ili drugi tisak Hrvatskoj gospodarskoj komori, sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona,

2. distributer tiska koji ne podnese prijavu iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona ili istoj ne priloži propisane priloge,

3. novinski nakladnik, odnosno distributer tiska koji Hrvatskoj gospodarskoj komori ne prijavi promjenu podataka navedenih u prijavi novina u roku od osam dana od dana nastanka promjene, sukladno članku 12. stavku 8. ovoga Zakona,

4. nakladnik koji uz informaciju prenesenu iz drugih domaćih i inozemnih medija ne naznači izvor, sukladno članku 18. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnik i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.«.

Članak 7.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ovlaštena osoba u tijelu ili osobi koja novinaru uskrati informaciju iz djelokruga toga tijela suprotno članku 6. stavcima 2. i 4. ovoga Zakona,

2. glavni urednik koji dozvoli objavu podataka koji mogu otkriti identitet svjedoka ili oštećenika kaznenog djela, suprotno članku 16. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

3. glavni urednik ako uredničkom obradom teksta, a osobito naslovom bitno promijeni sadržaj ili smisao informacije objavljene u javnome glasilu, suprotno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona,

4. glavni urednik koji pisano ne obavijesti tražitelja o razlozima neobjavljivanja ispravka, sukladno članku 42. stavku 5. ovoga Zakona,

5. osoba koja umnoži ili javno objavi presliku zapisa suprotno zabrani iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, bez suglasnosti nakladnika,

6. glavni urednik koji na temelju pravomoćne presude ne objavi ispravak informacije ili ga ne objavi na propisani način, sukladno članku 51. stavku 4. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/145

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.